AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai cím: Honvéd u.1. Város/Község Székesfehérvár Postai irányítószám: 8002 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató Telefon: 06-22/ Fax: 06-22/ További információk a következő címen szerezhetők be: Amennyiben az ajánlattételi felhívásban illetve a Dokumentációban előírtakkal, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az alábbi elérhetőségen (a faxon vagy postai úton küldött kérdéseket lehetőség szerint en is el kell küldeni szerkeszthető formában): Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt Székesfehérvár, Honvéd u.1. Címzett: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató Tel: 06-22/ Fax: 06-22/ Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt Székesfehérvár, Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda 1

2 2.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja: A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában június 27. napján 2013/S számon jelent meg. 3.) A közbeszerzés tárgya: Ajánlatkérő számára folyószámla - hitel biztosítása 1,1 Mrd HUF összegű folyószámlahitelkerettel. A hitel jellemzői: devizanem: HUF, rendelkezésre tartás: folyószámlánál hónap. Amennyiben Ajánlatkérő él a felhívás II.2.3.) pontjában kikötött szerződés meghosszabbítási jogosultságával, a rendelkezésre tartási idő további 12 hónappal meghosszabbodik. A hitelkeret lejárata 90 nappal prolongálható, abban az esetben is, ha nem kerül sor a rendelkezésre tartási idő meghosszabbításra és abban az esetben is, ha + 12 hónappal meghosszabbításra kerül az Ajánlatkérő nyilatkozata alapján. referencia kamat: 3 havi BUBOR, kamatláb: változó, amely a referencia kamat + kamatfelár együttes összege, kamatfelár: az ügyleti kamat és a referencia kamat különbözete, adós által fizetendő ügyleti kamat megegyezik a kamatlábbal, ajánlatkérő a kamaton és a rendelkezésre tartási jutalékon kívül semmilyenfajta további díjat, költséget, jutalékot, így különösen közjegyzői díjat, szerződéskötési díjat, számlanyitási, értékbecslési díjat semmilyen jogcímen nem fizet, forgalom átcsatornázást vállalja Ajánlatkérő a következők szerint: HUF összegben. Egyéb vállalások: 1./ monitoring adatlap vezetése és főkönyvi kivonat megküldése negyedévente 2./ éves beszámoló megküldése évente 3./ negatív biztosítéki záradék. A hitel fedezete: 1./ Felajánlott biztosítékok: a) Keretbiztosítéki jelzálog HUF erejéig az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár, 4096/1. hrsz.-ú, természetben MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. alatt található ingatlanra; valamint b) Keretbiztosítéki jelzálog HUF erejéig az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár, 860. hrsz.-ú, természetben MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Lövölde 1/a. alatt található ingatlanra. Az ingatlanok tulajdoni lapját és az ingatlanforgalmi értékbecslését ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolja. Ajánlatkérő további fedezet bevonását kizárja, illetve az ingatlannal kapcsolatos, ajánlattevő számára szükséges értékbecslések költségét Ajánlatkérő nem fedezi. Ajánlatkérő a fedezet mértékét a bírálati szempontok között bírálja. 2

3 2./ Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőnek azonnali beszedési megbízás benyújtására ad felhatalmazást a bankszámlái tekintetében. Ajánlatkérő a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl a fedezetként felajánlott eszközeit - kivéve, ha a nyertes ajánlattevő ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg (negatív pledge - negatív biztosítéki záradék). 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlat benyújtásának és ezáltal az ajánlattételi szakaszban való részvételnek a feltétele az ajánlatkérési dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. A dokumentáció beszerzésének határideje: augusztus 23., óra. A dokumentáció ára: Ft. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke bruttó összegben került feltüntetésre. A fizetés módja: ajánlatkérő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történt átutalással. Az átutalás során közleményként a következőket kérjük feltüntetni: Folyószámla hitel 1,1, Mrd HUF hitelkerettel ajánlati dokumentáció. A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt postán megküldi a díjat átutaló címére. A dokumentáció előzetes bejelentkezést követően átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása után a SZÉPHŐ Zrt., 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. számú irodájában, munkanapokon óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártának napján ig rendelkezésre áll. A dokumentációt ajánlatkérő a bankszámlájára történt átutalás igazolását követően adja át személyesen, illetve amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint két munkanapon belül elektronikusan megküldi. A dokumentáció megküldését az alábbi elérhetőségek valamelyikére címzett írásbeli kérelemben kell kérni, amelyben fel kell tüntetni a dokumentációt igénylő nevét, levelezési címét, fax számát és e- mail címét. A kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ára megfizetésének igazolását is. A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114/1. iroda dr. Veres Ágnes Telefon: Fax: ) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: 3

4 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem történt olyan változás, amely alapján az ajánlattételi szakaszban a kizáró okok hatálya alá tartozik. Amennyiben az előbbiekkel kapcsolatban változás következett be, a változással kapcsolatban ajánlattevőnek a részvételi felhívásban meghatározott kizáró okokra vonatkozó és a változással érintett nyilatkozatot, dokumentumot vagy igazolást csatolnia kell az ajánlatához. Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatoltak, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi a Kbt. 56. (1) bekezdésének e)-g) és i) pontjában, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének c) és f) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását. 6.) Az ajánlatok értékelési szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok szerint: Részszempont 1. Ellenszolgáltatás mértéke 1.1. Kamatfelár mértéke (%-ban kifejezve, 2 tizedes jegyre kerekítve) 1.2. Rendelkezésre tartási jutalék mértéke (%-ban kifejezve, két tizedes jegyre kerekítve) 2. Fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének mértéke (HUF-ban kifejezve, max. a megadott ingatlanfedezet erejéig) Súlyszám Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: valamennyi részszempont esetén 1-10 pont. Az értékelés módszere az részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ évi 61.szám, június 1.) III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése szerint jár el. A bírálati módszer részletes kifejtését Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációban adja meg alszempont: Kamatfelár mértéke (%-ban kifejezve, 2 tizedes jegyre kerekítve) 50 súlyszám Az értékelés alapját a Felolvasólapon megadott, 3 havi BUBOR-hoz kapcsolódó kamatfelár mértéke %-ban, két tizedesjegyig kerekítve képezi. Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az 4

5 értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb kamatfelár százalékos mértéke, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 1.2. alszempont: Rendelkezésre tartási jutalék mértéke (%-ban kifejezve, két tizedes jegyre kerekítve) 20 súlyszám Az értékelés alapját a Felolvasólapon megadott, rendelkezésre tartási jutalék mértéke %-ban, két tizedesjegyig kerekítve képezi. Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb rendelkezésre tartási jutalék százalékos mértéke, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének mértéke (HUF-ban kifejezve, max. a megadott ingatlanfedezet erejéig) 30 súlyszám Az értékelés alapját a Felolvasólapon HUF-ban megadott, fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének az alábbi két ingatlanra vonatkoztatott összesen mértéke képezi. Maximális mértéke: a) az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár, 4096/1. hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. alatt található ingatlanra: maximum HUF (az ezt meghaladó ajánlattevői vállalást ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja);valamint b) az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár, 860. hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Lövölde 1/a. alatt található ingatlanra: maximum HUF (az ezt meghaladó ajánlattevői vállalást ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja). Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb forint összegű keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelési mérték, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 5

6 Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyes rész- illetőleg alszempontokra megállapított pontszámok ezt követően felszorzásra kerülnek az adott rész- / alszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámok összegezése eredményeként megállapított pontszámok közül a legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek. 7.) Az ajánlattételi határidő: augusztus óra 8.) Az ajánlatok benyújtásának címe: Széphő Zrt Székesfehérvár, Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda 9.) Az ajánlattétel nyelve: magyar A magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: IGEN [ ] NEM [X] 10.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: HELYE: Széphő Zrt Székesfehérvár, Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda augusztus óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint (az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek). 11.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap a tárgyalások befejezésétől számítva. 12.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné nyilvánítja, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében minden, az előző pontban foglalt érvénytelenségi okkal nem érintett ajánlattevővel különkülön tárgyal a közbeszerzés szakmai és szerződéses feltételeiről. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) végeztével jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) 6

7 minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre ajánlatkérő egy példányt átad vagy két munkanapon belül megküld. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat megtételére. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Amennyiben ajánlattevő nem tesz végleges ajánlatot, úgy ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott alapajánlat szerint értékeli az ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség az alapajánlat tekintetében keletkezik. A tárgyalások pontos időpontjáról és helyszínéről Ajánlatkérő a tárgyalási meghívóban értesíti Ajánlattevőt. Az Ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. A tárgyalás megkezdésekor igazolni kell a nyilatkozattételi jogosultságot. 13.) Az első tárgyalás tervezett időpontja: augusztus óra 14.) EGYÉB INFORMÁCIÓK Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlattétel feltételeként ajánlati biztosíték nyújtását köti ki. Az ajánlati biztosíték összege ,- Ft (azaz egymillió forint). Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással, vagy azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó az ajánlatkérő mint jogosult javára szóló kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos a végleges ajánlatok benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az ajánlati biztosíték akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha annak teljes összege az ajánlatkérő számlaszámán a végleges ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra került. A teljesítést igazoló iratot a végleges ajánlathoz kell csatolni. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét ( ajánlati biztosíték Folyószámlahitel ). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a bankgarancia nyilatkozat vagy a kötelezvény másolati példányát a végleges ajánlatba befűzve, a bankgarancia nyilatkozat eredeti, vagy a kötelezvény eredeti példányát pedig a végleges ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentációban ad meg ajánlatkérő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényben maradnia Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak szerint biztosítja. 7

8 14.3. Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani, valamint 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti illetve a másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani. Az eredeti példány fedlapján az Eredeti feliratot, a másolati példányok fedlapján pedig a Másolat feliratot kell feltüntetni. A borítékon/dobozon a Folyószámla hitel 1,1 Mrd hitelekerettel Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel megjelöléseket kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatot roncsolás mentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni az ajánlattevő adatait valamint az ajánlatok jelen felhívás 6. pontjában meghatározott értékelési szempontja vonatkozásában megajánlott ajánlati tartalmi elemeket Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint Ha a cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírók személye eltér a részvételi jelentkezést aláírók személyétől: 8

9 Az ajánlattevő, alvállalkozója illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet köteles ajánlatához azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját csatolni, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják. Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű szöveghű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt (4) bekezdése] Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről elkészített összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb a végleges ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolatát is Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket Amennyiben ajánlattevő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt feltételt ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, és a nyilvántartás elérhetősége nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő október 10-én megjelent számában közzétett, A Kbt. 20. (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről című útmutatójában, ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell adnia a nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a részvételi felhívás II.2.3.) pontjával összhangban a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitelszerződést, annak 12 hónapos lejáratát megelőző hónap (azaz a 11. hónap) utolsó napjáig a Hitelezőhöz címzett, írásbeli egyoldalú nyilatkozattal jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani Ajánlatkérő előírásait, feltételeit és az ajánlattal szembeni követelményeit a Részvételi felhívás, az Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlatkérési dokumentáció együttesen tartalmazzák, az ajánlatot e dokumentumokban foglaltak alapján kell elkészíteni. 9

10 Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációban megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen ajánlattételi felhívás rendelkezéseit szükséges irányadónak tekinteni Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók. 15. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: augusztus 9. 10

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben