Somai Miklós: Egy konferencia margójára. Bevezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somai Miklós: Egy konferencia margójára. Bevezetı"

Átírás

1 Somai Miklós: Egy konferencia margójára Bevezetı Július elsı felében, a Fertı-tó melletti Rusztban a Bécsi Gazdasági és Üzleti Egyetemhez tartozó Osztrák és Nemzetközi Adójogi Intézet szervezésében, döntıen a tagországokból, kisebb részben az EU-n kívülrıl érkezı jogászok és közgazdászok részvételével kétnapos, konferenciát tartottak az ún. EU-adó témájában. Az európai adó bevezetésérıl szóló viták az 1990-es évek derekától kerültek a figyelem középpontjába. Azért éppen ekkor, mert az EU közös költségvetésének finanszírozásában kb. az elmúlt évtized közepére fulladtak ki a saját források 1970-es években bevezetett rendszerében rejlı lehetıségek: a vámokból, cukorilletékbıl és a harmonizált ÁFA-alapból befolyó pénzek egyre kevésbé fedezték a közös politikák kiadásait, s napjainkra az európai integráció kezdeteihez hasonlóan újból, a szinte kizárólag a tagországok hozzájárulási képessége arányában történı befizetések váltak jellemzıvé. Minthogy a bruttó nemzeti jövedelemmel arányos tagországi befizetések rendszere inkább megfelel egy klasszikus nemzetközi intézmény, semmint egy fejlett, számos közös politikával rendelkezı, ötvenéves gazdasági integráció igényeinek, a brüsszeli bizottság folyamatosan napirenden tartja az európai adó esetleges bevezetésének kérdését. A ruszti konferencia is döntıen egy bizottsági tanulmányban a Philippe Cattoir, az Adófıosztály munkatársa által fémjelzett 2004/1-es working paper-ben felvetett, s az EU-adóra vonatkozó különbözı alternatívákat járta körül. 1 A kérdés aktualitását az adja, hogy belátható közelségbe került az unió közös költségvetési rendszerének 2008/2009-ben esedékes, átfogó felülvizsgálata. A konferencia az adó fogalmának meghatározásával indult. Az elıadók igen sokféle defíniciót hoztak föl, különbözı lexikonokból idéztek. A magyar résztvevı ezen a ponton nem kívánt beavatkozni, de azért megvan a maga viszonylag egyszerő értelmezése. Eszerint: adózni azért kell, mert egy modern társadalomban: - egyrészt vannak olyan közszolgáltatások, amelyek hogyha teljesen piaci alapon nyújtanák ıket, csak a társadalom egy igen szők rétege számára válnának elérhetıvé; - másrészt, a társadalmi szolidaritás jegyében a szociálpolitikán keresztül megvalósuló közvetlen újraelosztásra is szükség van. Az EU-ban, a fenti értelemben, sem közszolgáltatásokról, sem szociálipolitikáról nem beszélhetünk, vagyis egy európai adó nem szolgálna redisztributív célokat. 2 Mielıtt rátérnénk a már említett bizottsági anyag a 2004/1-es working paper által javasolt adófajták egyenkénti elemzésére, feltétlenül jelezni kell, hogy az EU egyes tagországaiból érkezett tudósok, illetve szakértık még abban sem igen értettek egyet, vajon joga van-e az 1 A továbbiakban a Cattoir-anyag és a bizottsági anyag kifejezést szinonimaként használjuk. 2 Az EU-ban a közös költségvetés forrásai a közös politikák finanszírozása révén hasznosulnak. A közös politikák nyertesei pedig egyértelmően a gazdagok: - a közös agrárpolitika keretében kiutalt pénzek 80 százaléka a farmerek legmódosabb 20 százalékához jut, - a strukturális és kohéziós pénzek zöme pedig a nagyberuházásokat megvalósító multiknál csapódik le.

2 2 uniónak saját hatáskörben adót kivetni. Az európai adó mellett érvelık szerint az EK- Szerzıdés 269. és 308. cikkelye elegendı jogi bázis egy ilyen adó bevezetéséhez. 3 Az ellenzık akik között elsısorban az EU északi tagországaiból érkezıket találunk elég egyértelmően megkérdıjelezték az említett jogi bázist, mondván: új adó bevezetésérıl csak a nemzeti parlament dönthet. Hazájuk alkotmányát hozták föl, amely nem engedi, hogy minden jogot az Uniónak delegáljanak. Volt, aki egyenesen a Magna Cartára hivakozott, mely szerint adót csak a nép által választott képviseleti szerv vethet ki ( no taxation without representation csak választott testület vethessen ki adót ) 4. Röviden: az adókivetés nemzeti hatáskör. Ugyanakkor a bizottsági anyag szerzıjeként jelenlévı Cattoir fölhívta a figyelmet arra, hogy már ma is létezik európai adó : az unió külsı határain beszedett vámok évtizedek óta a közös költségvetést gyarapítják. Vagyis egy, korábban nemzeti forrásnak számító bevétel ma már közösségi forrás. Miért ne lehetne valamilyen hasonló megoldást alkalmazni egy már minden tagországban létezı adónemre, vagy akár egy újat bevezetni? A kérdés mindenesetre nyitva maradt. A konferencia alapdokumentumának tekinthetı bizottsági anyagban, az európai adóra nézve kilenc alternatíva szerepelt: módosított ÁFA, vállalati nyereségadó, személyi jövedelemadó, energiaadó, fogyasztási adó (dohányra, szeszesitalra), seigniorage, kommunikációs adó, klímadó (repülésre), s végül tızsdei tranzakciókra kivetett adó. Az egyes alternatívák elemzésekor három fı szempontot vettek figyelembe, nevezetesen, hogy a javasolt adónem: - közelebb hozza-e a polgárokhoz az EU-t (fiskális autonómia, átláthatóság, egyszerőség, az erıforrások hatékony allokációja); - megfelel-e a legfıbb költségvetési szempontoknak (elegendıség, stabilitás, az adóbeszedés költséghatékonysága); - arányosan terheli-e az adófizetıket (horizontális és vertikális igazságosság [értsd: azonos illetve különbözı helyzető polgárok azonos illetve különbözı érintettsége], tagállamok közötti teherelosztás). Érdekes módon s ezt a magyar résztvevı szóvá is tette a konferencián az egyáltalán nem volt szempont, hogy az európai adó elsısorban azokat sújtsa, akik a legtöbbet profitálnak az egységes piacból és általában az integrációból, például: - a vállalatokat és vállalkozókat (gazdasági méretük, export-import tevékenységük alapján), - az európai intézmények, sok tekintetben, kivételes helyzetben lévı, s igen jól megfizetett munkatársait; - a politikusokat, az igen tágan értelmezett holdudvarukkal (pl. az állandóan úton lévı tanácsadóikkal) együtt. A felvetés már a jelenlévık egy részének érintettsége folytán sem aratott osztatlan sikert, és nem alakult ki róla érdemi vita. Ezek után lássuk a részleteket! 3 A 269. cikkely szerint a közös költségvetést saját forrásokból kell finanszírozni, a 308. cikkely pedig úgy fogalmaz, hogy amennyiben a közös piac mőködése során, valamely közösségi cél elérésével kapcsolatban a Szerzıdés nem ruházza fel kellı hatalommal a Tanácsot, akkor ez utóbbi a Bizottság javaslatára és a Parlamenttel való konzultáció után, egyhangú döntéssel meghozhatja a szükséges intézkedéseket. 4 Az idézet az amerikai függetlenségi háború idejébıl származik, amikor a gyarmatiak zokon vették, hogy Londonban döntöttek a gyarmatokon kivetendı adókról.

3 3 Módosított ÁFA A módosított kitétel arra utal, hogy az ÁFA további jelentıs harmonizációjára lesz szükség: míg az adó alapját EU-szerte sikerült többé-kevésbé egységesíteni, továbbra is vannak zéró-kulcsot alkalmazó tagállamok, és az ÁFA-visszatérítés szabályai is országonként jelentıs eltéréseket mutatnak. Komoly gondot okozhat, hogy a feketegazdaság igen különbözı mértékben téríti el az adóbevételeket az egyes tagországokban. 5 Ugyanakkor igen sok érv szól az ÁFA mellett: - már meglévı adónem (nem kell kitalálni, ergo alacsony a politikai kockázat és az adminisztrációs költség); - stabil és növekvı bevételt biztosít (2 százalékos ÁFA a teljes EU-költségvetésre fedezetet nyújtana); - teljesíti az egyszerőség és átláthatóság feltételeit (az uniós polgár tisztában lenne vele, hogy az ÁFA-ból mekkora rész illeti az EU-t) stb. Érdekes módon, a konferencia szlovák és román elıadója egyaránt elvetette az adónem európai adóként történı kiterjesztését. Mintha attól félnének, hogy egy 2 százalékos EU-ÁFA vagy mint ahogyan a Cattoir-anyagban szerepelt: 1,5% alapvetı cikkekre, 3 % a többire felborítaná adórendszerüket. A szlovák kolléga az ország gazdaságának az egykulcsos adóból származó elsısorban a külföldiekre gyakorolt vonzerejének elvesztését említette, a román pedig a hihetetlenül kiterjedt nullakulcsos termékkör miatt aggódott. Valójában az ÁFA elleni egyetlen igazi ellenérv annak degresszív jellege: az, hogy a szegényebb relatíve azaz a jövedelméhez képest többet fizetne, mint a gazdagabb, legyen szó polgárról vagy országról. Bár az országok esetében még ez sem lenne feltétlenül igaz, mert a degresszív hatást valószínőleg minimum kiegyenlítené a szegényebb országokban általában markánsabb méreteket öltı feketegazdaság adókímélı képessége. Vállalati nyereségadó Egyelıre elég kialakulatlan, hogy pontosan kik és milyen rátával fizetnék ezt az adónemet: az összes vállalkozás vagy csak egy meghatározott csoport? Például a tızsdén jegyzett cégek, vagy egy bizonyos üzleti forgalmat elérı cégek (multik)? Maga a Cattoir-anyag is kissé zavaros ezen a téren: hol arról beszél, hogy az EU-adót fizetı cégeknél ez az adónem a nemzeti adó helyébe lép, máshol meg nem zárja ki, hogy az EU-adóra nemzeti pótadót vessenek ki. Egyvalami azonban eléggé világosnak tőnik: az egységes adóráta igen kedvezıen hatna az EU-n belüli forrásallokáció hatékonyságára, hiszen a vállalkozások minden tagországban azonos adózási feltételek közt mőködhetnének. Csakhogy ami EU-szinten kedvezınek és hasznosnak tetszik, végsı soron a nemzeti szinten mutatkozó hatásoknak átlaga csupán. Az a kilátás, hogy a beruházási döntések meghozatalában csökken a tagországonként változó adóterhelésnek, és nı a ténylegesen 5 Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezı vállalatvezetık szerint, ezen a téren kettıs, egy észak-déli és egy kelet-nyugati határvonal alakult ki Európában: vagyis az EU-15-ök déli tagországai és a 2004-tıl csatlakozott országok kiterjedt feketegazdaságuk miatt jövedelmükhöz képest kevesebb ÁFA-forrást fizetnének a közös európai kasszába, mint a többiek.

4 4 várható termelékenységnek a szerepe, egészen más köntösben láttatja a dolgot a gazdag és a feltörekvı gazdaságú országokban. Ez a jelenség a konferencián is tapintható volt: - a cseh elıadó szerint: o országában nagy tere lenne az adóelkerülésnek; o az adóbevételek a gazdasági ciklusok függvényében igen jelentıs hullámzást mutatnának; o és az uniformizált ráta miatt Csehország potenciális külföldi befektetıktıl esne el. - a portugál kolléga szerint: o az egységes európai nyereségadó igen erıs politikai ellenállásba ütközne; o csorbulna a szubszidiaritás elve; o és fıként: egyáltalán nem véletlen, hogy az egyes tagországokban milyen adórátát alkalmaznak. Az adórendszert ugyanis nem lehet elemenként, illetve a gazdaságpolitika egészétıl függetlenül vizsgálni (lásd pl. az adópolitika és a foglalkoztatáspolitika kölcsönhatása). - a holland részvevı bár lelkiismeretesen szólt az EU-adó hátrányairól is azért a hangsúlyt annak elınyeire helyezte: o torzításmentes forrásallokáció az egységes piacon; o egységes jogértelmezés az Európai Bíróság számára; o csökkenı költségek az egységesített adóadminisztráció révén. A holland résztvevı ötletként megemlítette, hogy az egységes európai nyereségadót valamiképpen össze kellene kötni környezetvédelmi célokkal: például úgy, hogy a legnagyobb szennyezı vállalatok többet fizetnének. A vita során, az európai nyereségadóval kapcsolatban, még az alábbi megállapítások fogalmazódtak meg: - elválaszthatatlan a részvényesi-tulajdonosi érdekektıl; - szoros összefüggésben van a személyi jövedelemadóval; - megvalósíthatóságát hátráltatják az EU-nak harmadik országokkal kötött egyezményei; - s végül: minthogy az adóból származó bevétel igen változékony, legfeljebb reziduális (a többi forrás elégtelensége esetén, kiegészítı) jelleggel lehet alkalmazni. Az európai nyereségadó témaköre végsı soron azt a kérdést veti föl: hogyan lehet, lehet-e, kell-e méltányos és igazságos adózási versenyfeltételek teremteni az unióban? Személyi jövedelemadó Bár eme adófajtáról egy német, egy cseh és egy portugál résztvevı jóvoltából három elıadás is elhangzott, a konferencia nem igazán tudott hozzátenni a bizottsági anyag megállapításaihoz. Ez utóbbi szerint három opció képzelhetı el: - fejadó; - a nemzeti adók kiegészítése; - és egy önálló európai személyi jövedelemadó. Az elsı opció, nyilvánvaló elınyei egyszerőség, átláthatóság stb. ellenére Európa szerte elfogadhatatlan, mert az adóalanyok fizetıképességbeli jelentıs eltéréseit teljesen figyelmen

5 5 kívül hagyja. Az európai bürokraták sohasem mernének megkockáztatni egy, a rosszemlékő brit poll tax -ra hasonlító verziót. 6 A harmadik opció rendkívüli adminisztrációs költségigénye miatt esik ki, hiszen az uniós állampolgároknak a nemzeti adóbevallás mellett egy európai adóbevallást is ki kellene tölteniük. 7 Még talán a második opció volna a leginkább mőködıképes, feltéve, hogy a nemzeti jövedelemadó-rendszereket elıtte megfelelıen összehangolják. Bár a vizsgált adónem sok tekintetben megfelelne az európai adóval szembeni elvárásoknak átláthatóság, stabilitás, elegendıség 8 a konferencia résztvevıi egyetértettek abban, hogy mivel az ÁFA mellett a személyi jövedelemadóból származó bevételek képezik a nemzeti költségvetések legjelentısebb forrásait, ezért igen csekély az esély rá, hogy ezeket az adójogosítványokat a tagállamok akár részlegesen is kiadnák a kezükbıl. Energiaadó A brüsszeli bizottság elıször 1992-ben javasolt európai adót kivetni az energetikai termékekre, melynek mértéke hordónként (kıolaj-egyenértékben számolva), között, a kezdeti 3-ról 10 $-ra szökött volna fel. A javaslat akkor olyan heves ellenállásba ütközött, hogy a bizottság késıbbi dokumentumai már lényegesen alacsonyabb adótételeket tartalmaztak. A kérdésben nagy elırelépést jelentett a 2004 óta érvényben lévı ún. energiaadó-direktíva (Európai Tanács direktíva 2003/96/EK), mely egyrészt egy sor termék esetében harmonizálta az adóalapot, másrészt kötelezı, minimális adómértékeket írt elı a tagországok számára a különbözı energiahordozók (főtı- és üzemanyagok) fogyasztási adójára nézve. A konferencia energiaügyi elıadói egyébként felhívták a figyelmet arra, hogy az EK- Szerzıdés 175. cikkely 2. paragrafusa megteremti a jogi bázisát annak, hogy az Európai Tanács az elızı, azaz 174. cikkelyben szereplı környezetvédelmi célok elérése érdekében adójellegő intézkedésekrıl döntsön. 9 Amikor tehát a Cattoir-féle anyag az európai adó egyik lehetséges alternatívájaként az energiaadó bevezetését taglalja, meglehetısen elıkészített talajon mozog, hiszen: - egyrészt megvan a jogi bázis; - másrészt, az energiaadó-direktíva révén, viszonylag harmonizált állapotok uralkodnak az egységes piacon. Ráadásul, a közös költségvetés céljaira bıségesen és stabilan rendelkezésre álló sıt, jellemzıen a GDP-vel együttmozgó saját forrást jelentene az európai energiaadó. Magára az adóra nézve két változat szerepel a bizottsági anyagban: 6 A második világháború utáni brit történelemben egyedülállóan sikeres háromszor is miniszterelnöki mandátumot szerzett Margaret Thatcher bukásában, egyebek között, éppen a poll tax bevezetésére vonatkozó, elvetélt kísérlet játszott közre, amely miatt a Vaslady jelentısen veszített a népszerőségébıl. 7 Bár például Québec-ben létezik ilyen rendszer: az ottani polgárok külön bevallást készítenek a tartománynak és a szövetségi államnak. 8 A tagállamok ez irányú bevételeinek kb. 10 százalékából fedezhetı lenne a teljes EU-költségvetés. 9 Természetesen a szokásos döntéshozatali mechanizmus betartásával: azaz a bizottság javaslatára, és az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával való egyeztetés után.

6 6 - egy szélesebb, minden energiaforrásra kiterjedı adó; - és egy szőkebb, csak a közlekedés által használt üzemanyagokra érvényes adó (kivétel volna a tengeri hajózásban és a légi közlekedésben elégetett energiahordozók, mert itt nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi piaci verseny szab gátat az adókivetésnek). Az utóbbi változat tőnik használhatóbbnak, amennyiben: - egyrészt kikerüli az energiaadó-direktívában fıleg a főtıanyagokra és az elektromos áramra vonatkozó széleskörő mentességeket, illetve azok bevételszőkítı hatását; - másrészt a vertikális igazságosságnak is jobban megfelel, mint a minden energiafajtára kiterjedı adó, hiszen míg a háztartási energia adóztatását a szegényebb háztartások arányaiban jobban megéreznék, addig a közlekedési üzemanyagok adóztatása inkább a tehetısebbeket sújtja. Az európai energiaadó elınyei mellett azonban az érem másik oldalát is látni kell: - az adó igen egyenetlenül érintené az egyes tagországokat: o a bevétel zöme négy országból: Németországból, Franciaországból, Olaszországból és az Egyesült Királyságból származna; o másik négy (ráadásul új) tagország (Csehország, Észtország, Lettország és Szlovákia) esetében pedig, az adóbevétel a bruttó nemzeti jövedelemnek viszonylag jelentıs részét képezné; - az adó a környezetre igen ártalmas tevékenységet terhelne, miközben az adóból származó bevétel zömét egészen más célra, az unió közös költségvetésének táplálására fordítanák. Ezen a ponton Lang professzor, a konferencia házigazdája, nem állhatta meg, hogy közbe ne szóljon. Szerinte nem lehet egy adótól elvárni, hogy egyszerre minden problémát megoldjon. Amennyiben a bevezetendı európai adó legfıbb célja, hogy valódi saját forrást biztosítson az EU-költségvetésnek, úgy nem feltétlenül kell, hogy megfeleljen egyéb (pl. a feketegazdaság vagy a klímaváltozás elleni harc során megfogalmazott) céloknak. Fogyasztási adó dohányra és szeszesitalra Fogyasztási adót az EU minden tagállamában három fı termékkörre vetnek ki: dohányárukra, szeszesitalokra és ásványi olajokra. Mivel az utóbbi áruféleségek adóztatását az energiaadó témakörében már érintettük, ezúttal csak a dohánnyal és a szeszesitalokkal foglalkozunk. Az unióban a fogyasztási adókra egy sor direktíva van érvényben. Ezek meghatározzák az adó által érintett termékek körét, valamint az egyes termékekre nézve kötelezı, minimális adórátát. Az egységes szabályozás azonban nem jelent uniformizált piaci feltételeket, mert a minimális ráta olykor nulla százalék, ami azzal az eredménnyel járhat, hogy míg egyik tagállamban több száz eurós adót vetnek ki egy bizonyos termék egységnyi mennyiségére, addig a nagy gyártó országokban esetleg nulla százalékosat (lásd pl. habzóborok). A meglévı szabályozás arra mindenesetre jó lehet, hogy ennek bázisán, a rendszert némileg megváltoztatva (tovább egységesítve), a dohány és a szeszesitalok fogyasztási adójából európai költségvetési saját forrás válhasson. A még meglévı kivételek, derogációk eltörlésével, meg lehetne határozni minimális rátákat a harmonizált bázisra vonatkozóan. A

7 7 tagállamok szabadon dönthetnének arról, hogy az EU-s rátákat kiegészítik-e akár az egyes termékekre külön-külön is nemzeti rátákkal. A konferencia elıadói (egy szlovák, egy portugál és egy cseh kolléga) egyetértettek abban, hogy az alacsony ár-rugalmasságú termékekre kivetett adókból az uniónak stabil bevételei származnának. Ugyanakkor, minthogy a szegényebb háztartásokban aránylag vagyis a rendelkezésre álló jövedelemhez képest sokat költenek a nevezett termékekre, az európai fogyasztási adó megbukna a vertikális igazságosság és a tagállamok közötti teherelosztás tekintetében. Ráadásul, a tagállamok adófizetési terheit jelentısen befolyásolnák bizonyos kulturális (sıt: klimatikus) adottságokból következı, a fogyasztási szokásokban megmutatkozó eltérések (pl. északi országok szeszesital-fogyasztása). Denys, a konferencián igen aktív belga professzor szerint, mindenképpen nemzeti kompenzációkra lenne szükség. Fentieken túlmenıen, a cseh kolléga felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgált adónem ún. nevelési célzatú adó, ami annyit tesz, hogy a dohány és a szeszesitalok fogyasztásának visszafogására ösztönöz, vagyis ha sikeres, úgy csökken az adóalap. Ráadásul az adó nem nı párhuzamosan a GDP-vel, mert nem érték-, hanem mennyiségarányosan vetik ki: ergo, azonos bevételhez folyamatosan növelni kell az adórátát. Szlovák részrıl vetıdött fel, hogy míg mind a 27 tagállam be nem lép a Gazdasági és Monetáris Unióba, addig az árfolyamingadozások egyik évrıl a másikra esetleg érzékeny változásokat okozhatnak az adóbevételekben. További hátrány, hogy jelenleg az ilyen jellegő adóbevétel nagy része egészségügyi célokat szolgál, vagyis ha a bevételeket más (jelen esetben: EU-költségvetési) célokra irányítják át, a tagországoknak át kell alakítaniuk az egészségügyi szektoruk finanszírozását. Az adónem védelmében hangzott el, hogy az európai szinten harmonizált fogyasztási adók elısegítenék az egységes piacon jelenleg tapasztalható s a nemzetállami szabályozások különbözıségeibıl adódó versenyt torzító hatások tompulását, s az ezzel szorosan összefüggı csempészet visszaszorulását. Seigniorage Definíció szerint a seignorage a központi bank bankjegy-kibocsátási monopóliumából származó haszna. Minthogy egy monetáris unióban a bankjegyek és érmék szabadon áramlanak a különbözı országok között (ahogyan a monetáris unió határain túlra is), s így nehéz lenne pontosan megmondani, hogy melyik tagországot milyen arányban illesse a seignorage, magától adódik a lehetıség, hogy váljék ez a jövedelem a közös költségvetés forrásává. 10 Csakhogy jelenleg, az EU-tagországok kevesebb mint fele tartozik a monetáris unióhoz. A központi bankok többsége számára a seignorage stabil jövedelmet jelent, míg az egyéb jövedelmek jóval bizonytalanabbak. Amennyiben a seignorage a közös költségvetés saját forrásává válik, a tagországi jegybankoknak komoly változtatásokat kell életbe léptetni kiadási és bevételi szerkezetükben egyaránt, ami gyakorlati és politikai nehézségekbe ütközhet. Nem is beszélve arról, hogy egyes jegybankok (pl. olasz, görög) részben 10 Ma a seignorage-t, az egyes tagországoknak, az Európai Központi Bankban lévı részesedésük alapján osztják vissza. A bankban lévı részesedésük pedig GDP-jük és lakosságuk arányában lett meghatározva.

8 8 magántulajdonban vannak, vagyis a seignorage központosítása a magánrészvényesek pénzét rövidítené meg. Ezek nyilvánvalóan kárpótlási igénnyel lépnének föl. További problémát jelent a jegybankok, s köztük az Európai Központi Bank (EKB) függetlensége, melyet az EK-Szerzıdés 108-as cikkelye garantál: sem az EKB, sem a nemzeti jegybankok, sem a döntéshozó testületeik tagjai, sem a közösségi intézményektıl, sem a tagországok kormányaitól, sem semmilyen más testülettıl nem kérhetnek, illetve fogadhatnak el utasítást. Ezek után, Denys professzor feltette a költıi kérdést: ugyan ki kényszeríthetné pl. az EKB-t, hogy a seignorage-ból származó jövedelmét a közös költségvetésbe utalja át. Kényes kérdésként merült föl különös tekintettel a konferencia résztvevıinek összetételére, hogy a jegybankok a seignorage-ból különféle melléktevékenységeket (például statisztikák győjtését és tudományos kutatási projekteket) is finanszíroznak. Végül azt sem szabad elfelejteni, hogy ebbıl az adóból a közös költségvetésnek évi maximum milliárd euró bevétele származna, ami alig egytizede a szükséges összegnek. Röviden: bár a seignorage könnyen adminisztrálható, megbízható és természetes (magától értetıdı) saját forrása lehetne a közös büdzsének, a belıle remélhetı bevételek nagysága oly csekély, hogy emiatt valószínőleg nem érdemes technikai és politika bonyodalmakat vállalni sem a tagállamok, sem az unió szintjén. Kommunikációs adó A Cattoir-anyag a kommunikációs adó témakörében három területet említ: a közúti közlekedést, a légi közlekedést és a távközlést. A vasúti és tengeri közlekedés két okból maradt ki. Ezek a tevékenységek: - egyrészt, az uniót földrajzilag nem elég egyenletesen fedik le; - másrészt, környezeti szempontból nem olyan kártékonyak, mint akár a légi, akár a közúti közlekedés, s ezért a kormányok támogatását élvezik. Az Európai Parlament egy 1997-es elemzése nyomán, három konkrét adófajta került szóba: - a távközlés témakörében egy, a telefonvonalakra bevezetendı, fix adó; - a közúti közlekedésben egy harmonizált gépjármőadó; - a légi közlekedésben pedig egy, az utasokra kivetett fejadó. Az elsı esetben egy teljesen újonnan bevezetendı adóról van szó, a másik két eset pedig jelentıs adóharmonizációs kényszert jelent a tagországok számára, ami nem tőnik egyszerő feladatnak. A konferencián, a témában elıadók és a hozzászólók meglehetısen sok ellenérvet vetettek fel az egyes adófajtákkal kapcsolatban, melyek zöme azonban egyáltalán nem volt új, már a Cattoir-anyagban is szerepelt. Dióhéjban: - a távközlésben végbemenı, gyors technológiai változások nyomán egyre kevésbé lehet meghatározni, mi is az a telefonvonal, amit meg szeretnénk adóztatni; - az adókivetés indokoltságával is baj van:

9 9 o egyrészt, a légi és a közúti közlekedés esetén még ugyan világosak a környezetvédelmi célok, bár ez utóbbiak sokkal szorosabban kapcsolódó eszközökkel is elérhetık: a légi közlekedésben a szennyezéssel arányos adóval (lásd a klímaadót a következı fejezetben), a közúti közlekedésben pedig a gépjármőhasználattal arányos útdíj kivetésével, illetve CO 2 -emisszióval arányos adóval; o a telekommunikáció terén azonban egyáltalán nem beszélhetünk káros externáliákról; - ha valami közöset kell keresnünk a három adójavaslatban, akkor talán azt lehet megemlíteni, hogy az arányos teherviselésre (igazságosságra) vonatkozó kritériumoknak megfelelnek. 11 Ebbıl a szempontból érdekes volt a spanyol elıadó azon megjegyzése, miszerint a telefonadó egy nonszensz, hiszen a legszegényebb pireneusi pásztornak is van mobil készüléke. Ellenben ugyanez a kolléga a gépjármőadózásban annak lenne híve, hogy minél tisztább üzemő egy autó, annál kevesebbet kelljen adózni utána. Ezen a ponton a magyar résztvevı nem állhatta meg, hogy föl ne hívja kollégája figyelmét a tényre: Magyarországon és valószínőleg bárhol a világban a szegényeknek csak használt, ökológiai szempontból idejétmúlt, azaz viszonylag jobban szennyezı autómodellekre telik (ha egyáltalán), vagyis ha a telefonadónál szempont a társadalmi helyzet, akkor ugyanezt a gépjármővek adóztatásánál is észben kellene tartani; - s végül: az egyes javasolt adófajták egyenként a közös költségvetés forrásigényének alig százalékát elégítenék ki, vagyis tekintettel a jelentıs harmonizációs feladatokra nem érdemes komolyan foglalkozni velük. A konferencia résztvevıi rövid idı alatt kitaláltak még 4-5 olyan adófajtát, amelyek a kommunikációs adó részeiként ugyanúgy szóba jöhetnének, mint a felsorolt három (például Internet-használat során az egérrel történı klikkelésekkel, vagy a letöltött file-ok méretével arányos adók stb.). Klímaadó (repülésre) A klímaadóra vonatkozó javaslat két célt kapcsol össze: - a környezetvédelemét; - és az EU-büdzsé finanszírozásáét. A repülés széndioxid- és nitrogénoxid-kibocsátásával, valamint a cirruszfelhıkké alakuló kondenzcsíkok révén jelentıs mértékben hozzájárul az üvegházhatás, s ezáltal a globális felmelegedés fokozódásához. Ráadásul, a legújabb kutatások szerint, a repülés klimatikus változást okozó hatása 2-4-szerese annak, ami önmagában a széndioxid-kibocsátásából következne. És akkor még nem is említettük azt a kikerülhetetlen zajártalmat, amelytıl elsısorban a repterek szőkebb-tágabb körzetében világszerte milliók szenvednek. A repülésre vonatkozó európai klímaadót kétféleképpen lehetne alkalmazni: - ex ante, a repülıgépek technikai leírását tartalmazó kézikönyvekre alapozva; - ex post, a tényleges repülési adatokra támaszkodva. 11 Jellemzıen minél tehetısebb egy háztartás, annál több személygépkocsival rendelkezik, annál többet költ távközlésre, és annál többet repül.

10 10 Az új adó szinte minden fontos kritériumnak (pl. átláthatóság, beszedhetıség, forrásallokáció, igazságosság stb.) megfelelne, azonban lenne néhány komolyan latba esı hátránya: - elıször is, számítások szerint az adóból származó bevétel már amennyiben nem szándék az európai légitársaságok globális versenyképességének megrendítése a közös költségvetés szükségleteinek alig egytizedét fedezné; - másodszor, szeptember 11-e megmutatta, milyen érzékenyen reagál a repülés iránti kereslet a terrortámadásokra, vagyis az erre a szektorra építı adóbevétel nem kellıen stabil ahhoz, hogy egyedüli forrása legyen a közös költségvetésnek; - s végül harmadszor, bármilyen alacsony rátát is alkalmazzanak, a klímaadó drágítja az európai repülıjegyeket, s ezáltal gyengíti a légitársaságok globális versenyképességét. A klímaadó tekintetében a magyar résztvevı nem tekinthetett el nézetei bıvebb ismertetésétıl. Ezek dióhéjban a következık: - egyrészt, az ellenérvek részben leszerelhetık. Amennyiben az adót az európai légtérben kibocsátott káros anyagokra vetik ki, úgy: o figyelembe lehet venni azt, hogy a repülésnek 2-4-szer akkora a klímakárosító hatása, mint ami a széndioxid-kibocsátásából következne, vagyis a Cattoiranyagban szereplınél jóval magasabb adót is ki lehetne vetni; o az adó normatív a piac minden szereplıjét egyaránt sújtó alkalmazása miatt az európai légitársaságokat a globális versenyben nem érné hátrány; o ráadásul az európai légteret használó (és szennyezı) külföldi légitársaságokat is be lehetne vonni az unió finanszírozásába; - másrészt, az adót érdemes (és logikus) lenne kiterjeszteni más szennyezı-forrásokra is. Köztudott, hogy a jármővek üzemanyag-fogyasztása exponenciális arányban emelkedik a sebességgel. Következésképpen a károsanyag-kibocsátásuk is. Ez alapján, a klímaadót mindazokkal meg kellene fizettetni, akik valamilyen ok miatt az átlagosnál lényegesen gyorsabban közlekednek: repülıt vagy gyorsvasutat, valamint nagy (pl km/h-nál nagyobb utazósebességre) képes autót vesznek igénybe. Minthogy a konferencia résztvevıi zömmel olyan emberek voltak, akik rendszeresen repülnek, - néhány fiatal kollégát kivéve nem lelkesedtek túlságosan a fenti javaslatokért. Egy brit professzor egyenesen alapvetı szabadságjogait, az emberek helyváltoztatási szabadságát féltette a túlságosan radikális klímaadótól. Holott a magyar javaslat semmilyen alapvetı szabadságot nem korlátozna. Az adó csupán azt büntetné, ha valaki azzal az ürüggyel, hogy az ı saját személye vagy munkája sokkal fontosabb másokénál az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben szennyezné a környezetet. Tızsdei tranzakciók A tızsdepiaci tranzakciók közül a bizottsági anyag a részvény- (és lehetıség szerint a kötvény-) forgalom adóztatásával számolt. Az adót a tranzakciók értékének arányában vetnék ki. Bár ennek az adófajtának is meglennének az elınyei (például a rendkívül nagy összegő adóalap), európai léptékő bevezetésére mégis csekély az esély. A tızsdepiaci szereplık ugyanis rendkívül érzékenyek a pénzügyi szabályozás különbözı változásaira, és tekintettel a tıke globális mozgékonyságára akár a legkisebb többletteher is a piac elhagyására késztetheti ıket.

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA?

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SCHARLE ÁGOTA, BENCZÚR PÉTER, KÁTAY GÁBOR ÉS VÁRADI BALÁZS HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? Szerzık: Benczúr Péter Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Adózási ismeretek Oktatási segédlet

Adózási ismeretek Oktatási segédlet Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Fellegi Miklós egyetemi

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK

KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK Fleischer Tamás 1 BEVEZETÉS A fejezet kidolgozása három fı részre tagolódik. A Preambulum néhány olyan kérdést érint, ami a Stratégia más fejezetébe, átfogó bevezetésébe

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, 2005. Április

Részletesebben

Nemzet és Biztonság: Sz. Bíró Zoltán:

Nemzet és Biztonság: Sz. Bíró Zoltán: Nemzet és Biztonság: Számos nemzetközi folyamat és esemény azt mutatja, hogy a világ ma egy olyan többpólusú világrendszer felé halad, amelyben az olyan országok, mint Kína, Oroszország, India, vagy az

Részletesebben