Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról"

Átírás

1 Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 18. (2), a 21. (1), a 29. (1), a 131. (1), a 157. (5). a 162. (5) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról a következı rendeletet alkotja: A RENDELET CÉLJA 1. (1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek fiatalkorúak, fiatal felnıttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez, illetve megszüntetéséhez. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat. A RENDELET HATÁLYA 2. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed: a) Letenye városban bejelentett lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, b) a Gyvt. 4. (1) b) pontjában meghatározott személyekre, c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is, d) a Gyvt. 4. (3) bekezdésében foglalt esetekben az ott meghatározott személyekre. (2) A képviselı-testület az arra rászoruló gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Az önkormányzat haladéktalanul értesíti az illetékes települési önkormányzatot, amelytıl követelheti a kifizetett támogatás megtérítését. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII.02.) sz. rendelete 1. -a Hatályos: VII.02-tıl.

2 ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 3. a) 1 Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. -a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak. b) 2 Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. c) Különös méltánylást érdemlı helyzet: a családban bekövetkezett haláleset, vagy természeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény miatt a család havi összjövedelmét jelentısen meghaladó összegő kiadás. d) Létfenntartást veszélyeztetı helyzet: Különösen az egy hónapot meghaladó keresıképtelenség, vagy 50 % alatti munkaképesség-csökkenés, illetıleg ha a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. e) Környezettanulmány: a kérelmezı és családja vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás vagy egyéb körülményeirıl a tényállás tisztázása, ellenırzése érdekében a helyszínen készített irat, amely az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat is rögzít. f) Önhiba: az a felróható magatartás, hiányosság, mulasztás, vagy körülmény, amelynek következtében a létfenntartást veszélyeztetı élethelyzet kialakul, így különösen ha: a kiskorú szülıje, gondozója nem intézkedett az ıt megilletı tartásdíj megállapítása, behajtása érdekében, az ellátásban részesülı az egyes ellátásoknál a Gyvt-ben, valamint e rendeletben elıírt együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kérelmezı nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítása érdekében, munkanélküliségének megszüntetése, elhelyezkedése érdekében az Önkormányzattal, a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálattal, valamint a Munkaügyi Központtal nem mőködött együtt. g) Szociálisan rászorult: az a gyermek, akinek családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a család vagyonnal nem rendelkezik. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 2. -a 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 2. - ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

3 h) Tartós romlás vagy javulás vélelme: Ha a család jövedelmi viszonyaiban már legalább egy hónapja jelentıs romlás vagy javulás következett be, a szülı munkanélkülivé válása, munkanélküli szülı elhelyezkedése folytán, vagy egyéb okból, és ez a változás elıreláthatóan hosszabb idıtartamú. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 4. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzben és természetben nyújtható ellátásokkal kapcsolatos eljárásban Letenye Város Képviselı-testületét megilletı hatásköröket Letenye Város Képviselı-testületének 1 Humán és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) gyakorolja. (2) A hatáskör gyakorlója dönt a támogatás megállapításáról, módosításáról, szüneteltetésérıl illetve megszüntetésérıl, elrendelheti a jogosulatlanul, rosszhiszemően felvett ellátás visszafizetését. Indokolt esetben részlefizetést engedélyezhet, a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti a Gyvt szerint. (3) A Bizottság határozata ellen Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez címzett, a 2 Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (továbbiakban: Szociális Iroda) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. (4) A képviselı-testület döntésének felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Zala Megyei Bíróságtól lehet keresettel kérni. A keresetet a letenyei Polgármesteri Hivatalban is be lehet nyújtani. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK A kérelem elıterjesztése és a jogosultság elbírálása 5. (1) A rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a 3 Szociális Irodán írásban, vagy szóban lehet elıterjeszteni. (2) Ha az ellátás megállapítását olyan személy vagy szervezet javasolja, akinek az ügy körülményeirıl tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (1) bekezdése 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (2) bekezdése 3 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (2) bekezdése

4 (3) Kérelmet az ügyfél személyesen, vagy törvényes képviselıje, illetıleg meghatalmazottja útján terjeszthet elı. (4) A szóban elıadott kérelmet jegyzıkönyvbe kell foglalni. A kérelmezıt a szóban elıterjesztett kérelem esetén a kérelem elıterjesztésekor, az írásban benyújtott kérelem esetén nyolc napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére, igazolások csatolására. (5) 1 Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga, valamint családjában, háztartásában élık jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni, továbbá a jövedelmi viszonyokra vonatkozó bizonyítékokat becsatolni. (6) A jövedelemszámításhoz felhasználható igazolások és nyilatkozatok: a) A havonta rendszeresen mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolás, amelytıl eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós javulás vagy romlás vélelmezhetı. b) Az egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában, vagy az azt megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye. Aránytalanul nagy nehézséggel beszerezhetı igazolás esetén a szülı nyilatkozata. c) 2 Álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Központ igazolása, vagy a megelızı három hónapra vonatkozó igazoló szelvények. d) Vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelızı gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról. e) Egyéb esetben a kérelmezı anyagi és büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozata. (7) A rendelet alapján pénzben megállapított eseti vagy rendszeres ellátást határozat alapján, postai úton, 3 vagy folyószámlára történı utalással kell teljesíteni. Különösen indokolt esetben pénztári kifizetés engedélyezhetı. 4 Az ellátások kiutalásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) gondoskodik. 5 (8) A folyósított gyermekvédelmi ellátások felülvizsgálatakor a jogosultság további fennállásának megállapítására; ellenérdekő ügyfél hiányában a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén, és a hivatalból megállapított gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan egyszerősített határozat is hozható. 1 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Kiegészítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. - ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 5 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (4) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

5 Jövedelmi és vagyoni viszonyok megállapítása 6. (1) A családba fogadott, vagy harmadik személynél (más családnál) elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (2) Az igényelt támogatásra való jogosultság elbírálásához -ha a törvény másképp nem rendelkezik - a kérelmezınek nyilatkoznia kell a maga, és családjában, illetve a háztartásában élık jövedelmi és vagyoni viszonyairól. (3) A 1 Szociális Iroda a jövedelmi és vagyoni viszonyokról szóló igazolásokban és nyilatkozatokban szereplı adatok valódiságát abban az esetben vizsgálja, ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása van arról, hogy a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplı adatoknak. (4) A vizsgálat során az adatvédelmi elıírások betartásával, a hatósági nyilvántartásokból adatotok kérhetık a Gyvt nak megfelelıen. (5) A benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplı adatok valódisága az eljárás során helyszíni környezettanulmány készítésével ellenırizhetı. Amennyiben az ügyfél a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetıvé, és emiatt a tényállás nem kellıen tisztázott, a hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. A támogatások és ellátások igénybevétele 7. (1) 2 A pénzben megállapított támogatás kiutalásáról a határozat alapján, postai, vagy folyószámlára történı utalással a Pénzügyi Osztály gondoskodik. (2) Természetben megállapított támogatás utalvány, élelmiszer csomag, tanszer, egyéb, a 3 Szociális Irodán vehetı át a határozatban közölt idıpontban. (3) A támogatás felvételére a törvényes képviselın kívül a gyermek családgondozója, pártfogója is feljogosítható. Az eljárásban a képviseleti jogosultságot közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal kell igazolni. (4) Ha a támogatás szempontjából lényeges változás következik be, - így egyebek közt: a gyermek tanulói jogviszonya megszőnt, a kiskorú házasságot kötött- a család jövedelmi 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 5. -a 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 4. -a. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 6. (1) bekezdése

6 viszonyaiban tartós javulás állt be, új lakcímet létesített a család, azt 15 napon belül jelenteni kell a 1 Szociális Irodán. A személyes gondoskodás igénybevétele 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylı vagy a törvényes képviselı kérelmére történik. (2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, az ellátási formák kötelezı igénybevétele a Gyvt. szerint elrendelhetı. (3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások iránti kérelmet az igénybe venni kívánt szolgáltatást biztosító intézmény vezetıjénél kell benyújtani. (1) 2 Az Önkormányzat által adható: A gyermekek védelmének rendszere 9. 3 a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tanévkezdési támogatás - térítési díjkedvezmény b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása - gyermekek átmeneti gondozása PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 6. (2) bekezdése 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 7. 3 Módosította a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a tankönyvtámogatás kiegészítése szövegrészek hatályon kívül helyezésével: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 5. -a. A szövegrészek hatálytalanok: VII. 19-tıl. 4 A szakaszt és azt megelızı alcímet hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 6. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl.

7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) A Bizottság a Gyvt a alapján a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni: a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal 1 Szociális Irodája ellenırizheti. (4) 2 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelméhez csatolni kell e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot az igazolásokkal együtt és a 2. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. (5) A jogosultság környezettanulmány útján is vizsgálható, melynek alapján az egyszeri gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (6) 3 A megállapított pénzbeli támogatás kiutalásáról határozat alapján a Pénzügyi Osztály gondoskodik. Tanévkezdési támogatás 12. (1) Tanévkezdési támogatás a Bizottság által meghatározott idıpontban, évente egy alkalommal november 30-ig adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatási forma, azoknak a szociálisan rászorult családoknak, akiknek gyermeke: a) óvodás, általános iskolás, b) középfokú intézmény beírt tanulója, feltéve, hogy a költségvetési törvény által megállapított kedvezményes tankönyvtámogatásban nem részesül 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 8. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 7. - ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 7. - ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

8 c) felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az elsı diploma megszerzése céljából tanulmányokat folytat. (2) A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig. (3) Az (1) b) és c) pontjában meghatározott esetekben a kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. (4) 1 A tanévkezdési támogatási kérelemhez csatolni kell e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a megfelelı igazolásokkal együtt és a 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (5) 2 A támogatás szociálisan rászorult gyermeknek adható, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét legfeljebb 40 %-kal, kivételes méltánylást érdemlı helyzetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét legfeljebb 50 %-kal haladja meg. (6) Az (5) bekezdésben szabályozott esetben a gyermek a támogatásra akkor jogosult, ha rendszeres 3 gyerekvédelmi kedvezményben nem részesül és családja vagyoni helyzete alapján szociálisan rászorultnak tekinthetı. (7) A támogatás egyösszegő, pénzbeli juttatás. (8) A Bizottság a támogatást az (1) bekezdésben meghatározottak részére differenciáltan állapítja meg, a várható évkezdési költségek figyelembe vételével Természetbeni ellátások A Gyvt a alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, e Rendelet 12. -ban meghatározott tanévkezdési támogatás részben, vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 8. - ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 9. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 8. - ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 9. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl. 5 A szakasz szövegét megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 10. -a. Hatályos: VII. 19-tıl.

9 Térítési díjkedvezmény 15. (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért, étkeztetéséért fizetendı intézményi térítési díj összegét a Képviselı-testület évente legalább egyszer külön rendeletben állapítja meg. (2) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerő oktatásban történı részvétel idıtartamára. a) 1 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı óvodás, és az évfolyamon tanuló gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) 4 az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 % -át normatív kedvezményként kell biztosítani. (3) A Gyvt (7) alapján a bizottság a gyermek egyéni rászorultsága alapján további kedvezményt állapíthat meg. (4) A kedvezmény mértéke, ha: a) a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el annak %-át, akkor az étkezési térítési díj 50% -a, b) a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-át meghaladja, de %-át nem éri el, akkor az étkezési térítési díj 25 %-a. (5) A (3) bekezdésben foglalt kedvezmény iránti kérelmet a 4 Szociális Irodán kell benyújtani. 5 A kérelemhez csatolni kell e rendelet 1. számú mellékletét, a megfelelı igazolásokkal együtt. A kedvezmény a kérelem benyújtásától a tanév-nevelési év végéig biztosítható. (6) A Pénzügyi Osztály 6 az étkezési térítési díjkedvezmény összegét megállapító határozat alapján havonta, vagy idıszakosan az intézménynek utalja a kiállított számla alapján. 1 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 10. (1) bekezdése 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 10. (2) bekezdése 5 A mondat szövegét megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 11. -ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 6 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (4) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

10 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás 16. (1) 1 Letenye Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Muramenti Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) által intézményfenntartó társulási szerzıdés alapján biztosítja. (2) 2 A Gyermekjóléti Szolgálat feladatát a Gyvt ai határozzák meg. (3) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelésioktátási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 17. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának feladata: A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezi azon gyermekek számára, akiknek szülıi, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A város közigazgatási területén belüli intézmények: Városi Óvoda Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2 3 Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2 biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását, azon gyermekek számára: a) akiknek testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c) akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) 4 A gyermekek napközbeni étkeztetéséért külön rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 11

11 (4) A térítési díj fizetésének módjáról és mértékérıl az intézmény vezetıje értesíti a kötelezettet. Gyermekek átmeneti gondozása 18. (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését elısegítı, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelı étkeztetésrıl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, nevelésérıl lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) kell gondoskodni. (2) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat keretében mőködı helyettes szülıi hálózat mőködtetésével biztosítja. (3) A gyermekek átmeneti gondozása a Gyvt ban meghatározott feltételek fennállása esetén az abban meghatározott ideig vehetı igénybe. (4) 1 Az átmeneti gondozás biztosítása iránti kérelmet Letenye Város Jegyzıjénél kell elıterjeszteni ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszíti az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/1999.(I. 27.) számú rendelet és annak valamennyi módosítása. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Baloghné dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı Rostonics László polgármester 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete a. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 15. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl.

12 1 1. számú melléklet NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A támogatást kérı neve: a) Anyja neve:.. b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe:. 2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:. 3. A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idı Anyja neve - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei A jövedelmek típusai B) Jövedelmi adatok A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):.. Ft/hó Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: támogatást kérı aláírása Összesen 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 12.

13 1 2. számú melléklet V a g y o n n y i l a t k o z a t I. A kérelmezı személyi adatai Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási azonosító jele:.. II. A kérelmezı és a vele együtt élı közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon, lakótelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelı aláhúzandó) 2. Üdülıtulajdon, üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épület rész)-tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs, stb.) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 12.

14 4. Termıföld tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: Címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 1. Gépjármő: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:.. típus. rendszám szerzés ideje:. Becsült forgalmi érték:**.. Ft b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz:.. típus.. rendszám szerzés ideje:. Becsült forgalmi érték:**.. Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatok szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. év hónap.. nap.. aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni **Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK 1.) A PÁLYÁZÓ LAKÓHELYE SZERINTI LAKÁSBAN ÉLETVITELSZER EN EGYÜTTLAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ SZEMÉLYEK.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

Pilis Város Polgármesteri Hivatala

Pilis Város Polgármesteri Hivatala 1 Pilis Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális - és Gyámügyi Iroda 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-316 Fax: 29/696-320 E-mail: szocialis@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Pilis

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

11/2006.(IX.13.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról - EGYSÉGES SZERKEZETBEN (1) -

11/2006.(IX.13.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról - EGYSÉGES SZERKEZETBEN (1) - CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2006.(IX.13.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról - EGYSÉGES SZERKEZETBEN (1) - Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

Az új szabályok a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni!

Az új szabályok a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni! T Á J É K O Z T A T Ó A G Y E R M E K V É D E L M I T Á M O G A T Á S O K Ú J S Z A B Á L Y O Z Á S Á R Ó L ( h a t á l y o s 2 0 0 6. á p r i l i s 1 - j é t ı l ) Az új szabályok a hatálybalépés után

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben