I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c/ pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében az alábbiakat rendeli el: I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések a) ingatlantulajdonos: az a személy, vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan nyilvántartási jegyzésre alkalmas szerződést a földhivatalhoz benyújtották, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. E rendelet alkalmazásában tulajdonosnak kell tekinteni továbbá a bérlőt, kezelőt, használót is. b) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló tulajdonban, vagy bármilyen más törvényes jogcímen tartós használatban lévő ingatlan, illetve annak lakás, pihenés, üdülés céljára alkalmas, önálló, elkülönített része. c) telekszomszéd: e rendelet értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó sarokszomszédok is d) hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladéknak a feljogosított közszolgáltató által a kötelező közszolgáltatás alanyi körébe tartozó ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, gyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése e) közszolgáltató: a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás egészének, illetve egy körülhatárolt részének ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő(k) f) lom: a lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóságok, amelyek a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el; g) zöldfelület: lakó, üdülő, intézmény, ipari, és raktár, közlekedési és egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív növényzettel borított területe. h) környezetszennyező anyag: olyan anyag, vagy energia közvetlen kibocsátása, amely környezetterhelést idéz elő i) veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. j) hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre

2 álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére. k) hulladékkezelő: az, aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli l) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása m) hulladékgyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése n) hulladékbegyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele illetve a gyűjtőszigetről történő a további kezelés érdekében történő összegyűjtés o) hulladékszállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. 2. Területi és személyi hatály A rendelet hatálya Heresznye község közigazgatási területére (bel-és külterület), annak természetes és épített környezetére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre terjed ki, amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, vagy tevékenykednek. II. F E J E Z E T KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK 3. * Az ingatlanok tisztántartása A község belterületén az egyes ingatlanok tisztántartásáról gyomtól, gaztól megtisztításáról, kaszálásáról az e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni. 4. Közterületek, zöldterületek fenntartása és kezelése (1) A község közigazgatási területén lévő közparkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról, a közterületek (különösen a közcélú zöldterületek, a parkok burkolatlan útjai, járdák) tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik. (2) Az ingatlan tulajdonosának feladata az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) zöldsáv kaszálása, nyíltárok és ezek műtárgyainak kiépített beton vagy egyéb átereszek tisztántartása. (3) Az önkormányzat a 4. (2) bekezdésében előírt kötelezettséget az ingatlan tulajdonosa helyett átvállalja. (4) Az ingatlan tulajdonosa által az ingatlana előtti közterületen telepített növényzet gondozása (fák, bokrok metszése, virágok gondozása stb.) a lakóingatlan tulajdonosát terheli. A közterületről eltávolított növények visszapótlásáról a növényt eltávolító köteles gondoskodni. *Módosította: Heresznye Község Önkormányzata 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete.

3 Hatályos május 31-én. (5) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, vendéglátóhelyek stb.) előtti járda, parkolóhely, zöldsáv és árok területén a hulladék eltávolítása, csúszásmentesítés, fűkaszálás a helyiség tulajdonosának, illetve használójának feladata. 5. (1) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt saroktelek esetén minden oldalán - tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, a tulajdonosa köteles reggel 8 óráig megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható. (2) Közterületen szervezett rendezvények esetében azok szervezői kötelesek gondoskodni a rendezvény befejezését követő takarítás elvégzéséről. (3) Szennyvizet, eldugulás okozására alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket, lomot, iszapot, hulladékot, papírt, robbanásveszélyes anyagot) nyílt csapadékvíz elvezető árokba szórni, önteni, vagy bevezetni tilos. 6. (1) A közpark, illetve játszótér területére gépjárművel, motorkerékpárral, vagy segédmotoros kerékpárral, lófogattal behajtani, és parkolni tilos. (2) Tilos a közterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása, pusztítása, beszennyezése, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár. Tilos a közterületen lévő fákról és egyéb növényekről a növényrészek szedése. Tilos a fák és egyéb növények megcsonkítása. (3) Közterületen gépjárművet mosni, valamint ilyen célra a közkifolyót igénybe venni tilos. (4) Állatok legeltetése közterületen tilos. (5) Környezetszennyező anyagot a közterületen kiszórni, önteni, vagy elhelyezni, valamint úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi ürülékkel stb.) beszennyezni tilos. Közterületen szennyeződést okozó tárgyak letisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése tilos. (6) Építési törmeléket kizárólag az arra kijelölt lerakóhelyen szabad elhelyezni. (7) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak ez e célra rendszeresített hirdetőtáblákon lehet. Fákon, közterületen álló építményeken, kerítéseken hirdetni, ragasztani, reklámot elhelyezni tilos. (1) Közterületen a szeszes ital fogyasztása tilos! A vendéglátó-ipari egységben vásárolt szeszesitalt az egységen kívül csak az egység teraszán, vagy kerthelyiségében lehet elfogyasztani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital-fogyasztás helye. 7.

4 III. F E J E Z E T Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés 8. (1) Tilos nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot égetni (különösen: műanyagok, szigetelő anyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem stb.). (2) A települési szilárd hulladék nyílt téren történő égetése tilos. (3) A kerti száraz hulladékok (fű, gally, levél stb.) égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. IV. F E J E Z E T A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás 9. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai (1) Az önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen: a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése b) a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötése c) a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása e) a közszolgáltatással összefüggő egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása. 10. (1) A település közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Saubermacher-Pannonia Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) amely a kötelező közszolgáltatónak minősül (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Heresznye község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett. (2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit közszolgáltatási szerződés rögzíti. (3)Az önkormányzat a háztartási és egyéb hulladék elszállításának kötelezettségét a község egész területére kiterjeszti, ezért a közszolgáltatással ellátott területen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles a közszolgáltatást igénybe venni. (4)A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. 11.

5 (1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell érvényesíteni: a) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen. b) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék se a szállítójárműbe történő ürítéskor, sem a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő, c) A települési szilárd hulladék gyűjtése és ingatlanon belüli tárolása csak a keletkező hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározható edényzetben (gyűjtőedény), illetve Saubermacher emblémával ellátott zsákban történhet. d) Szelektív hulladék gyűjtése (papír, fehér üveg, színes üveg, műanyag palack) a község belterületén elhelyezett gyűjtőszigeteken (1 db) történhet. e) A hulladék gyűjtésére, szállítására hetente egy alkalommal csütörtöki napon kerül sor. A szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására kéthetenként csütörtökön kerül sor. f) A hulladékgyűjtő edény, vagy zsák kizárólag az ingatlanon belül helyezhető el. Begyűjtésre legkorábban a szállítás napját megelőző nap 18 órát követően lehet kitenni az ingatlan elé, - figyelemmel arra, hogy a közszolgáltatást végző a hulladékot közterületen veszi át oly módon, hogy az a közszolgáltató szállítójárművével megközelíthető legyen. A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével. g) A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. h) A gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe tilos folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. j) A lom szervezett gyűjtéséről és szállításáról szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. (2) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező, a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladéka gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról, a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. (3) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 12. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni azon települési szilárd hulladékai tekintetében, melyek a kötelező közszolgáltatás körébe tartoznak.

6 (2) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége körében köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá annak hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: a) a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja; b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 13. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt (kukát), vagy szállításra alkalmas gyűjtőzsákot köteles igénybe venni. A hulladékgyűjtő edényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 120 literes gyűjtőtartály esetén legfeljebb 30 kg. (2) Ha a közszolgáltató észleli, hogy a gyűjtőeszközbe olyan anyagot helyeztek el, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak vagy a hulladék súlya meghaladja az előírt mértéket, a hulladék elszállítását az előírt szállítási feltételek megvalósításáig megtagadhatja. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével azonnal értesíteni kell. 14. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei (1) A közszolgáltató a Hgt. 23. g) pontjában meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére jogosult. (2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. (4) Az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel. (5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára. (6) A közszolgáltató a tárgyévet megelőző november 1-ig költségkalkulációt és díjjavaslatot készít az Önkormányzat részére. 15. A közszolgáltatási szerződés (1) Az önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint a pályázat nyertesével az eredményhirdetést

7 követő 30 napon belül a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános. (2) A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. (3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, d) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, h) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, i) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 16. A közszolgáltatás díjazása (1) A közszolgáltatást a heresznyén ingatlannal rendelkező természetes személyek térítésmentesen vehetik igénybe. A közszolgáltatás díját az önkormányzat egy évre állapítja meg, melynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. (2) A gazdálkodó szervezetek a gazdasági tevékenységük során keletkező települési szilárd hulladékot kötelesek gyűjteni és a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha arról a Hgt. 13. és 20. (4) bekezdése alapján gondoskodnak. Gazdálkodó szervezetek tulajdonosai, a keletkező hulladékmennyiséggel arányosan, de minimum 120 literes gyűjtőtartályra, a Közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján kötelesek a díjfizetést teljesíteni (3) A települési szilárd hulladék kezelésének szabályai megváltozásáról, a fizetendő közszolgáltatási díjról, a lomtalanítás és egyéb hulladék elszállításának időpontjairól a lakosságot hirdetőtábla útján tájékoztatja. (4) Azok az ingatlantulajdonosok, akik e rendelet 3. -ában előírt kötelezettségüket idős koruk vagy betegségük miatt teljesíteni nem tudják, igényelhetik az önkormányzat fűnyírási, kaszálási szolgáltatását. A szolgáltatás díja tartalmazza a fűnyíráshoz felhasznált üzemagyag díját, valamint a munkaeszköz üzemben tartásának egyéb költségét, melynek összege 10 Ft/m2. (5) A (4) bekezdésbe foglalt szolgáltatásra vonatkozó igényt telefonon, szóban vagy írásban a falugondnoknál kell bejelenteni.

8 17. Lomtalanítás (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó lomtalanítás évenkénti két alkalommal történő megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik. (2) Az ilyen jellegű hulladékot, lomot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé, vagy arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelöl. (3) Az elszállítandó lomot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével. 18. Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő. (3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni. (5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente kétszer a közszolgáltató térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról. (6) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a polgármester és a közszolgáltató évente állapodik meg. 19. * Tiltott, kirívóan közösség ellenes magatartást tanúsít amennyiben cselekménye bűncselekménynek vagy más szabálysértésnek nem minősül és Ft-ig terjedő pénzbírsággal (igazgatási bírsággal) sújtható az, aki e rendelet 3. -ban, 4. (5) bekezdésében, 5. (1), (2), (3) bekezdéseiben, 6. (5) bekezdésében foglaltakat megszegi. *Módosította: Heresznye Község Önkormányzata 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete. Hatályos május 31-én.

9 20. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 17/2004. (IV.30.) rendelet. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Heresznye, december 15. Kolics Gábor Mózes Józsefné polgármester körjegyző 1. melléklet Lakossági hulladékszállítási díj tárolóedények évi díj 120 literes tárolóedény hulladék elhelyezési díja 312,90 Ft / ürítés + ÁFA Saubermacher 120 literes gyűjtőzsák 212 Ft / db +ÁFA hull.elhelyezési díja

10

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben