XI. évfolyam. Budape ;t, 1917 szeptember szám. jfsendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. Me jelenmindenhó SZERKESZTÖSEG ÉS KIADÓHIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam. Budape ;t, 1917 szeptember szám. jfsendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. Me jelenmindenhó SZERKESZTÖSEG ÉS KIADÓHIVATAL"

Átírás

1 XI évfolyam Budape ;t 1917 szeptember szám CSENDŐRlSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir jfsendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 korona Me jelenmindenhó SZERKESZTÖSEG ÉS KIADÓHIVATAL Egész évre 12 korona Negyedévre 3 korona i-én i0- énés 20án Budapest IV Egyetem-utcza 4 sz " Rogy Téves nyomon (Vége ) a hulla el volt temetve kizárta az ön fyilkos sag esetet mert ha valaki önmagát lövi agyon öl magát el lltlm temetheti Mint előbb mondottam a hullán levő tüne ek azt mutatták hogy a halált a testen keresztül futó egyetlen lövedék okozta Ez származhatott golyós feg vertől de eredhetett ol'gópisztoiytól is Abból hogy a lövedék a testen keresztül tutott arra következtethettem hogy a lövés nem nagy távoilságból adatott le Erre következ-tettem abból is - miként szin- tén fentebb mondóm- hogy a bejárati csatorjoa alacsonyabban feküdt mint' a kijárati" De ezekből arra is következtethettem még hogy vagy feküdt a hulla midőn a hajálthozó lövés értij vagy a tettes helyzet'ből adta le a lövést az álló vagy menete ő erdóíőrre puskából fekvő E feltevésemet igazolta az 'a körülmény hogy a' sebhelyek a földtől számitva a test harmadik harma- dának alsó részén voltak s hogy a kijárati c atol'lla mag!l-llaljban feküdt mint a bejárati Ilo a lövés forgópisztölyból adatott le akkor is fentebb e10ádott eshetőség állhatottc fenn t i hogy a tettes vagy feküdt vagy térdelt legfeljebb guggolt l petetlej;l kogy a tettes!?ly kis termetü ember lett vplna hogy a lövést álló helyből vizszintesen kilílyliljiott 'karral leadva 'karja csak az erdőőr csípője táj áig ért volna Bármily fegyverből s bármily helyzetből adatwtt is le a' lövés; az az egy bizonyosnak látszott hogy orozva törtéj;lt A támad!ásra az áldozat nem volt elmszülve Mert nem va1ószinü hogy ba a támadást csak sejti is hogy támarlójával szembe ne fordult volna de akkor a lövedéknek elől kellett volna a testbe hat llnia Hanem ki volt a tettes az elietemült gon Dsztevő? ' Kinek állhatott ut jában az erdőőr hogy sok g ermekes családapa létére oly kegyetlenül lemészárolta \' Ennek felderitése a lehetetlenséggel látszott határosnak I VII Meghárnyva"vetve fentebbi körülményeket - bár a későbbi fejlemények utál1 restelkeclve vallom be - ma-' gam is kezdettem alárendelt jeim ama feltevésének való-' szinüségében hinni hogy családi gyilkoss g esete fol"og fenn Elz a feuevés anl1ájl is elfogadhatóbbnak lá;tszott mert köztudomás szerint - s ezt már az előző nyomozás során is megállapitottam - a községben ol"yvadászok nem laktak Ue ha még laktaj volna is ha valónak vettem a család ama kijelentését hogya meggyilkolt eltünése napjan reggel hat órakór távozott hazulról nem volt valószinü hogy világos reggel nyilt mezőn hivatársos onv!idászokkal tllllá]jiozott "olna Azért mondom hogy l1yilt mezőn mert a cse;rhéjat őrző emberek meg allt állították nagy ' határozottsággal hogy' kérdéses napon náluk z erdőőr meg nem fordult tehát lia ezt össiíevetettem ama körlilméilynyel h ogy h ol vo It e It eme'ive nagyon hl 'h ' eto volt hogy - az erd ' őig ki sém ért; hanem oda úgy Yitetet ki a hullája A családi gyilkosság lehetősége mellett szólt 'még az a hitelt 'érdemlő tanuk így a községelőljáró ág3 falu lelkésze- s más szavahihető egyének előadásával' meg- álbpitott tény is hogy megyilkoltnak' haragosa eaeno sége senki sem volt Mindössze" annyit hallottam valakitől hogy eltünése előtt néhány héttel az Ujmajor béresgazdájával volt -yalami kisebbszerü uézeteltété's'e csekély méretü vitáj a A maj orgazdát és hozzátartozqit kikérdezés alá vettem nála ház kutatást tartottam de eredményre egyik sem vezetett Ujból kikérdeztem a család tagjait Isméielten házkutatást tartottam náluk Eredmény nélkül A kikérdezés folyamán gyanum egyik fő kntforrását to i hogy az eltünést miért csak negyednap jelentette be azzal indo)wjta meg az özvegy hogy előfordult olyan eset máskor is hogy' férje i- napig távol vo t de so a sem töl tént semmi baja Elzzel már e kor 'ném 'olégec1- tem meg miért' is az álli tólagos vőlegény felkutfttása czéljából Pestre is járrőrt küldöttem de azzal hogy '

2 314 CSENDŐRSÉGi LAPOK 1917 szeptember 20 kérdése napon szolgálatban állott hitelt érdemlő alibit igazolt Tettesnek pedig valahol csak kell lenni s ha a föld alul is de előkeritem határoztam el Nézzük tehát mondottam magamban ha a családban nem sikeriil felderiteni a tettest azokat kikkel szolgálatban érintkezett társait alárendeltjeit Nincs-e azok között olyan kit megkárositott vagy olyan a ki állására pályázott volna Sorba vettem azokat kik irlás fuvalozás vao-y az erdőn előforduló egyéb munkákat szoktak végezni em találtam közőttük egyet sem a ki előnytelen ül nyilatkozott volna róla vagy a kinek valami differencziáia lett volna vele Ugyanigy jártam az erdőőrök s egyéb alkalmazottak kikérdezés ével is Valamennyien a legnagyobb elismerés dicséret és gyászos elhunyta feletti mély megilletődés hangján beszéltek felőle Közvetlen állandó ugyszólván napi érintkezésben két emberrel volt kik mintegy alája voltak rendelve Ez két vadőr volt Az egyik mar szintén régebbi szolga a masik azonban eltiinése előtt alig 3-4 héttel lépett az uradalom szolgálataba Ez utóbbi Fekete Gábor a nagyalföld hajdusági részéből ideszakadt hadi rokkant volt kit a gróf rokkantságára tekintettel alkalmazott 1916 május haában hogy így kárpótolja a haza védelmében könyökön felül elveszített j obbk!rj áért A vadőröknek szolgálati feladatukat képezte az hogy alkonyat táján kimenjenek az erdőszélére s ott portyazva a felett örködjenek hogy a nemesvadak a szarvasok őzek meg a vaddisznók a vetésekre ki ne jöhessenek azokban kárt ne tehessenek 8 hogy idegen vadászterületre át ne válthassanak Fegyverviselésre-ezeknek az embereknek engedélyük nem volt Felszerelésük egy-egy kürt volt melyet szükség esetén meg-meg fujtak Az erdőőri állásra közülök egyik sem pályázhatott mert erdőőri szakvizsgája egyiknek sem volt Ezenkivül Fekete oly testi hibában is szenvedett hogy az állás betöltésére már e miatt is alkalmatlan lett volna és így arra nem is gondolhatott A mint szolgalatuk körvonalozásával láttuk reggelenkén t s így kérdéses reggelen is Czvizekkel közülök bármelyik is alig találkozott s ha még találkozott is alig lőheti vala le mert nem volt fegyverviselésre engedélyük s ki tételezte volna fel hogy a tilalmat áthágják Mindezeknek ellenére valami belső ösztön azt sugta hogy ha a tettes a községben van úgy azt közöttük főként Fekete személyében kell keresnem Abból indultam ugyanis ki hogy miért nem görbült meg eleddig az erdőőrnők It bajaszála sem s miért kellett Fekete Gábor szolgálatba lépésétől szántit\a rö VId háromhét leforgása alatt más kezétől kimulnia A világháború hőséhez méltó tapintattal akartam azonban eljárni ntiért is a községi jegyzővel - mintha megjelenése a nyomozástól független olna - a községházára idéztettem Egy időben azonban Pandur F f rencz alőrmesternek meghagytam hogy mibelyt idézett a községházán megjelenik két községi esküdtet vegyen naga m llé menjen lakásl1l'a s tartson a legapróhb reszletekig immő hizkutatást Alig félóra elteltéel a \adőr megérkezett ugyanmor " a JaTor utnak indult YIII Előzetes megállapodás szerint a jegyző állt ele szóba Családi és egyéb viszonyai iránt érdek!iíclött OldRlt ülvén jegyezgettem Úgy tettem mintha a hallottak nem érdekein ének Közben azonban me<ifigyeltem minden _ o O mozdulatát még arczjátékát is cm magas középerős testalkatu 2 28 Körüli Iehát fiatal ember Sötétbarna haju s ugyanilyen szinü fel fele kunkorodó bajuszt viselt Vontatottan megfontolva beszélt s beszéd közben l ám rám pillantott Ha rávetettem tekintetemet szemét lekapta rólam s vagy a paillót vagy a menyezetet nézte Midőn a jegyz6 elégezte vele szinleges hivatalos dolgat s azt mondta neki elmehet arczán az öröm sugara villant keresztül Elköszönt s fürge léptekkel az ajtó felé sietett Odaszóltam hogy jöjjön csak vissza én is szeretnék tőle valamit kérdezni Mintha kissé megingott s arcza egy arnyalattal halaván l abb lett olna Nekem legalább úgy tünt fel Megkérdeztem hogy ismerte-e az elhunyt erdőőrt A legnagyobb készséggel s az előbbi ontatott előadásáboz mérten szinte bőbeszédüen hadarn válaszolta hogy ismerte becsültt' meg szerette is mt'rt hozzá és családjához jó volt Arra a kérdésemre azonban hogy miként van az hogy ezek ellenére még sem láttam a bulla felfedezése helyén összecsőclült tömegben azt mondotta hogy szolgálatba kellett mennie s így a megjelenésben ezáltal akadályozva volt Megjegyeztem erre hogy a tömeget ott délután két óra körül láttam neki pedig őrbelyére csak estszürkületkor kell kiállnia Nagyot nyelt tétován körülnézett látszott bogy a válaszon gondolkozik Nem várhattam azonban be a választ mert a kisbiró fülem be sugta hoo'y a szobából menjek ki Mikor bejöttem az előbb feltett kérdésre ujabbi kérdés bevánísa nélkül válaszolni akart de én - az időközben nyert értesülés alapján - azzal a kérdéssel o Csúz RheumD K ny _ f' ; ;E;;;! ;; amely sok ezer halairat es orvosi velemen s erln IZ os a a Egyedüli készitő Szenthe Lajos Patrona Hungarire gyógyszertara Budapest Dam]amch utcza 2 szam

3 'fi I cl> I

4 LAPOK 1917 szeptember 20 fordultam hozzá vajjon húseledeleket szokott-e enni & a kérde' Szemmel láthatólag meglepte zlivarba hozta Pillanatnyi meglepődés után azonbítil azt vála sz0jta hogy- II mig a téli sedésölésböl volt 91r/" kis s&rtés füstölt tlvett néha-néha de hogy az elfogyott azóta bizony nem_ Hát néha egy kis nyul kerdeztem vagyőz pecsenyét nem e vett? Már el is felejtettem milyen az ize vatfllszoltll oly régen volt benne részem Hát a mióta az madaiomnál van? folytatom tovább Még a bőrét Stlill hittam adja le a vdlaszt Erre kinyitottam az ajtót s ki zóltam Pandnr F encz alőrmesternek JárőrtársuvIII és a két esküdttel bejépett s jalentette hogy Fekete Gábor vadőd lakásán mj gtartott házkutat s alkamuial egy süldő nyul es egy őzborju bőrt találtak A községi ktidtek II két Mrt az asztalra tették Hát ezek mik? kérdezem Feketétő! ' Rtt&kintett a két bőrre' neki vörösödött öss2leránczolta homlokát s szemében fellobbant II dacz htngja s niintegy kiabálva válaszolta Láthatja a járásőrmester llr ha van saeme Gyilkos azédtiilem vagyok! &eket az állatokat c1róital fojtam; az ardőőrt meg llgy lőtték agyon Nekem pus'kám nincs nem is volt tehát agyon sem löhettem Meg vagy már tettes - g0ndoltam magamb!!emert honnan tndod ROgy az erdőőrt agyolljő'tték holott n halál okáról fulai onk&pen csak a hamsági közegeknek 'VoU ttld'omása De ozérl ezzel nem ak rtam Eeki előállni s azt mondottam Lassan csak luissan! Nem mondoita itt senki 8izt hogy ön gyilko siíjgot' követett el hanem látom hogy -ha;agszik!1jzen m rt molesztá om teh1t ma!l!z én rendelkezésemre nem fogja szolgálatát megkezdeni Ne féljen kegyelmes gazdája nem fog e mnlaszhísiíjérl megharagudni Majd én kimentem előtte Megh>l!gyt'1m erre Pandur alőrmesternek hogt árőr társával kis'érje a községi fogdába magam pedig azoil gondolkoztam hogy a cselekmény elkövetésénél használt fegyvert hogy>n keoritsoon- elő A mint o jelryző és Fekete között 'lefolytatott beszelgetés folyamán -megáuapitottam nevezettnek valamelyes érintkezése mássol nem igen volt csak a grófi uradalom CsákvároR lakó egyik igás-kocsi árva! Hegedüs Gyorgy 2 o őrmestert ki Csákváron mint öraparanc nok!!lár huzamosabb ideje miimdött s így kellő és személyi ismerettel rendelkezett elkuldöttem hogy k&e se fel a kocsist s igyekezzék megállapitani hogy nem tnd-e arról högy Feketenek aur puskája aká forgópisztolya volna Másnap délelőtt tjz óra körül nevezett őrmester azzal a jelentéssel tért vissza hogy a vadörnek sem puskaja sem forgopisztólya Rem volt ellenben épen az a k ki ' oc ls t megkerdezett bemondotta h01ry o vadőr mmtegy 5-6 hét előtt kért tőle kőlcsön egy batlöve<ti\ forg6pi ztolyt három darab tölténynyel de azt és két darab tóltén alig egy hét leteltével visszaadta A pisztolyt Hegedns György őrmester magával hozta A kölcsönzés es visszaszolgálattás valamint az erdőőr elhlnésének időponi;ját összehasonlitván arra a követ e teté&re u o1;tam hogy a gyilkosság valry emberoles a forgo-fllsztolylyal elkövethető volt sőt abból hogy a hullan az orvosok állitlíjstl szerint elry lövedék futott eresztiil s a kölcsönző-tt tölmnyekböl is csak egy hia yzott meggyőződessé érlelődött bennem hogy a forgópisztoly képezi II dönti) bfuljelt Ennek tudatában gyannsitottat a fogdaból elővezettettem Hat Fekete - mondáim neki - tegnap ön azt mmidotta hogy nem gyjlko mert nem veu fegyvere Fenn tartja-e még ma is' eme kijelentését? Fenn en - válaszolta - mig nekem' járá őrmester úr a fegyvert fel nem mutatja a csak!lz kell ime itt van mondü'ttam s elővettem az' - asztalfiókjából a - előbb odarejt-ettforgópisztolyt már Megtántorodott térdei re-megni kezdettek szemeit a forgópisztolyl'a merooztette _Halljak csak - mondottam - hogy oltotta ki annak 'a szeren'csetlen emberbek az életét kit mindenki ki ismerte szeretett es becsiill Mondja el mi inc1ito1;ta biinös cselekménye elkövemsére minek köetkeztében a gyálll!0ltalan kiskeruak kenyérkereső nél1'iil maradtak Nehéz sóhaj szah'!bdi fel mellébol IX Es még sem vagyok gyilkos! De há az volnék is nem tehetek róla Nem mert azt sem tudom hogran tőrtént Akkor is mint rendesen virradatkoo indultam hazafelé De nem a faluba vezető dulő-utolil hanem a rozs és zabvetás között buzódó barázdaban Nem azért mintha rövidebb idő alatt énem vomat haza hanem mert oda állandóan néhá y drót hlill'kot vetettem ki HolrY miétt? Azért men mig én a harcztéren voltam betege feleségem és szegény elaggott apám csak a cse kély hadisegélyböl eltek de felélt ék mindenüket úgy hogy mire én az urads1}omhoz keriiltfrm úgyszólván egy fejkendőbe csomagolv-a elhoziük az ÖSS2ies ing6ságainkat Igaz hogy volt tisztességes kommenczi6m de bizony abb6l húsra Rem tellett Azt pedig a harczteken és a k6rmzban anjl!yira megszoktam hogy' néjkillözm képtelen voltam Tegnap ugyan!lizt moadottam bogy a em kef!l!el Il Rl!oa! o o koron ftno bb 2 rol a0--40-s0 tor legb 41 '"1 111 legjobb minöeégben az 8gés orbzágb&d mert els6rangu magyar banglurlelepen leményi liiihály nál IIzerezhetó be Bldapestea Király tcu 58 n Hicle hanpnrr61 klutii árj-v-ék k ' cll

5 " <o al to s '" - 0 I KiI'úlyunk a t)zene Jyedik Isonzo-esatában - A király fl eobeeültal< közt

6 dsendórségi LAP OK -- J 917 szeptember 20 télen sel1é t is öltem Most megmondom hogy sze "énységemből arra sem telt o mel is azonban mindig az erdőőrt láttam s borzalmas A barázd ban lehuz6dva bandukoltam le ve bogy Dllno eredmenyt b ozott a reggel llidőn arra a belyre é tem boi később Czvizek erdőőr bullája feküdt az ott nyöszörgése úgy hangzott fülembe mintha vaczkomon melle em feküdne s haláltusáját ott szenvedn é végig Hiaba áltattam magamat hogy lőttem szúrtam vágtam agyon szerb et oroszt olaszt s hallottam a csaták ferg tegének elülése után nemcsak ellenségeim hanem kretett tőrben egy nyulat találtam Leguggoltam báttai a község felé s bozzáfogtam a nyul bőrének a lefejtésébez Igy szoktam ezt a legutóbbi időben A bőrt?8]tarsaim barátaim rokonaim balálhörgése! is lelki és beleket a mezőn elástam bogy esetleg árulóim ne Ismeretemet megnyugtatnom nem sikel'iht legyenek Iégis azok árultak el Nem baj talán Is en Többször azon a ponton voltam bogy felugrom s a akarta így Nehezen ment a munka mert csonka kezemnek baszmít nem vebettem legközelebbi csendőrörsre futok hogy bűnömet bevalljam mindig megjelent azonban_lelki szemeim előlt Munkaközben tarisznyám ölemb'en lógott Ebben volt családom lli lesz velök? a forgópisztoly Déltájban oly lázas állapot fogott el hogy a nélkül Hogy ez bogy került birtokomba kérdi járásőrmester bogy csak egy barapás táplálékot is vettem volna ma llr? Megmondom Ennek is a háború az oka Soba gamhoz tari sznyám at nyakamba akaszt ottam hogy életemben nem ijedtem meg a magam árnyékától Ezt megmutattam a báború folyamán nem egyszer a szolgálatba indulj ak s csak feleségemnek abbeli kérdezősködésére hogy hqva sietek - főként pedig bogy legvéresebb ütközetekben is de most s ezt _ mivel magamat előtte el ne áruljam - tettem le szándékomról úgy is minden mindegy - be merem vallani ba egyedül vagyok még a falevél zörgéstöl is félek Félek Megjött végre az estszürkület Elindultam Egyszeregyszer talán futottam is máskor meg mintha lábaimra különösen éjnt>k idején Mert nemcsak a karomat veszitettem el az utolsó ütközetben hanem idegsokk ot is ólom nehezékek lettek volna függesztve oly nebezen vonszoltam testemet a 8zerint a mint bensőmben az kaptam Bátorság okából kértem kölcsön a forgópisztolyt Bár ne tettem volna! indulatok viharozottak Szerettem volna áldozatomat A mint ott vesződtem a nyullal mintha a föld alól -termett volna elő elém állt az erdőőr látni is megborzadtam is a rám váró látványtól Oda értem Ott feküdt a hol elesett de ém már nem olt - Mit csinálsz te gazember! kiáltott rám Összefutott szemem előtt a világ Keresztül czikázott agyamon testi fogyatkozásom minélfogva nehezebb fog lalkozásra s így elaggott apám feleségem s születendő gyermekem eltartására képtelen vagyok Képzeletemben már láttam magamat az uradalom szolgálatából kitaszitva de elszakadva messze szülőföldemtől gyermekkori játszótársaimtól barátaimtól rokonaimtól mint útszéli koldus tengetve nyomorult életemet Nem volt az öntudatos cselekmény hanem a háború erkölcsrenditő förgetegében elsajátitott önfentartási ösztön megnyilatkozása midőn önkényteleniil vaelásztarisznyámba nyultam s balkézzel a fegyvert előrántva czélzás nélkül az erdőőrre sütöttem Jaj szó nélkül banyatt vágódott s a földön fetrengvo utánozhatatlan nyöszörgésbe fo "ott Benn volt abban a balál félelem benn a szemrehányás a családért való aggódás és testi kin felj j dulása l!'elugrottam s a helyszinéről elmenekiiltem Lelekszakadva futottam Talán Kain fnthatott oly kétségbeesetten midőn Ábelt megölte miként én menekültem Haza érvén lefeküdtem Úgy tettem mintha aludtam volna pedig csak szememet hunytam le Lehunyt szem- benne Kőkeményre volt merevedve Nyiha levő szemeit oly fájdalmas szenll'ehányással szegezte rám hogy soha el nem felejtem Ott hagytam de midőn az éj sötétje teljesen beállt visszatértem A hullát ól mintegy 15 lépés távolságban a rozs között a nálam levő bottal s ép kezemnek öt ujjával gödröt ástam Lement a köröm ujjaimról a kavicsos talaj kaparása közben de éjfélre késllen lettem Azután a bullát talpra állitva _ bár botzadálylyal - bátamra vettem s megindultam Épen akkor kezdett egy bagoly valahol az erdőszélén huhogni Nehér olt a hulla alig birtam el Nebéz de nem testemnek hanem lelkemnek Azóta is érzem a sulyát! A mint a cselekménye előadásában idáig ért a tettes - folytatta Nagy Vendel járásőrmester - kiegyenesedett s csaknem egy fejjel magasabbnak látszott Szemeiben az őszinte megbánás könnye csillant meg ele határozott hangon folytatta Letettem a terbet itélkezhetnek felettem földi bíráim! Ha felakasztanak is most már bátran nézek a halál szemébe - NDOR

7 1917 szeptember 20 aié ALTALA(\}O ; bepp szé bomlás következtében állanak-e elő? Az azonban világossá lett hogy a megőszülést az ideges lzgatottsag okozta Későbben több észleletet tettek s azt ia megállapították hogy az idegbaj okban szenvedőknek legelőször azon h jszál i őszülnek meg melyek a beteg idegek e terjed se korul vannak A legtöbb esetben a megőszüles lassu de néha hirtelen történik; egy esetben 5 óra alat ment végb indenkoc tap sztalták továbbá hogy a hjrtelen megoszl1lés után a haj többé sohasem nyeri vissza eredeti szin ét Vannak 8JZ újonnan szerzett tapagztalatok között még sokk al csodálatosabb természetüek is Így Dalldorfban - Mégőszülés egy nap a] att Alig van ember ki ne hallott vagy ne olvasott oly emberekről mikor valaki valamely mény hatása _alatt igen rövid idő alatt megő egészsége épen maradt A legrégibb időkről is fenn ily események hire melyeket a történelem jegyzett Igy többek között Lajos bajor herczeg ki «szigorú» melléknevet kapott egykor feleségének á lítólagos kedvesét saját kezével megölte; csakhamar meggyőződvén annak ártatlanságáról lelkiismerete furdalásának hatása alatt egyetlen éjszaka teljesen megl5szült Morus Tamás VIII Henrik angol király hires kanczejlárja s a szerencsetlen Mária-Antoinette intén hirtelen őszültek meg midőn halálitéletükről érte ültek Legismertebb egy fiatal svájczi ember esete ki egy rendkivül meredek sziklafal oldalán levő sasfésze kirablására ment Mikor a madárfiókokat kiszed te az anyamadarak -megtámadták s ő nála levő kardj ával védllkezve egyszerre észrevette hogy Vhgdalkozás közben csaknem átmetszette a kötelet melyen társai tartottak Bzerencsére megmenekült de mikorra felhúzták teljesem ősz ember lett Annyira elterjedt ez a hit hogy még állatokról is beszéltek hasonló eseteket ; így egy fekete kakas állítólag fehérré lett mikor az istállóban hol bezárva tartották tüz ütött ki Régebben mindenki természetesnek tartotta a h r elen való megőszülést mint a rögtöni és nagy le 1a Jzgatottság következményét Ujabban azonban mjdoltl a természettudományok virágzása megerősitette az embereket a tudományosan meg nem magyarázható csodák iránti kételkedésben a hirtelen megőszülést is hajlandó volt sok tudós valósággal mes nek tekinteni söt nyilvánosan gúnyolódtak felette min addig míg egymás után több hasonló ese't nem törtent meg pedjg orvosok és megbizható emberek szemeláttára A legelső ily tudomány? san egfigyelt eset 1?66 -ba a greifswal i egyete kor á aban for ult elo s dl Landois részletes lelrást kozolt róla Vuchow l atholó giai folyóiratában mely nagy feltünést keltett A beteg delirium tremensben szenvedett s ennek hatálla alatt rémképeket látott; különösen n gyon félt al fekete kutyáktól macskáktól és egerektol meḷye épzelete szerint folyvást ágya körül fut ostak Remlatasa három napon át tartott s a negyedik reggelre egészelll me őszült nemcsak a haja hanem a szaká\l JS Dr Landols mikroskopi vizsgálat lá vette a h Jszala a1i s az találta hogy az ily hu telen megőszu!t haj nál " m g maradt a festőanyag mely a termész esen megoszulő öregeknél hiányozni szokott de a fes oanyagotj számos léghólyag fedte el A hirtelen megőszulés oka azonban nem deríttetett ki különöse n nem hogy ml módon jönnek létre a Jéghólyagok k!vulről tolulnak-e be vagy erhn mel le t dr Reinhard az őrültek házában egy 13 eves kis JdlOta leányt gyógyított a kinek magavisele ében saknem szabályos időszakokban többnyire k? thetenkent egyszer roppant izgatottság s majd fel tetlen nyugodtság váltakoztak Mikor izgatott volt a gyẹrmek folyt?nosan izgett-mozgott bőgött fogait cslkorga ta mldden elérhetőt megfogott alig aludt; arcza puos teste nagyon forró és izzadó és általában nyugtalan volt Viszont csöndes állapotában sokat szundikáló halványabb s bágyadtabb volt teste hideg és száraz Ennél a sajátságos betegnél az izgatottság idején sárgásszürke a nyugodtság idején aranyvörös volt a haj szine s ez átalakulás óra között történt " Mikroskopi vizsgálat bizonyította hogy a haj szinének változását ebben az esetben is léghólyagok gyülemlése okozta Dr Rauber egy 24 éves epileptikus betegen azt észlelte hogy annak sima gazdag sőtétszőke haja időről időre meggöndörödött s jó darabig merev kondor marad miközben egyes szálai meg is repedtek; ezen idő alatt a beteg nagy szúró fájdalmakat érzett a fején pár nap mulva azonban a haja ismét lesi mult s eredeti alakját vette fől Érdekes hogy a hajnak a szine is gyakran változik!)etegség következtében Alibert orvos látta hogy egy betegágyas nő szőkéből barnává lett Egy másik szőke nőnek tifusz következtéb-en kihullott minden haja s az új haja szénfekete lelt Több tüdőbajosnál is észlelték hogy szőke hajuk barnává lett Egy sápkóros leánynál a haj töve őszült meg a többi része megmaradt sőt a sápkór meggyógyítása után új haja nőtt melyek- ben ősz nem volt s így a leány feje tarka maradt Kivételképen ez a tarkaság egészséges embereknél is előfordul Greifswaldban egy 19 éves szolgának a!'i aj a egymást felváltó barna és fehér foltokból állott mely foltok 2-3 milliméter átméröjü karikák alakjában mutatkoztak A fehér hajszálak mivel a léghólyagok kifeszítették vastagabbak is voltak mint a többiek Hogyan s ' miért történt ez az átalakulás? azt még ma nem lehet megmagyarázni KÉPFJNKHEZ Kil ályunk a ll-ik Isonzo-csatában A jelen számunkban közölt kép? k t látván r gí történelmi képek elevenednek fel ottunk amelyek n fejedelmeket kil'ályokat látu?k harcz ló hadsel g l k körében táborkarukkal testőrejkkel leghivebb lovag alkkal köriuvéve hogy személ;yes j elenlétükkel f kozzak a kitartást és a bátorságot;a csaták véres tuzeben esetleg lankadó harczosok közö t Ez az összehasonlitás a változott korulmenyek dacára is minden tekintetben megállja a helyét Ö Felsége a

8 320 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1\l17 szeptember 20 szó telj es értelmében épp n ugy hadvezére és legfőbb p rancsn ka az Ö szárazfoldi- tenaeri-és légi hadseregenek mmt régi királyaink voltak De az az eltérés sem on le se ID t az összehasonlitás értékéböl bogy n all cs patal elere es nem vezeti azokat a csaták tuzeben mmt a régi fej edelmek tették mert hiszen az a vá ltoz s amit a teknika rendkiviui ftljlődése és a?satarozasoknak nagy területekre való kiterjedése a J elenko há?oru ban előid zet telj esen kizárj a a száz meg szaz kllometerekre kiterj edő harczvonalon a badvezéri tekintélynek tehetségnek és lelkesitésnek ama a rég letünt korszakban oly fényesen beván jelentőségét és érvényesülését egyrészt másrészt az életveszedehlm is ép ugy minden pillanatban érheti a fejedelmi vezéreket a barczvonalok bátterében mint érte akkor az első sorokban Messze-bordó ágyuk és légi támadások ellen sokkal kevesebb védelem használható ma még az első vonaltól való nagyobb távolságban is mint akkor a csa ák kellő közepén ahol a hadsereg szine virága és ereje vette körül a vezérlő fejedelmet Különben is amint e háboru folyamán elégszer tapasztal uk és mint az ezuttai közölt képeink is bizonyitják Ö Felsége sohasem keriilte a veszedelmet Azon a helyen honnan a háboru folyását figyeli s a hol a fedezékekben megfordul sőt a szállitott sebesültek körében is éppen olyan veszedelemben forog 6 Felsége mintba a legelső vonalban volna De a különféle frontokon való hosszu tartózkodás folytán annyira megszokta már az ilyen veszedelmeket és annyira szigoruan veszi legfőbb haduri és hadvezéri hivatását bogy csak akkor érzi jól magát ha mindenenütt ott van vitéz katonái között és osztázhatik azokkal a háboru örömeinek sikereinek és veszedelmeinek is egész teljességében Szerkesztői üzenetek Kiszombor A ritka szép jelenség - melyet egyébiránt vett értesülések szerint az ország különböző p ontj ain észleltek a jelzett időben _ egy meteor hullása volt A meteorok a világürben lebegő kisebb testek melyek a föld ' légkörébe jutva a surimás folytán izzóvá válnak és mint hulló csillagok láthatók A meteorok legnagyobb része 8 légkörben gőzzé válik a fölili'e lejutókat meteorköveknek nevezzük (meteorit) ; ezek sulya kgot is elérhet ; a bennük talált ásványok ugyanazok mint a melyekben a földi vulkáni eredew kőzetek bővelkednek Egy részük tulnyomóan vasból áll s ezek a vason kivül átlag 10 százalék nikkelt és kis mennyiségben egyéb fémeket ib tartalmaznak A meteorkövekben sem új elemet sem szerves életnek nyomát nem sikerült találni A meteorok az év bizonyos h6n p jaiban rajokban jelennek meg (csillaghullás) ; a leguagyobb TaJok április második felében augusztus és november kozepáu lá hatók Ezek a raj ok taláiljizétszóródott üstökösök maradványa- 25 Előléptetésre a csapatparancsnok bem1vá<nya alapján a hac1- sereg(fö)parancsnokság jogosult K Sz Jelenleg nem lehetséges K l' népf szkv Igen 1933 Igen Az engedély kieszközlését a kerületi parancsnokság!i honvédelmi ministerlől kérje ' 1881 'I Szolgálati ideje 12 évének első felében kerhetl A kérelmet szol"álati uton adj a elő s ahhoz csupán!iz esetleges középiskolai biz nyitványt keu csatolnia Minden más okmányt a szárnyparancsnokság mellé kel 2 N em Gizike Jogosult F M őrm Sorrendben Október végéig beküldhetl 1887 ti gye elintézés alatt áll J{ M B Az igényjogosultsághoz 12 évi tényleges szolgálati idő szükséges K S Tp Mint nős nem vehető vissza 2 Csupán a tényleges csendőraltiszteket illeti meg Romosz Jelenleg nem Vitatkozó 1 Tekintet nélkül fiz ellop ott dolo? értékére biíntettnek minősül 2 Igen bárhol legyen a hulla il Igen R L Örsparanosnoka a szabály értelmében r el! 8 sen Járt el Sz 1\1 Kéreimével fol'duljon a m lill' helügymlulstel' tu'hoz ' HIVATALOS RESZ SZEMÉLYI ÜGYEK Legfelsóbb elhatározások Ö császári és apostolí királyi Felsége legkegyelmesebben adományozni méltóztatott C 3 oszt Vaslwrona-?'endhez a hadicl iszitmény t a háboriíban teljesitett kitünő szolgálatai elismeréseiu lorántbázi és zágorbidai Loránth Dénes csendőrezredesnek a m kir belügyminiszterium V-b osztálya vezetőj ének ; a -3 o zt Vc skoroncg-?'enclet a hc cliclisz tménynyel és akatclokat clijmentesen az ellenség előtt tanusitott vitéz és eredménytelj es magatartása elismeréseül Szinte Gábor a 23 honvéd gyalogezrednél beosztva volt csendőrszázadosnak ; elrendelni méltóztatott bogy a legfelsőbb dicsérő elis!llerés - a kardok egyidejü adományozása mellett - tudtul adassék az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása és lfitünő szolgálatai elismeréseiu Reschner Győző egy hadseregparancsnokságnál beosztott L számu csendőrkerüle beli csendőrfőbadnagynak ; adományozni méltóztatott az arany érdemke?'esztet a vitézségi étern sz'alagján ' a báború idején teljesitett kitünő szolgálataik elismeréseül Békefi Jakab törzsőrmesternek a belügyminiszterium _ számvevőséaénél Lukács Mihály törzsőrmestel'llek az _ " 1 Kovács Buna József járásőrmesternek a II Hayn János és Navratil László járásőrmestereknek a m Banos Györay járásőrmestel'llek az V Szotyori Lajos járásőrmeste nek a VII számu csendőrkerületben ; különleaes alkalmazásban teljesitett különösen köt> telességhü szolgálatai elismeréseül Waltber Győző járásőrmesterneka ll sz csendőrkerületben ; a kotonás ezüst étdernke?'esztet a vitézségi érem swlagján a háború idején teljesitett kitünő szolgálataik elismeréseül Daniel Adolf Vekerdy Benjam n é Horv th G! Ö rg 'y törzsörmestereknek a belügyminlstermm szamvevose e nél prileszi Prileszky Gyula töl zsőr nt s nek a csen dorfelügyelőségnél Campeán ' 9"yörgy Jara ormesternek a I" Jakabos István SomogyI Antal I! SlpOS Antal Kall Péter Szabó István IV Galambos Marton Hasz er Ernő járás5rmestereknek Febér Nánd?r SZ abó Marton I törzsőrmestereknek Madácsy LaJ os Su;non József I oszt őrmestereknek a II Keresztes Mihály Kele József Rácz Károly Kristel György Házy János ebér Ignácz Vaszlavik András Kiss István 1 KnptÍs Marton

9 1917 szeptember 20 CSENDŐRSÉGI LAPOK 321 Vajda Gyula Mayer János P 'l' óth Imre Vatai Lajos P?lgar György Unoka Pál Erdős Mihály Gyói László KISS S ndor I Winkler Adolf Dékány Beneclek Wolf Mózes Járásőrmestereknek Kolozsvári István Matuszka Antal törzsőrmestereknek Plattmann Ferencz főpatkolómesternek Thoma Márton Mészáros Mihály József I oszt ől'mestereknek Marton István Kiss József ly 2_ Bertalan Antal 2 oszt őrmesternek a IV Pálmai ' Ferencz 2 oszt rmesiernek az V Hasur István Sztask6 Karoly alol'mestereknek Csongrádi Vazul Jako bovics Sulem Török Laj os Szabados Lörincz lőrmestereknek a IV Pujosek Sándor alőrmesternek a VI és Nagi Ferencz alőrmesternek a VIII szálu csend őr kerületben ; oszt őrmester eknek a III Lénárd Sándor Varga Ferencz Sztrezsenyiczky László László János Kovács Mihály II László Antal Réti József Hübel Pál Sohajda Sándol' járásőrmestereknek Szabó János II törzsőrmesternek Kovács József I Makláry Károly I oszt őrmesternek a IV Cséfay Géza Balázs Pál Szitál' András I Ravasz Ferencz Vlád Szilárd Sta die) József Szabó Gábor Pál István Pollák Benedek Kovács Elek Csernyicska Ferencz Balga István Lamperth Lajos HajzeI' János Kroslák Miklós járásőrmestereknek Sebény Ferencz Nagy Lajos II Pilinger József törzsőrmestereknek Porubcsán Gábor Szalai Károly L László Péter Békési György Dodonka Ferencz Vathy József Lajter Heni-ik Szediák Ferencz r oszt őrmestereknek Zsigó József Richtárech János 2 oszt őrmestereknek az V Horváth József L Hildecz János Miszlai István Vincze János Dénes István Fábos Mihály Katona László Kapronczai Bálint Kúmi József Bognár Ernő l Gelencsér Pál Horváth László L Szőke István Vida István Nagy Vendel Györgydeá József V ámos József N agy Péter j árásőrmestereknok Kausz Győző Buday Mihály Molhár Balázs törzsőrmestereknek Vittnyédy István ideiglenesen nyugdijazott törzsőrmesternek Gábriel Dénes Hajdinák Ferencz Toldi Ferencz Galló István I oszt őrmesternek Bükfa József Kálmán József L Patak Dániel Pap Miklós 2 oszt őrmestereknek Heiszter István alőrmesternek a VI Paál András Tompa Ferencz Albert János járásőrmestereknek Gyurka János Horváth István II Demeter Sándor törzsőrmestereknek Gecse Imre Szabó Ignácz; Billea János Tőkés Mihály Gergely Lukács Sütő János I oszt őrmestereknek Halász István Bitai Mózes Szabó Lajos 2 oszt őrmestereknek Láng Lajos Varga János I Durkó Gábor Szakonyi Dániel Eszényi Lajos Sziklai ' Arpád Takó Sándor Tanics Péter Kotán Ferenez Balogh István Pándi József Lahó István Jarasőrmestereknek Szőllősi I!JITe törzsőrmesternek a VIII számu csendőrkerületben Dávid Ferencz Dolák Márton járásőrmestereknek György Már on örzsőr es? rnek az országos csendőr iskolánal HaItI Karoly tol zsormesternek a csendőrségi felszerelési anyagraktarnál ; különleges alkaljhazásban teljesitett kitünő szolgálatai elismeréseül Pudra Mátyás járásőrmesternek Erdős La? s ell r Péter I oszt őrmestereknek Futó István Dornyel Janos 2 oszt őrmestereknek a II Liszkovics Pál 2 oszt őrmesternek a IV Lezsák István 2 oszt őrmesternek az V Krcs ár Gergely 2 oszt őrmestern k a VI Szabó Pál 2 oszt őrmesternek a VIII " Kovacs Janos alőrmesternek a III Fatticska Antal alol'mesternek a IV Mrena János alőrmesternek a VIII számu csendorkerületben ; a htíborúban teljesitett különösen kötelesseghü szolgálataik elismeréseih Csáder Ferencz I oszt őrmesternek a VI számu csendőrkerületben ; az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességhii szolgálataik elismeréseül az ezüst érdemke?'eszlet a vitézségi b'em szalagján a háború idején teljesitett kitünő szolgálataik elismeréseül Lovasi Antal I oszt örmesternek a honvédelmi miniszterium 16 osztályában Mészáros Károly járás őrmesternek Tóth István I törzsőrmesternek a II Galamb József járásőrmesternek Horváth József Sándor II Iványos István Kovács György I Báthori Lajos törzsőrmestereknek Radios Sándor Barabás István Nyikus Mi hály Sebestyén Gábor I oszt örmestereknek Varga Antal Petőfi Mihály Ottó Sándor Illyés György Tolnai Dávid Kiss János II Balá?s György Szatmáry Ferencz Szilágyi Miklós Csaba Akos 2 oszt örmestereknek a lu Moró Pál alőrmesternek az V Gelencsér Mihály Tokaji János járásőrmestereknek Szi!'mai Károly törőrmesternek Szabó József II Imre József Fülöp István Staudt Antal Kossa Géza Pap János L Nagy Sándor III Balázsovics J ózsaf I oszt őrmestereknek Ritlop Miklós Hegedüs György Tantos János 2 oszt őrmestereknek a VI számu csendőrkerületben ; különleges alkalmazásban telj esitett különösen kötelességhü szolgálataik elismeréseih Nagy László vezetőnek a IV Leszkó Mihály vezetőnek a VIII Székes Sándor csendőrnek lv Nagy István ll és Vnuk István cs endőröknek az V számu csendőrkerületben ; a koronás eziist érdemke?'eszl et 18 embe!' életének saját életük koczkáztatásával a vizbefulást6l történt megínentéseért ; Bedő Ágoston és Márton Lajos alőrmestereknek az I számu csendőrkerületben Adományoztatott a hadrakelt seregnél Ö császari és apostoli királyi Felsége által erre felhatalmazott parancsnokság által az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása ' elismeréseül a bronz vitézségi érem l t k V szam ' u csendőr- Piczkó Gergely a őrmes erne - az kerületben ; a kotonás uas étdem1ceteszt a vitézsé!ji é?'em so;;alagján a háború idején teljesitett kitünö szolgálataik elismeréseül Nagy József I 2 oszt ő'rmestel'lle a ll <OlTO and F S' o" l'mestel'nek Piriozki Dénes Fel'encz Szentor J aras " Albert Gerenda Gyula L oszt orm!1s ere ne fll l László 2 oszt őrmestern k a t k k II Barát István árásőrmestereknek Viturka J anos al m es ternel az 1 trorváth József II és Bog ar J kab Jarasőrmestereknek It VI számu csendőrkeruletnel

10 LAPOK 1917 szeptember 20 Okiratilag megdicsértettek a m kir honvédelmi miniszter úr által háboru ideje alatt teljesitett kitűnő és teljes szolgálataikért Barta Ferenc z Orbán Elek Török Imre terek az L BItter Ferencz alőrmester a J&lcas pneib József járásőrmester és F Tóth Imre ' törzsőrmes;l;er i VIII számu csendőrkerilletnél a magyar szent korona országaihoz tartozó ség felügyelője által a háború ideje alatt teljesitett kitűnő és teljes szolgálataikért P l Dom?kos 1 oszt örmllster a Ill Énekes lózs! f MatIcsák Sandor és Csáthy Lajos 2 oszt 8 IV számu csendőrkerületben a közbiztonsági szolgálatban teljesitett kenységükért a lvlroll tevé Bertalan Sándor Antal Károly Puskás Sámuel Olmáromi Lőrinc Szabó Mihály Kibádi Sándor J írásö"lídjlst'j ; rek Bakó Károly CSllrgő Balázs t oszt Bodó Ferencz Iszlai Lajos Elekes József 2 oszt prmes terek és Orbán János alőrmester ; továbbá hivatásszerü kötelmeiknek buzoó '" és leljriisiílen tes teljesitéséért W aller Károly Lakatos István törzsőrmesterek Csergő Imre Mester János t oszt őrmesterek és Csiszén Menyhért 2 o őrmeste mindnyáj an az 1 sz csendőrkeriilletben; egy hosszabb Időn át garázdálkodott bünszövetkezet tagj ainak leleplezéseért Buncsi József Székely Sándor és Pölöskei József 2 oszt őrmesterek ; továbbá több község területén 21 rendbeli betöréses lopást elkövetett bűnszövetkezet tagjainak és orgazdáikuak kinyomozásáért Dancs István 2 oszt őrmester mindnyájan a VI számu csendőrkerületben ; a ill számu csendőrkerületi parancsnokság Mtal Galam József járásőrmester Binszki István] és Varga Antal 2 oszt őrmesterek Csillik Jánosvolt lajosmizsei lakos sérelmére 1915 évi deczember hó 12-én elkövetett rablógyilkosság tetteseinek hosszas fárasztó és nagy körültekintéssel vezetett nyomozás során történt kideritéseért és a tetteseknek az igazságszo lgáltatás kezébe való juttatásáért - Gyapjas István 2 őrmester hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban mindenkor tanusitott fáradhatatlan szorgalmáért igen eredményes tevékenységéért alárendelt jeinek czélirányos vezetéseért és oktatásáért nemkülönben őrsének mintaszerü rendben tartás áért ; K csá ván 2 o őrmester hosszas csendőrségi szolg ati IdeJe alatt ugy a közbiztonságí mint irodai SZ? gál tban mrndenkor kifejtett fáradhatatlan buzgal ae r l en eredményes és lelkiismeretes tevékenységéért es peldas magatartásáért Orbán IS án 1 o ő ester a kerepesi őrskörletben és 3 3 annak k? rnyeken 6313 korona kárértékben elkövetett end?eli lopás tetteseinek hosszas fárasztó és nagy kọ ult ki tessel vezetett nyomozás során történt kide rtteṣe rt es tetteseknek az igazgságszolgáltatás kezébe valo Juttatasaert ; Luk os JÓz ef L 2 o őrmester a Rákoscsaba és R koshget kozsegekben az utóbbi években elkö-vetett Z&lllos " opás tette inek hosszas és igen fárasztó eszszeru es nagy lelkusmeretességgel keresztül vezetett nyom za ok sọrán történt kideritésjért a büdjelek nagyreszenek biztositasa B tetteseknek pedig az igaz ágszolgáltatás kezébe való juttatásáért a IV számu c endőrkerületi parancsnokság által Juga lek e p eijeslszáuybeli csendőr az 1917 évi május ho 2 3 -an Sarossszentimre közséaben kiütött mzvész alka ával a tűz tovább terjedésé ek megakadályozása ; alamrnt a vagyonmentés körül tanusitott igen buzgó es eredményes müködéséért ; Ḅraun Miksa nfelkelő szakaszvezető és Rosenberg Manó cz mzete s szakaszvezetö mindkettő a sátoraljaujhelyi szarnynal beosztva-nehéz határszéli járásb&ll az orosz és s j t ha eregünk által hátrahacryott igen nagym enn?se hadianyag összegrujtése beszolgáltatása leldijak kifizetese az azt eirejtők azzal üzérkedése és hadi csal6k továbbá liszt csempészek kinyomozása és járőrvezetőjük támogatása körül kifejtett buzgó és eredményes teljesitéséért ; a m kir VII sz csendőrkerületi parancsnokság által Serény János és Székely József 1 oszt őrmsster valamint a VIII számu csendőrkerülettől a marosvállárhelyi szárnyirodába vezényelt Vesza József 2 oszt őrmester a háboruban teljesitett irodai szolgálatuk körül szerzett kiváló érdemeikért ; Négyesi Gyula 1 oszt őrmester Keller!ózsef Vas Aron Papp Márton Biró István Koroján Ozséb Kele István Besenyei Gáspár Kupán György és Káder Ferencz 2 oszt őrmesterek a háboruban teljesitett közbiztonsági szolgálatuk körül szerzett kiváló érdemeikért ; Bándli József a VID számu csendőrkerülettő] a nagyszebeni szárnyirodába vezényelt 2 oszt őrmester a háboruban teljesitett irodai szolgálata körül szerzett kiváló érdemeiért ; Biró Dénes 2 oszt_ őrmester és Bodó Adám alőrmester say vízáradás alkalmával teljesitett személy és vagyonbizt nsági szolgálatuk körül szerzett kiváló érdemeikért ; Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára Köztisztviselői kölcsönök törlesztésre Előlegek értékpapirokra Családi házak és telepek létesítése részvénytársaság Kölcsönök lakbérletiltás Budapest VII Rákócziilt 16 sz - Tele!fon 153-" szám = - EJJogadunk betéteket % n rfl k a r!i dá l i '?J takarékbetétek Ó l betéti lekötése mellett karékkamatot fizetüok(a betét után me!'y'!>él a Alaptöke korona dái Idót ki nem koti 6'/% (öt és!izet ünk (A lókekamatadó levonáaával) ellenében Külfóldi pénznemek vé tele és eladása Sorsj eknekré8zletreés kéllzllenzért való eladása EJlUeget nyujtunk értékpapirokra orsjegyekre vid kl id I zetek részvenyeire Személyi kölcsönöket folyósitnnk kezesség mell tt vagy Jel zálogos biztositék ellenében Jutányos kamaltetel euett Utalványok Intézvények és chequek beszedését elvuaijnk igen mbsékelt költségek felszámilásávaj Veszünk és ejadunk értékpapirokat ideged pénzeket

11 1917 szeptember 20 CSENDŐRSÉGI LAPOK z rnyb?efel György \lil számu csendőrkerülettöl a dé"mi oz vezényelt 2 oszt örmester és Ács Ferencz Előléptetett alö e te az elmult évben a közbiztonsági szolgálat teren kifejtett eredményes müködésükért ; JI ály Iek járásörmester Hadnagy Ádám é Binder 1It aly alor n es re a háboruban egy nép felkel ö által lkov tett szokesl es bütlenségi büntettnek kinyomozása S az I leton-ek elfogása körül kifejtett tevékenységükért ; Thalmeyer Henrik népfelkelö örmester és Antal J ózse[ nepfelkelö aháboruban teljesitett kitünő szolgálataikért Kyilánosan Illegdicsértettek 2 oszt őrmeslen'é 1917_ én szeptember hó l-vel II oli J0zsef í számu csendörkerületbeli alőrmester veelő1'é 1917 évi augusztus hó l-éel _ á>id Ferencz Makkfalvai András Ábrahám István "\ lrag J0z8 f Hedesin László es Miku György L szám csendorkeru1 etbeli csendörök 1917 évi augusztus hó ls-ánl a m kir III számu csendörkerületbeli parancsnokság által Molnár László alörmester a Csillik János volt laj 08- 'mizsei lakos sérelmére 1915 évi deczember hó 12-én -elkövetett rablógyilkosság tetteseinek hosszas fárasztó és nagy körültekintéssel vezetett nyomozás során történt kideritése körül a nyomozást vezető járásparancsnokának hathatós és eredményes támogatásáérl ; Mészáros József népfelkelö a kerepesi örskörletben és 'annak környékén 6313 korona kárérlékben elkövetett l3' rendbeli lopás tetteseinek kinyomozása alkalmával 'cőrsparancsnokának bathatos és eredményes támogatásaért; Asztalos István alöl'mester továbbá Zsarkó Mihály népfelkelö tizedes a Rákoscsaba és Rákosliget községekben az utóbbi években elkövetett számos lopás tetteseinek kiderit se alkalmával a nyomozást vezetö ől'sparancsnokuknak hathatós és eredményes támogatásáért ; a IV számu csendörkerületi parancsnokság által Schiff Sándor népfelkelö oz tizedes az 1917 évi május hó 23-in Sárosszentimre községben kiütött tüzvésznél a tüz tovább terj edésének megakadályozása valamint a vagyonmentés körül tanusitott igen buzgó és fáradságos liözremüködéséért ; Takács Gyulanépfölkelö tizedes nehéz határszéli járásban az orosz és saj át hadseregünk által hátrahagyott igen -n agym enyiségü hadianyag összegyüjtése leldij ak kifizetése -az azt elrejmk azzal üzérkedése és hadicsalók továbbá lisztcsempészek kinyomozása és járörvezetőjének támogatása körül kifejtett buzgó és eredményes tevékenységéért ; Erdős Menyhért alőrmester a cs és kir 32 gyaloghadosztály-parancsnokság 1917 évi május hó 31-én kelt 148 számu hadosztályparancsnoksági parancsával Jezierzanka-ban az ellenséges betörés alkalmával támadt " -tüznél az oltási munkálatok körül tanusitott szorgalmas -erélyes és körültekintő eljárásáért ; a VII számu csendörkerületi parancsnokság által Sipter Ernö a VIII számu csendörkerülettöl a dévai szárnyhoz vezényelt csendöl' az elmult évben a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenysé géért Blénesy _ ároly Veres Sándor Koós F érencz Aciél G! orgy Vajda Károly Pálfi György otisel azul Pap Janos IV Ve 'es Ferencz Tordai Agoston és Imre Andras VII szamu csendörkel'ületbeli csendőrök 1917 évi szeptember hó 7-ével Angyal ános Pál Pivarcs Antal Oláh Károly és Pente Istvan VII szamu csendőrkerületbeli csendörök Névváltoztatás Gecze Simon l számu csendörkerületbeli alörmester családi nevét belügyminiszteri engedély alapján "Gé czi"-re változtatta!szántó JÓZSE-Fi i 19 éve szállit kerékpárt beszélő! gépet varrógépet gummikat és i felszereléseket az egész ország + csendőrségének Elismerő leve leim ezerszámra vannak - Pontos czim SZEGED VÁROSI BÉRPALOTA ;!' harmonikái! OrgODabongn -váltóva! 7 K finom 9 K Csod 8rőt hangu S igaz -válló-vai 1 5 K Egész 8nekari i lianga igaz -váltóval 20 K Eras aczél hangnak ls ) K Finom kétsoros hfu'illonikü há- "G;;';;-"- i Csod"'an eros tibzta hangu besbél6gép 40 K hanglemezek az összes dalok zenék operák + nagy Union szerk Javitási "iterem ze"1 50 K - Legszebb tréfás előadások stb 80 tm-t61 4 K-Ig i ÁrJegyzéket az összes had Sllerekröl Ingyen küld i MOGYOROSSY GYULA! f királyi zabadalmazott hangzergyár i Budapest VIII Rákóczi-út '71 szádl' J l VÁ RNAY L SZEGED csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára ++ + Nagy kesz e el &' Fels?te7'elési s?tülcségletét igyeke?t1ték mindenki SÜ'I'gősen bes?te're?t'yii mert a?t ár"uk folyton drágulnak l t 'nk "olyta' n nálunk előnyösen vásárolhat _