HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Fő tér 3. Címzett: Közbeszerzési Csoport 1033 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Regionális vagy helyi iroda/hivatal Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Hitelszerződés A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatásoka)biztosítási szolgáltatások b)banki és befektetési szolgáltatások A teljesítés helye: Óbuda Békásmegyer Önkormányzat székhelye. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk S133 1/9

2 2/9 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Beruházási hitelszerződés. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Hitelszerződés összege: 1,000 Millió HUF; A hitel célja: Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére jelen Bankhitelszerződés tervezet szerinti feltételekkel, Ajánlatkérő képviselőtestülete 449/ÖK/2012.(06.28.) sz. határozatának megfelelően az alábbi célok szerinti beruházásokra (továbbiakban: Beruházás) az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (továbbiakban: Hitelprogram) keretében összesen HUF, azaz Egymilliárd forint összegű hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) állapít meg és annak terhére az Ajánlatkérő nevére szóló számlák alapján a jelen Bankhitelszerződés tervezetben foglaltak szerint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsön) folyósít. A Hitelprogram keretében a kölcsön az alábbi hitelcél(ok)ba tartozik: Fejlesztési célok Az Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési célok 2. Zöldgazdaság-fejlesztés 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energiamegtakarítást eredményező felújítása 3. Otthonteremtés 3.2. Funkcióbővítő városrész rehabilitáció Egyéb fejlesztési célok 7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása 7.6. Önkormányzati sportlétesítmények létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása A Hitelkeret céljaihoz tartozó összegek: A Hitelprogram keretében 2. Zöldgazdaság-fejlesztés célokon belül a 2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása, KEOP hitelcélra HUF, azaz kettőszázhuszonötmillió magyar forint összegű beruházás finanszírozása, A Hitelprogram keretében 3. Otthonteremtés célokon belül a 3.2. Funkcióbővítő városrész rehabilitáció - Promenád- hitelcélra HUF, azaz kettőszáznyolcvanmillió magyar forint összegű beruházás finanszírozása, S133 2/9

3 3/9 II.2.2) II.2.3) II.3) A Hitelprogram keretében 7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés célokon belül a 7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása, Hunyadi utcai bölcsőde építése - hitelcélra HUF, azaz kettőszázhetvenötmillió forint összegű beruházás finanszírozása, KEOP el nem számolható költségek - hitelcélra HUF, azaz százharmincegymillió magyar forint összegű beruházás finanszírozása, Pethe Ferenc téri Kulturális Központ kialakítása - hitelcélra HUF, azaz negyvenkettőmillió magyar forint összegű beruházás finanszírozása, valamint, gördeszka pálya, fitnesz park építése - hitelcélra HUF, azaz negyvenhétmillió magyar forint összegű beruházás finanszírozása. Hitelszerződés futamideje: szerződéskötéstől számított 20 év. Rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 36 hónap. Tőketörlesztés ütemezése: türelmi időt követően naptári negyedévente egyenlő részletekben. Kamatfizetés gyakorisága: naptári negyedévente. Kamat: 3 havi EURIBOR + RKV+ kamatmarzs.kamatfelár. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő az alábbi biztosítékot nyújtja a szerződés teljesítéséhez: Ajánlatkérő a tulajdonában lévő Kolosy téri piac (Hrsz:14684), valamint a Szőlőkert u. 6. (Hrsz: 18822/12) hrsz. ingatlanon (telek és felépítmény) első ranghelyi jelzálogjog alapításával biztosítja, További biztosítékok: paripassu, negativ pledge, cross default. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással teljesíti, valamennyi hitelcél esetében a rendelkezésre tartástól számított 3 éves türelmi időt követően a Kbt (1), (3) és (5) bekezdésében, valamint az Art.36/A -ban foglaltak szerint, illetve a felek szerződésben történő megállapodásának megfelelően, negyedéves bontásban, a kamatfizetés időpontjával egyidejűleg egyenlő részletekben. A kamat fizetése negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapján történik. A hitel nyújtója a tőke- és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 banki munkanappal értesítést küld az Ajánlatkérő részére az esedékes törlesztés összegéről és az esedékesség időpontjáról. Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul. Kezelési költség, folyósítási jutalék, projektvizsgálati-, rendelkezésre tartási-, előtörlesztési-, szerződésmódosítási díj nem kerülhet felszámításra. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek S133 3/9

4 4/9 III.2.1) III.2.2) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a)- d) és f) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya tartozik. Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a)- k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. (3) bekezdés). Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a Korm. rendelet 10. szerint kell igazolni. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) A Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező részvételi felhívás feladását megelőző saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatban történő benyújtásával (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya (hitelnyújtás) szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, ebben az esetben min HUF nettó árbevételt kell igazolni. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbi esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy S133 4/9

5 5/9 III.2.3) c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a részvételre jelentkező benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: P.1) a mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből 2 egymást követő évben negatív volt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1.) A részvételre jelentkezőnek a Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerint csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) származó, az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges referenciaigazolást/referencianyilatkozatot egyszerű másolatban, figyelemmel, a Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében meghatározott módra. Az igazolásnak/ nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: teljesítés ideje (az előírt mértékű hitel kihelyezésének időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a hitelkeret összege, arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.) A részvételre jelentkezőnek a Korm.rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt (a konkrét hitelszerződést kezelő) szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzát és képzettségét igazoló bizonyítványának egyszerű másolatát; A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbi esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: M.1.) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a vizsgált időszakban összesen nem rendelkezik legalább 1 db minimum HUF összegű éven túli beruházási hitel finanszírozására vonatkozó referenciával (az Ajánlatkérő a referencia kapcsán azt vizsgálja, hogy a megjelölt időszakban, legalább a megjelölt összeg hitelként kihelyezésre került, a referencia elfogadása szempontjából nem szükséges, hogy a futamidő leteljen); A részvételi felhívás feladásának időpontja tekintetében az EU Hivatalos Lapjában (TED-en) megjelent részvételi felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó. S133 5/9

6 6/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.2.) nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű és legalább 3 éves, beruházási hitelnyújtásban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A szolgáltatás nyújtása a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben szereplő kötelezettségek betartása mellett lehetséges. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) Az eljárás fajtája Gyorsított tárgyalásos Ajánlatkérő különböző pályázatok keretében nyert támogatások önerejét fogja a hitelből fedezni. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő RAIFFEISEN Banknál vezetett sz. számlájára kell átutalással teljesíteni, feltüntetve közleményként: az eljárás TED azonosítója (nyilvántartási száma), dokumentáció ellenértékének teljesítése. A dokumentáció fent megjelölt ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére S133 6/9

7 7/9 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Az eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 89. (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó bankok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére a hitelnyújtás szerződéses feltételeit annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van lehetőség, és csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. 2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció a részvételi felhívás közzététele napjától a jelen részvételi felhívás I.1. pont szerinti címen rendelkezésre áll, személyesen átvehető vagy megküldése megigényelhető. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon vagy en történő megküldése Ajánlatkérő részére. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő cég megnevezését, székhelyét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az Ajánlatkérő postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a cég telefonszámát, faxszámát, címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó nevét és a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció átvehető a részvételi határidőig, munkanapokon 9:00-12:00-ig és 14:00-16:00-ig, a részvételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig. 3. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje: A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 1033 Budapest, Fő tér 3. I. 21. (Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem). A bontás ideje: július :00 óra. 4. A hiánypótlás a Kbt. 67. szerint biztosított. 5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Részvételre Jelentkező a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. A részvételi jelentkezéseket írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti és 4 (négy) másolati példányban kéri benyújtani az ajánlatkérőnek a részvételi felhívás I.1. pontjában megadott címére közvetlenül vagy postai úton a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezések, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat a Részvételre Jelentkezőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: Hitelszerződés Óbuda, Részvételi jelentkezés, a részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!". S133 7/9

8 8/9 VI.4) VI.4.1) 7. A Részvételre Jelentkező köteles csatolni részvételi jelentkezéséhez a Részvételre Jelentkező illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 8. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a részvételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 9. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a részvételre jelentkezők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni. 11. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló összegezés részvételre jelentkezőknek történő megküldése során a Kbt a szerint jár el. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1., mind az M/1., M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 13. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni. 14. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés akkor lép hatályba, ha a évi CXCIV. törvény 10. alapján a Kormány ahhoz hozzájárul. 15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Korm. rendelet 7. ). Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: S133 8/9

9 9/9 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: S133 9/9

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben