2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 3. szám M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, cserébe szívünket az ölükbe rakjuk. Általuk vagyunk igazán valakik, tudom most dalom, messzire hallatszik. Kívánom, legyen minden nő boldog, Kívánom, legyen minden nő boldog, s szálljanak el végleg a bús gondok. Hulljon reájuk jókívánságom e napon, egész évben - és minden Nőnapon. Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében szeretettel várok minden ruzsai hölgyet március 08-án 17 órakor Nőnapi köszöntésre a művelődési ház nagytermébe. Gárgyán Imre - alpolgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 27-én megtartott soros ülésén először meghatározta az intézményi konyhák tekintetében az élelmezésügyi nyersanyagköltség mértékét. E döntés alapján módosították a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja tekintetében. Ennek megfelelően az intézményi térítési díjak: - a bölcsőde esetében napi 250,-Ft (napi 4-szeri étkeztetés), - a napköziotthonos óvoda esetében napi 233,-Ft (napi 3-szori étkeztetés, melyből tízórai 50,-Ft, ebéd 137,-Ft, uzsonna 46,- Ft) - általános iskola esetében a napköziotthoni ellátás 287,-Ft (tanulók napi 3-szori étkezése, ebből tízórai 50,-Ft, ebéd 187,- Ft, uzsonna 50,-Ft. - menza napi 187,-Ft. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat módosítását elsősorban pénzügyi jogszabályok módosulása indokolta. A következő előterjesztés keretében a Pénzügyi Bizottság számolt be munkájáról. Megállapítást nyert, hogy a bizottság döntéseivel az intézmények hatékonyabb működését segítette elő figyelemmel arra, hogy elsődleges célnak tekintette a bizottság azt, hogy a hozott döntések az intézmények működtetését ne veszélyeztessék. A Képviselő-testület a bizottságnak köszönetét fejezte ki az elmúlt időszakban végzett tevékenységéért, a Közbeszerzési Bizottsági feladatok ellátásáért. Ezt követően a Képviselő-testület megvitatta a Szociális-, Egészségügyi- és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A bizottság hatásköre a ciklus kezdetéhez viszonyítva csökkent, ugyanakkor a képviselők megköszönték a bizottságnak az önkormányzati feladatok ellátásában történő közreműködését, hiszen maximálisan számíthattak a bizottság munkájára. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának módosítására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a évi költségvetés koncepciójának megalkotásakor hozott olyan határozatot, mely szerint a hivatal és az intézmények felülvizsgálták az önkormányzati feladatellátás működési kiadásait a működési forráshiány csökkentése érdekében. A cafeteria juttatások felülvizsgálatával, azok járulékmentessé válásával, egyes kiadások pályázati keret terhére történő megvalósításával, a túlóra keret és helyettesítési díjkeret módosításával, egy konyhai kisegítői álláshely megszüntetésével összességében ,-Ft-os forráshiány csökkentést sikerült elérni, azonban a költségvetési törvényben véglegessé váló szociális normatív támogatásnál, valamint a személyi jövedelemadó kiegészítésnél a koncepcióhoz viszonyítva ,-Ft-tal csökkenés mutatkozott mely az említett több mint 8 millió forintos kiadáscsökkentést lerontotta.

2 Ruzsai Hírek 2. oldal március Ehhez a napirendhez kötődően a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a képviselők tiszteletdíját havi ,-Ft-tal csökkentsék. A képviselők átérezve az önkormányzat gazdálkodásáért való felelősségüket egyhangúlag úgy döntöttek, hogy ,- Ft/hó tiszteletdíjról lemondanak, csökkentve ezzel az Önkormányzat költségvetésének működési forráshiányát. A képviselőkhöz hasonlóan az alpolgármester is kérte, hogy tiszteletdíját havi ,-Ft-tal csökkentse a képviselőtestület, míg a polgármester kérésének megfelelően költségtérítését havi ,-Ft-tal csökkentették. E döntéseknek megfelelően módosult a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata. Az ezt követő előterjesztés keretében a képviselők módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, majd megállapodást hagytak jóvá a Bánfi Medicina Bt-vel az orvosi ügyelethez kötődő napi 2x1 órás készenléti szolgálat ellátására, illetve díjazására. Ezt követően a képviselők döntöttek arról, hogy nem kívánnak körjegyzőséget alakítani Öttömös községgel, majd megállapodást hagytak jóvá Öttömös Önkormányzata és Ruzsa Önkormányzata között védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására. A megállapodás szerint az Öttömösi védőnő távolléte esetén helyettesítését Ruzsa Község Önkormányzata védőnője biztosítja. A következő előterjesztések keretében a képviselők módosították az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mértékét a bérlőkkel történő megállapodásnak megfelelően az infláció mértékével megegyezően. A következő előterjesztés keretében a képviselők elfogadták a helyi önszerveződő közösségek évi támogatásáról szóló elszámolásokat és megállapították a évi támogatás mértékét. Ugyancsak elszámolt a évi támogatással a Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság is. Ezt követően a képviselők döntöttek arra vonatkozóan, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár nagytermét ,-Ft-os bérleti díj fejében bocsátják a Pusztamérgesi Középiskola rendelkezésére Szalagavató Bál megrendezése céljából. Végül a Képviselő-testület ,-Ft támogatást állapított meg az év folyamán Ruzsán megrendezendő nemzetközi tájfutó verseny lebonyolításához. A nyílt ülést követően a képviselők zárt ülés keretében szociális ügyekben, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót vitatták meg. A Képviselő-testület ülésén megvitatott előterjesztések, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv a zárt ülésen készült kivételével megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu), valamint a községi könyvtárban. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete következő rendes ülését február 10-én tartotta. A képviselők először megvitatták és megalkották az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet. A képviselők az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban, bevételi főösszegét eft-ban, a költségvetés hiányát eft-ban állapították meg. A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét eft-ban, működési kiadási főösszegét eft-ban, a működési költségvetési hiányt eft-ban állapította meg. A felhalmozási kiadások főösszege eft, a felhalmozási bevételek összege eft, míg a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 60 millió forint. Az előző ülésen hozott döntések eredményeként megállapítható, hogy a költségvetési koncepcióban szereplő 62 millió forintos működési forráshiány eft-ra csökkent. Ezt a forráshiányt a Képviselő-testület döntésének értelmében hitel felvételével kívánja finanszírozni. Amennyiben a évi zárszámadás keretében a működési célú pénzmaradvány megállapításakor feladattal nem terhelt pénzmaradvány keletkezik, azt a működési forráshiány finanszírozására kell fordítani. A költségvetés teljes terjedelmében az azt kiegészítő magyarázó mellékletekkel megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján és a községi könyvtárban. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét az év végén jelentkező kisebb előirányzatmódosítási szükségletek teljesítése érdekében. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta és megköszönte a bizottságnak az önkormányzati feladatok ellátásában történt közreműködését. Ezt követően a Képviselő-testület megvitatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót. Megállapították, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltóversenyekre való felkészülés, a növendéknevelés, illetve az utánpótlás biztosítása terén lát el komoly feladatot, mellyel a köztestületi tűzoltóság utánpótlását is biztosítja. A képviselők köszönetüket fejezték ki az elmúlt időszakban végzett munkájukért. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A közfoglalkoztatottak által 2010-ben is hasonlóan az előző évihez az önkormányzat intézményeinél, illetve a Polgármesteri Hivatalban láttatunk el feladatokat. Ezek: takarítás, adminisztrátori feladatok, konyhai kisegítő feladatok, közterületi segédmunka, parkgondozás, épület-karbantartás, TMK-s szakképzettséget igénylő munkakörökbe karbantartó és hulladékudvar kezelői tevékenység, szociális kisegítő munka és festés. Az önkormányzat 2010-ben éves szinten 43 fő foglalkoztatását tervezi. A következő napirend keretében a Képviselő-testület felülvizsgálta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Ezt a koncepciót kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Megyei Önkormányzattól is véleményt kértünk arra vonatkozóan, hogy a koncepció összhangban van-e a Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójával. A dokumentum helyzetelemzést követően részletesen bemutatja az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokat, ezen kívül hosszú-, közép- és rövidtávra vonatkozóan határozza meg az elképzeléseket.

3 Ruzsai Hírek 3. oldal március A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A bizottsági tagok megbízatása a következő országgyűlési képviselő-választások alkalmával megválasztásra kerülő bizottságok alakuló üléséig tart. A bizottságok összetételéről a lap olvasói a választási tájékoztatóban olvashatnak. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület jóváhagyta a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. A dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító programjának megvalósítására a KEOP pályázat konstrukció keretében kínál támogatási lehetőséget az Európai Unió és a magyar állam. A létrehozott társulás jogi személy. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület két árajánlat közül a kedvezőbbet választva a Hungaro Zert Kft.-t bízta meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ISO minőségirányítási rendszere tanúsítási feladatainak ellátásával. Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatta meg, majd döntött lakás-felújítási támogatásról. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv - a zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő ülését március 24-én 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról Előadó: Makra Ágnes intézményvezető 3) Beszámoló a Ruzsa Községért Közalapítvány tevékenységéről Előadó: Kollár Éva, az alapítvány kuratóriumának elnöke 4) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról Előadó: Horváth László, az egyesület elnöke 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. A Képviselő-testület ülése nyilvános. L á b e c z László címzetes főjegyző Választási tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját április 11-ére tűzte ki, a második forduló pedig két héttel később, április 25-én kerül lebonyolításra. Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy szavazni csak személyesen lehet az alábbi érvényes igazolványok bemutatásával: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy - lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy - lakcímigazolvány és útlevél, vagy - lakcímigazolvány és január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. Megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata, melynek eredményeként Ruzsa községben változatlanul az alábbi három szavazókörben adhatják le szavazataikat a Választópolgárok: 1. számú szavazókör: Általános iskola Ruzsa, Üllési út számú szavazókör: Művelődési Ház Ruzsa, Tömörkény tér számú szavazókör: Teleház Ruzsa, Alkotmány tér 2. Sor került a szavazatszámláló bizottságok megalakítására, a Képviselő-testület február 10-i ülésén a következők szerint: 1. számú szavazókör: Általános iskola Ruzsa, Üllési út 2. tagok: Varga Imréné Ruzsa, tanya 841. Konkoly Józsefné Ruzsa, Pusztamérgesi út 39. Ördögh Klára Ruzsa, Paprika u. 7. póttagok: Király Katalin Ruzsa, Paprika u. 6/1. Börcsök Miklósné Ruzsa, Pusztamérgesi út 26. Ördög Anikó Ruzsa, Öttömösi út 2. Hambalkóné Farkas Hajnalka Andrea Ruzsa, Öttömösi út számú szavazókör: Művelődési Ház Ruzsa, Tömörkény tér 1. tagok: Bata Péter Ruzsa, József A. u. 24. Kormos Nikolett Ruzsa, Tavasz u. 6. Acsai-Varga Katalin Ruzsa, Tanya 642. póttagok: Makra Ágnes Ruzsa, Öttömösi út 10. Melega Viktória Ruzsa, Tanya 430/A. 3. számú szavazókör: Teleház Ruzsa, Alkotmány tér 2. tagok: Császár Ágota Ruzsa, Paprika utca 2/2. Kiri Antalné Ruzsa, Szivárvány u. 15. Vetró Klára Ruzsa, Rózsa u. 29. póttagok: Kolonics Tímea Ruzsa, Dózsa Gy. u. 8. Kiss Klára Ruzsa, Homok köz 2.

4 Ruzsai Hírek 4. oldal március A Helyi Választási Iroda (HVI) összetétele: Lábecz László HVI vezető Budai Anna HVI vezető-helyettes Szekeres Istvánné Tóth Sándorné Fődi Anita Jójárt Tünde Rózsa Antalné Gárgyán Imréné HVI tagok A HVI helye és elérhetősége: Polgármesteri Hivatal 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: Fax.: A választással kapcsolatos egyéb tudnivalók A választáson jelöltet ajánlani március 19-ig lehet ajánlószelvényen. A jelöltséghez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok értelmében csak Ruzsa település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek az 1. számú szavazókörben (Általános iskola) adhatják le szavazataikat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől március 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár március 19-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti a törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján lakcímüktől távol, de Magyarország területén tartózkodnak a lakcímük szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől kért igazolással azon település Helyi Választási Irodájának vezetőjétől vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától kérhetik a névjegyzékbe való felvételt, ahol a szavazás napján tartózkodnak. Igazolás alapján a választópolgár azon magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik. Azon választópolgárok, akik igazolás alapján Ruzsán kívánják szavazatukat leadni az 1. számú szavazókörben (Általános iskola 6786 Ruzsa, Üllési út 2.) tehetik meg. Az igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb április 6-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást a választás első és második fordulójára is legkésőbb április 9-én 16 óráig lehet kiadni. Mozgóurnát a mozgásában gátolt választópolgár írásban kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján attól a szavazatszámláló bizottságtól, amelyik szavazókörnek a névjegyzékében a választópolgár szerepel. Az igénylés benyújtása előtt célszerű erről meggyőződni a választási értesítő alapján. A választási kampány április 9-én 24 óráig és április 11-én 19 órától április 23-án 24 óráig tart. Kampányt folytatni április 10-én 0:00 óra perctől április 11-én 19 óráig és április 24-én 0:00 órától április 25-én 19 óráig TILOS! A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték május 25-ig köteles eltávolítani. Az igazolásokkal, külképviseleti névjegyzékbe való felvétellel, a mozgóurna igénylésekkel és egyéb, a szavazással kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek a Helyi Választási Iroda vezetőjét és a Helyi Választási Iroda tagjait felkeresni. A szavazással kapcsolatos aktuális információk folyamatosan a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján lesznek elérhetőek. Ruzsa, február 22. L á b e c z László címzetes főjegyző HVI vezető Ruzsa 2010-es költségvetése A képviselő-testület novemberi ülésén elfogadta a 2010 évi költségvetési koncepciót, amely több mint 62 milliós forráshiányt tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy az államtól kapott normatíva, az adókból és egyéb tevékenységekből befolyó összeg 62 millió Ft-tal kevesebb annál az összegnél, amibe az önkormányzat évi működése kerül. A testület feladatul határozta meg, hogy újra legyen átvizsgálva minden intézmény terve, és próbáljuk meg ezt a magas összeget csökkenteni. Miután már az előkészületek során sem tervezett senki fölösleges kiadásokkal, nem sikerült jelentősebb megtakarítást találni. Mindezek után intézmények ajánlottak fel támogatást, amely kisebb összegű forráshiányt eredményezett. A pedagógusok lemondtak a túlóra díjukról, az óvodában a nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelyét közfoglalkoztatás keretében töltik be. A Képviselő-testület tagjai átérezve a nehézséget csökkentették havi tiszteletdíjukat Ft-tal, illetve a polgármesteri költségátalányt Ft-tal. Eme, önzetlen összefogás eredményeként több millió forinttal csökkentek a évi kiadások. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a felelősséggel döntő dolgozóknak és képviselőknek a felajánlását, akik támogatják önkormányzatunk működését. Mindemellett felháborítónak tartom az állam felelőtlen pénzelvonásait, megszorításit, amivel teljesen ellehetetlenítik a kistelepülések életét, fejlődését. Ugyanakkor sok helyen hűtlenül kezelik az állami pénzeket! Köszönöm mindenkinek!! Sánta Gizella - polgármester

5 Ruzsai Hírek 5. oldal március Megvédeni a magyar földet A mikor a Homokhátságra gondolok, az jut eszembe: itt otthon érzem magam. Születésemtől itt élek és ezért a térségért dolgozom hosszú évek óta a Parlamentben, a megyei közgyűlésben és helyben, Mórahalom polgármesterként. Sokan fordultak hozzám ez idő alatt kérdéseikkel, nehézségeikkel és jó érzéssel mondhatom, számtalan esetben sikerült is megoldást találnunk a problémáikra. A 2010-es országgyűlési választások előtt az Önök támogatását is kérem annak a munkának a folytatásához, melynek eredményeit jól láthatják saját környezetükben is: térségünk összefogásából épülnek, szépülnek, fejlődnek településeink a válság ellenére is. A jelenleg előttünk álló feladatok közül a Homokhátság szempontjából legsürgetőbbnek a növekvő munkanélküliség és a mezőgazdaság nehézségeinek megoldását tartom. Elengedhetetlen, hogy a térségben letelepedő vállalkozások helyi munkaerőt foglalkoztassanak. Kedvezményekkel kell segíteni és össze kell hangolni helyi, térségi és megyei szinten is a települések elképzeléseit új munkahelyek létesítése érdekében. Elsődleges feladatomnak tekintem a magyar föld megvédését nem szeretném végignézni, hogy a homokháti földek idegen kézbe kerüljenek. Az egyéni gazdaságok megerősítése mellett egyre lényegesebb szerepet kapnak a termelők érdekeit a nagyobb piacokon hatékonyabban képviselni tudó szövetkezetek. A Mórakert TÉSZ helyzetének rendezése is elsőbbséget élvez a rám váró feladatok között, hiszen a szövetkezet évekkel ezelőtti sikeres teljesítményének visszaállításával az itt foglalkoztatott 700 család és több ezer beszállító létbiztonságát is garantálni tudjuk. Fontos, hogy a tanyákon élők is hozzájussanak ugyanahhoz a szociális ellátáshoz, kulturális és közösségi lehetőségekhez, mint a falvak lakói. Ehhez első lépésként megfelelő úthálózatra van szükség. Büszkeséggel tölt el, hogy ebben a térségben dolgoztuk ki és így vált országos modellé a tanyagondnoki szolgálat rendszere. Létfontosságú a kistelepülések iskoláinak és óvodáinak megmaradása is. Folytatnunk kell a Homokhátság elsivatagosodását megállító folyamatokat víztározók létesítésével, és a települések csatornázásával. Több rendőr szükséges a közbiztonság javításához, akik az utcákon és külterületeken is rendszeresen és folyamatosan járőröznek. Tisztelettel kérem bizalmukat, támogatásukat, hogy ezután is Önöket képviselhessem az Országgyűlésben! Nógrádi Zoltán - a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje, Csongrád megye 2. választókerület Kedves Csongrád megyei polgárok! Gyors lábon rohan az idő. Különösen érezzük ezt a rohanást, amikor feleszmélünk, hogy még alig kezdődött el az új év, máris hetek, sőt, hónapok teltek el belőle. Pedig az új évet senki sem veszi félvállról, az mindig az elhatározások, a remények éve, a reményé, hogy egy kicsit jobb lesz. Kettős érzés van bennem. Egyrészt a megyei önkormányzat elnökeként látom, tudom, ennél nehezebb esztendő évtizedek óta nem várt a magyar családokra, a helyi közösségekre, a településekre, a magyar közigazgatásra és ránk, Csongrád megyeiekre. Másrészt viszont érzem, mert benne van a levegőben, hogy országunkban olyan horderejű változások készülődnek, amelyek új irányt szabnak a Kárpát-medencei magyarság életének. Idén valami elkezdődik, aminek köszönhetően ez a nemzet erősebb lesz. Hiszem, komoly munka vár a tenni akaró magyar polgárokra, mert hosszú évek lemaradását, egy helyben topogását kell majd behozni! Egy régi mondás szerint a nehézségeket nem kerülheted el, de legyőzheted. Ez pontosan így van velünk, Csongrád megyeikkel is. Mi sem kerülhetjük el a nehézségeket, hiszen a milliárdos kormányzati megszorítások miatt már szinte évek óta csak a túlélés lehet a célunk. Ennek ellenére a Csongrád Megyei Önkormányzat az elmúlt években is igyekezett ott segíteni, ahol tudott: Ruzsán például a település vezetésének segítettünk pályázni több mint 1 millió forinttal, és helyi civil, valamint ifjúsági szervezetek feladatellátását, működését is támogattuk. Idén azonban már ennél sajnos jóval sötétebb a helyzet. A szocialista kormány költségvetési megszorításai miatt még a megyei intézményeinket is csak nagy nehézségek árán leszünk képesek működtetni. Az elvonás olyan döbbenetes mértékű, hogy a kieső bevételünk ellensúlyozását a kiadási oldal csökkentésében a szentesi, a makói, és a pusztamérgesi középiskolák, valamint a levéltári hálózat azonnali bezárásával érhetnénk el. Ilyen radikális lépésre azonban a kormányzat nem kényszeríthet bennünket, még a drasztikus elvonás révén sem! Nem zártunk be eddig sem intézményeket, és ezután sem fogunk! Közgazdászként hiszek a számok erejében, fontosságában, de most érzem, az iskoláink, kórházaink, szociális otthonaink, kulturális intézményeink csak a közösségért tenni akaró polgárok kitartásának köszönhetően maradhatnak talpon. Köszönöm ezt az áldozatvállalást, és azt kérem Önöktől, Csongrád megyei polgároktól, hogy az előttünk álló nehéz hónapokban is őrizzék meg a hitüket. Legyenek most bármilyen zordak a körülmények, a változás nem késhet már soká! Az év hátralévő részére is azt kívánom mindannyiunknak, hogy maradjon meg bennünk a nyitottság a jóra, sorsunk jobbra, és igazságosabbra forduljon, hogy végre a becsületes munka és a tisztesség legyen a boldogulás alapja! Magyar Anna - a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

6 Ruzsai Hírek 6. oldal március Rendőrségi Hírek január 15-én, pénteken délután eddig ismeretlen tettesek egy ruzsai tanya nyitott tároló helyiségébe bementek, majd onnan alkalmi lopás módszerével alkatrészeket és üzemanyagot tulajdonítottak el. A lopással a sértettnek ,- Ft-os kárt okoztak. A Mórahalmi Rendőrőrs nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett elkövetése miatt folytat nyomozást. Kérem Önöket, hogy a tárolók, melléképületek ajtóit is, minden esetben zárják be, akkor is ha otthon tartózkodnak! Használjanak a nagyobb biztonság érdekében több típusú zárat! Bűnmegelőzési Tanácsok: Az elmúlt hónap során tájékoztatatást adtunk arról, hogy a térségben magukat polgárőrnek kiadó személyek, hogyan tévesztettek meg idős, egyedülálló személyeket. Ennek tekintetében, jó, ha tudják, hogy a polgárőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, akik önkéntes alapon figyelnek az adott település közrendjére, közbiztonságára, környezet és természetvédelmi feladatokat látnak el, illetve részt vállalnak a társadalmi bűnmegelőzésben, segítik a rendőrség munkáját. Ezeken kívül tevékenységi körük kiegészül a lakosok számára nyújtott felvilágosítással, tájékoztatással, meghatározott eseményeken való részvétellel (például a falu közösségi rendezvényein) és ott a rend fenntartásában működnek közre. A jogszabály módosításával a polgárőrök gázsprayt használhatnak jogos védelmi helyzet fennállása esetén. Minden polgárőr rendelkezik kék színű formaruhával, melynek bal oldalán elöl és hátul polgárőrség felirat található. Sárga színű megkülönböztető mellényt feladatok ellátása alatt viselhetnek, melynek bal oldalán elöl illetve hátul polgárőrség felirat található. A település polgárőrei + elérhetőségei: Szél János - elnök: 0630/ Farkas András elnök helyettes: 0630/ Dicső György polgárőr tag: 0620/ A település körzeti megbízott rendőrei: - Pálinkás Zoltán rendőr zászlós /06-20/ / - Ferenczi István rendőr zászlós /20/ / Minden hónapban páros héten hétfőn 10:00 12:00 közötti időben tartanak fogadóórát a helyi körzeti megbízotti irodában! Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a címen vagy a 62/ /47-08 telefonszámon! Pópity Beatrix rendőr zászlós - Mórahalmi Rendőrőrs Figyelem! A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiállítást szervez helyi alkotók és gyűjtők munkáiból. Amennyiben Önnek van olyan gyűjteménye (pl.: festmény, kerámia, bélyeg, stb.), amit szívesen megmutatna másoknak is akár saját alkotások is kérjük, hogy március 23-ig szíveskedjen bevinni a művelődési házba Vörös Tibornénak. A kiállítás ideje: március 29.-április 9. Megnyitó: művelődési ház, március óra Mindenkit szeretettel várunk. Vörös Tiborné - igazgató Ünnepi megemlékezés március 15-e alkalmából Mindenkit szeretettel várunk március 15-én órakor a Kopjafánál tartandó ünnepi megemlékezésre Program: Himnusz Megnyitó Ünnepi műsor Koszorúzás Szózat órától szentmise a ruzsai templomban Mindenkit szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Ruzsa Község Vízmű üzemeltetési Intézményének elérhetőségei: Ollmann Attila igazgató 0630/ Tóth Sándor: 0630/ Simon Szilveszter: 0630/ Fődi Sándor:0620/ Az aktuális ügyeletes telefonszámát a Ruzsa, Fő út 8. sz. alatti vízmű épületén kifüggesztve olvashatják. TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni!

7 Ruzsai Hírek 7. oldal március A RUZSAI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Kedves Ruzsai Fiatalok! júniusában 10 lelkes fiatallal megalakult a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat. Akkor még bizonytalanul, de várakozással és lelkesedéssel tele indultunk neki az ismeretlennek. Sok támogatást kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, a Teleháztól, a barátainktól, ismerőseinktől és Tőletek, akik részvételetekkel igazoltátok a kezdeményezés fontosságát. Akkor a következő idézetet választottuk küldetésünknek: Kinőttél már a gyerekkorból, de felnőtt nem vagy még Megszoktad a játékaid, és folytatni szeretnéd... Egész más, egész más ez a játék, Ha beállsz a körbe és vállalod, hogy nem ér a neved, nem mondhatod! Ezt vállalva és követve ma már 8 éve jelen vagyunk a fiatalok életében és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy Ruzsán jó legyen gyereknek, kamasznak, fiatal felnőttnek lenni. Sok programmal, rendezvénnyel és sikeres pályázattal 8 éve minden hónapban szervezkedünk, tanulunk vagy sportolunk Veletek. A teljesség igénye nélkül említhetném a farsangi és mikulás mulatságokat, a kézművesházat, a továbbtanulási programsorozatot, az aktív délutánokat, a karácsonyi ajándékosztást, a vetélkedőket, a közös szemétgyűjtést, a vadasparki örökbefogadást, a rajzversenyeket, budapesti, kiskunmajsai és gyulai kirándulásokat. Végül, de nem utolsó sorban a focibajnokságot, amit már méltón nevezhetünk ruzsai hagyománynak is. Mindez nem jöhetett volna létre a Ruzsai Önkormányzat, a Teleház, a Művelődési ház, az Általános Iskola támogatása nélkül. Pályázatok révén sikerült sporteszközöket, berendezési tárgyakat vásárolnunk valamint ilyen támogatásokból sikerült minden évben a focibajnokságot megszervezni és ajándékokat osztani. Mindez nagyon sok munkával, lemondással járt/jár, de megéri, mert oldalakon keresztül sorolhatnánk a jobbnál jobb programokat, a támogató és lelkesítő szavakat, amelyeket tőletek kaptunk. Honlapunk is ezt igazolja, hiszen több száz fénykép bizonyítja, hogy milyen sokan eljöttetek rendezvényeinkre és a mosolygós arcok arról árulkodnak, hogy jól éreztétek magatokat. Ezt a munkát szeretnénk most egy új generációnak átadni. Eljött a 3. ifjúsági önkormányzati választások ideje. Az első két választáshoz hasonlóan az idén is a 14 és 30 év közötti korosztály a jelölő és a jelölhető. Ez azt jelenti, hogy minden ruzsai lakcímmel rendelkező, aki ebbe a korosztályba tartozik, indulhat ifjúsági képviselőnek és/vagy ifjúsági polgármesternek. Az ifjúsági képviselő-testület 10 tagú, egy polgármesterből és 9 képviselőből áll. Ahhoz, hogy valaki az ifjúsági képviselő-testületbe bekerüljön, ajánló cédulákat kell gyűjteni. Képviselő jelölt az lehet, aki a választásra jogosultak 1%-nak, az ajánlását megszerzi, míg ifjúsági polgármester jelöltséghez a választásra jogosultak 3%-nak ajánlása szükséges. Ezektől a számoktól nem kell megijedni, hiszen ez 2006-ban 5 és 16 fő volt. Ezt barátoktól, ismerősöktől könnyen össze lehet gyűjteni. Az idei pontos számokról mindenkit levélben fogunk tájékoztatni. Az ajánló szelvényeket postai úton juttatjuk el az érintett korosztálynak. Jelölt akkor lesz valaki, ha a kellő számú jelölő szelvényt leadja a Polgármesteri Hivatalban Fődi Anitának április óráig. A jelölő cédulák mellett lehetőség van egy 5-7 soros bemutatkozó anyag és 1 db fénykép leadására is. Ezeket honlapunkon és a Ruzsai Hírekben fogjuk közzétenni. A szavazás május 29. szombat órától óráig lesz a Teleház épületében, melyet egy háromtagú szavazatszámláló bizottság fog felügyelni. A szavazás végeredményének kihirdetésére szintén ezen a napon kerül sor a szavazatok megszámlálása után kb.: óra között. Az új Ifjúsági Önkormányzat júniusában fog megalakulni. Kérésünk az, hogy minél többen vegyetek részt a szavazáson, hiszen a közös cél az, hogy a fiatalok többsége által támogatott személyek képviseljék érdekeiteket! Remélem, hogy sikerül kedvet csinálnom ahhoz, hogy minél többen induljatok ifjúsági önkormányzati tagnak, hiszen a 4 éves ciklus alatt olyan élményekkel, elismeréssel fogtok gazdagodni, ami egész életeteket végig fogja kísérni. Ha kérdésetek van, bátran forduljatok tagjainkhoz: Bata Péter, Csonka Judit, Farkas Hajnalka, Fődi Anita, Kormos Nikolett, Nagy Hajnalka, Ördög Anikó, Papp Veronika, Szakál Tímea, Tikviczki Imre. Írhattok -t: Sok sikert kívánok minden indulónak! Ördög Anikó - ifjúsági polgármester

8 Ruzsai Hírek 8. oldal március Itt a farsang, áll a bál Tudják ezt már kicsik, nagyok, hogy minden évben ilyentájt elérkezik az a nap, mikor kicsik és nagyok azon fáradoznak, - jelmezekkel, tánclépések tanulásával hogy elkergessék a hideg telet, s elérkezhessen végre a nagyon várt tavasz. A már hagyománnyá vált TÉLŰZŐ farsangi bálunkat ebben az évben is nagy készülődés, izgalom és sok-sok szülő együttműködő segítsége előzte meg. Öröm volt részese lenni a készülődésnek, titkolózásnak, a látványos, izgalmas átváltozásnak, és persze a vidám karneválnak. Gyönyörű tündérek, hercegnők, angyalka és kisördög, félelmetes csontvázak, pókemberkék, virágszál, tavasztündér, gombácska és pónika, vámpírka és kalózka, szelíd kroki és hős vitéz, törpike és töklámpás, bohócka és medvécske, rendőrbácsi és dínócska, sas, denevér és kistigris, zöldre festett, bájos Shrek és Hókuszpók, csíkos hátú méhecskék, kiscicák és cowboy-kák, sütőtök és focista, hastáncos és királyfi, cigánylány és szellemes szellem, Hókuszka-és Pókuszka, valamint a Hétszínvirág apraja és nagyja ropta a táncot, aratta a tapsot, mosolyt csalva kicsik és nagyok arcára. Táncoltunk, vigadtunk, s aztán finomságokat ehettünk, ihattunk. Aki kedvet érzett, felékszerezhette magát ehető nyaklánccal, karkötővel és emlékül készíthetett magának szívószál díszt. Kicsik és nagyok együtt és külön a KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG keretében vidám, harmonikázó bohócot is díszíthettek, ragaszthattak, hajtogathattak. Úgy érezzük, bizton állíthatjuk, hogy mindent elkövettünk, hogy messzire űzzük a telet /lehet, hogy mégsem??.../ Köszönjük az időt, a fáradtságot, a sok finomságot, az együttes élményt, melyet jövőre tán - megismételhetünk Hétszínvirág Óvoda Apraja és Nagyja Kedves Jegyesek, Házasulandók! a községi könyvtárban március 18-án 14 órától Mindenkit szeretettel várunk! Császár Ágota - könyvtáros FIGYELEM! A LELE Autósiskola KRESZ-tanfolyamot indít Ruzsán a művelődési házban személy-, teher-, nehéz pót-, busz kategóriában. Első megbeszélés időpontja: (szerda) 17 óra Életetek egyik legszebb eseménye előtt álltok! A házasságkötés az emberek életének egyik legboldogabb napja, amely bár elmúlik, mégis szívetekben őrzitek hosszú éveken át. A felejthetetlen naphoz szeretnénk mi is hozzájárulni azzal, hogy esküvői meghívótok arculatát, egyedi jellegét Veletek együtt tervezve alakítjuk ki. Segítségképpen összeállítottam egy albumot, amely tartalmaz idézeteket, meghívó szövegmintákat, menü- és ültető kártyákat, polgári esküvőre való zenéket, valamint számos meghívómintát. Bízva abban, hogy sikerült felkeltenem érdeklődéseteket várom megkereséseteket! Vetró Klára Teleház 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: (62) Mobil: (30)

9 Ruzsai Hírek 9. oldal március Néhány időszerű témára hívom fel az érdekeltek figyelmét: monitoring adatszolgáltatást kell február 15. és március 16. között elektronikus úton teljesíteniük az EMVA támogatásban részesülőknek (erdőtelepítés, szaktanácsadás, gépvásárlás, KAT támogatás stb.). Bővebb tudnivalók és az érintettek névsora az ügyfélfogadás helyen van kifüggesztve. A bázisjogosultságok szükség szerinti átadását mielőbb be kell jelenteni. Tejkvóta igényelhető az országos tartalékból közvetlen értékesítés vagy beszállítás céljából, tehenenként 7000 kg-ig. Az igénylés esetén kapott kvótamennyiség nem válik bázisjogosultsággá. Az igénylés március 31-ig adható be. Aranykalászos gazda tanfolyam indult án Jánoshalmán, befejezése május végén várható. Információt, bővebb tájékoztatást Tóth Andrástól lehet kérni a 0670/ ös telefonszámon. Az őstermelői igazolványokat március 20-ig célszerű megérvényesíttetni, mert csak így lesz egész évre érvényes. Felhívom a figyelmet arra, hogy az érvényesítéskor kitöltött adatlapon fel kell tüntetni az értékesítésre tervezett termékeket és azok mennyiségét. E termékeknek meg kell egyezniük az őstermelő adószámához tartozó, az APEH-hez bejelentett tevékenységekkel. Szükség esetén a tevékenységi kör bővítését be kell jelenteni 10T101 sz. nyomtatványon. A termőföld tulajdonosa a vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosultakkal a Polgármesteri A falugazdász hírei ESEMÉNYNAPTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ Hivatalban történő 15 napos kifüggesztéssel. A haszonbérleti szerződés kifüggesztését törvény nem írja elő. Az alkalmi munkavállalás szabályai április 1-től megváltoznak. Alkalmi munka esetén legfeljebb 5 egymást követő napon lehet folyamatosan dolgozni, de havonta 15, évente 90 napig. Növénytermesztési munkák esetén az idény hosszára is lehet munkaszerződést kötni. A szabályok részletes megismerése a foglalkoztatóknak és a foglalkoztatottaknak is egyaránt szükséges. Az 55. életévét betöltött gazdálkodó támogatással átadhatja gazdaságát 40. életévét még be nem töltött főtevékenységű egyéni vállalkozónak, aki meghatározott szakirányú végzettségek valamelyikével rendelkezik. Az átadót megillető támogatás havonta a minimálbér 25 és 200%-a közötti összeg. A támogatási kérelmet március 1. és 31. között lehet formanyomtatványon benyújtani. A évi területalapú támogatásokat idén is kizárólag elektronikus úton lehet majd igényelni, várhatóan április elejétől május 15-ig. Valószínűleg szükség lesz a tavaly kapott jelszóra is. Az időpont egyeztetést március végén végezzük az igénylésre vonatkozóan. Kérem, hogy a gördülékeny munkavégzéshez készüljenek fel; a termesztendő növények illetve a táblák pontos elhelyezkedése és méretének ismerete szükséges február 20. Fődi Imre - falugazdász Hétfő Gerinctorna - Oktató: Tandariné Kiri Éva március vegyesáru vásár Női torna - Oktató: Révész Judit március vegyesáru vásár Kedd március termékbemutató Néptánc gyermekeknek - Oktató: Erdélyiné Dudás Anita március RIÖK disco Őszirózsa Asszonykórus próbája- Oktató: Sólya Zoltánné március vegyesáru vásár Néptánc felnőtteknek- Oktató: Erdélyiné Dudás Anita március vegyesáru vásár Citera együttes próbája - Oktató: Radics Bálint március bálaruha vásár Szerda március Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő fórumot tart Moderntánc diákoknak - Oktató: Tari Zsuzsi március VEGYESÁRU VÁSÁR Moderntánc felnőtteknek - Oktató: Tari Zsuzsi március 28. néptánccsoportjaink Országos Moderntánc junior - Oktató: Tari Zsuzsi Néptánc - találkozóra mennek Budapestre Csütörtök március bálaruha vásár Női torna - Oktató: Révész Judit április 02. gyermek táncosaink a Deszki Maros menti Péntek Fesztiválra utaznak Kungfu gyermekeknek - Oktató: Beke Krisztián Kungfu felnőtteknek - Oktató: Beke Krisztián minden délután pingpongozási, csocsózási lehetőség FIGYELEM! Március hónaptól kezdődően hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön várjuk a tornázni vágyókat a művelődési házba 18 órára. Oktató: Révész Judit Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! TANYASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Tanyasi szemétszállítási időpontok: március 12., március 26. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

10 Ruzsai Hírek 10. oldal március KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS március Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr. Csonka Erika 2. Kedd Dr. Bakos János 17. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 3. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 18. Csütörtök Dr. Csonka Erika 4. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás 19. Péntek Dr. Bakos János, Dr. Joó András 5. Péntek Dr. Joó András 20. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 6. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 21. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 7. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, 22. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba Dr. Vereczkei Csaba 8. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 23. Kedd Dr. Csonka Erika, 9. Kedd Dr. Bánfi Tamás 24. Szerda Dr. Bakos János 10. Szerda Dr. Joó András 25. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán 11. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 26. Péntek Dr. Bánfi Tamás 12. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 27. Szombat Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 13. Szombat Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 28. Vasárnap Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 14. Vasárnap Dr. Csonka Erika, 29. Hétfő Dr. Bakos János Dr. Bakos János 15. Hétfő Dr. Joó András 30. Kedd Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Bánfi Tamás 16. Kedd Dr. Hézsai Klára 31. Szerda Dr. Bánfi Tamás ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN SZAKRENDELÉS MEGNEVEZÉSE Nőgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Bőrgyógyászat Szemészet ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Nyirati Ildikó Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Veréb Ilona Dr. Tóth Kása Izabella VÁLTOZÓ! Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Felszabadulás u Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Tömörkény tér / / 15-ös mellék Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: hétfő óráig Szerda óráig Kedd 8-13 óráig Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, ig vérvétel péntek: vérvételi eredmények kiadása Csütörtök óráig Rendelési idő: ld. 9. oldalon részletesen ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig háziorvos 62/ /12-es mellék Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Egészségház, Tömörkény tér / /11-es mellék Fő u / Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Hétfő 8-14 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Hétfőtől péntekig ig és óráig

11 Ruzsai Hírek 11. oldal március Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején (csütörtök ig) a Gyöngyi Optika várja a Kedves szemüveg megrendelőket. Szemüvegek készítése vényre és vény nélkül! FOLYAMATOS KERET AKCIÓK! ZEISS multifokális lencse mellé ajándékba egy pár olvasólencsét adunk! Javítást vállalunk! Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! É R T E S Í T É S Értesítjük a Termelőket, hogy évre a paprika termékértékesítési szerződések kötését megkezdjük a Bács-Zöldért ZRT. részére 2010.február 15-március 10-ig. Lehetőség van a Bács-Zöldért ZRT mellett létrejött Hirös Paprika TÉSZ-be tagként való belépésre. A belépési dij ft/fő. A működési hozzájárulás 1% Szerződéskötéshez szükségesek: -őstermelői igazolvány -regisztrációs szám -adószám -termőterület hrsz-a A vetőmag árát a TÉSZ tagoknak nem kell kifizetni, azt majd a beszállított áru értékéből vonjuk le. Vetőmagok: - Kápia- T 112-7,20+áfa/szem - Pritamin-Pritavit-6,30+áfa/szem - Bihar - 7,50+áfa/szem - Kabala - 7+áfa/szem - Pasa - 3,58+áfa/szem Szerződéskötés helye: Juhász Attila 6794.Üllés, Jókai u.5. Telefon:/ / Hercegnö és a béka Március 19-én 14 órától a művelődési ház nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk!

12 Ruzsai Hírek 12. oldal március Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Lakossági Őstermelők és magánszemélyek részére SZJA bevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné - Ruzsa, Öttömösi út 38 Tel.: 62/ , 0630/ Rózsa utca 7. sz. alatti családi ház eladó. 0630/ Kaszálni való füvet keresek. Ár megegyezés szerint. Érd.: +3630/ Pénztárcakímélő kirándulási lehetőség július 29 - augusztus 01-ig. (3 éjszaka 4 nap) Horvátországba (Plitvicei - tavak, Krk sziget, Istria túra,opátia) Érd: 30/ Halálozás Mangó Jánosné szül.:bende Ilona Szabó Doktor Jenő Őszinte részvétünk a családoknak! Számlaképes pusztamérgesi cég vállalja lakó-, nem lakóépületek építését, felújítását, burkolását, hőszigetelését Pusztamérges, Szent István u / ADÓBEVALLÁS, KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS Számlaképes könyvelő vállalja magánszemélyek és vállalkozók részére adóbevallás készítését, adótanácsadást. Előzetes egyeztetés szükséges. 0620/ Pusztamérges, Szent István u. 9. RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

XVII. évfolyam. 3. szám

XVII. évfolyam. 3. szám XVII. évfolyam 3. szám 2009. M Á R C I U S Mi a Ő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben