ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: augusztus 12.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat módosítása A Bank és az Ügyfél együttműködése, tájékoztatási kötelezettségek Az Ügyfél és a Bank képviselete Írásbeliség Kézbesítési szabályok Megbízások Teljesítés helye és ideje Pénztárszolgálat Kamatok, jutalékok, díjak, költségek Biztosítéknyújtás A Bank felelőssége Adatkezelés, titoktartás és bankinformáció A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok Az Ügyfél és a Bank közötti szerződés megszűnése Jogviták rendezése Fizetési számlák (pénzforgalmi számla, lakosság részére vezetett fizetési számla, devizaszámla) Betétek Hitelügyletek Bankgarancia Faktoring SZÉF kezelés Pénzváltás Megbízásos tevékenységek Hatálybalépés

3 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-I-875/2008. számú határozata alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtja: Hpt. 3. (1) bekezdése itt megjelölt pontjai szerint a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c) pénzügyi lízing, d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, g)kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, h) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet _, váltóval, illetve csekkel, saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), j) széfszolgáltatás. Hpt. 3. (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés b) pontja és a Bit. 48. (1) bekezdése szerinti biztosítás közvetítői tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés c) pontja, és a Bszt a szerinti közvetítői tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés i) pontja szerinti "a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenységet" ennek keretében pedig "saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése" A Bank fent felsorolt tevékenységeihez kapcsolódóan az alábbi kiszervezett szolgáltatásokat veszi igénybe: ) Takinfo Kft (1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.)) : a) Moonsol integrált üzleti szoftver üzemeltetés b) Moonsol rendszerhez kapcsolódó NetBOSS szolgáltatási szerződés c) Elektra Home Banking szolgáltatás d) Elektra Internet Banking szolgáltatás e) Központi kivonat nyomtatás szolgáltatás f) SMS továbbítás szolgáltatás g) KHR referencia adatok továbbítása és Credit Reference (pozitív adóslista) szolgáltatás i) Giro szolgáltatás j) Boss ügyviteli szoftver üzemeltetés (tárgyi eszköz modul) ) HW Stúdió Kft. (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 6): a) Informatikai és kommunikációs rendszer üzemeltetése b) Telefonos ügyfélszolgálati rendszer (TÜR) szolgáltatás 2

4 c) Hatósági megkeresések elektronikus kezelése szolgáltatás d) BORDER cégfigyelő modul ) Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1032 Budapest, Vályog u.3.): a) Moonsol integrált üzleti szoftver követés-karbantartási szolgáltatás b) Alkalmazás üzemeltetés 1.3. Az e tevékenységekkel kapcsolatban létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek mind a Bankra, mind az ügyfélre nézve kötelezőek A Bank és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyedi szerződések határozzák meg Az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a vonatkozó tevékenységi Általános Szerződési Feltételek, ennek rendelkezése hiányában az, az ebben nem szabályozott kérdésekben az ügyletre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak Ügyfélnek tekintendő az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a Bank az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Ügyfélnek minősül továbbá az a személy, szervezet is, akivel/amellyel az 1.1. pontban felsorolt jogügyletek teljesítésének fedezeteként a Banknak fedezetet nyújt Az rendelkezéseit a szerződéses jogviszony megszűnése után is, a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell. 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 2.1. Az a tevékenységi Általános Szerződési Feltétetek, valamint az egyes konstrukciók részletes leírásai, ide nem értve a Bank belső ügyviteli utasításait, nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló banki helyiségben hozzáférhetőek, valamint elektronikus kereskedelmi banki szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetőek. Az Üzletszabályzat elérhető a bank honlapján is (www.mohacsitakarek.hu). Az Ügyfél kérésére a Bank díjtalanul átadja üzleti feltételeit tartalmazó nyilvános szabályzatait Szerződéskötéskor az Ügyfél a Bankkal kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 3. Az Üzletszabályzat módosítása 3.1. A Bank jogosult az Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani A Bank az Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek és szolgáltatási kondícióinak módosításáról, annak hatálybalépése előtt legalább 2 hónappal, Hirdetmény útján értesíti az Ügyfeleket, amelyeket az ügyfélforgalom részére nyitva 3

5 álló helyiségeiben függeszti ki. A Bank az Ügyfelek tájékoztatására a Hirdetményeket elektronikus úton is elérhetővé teszi (www.mohacsitakarek.hu) A Bank az ügyféllel kötött szerződéseket (ideértve a kondíciókat, kamatokat, költségeket, díjakat, jutalékokat, stb.) egyoldalúan az alábbi oklistában felsorolt esetekben jogosult módosítani: A jogi szabályozói környezet változása; o A Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy az ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; o A Bank tevékenységéhez kapcsolódó közteher- (pl. adó-) változása; o A kötelező tartalékolási szabályok változása; o A kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása; A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása; A Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: o Magyarország hitelbesorolásának változása, o Az országkockázati felár változása (credit default swap), o A jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatok változása o o A bankközi pénzpiaci kamatlábak / hitelkamatok változása, A Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása o Refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása 4. A Bank és az Ügyfél együttműködése, tájékoztatási kötelezettségek 4.1. A Bank és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve kötelesek eljárni A Bank és az Ügyfél a közöttük fennálló jogviszony szempontjából jelentős adatokról, tényekről, körülményekről és ezek változásairól kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni Az Ügyfél a FATCA nyilatkozatban 1 közölt adatok változása esetén a tudomásszerzést követő 30 munkanapon belül köteles a Bankot tájékoztatni a változásárokról. Amennyiben a Banknak nem áll módjában az Ügyféltől érvényes FATCA nyilatkozatot beszereznie, mert az Ügyfél a nyilatkozat aláírását megtagadja, vagy annak kitöltése helytelen és a Banknak oka van feltételezni, hogy a nyilatkozat hibás vagy megbízhatatlan, a Bank a pénzügyi számlát Egyesült Államoknak jelentendő számlának tekinti és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget közvetetten teljesíti az amerikai adóhatóság (IRS) felé július 1-től minden új ügyfélnek, akivel szerződéses kapcsolatba lép a Bank, nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, azaz Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény ) érintettségű személynek minősül-e, azaz hogy az Ügyfél adózási szempontból az Egyesült Államokban belföldi illetőségű-e (illetőségvizsgálat). 4

6 4.4. A Bank az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg írásban tájékoztatja az Ügyfelet a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény (Aktv) 43/B-43/C. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről, c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségéről. Az Aktv. 43/B-43/C. -a szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről a Bank az Ügyfelet az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben személyét, jogi státuszát érintő változás történt, továbbá ha neve, (cégneve), címe megváltozott. A Bank az Ügyfél által tett bejelentést mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Ügyfél a változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Bankot, ha önmaga ellen csődvagy felszámolási eljárást, végelszámolást kezdeményezett, továbbá, ha tudomására jutott, ha ellene harmadik személy csőd-, vagy felszámolási eljárást kezdeményezett Az Ügyfél a Bank kérésére köteles megadni minden, a személyével és a fennálló jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást. A Bank munkavállalója illetve megbízottja számára lehetővé kell tenni, hogy a helyszínen az Ügyfél könyveibe és nyilvántartásaiba betekintsen, és üzleti titkot tartalmazó iratokat is megismerhessen. Az Ügyfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előír Az ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél felel a Bankkal szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. 5. Az Ügyfél és a Bank képviselete, ügyfél-átvilágítás 5.1. A Bank köteles meggyőződni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Ennek megfelelően a Bank kérheti, hogy az Ügyfél, illetve a képviselő személyazonosságát, képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja A képviseleti jog igazolására a bank közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el A Bank köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Ügyfél átvilágítását elvégezni. Az ügyfél - átvilágítás során a Bank köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. 5

7 5.4. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Bankot értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról A külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A külföldi kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Bank Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően kerülhet sor. 5.6 A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XIX. törvény rendelkezései alapján üzleti kapcsolat létesítésekor valamennyi Ügyfél köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy adózási szempontból az Egyesült Államokban belföldi illetőségűnek minősül-e (illetőségvizsgálat). Amennyiben az Ügyfél az Egyesült Államokban adózási szempontból belföldi illetőségű, státuszára vonatkozóan további nyilatkozato(ka)t tehet. Ha nem tesz további nyilatkozatot vagy a FATCA nyilatkozat/adónyilatkozat kitöltése hiányos, akkor a Bank a jogszabályban meghatározott adatait továbbítani fogja közvetetten - az amerikai adóhivatal (IRS) felé Amennyiben az Ügyfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni A személyazonosságot, illetve képviseleti jogot igazoló okirat hamis vagy hamisított voltáról, téves fordításából eredő esetleges károkért a Bank kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel Az Ügyfél a Bankkal kötött szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megjelölni a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes) és benyújtani a Bank által meghatározott módon a rendelkezésre jogosultak aláírás mintáit. A változásokról az Ügyfél új aláírás minták megadásával haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot A Bank köteles a hozzá képviseleti joggal bejelentett személyek rendelkezéseit elfogadni. Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról a Bank önhibáján kívül nem szerzett tudomást, az ebből eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli. Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Bank jogosult a teljesítést megtagadni. A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben keletkezett jogviták miatt a rendelkezések teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be A Bank az Ügyfél kérésére lehetővé teszi, hogy az Ügyfél és a Bank között létrejött ügyletben a Bank képviseletében eljáró személyek aláírás mintáit az Ügyfél megtekintse. 6

8 6. Írásbeliség 6.1. A Bank és az Ügyfél között létrejött szerződéseket írásba kell foglalni. Írásbelinek minősül a levélben, en, telefaxon küldött nyilatkozat Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely az , telefax kapcsolatban előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba következménye, kivéve, ha bizonyítható az, hogy a kárt a Bank szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása okozta. 7. Kézbesítési szabályok 7.1. A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezésének megfelelően, a Bank hivatali helyiségében az Ügyfélnek, az Ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy postai úton az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi meg. Levelezési cím hiányában a Bank az Ügyfél általa ismert lakcímére, telephelyére, székhelyére küldi az iratokat A szokásos postai idő elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. Belföldi cím esetén: normál küldeménynél 5 nap ajánlott küldeménynél 5 nap elsőbbségi küldeménynél 4 nap Európai cím esetén: 10 nap Európán kívüli cím esetén: 20 nap. (Pp. rendelkezése: második postai kézbesítés megkísérlésétől számított 5. napon) 7.3. A Bank nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más, a Bankon kívülálló okokból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a Bank nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van A 7.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon de az Ügyfél költségére és veszélyére továbbítja ezeket a küldeményeket Az Ügyfél a Banknak szóló értesítéseket személyesen nyújtja be, vagy postai úton küldi el a Bank címére. 8. Megbízások 8.1. A Bank az Ügyfél által adott megbízásokat az Ügyféllel kötött eltérő rendelkezése hiányában- csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon fogad el. A Bank az Ügyfél megbízásán szereplő aláírásokat összehasonlítja az Ügyfél által bejelentett aláírás mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a Banknak be nem jelentett, 7

9 vagy a bejelentett mintától jól felismerhetően eltérő aláírás van, a Bank a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Ügyfélnek Külön szerződés alapján a Bank elektronikus úton benyújtott megbízásokat is elfogad. Ilyen esetben aláírás vizsgálat során a Bank az Ügyfelei által erre a célra rendszeresített adatlapon meghatározott, a rendelkezésre jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi Amennyiben a megbízás hiányos, továbbá ha a Bank felismeri, hogy a megbízás téves adatokat tartalmaz, a Bank a megbízást az ok megjelölésével- teljesítés nélkül visszaküldi A Bank nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Bank jogosult a telefon, telefax, útján beérkezett megbízás teljesítését biztonsági okokból - az eredeti okirat megérkezéséig függőben tartani. A felfüggesztésről a Bank az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. A felfüggesztéssel kapcsolatos kárért a Bank nem felel A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerősítéséről vagy megismétléséről van szó, ezt kifejezetten meg kell jelölni. A Bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelműen vagy hiányosan adta meg Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott időpontban való teljesítését vagy az általános banki gyakorlattól eltérő teljesítését igényli, erre köteles felhívni a Bank figyelmét és vállalnia kell az ebből eredő többletköltségeket. A Bank jogosult az ilyen megbízások elfogadását megtagadni A meghatározott időben teljesítendő megbízásokat olyan időpontban kell a Banknak átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Bank rendelkezésére álljon. E kötelezettség megszegéséből eredő kárért a Bank felelősséget nem vállal A megbízás csak írásban, új megbízás benyújtásával egészíthető ki vagy helyesbíthető. A megbízást szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Bank munkafolyamatának megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A Bank az ezt követően érkezett módosítás illetve visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy lehetőség szerint megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását. A megbízások módosításával, visszavonásával kapcsolatban a Bank díjat számít fel, továbbá a felmerült költségek is az Ügyfelet terhelik A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt. Ha a megbízás érvényességét jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Bank jogosult meggyőződni az engedély meglétéről, ennek hiányában a megbízást teljesítés nélkül visszaküldeni. 8

10 8.11. A Bank az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. Az érkezés sorrendjének megállapítására a Bank nyilvántartása az irányadó A Bank felfüggeszti az ügyleti megbízás teljesítését, ha az ügyleti megbízással kapcsolatban pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi információs egységként működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek 9. Teljesítés helye és ideje 9.1. A Bank és Ügyfelei közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Bank adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége A Bank javára történő fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett számláját megterheli. Amennyiben az Ügyfélnek nincs a Banknál vezetett számlája, a fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg a Bank számláján jóváírásra került Készpénzben teljesített fizetés esetén a Bank javára történő teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a Bank pénztárában a pénztáros átvette A Bank fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában az a nap, amelyen a Bank számláját megterhelték Ha a fizetési teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. 10. Pénztárszolgálat A Bank a pénztári órák alatt fogad készpénz befizetést, teljesít készpénz kifizetést és címletváltást. Tárgynapi teljesítésre szóló, készpénzbefizetésre, illetve készpénzfelvételre vonatkozó megbízások befogadásának határideje bankfiókonként változó, a megbízás a bankfiók pénztári nyitvatartási ideje alatt bármikor benyújtható Az Ügyfél pénztártól való távozása után a Bank nem köteles figyelembe venni a be- és kifizetett összeg nagyságával, valamint a fizetőeszköz tulajdonságaival kapcsolatos reklamációkat Az Ügyfél nem köteles megvárni a Bank által előírt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék szám szerinti megszámolását és valódiságának vizsgálatát, ha olyan nyilatkozatot tesz, mely szerint a távollétében a Bank által megállapított hiányokat és hamisítványokat elismeri, és ellenértéküket kiegyenlíti A Bank készpénzfelvétel esetén a személyazonosság és a készpénzfelvételhez való jogosultság igazolását kérheti A bankfiókok pénztáraiban kifüggesztett összeghatár feletti, valamint forinttól eltérő valutanemben teljesítendő készpénzfelvételi igény esetén annak összegét az 9

11 esedékességet megelőző munkanapon a hirdetményben foglalt időpontig telefonon be kell jelenteni az érintett bankfióknál A készpénzes tranzakciókkal kapcsolatos, illetve a bejelentett készpénzfelvétel elmaradásáért felszámított díjtételeket a Hirdetmény tartalmazza A Bank a nála számlával rendelkező ügyfeleitől fizetésként díjmentesen elfogadja, illetve teljes értékben beváltja a selejtes, illetve a forgalomból kivont, de még átváltható bankjegyeket és érméket. A Bank a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint visszautasíthatja az egyértelműen nem azonosítható, a hiányos, vagy más okból sérült fizetőeszközök elfogadását Hamisgyanús bankjegyeket / érméket a Bank az erről készített jegyzőkönyv alapján bevonja és a Magyar Nemzeti Bank felé továbbítja megvizsgálás céljából. Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank szakvéleménye szerint a bankjegy /érme valódi, azt az ügyfélnek készpénzben visszaszolgáltatja, vagy számláján az összeget jóváírja. A vizsgálat idejére továbbá, ha a fizetőeszköz hamis az Ügyfél számára a Bank ellenértéket, kártérítést, kártalanítást nem nyújt. A Bank kizárja a felelősségét az utóbb valódinak bizonyult bankjegyek / érmék bevonásából az Ügyfelet ért esetleges károkért. 11. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, illetve díjat, a Bank pedig az Ügyfél által a Banknál elhelyezet pénzeszköz után ha a szerződés így rendelkezik - kamatot fizet. A kamat után fizetendő és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű adót a Bank levonja, bevallja és befizeti A banki szolgáltatások ellenértékének mértékét, a Bank által érvényesített kondíciók fajtáit és mértékét a Bank hirdetményei, az ellenérték kiszámításának módját a jelen Üzletszabályzat tartalmazzák. A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Bank és az Ügyfél egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek A Bank a nyújtott szolgáltatásokért az Ügyfél által fizetendő ellenértéket (kamat, jutalék, költség, díj) egyoldalúan a 3.3. pont szerint jogosult módosítani A Banki szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában - a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerződés megszűnésekor esedékes Amennyiben az Ügyfél a pénztartozását késedelmesen teljesíti, a Bank ha a szerződés másként nem rendelkezik - a jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítja fel A banki szolgáltatás ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a Bank teljesítésének előfeltétele. A Bank jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni Az Ügyfél által a Bank részére fizetendő kamatokat, a rendelkezésre tartási jutalékot és más időtartamhoz kötött díjakat ha a szerződés eltérően nem rendelkezik a következő módon számolja el: 10

12 Tőke összege kamatláb naptári napok száma A Bank által az Ügyfél részére fizetendő (betéti) kamatokat eltérő rendelkezés hiányában naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani: Tőke összege kamatláb naptári napok száma / A Bank által az Ügyfél részére fizetendő (betéti) kamatokat a Bank Hirdetményben teszi közzé. A betétben elhelyezett összeg után járó kamatot a Bank jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosításról a Betétest a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal Hirdetményben, valamint a honlapon is tájékoztatja A Bank jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban, az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében felmerült költségeit az Ügyfélre terhelni Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Bankot az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés, vagy pénzügyi lízingszerződés esetén kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítás szabályait a Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza A Bank a lakosság részére nyújtott pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek alávetette magát, ennek értelmében a fogyasztóval kötött hitelszerződésben szereplő a referencia kamatlábhoz nem kötött, vagy nem állami támogatással nyújtott lakáskölcsön kamatát kivéve kamat egyoldalú módosítására kizárólag a Hitelezési üzletszabályzatban felsorolt körülmények bekövetkeztekor jogosult. A Bank kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció mértékében emelheti. 12. Biztosítéknyújtás A Bank az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat során bármikor jogosult az Ügyféllel szemben meglévő, vagy a jövőben keletkező bármely követelésének biztosítására megfelelő biztosíték nyújtását, illetve a Bank követeléseinek megtérüléséhez szükséges mértékben - a már meglévő biztosíték kiegészítését kérni az Ügyféltől. A biztosíték nyújtásának, illetve kiegészítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Ügyfelet terheli. 11

13 12.3. A Bank biztosítékként különösen zálogjogot, óvadékot, készfizető kezességet, illetve bankgaranciát, továbbá opciós jogot és árbevétel engedményezést fogad el A biztosíték fedezeti értékét a Bank jogosult meghatározni A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték Bank által kért kiegészítésének megtörténtéig a Bank jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni Amennyiben az Ügyfél valamely vagyontárgya a Bank birtokába jut, illetve az Ügyfél valamely jogát a Bank gyakorolhatja, vagy valamely követelés érvényesítésére a Bank jogosulttá válik, e vagyontárgyak, jogok és követelések külön megállapodás nélkül is óvadékként vagy zálogtárgyként a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául szolgálnak Ha a biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy a követelés érvényesítése a lekötés időtartama alatt esedékessé válik, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni és az így kapott összegeket biztosítékként kezelni A Bank követeléseinek biztosítékául szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog vagy követelés biztosítékul szolgál a Banknak az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésére függetlenül attól, hogy a követelés hitelnyújtásból vagy egyéb jogviszonyból ered, továbbá azokra az Ügyféllel szembeni követelésekre is, amelyeket harmadik személy engedményezett a Bankra Az Ügyfél köteles gondoskodni a biztosítékul szolgáló vagyontárgy megfelelő megőrzéséről, a jogok illetve követelések érvényesíthetőségének fenntartásáról. Az Ügyfél - a Bank felszólítására köteles a szükséges intézkedéseket megtenni a harmadik személyekkel szemben esedékes követelései beszedésére, illetve behajtása érdekében. Az Ügyfél köteles továbbá a használatban lévő, a Bank javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen kezelni, üzemeltetni. Ha biztosítékul egyedileg meg nem határozott elhasználható vagy helyettesíthető dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasznált vagy értékesített vagyontárgyakat értékükön pótolni A biztosíték értékében, érvényesíthetőségében, behajthatóságában vagy más lényeges körülményben bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a bankot haladéktalanul tájékoztatni Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyait, hitelből beszerzett eszközeit amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik valamennyi biztosítható kockázat esetére teljes értéken biztosítani, továbbá a biztosításból eredő kártérítési összeget a Bankra engedményezni, illetve a biztosítási szerződésben (biztosítási kötvény) kedvezményezettként a Bankot feltüntetni. Az Ügyfél köteles a biztosítási díjat a biztosítási kötvényben foglalt feltételekkel megfizetni. Az Ügyfél a Bank felhívására köteles a biztosítási kötvényt és a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a Bank részére bemutatni, átadni. Az Ügyfél a biztosítási szerződést amíg a Banknak az Ügyféllel szemben követelése áll fenn a Bank hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A Bank a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége (lejárata) előtt 12

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. július 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága...4 3. Az Üzletszabályzat módosítása...4 4. A Bank és az Ügyfél együttműködése, tájékoztatási

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT POLGÁRI BANK ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától Tartalomjegyzék 1.Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 3. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet

KISKUN Takarékszövetkezet KISKUN Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Szabályzat száma: S-02/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Tevékenységi

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben