Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai Budapest 2007.

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai Témavezető: Dr. habil Cziva Oszkár tű. ezredes PhD Budapest 2007.

3 3 A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő ipara a szélesebb értelemben vett vegyipar. A vegyiparban, mezőgazdasági üzemekben sokhelyütt gyártanak, tárolnak és alkalmaznak alapanyagként vagy kész,- illetve köztitermékként olyan anyagokat, amelyek potenciálisan veszélyeztetik az emberi életet és a környezetet. Ezek a veszélyes anyagok a fejlődéssel párhuzamosan mind mennyiségileg, mind minőségileg is növekvő veszélyt jelentenek. Bár a biztonsági előírások szorosan követik a technológiai fejlesztés folyamatát, többé-kevésbé elmondható, hogy megvalósítás terén hiányosságok mutatkoznak. Ezek a hiányosságok elsősorban szubjektív eredetből fakadnak, de nem kizártak a tévedések, és a helytelen technológia, alkalmazása sem. A világban számos olyan súlyos következménnyel járó ipari baleset történt, amely a telephely területén túl terjedve a környező településekre is veszélyt jelentett. A súlyos balesetek egy része már nemcsak a helyi közösséget, de az országhatáron átterjedve a környező országokat is érintette. A nemzetközi együttműködési szervezeteket a bekövetkezett ipari balesetek arra ösztönözték, hogy kialakítsák a súlyos ipari balesetek veszélyének megelőzésével és csökkentésével foglalkozó nemzetközi (univerzális) és szupranacionális (regionális) jogi szabályokat. Összhangban az ország európai integrációs tevékenységével, és nemzetközi kötelezettségeivel, az Országgyűlés és a Kormány megalkotta a súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló szabályozást, amely január 1-én lépett hatályba. Az ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek azon belül az Helsinki Egyezmény - teljesítése az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. A szigorú szabályozási rendszer ellenére, a közelmúltban bekövetkezett nemzetközi és hazai események rávilágítanak arra, hogy a preventív intézkedések mellett szükséges felkészülni az esetlegesen bekövetkező események szakszerű elhárítására, a lehetséges következmények csökkentésére. Ennek kivitelezési, gyakorlati megvalósítási módja a megfelelő védelmi tervezés. Véleményem szerint a védelmi tervezés a veszélyes ipari üzem működtetésének egyik alappillére, melynek célja a nem üzemszerű körülményekre való felkészülés, a kialakult események hatásainak csökkentése, az emberi élet, a környezet és az anyagi javak védelme. Az elmúlt években kialakult a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni véde-

4 4 kezés hatósági tevékenységének gyakorlata. A veszélyes üzemek üzemeltetői elkészítették biztonsági dokumentációikat, amelyekkel bizonyították, hogy tevékenységük a Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I.26.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottnál kisebb kockázatot jelentenek, és minden tőlük elvárhatót megtettek a súlyos balesetek csökkentése érdekében. A védelmi tervezés szerepe a hatósági engedélyezési eljárás folyamán kettős: egyrészt a felülvizsgálat során önálló kritériumrendszerként jelenik, másrész a halálozás egyéni- és társadalmi kockázat nem megfelelősége esetén kockázatcsökkentő intézkedésként alkalmazható. A védelmi tervezés megfelelőségének értékelésénél, illetve a kockázatcsökkentő intézkedésként való alkalmazhatóságának vizsgálatánál problémaként jelentkezik, hogy az eszköztárból hiányoznak a megalapozott belső védelmi tervezési megfontolások, a tervek elkészítéséhez releváns kapacitás-számítások valamint a gyakorlatban is igazolt kockázatcsökkentő módszerek. Mindezek ugyanis a szabályozás egyik leglényegesebb célját adják: a lakosság kockázatainak csökkentését. Tehát a téma aktualitását és fontosságát a valós igény határozza meg, ennek megfelelően a kutatásom egyben hiánypótló jellegű is. KUTATÁSI CÉLOK A probléma megfogalmazásakor rávilágítottam a védelmi tervezés jelentősségére, szerepére a veszélyes ipari üzem működtetésében. A védelmi tervek funkciójának egyértelmű, teljes-körű betöltéséhez indokoltnak tartom a tervezési folyamat feltételrendszerének részletesebb kutatását, szabályozását. Ennek megfelelően a célkitűzéseim az alábbiak: 1. Megvizsgálom, hogy a különböző hatályos hazai jogi normák milyen kötelezettségeket rónak a veszélyes ipari üzemek üzemeltetőire a védelmi jellegű tervek készítésével kapcsolatosan. 2. A fenti elemzés alapján javaslatot teszek olyan jogszabályra, amely a jelenleg hatályos jogszabályok harmonizálásával integráltan kezeli a védelmi tervezési kötelezettséget. 3. Analizálom a veszélyes ipari üzemek biztonsági dokumentációi keretében benyújtott belső védelmi terveket. Elemzem, hogy a kockázatcsökkentés hogyan realizálódik az egyes okmányokban, milyen általános következtetések vonhatók le a hiányosságokból. 4. Megvizsgálom, hogy a belső védelmi tervekben foglaltak milyen feltételek között vezethetnek a tényleges lakossági kockázatcsökkentéshez. Ennek egyik folyományaként meg-

5 5 fogalmazom a belső védelmi terv gyakorlati alkalmazásához szükséges tényleges feltételeket. 5. Megvizsgálom, hogy a belső védelmi tervek végrehajtásához milyen erő-eszköz számítási metódusokat alkalmaztak és ezek milyen mértékben felelnek meg a tervezés igényeinek. Ez alapján javaslatot teszek releváns, a belső védelmi tervezéshez irányadó erő-eszköz számvetési módszerre. 6. Megalkotok egy ellenőrző listát, amely alapján a hatóság munkatársai ellenőrizni tudják a belső védelmi tervek életszerűségét. 7. A veszélyes üzemek üzemeltetői tapasztalataim szerint a biztonsági dokumentációikban csupán az engedélyezési kritériumok teljesítését bizonyították. A kockázatok csökkentése kevés kivételtől eltekintve nem szerepel az okmányaikban. Ezt tapasztalva kidolgozom a kockázatcsökkentő intézkedések egységes rendszerét, továbbá javaslatot teszek arra, hogy az üzemeltetők és a hatóság munkatársai ezen intézkedéseiket milyen eljárásrendben realizálják. KUTATÁSI MÓDSZEREK Az értekezés elkészítése során jelentős mértékben támaszkodtam egyrészt a hazai és külföldi (elsősorban holland) szakirodalom, a vonatkozó jogszabályok elemzésére, másrészt a veszélyes ipari üzemekben történt szakmai látogatások tapasztalataira, továbbá a biztonsági területért felelős vezetőkkel, a biztonsági dokumentációt készítő szakemberekkel, a hatósági felügyelőkkel lefolytatott szakmai konzultációkra. Különös figyelmet szenteltem az üzemi technológiai, védelmi és más dokumentációk áttanulmányozására. Értékeltem a lezajlott belső és külső védelmi tervek szerint lefolytatott gyakorlatok tapasztalatait. Ezek alapján általános érvényű következtetések vontam le. A téma kidolgozása során felhasználtam közel 30 éves szakmai tapasztalataimat, saját kutatási eredményeimet.

6 6 AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT Az első fejezetben a védelmi tervkészítési jogszabályi környezetét vizsgáltam meg. Ismertettem azokat a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi jogszabályok releváns normáit, melyek védelmi tervkészítési kötelezettséget írnak elő a veszélyes ipari üzem üzemeltetője számára. Meghatározott szempontrendszer szerint elemeztem és összehasonlítottam a különböző előírások tartalmi és formai követelményrendszerét, feltártam azok erősségeit, hiányosságait, egymással való harmonizációját. Az elemzés alapján következtetéseket vontam le, melyeket felhasználtam a vonatkozó tézisem bizonyítására. A második fejezetben megvizsgáltam a védelmi tervezés a belső védelmi terv és a veszélyes tevékenység engedélyezési folyamat közötti kapcsolatrendszert. Ennek kapcsán ismertettem a hatósági engedélyezési folyamat gyakorlatát, rávilágítottam a szabályozás anomáliáira. A vonatkozó jogszabályi kritériumrendszer elemzése kapcsán bemutattam a mennyiségi kockázatelemzés fogalomkörét és folyamatrendszerét. Vizsgáltam a kockázatcsökkentő intézkedések elméleti és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, kitérve a döntéshozatali mechanizmus folyamatára. Elemeztem a védelmi tervezés helyét a mennyiségi kockázatelemzés folyamatában. Az elemzések alapján következtetéseket vontam le, melyeket a vonatkozó tézisem igazolására használtam. A harmadik fejezetben a védelmi tervezés a belső védelmi tervek kockázatcsökkentő szerepének elemzésével foglalkoztam. Megvizsgáltam néhány, a hatóság számára benyújtott belső védelmi tervet, összevettem a jogszabályi kritériumrendszerrel, feltártam azok hiányosságait. Rendszereztem és értékeltem a belső- és külső védelmi terv szerinti gyakorlatok tapasztalatait. A belső védelmi terv hatékony kockázatcsökkentő szerepének betöltéséhez a következő kérdések megválaszolását láttam szükségesnek: A belső védelmi tervben milyen megfontolások alapján választották ki a kockázatcsökkentés és kárelhárítás feladatait? A belső védelmi tervben megfelelő erő eszköz anyag számvetési feladatokat alkalmaztak-e? A belső védelmi tervben leírt feltételek vajon mennyiben felelnek meg az üzemben meglévőknek? A kérdések megválaszolásával bizonyítottam a vonatkozó tézisem.

7 7 ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK A veszélyes ipari üzemek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően több védelmi tervvel rendelkeznek. A párhuzamos szabályozás következtében a védelmi tervek között átfedés van. A vonatkozó jogszabályok többségében harmonizáció szükséges. A tervek oktatására, rendszeres gyakoroltatására, felülvizsgálatára szükség van, ami a vonatkozó követelményrendszerben kötelezésként nem jelenik meg. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény, és a Rendelet a hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemek számára előírja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelését, melynek módszereként a mennyiségi kockázatelemzés került meghatározásra. Az üzemeltetők célja a kockázatelemzés elkészítésével csupán a jogszabályi megfelelés bizonyítása, annak eredményei, tapasztalatai nem jelennek meg intézkedési terv formájában. A hatóság a biztonsági dokumentációk felülvizsgálata során információt kap a különböző biztonsági berendezésekről, alkalmazott eljárásokról, védelmi tervezésekről, amelyek kockázatcsökkentő intézkedésekként alkalmazhatók. A felhalmozódott tapasztalatok jelenleg nem kerültek feldolgozásra, rendszerezésre, adattárba való rögzítésre. A Rendelet nem tartalmaz kötelező jellegű előírást a kockázatcsökkentő intézkedések megvalósítására vonatkozóan, ez az üzemeltető (szakértő) a hatóság a szakhatóság közötti egyeztetési folyamat eredménye. A kockázatcsökkentő intézkedések kiválasztására, alkalmazására, a tárgykörben a hatóság és szakhatóság szerepére hiányzik eljárásrend. A belső védelemi terv, illetve a védelmi tervezés szerepe a hatósági engedélyezési eljárás folyamán kettős: egyrészt a felülvizsgálat során önálló kritériumrendszerként jelenik, másrész a halálozás egyéni- és társadalmi kockázat nem megfelelősége esetén kockázatcsökkentő intézkedésként alkalmazható. A belső védelmi tervek általában, mint dokumentációk kielégítik a Rendelet vonatkozó kritériumait, azaz tartalmazzák a tartalmi követelményeknek megfelelő szempontokat. Ugyanakkor a gyakorlatok során kiderült, hogy néhány terület vonatkozásban a terv a feltételezett veszélyeztetést nem a kívánt hatékonysággal kezeli. Ezek a területek elsősorban a mentésszervezés, az anyagi technikai ellátottság és hírközlés. Ahhoz, hogy a belső védelmi tervben igazolni lehessen a tényleges kockázatcsökkentő szerepet: hitelesen kell meghatározni a veszélyhelyzeti reagáláshoz szükséges erők-eszközök és

8 8 infrastruktúra igényt, igazolni kell azt, hogy az így meghatározott elemek az üzemben ténylegesen, megfelelő állapotban vannak, továbbá azt, hogy a felkészítés és a gyakoroltatás megfelelő módon megtörtént. E fejezetben a belső védelmi terv realitásaihoz igazodó erő-eszköz számvetési módszert javasoltam, és meghatároztam azokat a feltételeket, amelyek a belső védelmi terv tényleges kockázatcsökkentő szerepéhez elengedhetetlenek.

9 9 TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A kutatás során elért új eredmények: 1. A súlyos ipari balesetek megelőzését szolgáló mennyiségi kockázatelemzés folyamatát elemezve, a kockázatcsökkentő intézkedéseket egységes rendszerben elhelyezve konkrét eljárást javasoltam a kockázatcsökkentő intézkedések kiválasztásának folyamatára, valamint a kockázatcsökkentő intézkedés, illetve annak meghozatalával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtésére szolgáló adattár kialakítására. 2. Feltártam a védelmi tervezés párhuzamosságait, hiányosságait, és konkrét módszert fogalmaztam meg a különböző jogszabályok alapján történő védelmi tervezés egységes keretbe történő rögzítésre. Ennek tartalmai és formai követelményeire vonatkozóan irányelvet dolgoztam ki. 3. Erő-eszköz számvetési módszert dolgoztam ki a védelmi tervezéshez, továbbá meghatároztam a tervek tényleges kockázatcsökkentő szerepéhez elengedhetetlen feltételeket. Ennek folyományaként a veszélyes üzemek és a hatóság képviselői munkájának segítésére ellenőrző listát készítettem, amely segítségével ellenőrizhető a belső védelmi terv (védelmi tervek) tényleges kockázatcsökkentő szerepe. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁN- LÁSOK 1. Értekezésem alapját képezheti több jogszabály módosításának, továbbá a védelmi tervezéssekkel kapcsolatos szabályzó újragondolásának. 2. A dolgozatomban megfogalmazottak alapul szolgálhatnak: A súlyos ipari balesetek mérséklését szolgáló technikai megoldások költség-hatékony, műszakilag megalapozott tervezési folyamatához; A védelmi tervezéssel kapcsolatos hatósági felügyeleti kritériumrendszer megalapozásához és részletes kimunkálásához; A védelmi tervezés során az erő-eszköz hatékony tervezéséhez. 3. Az értekezésem segédletként, megfelelő szerkesztési módosítások elvégzését követően felhasználható elsősorban a hivatásos katasztrófavédelem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, és a Szent István Egyetem oktatási rendszerében.

10 10 4. Értekezésem hozzájárulhat a súlyos ipari balesetek megelőzését és elhárítását szolgáló célkitűzések prioritásának meghatározásaiban, és a fejlesztendő területek közötti helyes arányok kialakításában.

11 11 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Folyóirat cikkek 1. Hoffmann Imre: Erő-eszköz számvetések és realitások a belső védelmi tervben SZIE YMÉTK Tudományos Közlemények, Budapest, Hoffmann Imre: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységének összegzése és szerzett tapasztalatok, Katasztrófavédelmi Szemle 2000/3. szám. 3. Hoffmann Imre: Az évezred árvize, Védelem Katasztrófa és Tűzvédelmi Szemle 2000/4. szám. 4. Muhoray Árpád Hoffmann Imre: A vezetési törzsmunka tapasztalatai, Védelem Katasztrófa és Tűzvédelmi Szemle 2002/6. szám. 5. Hoffmann Imre: Engedély? Tanúsítvány? Piacfelügyelet? VÉDELEM 2004/3.szám oldal 6. Hoffmann Imre: Pirotechnikai termékek tűzmegelőzési szemmel, VÉDELEM XI. évf. 5.szám Hoffmann Imre: Veszélyes árúk szállítása I., VÉDELEM XI. évf. 5.szám Hoffmann Imre: Veszélyes árúk szállítása II., VÉDELEM XI. évf. 6.szám Hoffmann Imre: Veszélyes árúk szállítása III., VÉDELEM XII.évf.1.szám Hoffmann Imre: A tűzvédelmi tárgyú jogszabályok harmonizációja az EU csatlakozás tükrében (1) KATASZTRÓFAVÉDELEM 2004/4. szám oldal 11. Hoffmann Imre: Jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás tükrében. (2) KA- TASZTRÓFAVÉDELEM 2004/6.szám oldal 12. Hoffmann Imre: Pirotechnikai termékek és a tűzmegelőzés. KATASZTRÓFAVÉDE- LEM XLVI.évf.12.szám Hoffmann Imre: Veszélyes hulladékok katasztrófavédelme. KATASZTRÓFAVÉDE- LEM XLVII.évf.2.szám Hoffmann Imre: A Katasztrófavédelem és a Határőrség együttműködésének új aspektusai az EU tagság után. Határrendészeti Tanulmányok 2005/1. különszám 15. Hoffmann Imre: A veszélyes áruk közúti szállításának biztonsága. KATASZTRÓFA- VÉDELEM XLVII. évf. 9.szám. 16. Hoffmann Imre: A megelőzési terület tűzvédelmi szabályozása a múlt, a jelen és a jövő feladatainak tükrében. KATASZTRÓFAVÉDELEM XLVIII. évfolyam 5. szám, május

12 Hoffmann Imre: Tájékoztató a BM OKF-nek az elmúlt időszakban végzett jogalkotási tevékenységéről, a legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok vonatkozásában. FLÓRIÁN PRESS 15. évfolyam 7-8. szám, Könyv, könyvrészlet, segédlet Magyar nyelvű 1. Hoffmann Imre: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem. AGRO-21 füzet, számú példány o. 2. Hoffmann Imre: Terrorizmus és katasztrófavédelem, BELÜGYI SZEMLE Tudományos folyóirat 2004/ 7-8. szám. 3. Hoffmann Imre: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt stratégiai célja a megelőzés. BELÜGYI SZEMLE Tudományos folyóirat 2004/7-8. szám. 4. Hoffmann Imre: Módszertani Segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához. Módszertani Segédlet Könyv formában Hoffmann Imre: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozása. Ipari biztonsági kockázatkezelési kézikönyv lektorált Angol nyelvű 1. Hoffmann Imre: Módszertani Segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához. Módszertani Segédlet Könyv formában Hoffmann Imre: Az EU tűzvédelmi hálózat tevékenysége The activities of the EU Fire Safety Network. SZIE ÉTK Tudományos Közlemények Budapest, Konferencia kiadványban megjelent előadás 1. TISZA-PILOT konferencia: Árvízi helyzet miatti kitelepítés tervezésének térinformatikai támogatása, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, november 2. IT-SEC informatikai konferencia: Informatikai lehetőségek a katasztrófa-elhárítás megelőzésében, a veszélyhelyzetek elhárításában, november KRIMINÁL-EXPO: Műszaki Mentőbázisok alkalmazásának tapasztalatai, november Ami összeköt bennünket informatikai konferencia: Informatika és kommunikáció a katasztrófavédelemben, május, konferencia CD-jén. 5. Védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem rendszere, 2003., Védelmi igazgatás és katasztrófavédelmi feladatok című CD-n.

13 13 6. Védelmi igazgatás a veszélyhelyzetekre történő reagálás megtörtént események tükrében, 2003., Védelmi igazgatás és katasztrófavédelmi feladatok című CD-n. 7. Prof. Dr. Pintér István - Hoffmann Imre: Struktúra, együttműködés, koordináció szociálpszichológia dimenziói, A pszichológia alkalmazása a katasztrófavédelemben című konferencia szakmai kiadványában, CD-n, június. 8. Prof. Dr. Pintér István - Hoffmann Imre: A válságkommunikációt kísérő zavarok csökkentésének lehetőségei a vezető munkában. Készüljünk fel az elképzelhetetlenre című konferencia CD-jén, Konferencia előadás 1. Gazdaságosság, hatékonyság és biztonság a repülésben. Tudományos konferencia. Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdései. ZMNE BJ KMFK.RI. Szolnok Katasztrófavédelem felkészültsége az Unió küszöbén, szükséges szervezeti változások. Veszprém Megyeháza Az OKF helye, szerepe a veszélyes áruszállításban. Budapest Hotel Platánius VTE Szakmai nap, O Az új kihívások és a képzés összefüggései. Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Pécel, A települések veszélyeztetettsége, veszélyhelyzetek kezelése, a hivatásos szervek, polgári védelmi szervezetek és a társadalmi, önkéntes és karitatív szervezetek feladatai, együttműködése. Hajdúszoboszló, Településbiztonsági Konferencia A katasztrófavédelem kapcsolata a környezetvédelemmel. KVIK konferencia, Balatonboglár, A tűzoltóságok (válság)-kommunikációs tevékenysége. Pszichológiai konferencia, Szolnok, Ipari balesetek megelőzése Magyarországon, védelmi tervezés és lakossági tájékoztatás veszélyes ipari üzem környezetében. ENSZ EGB IBE Részes Felek 3. konferencia Százhalombatta, A BM OKF és a VTE között létrejött megállapodás, valamint a veszélyes árúk szállításának helyzete a katasztrófavédelem szemszögéből. Biztonsági Tanácsadók Szakmai Napja, Budapest, Az OKF szervezete, helye, szerepe és feladatai az ország védelmi rendszerében. ZMNE Vezérkari Tanfolyam, Balatonföldvár,

14 A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelemi tevékenységek szakmai megalapozása. Közép és Kelet Európai Környezet. Int. projekt, Balatonföldvár A katasztrófavédelem és a határőség együttműködésének új aspektusai az EU tagság után. Tudományos szakmai konferencia Határőrség Országos Parancsnokság, Budapest, A katasztrófavédelem veszélyes anyagokkal és hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége, XIV. Országos Önkormányzati Környezetvédelmi Napok konferencia KVIK Budapest, Lakossági tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a veszélyes ipari üzemek környezetében Gyermekeinkkel, unokáinkkal a katasztrófák ellen c. konferencia, Budapest, A katasztrófavédelem és a tűzvédelem megelőzési feladatai, hatásköreinek érvényesítése tapasztalatai. Egymásért környezetünkért felelősséggel c. konferencia, Budapest, A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők felkészültségének szerepe a gyakorlati munka hatékonyságában. Az oktatás képzés szerepéről a tűzvédelemben c. nemzetközi konferencia, BM KOK Pécel, Erdőtüzek-katasztrófák légi tűzoltás taktikájának elméleti alapjai és gyakorlati megvalósulása. Tudományos konferencia ZMNE BJKMK Szolnok, A tűz- és katasztrófavédelem korszerűsítése. GTE Országos Tűzvédelmi Konferencia, Gyula, A tűzvédelem szabályozottsága, a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes jogszabályok módosításának helyzete, a tűzmegelőzés, a tűzvédelem szerepe a katasztrófavédelemben. Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium, Budapest, Az EU csatlakozásról és az utóbbi év tapasztalatairól. VI. Nemzetközi Tűz-és Katasztrófavédelmi Konferencia, Hajdúszoboszló, A nemzetközi és hazai katasztrófa előrejelző rendszerek kiépítésének követelményei és lehetőségei. Biztonsági és Védelmi Igazgatási Konferencia, Budapest, A Magyar Köztársaság katasztrófa veszélyeztetettsége. EB Seveso II IFRT Nemzetközi Konferencia, Tiszaújváros, Harmonizáció a katasztrófavédelem területén. VII. Műszaki Biztonsági Konferencia, Keszthely,

15 Korunk tűzoltósága és a katasztrófa-elhárítás Magyar Tűzoltó Szövetség 135. évfordulójára rendezett tudományos konferencia. Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, Közúti Közlekedési Akadémia és a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda szervezésében: Veszélyesáru konferencia: A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos évi katasztrófavédelmi tapasztalatok SECUREX Nemzetközi munka-, tűz és biztonságvédelmi szakkiállítás Tűzvédelmi szekciója: SEVESO II. Irányelv hatályosulása. A tűzmegelőzés aktualitásai c. előadás, HUNGEXPO SEVESO II. konferencia: A SEVESO II. EU Irányelv végrehajtásával összefüggő feladatok (általános tájékoztató). Velence, TSZVSZ konferencia: A tűz-, a polgári- és a katasztrófavédelem kérdései. Siófok, Tudományosan megalapozott szakmai segédlet és kiadvány 1. Hoffmann Imre: A katasztrófavédelem feladatai a környezeti veszélyhelyzetek során, különös tekintettel az önkormányzatokkal történő együttműködésre, Környezetvédelmi Információs Klub szakmai kiadványában, Hoffmann Imre: Súlyos balesetek, katasztrófák bevetésirányítása, döntéselőkészítése, támogatása, kommunikációs, informatikai és térinformatikai alkalmazásokkal, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kommunikáció kiadványban.

16 16 SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ VÉGZETTSÉG Vegyipari Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola Finommechanikai és Elektortechnikai Műszerész Szak BM Tűzoltó Tisztképző Iskola Tűzoltó tiszt BM SZU Tűzoltó Műszaki Főiskola, Moszkva Okleveles tűzrendészeti és biztonságtechnikai mérnök SZAKMAI TAPASZTALAT Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság Beosztott tűzoltó Szolnok Tisztképző hallgató Budapest Szolgálati és tűzmegelőzési területeken beosztott tiszt Karcag BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Egyetemi hallgató Moszkva Jász Nagykun Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság Személyzeti kiemelt főelőadó Tűzmegelőzési csoportvezető Tűzoltási szakág-vezető Jász Nagykun Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság Megbízott megyei parancsnok XII.31. Jász Nagykun Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság Megyei parancsnok 2000.I IX.02. Jász Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató 2003.IX.03. -tól Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettes

17 17 NYELVISMERET Felsőfokú orosz C típusú nyelvvizsga Középfokú német C típusú nyelvvizsga TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, TAGSÁG Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozatának tagja Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának tagja Magyar Biztonságtudományi Társaság tagja Budapest, június 1. Hoffmann Imre

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

VASS Gyula tű. ezredes. A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében

VASS Gyula tű. ezredes. A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa VASS Gyula tű. ezredes A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében című doktori

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelõzési és védekezési tevékenység rendszere

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FLEINER RITA DOMINIKA Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében című doktori (PhD)

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti. Siófok, november Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3.

Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti. Siófok, november Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3. NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes Iparbiztonsági szakmai napok Siófok,

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén

Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács SÁNDOR ANNAMÁRIA Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén

Részletesebben

KUTI RAJMUND tű. őrnagy

KUTI RAJMUND tű. őrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács KUTI RAJMUND tű. őrnagy Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Grafjódi István

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Grafjódi István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Grafjódi István a súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok

A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály 2015. november 26. Az előadás tartalma 1. Bevezető 2. A

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az Iparbiztonság átfogó bemutatása Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az előadás tartalma: 1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységek (felderítés,

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben