Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról"

Átírás

1 Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 18. (2), a 21. (1), a 29. (1), a 131. (1), a 157. (5). a 162. (5) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról a következı rendeletet alkotja: A RENDELET CÉLJA 1. (1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek fiatalkorúak, fiatal felnıttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez, illetve megszüntetéséhez. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat. A RENDELET HATÁLYA 2. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed: a) Letenye városban bejelentett lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, b) a Gyvt. 4. (1) b) pontjában meghatározott személyekre, c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is, d) a Gyvt. 4. (3) bekezdésében foglalt esetekben az ott meghatározott személyekre. (2) A képviselı-testület az arra rászoruló gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Az önkormányzat haladéktalanul értesíti az illetékes települési önkormányzatot, amelytıl követelheti a kifizetett támogatás megtérítését. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII.02.) sz. rendelete 1. -a Hatályos: VII.02-tıl.

2 ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 3. a) 1 Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. -a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak. b) 2 Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. c) Különös méltánylást érdemlı helyzet: a családban bekövetkezett haláleset, vagy természeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény miatt a család havi összjövedelmét jelentısen meghaladó összegő kiadás. d) Létfenntartást veszélyeztetı helyzet: Különösen az egy hónapot meghaladó keresıképtelenség, vagy 50 % alatti munkaképesség-csökkenés, illetıleg ha a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. e) Környezettanulmány: a kérelmezı és családja vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás vagy egyéb körülményeirıl a tényállás tisztázása, ellenırzése érdekében a helyszínen készített irat, amely az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat is rögzít. f) Önhiba: az a felróható magatartás, hiányosság, mulasztás, vagy körülmény, amelynek következtében a létfenntartást veszélyeztetı élethelyzet kialakul, így különösen ha: a kiskorú szülıje, gondozója nem intézkedett az ıt megilletı tartásdíj megállapítása, behajtása érdekében, az ellátásban részesülı az egyes ellátásoknál a Gyvt-ben, valamint e rendeletben elıírt együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kérelmezı nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítása érdekében, munkanélküliségének megszüntetése, elhelyezkedése érdekében az Önkormányzattal, a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálattal, valamint a Munkaügyi Központtal nem mőködött együtt. g) Szociálisan rászorult: az a gyermek, akinek családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a család vagyonnal nem rendelkezik. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 2. -a 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 2. - ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

3 h) Tartós romlás vagy javulás vélelme: Ha a család jövedelmi viszonyaiban már legalább egy hónapja jelentıs romlás vagy javulás következett be, a szülı munkanélkülivé válása, munkanélküli szülı elhelyezkedése folytán, vagy egyéb okból, és ez a változás elıreláthatóan hosszabb idıtartamú. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 4. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzben és természetben nyújtható ellátásokkal kapcsolatos eljárásban Letenye Város Képviselı-testületét megilletı hatásköröket Letenye Város Képviselı-testületének 1 Humán és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) gyakorolja. (2) A hatáskör gyakorlója dönt a támogatás megállapításáról, módosításáról, szüneteltetésérıl illetve megszüntetésérıl, elrendelheti a jogosulatlanul, rosszhiszemően felvett ellátás visszafizetését. Indokolt esetben részlefizetést engedélyezhet, a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti a Gyvt szerint. (3) A Bizottság határozata ellen Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez címzett, a 2 Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (továbbiakban: Szociális Iroda) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. (4) A képviselı-testület döntésének felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Zala Megyei Bíróságtól lehet keresettel kérni. A keresetet a letenyei Polgármesteri Hivatalban is be lehet nyújtani. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK A kérelem elıterjesztése és a jogosultság elbírálása 5. (1) A rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a 3 Szociális Irodán írásban, vagy szóban lehet elıterjeszteni. (2) Ha az ellátás megállapítását olyan személy vagy szervezet javasolja, akinek az ügy körülményeirıl tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (1) bekezdése 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (2) bekezdése 3 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 3. (2) bekezdése

4 (3) Kérelmet az ügyfél személyesen, vagy törvényes képviselıje, illetıleg meghatalmazottja útján terjeszthet elı. (4) A szóban elıadott kérelmet jegyzıkönyvbe kell foglalni. A kérelmezıt a szóban elıterjesztett kérelem esetén a kérelem elıterjesztésekor, az írásban benyújtott kérelem esetén nyolc napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére, igazolások csatolására. (5) 1 Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga, valamint családjában, háztartásában élık jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni, továbbá a jövedelmi viszonyokra vonatkozó bizonyítékokat becsatolni. (6) A jövedelemszámításhoz felhasználható igazolások és nyilatkozatok: a) A havonta rendszeresen mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolás, amelytıl eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós javulás vagy romlás vélelmezhetı. b) Az egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában, vagy az azt megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye. Aránytalanul nagy nehézséggel beszerezhetı igazolás esetén a szülı nyilatkozata. c) 2 Álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Központ igazolása, vagy a megelızı három hónapra vonatkozó igazoló szelvények. d) Vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelızı gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról. e) Egyéb esetben a kérelmezı anyagi és büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozata. (7) A rendelet alapján pénzben megállapított eseti vagy rendszeres ellátást határozat alapján, postai úton, 3 vagy folyószámlára történı utalással kell teljesíteni. Különösen indokolt esetben pénztári kifizetés engedélyezhetı. 4 Az ellátások kiutalásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) gondoskodik. 5 (8) A folyósított gyermekvédelmi ellátások felülvizsgálatakor a jogosultság további fennállásának megállapítására; ellenérdekő ügyfél hiányában a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén, és a hivatalból megállapított gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan egyszerősített határozat is hozható. 1 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Kiegészítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. - ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 5 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelet 3. -ának (4) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

5 Jövedelmi és vagyoni viszonyok megállapítása 6. (1) A családba fogadott, vagy harmadik személynél (más családnál) elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (2) Az igényelt támogatásra való jogosultság elbírálásához -ha a törvény másképp nem rendelkezik - a kérelmezınek nyilatkoznia kell a maga, és családjában, illetve a háztartásában élık jövedelmi és vagyoni viszonyairól. (3) A 1 Szociális Iroda a jövedelmi és vagyoni viszonyokról szóló igazolásokban és nyilatkozatokban szereplı adatok valódiságát abban az esetben vizsgálja, ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása van arról, hogy a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplı adatoknak. (4) A vizsgálat során az adatvédelmi elıírások betartásával, a hatósági nyilvántartásokból adatotok kérhetık a Gyvt nak megfelelıen. (5) A benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplı adatok valódisága az eljárás során helyszíni környezettanulmány készítésével ellenırizhetı. Amennyiben az ügyfél a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetıvé, és emiatt a tényállás nem kellıen tisztázott, a hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. A támogatások és ellátások igénybevétele 7. (1) 2 A pénzben megállapított támogatás kiutalásáról a határozat alapján, postai, vagy folyószámlára történı utalással a Pénzügyi Osztály gondoskodik. (2) Természetben megállapított támogatás utalvány, élelmiszer csomag, tanszer, egyéb, a 3 Szociális Irodán vehetı át a határozatban közölt idıpontban. (3) A támogatás felvételére a törvényes képviselın kívül a gyermek családgondozója, pártfogója is feljogosítható. Az eljárásban a képviseleti jogosultságot közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal kell igazolni. (4) Ha a támogatás szempontjából lényeges változás következik be, - így egyebek közt: a gyermek tanulói jogviszonya megszőnt, a kiskorú házasságot kötött- a család jövedelmi 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 5. -a 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 4. -a. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 6. (1) bekezdése

6 viszonyaiban tartós javulás állt be, új lakcímet létesített a család, azt 15 napon belül jelenteni kell a 1 Szociális Irodán. A személyes gondoskodás igénybevétele 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylı vagy a törvényes képviselı kérelmére történik. (2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, az ellátási formák kötelezı igénybevétele a Gyvt. szerint elrendelhetı. (3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások iránti kérelmet az igénybe venni kívánt szolgáltatást biztosító intézmény vezetıjénél kell benyújtani. (1) 2 Az Önkormányzat által adható: A gyermekek védelmének rendszere 9. 3 a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tanévkezdési támogatás - térítési díjkedvezmény b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása - gyermekek átmeneti gondozása PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 6. (2) bekezdése 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 7. 3 Módosította a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a tankönyvtámogatás kiegészítése szövegrészek hatályon kívül helyezésével: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 5. -a. A szövegrészek hatálytalanok: VII. 19-tıl. 4 A szakaszt és azt megelızı alcímet hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 6. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl.

7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) A Bizottság a Gyvt a alapján a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni: a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal 1 Szociális Irodája ellenırizheti. (4) 2 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelméhez csatolni kell e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot az igazolásokkal együtt és a 2. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. (5) A jogosultság környezettanulmány útján is vizsgálható, melynek alapján az egyszeri gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (6) 3 A megállapított pénzbeli támogatás kiutalásáról határozat alapján a Pénzügyi Osztály gondoskodik. Tanévkezdési támogatás 12. (1) Tanévkezdési támogatás a Bizottság által meghatározott idıpontban, évente egy alkalommal november 30-ig adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatási forma, azoknak a szociálisan rászorult családoknak, akiknek gyermeke: a) óvodás, általános iskolás, b) középfokú intézmény beírt tanulója, feltéve, hogy a költségvetési törvény által megállapított kedvezményes tankönyvtámogatásban nem részesül 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 8. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 7. - ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 7. - ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

8 c) felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az elsı diploma megszerzése céljából tanulmányokat folytat. (2) A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig. (3) Az (1) b) és c) pontjában meghatározott esetekben a kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. (4) 1 A tanévkezdési támogatási kérelemhez csatolni kell e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a megfelelı igazolásokkal együtt és a 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (5) 2 A támogatás szociálisan rászorult gyermeknek adható, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét legfeljebb 40 %-kal, kivételes méltánylást érdemlı helyzetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét legfeljebb 50 %-kal haladja meg. (6) Az (5) bekezdésben szabályozott esetben a gyermek a támogatásra akkor jogosult, ha rendszeres 3 gyerekvédelmi kedvezményben nem részesül és családja vagyoni helyzete alapján szociálisan rászorultnak tekinthetı. (7) A támogatás egyösszegő, pénzbeli juttatás. (8) A Bizottság a támogatást az (1) bekezdésben meghatározottak részére differenciáltan állapítja meg, a várható évkezdési költségek figyelembe vételével Természetbeni ellátások A Gyvt a alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, e Rendelet 12. -ban meghatározott tanévkezdési támogatás részben, vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 8. - ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 9. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 8. - ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 9. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl. 5 A szakasz szövegét megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 10. -a. Hatályos: VII. 19-tıl.

9 Térítési díjkedvezmény 15. (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért, étkeztetéséért fizetendı intézményi térítési díj összegét a Képviselı-testület évente legalább egyszer külön rendeletben állapítja meg. (2) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerő oktatásban történı részvétel idıtartamára. a) 1 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı óvodás, és az évfolyamon tanuló gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) 4 az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 % -át normatív kedvezményként kell biztosítani. (3) A Gyvt (7) alapján a bizottság a gyermek egyéni rászorultsága alapján további kedvezményt állapíthat meg. (4) A kedvezmény mértéke, ha: a) a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el annak %-át, akkor az étkezési térítési díj 50% -a, b) a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-át meghaladja, de %-át nem éri el, akkor az étkezési térítési díj 25 %-a. (5) A (3) bekezdésben foglalt kedvezmény iránti kérelmet a 4 Szociális Irodán kell benyújtani. 5 A kérelemhez csatolni kell e rendelet 1. számú mellékletét, a megfelelı igazolásokkal együtt. A kedvezmény a kérelem benyújtásától a tanév-nevelési év végéig biztosítható. (6) A Pénzügyi Osztály 6 az étkezési térítési díjkedvezmény összegét megállapító határozat alapján havonta, vagy idıszakosan az intézménynek utalja a kiállított számla alapján. 1 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 10. (1) bekezdése 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 10. (2) bekezdése 5 A mondat szövegét megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete 11. -ának (3) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 6 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (4) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl.

10 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás 16. (1) 1 Letenye Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Muramenti Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) által intézményfenntartó társulási szerzıdés alapján biztosítja. (2) 2 A Gyermekjóléti Szolgálat feladatát a Gyvt ai határozzák meg. (3) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelésioktátási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 17. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának feladata: A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezi azon gyermekek számára, akiknek szülıi, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A város közigazgatási területén belüli intézmények: Városi Óvoda Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2 3 Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2 biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását, azon gyermekek számára: a) akiknek testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c) akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) 4 A gyermekek napközbeni étkeztetéséért külön rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. 1 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (2) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 3 Módosította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete ának (1) bekezdése. Hatályos: VII. 19-tıl. 4 Megállapította: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 11

11 (4) A térítési díj fizetésének módjáról és mértékérıl az intézmény vezetıje értesíti a kötelezettet. Gyermekek átmeneti gondozása 18. (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését elısegítı, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelı étkeztetésrıl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, nevelésérıl lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) kell gondoskodni. (2) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat keretében mőködı helyettes szülıi hálózat mőködtetésével biztosítja. (3) A gyermekek átmeneti gondozása a Gyvt ban meghatározott feltételek fennállása esetén az abban meghatározott ideig vehetı igénybe. (4) 1 Az átmeneti gondozás biztosítása iránti kérelmet Letenye Város Jegyzıjénél kell elıterjeszteni ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszíti az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/1999.(I. 27.) számú rendelet és annak valamennyi módosítása. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Baloghné dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı Rostonics László polgármester 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendelete a. Hatályos: VII. 19-tıl. 2 Hatályon kívül helyezte: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2006. (VII. 19.) sz. rendeletének 15. -a. Hatálytalan: VII. 19-tıl.

12 1 1. számú melléklet NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A támogatást kérı neve: a) Anyja neve:.. b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe:. 2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:. 3. A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idı Anyja neve - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei A jövedelmek típusai B) Jövedelmi adatok A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):.. Ft/hó Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: támogatást kérı aláírása Összesen 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 12.

13 1 2. számú melléklet V a g y o n n y i l a t k o z a t I. A kérelmezı személyi adatai Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási azonosító jele:.. II. A kérelmezı és a vele együtt élı közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon, lakótelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelı aláhúzandó) 2. Üdülıtulajdon, üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épület rész)-tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs, stb.) címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 1 Beépítette: Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (VII. 02..) sz. rendelete 12.

14 4. Termıföld tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: Címe: város/község út/utca. hsz Alapterület: m2, tulajdoni hányad:. szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:*.. Ft 1. Gépjármő: B. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:.. típus. rendszám szerzés ideje:. Becsült forgalmi érték:**.. Ft b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz:.. típus.. rendszám szerzés ideje:. Becsült forgalmi érték:**.. Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatok szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. év hónap.. nap.. aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni **Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben