DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név is/: /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ : Születési helye: Anyja neve: : 19 év hónap nap 2./ *Állampolgársága: magyar bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert letelepedési engedéllyel rendelkező Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 4./A gyermekek neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi. * Napközis ellátást, menzát kér-e: kérek nem kérek *Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek * A megfelelő rész aláhúzandó

2 5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ MÁS SZEMÉLYEK ADATAI (az évi XXXI.törvény 19. (4) bekezdés a., és f., pontjai alapján) 1. Név (születési név is) Családi állása (pl. házastárs vagy élettárs, eltartott) Házastárs vagy élettárs /év, hó, nap/ TAJ szám...év...hó...nap Anyja neve 2. Egyéb eltartott rokon...év...hó...nap 6./ AZ IGÉNYLŐ ÉS A VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK JÖVEDELME: (az évi XXXI.törvény 19. (4) bekezdése és 148. (7) bekezdése alapján) A kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók havi nettó átlagjövedelmét a megfelelő részben kell feltüntetni és a kérelemhez csatolni kell az erről szóló igazolásokat. Jövedelem 1. Munkaviszonyból származó jövedelem Kérelmező saját jövedelme Házastárs vagy élettárs jövedelme Egyéb közeli hozzátartozók jövedelme 2. Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rokkant nyugdíj, stb. 3. Társas, egyéni vállalkozásból származó jövedelem 4. Családi pótlék 5. TES, GYED, GYES, GYET 6. Kapott gyermektartás, egyéb tartásdíj 7. Önkormányzattól kapott rendszeres szociális ellátás (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, rendszeres szociális segély) 8. Ingatlanhasznosítás, földbérletből származó jövedelem,őstermelői 9. Egyéb jogviszonyból származó rendszeres jövedelem (pl. alkalmi munka, kis összegű kifizetések) 10. Más rendszeres jövedelem (álláskeresők ellátásai, ösztöndíj, egyéb ellátás, stb.) 11. Összes:

3 7./N NORMATÍV (ÁLLAMI) KEDVEZMÉNY IGÉNYLŐ LAP a., szeptember 1-én 18 éven aluli gyermekek adatai (133./1997 (VII.29.) Korm. rend. 17. (1) bek. a. pontja alapján) 1. / bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú nappali tagozatos intézmény / Csoport, osztály, évfolyam b., szeptember 1-én 18 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekek adatai (133/1997 (VII.29.) Korm. rend (1) bek. b. pontja alapján) 1. / közép- és felsőfokú nappali tagozatos intézmény / Osztály, évfolyam

4 c., Tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, tanuló adatai (133/1997. évi (VII.29.) Korm. rend (1) bek. c., pontja alapján) /év, hónap, nap/ A gyermek neve Anyja neve TAJ szám 1....év...hó...nap 2....év...hó...nap Tisztelt Gondviselő! Az alábbiakban, közreadjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek a normatív (állami) kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseit: (5) Gyermekétkeztetés esetén 148. a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, e) a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30 %-át kedvezményként kell biztosítani [ az a) e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény ]. (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésre, amely kedvezményre- a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

5 7./R RÁSZORULTSÁGI (ÖNKORMÁNYZATI) KEDVEZMÉNY IGÉNYLŐ LAP a., szeptember 1-én 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermekek adatai (az évi XXXI. törv (4) bek. b., pontja alapján) 1. / bölcsőde, óvoda, általános iskola, közép- és felsőfokú nappali tagozatos intézmény/ Osztály, évfolyam b., szeptember 1-én 23 évesnél fiatalabb,önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek adatai (az évi XXXI. törv (4) bek. c., pontja alapján) 1. / felsőfokú nappali tagozatos intézmény/ Évfolyam

6 c., szeptember 1-én 25 évesnél fiatalabb,önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekek adatai (az évi XXXI. törv (4) bek. d., pontja alapján) 1. / felsőfokú nappali tagozatos intézmény/ Évfolyam d., Korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekek adatai a családban (az évi XXXI. törv (4) bek. e., pontja alapján) /év, hónap, nap/ Neve Anyja neve TAJ szám 1....év...hó...nap 2....év...hó...nap Tisztelt Gondviselő! Az alábbiakban, közreadjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2006. (II.24.) Ö.r. alapján a rászorultsági alapú (önkormányzati) kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseit: Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha

7 az egy főre eső nettó jövedelem: A kedvezmény mértéke a térítési díj: Ft 100% -a Ft 50% -a Ft 25% -a Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha az egy főre eső nettó jövedelem: A kedvezmény mértéke a térítési díj Ft 100%-a Ft 50%-a Ft 25%-a Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha: az egy főre eső nettó jövedelem: A kedvezmény mértéke a térítési díj Ft 100%-a Ft 50%-a Ft 25%-a Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha: az egy főre eső nettó jövedelem: a térítési díjkedvezmény mértéke: Ft 100%-a Ft 50%-a Ft 25%-a 8./ NYILATKOZAT *Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök: igen - nem Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. - Debrecen, év hó nap igénylő házastársának vagy élettársának aláírása A családban élő nagykorú közeli hozzátartozók aláírása: igénylő aláírása * A megfelelő rész aláhúzandó TÁJÉKOZTATÓ Ezen nyomtatványt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a 2006/2007-es nevelési, oktatási évre alkalmazandó gyermekétkeztetési kedvezmények feltételrendszeréről

8 A kedvezmények iránti kérelmek benyújtása: A helyi rendelet szerint a kérelmek intézménybe történő beadási határideje 2006.augusztus 31. A kedvezményt és a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a nevelési, oktatási időszak végéig lehet megállapítani. Többgyermekes család esetén, ha a gyermekek nem azonos intézménybe járnak, úgy a kérelmeket különkülön kell benyújtani az egyes intézményekbe. Kiknek adhatók a támogatások? A normatív kedvezmény a debreceni intézményekben gondozott, nevelt, vagy oktatott gyermekre állapítható meg. A rászorultsági kedvezmény ennél szűkebb kört érint, mivel az önkormányzat ezt a saját forrásából biztosítja. Az erről szóló rendelet hatálya kiterjed Debrecen területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre, felügyeletet gyakorló szülőkre és törvényes képviselőkre. Amennyiben a kérelmező más lakóhelyhez való kötődése miatt nem felel meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2006. (II. 24.) Ö.r.szabályainak, - tehát Debrecenben nem kaphat a jövedelemtől, szociális helyzettől függő rászorultsági kedvezményt, - úgy tájékoztatni kell, hogy a térítési díjkedvezményt a bejelentett lakóhely szerint illetékes önkormányzattól igényelheti. A jövedelem megállapítása: - A jövedelem megállapításánál a szociális törvény 4. (1) bekezdés a./ pontja az irányadó! Ennek értelmében jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint- a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka, és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkénteskülön törvény alapján biztosított juttatás. A kérelmek elbírálása: Az intézményhez beérkezett kérelmekben az intézmény vezetője dönt az érintett jogszabályokban meghatározottak szerint. A döntést követő 8 napon belül az intézmény vezetője a megállapított kedvezmény mértékéről és időtartamáról, illetve a kérelem elutasításáról és annak indokáról, továbbá a jogorvoslati lehetőségről értesíti a kérelmezőt. A kérelem elutasítása vagy csak részleges teljesítése esetében, ha a szülő a döntéssel nem ért egyet, úgy annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a város önkormányzatától felülvizsgálatát kérheti írásban, amelyet az intézményben nyújthat be. Az intézmény vezetője javaslatával és az ügy irataival együtt 8 napon belül küldi ezt meg a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) Évközbeni változások kezelése: Ha a család egy főre eső jövedelmében év közben változás következik be, jövedelemcsökkenés esetén a szülő kérelmére a megváltozott jövedelem alapján a következő hónap első napjától a kedvezmény mértéke módosítható. A díjkedvezmény jogosítottja köteles bejelenteni az olyan egy főre eső jövedelemváltozást is, amely alapján csökkenthető vagy megszüntethető a kedvezmény folyósítása. A módosításról az intézmény vezetője a módosítás hónapjának 15. napjáig értesíti a szülőt. Ha a kedvezményben részesülő gyermek a tanév közben intézményt változtat, úgy a kedvezmény megszűnésével egyidejűleg az intézmény vezetője köteles értesíteni a szülőt arról, hogy a kedvezmény megállapítását az új intézmény vezetőjénél igényelheti. A kérelemhez csatolni kell: a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében (munkabér) a kérelem beadását megelőző 3 hónap egyhavi nettó átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelmeknél az elmúlt 12 hónapra eső nettó jövedelmet (figyelembe véve az alkalmankénti kifizetéseket). A postai úton folyósított ellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy annak hiteles másolata fogadható el igazolásként, (pl.:álláskeresési ellátások, nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék, gyes, gyet, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). A hitelesítést - különösen a több intézményben kérelmet előterjesztők esetén - az intézmény is elvégezheti az eredeti példány azonosításával, ellenőrzésével, és a másolatra írt hitelesítési záradékkal. Vállalkozó esetében az APEH által kiadott jövedelemigazolást kell kérni. Az ellátatlan álláskereső személyek esetében a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot nem tartja, ellátásban nem részesül.

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! 4. melléklet a 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2012. július 1. napjától a 30/2007. (VI.28.) Ö.r. 5. melléklete TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:... KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Temetési segély kérelem

Temetési segély kérelem Temetési segély kérelem 1. Kérelmező neve: Születési neve: TAJ szám: Adóigazolvány száma: 2. Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Családi állapota: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Telefonszám

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A kérelmet átvettem: Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2012. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben