42/ Fax: 42/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "42/523-333 Fax: 42/523-334"

Átírás

1 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ignácz László Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe (URL): - Postai irányítószám: 4400 Telefon: 42/ Fax: 42/ Ország: Magyarország További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját 1

2 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamosenergia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások X Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbuszszolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Folyószámla hitelszerződés. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás (b) Árubeszerzés (c) Szolgáltatás X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Szolgáltatási kategória 06 (Az szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény tárgya HU NUTS-kód HU323 Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egyajánlattevővel 2

3 A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül Pénznem VAGY: és között. Pénznem A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Ajánlatkérő részére 726 millió HUF összegű éven belüli folyószámla hitelszerződés megkötése és ehhez kapcsolódó számlavezetés. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) További tárgy(ak) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből igen nem X szükség szerint több példány használható) Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre - egy vagy több részre - valamennyi részre - II.1.9) Változatok elfogadhatók igen nem X II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 726 millió HUF folyószámla hitel. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: - és - között. Pénznem: - Pénznem: 3

4 II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen X nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 286 millió HUF folyószámla hitelkeret biztosításának lehetősége. Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: és/vagy napokban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés: Befejezés / / (év/hó/nap) / / (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint. Rendelkezésre tartási időszak kezdete: a szerződéskötést követő első munkanap. Törlesztés: befolyó bevételekből folyamatosan. Kamatfizetés: havonta, a kamatperiódus utolsó napján. Kamatbázis: 1 havi BUBOR. Biztosíték: ingatlanjelzálog, biztosítás engedményezés, felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra ajánlatkérő számlavezető pénzintézeténél. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) - 4

5 III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: - III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a)-e) pontja és a 62. (1) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek. Megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőtől és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójától és az erőforrást nyújtó szervezettől a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozat arról, hogy vonatkozásában a Kbt. 60 (1) bekezdésben, és a 61. (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve a részvételre jelentkezőtől arról, hogy a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 60 (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: - ha az utolsó lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye negatív, - ha a jegyzett tőkéje nem éri el a HUF-ot. Megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója - az utolsó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évéről készült éves beszámolója [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont] Amennyiben részvételre jelentkező a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti alkalmassági követelményeknek más szervezet/ek erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményeit) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni kívánt szervezet 5

6 kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint - az adott erőforrásnak a részvételre jelentkező számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 4. 3/E pontjában foglaltak nem minősülhetnek erőforrásnak, kivéve ha részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: - ha nem rendelkezik évben összesen legalább 700 millió forint értékű folyószámla hitel nyújtásáról szóló referenciával. Megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 68. (1) bekezdését figyelembevéve a évi legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése (megjelölve az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát). [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont]. Amennyiben részvételre jelentkező a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti alkalmassági követelményeknek más szervezet/ek erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményeit) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni kívánt szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint - az adott erőforrásnak a részvételre jelentkező számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 4. 3/E pontjában foglaltak nem minősülhetnek erőforrásnak, kivéve ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve igen X nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 6

7 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek igen nem X nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem X Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét X IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) 7

8 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen X nem Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató Hirdetmény száma a HL-ben: Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény /S -, dátum: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) X Hirdetmény száma a HL-ben: Hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S , dátum: 2009/07/16 (év/hó/nap) /S -, dátum: / / (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Kell-e fizetni a dokumentációkért? Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): Pénznem: HUF igen X nem A fizetés módja és feltételei: a részvételi dokumentáció (melynek ára: HUF + áfa) átvehető személyesen vagy írásban meghatalmazott útján ajánlatkérő A. melléklet II) pont alatt megadott címén, az átvétel helyszínén, munkanapokon és óra között (a bontás napján és óra között) átutalással történő befizetés után a Szabolcs Volán Zrt. K&H Bank Zrt számú számlájára történő befizetésről kiállított banki igazolás bemutatása ellenében. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni az átutalás indokát: Hitelnyújtási szolgáltatás. A részvételi dokumentáció a Kbt (3) bekezdése szerint is igényelhető, az ott megadott feltételek figyelembevételével. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: - IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) / / -ig (év/hó/nap) X 8

9 VAGY: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: / / (év/hó/nap) Időpont: Helyszín (adott esetben): Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen nem VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: - VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY igen nem X PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb adatra: - VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1) Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt a szerint biztosít. 2) A részvételi jelentkezéseket minden nem üres oldalon szignálva (azon oldalakat is beleértve amelyen cégszerű aláírás szerepel) 2 nyomtatott példányban (1 példány eredeti melyen feltüntetésre kerül hogy eredeti és 1 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban melyen feltüntetésre kerül, hogy másolat ) kell benyújtani. Mindkét példányt kötött vagy fűzött formában, minden nem üres oldal folyamatos oldalszámozásával, az oldalszámozásnak megfelelő tartalomjegyzékkel ellátva, és a példányokat együtt zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolást az alábbi felirattal kell ellátni: Szabolcs Volán Zrt. hitelnyújtási szolgáltatás Részvételi jelentkezés ,00 óra előtt nem bontható fel. 3) A részvételre jelentkezéshez mellékelni kell a részvételi jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát. 4) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 5) A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, mivel az alkalmasság feltételeit ajánlatkérő a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési 9

10 szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg. 6) A Kbt (1) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolni kell. 7) Részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolni kell nyilatkozatát a pénzintézeti tevékenység folytatására jogosító PSZÁF engedélyéről. 8) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alszempontjai és súlyszámai: a. számlavezetés havi díja 0,5 b. elektronikus szolgáltatás havi díja (ügyfélterminál) 0,5 c. elektronikus megbízás GIRO n keresztül minimális költsége forintban 0,3 d. elektronikus megbízás GIRO n keresztül maximális költsége forintban 0,3 e. elektronikus megbízás GIRO n keresztül százalékos értéke 0,4 f. csoportos átutalás GIRO n keresztül 1,0 g. postai Ft készpénz átutalási megbízás banki díja (postai jutalékon felüli) 1,0 h. rendelkezésre bocsátott hitel díjának százalékos mértéke 4,0 i. rendelkezésre tartott hitel díjának százalékos mértéke 2,0 Az értékelés pontozásos rendszerű, minimum 1, maximum 10 pont adható, mely minden alszempont esetében azonos. Pontozás: a később beadandó legkedvezőbb ajánlat kapja minden alszempont esetén a maximum, azaz 10 pontot, a legrosszabb ajánlat a minimum, azaz 1 pontot, a további ajánlatok a maximális és a minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva, lineáris arányosítással kapnak pontot. A kapott pontszámokat ezután az ajánlatkérő a vonatkozó súlyszámával felszorozza, majd a szorzatokat ajánlattevőnként és ajánlatonként összeadja. Az elérhető maximális összpontszám: 100. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételnél az értékelési alszempontok értéke maximum az adott pénzintézet vállalkozói ügyfelek részére meghirdetett nyilvános hirdetményében szereplő érték lehet. 9) Ajánlattevő a hitellel kapcsolatban a hiteldíjon (h. és i. alszemponton) kívül semmilyen egyéb költségelemet (a Kbt. 38. (2) bekezdés b) pontjában felsorolt díjat, jutalékot és egyéb ellenszolgáltatást) nem számolhat fel ajánlatkérő részére. A folyószámla hitelhez kapcsolódó bírálati szempontok (h. és i. alszempont) értékének megállapítása az alábbiak szerint történik (ajánlattevő a később benyújtandó ajánlatában köteles megadni a hitelért fizetendő hiteldíjat az alábbi formában): Kamatbázis a részvételi felhívás III.1.2. pontjában meghatározottak + kamatfelár %-os mértéke. Ajánlattevőnek nem kell a kamatbázis értéket számmal meghatározni, csak a kamatfelár mértékét kell százalékban kifejezni. 10) Ajánlatkérő a folyószámla vezetésével kapcsolatban az alábbi kikötéseket teszi: 10

11 - 1 db elektronikus ügyfélterminál biztosítása ajánlatkérő székhelyén - bankon belüli tranzakciók díjmentessége 11) A nyertes ajánlattevő a hitel igénybevételével összefüggő összes közjegyzői költség átvállalására köteles, a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanra az értékbecslés elvégeztetését ajánlatkérő vállalja. 12) Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő vagy írásos meghatalmazottja által történő megvásárlása, a részvételi dokumentáció másra át nem ruházható. 13) Ajánlatkérő sürgősség miatt rövidítette a részvételi jelentkezési határidőt (Kbt (1) bekezdés). Amennyiben a részvételi jelentkezés a fenti, valamint a részvételi dokumentációban lévő egyéb feltételeknek maradéktalanul nem tesz eleget, akkor az ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés f) pontja alapján, a részvételi jelentkezést érvénytelennek minősíti. A részvételi jelentkezések felbontásának helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12. sz. I. emelet tanácsterem, a részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: ,00 óra, a részvételi jelentkezések felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: Kbt (2) bekezdése szerint. A részvételi szakasz eredményhirdetésének helyszíne, időpontja: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12. sz. I. emelet tanácsterem a jelentkezések felbontását követő első naptól számított 3. nap óra (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap ugyanezen órája). Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja a részvételi szakasz eredményhirdetésének napja. Az ajánlatok felbontásának időpontja az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 10. nap óra. Ajánlatkérő a tárgyalást egyfordulós rendszerben bonyolítja le, amelynek során az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi résztvevő aláír, a tárgyalás tervezett időpontja: az ajánlatok bontását követő második munkanap óra. 11

12 VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: / Internetcím (URL): - Fax: / Ország: Magyarország A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: - Postai cím: - Város: - Postai irányítószám:- Ország: Telefon: - Internetcím (URL): - Fax: - VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot VAGY szükség esetén a VI.4.3) pontot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: / Internetcím (URL): - Fax: / Ország: Magyarország VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/ / (év/hó/nap) 12

13 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE: Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Csáki Róbert Postai irányítószám: 4400 Telefon: / Fax: / Ország: Magyarország Internetcím (URL): - II) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ EGYÉB IRATOK (IDEÉRTVE A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓT IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. sz. fsz. 17. Iktató Város/Község: Nyíregyháza Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - Postai irányítószám: 4400 Telefon: / / Fax: / Ország: Magyarország Internetcím (URL): - III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. sz. fsz. 17. Iktató Város/Község: Nyíregyháza Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - Postai irányítószám: 4400 Telefon: / / Fax: / Ország: Magyarország Internetcím (URL): - 13

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben