Szelektív hulladékgyűjtés felelősség a környezetért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szelektív hulladékgyűjtés felelősség a környezetért"

Átírás

1 További információk: Szelektív hulladékgyűjtés felelősség a környezetért KEOP 1.1.1/B/ Szerkesztés: MAHIR MonDay Konzorcium Felelős kiadó: Miskolc Térségi Konzorcium, 3525 Miskolc, Városház tér 8. Ez a kiadvány újrahasznosított papírra készült. Ha elolvasta, és már nincs rá szüksége, kérjük, tegye a többi külön gyűjtött papírhulladék közé!

2 A részt vevő települések A programot a térség hulladékgazdálkodásának fej lesztésére létrejött Miskolc Térségi Konzorcium mint önkormányzati tulajdonközösség valósítja meg, amelynek gesztora Miskolc önkormányzata. Tagja 37 települési önkormányzat: Alsózsolca, Aszaló, Boldva, Borsod geszt, Borsodszirák, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, Gelej, Harsány, Hejő bába, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj, Mezőcsát, Miskolc, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajó pálfala, Sajó petri, Sajósenye, Sajószöged, Szakáld, Szirma besenyő, Tiszakeszi, Tisza palkonya, Vatta.

3 Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer Miskolc és térsége 37 településén A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok újrafeldolgozásához vezető első lépés. Ennek során a hasznosítható hulladékokat elkülönítve gyűjtjük a már nem hasznosítható anyagoktól. A hulladéknak mint másodnyersanyagnak a visszajuttatása a gazdaság vérkeringésébe közös érdek: kevesebb hulladék kerül a lerakókra, csökken a környezet terhelése és a gyártás energiaigénye től Magyarországon is kötelezővé válik az otthoni szelektív gyűjtés. Miskolc jelentős részén és néhány régióbeli településen már 2012 óta kísérleti jelleggel működik házhoz menő szelektív gyűjtés. A áp rilis 30-ig megvalósuló Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése program célja, hogy a még hasznosítható nyersanyag ne kerüljön a hulladéklerakókba. Ezzel védjük környezetünket és csökkentjük az emberek anyagi terheit. Miskolcon és vonzáskörzetének 36 településén a családi házas övezetekben teljes körűen elindul a házhoz menő szelektív gyűjtés, illetve Hejőpapiban mechanikai hulladék-előkezelő mű épül, amely a lakossági kevert hulladékokból energetikailag hasznosítható, illetve értékesíthető másodnyersanyagokat állít elő. A projekt keretében a lakossághoz kerül db sárga műanyag edény és db házi komposztáló. A fejlesztések eredményeként a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyisége a jelenlegihez képest kb. 40%-kal csökken. 1

4 Hogyan kezeljem a háztartásomban keletkező hulladékot? Miként változik a hulladékgyűjtés rendszere? 2000 fő alatti településen lakom 2000 fő feletti településen, családi házban lakom Komposztáló edényt osztanak, és részletes tájékoztatást adnak a zöld- és szerves hulladékok komposztálásához. Aki nem vállalja a komposztálást, a Mis kolcon működő 3 hulladékudvarban továbbra is átadhatja zöldhulladékait. A zöldhulladék gyűjtésére a szolgáltató, MiReHuKöz Nonprofit Kft. által ren delkezésre bocsátott, biológiailag le bomló zsák áll rendelkezésre, az ágakat, nyesedéket pedig kötegelve szállítják el. A csomagolási hulladékot a lakosság részére kiosztandó sárga gyűjtőedényben kell gyűjteni. A zöldhulladékos zsákok elszállítása és a sárga edény ürítése kétheti rendszerességgel, he tente egymást váltva történik majd. A csomagolási hulladékokat (papír, műanyag, fémdoboz, italoskarton) a szolgáltató, MiReHuKöz Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsátott sárga zsákban kell gyűjteni, amelyek begyű jtése kétheti rendszerességgel történik majd. Az üveghulladék a megszokott Az üveghulladék a megszokott módon, módon, gyűjtőszigeteken helyezhető el. gyűjtőszigeteken helyezhető el. A ha gyományos kuka megmarad, ebbe A hagyományos kuka megmarad, kerülnek a már anyagukban nem ebbe kerülnek a már anyagukban nem hasznosítható maradék hulladékok. hasznosítható maradék hulladékok. Ezeket továbbra is heti rendszeresség Ezeket a kukákat továbbra is heti gel ürítik. rendszerességgel ürítik fő feletti településen, társasházban, lakótelepen lakom Sűrítésre kerülnek a gyűjtőszigetek, így könnyebben elérhetők lesznek. A hagyományos kuka megmarad, Mind a csomagolási, mind az üveg ebbe kerülnek a már anyagukban nem hulladék a megszokott módon, gyűj hasznosítható maradék hulladékok. tőszigeten helyezhető el. Egyedi igé Ürítésük a hagyományos módon, he nyek esetén lehetőség van a társasházi tente kétszer történik a jövőben is. A edényes, illetve sárga zsákos gyűjtés pontos gyűjtési időpontokról és a gyűj igénybevételére is, melyre a kijelölt tőszigetek helyéről a szolgáltató ad tá közszolgáltató MiReHuKöz Nonprofit jékoztatást: Kft-vel kell külön megállapodást kötni. 3

5 A hulladékudvarok használata A gyűjtőszigetek használata Mi kerülhet a szelektív gyűjtőbe? Továbbra is a szelektív gyűjtési rendszer elemei maradnak a hulladékudvarok. Itt a lakosság díjmen tesen leadhatja az elkülönítetten gyűj tött hulladékokat 250 kg/háztartás/ negyedév mennyiségig, lakcímkártya és a közszolgáltatási díj befizetését iga zoló dokumentum együttes felmutatása után. Az anyagféleségek elkülönített, rendezett körülmények közötti gyűjtése itt zárt konténerekben történik, nyit va tartási idővel, személyzet felügyelete mellett. A gyűjtőszigetek a korábbi gyakorlat szerint működnek a jövőben is. Eze ken műanyag-, papír- és üveghulladékok elhelyezésére van lehetőség. A műanya gos gyűjtőedények szolgálnak továbbra is a társított csomagolások (Tetrapak) és a fémdobozok (üdítős, sörös, stb.) gyűjtésére is. Sárga gyűjtőedény, sárga gyűjtőzsák és a szelektív gyűjtőszigetek konténerei A projektterületen korábban létesített mindhárom hulladékudvar a jövőben egyben újrahasználati központként is működik majd. Itt a lakosok leadhat ják a számukra feleslegessé vált, de még használható ruhaneműket, bútorokat, elektromos berendezéseket és egyéb használati tárgyakat. Ezen újrahasznál ható hulladékok értékesíthetők, vagy szociális alapon újra eloszthatók. Az újrahasználatra leadott tárgyakat mérettől függően két külön konténer ben gyűjtik a hulladékudvar területén. A legjobb hulladék: ami nem is keletkezik A Magyarországon évente közel 700 ezer tonnányi csomagolóeszközt mi, vásárlók vesszük meg. Kifizetjük, hazavisszük, majd eldobjuk, és újra fizetünk érte, hogy elvigyék. Ezért jobban járunk, ha 4 az egyszerű csomagolású vagy ömlesz tett, helyi termelésű portékát választjuk. Vigyünk magunkkal kosarat, szatyrot, ne kérjük a nejlontáskát. Mikor elindulunk, fogadjuk meg: szemetet nem veszek! Papír: Bedobhatóak az újságok, ma gazinok, szórólapok, irodai papírok, pa pírzacskó, kisebb papírdobozok, stb. A nagyobb dobozokat, kartondobozokat helyezzük a gyűjtési napon a gyűj tőedény mellé.figyeljünk arra, hogy az edénybe ne kerüljön szennyezett papír, pl. használt papírzsebkendő, olajos papírtörlő, pelenka, stb. Nem dobhat juk ide a tejes és gyümölcsleves dobo zokat, az indigó- és a faxpapírt sem. Műanyag: Bedobhatók az ásványvizes, üdítős PET-palackok, fóliák, szatyrok, zacskók, zsugorfóliák, PP és HDPE jelzésű flakonok, tejes, gyümölcsleves, több rétegű italos kartondobozok stb. Fontos, hogy mielőtt a palackokat ki dobjuk, mindet tapossuk laposra, így kevesebb helyet foglalnak el. A tejfölös, joghurtos poharakat elöblítve helyez zük az edénybe. Nem kerülhetnek ide zsíros, szennyezett, vegyszeres flako nok, CD-lemez, hungarocell, fogkefe, PVC-padló (linóleum), PVC kerti me dence, ét- és motorolajos flakonok. Fémhulladék: Bedobhatók az alumíni um italosdobozok (sörös, üdítős), a konzervdobozok, az alufólia, a fém zárókupakok. Ne dobjunk be ételmaradékkal szennyezett fémeket! 5

6 Komposztáló láda és zöldhulladék-gyűjtő zsák A zöldhulladék-gyűjtő zsákba be dobható az avar, a levágott fű, kisebb gallyak, zöldségek, gyümölcsök héja al macsutka stb. Üveghulladékok: továbbra is a gyűjtőszigeteken Mi készülhet a szelektíven gyűjtött hulladékból? Továbbra is gyűjtőszigeten lehet elhe lyezni az üdítős, sörös, befőttes, szörpös és egyéb italokat tároló üvegeket. Nem kerülhet ide: műanyagpalack, záró kupak, síküveg, ablaküveg, autóüveg, tükör, porcelán, kerámia, hőálló üvegtál, fénycső, izzó, villanykörte, szemüveg, nagyító, sörös- és konzervdobozok, veszélyesanyag-tartalmú (pl. hígítós, gyógyszeres, festékes) üveg. A papírhulladékból készülhet karton doboz, papírzacskó, zsebkendő, szalvéta, WC-papír, kéztörlő, füzetek, könyvek, tojástálca stb. Szinte minden típusú műanyag újra hasznosítható. Faj tánkénti szétválogatás után általában darálják, mossák és gran ulátumot készítenek belőle, abból pedig sokféle tárgyat, textilipari alapanyagot (fonalat) stb. Legelterjedtebb a PET, HDPE és PVC újrahasznosítása. A fémfeldolgozás első fázisa a szét válogatás, mikor elkülönítik a vashul ladékokat az alumíniumhulladékoktól. A háztartásokban és a kertben keletkező zöldhulladékok komposztálására szol gáló ládába ugyanezeket helyezzük el rétegesen. A komposz tálással kap csolatos in for mációk: hu Mi kerülhet a hagyományos (kék) kukába? A hagyományos kék kukákba kerülnek az anyagukban már nem hasznosítható, szelektíven nem gyűjthető maradék hulladékok. Ezen edények ürítése a ha gyományos módon fog történni. 6 Ezután kohóba kerülnek, ahol az olvasz tás után születő fémtömbökből bármi lyen vas- vagy alumínium termék akár autóalkatrész vagy bicikli készülhet belőlük. Az italos kartondoboz újrahasznosítá sa során ha nem választják szét az összetevőket, akkor ledarálva, összepré selve ún. tectan forgácslap készül belőle. Ha szétválasztják, a papírt a papír gyártásban hasznosítják újra (az italos karton jó minőségű papírból készül, így jó minőségben készíthetőek az újra hasznosított termékek is). Konyhai hulladékból talajjavító anyag A háztartásokban keletkező hulladékok kb. 30%-a kerti és konyhai hulladék, me lyet komposztálva értékes talajjavító kom poszthoz juthatunk. Érdemes a szerves konyhai és kerti hulladékot külön gyűjte ni: a nagyobbakat aprítsuk fel, tegyük ha lomba, vagy rétegezve komposztáló ládá ba, tartsuk nyirkosan, majd akár 4-5 hónap elteltével már hasznosíthatjuk a kész kom posztot kertünkben, balkonládáinkban. Csökken a környezetterhelés, csökken az elszállítandó hulladék mennyisége.

7 Kérdések és válaszok a szelektív gyűjtésről Melyek a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer előnyei? A gyűjtőjármű házhoz jön. Nem kell a szelektíven gyűjtött hulladékot a gyűjtőszigetig elvinni, elég a gyűjtési napon ingatlanunk előtt, jól megközelíthetően elhelyezni. Azokon a településeken, ahol nem kerül sor edény kiosztására, ott a gyűjtéshez szükséges zsákokat a MiReHuKöz Nonprofit Kft. biztosítja. Mikortól kell szelektíven gyűjtenem? Ha rendelkezem a lakóhelyem környékén gyűj tőszigettel, akkor már most is gyűjthetek szelektíven. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer a családi házas övezetekben fokozatosan indul 2014 júniusától. A településenkénti indulásról, gyűjtési gyakoriságról a közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot. Mi gyűjthető szelektíven? A sárga edényben vegyesen gyűjthető a papír-, a műanyag- és a fémhulladék, valamint ide kell dobni az italos kartondobozokat is. Az üveghulladékok továbbra is a gyűjtőszigeteken keresztül gyűjthető szelektíven. A társasházi övezetekben gyűjtőszigetes módon, anyagfajtánként (papír, műanyag és üveg) lehet szelektíven gyűjteni. A zöldhulladék-gyűjtő zsákban illetve az ingatlanon elhelyezett komposztáló ládában helyezhető el a háztartásban keletkező zöldhulladék. Mi értelme van egy edénybe gyűjteni? A szelektív gyűjtés lényege, hogy a papír-, műanyag- és fémhulladék, valamint az italos kartondobozok ne keveredjenek a vegyes háztartási hulladékkal. A külön, szelektíven gyűjtött hulladéknak tisztának kell lennie csak így hasznosítható másodnyersanyagként. A különféle, tisztán gyűjtött csomagolóanyagokat a válogatóüzemben anyagfajtánként szortírozzák feldolgozás előtt. Hogyan gyűjtsünk helyesen? Ahogyan a gyűjtőszigetes gyűjtés esetén, a házhoz menő gyűjtés esetén is fontos, mit, hová és hogyan dobhatunk. Mi lesz a gyűjtőszigetekkel? A társasházi övezetben maradnak a gyűjtőszigetek. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét csak családi házas övezetben vezetjük be. Az üveg hulladékot továbbra is gyűjtőszigeten lehet majd elhelyezni. 8

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest Mathias Anna HULLADÉKOS KISOKOS OS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest A HULLADÉKOS KISOKOS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? - rövid, áttekinthetõ formában, 13 lépésben válaszolja

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Mentsük meg Sünfalvát!

Mentsük meg Sünfalvát! Mentsük meg Sünfalvát! Tanítói segédfüzet a gyermekeknek szóló kiadványhoz Mentsük meg Sünfalvát! Tanítói segédfüzet a gyermekeknek szóló kiadványhoz Vác Város Önkormányzatának megbízásából készítették:

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

Alkalmanként megjelenő falulap

Alkalmanként megjelenő falulap 4. évfolyam / 1. szám Alkalmanként megjelenő falulap Lényegesen megváltozik a települési szilárd hulladék elszállításának rendje, növekszik a szolgáltatás díja és az ürítés száma 2013. január 1-től a lényegesen

Részletesebben

2014. FEBRUÁR XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2014. FEBRUÁR XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Tisztelt Csákánydoroszlói Lakosok! Mi kerülhet a sárga zsákba? A sárga zsák kizárólag a hasznosítható csomagolási hulladékok

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Édes-keserû betegség. melynek keretében a bíráló bizottság érdemesnek találta pályamunkánkat,

Édes-keserû betegség. melynek keretében a bíráló bizottság érdemesnek találta pályamunkánkat, VI. évfolyam 5. szám, 2006. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Édes-keserû betegség A glükóz hétköznapi nevén szõlõcukor vagy krumplicukor az emberi szervezet legfontosabb

Részletesebben

NÉMETORSZÁG. A német hulladékpolitika tehát a csővégi stratégiáktól a zárt anyagkörök felé mozdult.

NÉMETORSZÁG. A német hulladékpolitika tehát a csővégi stratégiáktól a zárt anyagkörök felé mozdult. NÉMETORSZÁG Németországban a kommunális hulladék képződésének csökkentésére irányuló törekvések 1991-ben érték el az első kiemelkedő eredményt, mikor a kormány rendeletet hozott a csomagolóanyagokról.

Részletesebben

A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén

A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén Katona Csaba, Suhajda Éva Virág, Fári Zsuzsanna, Czabányi Nikoletta Készült a Humusz Szövetség megbízásából, a PTKF/1643/2012

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Tartalomjegyzék I. KÖRNYEZETVÉDELEM 4 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 1.1 A lakosságot érintô fontosabb tudnivalók 5 1.1.1. Szemétszállítás

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben