Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Képzési Program Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár

2 I. A Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul Public administration studies postgraduate specialist training course 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése közigazgatási tanulmányok szakember A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul public administration studies expert 3. Képzési terület Államtudományi 4. A felvétel feltétele Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. 5. A képzési idő 2 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 60 kreditpont 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 7.1. A képzés célja: Komplex és átfogó közszolgálati ismeretek és stratégiai szemlélet fejlesztésével olyan állami tisztviselők képzése, akik az állami feladatokat átfogó megközelítéssel, az állami humántőkét rendszerszemlélettel tudják kezelni, a közpolitikai stratégiai végrehajtásban ágazati, szakpolitikai, költségvetési-gazdasági szemlélettel vesznek részt. A végzett szakemberek ismerik az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, és részleteiben átlátják az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi, politikai és gazdasági tényezőket A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei, a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései, a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései, 2

3 közigazgatási szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása, a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása, a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai, az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi, közigazgatási informatikai rendszerismeretek A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: szervezői, koordinációs készség, kommunikációs készség, konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség, probléma felismerő, elemző és megoldó készség, információfeldolgozási képesség, a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakon végzettek alkalmasak: az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében az állami feladatokat komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni, megvalósítani, az egyes szakpolitikai célkitűzések megvalósítására, a közigazgatási folyamatok hatékony megszervezésére, az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezőket átfogóan értékelni. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Alapozó tantárgyak (23 kredit): A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek Szakmai törzsanyag (37 kredit): Szakigazgatási ismeretek I.-II. Közigazgatási informatikai alkalmazások A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztése Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése Differenciált ágazati ismeretek EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata Közszolgálati kommunikáció, ügyfélkapcsolatok 3

4 II. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: - A számonkérés Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. - A záróvizsga A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek értékelése a hallgatónak az előre megadott komplex tantárgyi tematikára épülő kérdésekre reflektáló szakmai előadása alapján. A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése. A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen vita esetén szavazással állapítják meg a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen. A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell értékelni. A záróvizsga eredményét a záróvizsga részeredményeinek egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint: ZvÖ = (Zv1+Zv2) / 2 Az oklevél kiadásának feltételei: a tantárgyi és vizsgakötelezettségek teljesítése, összesen 60 kredit megszerzése, eredményes záróvizsga. Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik: kitűnő, ha az átlag 5,00 jeles, ha az átlag 4,51-4,99 jó, ha az átlag 3,51-4,50 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 de legfeljebb 2,50. Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,51. - A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 49. (5) bekezdése szerint. 4

5 Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Tanterv- és vizsgakövetelmények Sorszám Tantárgy neve Félév Típus Kreditérték Óraszámok összesen E- szeminárium Gyakorlati Foglalkozás E-tananyag Számonkérés módja Tárgyfelelős 1. I. félév A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai I. kötelező kollokvium Prof. Dr. Halász Iván 1.2. A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere I. kötelező kollokvium Dr. Kovács Éva 1.3. Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog I. kötelező kollokvium Dr. Pollák Kitti 1.4. Szakigazgatási ismeretek I. I. kötelező kollokvium Dr. Imre Miklós 1.5. Közigazgatási informatikai alkalmazások I. kötelező gyakorlati jegy Prof. Dr. Nemeslaki András 1.6. A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztése I. kötelező gyakorlati jegy Dr. Hazafi Zoltán 5

6 2. II. félév Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek II. kötelező kollokvium Dr. Fülöp Katalin 2.2. Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése II. kötelező kollokvium Dr. Kaiser Tamás 2.3. Szakigazgatás II. II. kötelező kollokvium Dr. Imre Miklós 2.4. Differenciált ágazati ismeretek II. kötelező kollokvium Prof. Dr. Kis Norbert 2.5. EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata II. kötelező kollokvium Dr. Bóka János 2.6. Közszolgálati kommunikáció, ügyfélkapcsolatok II. kötelező gyakorlati jegy Dr. Kristó Katalin ÖSSZESEN

7 1. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 6 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Halász Iván, egyetemi tanár 7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Halász Iván és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja a magyar állam intézményrendszere, a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás intézményei, az alkotmányjogi és közjogi alapismeretek körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő alkotmányjogi, közjogi, államszervezeti esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A magyar állam intézményrendszere, alkotmányjogi és közjogi alapjai tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 7

8 2. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 6 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kovács Éva, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kovács Éva és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja a magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét. Átfogó képet ad a hallgatók számára a közigazgatás szervezetrendszerének felépítéséről; a közigazgatási szervek típusairól és jellegzetességeiről. A heterogén közigazgatási feladatok és hatáskörök szervezetekhez/szervezettípusokhoz rendelésével, a tantárgy komplex módon kívánja bemutatni a magyar közigazgatás szerteágazó és több szintű hálózati rendszerét. A tananyag fókuszában a közigazgatás szervezetrendszeréről és feladatairól rendszerszintű, összetett gondolkodás a közigazgatás szervezetrendszerének és feladatainak, a közigazgatási struktúra szervezési elveinek megértése, a közigazgatási szervek típusainak és hatásköreinek, a konkrét közigazgatási szervek és hatásköreik megismerése áll. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 8

9 3. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog 2. A tanórák száma: 10 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Pollák Kitti, tanársegéd 7. A tantárgy oktatói: Dr. Back András, Dr. Pollák Kitti és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét. A képzés során a résztvevők megismerik a közigazgatási hatósági eljárást, annak eszközrendszerét, folyamatát. Cél, hogy tisztában legyenek azokkal a hatósággal szemben támasztott követelményekkel, amelyek a szolgáltató közigazgatás koncepcióját szolgálják, magabiztosan ismerjék fel az egyes közigazgatási eljárási cselekményeket, az ügyfél eljárási lépéseit, az ügyfél által előterjesztett kérelmeket, valamint kellő tájékoztatást tudjanak adni az eljárás legfontosabb szabályait illetően. Gyakorlati példák segítségével feldolgozásra kerülnek az eljárás szakaszai, a bizonyítás és döntéshozatal követelményei, a jogorvoslatok igénybevételének előfeltételei. A hallgatók betekintést kapnak a közigazgatási végrehajtás elrendelésének és foganatosításának követelményeibe és alapvető szabályaiba. Megismerkednek továbbá a közigazgatási bíráskodás fogalmával és annak rendeltetésével, alapvetői intézményeivel is. Ennek során átfogó képet kapnak a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának fontosabb eljárási szabályairól. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 9

10 4. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Szakigazgatási ismeretek I. 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 6 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, főiskolai tanár 7. A tantárgy oktatói: Dr. Imre Miklós Dr. Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja a szakigazgatási ismeretek körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét. A tantárgy központi eleme a szakpolitikai döntések céljainak, motivációinak feldolgozása, továbbá azoknak a kompetenciáknak a megerősítése, amelyek a szakigazgatási problémák beazonosítását és a szakigazgatási tevékenység feltételrendszerét jelentő társadalmi-gazdasági viszonyrendszerekben való eligazodást segítik. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A Szakigazgatási ismeretek I. tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e- tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 10

11 5. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási informatikai alkalmazások 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Nemeslaki András, egyetemi tanár 7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Nemeslaki András, Molnár László, Dr. Sasvári Péter, Tarpai Zoltán Tamás és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport a közigazgatási informatikai alkalmazások körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét. A tantárgy keretében a hallgatók áttekintik a magyar közigazgatás informatikai alaprendszereit és ezek biztonságos használatának követelményeit. Az informatikai rendszerek bemutatása azokra a rendszerekre összpontosul, melyek tömegesen szolgálják ki az állampolgárok és vállalkozások igényeit, valamint széles körben használatosak a közigazgatáson belül. A hallgatók megismerik a rendszerek közötti alapvető összefüggéseket, a technológia befogadás kérdésköreit, az interoperabilitás jelentőségét, az elektronikus azonosítás lehetőségeit, az innovatív trendeket (mobil alkalmazás piacok, közösségi média stb.), és felhasználást meghatározó jogszabályokat is. A résztvevőket az e-közigazgatás szervezetrendszerével, az egyes szolgáltatásokat biztosító szervezetekkel és lényeges hatásköreikkel is megismertetjük. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: A gyakorlati foglakozás során a hallgató a tantárgy szempontjából releváns egyéni kompetenciákat komplex módon megközelítő egyéni feladatot kap, amelyre megfelelő felkészülés után bemutatja a megoldást jelentő informatikai alkalmazást. (gyakorlati jegy) 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 11

12 12. Tananyag: A Közigazgatási informatikai alkalmazások tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 12

13 6. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztése 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Hazafi Zoltán, Szakács Édua, Lóczy Péter, Fekete Letícia és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva határozza meg a szervezeti és személyi hatékonyság közös problémahalmazát és értelmezései keretét, így különösen az alábbi tematikában: A tantárgy tréning módszerrel, gyakorlati feladatok segítségével mutatja be a szervezeti hatékonyság fejlesztését szolgáló stratégiai és integrált emberi erőforrás gazdálkodás modell működését. A közigazgatás kiválóság modelljének alkalmazásával ráhangolja a hallgatókat a közigazgatási szervezetfejlesztés legfontosabb kérdéseire: a stratégiai és integrált emberi erőforrás gazdálkodási modell helye, szerepe és jelentősége a szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztésében; stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés; munkavégzési rendszerek; emberierőforrás-áramlás és fejlesztés; teljesítménymenedzsment, ösztönzésmenedzsment; személyzeti szolgáltatások és tevékenységek; közigazgatási szervezetfejlesztés és változásmenedzsment; a közigazgatás kiválóság modellje. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: A gyakorlati foglakozás során a hallgató a tantárgy szempontjából releváns egyéni kompetenciákat komplex módon megközelítő egyéni feladatot kap, amelyre megfelelő felkészülés után szóbeli előadást tart. (gyakorlati jegy) 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 13

14 12. Tananyag: A szervezeti és személyi hatékonyság fejlesztését célzó, a csoportmunkát megalapozó esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 14

15 7. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 6 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Fülöp Katalin, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Fülöp Katalin és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja az államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét, így különösen az alábbi tematikában. A hallgatók megismerkednek az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges fő feladatokkal és a módszertan kulcselemeivel a pénzügyi tervezés, a vagyonhasznosítás, a finanszírozás és a kapcsolódó kontrolltevékenységek kapcsán. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: Az Államháztartási, közpénzügyi és gazdálkodási ismeretek tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 15

16 8. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése 2. A tanórák száma: 10 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kaiser Tamás, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kaiser Tamás és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva határozza meg a közigazgatási feladatellátás hatékonyságának és hatáselemzésének alapfogalmait, összefüggéseit, módszertani kérdéseit, közös problémahalmazát és értelmezései keretét. A tantárgy célja a közigazgatási folyamatok működésének és azok eredményeinek áttekintését és értékelését segítő képességek fejlesztése, a szakmailag és módszertanilag megalapozott hatás- és hatékonyság elemzések értő olvasásához szükséges ismeretanyag átadása, valamint gyakorlati alkalmazások bemutatása, különös tekintettel az állam és közigazgatás működését meghatározó és befolyásoló (társadalmi, politikai, gazdasági és szociokulturális) tényezőkre. A tantárgy keretében a rendszer-szintű és egyedi jelenségek integrált megközelítésével kerülnek bemutatásra a hatás- és hatékonyság elemzés alapfogalmai (kimenet, eredmény, közvetlen és közvetett hatások, ráfordítások, tranzakciós költségek, költség- és teherviselők, eredmények hasznosulási szintjei, célcsoportok, érintettek, érdekeltek, területi és idő dimenziók), a közigazgatási folyamatok során keletkező kimenetek/eredmények, valamint a közigazgatás társadalmi és állami funkciórendszerben értelmezett szerepvállalása. Ennek bázisán a hallgatók képesek lesznek olyan komplex mérések és hatásvizsgálatok, kezdeményezésére, amelyek a közigazgatás, vagy egyes alrendszerének teljesítményéről és a feladat ellátás minőségéről megfelelő dimenziókban adnak empirikus kutatási eredményekre támaszkodó, hasznosítható értékelést. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 16

17 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A Közigazgatási feladatellátás hatékonysága és hatáselemzése tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 17

18 9. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Szakigazgatás II. 2. A tanórák száma: 10 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, főiskolai tanár 7. A tantárgy oktatói: Dr. Imre Miklós és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja a szakigazgatási ismeretek körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét, így különösen az alábbi tematikában: A társadalmi- gazdasági folyamatok befolyásolására irányuló szakigazgatási tevékenység fejlesztése nélkülözhetetlenné teszi az állami tisztviselők jártasságát az egyes szakpolitikai és szakigazgatási terültek közötti kapcsolatok felismerésében és fejlesztésében. Kiemelt jelentőségű azoknak a kompetenciáknak az erősítése, amelyek a közpolitikai természetű koncepciók tényleges megvalósulását biztosító hatásmechanizmusok, intézmények és eszközök közötti tájékozódást és választást erősítik. Emellett a szakigazgatási cselekvések működési mechanizmusainak, következményeinek, nyomon követésének, szinergiáinak komplex módszerekkel történő elmélyítésére is kiemelt hangsúlyt fektet a tantárgy. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A Szakigazgatás II. tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 18

19 10. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Differenciált ágazati ismeretek 2. A tanórák száma: 10 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil. Kis Norbert, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Kis Norbert és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében kötelezően választható egy-egy ágazat szakpolitika, amelynek tervezési, megvalósítási, értékelési folyamatait tekinti át a kurzus. Az esettanulmányok ismeretanyagai kiterjednek a tárgyalt ágazati/szektorális szakpolitika nemzetközi, EU és hazai kormányzati elveire, prioritásaira, jogforrásaira, egyéb policy dokumentumaira, az esetgyakorlatokban bemutatott stratégiák, célok, akciók tényanyagára. A fejlesztendő kompetencia a kormányzati stratégia-alkotás ágazati és szakigazgatási vetületeinek jobb megértése, az ágazati fejlesztések, célok közötti keresztkapcsolatok, összefüggések, a normatív szakigazgatási szemléleten túlmutató komplex közpolitikai elemzőképesség. Választható területek: 1) közrend- és közbiztonságpolitika, büntetőpolitika, 2) külpolitika, nemzetpolitika, EU 3) honvédelem, védelempolitika, 4) igazságügy 5) gazdaságpolitika, külgazdaság, üzleti versenyképesség, foglalkoztatáspolitika, 6) közlekedéspolitika és energiapolitika. 7) agrárpolitika, környezeti fenntarthatósági politika, 8) egészségpolitika, szociális biztonság és közösségi jól-lét, 9) oktatáspolitika, ifjúságügy, 10) innováció, kutatás-fejlesztés, fejlesztéspolitika, digitális politika, Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon és a gyakorlatokon) történő részvétel. 19

20 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: Ágazati és szakpolitikai esettanulmányok (e-tananyag) NKE fejlesztés 20

21 11. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Bóka János, egyetemi docens 7. A tantárgy oktatói: Dr. Bóka János és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy keretében a tanulócsoport az államigazgatási feladatellátás gyakorlatából kiindulva kialakítja az EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolatainak körébe tartozó alapfogalmak, intézmények és összefüggések közös problémahalmazát és értelmezései keretét, így különösen az alábbi tematikában: A tantárgy tárgyalja a nemzeti közigazgatás működésével szembeni uniós jogi követelményeket és azok ellenőrzési mechanizmusait teszi vizsgálat tárgyává. Ezen túlmenően bemutatja az Európai Unió és a nemzeti közigazgatás közötti együttműködési lehetőségeket és formákat az uniós jogalkotás, illetve az uniós jog érvényesülésének monitorozása körében. Kitér továbbá az Európai Unió nemzeti közigazgatások minőségével kapcsolatos tevékenységére, különös tekintettel a tagállamok versenyképességét értékelő éves jelentések nemzeti közigazgatással kapcsolatos megállapításaira. Az egyéni tanulás és a csoportos munka értelmezési keretét jelentik az e-tananyagban a tárgyi tematikát követő esetgyakorlatok. Az esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja a feldolgozott ismeretanyaggal kapcsolatban: az egyéni tanulási képesség fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (eszemináriumon) történő részvétel. 10. Számonkérés: Az e-szeminárium keretében, az oktató által kiadott komplex tantárgyi feladat egyéni írásbeli megoldása. 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: Az EU intézményi és döntési folyamatok és a nemzeti közigazgatás kapcsolata tantárgy ismeretanyagának elsajátításához e-tananyag, a csoportmunkához esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 21

22 12. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Közszolgálati kommunikáció, ügyfélkapcsolatok 2. A tanórák száma: 8 óra 3. Kreditérték: 4 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kristó Katalin, tanársegéd 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kristó Katalin és egyetemi, illetve közigazgatási intézményi megállapodás alapján vendégoktatók 8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A tantárgy célja a kommunikációs hatékonyság személyre szabott fejlesztése csoportos foglalkozás keretében. A hallgatók szimulációs gyakorlatokon fejlesztik verbális kommunikációs képességeiket, kiemelten - az ügyfelek felé történő szakszerű és érthető kommunikációt, - a szervezeten belüli hatékony munkavégzést segítő kooperatív kommunikációt, - a hatékony kollektív feladatmegoldást szolgáló kommunikációt, - a vezetők felé történő kommunikációt, - a jó tárgyalástechnikát. Gyakorolják a konfliktuskezelés, a veszélyhelyzetek és a váratlan szituációk (stresszhelyzetek) kommunikációját. Fejlesztik az írásbeli kommunikációs képességeket, a szervezeten belüli gyors és többirányú kommunikáció, valamint a döntés-előkészítés és a hatékony munkahelyi problémakezelés írásbeli kommunikációját. A szituációs és esetgyakorlatok az egyéni problémamegoldást követően megalapozzák a szemináriumi csoportos munkát, amelynek célja az önismeret fejlesztése, 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A tanórákon (gyakorlatokon) történő részvétel. 10. Számonkérés: A gyakorlati foglakozás során a hallgató a tantárgy szempontjából releváns egyéni kompetenciákat komplex módon megközelítő egyéni feladatot kap, amelyre megfelelő felkészülés után szóbeli előadást tart. (gyakorlati jegy) 11. Az értékelés módszere: egyéni feladatmegoldás oktatói értékelése 12. Tananyag: A kommunikációs hatékonyság személyre szabott fejlesztését célzó, a csoportmunkához szükséges esettanulmányok/esetgyakorlatok készülnek. (NKE fejlesztés) 22