SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: társadalomtudomány, szociális alap nappali Bölcsészettudományi Kar 7 félév z oklevélhez szükséges kreditek száma: z összes kontakt óra száma 2100 Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: Szakfelelős: szak képzési és kimeneti követelményei: 1. z alapképzési szak megnevezése: szociális munka szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. z intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. Fábián Gergely (NyF) -n felelős Csoba Judit 2. z alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: B) szakképzettség: szociális munkás a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 3. Képzési terület: társadalomtudomány 4. Képzési ág: szociális 5. képzési idő félévekben: 7 félév 6. z alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 6.5. gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 7. z alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. szociális képzési ág közös kompetenciái z alapfokozattal rendelkezők ismerik: 1

2 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalomés szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. z alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére; a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére; az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. z alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére; az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra. szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): alapozó képzés: kredit szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek; szakmai törzsanyag: kredit a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalomés szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált kötelezően választandó szakmai modulok. 9. Szakmai gyakorlat: szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. z intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: z alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 2

3 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/ Záróvizsga-követelmények záróvizsga előfeltétele Záróvizsgát azok a hallgatók tehetnek, akik a szociális munka szak képesítési és kimeneti előírásainak megfelelően a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket maradéktalanul teljesítették (abszolutórium), valamint az egyetemi és tanszéki szabályoknak (formai és tartalmi szempontból) mindenben megfelelő diplomamunkájukat benyújtották. diplomamunka érdemjegyének legalább elégséges (2) eredményűnek kell lennie. záróvizsga teljesítésének ideje szociális munka (B) szakon tanulmányaikat befejező hallgatók leghamarabb a képzés 7. félévének (őszi szemeszter) vizsgaidőszakában záróvizsgázhatnak. záróvizsga-bizottság összetétele Záróvizsgát a hallgatók kizárólag záróvizsga-bizottság előtt tehetnek. záróvizsga-bizottság három tagból áll: az elnök mellett két bizottsági tag vesz részt a vizsgáztatásban, egyikük a hallgató témavezetője. záróvizsga szerkezete, formája z alapszakos (B) záróvizsga a szociális munka alapképzési szak ismeretanyagát és az ehhez kapcsolódó kompetenciákat értékeli. vizsga két részből áll, a diplomamunka védéséből és a komplex szóbeli vizsgából. diplomamunka védése: a témavezető és az opponens által értékelt dolgozatot a szakdolgozónak a záróvizsga-bizottság előtt meg kell védenie. védés folyamán a jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes a szociális munka egy-egy szakterületének, témakörének önálló feldolgozására; kellően jártas a szakirodalom használatában, melynek segítségével képes szakszerűen bemutatni az általa választott tudományos témakör elméleti összefüggéseit, kutatási eredményeit, módszereit; képes a tárgyszerű véleményalkotásra. Ennek keretében a dolgozat szerzője rövid, tézisszerű összefoglalást ad munkájáról, majd válaszol a záróvizsga-bizottság tagjai által feltett kérdésekre. komplex szóbeli vizsga: az alapozó- és törzsképzés keretében elsajátított két tantárgycsoport: a társadalom- és szociálpolitika, valamint a szociális munka ismereteinek szintézis-jellegű számonkérése. hallgatók mindkét témakörből egy-egy tételt húznak, majd azt rövid felkészülés után szóban kifejtik. záróvizsga értékelése záróvizsga-bizottság tagjai a záróvizsga mindkét részét (diplomamunka védése, komplex szóbeli vizsga) ötfokozatú osztályzattal értékelik. záróvizsga végleges minősítését az egyes részvizsgák eredményeinek számtani átlaga képezi. jelölt záróvizsgája akkor sikeres, ha mindkét elemének az osztályzata különkülön legalább elégséges. mennyiben a záróvizsga bármelyik részének eredménye elégtelen, a záróvizsgát a hallgatónak meg kell ismételnie. záróvizsga ismétlése a mindenkor hatályos egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden egyéb, fentiekben nem szabályozott kérdésben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzata az irányadó. komplex záróvizsga tematikája I. Társadalom- és szociálpolitika jóléti állam fogalmi keretei - kialakulásának történeti, filozófiai és politikai háttere. jóléti rezsimek típusai, berendezkedési formái és ezek történeti átalakulásai. jóléti államok válságai ( 68, olajválságok, neoliberális-neokonzervatív mozgalmak és reakciók), a globalizáció és a poszt-indusztrializmus hatásai új-bal és új-jobb ideológiai reakciók. szociálpolitikai ellátások gazdasági és jóléti összefüggései - adók, elvonások és szociális transzferek Demográfiai és szociológiai változások - a hagyományos jóléti rendszer sarokköveinek válsága (nyugdíj, társadalombiztosítás, egészségügy, oktatás, stb.). szegénység fogalma és formái. z egyenlőtlenségi mérőszámok főbb típusai és jellemzői. szegénység történelmileg változó kategóriái. hazai ki a szegény? - probléma értelmezési keretei. társadalmi kirekesztés és kirekesztődés elméleti, történeti alapjai, nemzetközi folyamatok, összefüggések. Tipikus szegénységi kockázatok Magyarországon. tartós és az átmeneti szegénység természete és dinamikája. szociális alapellátási és szakellátási formák sajátosságai (jogosultságok, finanszírozás, célcsoport, hatékonyság). családi és anyasági ellátások rendszere, az ellátások típusai, céljai. betegség-rokkantság problémájának szociálpolitikai kezelése (ellátási formák, rehabilitáció, finanszírozási sajátosságok) 3

4 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. z időskori ellátások rendszere (jogosultságok, rászorultság, ellátási szintek). társadalmi egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci státus összefüggései szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika kölcsönhatása z aktív és passzív munkaerő-piaci programok tartósan munka nélkül lévő csoportok jellemzői, munkaerőpiaci integrációs eszközök z államszocializmus jóléti politikája és a rendszerváltás utáni szociálpolitika összehasonlítása. rendszerváltás szociális hatásai és szociálpolitikai következményei II. Szociális munka szociális munka, mint hivatás a szociális munka professzióvá válása. Kompetenciák, értékek, értékrend, etika a szociális munkában. szociális munka új definíciója és a szociális munka tevékenységi területei (célok, szerepek, elvek). problémamegoldás technikái és a sok szempontú feltárás. szociális diagnózis lényege. segítő beszélgetés készségei, a hatékony kommunikáció és kapcsolatteremtés. Krízisintervenció és változásmenedzselés a szociális munkában. jól működő család jellemzői és a családi élet szakaszai. feltáró interjú lényege és a családgondozásban használt családterápiás elemek: hipotézisalkotás, cirkuláris kérdések, neutralitás. rendszerszemléletű családgondozás és a családterápiás irányzatok. csoportmunka módszerei, a csoportok típusai, szerveződésük és céljaik. csoportok kommunikációs és interakciós mintái és gyakorlati elvei. lapvető csoportdinamikai sajátosságok. csoport tervezésének és elindításának lépései. csoport vezetéséhez szükséges elméleti ismeretek. vezetési stílus hatásai a csoport működésére. közösségfejlesztés és a közösségi munka kialakulásának nemzetközi és magyarországi sajátosságai. közösségi munka elméleti háttere. közösségfejlesztés és a közösségi munka módszerei, a társadalmi aktivizálás lehetőségei. közösségi munka folyamata. közösségi munka menedzselése, szervezeti keretei és finanszírozási sajátosságai. Fogyatékossággal élők a társadalomban: szegregáció-integráció. fogyatékossággal élőkkel és családjaikkal folytatott szociális munka, a rehabilitáció sajátosságai. tudáshoz és iskolázáshoz jutás egyenlőtlenségei és következményei. szociális helyzet, az iskolai teljesítmény és a kudarcok közötti összefüggések. z esélyegyenlőtlenségek mérséklése az iskolai szociális munka preventív eszközeivel. Egészség életmód szociális helyzet. népesség egészségi állapotának egyenlőtlenségei, ezek kialakulását befolyásoló tényezők. tartós betegekkel folytatott szociális munka sajátosságai. romák élethelyzete Magyarországon. Szembenállás, előítélet, diszkrimináció. romákkal folytatott szociális munka sajátosságai, forrásai, nehézségei és dilemmái. Területi és települési egyenlőtlenségek. Szociális munka faluhelyen, tanyán, a kistérségek és a régiók fejlesztésében. Ellátástervezés szolgáltatásfejlesztés. SZOCIÁLIS MUNK SZK KREDITLISTÁJ lapozó tantárgyak BTSZ101B Szociális munka I. 2+2 koll BTSZ102B Szociális munka gyakorlat I. 3 gyj BTSZ103B Szociológia I. 1+1 koll BTSZ104B Magyar társadalom I. 1+1 koll BTSZ105B Közgazdaságtudomány 1+1 koll BTSZ106B Társadalom- és szociálpolitika I. 1+1 gyj BTSZ107B Jogi ismeretek I. 1+1 koll BTSZ207B Jogi ismeretek II. 2 koll. 2 BTSZ107B 2. BTSZ205B Jogi ismeretek a szociális munkában I. 1+1 koll. 3 BTSZ107B 2. BTSZ108B Pszichológia I. (a pszichológia főbb területei) 1+1 koll BTSZ110B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I. 2 koll BTSZ109B Információs technológiai ismeretek a szociális munkában 2 gyj (36 kredit) 4

5 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. Szakmai törzsanyag Kötelező tárgyak BTSZ204B Magyar társadalom II. 2 koll. 3 BTSZ104B 2. BTSZ404B Magyar társadalom III. 2 gyj. 2 BTSZ104B 4. BTSZ304B Pedagógia a szociális munkában 2 gyj BTSZ206B Társadalom- és szociálpolitika II. 1+2 gyj. 4 BTSZ106B 2. BTSZ306B Társadalom- és szociálpolitika III. 1+1 koll. 3 BTSZ106B 3. BTSZ406B Társadalom- és szociálpolitika IV. 1+1 gyj. 3 BTSZ106B 4. BTSZ203B Szociológia II. 2 gyj. 2 BTSZ103B 2. BTSZ303B Szociológia III. 1+1 gyj. 3 BTSZ203B 3. BTSZ305B Jogi ismeretek a szociális munkában II. 2 koll. 3 BTSZ205B BTSZ207B 3. BTSZ405B Jogi ismeretek a szociális munkában III. 2+1 koll. 4 BTSZ305B 4. BTSZ307B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II. 2 koll BTSZ503B Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában III. 2+1 koll BTSZ208B Pszichológia II. 1+1 koll. 3 BTSZ108B 2. BTSZ308B Pszichológia III. 2 koll. 3 BTSZ208B 3. BTSZ201B Szociális munka II. 2+2 gyj. 5 BTSZ101B 2. BTSZ301B Szociális munka III. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 3. BTSZ401B Szociális munka IV. 1+1 koll. 3 BTSZ301B 4. BTSZ501B Szociális munka V. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 5. BTSZ601B Szociális munka VI. 3+2 gyj. 6 BTSZ201B 6. BTSZ202B Szociális munka gyakorlat II. 3 gyj. 3 BTSZ102B 2. BTSZ302B Szociális munka gyakorlat III. 3 gyj. 3 BTSZ202B 3. BTSZ402B Szociális munka gyakorlat IV. 3 gyj. 3 BTSZ302B 4. BTSZ502B Szociális munka gyakorlat V. 6 gyj. 4 BTSZ402B 5. Szociális munka gyakorlat V. előkészítő és BTSZ201B BTSZ505B 2 gyj feldolgozó szeminárium BTSZ602B Szociális munka gyakorlat VI. 3 gyj. 3 BTSZ502B 6. BTSZ403B Segítő kapcsolatok pszichológiája 1+2 gyj. 4 BTSZ308B 4. BTSZ504B Szakdolgozat I. 2 gyj. 5 BTSZ201B 5. BTSZ603B Szakdolgozat II. 2 gyj. 15 BTSZ504B 6. Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai Kötelezően választható tárgyak (134 kredit) (104 kredit) (30 kredit választása kötelező) BTSZ801B Ágazati szociálpolitika 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ802B Szegénység, társadalmi kirekesztettség 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ803B Társadalomstatisztika 2+0 koll. 3 BTSZ805B Gerontológia 0+2 gyj 2 BTSZ110B BTSZ807B Kvantitatív és kvalitatív módszerek a szociológiában I. 2+2 koll. 4 BTSZ808B Szociális munka egyénekkel és családokkal I. 0+2 gyj 2 BTSZ201B BTSZ809B Iskolai szociális munka 0+2 gyj 2 BTSZ201B BTSZ810B Szociális munka egyénekkel és családokkal II. 0+2 gyj 2 BTSZ808B BTSZ811B Egészségügyi szociális munka 1+2 koll 4 BTSZ201B BTSZ812B Kvantitatív és kvalitatív módszerek a szociológiában II. 2+2 koll 4 BTSZ813B Menedzsment 1+2 gyj 4 BTSZ814B Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal 2+2 gyj 4 BTSZ201B BTSZ815B Szociális intézmények menedzsmentje 0+2 gyj 2 BTSZ816B Bevezetés az EU tanulmányokba 2+0 koll. 2 BTSZ817B Esélyegyenlőségi politika 2+2 koll. 4 BTSZ201B 5

6 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. Gyakorlat BTSZ701B Szociális munka gyakorlat (VII. félév) 36 Gyj. 30 BTSZ602B BTSZ603B 7. (30 kredit) Szabadon választható tárgyak (10 kredit) Kritériumkövetelmények BTSZ209B Szakmai készségfejlesztés I. 2 láírás 2. BTSZ309B Szakmai készségfejlesztés II. 2 láírás 3. BTSZ407B Szakmai készségfejlesztés III. 2 láírás 4. BTSZ702B Esetmegbeszélés* 4 láírás BTSZ602B BTSZ603B 7. Idegen nyelv I. 4 láírás 1-6. Idegen nyelv II. 4 láírás 1-6. Idegen nyelv III. 4 láírás 1-6. Szaknyelv I. 3 láírás 1-6. Szaknyelv II. 3 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. Testnevelés 2 láírás 1-6. BTSZ210B BTSZ101B BTSZ202B Szigorlat (Szociális munka I-II; Társadalom- és Szig.jegy BTSZ201B szociálpolitika I-II.) BTSZ106B BTSZ206B 2. BTSZ703B Záróvizsga Zv.jegy 7. * z Esetmegbeszélés c. tárgyat a VII. félévben kell felvenni a Szociális munka gyakorlata VII. c. tárggyal párhuzamosan. 6

7 Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017. SZOCIÁLPOLITIKI LPISMERETEK SPECILIZÁCIÓ KREDITLISTÁJ Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel BTSZ101B Szociális munka I. 2+2 koll. 5 BTSZ102B Szociális munka gyakorlat I. 3 gyj. 3 BTSZ106B Társadalom- és szociálpolitika I. 1+1 gyj. 3 BTSZ204B Magyar társadalom II. 2 koll. 3 BTSZ104B BTSZ206B Társadalom- és szociálpolitika II. 1+2 gyj. 4 BTSZ106B BTSZ306B Társadalom- és szociálpolitika III. 1+1 koll. 3 BTSZ206B BTSZ406B Társadalom- és szociálpolitika IV. 1+1 gyj. 3 BTSZ306B BTSZ201B Szociális munka II. 2+2 gyj. 5 BTSZ101B BTSZ301B Szociális munka III. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B BTSZ401B Szociális munka IV. 1+1 koll. 3 BTSZ301B BTSZ501B Szociális munka V. 1+1 gyj. 3 BTSZ201B 38 kredit Orientációs tárgyak, választható modulok( 12 kredit kötelező) BTSZ403B Segítő kapcsolatok pszichológiája 1+2 gyj. 4 BTSZ801B Ágazati szociálpolitika 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ802B Szegénység, társadalmi kirekesztettség 2+0 koll. 3 BTSZ106B BTSZ805B Gerontológia 0+2 gyj 2 BTSZ809B Iskolai szociális munka 1+0 gyj 2 BTSZ201B BTSZ814B Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal BTSZ815B Szociális intézmények menedzsmentje 0+2 gyj gyj 4 BTSZ201B BTSZ817B Esélyegyenlőségi politika 2+2 koll. 4 BTSZ201B ÖSSZESEN 50 KREDIT 7