ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó III. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: szeptembertől

2 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA 6725 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/ Dékán: Dékánhelyettesek: DR. HABIL. BARI FERENC az MTA doktora DR. HABIL. PALKÓ ANDRÁS az orvostudomány kandidátusa általános és oktatási dékánhelyettes DR. HABIL. FACSKÓ ANDREA az orvostudomány kandidátusa klinikai dékánhelyettes Klinika Központ elnök DR. HABIL. SZÉLL MÁRTA az MTA doktora tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes DR. HABIL. TÓTH GÁBOR a kémia tudomány doktora gazdasági dékánhelyettes DR. HABIL. BOROS MIHÁLY az orvostudomány doktora szak- és továbbképzési dékánhelyettes Dékáni megbízott: Kari igazgatók: DR. HABIL. HAJNAL FERENC az orvostudomány kandidátusa szak- és továbbképzési dékáni megbízott DR. HABIL. SÁRY GYULA az orvostudomány doktora oktatási igazgató DR. HABIL. SZABÓ GYULA az orvostudomány doktora programigazgató Dékáni hivatalvezető: Hivatalvezető-helyettes: DR. FŐZŐ NÓRA (GYED) jogász-közgazdász RÓZSAHEGYI RITA 2

3 TANULMÁNYI OSZTÁLY 6725 Szeged, Tisza L. krt I. emelet Tel.: / , / , / Fax: / Tanulmányi osztályvezető: Tanulmányi főelőadó: Rózsahegyi Rita Telefon: / Dallmann Ditta Telefon/fax: / ETR-referens, osztályvezető helyettes: Horváth Noémi Telefon: / Ügyfélfogadási rend: Hétfő: Kedd: , Szerda: Csütörtök: , Péntek: Az orvosdoktori oklevél megszerzésének feltételei 360 kreditpont összegyűjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben előirt módon. Angol nyelvből legalább középfokú C típusú (B2 szintű) nyelvvizsga. A záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga gyakorlatban és szóban. A diploma megszerzéséhez a hallgatónak 360 kreditpontot kell összegyűjtenie, teljesítenie kell a képzéshez rendelt kritériumkövetelményeket. A mintatanterv egy átlagos ütemű előrehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történő megszerzésének lehetőségét jelenti. Ezért a hallgatók számára ajánljuk a Mintatanterv követését. A tananyag szerkezete az orvosképzésben 3 modulból áll. Egyes modulokhoz kreditérték tartozik, ez a rendelkezés a tanulmányok elhúzódását kívánja megakadályozni. 3

4 A tananyag szerkezete: I. Alapozó-előkészítő modul 1 6. szemeszter 143 kredit II. Klinikai modul szemeszter 108 kredit III. Szigorló évi modul szemeszter 40 kredit IV. Kötelezően választható kurzusok* szemeszter 45 kredit V. Szabadon választható kurzusok** szemeszter 18 kredit ** V. év végéig teljesítendő, ebből Szakdolgozat munkaterv I II kreditértékkel a Klinikai modulban, a 9. és 10. szemeszterben teljesítendő. ** V. év végéig teljesítendő. A tanulmányok időbeosztása A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetem Szenátusa állapítja meg. A tanórák időtartama 45 perc. 2017/2018. tanév I. félév Szorgalmi időszak: szeptember december 8. Vizsgaidőszak: december december január január 27. Utóvizsga-időszak: január február 3. Téli szünet: december január 1. Szent-Györgyi Napok központi ünnepség: november /2018. tanév II. félév Szorgalmi időszak: február május 19. Tavaszi szünet: március április 2. Vizsgaidőszak: május június 30. Utóvizsga-időszak: július július 7. Beiratkozás/bejelentkezés A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt a tanulmányi és vizsga szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie a MODULO rendszeren keresztül, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. A vizsgáztatás rendje A hallgató az Egységes Tanulmányi Rendszerben NEPTUN rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban és a Kar ügyrendjében meghatározott feltételek alapján. A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az intézet/klinika által a tanév kezdetén kihirdetett elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap. 4

5 Nyelvi órák Az idegen nyelv tanulására 16 egységnyi nyelvórát vehetnek fel térítésmentesen a teljes egyetemi képzés során a hallgatók. Mivel az orvostudomány nemzetközi nyelve az angol, indokolt, hogy a hallgatók angol szaknyelvi kurzust látogassanak. Bővebb tájékoztatást az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet honlapján találnak. Testnevelés A Testnevelés kritériumtárgy, a hallgató 2 féléven keresztül heti 2 óra testnevelés foglalkozáson köteles részt venni és legkésőbb az V. évfolyam végéig teljesítendő. Igazolt sportköri tevékenység esetén a SZTE Sportközpont mentességet adhat. A Testneveléshez kreditpont nincs rendelve, a tárgy aláírással zárul. Máshol folytatott tanulmányok beszámítása Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatók a kredit akkumulációba, elfogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két kurzus egyenértékűnek tekintendő, ha az ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75%-os. A más intézményben teljesített tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet az SZTE ÁOK orvosképzés tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén. A kreditelismerést a MODULO elektronikus kérelmezési rendszeren keresztül kell beadni a megadott határidő figyelembevételével. A MODULO rendszer elérhető: Az I. félév kreditbeszámítás időszaka: november 20. december 3. között. A II. félév kreditbeszámítás időszaka: április 23. május 6. között. Az aktuális félévekre a beadási határidők a következő helyen is elérhetők: Eljárási kérdések A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság, a Kreditátviteli Bizottság illetékes. Másodfokon a Rektor jár el, a kérelmet ekkor is a Kar Dékánjához kell benyújtani, a Rektornak címezve. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Minden tanulmányi, vizsga és ösztöndíj ügyekben a hatályos jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok a mérvadóak. 5

6 Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit MINTATANTERV Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter) Beiratkozás feltétele: minden I II. éves kötelező tárgy teljesítése, kivétel Mikrobiológia I., amely a Mikrobiológia II. vizsga előfeltétele. 2017/2018. tanév, III. évfolyam, 1. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; Dr. Forster Tamás tanszékvezető AOK-KU121 Belgyógyászati klinikai alapismeretek előadás 2 - Kollokvium 4 - AOK-KU122 Belgyógyászati klinikai alapismeretek gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kórélettani Intézet; Dr. Szabó Gyula tanszékvezető AOK-KU171 Kórélettan I. előadás 3 - Kollokvium 5 - AOK-KU172 Kórélettan I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet; Dr. Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-KU093 Mikrobiológia II. előadás 3 - Szigorlat 5 - AOK-KU094 Mikrobiológia II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Pathológiai Intézet; Dr. Iványi Béla tanszékvezető AOK-KU201 Patológia I. előadás 3 - Kollokvium 6 - AOK-KU202 Patológia I. gyakorlat - 3 Aláírás 0-6

7 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető AOK-KU131 Sürgősségi betegellátási alapismeretek előadás 1 Aláírás AOK-KU132 Sürgősségi betegellátási alapismeretek gyakorlat 2 Kötelezően választható tantárgyak 2017/2018. tanév, III. évfolyam, 1. szemeszter, őszi félév Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető Gyakorlati jegy(5) AOK-K1721 A szepszis: kórélettan a betegágynál 1 - Beszámoló(5) 1 - Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K1941 Sebészeti gyakorlati alapismeretek 1 Kollokvium 3 AOK-K1942 Sebészeti gyakorlati alapismeretek 2 Aláírás Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Intézet; Dr. Gulya Károly tanszékvezető AOK-K1011 Molekuláris medicina 2 - Beszámoló (5) 2 - Egészség Gazdaságtani Tanszék; Dr. Buzás Norbert intézetvezető AOK-K1701 A pénz és az üzlet világa az egészségügyben 1 - Beszámoló(5) 1 - Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K1451 Mikrosebészet előadás Össz.8 - Beszámoló(5) 2 Sebészeti gyakorlati alapismeretek AOK-K1452 Mikrosebészet gyakorlat - Össz.20 Aláírás 0 - Pszichiátriai Klinika, Dr. Kálmán János tanszékvezető AOK-KV051 A neurokognitív zavarok biológiai és pszichiátriai vonatkozásai 2 - Beszámoló(5) 2 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. habil Tóth András tudományos főmunkatárs AOK-KV061 Elektrofiziológia: ioncsatornák és ionális transzport mechanizmusok a sejtek 2 Beszámoló(5) 2-7

8 AOK-KV062 Elektrofiziológia: ioncsatornák és ionális transzport mechanizmusok a sejtek félévente 3x2 óra Aláírás 0 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1571 Angol orvosi szakmai idegen nyelv I. - 2 Beszámoló(5) 2 - Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1581 Angol profex nyelvvizsga előkészítő I. - 2 Beszámoló(5) 2 - Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1841 Német orvosi szaknyelv I. - 2 Beszámoló(5) 2 - Szabadon választható tantárgyak* 2017/2018. tanév, III. évfolyam, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak Sebészeti Klinika; Dr. Lázár György tanszékvezető AOK-KU141 Sebészeti klinikai alapismeretek előadás 2 - Kollokvium 4 - AOK-KU142 Sebészeti klinikai alapismeretek gyakorlat - 2 Aláírás 0 - I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Ábrahám György tanszékvezető AOK-KU161 Belgyógyászat I. elmélet 3 - Kollokvium 4 AOK-KU162 Belgyógyászat I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kórélettani Intézet; Dr. Szabó Gyula tanszékvezető AOK-KU173 Kórélettan II. előadás 3 - Szigorlat 5 AOK-KU174 Kórélettan II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens AOK-KU181 Orvosi etika előadás 1 - Kollokvium 3-8

9 AOK-KU182 Orvosi etika gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens AOK-KU191 Orvosi psychológia I. előadás 1 - Aláírás 0 - AOK-KU192 Orvosi psychológia I. gyakorlat - 1 Gyak.jegy (5) 2 - Pathológiai Intézet; Dr. Iványi Béla tanszékvezető AOK-KU203 Patológia II. előadás 2 - Szigorlat 6 AOK-KU204 Patológia II. gyakorlat - 4 Aláírás /2018. tanév, III. évfolyam, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelezően választható tantárgyak Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Babik Barna egyetemi docens Alkalmazott kardio-respiratorikus élettani és AOK-K Beszámoló(5) 1 - kórélettani ismeretek Magatartástudományi Intézet; Dr. Benkő Sándor egyetemi magántanár AOK-K671 * Gerontológia előadás 1 - Beszámoló(5) 2 - AOK-K672* Gerontológia gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet; Dr. Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K821 Mikrobiológiai problémák az orvosi gyakorlatban Laboratóriumi Medicinai Intézet; Dr. Földesi Imre tanszékvezető egyetemi docens 1 - Beszámoló(5) 1 - AOK-K831 Laboratóriumi medicina kórélettani vonat- 2 - Beszámoló(5) 2 - kozásai Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K1451 Mikrosebészet előadás Össz.8 - Beszámoló(5) 2 - AOK-K1452 Mikrosebészet gyakorlat - Össz.20 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOK-K881P Molekuláris fejlődésbiológia 2 - Beszámoló(5) 2-9

10 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1572 Angol orvosi szakmai idegen nyelv II. - 2 Beszámoló(5) 2 - Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1582 Angol profex nyelvvizsga előkészítő II. - 2 Beszámoló(5) 2 - Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1842 Német orvosi szaknyelv II. - 2 Beszámoló(5) 2 - SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Lévai Judit intézetvezető nyelvtanár XN0081 Orvosi szakmai idegen nyelv - 2 Gyakorlati jegy 2 - Szabadon választható tantárgyak** I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Hegyi Péter PhD *Szabadon választható tárgyak a III. év I. félévében: AOK-SZV171 Kísérletes és klinikai pankreatológia: Az alapkutatástól a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslásig - 2 Gyakorlati jegy (5) 2 SBO, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Intézet stb. egészségnevelői tevékenységet folytató klinika/intézet AOK-SZV191 Egészségnevelés - 2 Gyakorlati jegy (5) 2 - Klinikai önkéntest foglalkoztató klinika AOK-SZV181 Klinikai önkéntes munka - 2 Gyakorlati jegy (5) 2-10

11 Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens A káros szenvedélyek magatartástudományi AOK-K10201 * 2 - Beszámoló(5) 2 - alapjai Egészség-gazdaságtani Intézet; Dr. Buzás Norbert egyetemi docens AOK-SZV141 Gyógyszergazdaságtan és gyógyszeripar 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető AOK-K10251 Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából 2 - Beszámoló(5) 2 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Csejteiné Dr. Juhász Anikó egyetemi docens AOK-K10261 * A művészet és az orvostudomány kapcsolata 2 - Beszámoló(5) 2 - Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Intézet; Dr. Gulya Károly tanszékvezető AOK-K10241 Molekuláris neurobiológia 2 - Beszámoló(5) 2 - Választott Intézetek XA-0021 Általánosan művelő tárgyak - *Szabadon választható tárgyak a III. év II. félévében: SBO, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Intézet, stb. egészségnevelői tevékenységet folytató klinika/intézet AOK-SZV191 Egészségnevelés - 2 Gyakorlati jegy (5) 2 - Tudományos Diákköri Tanács Kurzushoz rendelt intézet AOK-SZV281 Beszámoló SZTE ÁOK TDK Konferenciáról összesen: 15 óra - Beszámoló(5) 2 - Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, Dr. Nógrádi Antal Regeneráció és transzplantáció központi AOK-SZV Beszámoló(5) 2 - idegrendszeri sérülést követően Pszichiátriai Klinika Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens AOK-SZV271 Szemelvények a klinikai és az általános lélektan területeiből összesen: 14 óra - Beszámoló(5) 2-11

12 Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Dékány Imre AOK-K1863 Nanomedicina 1 - Beszámoló(5) 1 - Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika; Dr. Rovó László tanszékvezető AOK-SZV221 Klinikai vizsgálatok szervezése és összesen: koordinációja 21 óra - Kollokvium 2 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Dékány Imre AOK-K1864 Bio-nanomedicina - 1 Gyakorlati jegy (5) 1 - Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K99031P Állatkísérletek az orvostudományban Össz.22 - Beszámoló(5) 1 - TTIK Biotechnológiai Tanszék; Ifj. Dr. Duda Ernő AOK-K1441 Biotechnológia üzleti szemmel 2 - Beszámoló(5) 2 - Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOK-K1771P Testünk felépülése és a betegségek molekuláris 2 - Beszámoló(5) 2 - biológiai háttere Egészség-gazdasági Intézet; Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens AOK-SZV101K Innovációs- és üzleti folyamatok az 2 - Beszámoló(5) 2 - egészségiparban Pszichiátriai Klinika; Dr. Kálmán János tanszékvezető, Dr. Hartai Ernő pszichiáter AOK-K1661P Önmenedzselés (Sikerpszichológia) 2 - Beszámoló(5) 2 - Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOK-SZV241 Tanulságos Klinikai esetek (mindkét félévben) - 2 Választott Intézetek Gyakorlati jegy (5) 2 - XA-0021 Általánosan művelő tárgyak - Választott Intézet/Klinika AOK-DEM101 Demonstrátori tevékenység - 2 Beszámoló (5) 2-12

13 Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens AOK-K10211 * Mentalhigiéne és magatartástudomány 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető AOK-SZV211 Bevezetés a toxikológiába 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető AOK-K10251 Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából 2 - Beszámoló(5) 2 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető AOK-K10221 Egészségügyi matematika és statisztikai modellezés 1 - Beszámoló(5) 2 - AOK-K10222 Egészségügyi matematika és statisztikai modellezés - 1 Aláírás 0 - gyakorlat Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K10231 Az immunpatológia alapjai 1 - Beszámoló(5) 1 Mikrobiológia I. Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens AOK-K10281 * Kommunikáció a haldoklóval 2 - Beszámoló(5) 2 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Kelemen Oguz tanszékvezető egyetemi docens AOK-K10271 * Orvos, mint egészségnevelő - 2 Beszámoló(5) 2 - Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető AOK-K99031P Állatkísérletek az orvostudományban Össz.22 - Beszámoló(5) 1 - Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet; Dr. Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens Újonnan felfedezett és új szerepben megjelenő AOK-K Beszámoló(5) 1 - kórokozók 13

14 Választott Intézet/Klinika TDK koordinátorok AOK-TDK101 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás Kritérium tantárgy a III. év. II. félévben: - 1 Beszámoló(5) 2 - AOK-KU221 Belgyógyászat nyári gyakorlat - 4x30 Aláírás 0 - Kritérium tantárgy az Alapozó-előkészítő modul végéig Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-KU231 Orvosi latin nyelv I. 2 Aláírás 0 - AOK-KU232 Orvosi latin nyelv II. 2 Aláírás 0 - Nyári gyakorlat: 4 hét belgyógyászat gyakorlat (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése a klinikai modul megkezdésének feltétele. A kötelezően választható tárgyakból összesen 45 kredit, a szabadon választható tárgyakból 18 kredit teljesítése kötelező V. év végéig. Az előírás teljesítéséhez félévente átlagosan 4-5 kötelezően választható és 3 szabadon választható kreditet kell összegyűjteniük. A Magatartástudományi szigorlathoz az Intézet által hirdetett tárgyakból a IV. év 1. félévéig 10 kreditpontot kell teljesíteni a Magatartástudományi Intézet aktuális félévre vonatkozó tájékoztatásának megfelelően: Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a Tanulmányi Rendszer (NEPTUN) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál a Neptunban a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 1-14-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. 14