Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2003.(IX.25.) rendelete,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2003.(IX.25.) rendelete,"

Átírás

1 Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2003.(IX.25.) rendelete, a 6/2004. (II.27.), a 20/2004.(V.25.), a 35/2004. (X.01.), a 39/2004.(X.29.), a 11/2005. (III. 31.) a 27/2005. (X. 28.), 4/2006. (II. 28.), a 21/2006. (VI. 28.), a 30/2006. (XI. 22.), a 36/2006 (XII. 29), a 6/2007. (III. 30), a 20/2007. (VII. 27.), 2a 3/2007. (VIII. 31.) és az 5/2008. (II. 29.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOKRÓL I. Fejezet Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületre a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 1. -ának (2) bekezdése, ának (1) bekezdése, 25. -ának (3) bekezdése, 26. -a, 32. -ának (1) és (3) bekezdése, 37/D (5) bekezdése, 38. (1) bekezdés c) pontja, valamint (9) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 46. (1) bekezdése, 47. (1) bekezdése, 48. (4) bekezdése és 50. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint a végrehajtására vonatkozó 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a 63/2006. (III. 17.) Korm. rendeletnek a figyelembevételével, a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális biztonságának, működőképességének elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások (pénzben és természetben nyújtott) formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. 1 A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa város közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén 1 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 1

2 jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, az átmeneti segély, illetve étkezés és szállás biztosítása tekintetében, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét testi épségét veszélyezteti, f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban Szmtv.), szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, g) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásairól szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. (1) Az Sztv.-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a) helyi önkormányzat képviselő-testülete, b) a helyi önkormányzat polgármestere, c) a helyi önkormányzat jegyzője gyakorolja Az önkormányzat biztosítja a következő ellátásokat: (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat: a) időskorúak járadéka, b) időskorúak méltányossági járadéka c) rendszeres szociális segély, d) normatív alapon adott lakásfenntartási támogatás, e) méltányosságból adott lakásfenntartási támogatás, f) normatív ápolási díj, g) méltányossági ápolási díj, h) átmeneti segély, i) temetési segély, j) szemétszállítási díj. 2

3 (3) A természetben nyújtott szociális ellátásokat: a) a köztemetés, b) a közgyógyellátás, c) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, d) adósságkezelési szolgáltatás, e) gyógyszertámogatás (4) 2 Szociális alapszolgáltatásokat: a) tanyagondnoki szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) közösségi ellátások, f) támogató szolgáltatás, g) nappali ellátást nyújtó idősek klubja, h) fogyatékosok nappali ellátása, i) hajléktalanok nappali ellátása. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátások közül az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja a támogató szolgáltatást, a nappali ellátást nyújtó idősek klubját, és a fogyatékosok nappali ellátását. A hajléktalanok nappali ellátását a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött ellátási szerződés útján biztosítja. (5) 3 Szakosított ellátási formák: a) idősek otthona, b) időskorúak gondozóháza. Az Önkormányzat az idősek otthona és az időskorúak gondozóháza szakosított ellátásokat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött ellátási szerződés útján biztosítja. (6) 4 A képviselő-testület a 3. (2) és (3) bekezdésében felsorolt támogatásokra vonatkozó hatásköreinek gyakorlását, a (2) bekezdés b),d), h) és i) pontjai, továbbá a (3) bekezdés a) és d) pontjai esetében a polgármesterre, a (2) bekezdés e), g), j), tovább a (3) bekezdés e) pontja esetében a Népjóléti Bizottságra ruházza át. (7) 5 A 3. (2) bekezdés a), c) és f pontjai, továbbá a 3. (3) bekezdés b) és c) pontjai esetében a hatáskör gyakorlója a jegyző. 2 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 3 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 4 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 5 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 3

4 Eljárási rendelkezések 4. 6 (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a természetben nyújtott szociális ellátások és a szakosított ellátások megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, illetőleg oda címezni. (2) A szociális alapszolgáltatások megállapítására irányuló kérelmeket Albertirsa Város Önkormányzata Szociális Segítőházánál kell benyújtani. A szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások iránti kérelem benyújtásának, és az ellátás megállapításának részletes szabályait e rendelet III. fejezete tartalmazza. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a Polgármesteri Hivatal, illetve a Szociális Segítőház által rendelkezésre bocsátott adatlapot, illetve vagyon és jövedelemnyilatkozatot, továbbá az abban szereplő jövedelmeket és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, igazolásokat csatolni. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család valamennyi tagja meg kell tegye, és igazolja. (4) A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok:: a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (5) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (6) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (7) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. (8) A személyi feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni: a) a jogosult természetes személyazonosító adatait, továbbá a belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét a személyi igazolványok és/vagy lakcímigazolványok bemutatásával, 6 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 4

5 illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, b) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, az ezt tartalmazó hatósági igazolvány bemutatásával, c) a háztartásban együttélést a személyi igazolványok és/vagy lakcímigazolványok bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, d) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható, e) munkanélküli státusz az illetékes Munkaügyi központ határozatával igazolható, f) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani. Amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek az erről szóló igazolás is elfogadható, g) a háztartásban élő korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolással. (1) 7 A kérelemben és a jövedelem-, illetve vagyonnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás során, szükség esetén, a kérelmező által megadott tartózkodási helyen elvégzett környezettanulmánnyal ellenőrizhető. 5. (2) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 4. (4) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 8 (3)-(4) (1) A polgármester, illetve a Népjóléti Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezéseket a Polgármesteri Hivatalhoz kell szóban vagy írásban benyújtani. A szóban előterjesztett fellebbezést a 7 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 8 Módosította a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április 01. 5

6 Polgármesteri Hivatal köteles jegyzőkönyvbe foglalni. A polgármester, illetve a Népjóléti Bizottság a fellebbezést - ha az alapján határozatát nem vonja vissza, illetőleg nem módosítja - a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti. (2) A képviselő-testület másodfokú döntéséről - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvénynek megfelelő 10 - határozattal kell a kérelmezőt értesíteni. (3) A szociális ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően a szociális ellátást a Polgármesteri Hivatal pénztára a hivatalos pénztári időben fizeti ki, illetve postai úton vagy banki átutalással folyósítja a jogosultnak. (4) hk. 11 (5) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, jövedelmi, vagyoni viszonyai változását annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni. (6) Nem részesíthető támogatásban az, aki a hatóság részére a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltat, vagy tényt elhallgat. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 7. (1) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Sztv ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (2) 12 A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság elrendeli a képviselőtestület hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátás megtérítését. (3) 13 A szociális ellátás (2) bekezdés szerinti megtérítésének elrendelése esetén, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) két és félszeresét nem haladja meg a megtérítendő összeg elengedését vagy csökkentését, b) háromszorosát nem haladja meg a megtérítendő összeg csökkentését, vagy a megtérítendő összegre részletfizetést a Népjóléti Bizottság méltányosságból engedélyezheti. 10 Módosította a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos november Hatályon kívül helyezte az 5/2008. (II. 29.) rendelet 12 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 13 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 6

7 Adatkezelés 8. Az adatkezelés tekintetében az Sztv ait kell megfelelően alkalmazni. II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Időskorúak járadéka (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére biztosított támogatás. (2) A támogatásra jogosultak körét és a jogosultság feltételeit az Sztv. 32/B -32/E -ai szabályozzák. Időskorúak méltányossági járadéka 9/A. 15 (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtható támogatás. A polgármester méltányosságból időskorúak járadékában részesítheti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek a) havi jövedelme, valamint b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. (2) Az időskorúak méltányossági járadékának havi összege a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, egyedülálló esetén 95 %-a, b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. (3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. (4) Az időskorúak méltányossági járadékára való jogosultság feltételeit évente egyszer felül kell vizsgálni. (5) A folyósított járadék összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 14 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 15 Beiktatta: 39/2004.X.29.) rendelet, hatályos X.29. 7

8 Rendszeres szociális segély (1) 17 A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki a) egészségkárosodott, b) vagy nem foglalkoztatott, c) vagy támogatott álláskereső, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. (2) A rendszeres szociális segély megállapítására, folyósítására és megszüntetésére az Sztv. 37/A-37/H. szakaszait, e rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kell alkalmazni. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködésre köteles, melynek keretében a) a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségénél nyilvántartásba veteti magát, b) a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségével írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy az ellátást megállapító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megjelenni a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségénél. (5) 18 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a) a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (6) 19 E rendelkezés alkalmazása során az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a) a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. 16 Módosította a 4/2006. (II. 28.) rendelet, hatályos III. 01-től 17 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 18 A évi CLXX. törvény 9. -a értelmében a rendelet 10. (5) bekezdése július 1-én lép hatályba. 19 A évi CLXX. törvény 9. -a értelmében a rendelet 10. (1) bekezdése július 1-én lép hatályba. 8

9 Lakásfenntartási támogatás 11. (1) 20 Az Sztv. 38. (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak fennállása esetén a szociálisan rászorult személy normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult. (2) 21 A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét az Sztv. 38. (6) bekezdésében meghatározottak szerint kell kiszámolni. (3) A törvény rendelkezésein túlmenően, méltányosságból a Népjóléti Bizottság lakásfenntartási támogatást nyújt Albertirsa közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó személyekből álló családok, illetve személyek részére, ha a) 22 lakásfenntartás indokolt költségei elérik az egy háztartásban élők havi összjövedelmének 20%-át, és b) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, a lakást nem hasznosítják, illetve jelentősebb forgalomképes vagyonnal nem rendelkeznek. (4) 23 Rendkívül indokolt és méltánylást érdemlő estben az egy főre jutó jövedelemhatároktól családtagonként 3000 Ft-tal, egyedülálló esetén 6000 Ft-tal el lehet térni. (5) hk. 24 (6) 25 A évben a támogatás összegének alsó határa: 2500 forint, felső határa: forint. (7) 26 A Népjóléti Bizottság a lakásfenntartási támogatást méltányosságból az adott költségvetési év végéig kiegészítésként nyújthatja azoknak a normatív lakásfenntartási támogatásban vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek, akik esetében a normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem éri el a (6) bekezdésben meghatározott támogatási összeg felső határát. (8) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a 11. figyelembevételével lakásfenntartási támogatásra jogosult. (9) Lakásfenntartási kiadásként kell figyelembe venni a) a lakbért vagy albérleti díjat, b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, 20 Módosította a 6/2004.(II.27.) rendelet, hatályos Módosította a 6/2004,(II.27.) rendelet, hatályos Módosította a 35/2004.(X.01.) rendelet 1 (1) bekezdése, hatályos Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től 24 Hatályon kívül helyezte a 6/2007. (III. 30.) rendelet 25 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 26 Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től 9

10 c) a távhő-szolgáltatási díjat, d) a csatornahasználati díjat, e) a szemétszállítás költségeit, f) a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás költségeit, valamint g) a tüzelőanyag költségeit, valamint h) 27 a közös költséget (10) 28 (11) 29 A Népjóléti Bizottság a lakásfenntartási támogatást természetbeni juttatásként is megállapíthatja. Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz, kiadásokhoz nyújtják. (12) 30 A háztartási kiadásokat számlával kell igazolni. Amennyiben a kérelmező számlával nem rendelkezik a határozatban utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni. (13) Nem részesíthető támogatásban: a) 31 b) c) 32 akinek eltartásáról szerződés alapján más gondoskodik (eltartási-illetve életjáradéki szerződés) 33 aki utólagos elszámolási kötelezettségének az adott évben nem tett eleget. (14) 34 Lakásfenntartási támogatást egy lakásra csak egy személy kaphat, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (15) 35 A lakásfenntartási kérelmek beadási határideje minden év február 28-a vagy 29-e és augusztus 31-e. Ápolási díj 12. (1) Az ápolási díj megállapításánál, folyósításánál és megszüntetésénél az Sztv aiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 27 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 28 Hatályon kívül helyezte a 35/2004.(X.1.) rendelet, hatálytalan Módosította a 6/2004.(II.27.) rendelet, hatályos Módosította a 6/2004.(II.27.) rendelet, hatályos Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(X.29.) rendelet, hatályos Beiktatta a 39/2004.(X.29.) rendelet, hatályos Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től 34 Számozását módosította a 39/2004.(X.29.) rendelet, hatályos Számozását módosította a 39/2004.(X.29.) rendelet, hatályos

11 (2) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, b) az ápolást végző családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultság további feltétele, hogy a) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy közös háztartásban él, b) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy állandó albertirsai lakos, c) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy nem kötöttek eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést, (4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv ában meghatározott esetekben. (5) Ápolási díjra az egy családban élők közül csak 1 személy jogosult. (6) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. (7) A méltányosságból megállapított ápolási díj összegének felső határa a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege, alsó határa pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a. (8) Ha az ápolási díjat, a döntést hozó szerv jogerősen megállapítja, az ellátás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától esedékes. (9) 36 A Szociális Segítőház az ellátás megállapítását követő egy éven belül ellenőrzi, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét teljesíti-e. Ennek keretében egy előre nem jelzett időpontban felkeresi az ápolt személyt otthonában, s ott környezettanulmányt készít. Az ellenőrzésre a Népjóléti Bizottság vagy a jegyző kérelmére soron kívül is sor kerülhet. (10) 37 Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. (11) 38 Az ápolást végző személynek segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb 1 hónapos időtartamban ellátható a házi segítségnyújtás keretében, ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. 36 Beiktatta a 4/2006. (II. 28) rendelet, hatályos III. 01-től 37 Beiktatta a 4/2006. (II. 28) rendelet, hatályos III. 01-től 38 Beiktatta a 4/2006. (II. 28) rendelet, hatályos III. 01-től 11

12 Átmeneti segély 13. (1) 39 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben foglaltak alapján átmeneti segély állapítható meg, feltéve, hogy az igénylő és családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. (2) A segély formái: a) Az egyszeri segély: az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy, illetve család részére nyújtható. Tárgyévben legfeljebb három alkalommal állapítható meg, együttes összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladhatja meg. b) Havi rendszerességgel nyújtott segély: évente legfeljebb egy alkalommal, és legfeljebb 6 hónap időtartamra lehet megállapítani, elsősorban azon személyek részére, akiknek valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból jövedelme nem származik. Havi rendszerességgel nyújtott segély legmagasabb összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80%-a. c) 40 Krízissegély: krízissegély nyújtható (a Szociális Segítőház közreműködésével) annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása rendkívüli körülmények - így különösen elemi kár, tartós betegség - miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. A krízissegély legmagasabb összege elemi kár esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tizenötszöröse, egyéb krízishelyzet esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. d) Kamatmentes kölcsön: átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amelynek összege legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosa. A törlesztési idő a 2 évet nem haladhatja meg. A határozatban rendelkezni kell a törlesztés megkezdésének és lejáratának időpontjáról, a havonta fizetendő részletekről, továbbá arról, hogy a részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes - még vissza nem fizetett - kölcsön egy összegben válik esedékessé. e) 41 Temetési kölcsön: Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetési költség fedezhető lenne, és a temettető családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, kérelmére legfeljebb a temetési költség 100 %-a kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb 1 éves időtartamra. A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. (3) A támogatásra való jogosultság elbírálásakor az alábbi szempontokat súlyozottan kell 39 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 40 Módosította a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április Beiktatta a 39/2004.(X.29.) rendelet, hatályos

13 figyelembe venni: a) a kérelmező három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos b) gyermekét egyedül nevelő szülő c) egyedül élő nyugdíjas d) jövedelemmel nem rendelkező, munkanélküli ellátásra és jövedelempótló támogatásra nem jogosult, önhibáján kívül munkanélküli személyeket (4) Az átmeneti segély alkalmankénti, illetve havi rendszerességgel juttatott legkisebb összege a rászorultságtól függően Ft. (5) 42 Az átmeneti segély pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, különösen élelmiszer-, tankönyv segély, gyógyszertámogatás, közüzemi díjak és a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésével, tűzifa, illetve helyi autóbuszjáratra érvényes tanuló vagy nyugdíjas bérletjegy formájában. (6) Az egyszeri átmeneti segély meghatározott célra történő felhasználásáról, az elszámolás módjáról és határidejéről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (7) Aki a (8) bekezdésben előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a segélyt nem a számára előírt módon, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célra fordította, pénzben történő juttatásból legfeljebb egy év időtartamra kizárható. Ez esetben az ellátást természetben, illetve a (10) bekezdésben meghatározott módon kell biztosítani. (8) Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosítható, úgy a segély közvetlenül a szolgáltatóhoz, vagy az étkeztetést nyújtó intézményhez, illetve kijelölt intézmény vezetőjéhez (kijelölt dolgozójához) is utalható. Az erre vonatkozó rendelkezést a határozatnak tartalmaznia kell. (9) Ha a kérelem teljesítése késedelmet nem tűrő, vagy a késedelem helyrehozhatatlan következményekkel járna, a segély megállapítható a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata alapján a rendeletben írt általános eljárási szabályok és bizonyítékok mellőzésével. Ez esetben - a köztudottan, illetőleg hivatalból ismert körülmények kivételével - az igazolásokat és az egyéb bizonyítékokat a segély megállapításától számított 15 napon belül be kell csatolni. Ennek elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó, Sztv ában szabályozott eljárás alkalmazandó. (10) Különösen indokolt esetben, hatósági tudomás alapján hivatalból is segélyben részesíthető az, aki az (1) bekezdésben meghatározott körülményekkel rendelkezik, de átmeneti segély iránti 42 Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től 13

14 kérelmet nem nyújtott be. Temetési segély 14. (1) A szociális rászorultság esetén temetési segély állapítható meg annak az igénylőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott- függetlenül attól, hogy az elhalt tartására köteles volt-e, vagy sem és a haláleset időpontjában albertirsai lakos volt, - ha a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Nem állapítható meg temetési segély annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének háromszorosát meghaladja. (3) A temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a. Amennyiben a temetés költségeit az elhunyttal közös háztartásban élő személy viseli, a temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 15 %-a. (4) 43 (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a városban működő, temettetést végző szerv által írásban közölt összeggel egyenlő. Ezen összeghatárt évente felül kell vizsgálni. (6) 44 A évben a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: ,- forint. (7) A temetési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A számlákra rá kell vezetni a segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát, s azt kérelmező részére vissza kell adni. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Köztemetés (1) A polgármester a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 43 Hatályon kívül helyezte a 39/2004.(X.29.) rendelet, Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 45 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 14

15 (2) Közköltségen történő eltemettetésről hamvasztással gondoskodik az önkormányzat. (3) Amennyiben az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban utolsó lakóhely) nem Albertirsán volt, a polgármester a köztemetéstől számított hatvan napon belül bejelenti a köztemetés költségei megtérítése iránti igényt az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzatnál. (4) Amennyiben az elhunyt személy utolsó ismert lakóhelye Albertirsán volt, a Polgármester a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (5) A Népjóléti Bizottság a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül az, ha az eltemettetésre köteles személy szociálisan rászorult. (6) Nem mentesíthető az eltemettetésre köteles személy a (4) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól, a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és az eltemettetésre köteles személy jogosult a biztosítási összeg felvételére, b) amennyiben az eltemettetésre köteles személy az elhunyt személlyel tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött. Közgyógyellátás 16. (1) 46 A támogatásra jogosultak körét és jogszabályi feltételeit az Sztv ai szabályozzák. (2) A törvény rendelkezésein túlmenően, a Jegyző annak a szociálisan rászorult személynek is megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátások után fizetendő térítés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri, b) 47 egyedülálló esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátások után fizetendő térítés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át eléri (3) -(4) Módosította a 30/2006. (XI. 22.) rendelet hatályos november 1-től 47 Módosította a 23/2007. (VIII. 31.) rendelet, hatályos augusztus 31-től. 48 Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (V. 02.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatálytalan május 02-től 15

16 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Az Sztv ának rendelkezései alapján, a jegyző a szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító hatósági bizonyítványt ad ki. Adósságkezelési szolgáltatás Gyógyszertámogatás (1) Gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg azon személyeknek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedülálló esetében 220%-át. (2) Gyógyszertámogatás nyújtható a) egyszeri alkalommal az alkalmanként jelentkező egészségügyi kiadások -pl. gyógyászati segédeszköz megvétele, szanatóriumi kezelés térítése - miatt anyagi segítségre szoruló személynek, b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónap időtartamra. (3) A támogatás iránti kérelemhez a háziorvos/szakorvos szakvéleményét csatolni kell. (4) Az (1) bekezdésben írt jövedelemhatártól rendkívül indokolt és méltánylást érdemlő esetben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-át meg nem haladó mértékben a Bizottság eltérhet. (5) Amennyiben a gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtják be, úgy a támogatást a benyújtás hónapjának első napjától, amennyiben 15-e után nyújtják be úgy a következő hónap első napjától kell megállapítani. Szemétszállítási díj 20. (1) A szolgáltatás díját az önkormányzat fizeti meg: a) az egyedül élő 70 éven felüli személy helyett, b) az olyan házaspárok, ill. az élettársak esetében, ahol mindketten 70 éven felüliek, 49 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 50 Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (V. 02.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatálytalan május 02-től 51 Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től. 16

17 kivéve, ha tartásra köteles hozzátartozóval élnek együtt. c) az olyan 70 éven felüli személy esetében, akinek házastársa, illetve élettársa nyugdíjas korú (62. életév felett) és nem élnek együtt tartásra köteles hozzátartozóval. (2) Szemétszállítási díj teljes vagy részleges átvállalása történhet azon személyek részére, akinek és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj: a) egyedülálló esetén l00 %-át, b) két vagy több személyes család esetén 80 %-át (3) A szemétszállítási díj elengedése kizárólag 1 évre, kérelmező egyéb vagyoni, anyagi és szociális helyzetére való tekintettel méltányosságból történhet. Utazási támogatás IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK (1) 54 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének alapvető szabályait az Sztv /B., az alapszolgáltatások szabályait az 59-65/F., a szakosított ellátási formák ellátási szabályait a 66-85/C., azok igénybevételéről a 9/1999. (XI. 24) SzCsM rendelet, a térítési díjakról a 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet, az ellátást végző intézmény szakmai feladatairól és működési feltételeiről az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá e rendelet tartalmazza. (2) Albertirsa Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben foglalt feltételek szerint a szociális rászorultságtól függően, a személyes gondoskodás körében alapellátást nyújt és biztosítja a szakosított ellátás igénybevételének lehetőségét. (3) 55 Szociális alapszolgáltatások: a) tanyagondnoki szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) közösségi ellátások, f) támogató szolgáltatás, g) nappali ellátást nyújtó idősek klubja, 52 Hatályon kívül helyezte a 35/2004. (X.1.) rendelet, hatálytalan október 1-től. 53 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 54 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 55 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 17

18 h) fogyatékosok nappali ellátása, i) hajléktalanok nappali ellátása. Szolgáltatást végző a hajléktalanok nappali ellátását Cegléd, Dugovics T. u. 2. szám alatt lévő nappali melegedőben biztosítja, hétfőtől péntekig, napi 8 órai nyitva tartással. (4) 56 Szakosított ellátási formák: c) idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézmény), d) időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés). Szolgáltatást végző a szakosított ellátásokat a GERONTO-MED Idősek Otthonában (Cegléd Törteli út 14.) biztosítja. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 23. (1) Az Sztv. 58./B. -ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint Albertirsa Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente két alkalommal ülést tart. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal a szakmai érdekegyeztetés helyi fóruma. Feladata: - a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, - a települési szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése, elemzése (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: Albertirsa Város Önkormányzatának működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, azaz a) Albertirsa Város Önkormányzata b) Alberti Evangélikus Egyházközség c) Irsai Evangélikus Egyházközség d) Albertirsai Római Katolikus Egyházközség e) Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság egy egy képviselője f) 57 Albertirsa Város jegyzője (5) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai továbbá, a) Mozgáskorlátozottak Közép Magyarországi Regionális Egyesületének Albertirsai Szervezete b) Albertirsán működő nyugdíjas klubok (Őszirózsa, Vasutas, Szivárvány), c) Albertirsai Baptista Egyházközség, d) Albertirsai Református Egyházközség, 56 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 57 Beiktatta a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április

19 e) Cigány Kisebbségi Önkormányzat, f) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egy-egy képviselője g) 58 A településen működő háziorvosok és házi gyermekorvosok h) 59 Szociális Segítőház intézményvezetője (6) A helyi szociálpolitikai kerekasztal üléseire meghívót kap és azokon tanácskozási joggal jelen lehet: a) Albertirsa Tessedik Sámuel Általános Iskola igazgatója b) Albertirsa Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda vezetője c) Bölcsőde vezető d) hk. 60 A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások 24. (1) 61 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 9. -a alapján a tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés alapszolgáltatási feladatokat az önkormányzat intézményi társulás útján látja el. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket a Szociális Segítőháznál kell benyújtani. (2) 62 Az alapszolgáltatások iránti kérelemhez mellékelni kell a Polgármesteri Hivatal, illetve a Szociális Segítőház által rendelkezésre bocsátott Adatlapot, valamint jövedelem és vagyonnyilatkozatot, továbbá az abban szereplő adatokat, jövedelmeket igazoló bizonylatokat, igazolásokat. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család valamennyi tagja meg kell tegye, és igazolja. A jövedelem igazolásához a rendelet 4. - ában felsorolt bizonyítékok használhatók fel. (3) Jogszabály más melléklet becsatolását is előírhatja (pl. orvosi igazolás). (4) Az intézményvezető a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete szerinti értesítéssel hozza meg döntését a kérelemről, melyet megküld az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. (5) Az intézményvezető köteles eljárás nélkül is ellátást nyújtani, ha azt a kérelmező szociális és mentális helyzete vagy egészségi állapota, illetve személyi körülményei indokolják, és a külön eljárással beálló időveszteség helyrehozhatatlan következményekkel járna. 58 Beiktatta a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április Módosította a 6/2007. (III. 30.) rendelet, hatályos április 1-től. 60 Hatályon kívül helyezte a 6/2007. (III. 30.) rendelet 61 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 62 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 19

20 Tanyagondnoki szolgáltatás ( 1 ) Albertirsa Város közigazgatási területén két 2 tanyagondnoki körzet működik: I. körzet: Albertirsa Homokrész I. kerület II. körzet: Albertirsa Homokrész II. kerület, III. Külterület. (2) A tanyagondnoki szolgálat célja Albertirsa Város Homokrész I. és Homokrész II., továbbá III. külterületén élő lakossága számára: a) a külterületen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, b) A közlekedési, szállítási lehetőségek mind szélesebb körben való biztosítása minden rászoruló számára, c) Közösségfejlesztés, jobb életminőség elérése. (3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok: a) szociális étkeztetés megszervezése, b) házi segítségnyújtásban való közreműködés, c) családsegítésben való közreműködés, d) egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, e) ellátottak szociális igényének továbbítása a Polgármesteri Hivatal felé, f) pénzbeli ellátás, személyes gondoskodás kezdeményezése (4) Egyéb szolgáltatási feladatok a) Személyszállítási feladatok b) Művelődési sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés c) Lakossági szolgáltatás (5) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A tanyagondnok a feladatait a munkaköri leírásában foglaltak szerint, továbbá az intézményvezető utasításának megfelelően látja el. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az ellátás megállapítása szempontjából szociálisan rászorultnak minősül az, aki 63 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos január 1-től. 64 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 20

21 a) a 62. életévét betöltötte, vagy b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú, vagy c) fogyatékossággal él, vagy d) pszichiátriai betegségben szenved, vagy e) szenvedélybetegségben szenved és igénybe veszi az önkormányzat által biztosított közösségi ellátást, vagy f) hajléktalan, g) a kiskorú gyermekét nevelő szülő, ha létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Házi segítségnyújtás (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályokat az Sztv a tartalmazza. (3) A települési önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében az Sztv a szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. Családsegítés (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családsegítésre vonatkozó részletes szabályokat az Sztv a állapítja meg. Közösségi ellátások (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás. (2) A közösségi ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az Sztv. 65/A -a állapítja meg. Szakosított ellátások 30. (1) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Az egyes 65 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 66 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 67 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 21

22 szakosított ellátási formákat az Sztv /A tartalmazzák. 68 (2) A kérelmet - az előírt mellékletekkel - a Polgármesterhez kell benyújtani. (3) A felvétel alapja a Polgármester által hozott beutaló határozat, amelyet meg kell küldeni az érintett intézmény vezetőjének. A beutaló határozathoz mellékelni kell a kérelmet és az azt megalapozó bizonylatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. (4) Soron kívüli elhelyezési igény esetén a beutaló határozatban erre utalni kell, feltüntetve a soronkívüliség indokát is. Térítési díj (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Sztv-ben foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjra vonatkozó szabályokat az Sztv /B -ai állapítják meg. Étkeztetés térítési díjai 31/A 70 (1) A Szociális Segítőház által nyújtott étkeztetés intézményi térítési díja: 500 Ft/nap. (2) Azon kérelmező esetében, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg fenntartó a térítési díjat elengedi. (3) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át, egyedülélő esetében 200%-át nem haladja meg, fenntartó a személyi térítési díj összegét 35%-al csökkenti. Házi segítségnyújtás térítési díja 31/B 71 (1) A Szociális Segítőház által nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1400 Ft/óra. (2) Azon kérelmező esetében, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg, fenntartó a térítési díjat elengedi. (3) Fenntartó a személyi térítési díjat a a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az alábbiak szerint állapítja meg: 68 Módosította a 11/2005. (III. 31.) rendelet, hatályos április Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 70 Megállapította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 22

23 a) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150%- át, egyedülélő esetében 200%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 150 Ft/óra b) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200%- át, egyedülélő esetében 250%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 260 Ft/óra c) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 250%- át, egyedülélő esetében 300%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 410 Ft/óra d) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 300%- át, egyedülélő esetében 350%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 600 Ft/óra e) Ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 350%- át, egyedülélő esetében 400%-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 950 Ft/óra V. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E rendelet alkalmazásában: a) Polgármesteri Hivatal: Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Albertirsa, Irsay K. u. 2) b) 72 Szociális Segítőház: Humánszolgáltató Társulás Szociális Segítőház, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálata (Albertirsa, Vasút u. 4.) c) 73 Jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedülélő, háztartás, szociális szolgáltató, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, fenntartó, fogyasztási egység: az Sztv. 4. -ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint, d) 74 A rendelet 15. (5) bekezdése tekintetében szociálisan rászorult személynek minősül az, - akinek nincs vagyona, és - családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. e) A településen a támogatás szempontjából elismert minimális lakásnagyság 1 ha a háztartásban egy személy lakik 90 nm 2 ha a háztartásban kettő személy lakik 100 nm 3 ha a háztartásban három személy lakik 111 nm 4 ha a háztartásban négy személy lakik 120 nm 5 ha a háztartásban négy személynél több személy lakik, minden további személy után 5 nm 32. f) A lakásfenntartási támogatás megállapítása szempontjából, jelentősebb forgalomképes vagyonnak kell tekinteni az üdülőt, a beépíthető lakó vagy üdülőtelket, vagyoni értékű jogot, illetőleg egyéb ingó- vagy ingatlan vagyont, ha annak értéke meghaladja a Sztv Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 73 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 74 Módosította: az 5/2008. (II. 29.) rendelet, hatályos február 29-től. 23

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) számú önkormányzati r e n d e l e t e A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben