A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül"

Átírás

1 A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Témák Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

3 Nettó finanszírozás - Áht. és Ávr. előírásai Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szerint: Kvtv. IX. fejezet támogatásai (Áht. 14. (3)); Illetményszámfejtés (Áht. 44. ); Áht. VII. fejezete: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA (Áht és Ávr ); Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje (Áht. 83. és Ávr ); Nettó finanszírozás ütemezése (Ávr melléklet).

4 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról 83. módosítása: (1) bekezdés kiegészül: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét is; (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett: előző évi átlagos jegybanki alapkamat a megelőlegezett összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési kötelezettség teljesítéséig.

5 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat (4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be (adósságrendezési eljárás helyett); (6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is alkalmazni kell a felfüggesztést; (6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.

6 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Rendszeres szociális segély helyett 1 hónapos átmeneti időszakot követően: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők; Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. K48. Egyéb nem intézményi ellátások - o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) d) pontok],

7 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Óvodáztatási támogatás megszűnik: Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül helyezésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből. Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép. K42. Családi támogatások - m) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. ],

8 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Lakásfenntartási támogatás kikerül a Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok],

9 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Adósságcsökkentési támogatás kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.) K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont],

10 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Méltányossági közgyógyellátás kikerül az Szoctv.- ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg). K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. (3) bek.] től: i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. ) pont.

11 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Települési támogatás: Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás; Gyógyszerkiadások támogatása; 2015-től: K48. Egyéb nem intézményi ellátások között új pont: z) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ],

12 Törvény alapján nyújtott Jelenlegi ellátások Az átalakítást követő ellátások Törvény alapján nyújtott Önk. döntése alapján nyújtott Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Települési támogatás Önkormányzati segély Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás -

13 Egyéb módosítások - T2141. terhességi-gyermekágyi segély helyébe a csecsemőgondozási díj (K41. Társadalombiztosítási ellátások); évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 61. (1) bekezdés b) pontja: nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz eleget ( 45 napos szabály ); 2014 évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 85. (4) bekezdés a) pontja: a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében ( Mentes az adó alól ).

14 Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok Önkormányzatok vonatkozásában a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Intézmények vonatkozásában pénzforgalmi a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása.

15 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

16 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet kötelezettségvállalást nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása és K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése,

17 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés b) az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B817. Betétek megszüntetése és B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele,

18 A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni Áhsz. 44. (2) bekezdés a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását, d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére, támogatásként történő átadásukat, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetését, e) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,

19 Nettó finanszírozás új számviteli elszámolása Áhsz. 44. (4) bekezdés A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1 K2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a Kincstár által megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.

20 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

21 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés 1. Tárgyhavi előirányzat 2. Csökkentő tételek 2.a Állami adóhatóság felé 2.b Egyéb csökkentő Az igazgatóságot megillető kifizetőhely 3. által nettó módon teljesített TB és CST ellátások Az igazgatóság, mint kifizetőhely által 4. bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt 5. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 6. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 7. Az önkormányzatnak/ társulásnak utalandó nettó 15/A 1.1./a adatlap 24.sor= 15/A 3.1 adatlap 1.sor 15/A 3.1. adatlap II.+III. tábla 15/A 3.1. adatlap II. tábla 15/A 3.1. adatlap III. tábla 15/A 3.1 I/5.sor= 15/A 3.2 adatlap 5. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/6.sor= 15/A 3.2 adatlap 4. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/7.sor= 15/A 3.2 adatlap 6. oszlop 4. sora Kvtv. IX. fejezetből járó Ávr. 6. sz. mell. aránya szerinti összeg =2.a+2.b pl. 1%-os költségtérítés Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A 3.1 /8.sor Addig a mértékig, amíg ez <= /A 3.1. I/9. sor =

22 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés NETTÓSÍTÁSI KÜLÖNBÖZET ÖSSZETÉTELE 1. Befizetési kötelezettség 1.a Állami adóhatóság felé 1.b Egyéb csökkentő 2. Az igazgatóságot megillető kifizetőhely által nettó módon teljesített TB és CST ellátások 3. Az igazgatóság, mint kifizetőhely által bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt. 4. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 5. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 15/A 2.3. adatlap 29.sor 15/A 2.3 adatlap 27.sor 15/A 2.3 adatlap 28.sor =1.a+1.b Költségvetési tv. szerinti befizetési kötelezettségek pl. munkahelyvédelmi akcióterv 15/A sor pl. 1%-os költségtérítés 15/A sor 6. Nettósítási különbözet 15/A sor 15/A sor Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A sor =

23 Nettó finanszírozás Befizetési kötelezettség állami adóhatóság felé (1.a) sor megbontása a 15/A 2.3 adatlap sorai alapján: - ebből Munkáltatót terhelő 2., 5., 6., 8./a, 8/b., 10/a., 10/c., 11.a, 11/c., 12., 14/b, 14/c.,14/d.,14/f., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23. sorok - ebből Munkavállalót terhelő 3., 4., 7., 8./c., 9., 10/b., 11/b., 13., 14/a., 14/e., 17. sorok

24 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T0911(2) K0041 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5.sor T005+COFOG K0911(3)

25 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T3511 K921 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5. sor T3311/3312* K3511 *Közfoglalkoztatással kapcs. támogatás rész külön kerül utalásra!!! c) A teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének jóváírásának elszámolása 5. sor T3311/3312 K3657 önkormányzat T3311/3312 K3672 intézmény

26 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélküli 3. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T051(3) K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG K0911(3) (COFOG: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 4. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4211 K3511

27 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 5. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T0523 K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 6. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4212 K3511

28 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalmi 7. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a költségvetési számvitel szerint a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Teljesítésként T K003+COFOG 8. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként T843 K4219 b) Teljesítésként T4219 K33

29 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 9. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 10. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

30 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 11. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítéskéntt K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12.Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

31 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 12a.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003 c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12b.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

32 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 13.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K05(2) b) Kiadás teljesítésként T05(2) K003+COFOG c) Bevétel teljesítésként T005+COFOG K0911(3) 14.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T5/8 K42 és T6/7-K591 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

33 Intézményi nettósítási különbözet elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Költségvetési számvitel szerint: a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nettósítási különbözet: T0022 K b) Kiadás teljesítésként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások táppénz nélküli összege) T K003+COFOG COFOG: Támogatási célú finansz. műveletek Pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként nettósítási különbözet: T843- K4219 b) Kiadás teljesítésként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4219 K3511

34 Intézményi TB ellátások átvezetése önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Kiadás teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint T003+COFOG K Kötelezettség csökkenéseként az intézményi kifizető által teljesített TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3672- K4219 (A párja a 2. pontban van elszámolva: T3311/3312 K3672)

35 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 1. A nettósítási különbözet elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) nettósítási különbözet: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások) T005+COFOG K098163

36 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 2. A nettósítási különbözet elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettósítási különbözet: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4211/4212/4213/4215 K3518

37 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 3. A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) a nettó munkabérek összege: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként a nettó munkabérek összege T005+COFOG K A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettó munkabér összege: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként: T4211 K3518

38 Intézményi TB ellátások átvezetése intézménynél pénzforgalom nélkül a) Bevétel teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint: T K 005+COFOG b) Bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3518 K3657 (Könyvelési értesítő alapján már korábban elszámolásra került a TB és CST ellátás bruttójának átvezetése: T3657 K4211)

39 Táppénz hozzájárulás elszámolása pénzforgalom nélkül a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint: T0022 K0522 b) Teljesítésként a költségvetési számvitel szerint: T0523 K003+COFOG c) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint: T55 K4212 és T6/7 K591 d) Teljesítésként a pénzügyi számvitel szerint: T4212 K3657

40 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: 2. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege költségvetési számvitelben: T051(2) K0021 és T0022 K051(2) 3. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7-K Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése költségvetési számvitelben: T051(3) K003+COFOG Több rovat esetén: T K003+COFOG1 9. Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése pénzügyi számvitelben: T4211 K32/33

41 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: A kifizetett nettó összeg (személyi juttatás+tb ellátás) végleges kötelezettségvállalásának megszüntetése T051(2) K0022 Személyi juttatás kötelezettségvállasának átvezetése költségvetési számvitelben: a) Bruttó és nettó összeg különbözetével: T051(2) K0021 b) Bruttó összegben: T0022 K051(2) Személyi juttatás bruttó és nettó összeg különbözetének kötelezettségének elszámolása pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7 K591

42 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: Teljesítésének elszámolása költségvetési számvitelben: a) Nettó összeg (személyi juttatás és TB ellátás) visszavezetése: T003+COFOG1 K051(3) b) Személyi juttatás teljesítésének elszámolása bruttó összegben: T051(3) K003+COFOG Személyi juttatás teljesítésének (levonás rész, mely nem tartalmazza az illetményelőleg és tartozás rendezését) elszámolása pénzügyi számvitelben: T4211 K3511/3518/33 TB és CST ellátás bruttójának átvezetése a 3657-re pénzügyi számvitelben: T3657 K4211

43 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások számviteli elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Tartozik TB és CST ellátás bruttójának átvezetése 4211-ről TB és CST ellátás bruttó összege Követel Nettósítási különbözet elszámolásakor a bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások (bruttó táppénz hozzájár) rendezése a 3518-ról, vagy A Nettósított támogatás jóváírásakor (bruttó táppénz hozzájár) pénzkészlettel szemben Táppénz hozzájárulás rendezése a 4212-vel szemben TB és CST ellátás bruttó összege

44 Forgótőke elszámolása Az önkormányzatnál, intézménynél a pénzmozgást nettó módon, kizárólag a pénzügyi számvitelben a Forgótőke elszámolása könyvviteli számlán kell elszámolni. [Áhsz. 48. (10) bekezdés d) pont] Könyvelés: 38/2013. NGM rendelet IX. fejezet D) része szerint.

45 Forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 1. Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása T33 K Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása T33 K 3654

46 Forgótőke visszapótlás elszámolása A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása: 1. A forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022-K05(2) és T05(3) K003+COFOG 2. Kötelezettség előírása pénzügyi számvitel szerint T5/8 K421 és T6/7-K Kötelezettség teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T421 K Követelés teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T3654 K3511/3518

47 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés A Kincstár a KESZ számla terhére megelőlegezi a támogatással nem fedezett nettósítási különbözetet. Elszámolása a 38/2013. NGM rendelet VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása rész szerint: 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként T K0041 b) Teljesítésként T005+COFOG K c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K059142

48 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés a pénzügyi számvitel szerint a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül T3312 K4219 b) Ha a jogosultnak utalják közvetlenül T4211/4212 K Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T K003+COFOG 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint a) Fizetési számla terhére T4219- K33 b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra T4219 K3511

49 A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

50 Témakörök A hóközi, intézményi számfejtések számviteli elszámolása, A munkabérek (Kincstár általi számfejtés) számviteli elszámolása, A könyvelési értesítő szerinti személyi juttatás és kapcsolódó közterhek számviteli elszámolása, A nettó finanszírozáshoz kapcsolódó levonások, közterhek elszámolása.

51 Önkormányzat elszámolásai

52 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele Önk. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Béren kívüli juttatások: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: - Közlekedési költségtérítés: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségvállalásokra. Az önkormányzat fizetési számlájának nyitó egyenlege Ft, a házipénztáré Ft.

53 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évben esedékes) 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Béren kívüli juttatások (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évben esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évet követő években esedékes) T0021 K T0023 K T0021 K T0021 K T0023 K T0021 K T0023 K

54 Gazdálkodói (hóközi) számfejtések Önk. A önkormányzat Bruttó (=nettó) Ft közlekedési költségtérítést számfejt a hóköziként, amelyet a házipénztárából ki is fizet. 2. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján KSZ 3. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján PSZ 4a. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 4b. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 5. Nettó személyi juttatások kifizetése PSZ T K T0022 K T54 K T K T K T4211 K

55 Nettó illetmények kifizetése Önk. Az önkormányzathoz megérkezik a Kincstár adatszolgáltatása a havi munkabérek csoportos átutalásához: Önkormányzati törzsszám nettó illetmények összege: Ft, amely csak K1101. rovat szerinti összeget tartalmaz. Intézményi törzsszám nettó illetmények összege: Ft, mely tartalmaz K1101. és K1104. rovatok szerinti összeget is. A nettó illetmények (önk.+int.) kifizetése az önkormányzat fizetési számlájáról megtörtént.

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI SZÁMVITELI ÉS EGYEZTETÉSI FELADATOK Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK KÖZPONTOSÍTOTT ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER KIRA SZERVEZETI ADATOK Könyvelés-finanszírozás Könyvelés-finanszírozás Könyvelési listák fajtái: Tételes kimutatás napi kötelezettségvállalásról Tételes

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2014. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről (2. verzió, 2014. február 2-án aktualizálva) A tájékoztató 1. változatának

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZÁMVITELI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIRÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATAIRÓL, VÁLTOZÁSAIRÓL Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 30 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó UTALÁS KÖNYVELÉS- FINANSZÍROZÁS 1 A pénzügyi feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök I. Jegyzékösszesítő II. Utalások III. Összesítő kimutatás a finanszírozott

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben