Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita"

Átírás

1 Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2. Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda, péntek: óráig Csütörtök: óráig, du óráig Kedd: ügyfélfogadás nincs. Telefon: as melléken: Szarvák Tiborné (időskorúak járadéka, egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) 110-es melléken: Nagy Istvánné (közgyógyellátási igazolvány, mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása) Nagypál Istvánné (aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, átmeneti segély) 111-es melléken: Nagy-Pál Sándorné (temetési segély, köztemetés, hagyaték, anyakönyv), Nagy Erzsébet osztályvezető (ápolási díj, jövedelemigazolás étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz, gondozási szükséglet vizsgálata, apai elismerő nyilatkozat, anyakönyv) 113-as melléken: Magyarné Rusvai Katalin (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, védelembe vétel, gyermekek ideiglenes elhelyezése, eseti gondnok rendelése), Király-Lóczi Tímea (első lakáshoz jutók támogatása, szabálysértési ügyek), dr. Tajti Anikó (lakásfenntartási támogatás, hulladékszállítási díj támogatás, csatornahasználati díj támogatás, birtokvitás ügyek) 119-es melléken: Nagy Józsefné hivatásos gondnok 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban a Jászapáti, Velemi E. u. 2. szám alatt, illetve írásban, postai úton a kérelem fenti címre való megküldésével. A kérelem nyomtatványok a Letölthető dokumentumok menüpont alatt megtalálhatók. 2 Ápolási díj Ápolási díjat állapít meg a jegyző annak a nagykorú hozzátartozónak, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18. év alatti hozzátartozója ápolását, gondozását végzi. A Szociális Bizottság a helyi rendelet alapján ápolási díjat állapít meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személyt ápol.

2 Az ápolási díj összege: - súlyos fogyatékos vagy 18. év alatti tartósan beteg személy ápolása esetén a mindenkori nyugdíjminimum 100 %-a, évét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén a mindenkori nyugdíjminimum 80 %-a, - fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén a mindenkori nyugdíjminimum 130 %-a. Az ápolási díjból levonásra kerül 9,5 % nyugdíjjárulék, így az ápolási díj a nyugdíjnál szolgálati időnek minősül. Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, - szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, - rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. (4) bekezdése alapján kap. A szükséges iratok: - személyi igazolvány, lakcímkártya, - orvosi igazolás arról, hogy az ápolt, állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul, - az ápoló családjában az elmúlt hónap jövedelméről szóló igazolások (munkabér, családi pótlék, munkanélküli járadék, nyugdíj, stb.) - ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója, az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell, - a szükséges kérelem nyomtatvány a letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálható. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 5. A vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 24/2003.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról. 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátást biztosít a szociálisan rászoruló családok számára. Ennek keretében a következő természetbeni ellátások vehetők igénybe: - étkezési kedvezmény, amely óvodában, alsó tagozatban 100%-os, felső tagozatban és középiskolában 50%-os kedvezményt jelent a fizetendő térítési díjból, - tankönyvtámogatás, - és egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmény. A természetbeni ellátás mellett évente kétszer pénzbeli ellátás is jár a jogosult számára. A pénzbeli ellátást a gyermekvédelmi kedvezmény foglalja magában, erre külön kérelmet nem kell benyújtani. Ha a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság július1-én fennáll, akkor augusztus hónapban gyermekenként Ft pénzbeli ellátást, s ha a jogosultság november 1-én fennáll, akkor ismételten gyermekenként Ft pénzbeli ellátást jelent a szülő részére. A gyermekvédelmi kedvezményre az önkormányzat jegyzője akkor állapít meg jogosultságot, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg - egyedülálló szülő esetén, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, azaz évben a Ft-ot, - családban nevelkedő esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, azaz évben a Ft-ot. A gyermekvédelmi kedvezményre tanulói jogviszonnyal rendelkező nagykorú személy is jogosult, ha a fenti feltételek fennállnak. A szükséges iratok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a szülőknek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, gyes, gyed igazolás, nyugdíjösszesítő, stb.), - bemutatásra a lakcímkártya, - családi pótlék összegének igazolása, - tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermek esetén az állapot igazolása, - egyedül álló szülő esetén a családi állapot igazolása, - nagykorú gyermek, fiatal felnőtt esetén tanulói jogviszony igazolása. Az ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal, földszint 1. A vonatkozó jogszabályok: évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az Önkormányzat (átruházott hatáskörben a Polgármester) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ad annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (például: tartós betegség, elemi kár, bekövetkezett munkanélküliség).

4 Fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A szükséges iratok: - A családban a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások (munkabér, családi pótlék, munkanélküli járadék, nyugdíj, stb.), - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésének indokát igazoló dokumentum (pl. orvosi igazolás tartós betegségről). Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 1. A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton. A vonatkozó jogszabályok: 8/2004.(V.1) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 5 Közgyógyellátás Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a megyei egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége ) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, (2008-ban Ft) feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez 2008-ban Ft), egyedül élő esetén 150 %-át (ez 2008-ban Ft). Méltányosságból (a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállásával) annak a személynek állapítható meg a jogosultsága, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2008-ban Ft), egyedül élő esetében 200 %-át (2008-ban Ft-ot) nem haladja meg feltéve, hogy az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (2008-ban Ft-ot) eléri július 1-től a közgyógyellátás gyógyszer szolgáltatása esetén a szükségletekhez jobban igazodó felhasználás érdekében ún. gyógyszerkeret bevezetésére került sor. Az egyéni havi gyógyszerkeret az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres összes gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb havi Ft, az eseti keret legfeljebb évi Ft. A kérelemhez csatolandó mellékletek: - Háziorvos által adott zárt boríték a gyógyszerszükségletről, - munkaviszony esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról nettó átlagkeresetet tartalmazó igazolás, - önadózók esetében az APEH által az előző év jövedelméről kiadott igazolás, - a fizetett, illetve kapott tartásdíjról a jogerős ítélet másolata, ennek hiányában büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozat, - nyugdíjnál, nyugdíjszerű ellátásnál nyugdíjösszesítő az utolsó havi szelvénnyel együtt, - családi pótléknál, egyéb társadalombiztosítási juttatásnál a folyósító szerv igazolása az utolsó havi ellátásról.

5 Mindkettő esetben a jogosultságot a jegyző állapítja meg. Normatív és méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok érvényességi ideje egy év. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult - az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, - az egészségkárosodott rendszeres szociális segélyben részesülő, - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, - a központi szociális segélyben részesülő, - rokkantsági járadékos, - az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Ezekben az esetekben jövedelmet nem vizsgálunk, csak a fenti feltételeket igazoló iratokra van szükség. A jogosultságról a jegyző dönt, és az igazolvány érvényességi ideje kettő év. Ügyintézés helye és ideje: Jászapáti Polgármesteri Hivatal 2-es Az ügyintézés díja: az eljárás díj és illetékmentes. A vonatkozó jogszabályok: - Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50, - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet, - 24/2003.(III.27.) számú Önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról. 6 Súlyos mozgáskorlátozottak kedvezményei 6.1 Személygépkocsi szerzési támogatás Jogosult a szerzési támogatásra: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, ennek hiányában gépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy a vele egy éve közös háztartásban élő élettársa vállalja, vagy aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke szállítását vállalja, ha ez tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt, vagy az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki a szakértői bizottság véleménye szerint gépkocsi vezetésre alkalmatlan, de a gépjármű használata tanulói jogviszony illetve munkaviszony fenntartása miatt indokolt, és szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, vele legalább egy éve közös háztartásban élő nagykorú gyermeke, testvére vállalja. akinek családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kettő és félszeresét (2008. évben Ft), valamint aki a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül nem részesült szerzési támogatásban.

6 A támogatás mértéke: A támogatás mértéke a vételár, illetve a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60 %-a, legfeljebb azonban Ft. A kérelem benyújtási határideje: A szerzési támogatási kérelmeket minden év április 30-ig kell benyújtani. A kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni: az előző egy év egy havi nettó átlag jövedelméről szóló igazolást, a háziorvos, szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvéleményt, érvényes vezetői engedély másolatát, a hozzátartozó írásbeli nyilatkozatát a gépkocsival történő szállítás vállalásáról, nyilatkozatot arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy az elmúlt 7 évben nem részesült szerzési támogatásban, tanulói, illetve munkaviszony esetén az erről szóló igazolást. 6.2 Személygépkocsi átalakítási támogatás Átalakítási támogatásra jogosult: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy akinek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a szakértő szerv megállapította, az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy, aki súlyos mozgáskorlátozott házastársa, illetve gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja. a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül nem részesült átalakítási támogatásban, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kettő és félszeresét (2008. évben Ft). Az átalakítási támogatás mértéke: Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb Ft. Kérelem benyújtási határideje: Az átalakítási kérelmek év közben folyamatosan benyújthatók. A kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni: az előző egy év egy havi nettó átlag jövedelméről szóló igazolást, a háziorvos, szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvéleményt, érvényes vezetői engedély másolatát, a hozzátartozó írásbeli nyilatkozatát a gépkocsival történő szállítás vállalásáról, nyilatkozatot arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy az elmúlt 7 évben nem részesült szerzési támogatásban, tanulói, illetve munkaviszony esetén az erről szóló igazolást. 6.3 Közlekedési támogatás Ki jogosult közlekedési támogatásra? Az a személy, aki a mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött fekvő beteg, és nem részesül fogyatékossági támogatásban. Az I. fokú orvosi szakvélemény alapján mozgáskorlátozottsága miatt

7 pontjainak száma 7, vagy annál több, és akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum kettő és félszeresét (2008. évben Ft) nem haladja meg. A támogatás mértéke: A közlekedési támogatás alapösszege (7.000 Ft/év) és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott szorzószám szorzata. Kérelem benyújtási határideje: A közlekedési támogatás iránti kérelem minden év április 30-ig nyújtható be, illetve ezen határidő után abban az esetben, ha a mozgáskorlátozottság ténye év közben keletkezik. A kérelemhez csatolni kell: I fokú orvosi szakvéleményt a súlyos mozgáskorlátozottságról (7 pontos papír), az előző egy év egy havi nettó átlag jövedelméről szóló igazolást, nyugdíjasok esetében nyugdíjösszesítő, tanulói, illetve munkaviszony esetén erről szóló igazolást, családi pótlékról, gyesről hatósági bizonyítványt a Magyar Államkincstártól. A jogosultságot a jegyző állapítja meg. Ügyintézés helye és ideje: Jászapáti Polgármesteri hivatal 2-es iroda. A vonatkozó jogszabály: 164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet 7 Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás január 01. napjától a jegyző állapítja meg annak az aktív korú személynek, aki: - egészségkárosodott, - vagy nem foglalkoztatott, - vagy támogatott álláskereső, feltéve, ha saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2008 évben Ft-ot) és vagyona nincs. Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy. Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol: - az első nagykorú családtag arányszáma: 1,0 - házas vagy élettárs arányszáma: 0,9 - első és második gyermek arányszáma: 0,8 - minden további gyermek arányszáma: 0,7

8 - fogyatékos gyermek arányszáma: 1,0. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A benyújtott kérelmet, az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. 7.1 Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Egészségkárosodott személynek minősül az, aki a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) vakok személyi járadékában részesül, vagy c) fogyatékossági támogatásban részesül. A kérelem benyújtásakor szükséges iratok: - személyi igazolvány, lakcímkártya, Taj kártya, - a kérelmező családjában az elmúlt hónap jövedelméről szóló igazolások (munkabér, családi pótlék, Gyes, Gyet, nyugdíj, stb), - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy - a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. - a szükséges kérelem nyomtatvány a letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálható. Ügyintézés helye és ideje: Jászapáti Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi Endre út 2. földszint 6. A vonatkozó jogszabályok: évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 7.2 Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye A kérelem benyújtásakor szükséges iratok: - személyi igazolvány, lakcímkártya, Taj kártya, - Munkaügyi Központ által kiadott Hatósági Bizonyítvány együttműködés teljesítéséről vagy határozat álláskeresési ellátás kimerítéséről, - a kérelmező családjában az elmúlt hónap jövedelméről szóló igazolások (munkabér, családi pótlék, Gyes, Gyet, nyugdíj, stb), - legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási bizonyítvány, - a szükséges kérelem nyomtatvány a letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

9 A rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt és a folyósítás feltételeként az együttműködésre kijelölt szervvel az együttműködést. (Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászapáti Szakmai Központja). Ügyintézés helye és ideje: Jászapáti Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi Endre út 2. földszint 2 A vonatkozó jogszabályok: évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - 24/2003.(XI.27.) számú Önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról. - 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 8 Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2008. évben Ft), b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2008. évben Ft), c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2008. évben Ft). Az időskorúak járadékának összege az a) pont szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2008. évben Ft), a b) pont szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (2008. évben Ft), és a c) pont szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2008. évben Ft). Ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi Endre út 2. földszint 6. 9 Lakásfenntartási támogatás Normatív és helyi lakásfenntartási támogatást lehet kérelmezni. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, kérelem kitöltésével és benyújtásával. A kérelem a Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában szerezhető be vagy a internetes oldalról tölthető le. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év bármely napján benyújtható, és mindig a benyújtott hónap elsejétől, tehát minden esetben teljes összegben jár. Jogosultság esetén 12 hónapon keresztül kerül folyósításra, a kérelmet évente meg kell újítani. Az eljárás díj- és illetékmentes. A kérelmeket minden hónapban egyszer a Szociális Bizottság bírálja el annak alapján, hogy a külön jogszabályban előírt feltételeknek megfelel-e. Ezt követően az ügyfél határozat formájában értesül a

10 támogatás megállapításáról, illetve elutasításáról. A támogatás összege háztartásonként változó, függ a háztartásban élők számától, az egy főre eső jövedelemtől, valamint a lakás hasznos alapterületétől. A támogatás minimális összege Ft, maximális összege nincs meghatározva. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye, amit a Képviselő-testület a fellebbezés beérkezését követő soron következő ülésén tárgyal. A képviselő-testületi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozással az illetékes bírósághoz lehet fordulni. A jogerős, támogatást megállapító határozatot követően a megállapított támogatást pénzbeli formában az arra jogosult ügyfélnek folyósítjuk bankszámlára utalással vagy postai kifizetés útján. 1._Normatív lakásfenntartási támogatás A jogosultság feltétele, hogy a háztartásban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (azaz 2008-ban a Ft-ot), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja. A kérelem szükséges mellékletei: a benyújtás hónapját megelőző 1 havi átlagjövedelem igazolás (pl. kereset-, nyugdíjigazolás), a lakott lakás hasznos alapterületéről szóló nyilatkozat vagy az ingatlan tervrajza, a Jászapáti Városüzemeltető Kft. igazolása, hogy a kérelmezőnek az ingatlanon nincs közüzemi díj hátraléka. 2._Helyi lakásfenntartási támogatás Az nyújthatja be, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft-ot) meghaladja ugyan, de nem éri el annak 200 %-át (azaz 2008-ban az Ft-ot) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének 30 %-át meghaladja. A kérelem szükséges mellékletei: a benyújtás hónapját megelőző 1 havi átlagjövedelem igazolás (pl. kereset-, nyugdíjigazolás), a Jászapáti Városüzemeltető Kft. igazolása, hogy a kérelmezőnek az ingatlanon nincs közüzemi díj hátraléka, a benyújtást megelőző 12 havi víz, szennyvíz, áram, gáz, valamint hulladékszállítási díj számla, amennyiben lakásépítési vagy -vásárlási hitellel rendelkezik, a nyomtatványon a pénzintézetnél igazoltatni kell a havi fizetendő részlet összegét és a hitelszámla számát is. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 1. Jogszabályhely: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Jászapáti Városi Önkormányzat az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI. 27.) sz. rendelete Csatornahasználati díj támogatás A csatornahasználati díj támogatás a csatornahálózatra rácsatlakozott háztartások esetén a szennyvízdíj bizonyos mértékű, 20, 25, 35 illetve 45 %-os csökkentését jelenti, attól függően, hogy mennyi volt az előző éves vízfogyasztás. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a tárgyév december 31-ig jár. Teljes összegű támogatásra az jogosult, aki azt a tárgyévet

11 megelőző év decemberében megigényli. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához (fsz. 1. sz. iroda) kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásait. A vízfogyasztási adatokat a Hatósági Osztály szerzi be a Városüzemeltető Kft.-től. A csatornahasználati díj támogatásra jogosult a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy, ha nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, amennyiben a) a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (azaz 2008-ban a Ft-ot), és b) a kérelem benyújtását megelőző éves vízfogyasztás a fogyasztási helyen nem haladja meg a 48 m 3 -t. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmező részére aki az adott címen lakóhellyel rendelkezik - állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Ezen támogatás vonatkozásában a háztartásban élőként a népességnyilvántartás adatai alapján, az adott lakcímen lakóhellyel rendelkezőket kell figyelembe venni. A támogatás mértéke a) 0-12 m 3 éves vízfogyasztás esetén a szolgáltatási díj 45 %-a, b) 12,1-24 m 3 éves vízfogyasztás esetén a szolgáltatási díj 35 %-a, c) 24,1-36 m 3 éves vízfogyasztás esetén a szolgáltatási díj 25 %-a, d) 36,1-48 m 3 éves vízfogyasztás esetén a szolgáltatási díj 20 %-a. Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, illetve háztartásnak, aki/amely a Jászközmű Kft-nél vagy a Városüzemeltető Kft-nél szolgáltatási díj hátralékkal rendelkezik, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 1. Jogszabályhely: Jászapáti Város Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI. 27.) számú rendelete 17/A.. 11 Hulladékszállítási díj támogatás A hulladékszállítási díj támogatás összege az adott év hulladékszállítási díjának 50 %-a, mely a két utolsó negyedévben kerül jóváírásra. A támogatásra életkor, illetve jövedelmi viszonyok alapján lehet jogosultságot szerezni. Életkor alapján, jövedelmi viszonyoktól függetlenül megilleti azt a 70. életévét betöltött személyt, aki a.) egyedülálló vagy b.) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy c.) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában. (A c.) pontban foglalt feltételek teljesülését okirattal kell igazolni.) A támogatásra jogosult, aki a 70. életévét a tárgyévben június 30-ig betölti és egyébként a fenti feltételeknek megfelel. A Hatósági Osztály a jogosultságot július 31. napjáig felméri, kérelmet nem kell benyújtani.

12 Jövedelmi viszonyok alapján az a kérelmező jogosult, aki hulladékszállítási díj fizetésére kötelezett és háztartásában a havi nettó összjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (azaz 2008-ban a Ft-ot). A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához (földszint 1. számú iroda) kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásait, valamint a Városüzemeltető Kft. által kiadott, hátralékmentességről szóló igazolást. Teljes összegű támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a támogatást az adott év február 28-ig megigényli. Ezt követően a támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától időarányosan állapítható meg. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmező részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, illetve háztartásnak, aki az előző évről szolgáltatási díj hátralékkal rendelkezik, vagy ugyanabban az évben lakásfenntartási támogatásban részesül. Ezen támogatás vonatkozásában a háztartásban élőként a népességnyilvántartás adatai alapján, az adott lakcímen lakóhellyel rendelkezőket kell figyelembe venni. A jogosultak a támogatás megállapításáról határozat formájában értesülnek. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 1. Jogszabályhely: Jászapáti Város Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI. 27.) számú rendelete Temetési segély A többször módosított egyes szociális ellátásokról szóló Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2003.(XI.27.) rendelet 13. -a alapján temetési segély adható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély összege Ft, ha a temetésről gondoskodó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2008. évben Ft), egyedül élő esetén két és félszeresét (2008. évben Ft). A temetési segély összege Ft, ha a temetésről gondoskodó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2008. évben Ft), egyedül élő esetén három és félszeresét (2008. évben ). A kérelemhez csatolni kell: 1. halotti anyakönyvi kivonat (másolata) 2. kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla 3. a kérelmező és vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása (megelőző 1 hónap) Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 5.

13 13 Az első személyi tulajdonú lakás építésének / vásárlásának támogatása A Jászapáti városban első személyi tulajdonú lakásukat építő vagy vásárló fiatalokat Jászapáti Város Önkormányzata támogatásban részesíti. A támogatáshoz az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: - Lakóhely: Jászapáti városban legalább 2 éve (Megléte alól az Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottsága kivételt tehet az olyan fiatal, nevelési, oktatási, egészségügyi, közszférában, illetve gazdasági szférában dolgozó szakemberek vonatkozásában, akiknek a városban történő letelepedése városi érdek.) (Azok esetében akik 18. életévükig állami gondoskodásban nőttek fel - emiatt állandó lakóhelyük nem Jászapáti az szükséges, hogy igazolják, a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éve Jászapáti városban nevelőszülőknél nevelkedtek, és a városban tartózkodási hellyel rendelkeznek. - Korhatár: 35 év - Egy főre jutó jövedelem (előző 3 havi átlag alapján): kevesebb, mint a mindenkori nyugdíjminimum ötszöröse (2008-ban Ft/fő) - Olyan vásárolandó lakás, mely lakhatás céljára alkalmas - házaspárok, élettársak, jegyespárok esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel a fenti feltételeknek. Nem részesíthető támogatásban: - akinek magának, házastársának/élettársának, kiskorú gyermekeinek, vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona van, - vagy a kérelem benyújtását megelőzően volt - lakáshasználati joggal rendelkezik, kivéve az öröklés útján szerzett résztulajdont, - az a személy illetve család, aki (amely) már részesült ilyen támogatásban, - aki már használatbavételi engedélyt kapott, - az a személy, illetve család, aki önkormányzati tulajdonban álló házingatlant (lakásingatlant) bérlőként vásárol, - aki/akik olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent, különösen, ha jövedelmi, vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozatuk valótlan adatot tartalmaz. - ha a szerződő felek hozzátartozó kapcsolatban szülő, gyermek, házastárs, élettárs, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő állnak egymással. A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: - lakásépítéshez támogatásban részesülhet az a személy, illetve család, aki/akik az általuk szerzett ingatlant a szerzéstől kezdve annak használhatatlansága miatt lakásként nem használták és a lakás felújítása gazdaságosan már nem biztosítható. - támogatásban részesíthető Jászapátin történő lakásvásárlásnál/építésnél az a kérelmező, akinek más településen volt korábban lakástulajdona, a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, és az Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottsága döntése alapján a városban történő letelepedése városi érdek. - abban az esetben, ha a kérelmező házaspár/élettársak egyike más párral vagy egyedül korábban már kapott támogatást, a másik fél által megszerzett ingatlanrész nagysága veendő figyelembe a támogatás mértékének megállapításakor. Ilyen esetben is azonban csak legfeljebb két esetben szerepelhet egy személy lakásvásárlóként/építőként ennek a támogatásnak a vonatkozásában. - ha a kérelmezők állami támogatásban, otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, jelen támogatás mértékének megállapításánál az azon felüli vételárrész/építési költség nagysága az irányadó.

14 - szociális szempontok, pl. a támogatást kérők családi állapota, a kérelem a benyújtáskori lakásviszonyok (pl.: albérlet, családtag, szívességi használó), tartósan beteg gyermek nevelése, stb. A támogatás mértéke, formája: - a támogatás mértéke legfeljebb Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. - a támogatás mértéke legfeljebb a vételár/építési költség 25 %-áig terjedhet. - ha a kérelmezők állami támogatásban/otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, a támogatás mértéke az azon felüli vételárrész/építési költség 25 %-áig terjedhet. A támogatás iránti kérelemhez be kell csatolni: - vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 120 napnál nem régebbi, - építésnél: eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi, - az együttköltöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző három havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.), - ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan. A támogatás kifizetése: - a kérelmező által megjelölt módon történhet (bankszámlára utalás vagy pénztárból kifizetés) - amennyiben a lakás vételára még nincs kifizetve, a támogatás az eladónak is folyósítható - a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmező állami támogatás vagy hitel igénylése esetén a megkötött hitelszerződést bemutassa a Polgármesteri Hivatalban. Döntéshozatal: - a támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának feladata. - a támogatás odaítélésről a Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottsága negyedévente határoz, melyről a Képviselő-testület ülésén beszámol. - a kérelmeket a benyújtás negyedévét követő hónapban kell elbírálni. December hónapban a negyedik negyedév támogatásairól dönteni kell, ezért az utolsó negyedévben a december 10. napjáig benyújtott kérelmek kerülnek elbírálásra. Az ezután benyújtott kérelmeket a követő év első negyedévében bírálják el. - a naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az év végén megmaradt támogatási összeggel a következő évi előirányzat megemelkedik. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint Hagyatéki eljárás A hagyatéki eljárásra vonatkozó többször módosított 6/1958.(VII.4.) IM rendelet értelmében minden haláleset után hivatalból meg kell hallgatni az elhunyt vérszerinti rokonait, hozzátartozóit,

15 illetve azt, aki ezen adatokról hatóságunkat tájékoztatni tudja. A hagyatéki eljárást le kell folytatni, amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy leltározás alá eső ingóvagyon maradt hátra. A hagyaték a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint kerül leltározásra. A leltározást mint leltárelőadó a jegyző által megbízott ügyintéző végzi. A hagyatéki eljárás megindítása érdekében az alábbi adatok, iratok beszerzésére van szükség: Halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat, az elhalt ingatlanaira vonatkozó nyilatkozat, nyilvántartott ingóságokról adatközlés: pl. lakossági folyószámla esetén utolsó számlakivonat, gépjármű esetén forgalmi engedély, közműszerződések (víziközmű szerződéssel kapcsolatos számlaszám), értékpapírok esetén (megnevezése, száma, értéke), hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz törzsszám közlése szükséges. A TSz. vagy Rt. használatában lévő földről, üzletrészről, részjegyről a TSz. vagy Rt. által kiadott igazolást kérjük mellékelni. Csatolni kell (ha készült) végrendeletet, öröklési szerződést, stb. és a temetkezési számlákat. AZ ÖRÖKÖSÖKRE VONATKOZÓAN AZ ALÁBBI ADATOKAT KELL KÖZÖLNI - Házassági név, - Születési név, - Adóazonosító száma. - Születési hely, idő, - Személyi azonosító jele (11 jegyű szám), - Anyja neve, - Rokonsági fok, - Lakcíme. - Kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő örökös törvényes képviselőjének adatai, Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint Családi jogállás rendezése Amennyiben a gyermek apjának a törvény erejénél fogva, automatikusan senki sem tekinthető (pl. az anya nem házas), a születendő gyermeke családi jogállása rendezetlen lesz. Ezt a rendezetlen családi jogállást lehet rendezni a gyermek megszületése előtt és a gyermek megszületése után is. A családi jogállás rendezése történhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével, bírósági úton vagy képzelt apa bejegyzésével is. Előzetes apai elismerő nyilatkozat Az előzetes apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt bármikor meg lehet tenni egy jegyzőkönyv felvételével. Ehhez együttesen, személyesen kell a Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal, földszint 5. számú irodájában, az anyakönyvvezető előtt a szülőknek megjelenni. A szükséges iratok: - személyi igazolvány, lakcímkártya, - orvosi igazolás a fogamzás feltételezett időpontjáról és a születés várható időpontjáról,

16 - amennyiben az anya nem hajadon, a családi állapotát igazoló irat (jogerős bontóperi ítélet, házassági anyakönyvi kivonat, volt férj halotti anyakönyvi kivonata). A jegyzőkönyv egy eredeti példánya és a születés időpontjáról szóló igazolás alapján a gyermeket az apa adataival anyakönyvezik, rendezett lesz a családi jogállása. Ezeket az iratokat az anya megkapja, szüléskor kell magával vinnie a kórházba, és a gyermek anyakönyvezéséhez leadnia. Amennyiben a gyermek családi jogállását nem sikerül rendezni a megszületése előtt, a születés után is meg lehet tenni az apai elismerő nyilatkozatot, szintén az anyakönyvvezetőnél. Ha az apa nem kívánja elismerni a gyermeket magáénak, vagy az anya nem jelöli meg az apát, gyámhivatali eljárásra kerül sor, ahol lehetőség van a családi jogállás bírósági úton vagy képzelt apa bejegyzésével történő rendezésére. Az ügyintézés helye: Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal Jászapáti, Velemi E. u. 2. földszint 5. Igénybevevők köre: lakóhelytől függetlenül igénybe vehető. A vonatkozó jogszabályok: évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (továbbiakban Csjt.), évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról, 6/2003.(III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről.

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben