A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül"

Átírás

1 A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Témák Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

3 Nettó finanszírozás - Áht. és Ávr. előírásai Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szerint: Kvtv. IX. fejezet támogatásai (Áht. 14. (3)); Illetményszámfejtés (Áht. 44. ); Áht. VII. fejezete: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA (Áht és Ávr ); Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje (Áht. 83. és Ávr ); Nettó finanszírozás ütemezése (Ávr melléklet).

4 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról 83. módosítása: (1) bekezdés kiegészül: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét is; (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett: előző évi átlagos jegybanki alapkamat a megelőlegezett összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési kötelezettség teljesítéséig.

5 Áht. módosítás - T2141. törvényjavaslat (4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be (adósságrendezési eljárás helyett); (6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is alkalmazni kell a felfüggesztést; (6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.

6 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Rendszeres szociális segély helyett 1 hónapos átmeneti időszakot követően: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők; Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. K48. Egyéb nem intézményi ellátások - o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) d) pontok],

7 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Óvodáztatási támogatás megszűnik: Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül helyezésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből. Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép. K42. Családi támogatások - m) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. ],

8 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Lakásfenntartási támogatás kikerül a Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok],

9 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1- jétől várhatóan átalakul: Adósságcsökkentési támogatás kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.) K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont],

10 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Méltányossági közgyógyellátás kikerül az Szoctv.- ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg). K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. (3) bek.] től: i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. ) pont.

11 T2141. törvényjavaslat Pénzbeli és szociális ellátások rendszere március 1-jétől várhatóan átalakul: Települési támogatás: Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás; Gyógyszerkiadások támogatása; 2015-től: K48. Egyéb nem intézményi ellátások között új pont: z) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ],

12 Törvény alapján nyújtott Jelenlegi ellátások Az átalakítást követő ellátások Törvény alapján nyújtott Önk. döntése alapján nyújtott Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Települési támogatás Önkormányzati segély Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás -

13 Egyéb módosítások - T2141. terhességi-gyermekágyi segély helyébe a csecsemőgondozási díj (K41. Társadalombiztosítási ellátások); évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 61. (1) bekezdés b) pontja: nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz eleget ( 45 napos szabály ); 2014 évi LXXIV. törvény 113. : Az Áfa tv. 85. (4) bekezdés a) pontja: a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében ( Mentes az adó alól ).

14 Az önkormányzatok nettó finanszírozásával és a személyi juttatásokkal, közterheivel kapcsolatos számviteli feladatok Önkormányzatok vonatkozásában a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Intézmények vonatkozásában pénzforgalmi a pénzforgalmi és a nem pénzforgalmi tételek számviteli elszámolása, Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása.

15 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

16 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet kötelezettségvállalást nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása és K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése,

17 Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani Áhsz. 43. (13) bekezdés b) az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B817. Betétek megszüntetése és B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele,

18 A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni Áhsz. 44. (2) bekezdés a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását, d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére, támogatásként történő átadásukat, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetését, e) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,

19 Nettó finanszírozás új számviteli elszámolása Áhsz. 44. (4) bekezdés A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1 K2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a Kincstár által megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.

20 Nettó finanszírozás - Áht. 83. (1) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása, a Kvtv. IX. fejezetből származó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyéb költségvetési támogatása, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatása közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás CSÖKKENTVE a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségek(pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség)

21 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés 1. Tárgyhavi előirányzat 2. Csökkentő tételek 2.a Állami adóhatóság felé 2.b Egyéb csökkentő Az igazgatóságot megillető kifizetőhely 3. által nettó módon teljesített TB és CST ellátások Az igazgatóság, mint kifizetőhely által 4. bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt 5. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 6. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 7. Az önkormányzatnak/ társulásnak utalandó nettó 15/A 1.1./a adatlap 24.sor= 15/A 3.1 adatlap 1.sor 15/A 3.1. adatlap II.+III. tábla 15/A 3.1. adatlap II. tábla 15/A 3.1. adatlap III. tábla 15/A 3.1 I/5.sor= 15/A 3.2 adatlap 5. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/6.sor= 15/A 3.2 adatlap 4. oszlop 4. sora 15/A 3.1 I/7.sor= 15/A 3.2 adatlap 6. oszlop 4. sora Kvtv. IX. fejezetből járó Ávr. 6. sz. mell. aránya szerinti összeg =2.a+2.b pl. 1%-os költségtérítés Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A 3.1 /8.sor Addig a mértékig, amíg ez <= /A 3.1. I/9. sor =

22 Ssz Megnevezés Hivatkozás Megjegyzés NETTÓSÍTÁSI KÜLÖNBÖZET ÖSSZETÉTELE 1. Befizetési kötelezettség 1.a Állami adóhatóság felé 1.b Egyéb csökkentő 2. Az igazgatóságot megillető kifizetőhely által nettó módon teljesített TB és CST ellátások 3. Az igazgatóság, mint kifizetőhely által bruttó módon teljesített TB és CST ellátások foglalkoztatottat terhelő köt. 4. Kifizető által teljesített TB és CST ellátások 5. Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 15/A 2.3. adatlap 29.sor 15/A 2.3 adatlap 27.sor 15/A 2.3 adatlap 28.sor =1.a+1.b Költségvetési tv. szerinti befizetési kötelezettségek pl. munkahelyvédelmi akcióterv 15/A sor pl. 1%-os költségtérítés 15/A sor 6. Nettósítási különbözet 15/A sor 15/A sor Pl. GYED; TGYS; Táppénz stb. (TB ellátás - Munkáltatót terhelő táppénz) 15/A sor =

23 Nettó finanszírozás Befizetési kötelezettség állami adóhatóság felé (1.a) sor megbontása a 15/A 2.3 adatlap sorai alapján: - ebből Munkáltatót terhelő 2., 5., 6., 8./a, 8/b., 10/a., 10/c., 11.a, 11/c., 12., 14/b, 14/c.,14/d.,14/f., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23. sorok - ebből Munkavállalót terhelő 3., 4., 7., 8./c., 9., 10/b., 11/b., 13., 14/a., 14/e., 17. sorok

24 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T0911(2) K0041 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5.sor T005+COFOG K0911(3)

25 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál - pénzforgalmi 2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint a) Követelésként (teljes összeg) 1. sor T3511 K921 b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 7. sor-5. sor T3311/3312* K3511 *Közfoglalkoztatással kapcs. támogatás rész külön kerül utalásra!!! c) A teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének jóváírásának elszámolása 5. sor T3311/3312 K3657 önkormányzat T3311/3312 K3672 intézmény

26 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélküli 3. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T051(3) K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG K0911(3) (COFOG: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 4. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4211 K3511

27 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 5. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Kiadás teljesítéseként T0523 K003+COFOG b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 6. Önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból T4212 K3511

28 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalmi 7. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a költségvetési számvitel szerint a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Teljesítésként T K003+COFOG 8. Központi irányító szervi támogatás elszámolása költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalásakor a pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként T843 K4219 b) Teljesítésként T4219 K33

29 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 9. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 10. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

30 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 11. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: 2a. sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítéskéntt K003+COFOG c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12.Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2a. sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

31 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 12a.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K b) Kiadás teljesítésként T K003 c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005+COFOG - K0911(3) 12b.Költségvetési szervi törzsszámot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T843 K4219 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

32 Nettó finanszírozás elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül 13.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 2.b sorból a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K05(2) b) Kiadás teljesítésként T05(2) K003+COFOG c) Bevétel teljesítésként T005+COFOG K0911(3) 14.Önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 2.b sorból a) Kötelezettségként T5/8 K42 és T6/7-K591 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 K3511

33 Intézményi nettósítási különbözet elszámolása önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Költségvetési számvitel szerint: a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nettósítási különbözet: T0022 K b) Kiadás teljesítésként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások táppénz nélküli összege) T K003+COFOG COFOG: Támogatási célú finansz. műveletek Pénzügyi számvitel szerint: a) Kötelezettségként nettósítási különbözet: T843- K4219 b) Kiadás teljesítésként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4219 K3511

34 Intézményi TB ellátások átvezetése önkormányzatnál pénzforgalom nélkül Kiadás teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint T003+COFOG K Kötelezettség csökkenéseként az intézményi kifizető által teljesített TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3672- K4219 (A párja a 2. pontban van elszámolva: T3311/3312 K3672)

35 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 1. A nettósítási különbözet elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) nettósítási különbözet: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként TB ellátással korrigált összeg (nettósítási különbözet + Kifizető által teljesített TB és CST ellátások) T005+COFOG K098163

36 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 2. A nettósítási különbözet elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettósítási különbözet: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként nettósítási különbözet TB ellátással korrigált összege: T4211/4212/4213/4215 K3518

37 Nettó finanszírozás elszámolása intézménynél pénzforgalom nélkül 3. A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) a nettó munkabérek összege: T K0041 b) Bevétel teljesítéseként a nettó munkabérek összege T005+COFOG K A nettó munkabérek önkormányzati kiutalásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a) Követelésként nettó munkabér összege: T3518 K921 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként: T4211 K3518

38 Intézményi TB ellátások átvezetése intézménynél pénzforgalom nélkül a) Bevétel teljesítés csökkentéseként a költségvetési számvitel szerint: T K 005+COFOG b) Bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások rendezése a pénzügyi számvitel szerint: T3518 K3657 (Könyvelési értesítő alapján már korábban elszámolásra került a TB és CST ellátás bruttójának átvezetése: T3657 K4211)

39 Táppénz hozzájárulás elszámolása pénzforgalom nélkül a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint: T0022 K0522 b) Teljesítésként a költségvetési számvitel szerint: T0523 K003+COFOG c) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint: T55 K4212 és T6/7 K591 d) Teljesítésként a pénzügyi számvitel szerint: T4212 K3657

40 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: 2. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege költségvetési számvitelben: T051(2) K0021 és T0022 K051(2) 3. Esedékes (számfejtett) személyi juttatás nettó összege pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7-K Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése költségvetési számvitelben: T051(3) K003+COFOG Több rovat esetén: T K003+COFOG1 9. Számfejtett személyi juttatás nettó összegének kifizetése pénzügyi számvitelben: T4211 K32/33

41 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: A kifizetett nettó összeg (személyi juttatás+tb ellátás) végleges kötelezettségvállalásának megszüntetése T051(2) K0022 Személyi juttatás kötelezettségvállasának átvezetése költségvetési számvitelben: a) Bruttó és nettó összeg különbözetével: T051(2) K0021 b) Bruttó összegben: T0022 K051(2) Személyi juttatás bruttó és nettó összeg különbözetének kötelezettségének elszámolása pénzügyi számvitelben: T53/54 K4211 és T6/7 K591

42 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások számviteli elszámolása A) A nettó összeg kifizetésének visszakorrigálásával módszer: Teljesítésének elszámolása költségvetési számvitelben: a) Nettó összeg (személyi juttatás és TB ellátás) visszavezetése: T003+COFOG1 K051(3) b) Személyi juttatás teljesítésének elszámolása bruttó összegben: T051(3) K003+COFOG Személyi juttatás teljesítésének (levonás rész, mely nem tartalmazza az illetményelőleg és tartozás rendezését) elszámolása pénzügyi számvitelben: T4211 K3511/3518/33 TB és CST ellátás bruttójának átvezetése a 3657-re pénzügyi számvitelben: T3657 K4211

43 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások számviteli elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Tartozik TB és CST ellátás bruttójának átvezetése 4211-ről TB és CST ellátás bruttó összege Követel Nettósítási különbözet elszámolásakor a bevétel teljesítés csökkentéseként TB és CST ellátások (bruttó táppénz hozzájár) rendezése a 3518-ról, vagy A Nettósított támogatás jóváírásakor (bruttó táppénz hozzájár) pénzkészlettel szemben Táppénz hozzájárulás rendezése a 4212-vel szemben TB és CST ellátás bruttó összege

44 Forgótőke elszámolása Az önkormányzatnál, intézménynél a pénzmozgást nettó módon, kizárólag a pénzügyi számvitelben a Forgótőke elszámolása könyvviteli számlán kell elszámolni. [Áhsz. 48. (10) bekezdés d) pont] Könyvelés: 38/2013. NGM rendelet IX. fejezet D) része szerint.

45 Forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 1. Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak T3654 K A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása T33 K Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása T33 K 3654

46 Forgótőke visszapótlás elszámolása A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása: 1. A forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022-K05(2) és T05(3) K003+COFOG 2. Kötelezettség előírása pénzügyi számvitel szerint T5/8 K421 és T6/7-K Kötelezettség teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T421 K Követelés teljesítéseként pénzügyi számvitel szerint T3654 K3511/3518

47 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés A Kincstár a KESZ számla terhére megelőlegezi a támogatással nem fedezett nettósítási különbözetet. Elszámolása a 38/2013. NGM rendelet VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása rész szerint: 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint: a) Követelésként T K0041 b) Teljesítésként T005+COFOG K c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K059142

48 Nettó finanszírozás elszámolása - megelőlegezés 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés a pénzügyi számvitel szerint a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül T3312 K4219 b) Ha a jogosultnak utalják közvetlenül T4211/4212 K Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T K003+COFOG 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint a) Fizetési számla terhére T4219- K33 b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra T4219 K3511

49 A Kincstári könyvelési értesítő és bérfelhasználási értesítő adatainak számviteli elszámolása gyakorlati példán keresztül

50 Témakörök A hóközi, intézményi számfejtések számviteli elszámolása, A munkabérek (Kincstár általi számfejtés) számviteli elszámolása, A könyvelési értesítő szerinti személyi juttatás és kapcsolódó közterhek számviteli elszámolása, A nettó finanszírozáshoz kapcsolódó levonások, közterhek elszámolása.

51 Önkormányzat elszámolásai

52 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele Önk. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Béren kívüli juttatások: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: - Közlekedési költségtérítés: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Költségvetési évben esedékes: Ft, Költségvetési évet követő években esedékes: Ft Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségvállalásokra. Az önkormányzat fizetési számlájának nyitó egyenlege Ft, a házipénztáré Ft.

53 Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évben esedékes) 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Béren kívüli juttatások (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évben esedékes) 1. Közlekedési költségtérítés (költségvetési évet követő években esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évben esedékes) 1. Munkáltatót terhelő közteher (költségvetési évet követő években esedékes) T0021 K T0023 K T0021 K T0021 K T0023 K T0021 K T0023 K

54 Gazdálkodói (hóközi) számfejtések Önk. A önkormányzat Bruttó (=nettó) Ft közlekedési költségtérítést számfejt a hóköziként, amelyet a házipénztárából ki is fizet. 2. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján KSZ 3. Esedékes személyi juttatások a bérszámfejtés alapján PSZ 4a. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 4b. Nettó személyi juttatások kifizetése KSZ 5. Nettó személyi juttatások kifizetése PSZ T K T0022 K T54 K T K T K T4211 K

55 Nettó illetmények kifizetése Önk. Az önkormányzathoz megérkezik a Kincstár adatszolgáltatása a havi munkabérek csoportos átutalásához: Önkormányzati törzsszám nettó illetmények összege: Ft, amely csak K1101. rovat szerinti összeget tartalmaz. Intézményi törzsszám nettó illetmények összege: Ft, mely tartalmaz K1101. és K1104. rovatok szerinti összeget is. A nettó illetmények (önk.+int.) kifizetése az önkormányzat fizetési számlájáról megtörtént.

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben