2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 3. szám M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, cserébe szívünket az ölükbe rakjuk. Általuk vagyunk igazán valakik, tudom most dalom, messzire hallatszik. Kívánom, legyen minden nő boldog, Kívánom, legyen minden nő boldog, s szálljanak el végleg a bús gondok. Hulljon reájuk jókívánságom e napon, egész évben - és minden Nőnapon. Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében szeretettel várok minden ruzsai hölgyet március 08-án 17 órakor Nőnapi köszöntésre a művelődési ház nagytermébe. Gárgyán Imre - alpolgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 27-én megtartott soros ülésén először meghatározta az intézményi konyhák tekintetében az élelmezésügyi nyersanyagköltség mértékét. E döntés alapján módosították a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja tekintetében. Ennek megfelelően az intézményi térítési díjak: - a bölcsőde esetében napi 250,-Ft (napi 4-szeri étkeztetés), - a napköziotthonos óvoda esetében napi 233,-Ft (napi 3-szori étkeztetés, melyből tízórai 50,-Ft, ebéd 137,-Ft, uzsonna 46,- Ft) - általános iskola esetében a napköziotthoni ellátás 287,-Ft (tanulók napi 3-szori étkezése, ebből tízórai 50,-Ft, ebéd 187,- Ft, uzsonna 50,-Ft. - menza napi 187,-Ft. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat módosítását elsősorban pénzügyi jogszabályok módosulása indokolta. A következő előterjesztés keretében a Pénzügyi Bizottság számolt be munkájáról. Megállapítást nyert, hogy a bizottság döntéseivel az intézmények hatékonyabb működését segítette elő figyelemmel arra, hogy elsődleges célnak tekintette a bizottság azt, hogy a hozott döntések az intézmények működtetését ne veszélyeztessék. A Képviselő-testület a bizottságnak köszönetét fejezte ki az elmúlt időszakban végzett tevékenységéért, a Közbeszerzési Bizottsági feladatok ellátásáért. Ezt követően a Képviselő-testület megvitatta a Szociális-, Egészségügyi- és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A bizottság hatásköre a ciklus kezdetéhez viszonyítva csökkent, ugyanakkor a képviselők megköszönték a bizottságnak az önkormányzati feladatok ellátásában történő közreműködését, hiszen maximálisan számíthattak a bizottság munkájára. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának módosítására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a évi költségvetés koncepciójának megalkotásakor hozott olyan határozatot, mely szerint a hivatal és az intézmények felülvizsgálták az önkormányzati feladatellátás működési kiadásait a működési forráshiány csökkentése érdekében. A cafeteria juttatások felülvizsgálatával, azok járulékmentessé válásával, egyes kiadások pályázati keret terhére történő megvalósításával, a túlóra keret és helyettesítési díjkeret módosításával, egy konyhai kisegítői álláshely megszüntetésével összességében ,-Ft-os forráshiány csökkentést sikerült elérni, azonban a költségvetési törvényben véglegessé váló szociális normatív támogatásnál, valamint a személyi jövedelemadó kiegészítésnél a koncepcióhoz viszonyítva ,-Ft-tal csökkenés mutatkozott mely az említett több mint 8 millió forintos kiadáscsökkentést lerontotta.

2 Ruzsai Hírek 2. oldal március Ehhez a napirendhez kötődően a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a képviselők tiszteletdíját havi ,-Ft-tal csökkentsék. A képviselők átérezve az önkormányzat gazdálkodásáért való felelősségüket egyhangúlag úgy döntöttek, hogy ,- Ft/hó tiszteletdíjról lemondanak, csökkentve ezzel az Önkormányzat költségvetésének működési forráshiányát. A képviselőkhöz hasonlóan az alpolgármester is kérte, hogy tiszteletdíját havi ,-Ft-tal csökkentse a képviselőtestület, míg a polgármester kérésének megfelelően költségtérítését havi ,-Ft-tal csökkentették. E döntéseknek megfelelően módosult a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata. Az ezt követő előterjesztés keretében a képviselők módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, majd megállapodást hagytak jóvá a Bánfi Medicina Bt-vel az orvosi ügyelethez kötődő napi 2x1 órás készenléti szolgálat ellátására, illetve díjazására. Ezt követően a képviselők döntöttek arról, hogy nem kívánnak körjegyzőséget alakítani Öttömös községgel, majd megállapodást hagytak jóvá Öttömös Önkormányzata és Ruzsa Önkormányzata között védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására. A megállapodás szerint az Öttömösi védőnő távolléte esetén helyettesítését Ruzsa Község Önkormányzata védőnője biztosítja. A következő előterjesztések keretében a képviselők módosították az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mértékét a bérlőkkel történő megállapodásnak megfelelően az infláció mértékével megegyezően. A következő előterjesztés keretében a képviselők elfogadták a helyi önszerveződő közösségek évi támogatásáról szóló elszámolásokat és megállapították a évi támogatás mértékét. Ugyancsak elszámolt a évi támogatással a Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság is. Ezt követően a képviselők döntöttek arra vonatkozóan, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár nagytermét ,-Ft-os bérleti díj fejében bocsátják a Pusztamérgesi Középiskola rendelkezésére Szalagavató Bál megrendezése céljából. Végül a Képviselő-testület ,-Ft támogatást állapított meg az év folyamán Ruzsán megrendezendő nemzetközi tájfutó verseny lebonyolításához. A nyílt ülést követően a képviselők zárt ülés keretében szociális ügyekben, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót vitatták meg. A Képviselő-testület ülésén megvitatott előterjesztések, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv a zárt ülésen készült kivételével megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu), valamint a községi könyvtárban. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete következő rendes ülését február 10-én tartotta. A képviselők először megvitatták és megalkották az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet. A képviselők az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban, bevételi főösszegét eft-ban, a költségvetés hiányát eft-ban állapították meg. A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét eft-ban, működési kiadási főösszegét eft-ban, a működési költségvetési hiányt eft-ban állapította meg. A felhalmozási kiadások főösszege eft, a felhalmozási bevételek összege eft, míg a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 60 millió forint. Az előző ülésen hozott döntések eredményeként megállapítható, hogy a költségvetési koncepcióban szereplő 62 millió forintos működési forráshiány eft-ra csökkent. Ezt a forráshiányt a Képviselő-testület döntésének értelmében hitel felvételével kívánja finanszírozni. Amennyiben a évi zárszámadás keretében a működési célú pénzmaradvány megállapításakor feladattal nem terhelt pénzmaradvány keletkezik, azt a működési forráshiány finanszírozására kell fordítani. A költségvetés teljes terjedelmében az azt kiegészítő magyarázó mellékletekkel megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján és a községi könyvtárban. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét az év végén jelentkező kisebb előirányzatmódosítási szükségletek teljesítése érdekében. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta és megköszönte a bizottságnak az önkormányzati feladatok ellátásában történt közreműködését. Ezt követően a Képviselő-testület megvitatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót. Megállapították, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltóversenyekre való felkészülés, a növendéknevelés, illetve az utánpótlás biztosítása terén lát el komoly feladatot, mellyel a köztestületi tűzoltóság utánpótlását is biztosítja. A képviselők köszönetüket fejezték ki az elmúlt időszakban végzett munkájukért. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A közfoglalkoztatottak által 2010-ben is hasonlóan az előző évihez az önkormányzat intézményeinél, illetve a Polgármesteri Hivatalban láttatunk el feladatokat. Ezek: takarítás, adminisztrátori feladatok, konyhai kisegítő feladatok, közterületi segédmunka, parkgondozás, épület-karbantartás, TMK-s szakképzettséget igénylő munkakörökbe karbantartó és hulladékudvar kezelői tevékenység, szociális kisegítő munka és festés. Az önkormányzat 2010-ben éves szinten 43 fő foglalkoztatását tervezi. A következő napirend keretében a Képviselő-testület felülvizsgálta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Ezt a koncepciót kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Megyei Önkormányzattól is véleményt kértünk arra vonatkozóan, hogy a koncepció összhangban van-e a Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójával. A dokumentum helyzetelemzést követően részletesen bemutatja az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokat, ezen kívül hosszú-, közép- és rövidtávra vonatkozóan határozza meg az elképzeléseket.

3 Ruzsai Hírek 3. oldal március A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A bizottsági tagok megbízatása a következő országgyűlési képviselő-választások alkalmával megválasztásra kerülő bizottságok alakuló üléséig tart. A bizottságok összetételéről a lap olvasói a választási tájékoztatóban olvashatnak. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület jóváhagyta a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. A dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító programjának megvalósítására a KEOP pályázat konstrukció keretében kínál támogatási lehetőséget az Európai Unió és a magyar állam. A létrehozott társulás jogi személy. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület két árajánlat közül a kedvezőbbet választva a Hungaro Zert Kft.-t bízta meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ISO minőségirányítási rendszere tanúsítási feladatainak ellátásával. Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatta meg, majd döntött lakás-felújítási támogatásról. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv - a zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő ülését március 24-én 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról Előadó: Makra Ágnes intézményvezető 3) Beszámoló a Ruzsa Községért Közalapítvány tevékenységéről Előadó: Kollár Éva, az alapítvány kuratóriumának elnöke 4) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról Előadó: Horváth László, az egyesület elnöke 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. A Képviselő-testület ülése nyilvános. L á b e c z László címzetes főjegyző Választási tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját április 11-ére tűzte ki, a második forduló pedig két héttel később, április 25-én kerül lebonyolításra. Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy szavazni csak személyesen lehet az alábbi érvényes igazolványok bemutatásával: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy - lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy - lakcímigazolvány és útlevél, vagy - lakcímigazolvány és január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. Megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata, melynek eredményeként Ruzsa községben változatlanul az alábbi három szavazókörben adhatják le szavazataikat a Választópolgárok: 1. számú szavazókör: Általános iskola Ruzsa, Üllési út számú szavazókör: Művelődési Ház Ruzsa, Tömörkény tér számú szavazókör: Teleház Ruzsa, Alkotmány tér 2. Sor került a szavazatszámláló bizottságok megalakítására, a Képviselő-testület február 10-i ülésén a következők szerint: 1. számú szavazókör: Általános iskola Ruzsa, Üllési út 2. tagok: Varga Imréné Ruzsa, tanya 841. Konkoly Józsefné Ruzsa, Pusztamérgesi út 39. Ördögh Klára Ruzsa, Paprika u. 7. póttagok: Király Katalin Ruzsa, Paprika u. 6/1. Börcsök Miklósné Ruzsa, Pusztamérgesi út 26. Ördög Anikó Ruzsa, Öttömösi út 2. Hambalkóné Farkas Hajnalka Andrea Ruzsa, Öttömösi út számú szavazókör: Művelődési Ház Ruzsa, Tömörkény tér 1. tagok: Bata Péter Ruzsa, József A. u. 24. Kormos Nikolett Ruzsa, Tavasz u. 6. Acsai-Varga Katalin Ruzsa, Tanya 642. póttagok: Makra Ágnes Ruzsa, Öttömösi út 10. Melega Viktória Ruzsa, Tanya 430/A. 3. számú szavazókör: Teleház Ruzsa, Alkotmány tér 2. tagok: Császár Ágota Ruzsa, Paprika utca 2/2. Kiri Antalné Ruzsa, Szivárvány u. 15. Vetró Klára Ruzsa, Rózsa u. 29. póttagok: Kolonics Tímea Ruzsa, Dózsa Gy. u. 8. Kiss Klára Ruzsa, Homok köz 2.

4 Ruzsai Hírek 4. oldal március A Helyi Választási Iroda (HVI) összetétele: Lábecz László HVI vezető Budai Anna HVI vezető-helyettes Szekeres Istvánné Tóth Sándorné Fődi Anita Jójárt Tünde Rózsa Antalné Gárgyán Imréné HVI tagok A HVI helye és elérhetősége: Polgármesteri Hivatal 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: Fax.: A választással kapcsolatos egyéb tudnivalók A választáson jelöltet ajánlani március 19-ig lehet ajánlószelvényen. A jelöltséghez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok értelmében csak Ruzsa település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek az 1. számú szavazókörben (Általános iskola) adhatják le szavazataikat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől március 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár március 19-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti a törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján lakcímüktől távol, de Magyarország területén tartózkodnak a lakcímük szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől kért igazolással azon település Helyi Választási Irodájának vezetőjétől vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától kérhetik a névjegyzékbe való felvételt, ahol a szavazás napján tartózkodnak. Igazolás alapján a választópolgár azon magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik. Azon választópolgárok, akik igazolás alapján Ruzsán kívánják szavazatukat leadni az 1. számú szavazókörben (Általános iskola 6786 Ruzsa, Üllési út 2.) tehetik meg. Az igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb április 6-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást a választás első és második fordulójára is legkésőbb április 9-én 16 óráig lehet kiadni. Mozgóurnát a mozgásában gátolt választópolgár írásban kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján attól a szavazatszámláló bizottságtól, amelyik szavazókörnek a névjegyzékében a választópolgár szerepel. Az igénylés benyújtása előtt célszerű erről meggyőződni a választási értesítő alapján. A választási kampány április 9-én 24 óráig és április 11-én 19 órától április 23-án 24 óráig tart. Kampányt folytatni április 10-én 0:00 óra perctől április 11-én 19 óráig és április 24-én 0:00 órától április 25-én 19 óráig TILOS! A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték május 25-ig köteles eltávolítani. Az igazolásokkal, külképviseleti névjegyzékbe való felvétellel, a mozgóurna igénylésekkel és egyéb, a szavazással kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek a Helyi Választási Iroda vezetőjét és a Helyi Választási Iroda tagjait felkeresni. A szavazással kapcsolatos aktuális információk folyamatosan a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján lesznek elérhetőek. Ruzsa, február 22. L á b e c z László címzetes főjegyző HVI vezető Ruzsa 2010-es költségvetése A képviselő-testület novemberi ülésén elfogadta a 2010 évi költségvetési koncepciót, amely több mint 62 milliós forráshiányt tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy az államtól kapott normatíva, az adókból és egyéb tevékenységekből befolyó összeg 62 millió Ft-tal kevesebb annál az összegnél, amibe az önkormányzat évi működése kerül. A testület feladatul határozta meg, hogy újra legyen átvizsgálva minden intézmény terve, és próbáljuk meg ezt a magas összeget csökkenteni. Miután már az előkészületek során sem tervezett senki fölösleges kiadásokkal, nem sikerült jelentősebb megtakarítást találni. Mindezek után intézmények ajánlottak fel támogatást, amely kisebb összegű forráshiányt eredményezett. A pedagógusok lemondtak a túlóra díjukról, az óvodában a nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelyét közfoglalkoztatás keretében töltik be. A Képviselő-testület tagjai átérezve a nehézséget csökkentették havi tiszteletdíjukat Ft-tal, illetve a polgármesteri költségátalányt Ft-tal. Eme, önzetlen összefogás eredményeként több millió forinttal csökkentek a évi kiadások. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a felelősséggel döntő dolgozóknak és képviselőknek a felajánlását, akik támogatják önkormányzatunk működését. Mindemellett felháborítónak tartom az állam felelőtlen pénzelvonásait, megszorításit, amivel teljesen ellehetetlenítik a kistelepülések életét, fejlődését. Ugyanakkor sok helyen hűtlenül kezelik az állami pénzeket! Köszönöm mindenkinek!! Sánta Gizella - polgármester

5 Ruzsai Hírek 5. oldal március Megvédeni a magyar földet A mikor a Homokhátságra gondolok, az jut eszembe: itt otthon érzem magam. Születésemtől itt élek és ezért a térségért dolgozom hosszú évek óta a Parlamentben, a megyei közgyűlésben és helyben, Mórahalom polgármesterként. Sokan fordultak hozzám ez idő alatt kérdéseikkel, nehézségeikkel és jó érzéssel mondhatom, számtalan esetben sikerült is megoldást találnunk a problémáikra. A 2010-es országgyűlési választások előtt az Önök támogatását is kérem annak a munkának a folytatásához, melynek eredményeit jól láthatják saját környezetükben is: térségünk összefogásából épülnek, szépülnek, fejlődnek településeink a válság ellenére is. A jelenleg előttünk álló feladatok közül a Homokhátság szempontjából legsürgetőbbnek a növekvő munkanélküliség és a mezőgazdaság nehézségeinek megoldását tartom. Elengedhetetlen, hogy a térségben letelepedő vállalkozások helyi munkaerőt foglalkoztassanak. Kedvezményekkel kell segíteni és össze kell hangolni helyi, térségi és megyei szinten is a települések elképzeléseit új munkahelyek létesítése érdekében. Elsődleges feladatomnak tekintem a magyar föld megvédését nem szeretném végignézni, hogy a homokháti földek idegen kézbe kerüljenek. Az egyéni gazdaságok megerősítése mellett egyre lényegesebb szerepet kapnak a termelők érdekeit a nagyobb piacokon hatékonyabban képviselni tudó szövetkezetek. A Mórakert TÉSZ helyzetének rendezése is elsőbbséget élvez a rám váró feladatok között, hiszen a szövetkezet évekkel ezelőtti sikeres teljesítményének visszaállításával az itt foglalkoztatott 700 család és több ezer beszállító létbiztonságát is garantálni tudjuk. Fontos, hogy a tanyákon élők is hozzájussanak ugyanahhoz a szociális ellátáshoz, kulturális és közösségi lehetőségekhez, mint a falvak lakói. Ehhez első lépésként megfelelő úthálózatra van szükség. Büszkeséggel tölt el, hogy ebben a térségben dolgoztuk ki és így vált országos modellé a tanyagondnoki szolgálat rendszere. Létfontosságú a kistelepülések iskoláinak és óvodáinak megmaradása is. Folytatnunk kell a Homokhátság elsivatagosodását megállító folyamatokat víztározók létesítésével, és a települések csatornázásával. Több rendőr szükséges a közbiztonság javításához, akik az utcákon és külterületeken is rendszeresen és folyamatosan járőröznek. Tisztelettel kérem bizalmukat, támogatásukat, hogy ezután is Önöket képviselhessem az Országgyűlésben! Nógrádi Zoltán - a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje, Csongrád megye 2. választókerület Kedves Csongrád megyei polgárok! Gyors lábon rohan az idő. Különösen érezzük ezt a rohanást, amikor feleszmélünk, hogy még alig kezdődött el az új év, máris hetek, sőt, hónapok teltek el belőle. Pedig az új évet senki sem veszi félvállról, az mindig az elhatározások, a remények éve, a reményé, hogy egy kicsit jobb lesz. Kettős érzés van bennem. Egyrészt a megyei önkormányzat elnökeként látom, tudom, ennél nehezebb esztendő évtizedek óta nem várt a magyar családokra, a helyi közösségekre, a településekre, a magyar közigazgatásra és ránk, Csongrád megyeiekre. Másrészt viszont érzem, mert benne van a levegőben, hogy országunkban olyan horderejű változások készülődnek, amelyek új irányt szabnak a Kárpát-medencei magyarság életének. Idén valami elkezdődik, aminek köszönhetően ez a nemzet erősebb lesz. Hiszem, komoly munka vár a tenni akaró magyar polgárokra, mert hosszú évek lemaradását, egy helyben topogását kell majd behozni! Egy régi mondás szerint a nehézségeket nem kerülheted el, de legyőzheted. Ez pontosan így van velünk, Csongrád megyeikkel is. Mi sem kerülhetjük el a nehézségeket, hiszen a milliárdos kormányzati megszorítások miatt már szinte évek óta csak a túlélés lehet a célunk. Ennek ellenére a Csongrád Megyei Önkormányzat az elmúlt években is igyekezett ott segíteni, ahol tudott: Ruzsán például a település vezetésének segítettünk pályázni több mint 1 millió forinttal, és helyi civil, valamint ifjúsági szervezetek feladatellátását, működését is támogattuk. Idén azonban már ennél sajnos jóval sötétebb a helyzet. A szocialista kormány költségvetési megszorításai miatt még a megyei intézményeinket is csak nagy nehézségek árán leszünk képesek működtetni. Az elvonás olyan döbbenetes mértékű, hogy a kieső bevételünk ellensúlyozását a kiadási oldal csökkentésében a szentesi, a makói, és a pusztamérgesi középiskolák, valamint a levéltári hálózat azonnali bezárásával érhetnénk el. Ilyen radikális lépésre azonban a kormányzat nem kényszeríthet bennünket, még a drasztikus elvonás révén sem! Nem zártunk be eddig sem intézményeket, és ezután sem fogunk! Közgazdászként hiszek a számok erejében, fontosságában, de most érzem, az iskoláink, kórházaink, szociális otthonaink, kulturális intézményeink csak a közösségért tenni akaró polgárok kitartásának köszönhetően maradhatnak talpon. Köszönöm ezt az áldozatvállalást, és azt kérem Önöktől, Csongrád megyei polgároktól, hogy az előttünk álló nehéz hónapokban is őrizzék meg a hitüket. Legyenek most bármilyen zordak a körülmények, a változás nem késhet már soká! Az év hátralévő részére is azt kívánom mindannyiunknak, hogy maradjon meg bennünk a nyitottság a jóra, sorsunk jobbra, és igazságosabbra forduljon, hogy végre a becsületes munka és a tisztesség legyen a boldogulás alapja! Magyar Anna - a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

6 Ruzsai Hírek 6. oldal március Rendőrségi Hírek január 15-én, pénteken délután eddig ismeretlen tettesek egy ruzsai tanya nyitott tároló helyiségébe bementek, majd onnan alkalmi lopás módszerével alkatrészeket és üzemanyagot tulajdonítottak el. A lopással a sértettnek ,- Ft-os kárt okoztak. A Mórahalmi Rendőrőrs nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett elkövetése miatt folytat nyomozást. Kérem Önöket, hogy a tárolók, melléképületek ajtóit is, minden esetben zárják be, akkor is ha otthon tartózkodnak! Használjanak a nagyobb biztonság érdekében több típusú zárat! Bűnmegelőzési Tanácsok: Az elmúlt hónap során tájékoztatatást adtunk arról, hogy a térségben magukat polgárőrnek kiadó személyek, hogyan tévesztettek meg idős, egyedülálló személyeket. Ennek tekintetében, jó, ha tudják, hogy a polgárőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, akik önkéntes alapon figyelnek az adott település közrendjére, közbiztonságára, környezet és természetvédelmi feladatokat látnak el, illetve részt vállalnak a társadalmi bűnmegelőzésben, segítik a rendőrség munkáját. Ezeken kívül tevékenységi körük kiegészül a lakosok számára nyújtott felvilágosítással, tájékoztatással, meghatározott eseményeken való részvétellel (például a falu közösségi rendezvényein) és ott a rend fenntartásában működnek közre. A jogszabály módosításával a polgárőrök gázsprayt használhatnak jogos védelmi helyzet fennállása esetén. Minden polgárőr rendelkezik kék színű formaruhával, melynek bal oldalán elöl és hátul polgárőrség felirat található. Sárga színű megkülönböztető mellényt feladatok ellátása alatt viselhetnek, melynek bal oldalán elöl illetve hátul polgárőrség felirat található. A település polgárőrei + elérhetőségei: Szél János - elnök: 0630/ Farkas András elnök helyettes: 0630/ Dicső György polgárőr tag: 0620/ A település körzeti megbízott rendőrei: - Pálinkás Zoltán rendőr zászlós /06-20/ / - Ferenczi István rendőr zászlós /20/ / Minden hónapban páros héten hétfőn 10:00 12:00 közötti időben tartanak fogadóórát a helyi körzeti megbízotti irodában! Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a címen vagy a 62/ /47-08 telefonszámon! Pópity Beatrix rendőr zászlós - Mórahalmi Rendőrőrs Figyelem! A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiállítást szervez helyi alkotók és gyűjtők munkáiból. Amennyiben Önnek van olyan gyűjteménye (pl.: festmény, kerámia, bélyeg, stb.), amit szívesen megmutatna másoknak is akár saját alkotások is kérjük, hogy március 23-ig szíveskedjen bevinni a művelődési házba Vörös Tibornénak. A kiállítás ideje: március 29.-április 9. Megnyitó: művelődési ház, március óra Mindenkit szeretettel várunk. Vörös Tiborné - igazgató Ünnepi megemlékezés március 15-e alkalmából Mindenkit szeretettel várunk március 15-én órakor a Kopjafánál tartandó ünnepi megemlékezésre Program: Himnusz Megnyitó Ünnepi műsor Koszorúzás Szózat órától szentmise a ruzsai templomban Mindenkit szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Ruzsa Község Vízmű üzemeltetési Intézményének elérhetőségei: Ollmann Attila igazgató 0630/ Tóth Sándor: 0630/ Simon Szilveszter: 0630/ Fődi Sándor:0620/ Az aktuális ügyeletes telefonszámát a Ruzsa, Fő út 8. sz. alatti vízmű épületén kifüggesztve olvashatják. TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni!

7 Ruzsai Hírek 7. oldal március A RUZSAI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Kedves Ruzsai Fiatalok! júniusában 10 lelkes fiatallal megalakult a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat. Akkor még bizonytalanul, de várakozással és lelkesedéssel tele indultunk neki az ismeretlennek. Sok támogatást kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, a Teleháztól, a barátainktól, ismerőseinktől és Tőletek, akik részvételetekkel igazoltátok a kezdeményezés fontosságát. Akkor a következő idézetet választottuk küldetésünknek: Kinőttél már a gyerekkorból, de felnőtt nem vagy még Megszoktad a játékaid, és folytatni szeretnéd... Egész más, egész más ez a játék, Ha beállsz a körbe és vállalod, hogy nem ér a neved, nem mondhatod! Ezt vállalva és követve ma már 8 éve jelen vagyunk a fiatalok életében és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy Ruzsán jó legyen gyereknek, kamasznak, fiatal felnőttnek lenni. Sok programmal, rendezvénnyel és sikeres pályázattal 8 éve minden hónapban szervezkedünk, tanulunk vagy sportolunk Veletek. A teljesség igénye nélkül említhetném a farsangi és mikulás mulatságokat, a kézművesházat, a továbbtanulási programsorozatot, az aktív délutánokat, a karácsonyi ajándékosztást, a vetélkedőket, a közös szemétgyűjtést, a vadasparki örökbefogadást, a rajzversenyeket, budapesti, kiskunmajsai és gyulai kirándulásokat. Végül, de nem utolsó sorban a focibajnokságot, amit már méltón nevezhetünk ruzsai hagyománynak is. Mindez nem jöhetett volna létre a Ruzsai Önkormányzat, a Teleház, a Művelődési ház, az Általános Iskola támogatása nélkül. Pályázatok révén sikerült sporteszközöket, berendezési tárgyakat vásárolnunk valamint ilyen támogatásokból sikerült minden évben a focibajnokságot megszervezni és ajándékokat osztani. Mindez nagyon sok munkával, lemondással járt/jár, de megéri, mert oldalakon keresztül sorolhatnánk a jobbnál jobb programokat, a támogató és lelkesítő szavakat, amelyeket tőletek kaptunk. Honlapunk is ezt igazolja, hiszen több száz fénykép bizonyítja, hogy milyen sokan eljöttetek rendezvényeinkre és a mosolygós arcok arról árulkodnak, hogy jól éreztétek magatokat. Ezt a munkát szeretnénk most egy új generációnak átadni. Eljött a 3. ifjúsági önkormányzati választások ideje. Az első két választáshoz hasonlóan az idén is a 14 és 30 év közötti korosztály a jelölő és a jelölhető. Ez azt jelenti, hogy minden ruzsai lakcímmel rendelkező, aki ebbe a korosztályba tartozik, indulhat ifjúsági képviselőnek és/vagy ifjúsági polgármesternek. Az ifjúsági képviselő-testület 10 tagú, egy polgármesterből és 9 képviselőből áll. Ahhoz, hogy valaki az ifjúsági képviselő-testületbe bekerüljön, ajánló cédulákat kell gyűjteni. Képviselő jelölt az lehet, aki a választásra jogosultak 1%-nak, az ajánlását megszerzi, míg ifjúsági polgármester jelöltséghez a választásra jogosultak 3%-nak ajánlása szükséges. Ezektől a számoktól nem kell megijedni, hiszen ez 2006-ban 5 és 16 fő volt. Ezt barátoktól, ismerősöktől könnyen össze lehet gyűjteni. Az idei pontos számokról mindenkit levélben fogunk tájékoztatni. Az ajánló szelvényeket postai úton juttatjuk el az érintett korosztálynak. Jelölt akkor lesz valaki, ha a kellő számú jelölő szelvényt leadja a Polgármesteri Hivatalban Fődi Anitának április óráig. A jelölő cédulák mellett lehetőség van egy 5-7 soros bemutatkozó anyag és 1 db fénykép leadására is. Ezeket honlapunkon és a Ruzsai Hírekben fogjuk közzétenni. A szavazás május 29. szombat órától óráig lesz a Teleház épületében, melyet egy háromtagú szavazatszámláló bizottság fog felügyelni. A szavazás végeredményének kihirdetésére szintén ezen a napon kerül sor a szavazatok megszámlálása után kb.: óra között. Az új Ifjúsági Önkormányzat júniusában fog megalakulni. Kérésünk az, hogy minél többen vegyetek részt a szavazáson, hiszen a közös cél az, hogy a fiatalok többsége által támogatott személyek képviseljék érdekeiteket! Remélem, hogy sikerül kedvet csinálnom ahhoz, hogy minél többen induljatok ifjúsági önkormányzati tagnak, hiszen a 4 éves ciklus alatt olyan élményekkel, elismeréssel fogtok gazdagodni, ami egész életeteket végig fogja kísérni. Ha kérdésetek van, bátran forduljatok tagjainkhoz: Bata Péter, Csonka Judit, Farkas Hajnalka, Fődi Anita, Kormos Nikolett, Nagy Hajnalka, Ördög Anikó, Papp Veronika, Szakál Tímea, Tikviczki Imre. Írhattok -t: Sok sikert kívánok minden indulónak! Ördög Anikó - ifjúsági polgármester

8 Ruzsai Hírek 8. oldal március Itt a farsang, áll a bál Tudják ezt már kicsik, nagyok, hogy minden évben ilyentájt elérkezik az a nap, mikor kicsik és nagyok azon fáradoznak, - jelmezekkel, tánclépések tanulásával hogy elkergessék a hideg telet, s elérkezhessen végre a nagyon várt tavasz. A már hagyománnyá vált TÉLŰZŐ farsangi bálunkat ebben az évben is nagy készülődés, izgalom és sok-sok szülő együttműködő segítsége előzte meg. Öröm volt részese lenni a készülődésnek, titkolózásnak, a látványos, izgalmas átváltozásnak, és persze a vidám karneválnak. Gyönyörű tündérek, hercegnők, angyalka és kisördög, félelmetes csontvázak, pókemberkék, virágszál, tavasztündér, gombácska és pónika, vámpírka és kalózka, szelíd kroki és hős vitéz, törpike és töklámpás, bohócka és medvécske, rendőrbácsi és dínócska, sas, denevér és kistigris, zöldre festett, bájos Shrek és Hókuszpók, csíkos hátú méhecskék, kiscicák és cowboy-kák, sütőtök és focista, hastáncos és királyfi, cigánylány és szellemes szellem, Hókuszka-és Pókuszka, valamint a Hétszínvirág apraja és nagyja ropta a táncot, aratta a tapsot, mosolyt csalva kicsik és nagyok arcára. Táncoltunk, vigadtunk, s aztán finomságokat ehettünk, ihattunk. Aki kedvet érzett, felékszerezhette magát ehető nyaklánccal, karkötővel és emlékül készíthetett magának szívószál díszt. Kicsik és nagyok együtt és külön a KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG keretében vidám, harmonikázó bohócot is díszíthettek, ragaszthattak, hajtogathattak. Úgy érezzük, bizton állíthatjuk, hogy mindent elkövettünk, hogy messzire űzzük a telet /lehet, hogy mégsem??.../ Köszönjük az időt, a fáradtságot, a sok finomságot, az együttes élményt, melyet jövőre tán - megismételhetünk Hétszínvirág Óvoda Apraja és Nagyja Kedves Jegyesek, Házasulandók! a községi könyvtárban március 18-án 14 órától Mindenkit szeretettel várunk! Császár Ágota - könyvtáros FIGYELEM! A LELE Autósiskola KRESZ-tanfolyamot indít Ruzsán a művelődési házban személy-, teher-, nehéz pót-, busz kategóriában. Első megbeszélés időpontja: (szerda) 17 óra Életetek egyik legszebb eseménye előtt álltok! A házasságkötés az emberek életének egyik legboldogabb napja, amely bár elmúlik, mégis szívetekben őrzitek hosszú éveken át. A felejthetetlen naphoz szeretnénk mi is hozzájárulni azzal, hogy esküvői meghívótok arculatát, egyedi jellegét Veletek együtt tervezve alakítjuk ki. Segítségképpen összeállítottam egy albumot, amely tartalmaz idézeteket, meghívó szövegmintákat, menü- és ültető kártyákat, polgári esküvőre való zenéket, valamint számos meghívómintát. Bízva abban, hogy sikerült felkeltenem érdeklődéseteket várom megkereséseteket! Vetró Klára Teleház 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: (62) Mobil: (30)

9 Ruzsai Hírek 9. oldal március Néhány időszerű témára hívom fel az érdekeltek figyelmét: monitoring adatszolgáltatást kell február 15. és március 16. között elektronikus úton teljesíteniük az EMVA támogatásban részesülőknek (erdőtelepítés, szaktanácsadás, gépvásárlás, KAT támogatás stb.). Bővebb tudnivalók és az érintettek névsora az ügyfélfogadás helyen van kifüggesztve. A bázisjogosultságok szükség szerinti átadását mielőbb be kell jelenteni. Tejkvóta igényelhető az országos tartalékból közvetlen értékesítés vagy beszállítás céljából, tehenenként 7000 kg-ig. Az igénylés esetén kapott kvótamennyiség nem válik bázisjogosultsággá. Az igénylés március 31-ig adható be. Aranykalászos gazda tanfolyam indult án Jánoshalmán, befejezése május végén várható. Információt, bővebb tájékoztatást Tóth Andrástól lehet kérni a 0670/ ös telefonszámon. Az őstermelői igazolványokat március 20-ig célszerű megérvényesíttetni, mert csak így lesz egész évre érvényes. Felhívom a figyelmet arra, hogy az érvényesítéskor kitöltött adatlapon fel kell tüntetni az értékesítésre tervezett termékeket és azok mennyiségét. E termékeknek meg kell egyezniük az őstermelő adószámához tartozó, az APEH-hez bejelentett tevékenységekkel. Szükség esetén a tevékenységi kör bővítését be kell jelenteni 10T101 sz. nyomtatványon. A termőföld tulajdonosa a vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosultakkal a Polgármesteri A falugazdász hírei ESEMÉNYNAPTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ Hivatalban történő 15 napos kifüggesztéssel. A haszonbérleti szerződés kifüggesztését törvény nem írja elő. Az alkalmi munkavállalás szabályai április 1-től megváltoznak. Alkalmi munka esetén legfeljebb 5 egymást követő napon lehet folyamatosan dolgozni, de havonta 15, évente 90 napig. Növénytermesztési munkák esetén az idény hosszára is lehet munkaszerződést kötni. A szabályok részletes megismerése a foglalkoztatóknak és a foglalkoztatottaknak is egyaránt szükséges. Az 55. életévét betöltött gazdálkodó támogatással átadhatja gazdaságát 40. életévét még be nem töltött főtevékenységű egyéni vállalkozónak, aki meghatározott szakirányú végzettségek valamelyikével rendelkezik. Az átadót megillető támogatás havonta a minimálbér 25 és 200%-a közötti összeg. A támogatási kérelmet március 1. és 31. között lehet formanyomtatványon benyújtani. A évi területalapú támogatásokat idén is kizárólag elektronikus úton lehet majd igényelni, várhatóan április elejétől május 15-ig. Valószínűleg szükség lesz a tavaly kapott jelszóra is. Az időpont egyeztetést március végén végezzük az igénylésre vonatkozóan. Kérem, hogy a gördülékeny munkavégzéshez készüljenek fel; a termesztendő növények illetve a táblák pontos elhelyezkedése és méretének ismerete szükséges február 20. Fődi Imre - falugazdász Hétfő Gerinctorna - Oktató: Tandariné Kiri Éva március vegyesáru vásár Női torna - Oktató: Révész Judit március vegyesáru vásár Kedd március termékbemutató Néptánc gyermekeknek - Oktató: Erdélyiné Dudás Anita március RIÖK disco Őszirózsa Asszonykórus próbája- Oktató: Sólya Zoltánné március vegyesáru vásár Néptánc felnőtteknek- Oktató: Erdélyiné Dudás Anita március vegyesáru vásár Citera együttes próbája - Oktató: Radics Bálint március bálaruha vásár Szerda március Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő fórumot tart Moderntánc diákoknak - Oktató: Tari Zsuzsi március VEGYESÁRU VÁSÁR Moderntánc felnőtteknek - Oktató: Tari Zsuzsi március 28. néptánccsoportjaink Országos Moderntánc junior - Oktató: Tari Zsuzsi Néptánc - találkozóra mennek Budapestre Csütörtök március bálaruha vásár Női torna - Oktató: Révész Judit április 02. gyermek táncosaink a Deszki Maros menti Péntek Fesztiválra utaznak Kungfu gyermekeknek - Oktató: Beke Krisztián Kungfu felnőtteknek - Oktató: Beke Krisztián minden délután pingpongozási, csocsózási lehetőség FIGYELEM! Március hónaptól kezdődően hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön várjuk a tornázni vágyókat a művelődési házba 18 órára. Oktató: Révész Judit Minden mozogni vágyót szeretettel várunk! TANYASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Tanyasi szemétszállítási időpontok: március 12., március 26. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

10 Ruzsai Hírek 10. oldal március KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS március Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr. Csonka Erika 2. Kedd Dr. Bakos János 17. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 3. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 18. Csütörtök Dr. Csonka Erika 4. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás 19. Péntek Dr. Bakos János, Dr. Joó András 5. Péntek Dr. Joó András 20. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 6. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 21. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 7. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, 22. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba Dr. Vereczkei Csaba 8. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 23. Kedd Dr. Csonka Erika, 9. Kedd Dr. Bánfi Tamás 24. Szerda Dr. Bakos János 10. Szerda Dr. Joó András 25. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán 11. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 26. Péntek Dr. Bánfi Tamás 12. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 27. Szombat Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 13. Szombat Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 28. Vasárnap Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 14. Vasárnap Dr. Csonka Erika, 29. Hétfő Dr. Bakos János Dr. Bakos János 15. Hétfő Dr. Joó András 30. Kedd Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Bánfi Tamás 16. Kedd Dr. Hézsai Klára 31. Szerda Dr. Bánfi Tamás ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN SZAKRENDELÉS MEGNEVEZÉSE Nőgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Bőrgyógyászat Szemészet ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Nyirati Ildikó Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Veréb Ilona Dr. Tóth Kása Izabella VÁLTOZÓ! Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Felszabadulás u Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Tömörkény tér / / 15-ös mellék Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: hétfő óráig Szerda óráig Kedd 8-13 óráig Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, ig vérvétel péntek: vérvételi eredmények kiadása Csütörtök óráig Rendelési idő: ld. 9. oldalon részletesen ORVOS NEVE: RENDELÉS HELYE: RENDELÉS IDEJE: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig háziorvos 62/ /12-es mellék Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Egészségház, Tömörkény tér / /11-es mellék Fő u / Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Hétfő 8-14 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Hétfőtől péntekig ig és óráig

11 Ruzsai Hírek 11. oldal március Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! Ruzsán a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idején (csütörtök ig) a Gyöngyi Optika várja a Kedves szemüveg megrendelőket. Szemüvegek készítése vényre és vény nélkül! FOLYAMATOS KERET AKCIÓK! ZEISS multifokális lencse mellé ajándékba egy pár olvasólencsét adunk! Javítást vállalunk! Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! É R T E S Í T É S Értesítjük a Termelőket, hogy évre a paprika termékértékesítési szerződések kötését megkezdjük a Bács-Zöldért ZRT. részére 2010.február 15-március 10-ig. Lehetőség van a Bács-Zöldért ZRT mellett létrejött Hirös Paprika TÉSZ-be tagként való belépésre. A belépési dij ft/fő. A működési hozzájárulás 1% Szerződéskötéshez szükségesek: -őstermelői igazolvány -regisztrációs szám -adószám -termőterület hrsz-a A vetőmag árát a TÉSZ tagoknak nem kell kifizetni, azt majd a beszállított áru értékéből vonjuk le. Vetőmagok: - Kápia- T 112-7,20+áfa/szem - Pritamin-Pritavit-6,30+áfa/szem - Bihar - 7,50+áfa/szem - Kabala - 7+áfa/szem - Pasa - 3,58+áfa/szem Szerződéskötés helye: Juhász Attila 6794.Üllés, Jókai u.5. Telefon:/ / Hercegnö és a béka Március 19-én 14 órától a művelődési ház nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk!

12 Ruzsai Hírek 12. oldal március Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Lakossági Őstermelők és magánszemélyek részére SZJA bevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné - Ruzsa, Öttömösi út 38 Tel.: 62/ , 0630/ Rózsa utca 7. sz. alatti családi ház eladó. 0630/ Kaszálni való füvet keresek. Ár megegyezés szerint. Érd.: +3630/ Pénztárcakímélő kirándulási lehetőség július 29 - augusztus 01-ig. (3 éjszaka 4 nap) Horvátországba (Plitvicei - tavak, Krk sziget, Istria túra,opátia) Érd: 30/ Halálozás Mangó Jánosné szül.:bende Ilona Szabó Doktor Jenő Őszinte részvétünk a családoknak! Számlaképes pusztamérgesi cég vállalja lakó-, nem lakóépületek építését, felújítását, burkolását, hőszigetelését Pusztamérges, Szent István u / ADÓBEVALLÁS, KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS Számlaképes könyvelő vállalja magánszemélyek és vállalkozók részére adóbevallás készítését, adótanácsadást. Előzetes egyeztetés szükséges. 0620/ Pusztamérges, Szent István u. 9. RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Csengelei. hírek. Félévi bemutató. Böllér nap a focistáknak KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. A Fõnix színjátszó csoport. (4. old.

Csengelei. hírek. Félévi bemutató. Böllér nap a focistáknak KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. A Fõnix színjátszó csoport. (4. old. 2010. március 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Félévi bemutató A Fõnix színjátszó csoport (4. old.) Böllér nap a focistáknak Kisböllér segíti a

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben CSEPELI HÍRMONDÓ 2011. január 21. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II. évfolyam 2. szám Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben fotó: Mizik Zsuzsa Elérkezett az utolsó félév, közeleg az érettségi. A

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19.

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19. Új Új G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k közéleti és információs lapja II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. A VÁROSKÖZPONTBAN Tisztelt Gyáliak! Emelkedett, méltóságteljes emlékezésre és

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben