IFJÚSÁG r ES SZÍNHÁZ. Magyar Színházi Intézet Budapest 1976

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁG r ES SZÍNHÁZ. Magyar Színházi Intézet Budapest 1976"

Átírás

1 IFJÚSÁG r ES A SZÍNHÁZ Magyar Színházi Intézet Budapest 1976

2

3 IFJÚSÁG ÉS A SZÍNHÁZ Szociológiai vizsgálat Készítette: a Magyar Szinházi Intézet munkacsoportja Almási Miklós (témafelelős) Kérész Gyula Gervai András Szakértő-tanácsadó: Somlai Péter ELTE Szociológiai tanszék

4 ISBN A szerkesztésért és kiadásért felelős a Magyar Szinházi Intézet igazgatója. - Készült a Magyar Szinházi Intézet sokszorosító üzemében. lol6. Budapest, Krisztina krt. 57. A/5 méretben. 5oo példányban, 12o oldal terjedelemben. Felelős vezető: Dr. Osváth László gazdasági igazgató

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető megjegyzések 1. A felvétel módszerei 2. Elemi adatok I I. A fiatalok színházzal kapcsolatos beállítódásai (Mit várnak az előadásoktól) I I I. Televízió és a szinházi kultúra terjedése IV. A színházlátogatás társas viszonyai V. Színházra nevelés az iskolában VI. Ajánlásaink Bibliográfia Mellékletek: l.sz. Kérdőivek 2.SZ. Közönségszervezők és a fiatalok

6

7 I Bevezető megjegyzések A Magyar Színházi Intézet a Kulturális Minisztérium támogatásával ben szociológiai vizsgálatot folytatott a fiatalok körében, azzal a céllal, hogy felmérje az ifjúság színházbajárási szokásait, művelődési igényeit, színházzal kapcsolatos elvárásait. Ezt a munkát természetesen azzal a "háttérigénnyel" végeztük, hogy miképp lehetne hatékonyabban elősegíteni ennek a csoportnak szinházhoz kötését. Pontosabban: milyen eszközökkel, kulturális intézkedésekkel lehetne elősegíteni a szinházbajáró fiatalok számának radikális emelését. A két feladat nyilván egymásra épül: ahhoz, hogy a színházat meg tudjuk szerettetni, hogy tehát "be tudjuk vezetni" a fiatalokat, ismernünk kell szokásaikat, valamint azokat a közösségi, családi, demográfiai és művelődésben összetevőket, melyek ma a szinházhoz vezetik őket, vagy éppen távoltartják őket. Arra ugyanis már korábban rájöttünk, hogy a közönségszervezés jelenlegi formái, az iskolai oktatás szinház-látogatásai, a szinházi propaganda kialakult mechanizmusa már nem elégséges: nem tudja bővíteni a fiatalok színház igényét, legfeljebb a már meglévő szinten tudja tartani a szinházbajárók számát. A közművelődési feladatok, az ifjúságpolitikai törekvések viszont azt irják elő számunkra, hogy ezt az alapvető kulturális tevékenységet, emberformáló tényezőt még elterjedtebbé, közkedveltebbé tegyük az ifjúság körében, üj "csatornákat" kellett tehát keresnünk,

8 s ezekre egy alaposabb szociológiai elemzés segítségével próbáltunk rátalálni. Ez a vizsgalat tehát gyakorlatra, teendőkre centrale felmérés, célja az, hogy bizonyos ajánlásokat tudjunk tenni. Ezért számos olyan mozzanat is szerepel majd az adatok között, melyeket pestiesen szólva "zsebből" is ki lehetne következtetni* Csakhogy ami kézenfekvőnek láiszik, sokszor előítéletnek tűnik, tehát nem árt tudományosan próbára tenni, másrészt a nyilvánvaló összefüggések is csak ugy szolgálhatnak hatékony intézkedések alapjául, ha a tényeken ellenőriztük őket. (illúziónak bizonyult az, hogy a tévé szinházi közvetítései önmagukban is közelebb viszik a fiatalokat az élő színházhoz. Ez persze nem je lenti azt, hogy a televíziót nem lehet felhasználni a fiatalok sz. -1 nházra-nevelósében, s a szinházi közvetítések nem jelentenek sokat azok számára, akik nem juthatnak el színházba. ) Ha igy fogjuk fel az itt bemutatásra kerülő adatokat, akkor két tény ötlik azonnal a szemünkbe. Az egyik: 1064 óta - ha nem is meredeken - állandóan emelkedik a szinházbajáró fiatalok száma, tehát a kulturális politika, a szinházi propaganda, az ifjúsági szervezetek és az iskola jó munkája ilyen közvetett adatokon is lemérhető. A másik: e jelentős eredmények ellenére hatalmas fehér foltokkal kell még ma is számolnunk, s e fehér folt-tömeg "sokkirozó" hatását még egy ilyen vizsgálat szürke számai is elárulják. Vizsgálatunk 2,5 millió fiatalról számol be. A mellékelt táblázatból pl. kiderül, hogy ezek közül 358 ezer életében még egyszer sem volt színházban; több, mint egy millió fiatal nem tud egyetlen müvet sem említeni Shakespeare-től vagy Erkeltől vagy Kodálytól vagy Verditől és legismertebb müveiket sem tudta szerzőjükkel azonosítani; 2 millió fiatal nem tudja kicsoda Brecht, Illyés, Mozart, Wagner - legfeljebb annyit tudtak róluk, hogy

9 színpadi müveket Írtait. Adataink azonban arról is tanúskodnak, hogy az elmúlt tiz évben (egy 1064 ben végzett MRT vizsgálathoz viszonyítva) minden iskolázottsági szinten megemelkedett a klasszikus szerzőket (Csehovot,Ibsent stb.) ismerő fiatalok aránya. (Ebben a televizió- és rádióvetélkedőknek is része lehet, ami nem feltétlenül adott indíttatást a kultúra magasabb szintjének eléréséhez is.) A éves korú fiatalok közül hányan járnak rendszeresen vagy ritkábban szinházba, és mennyien nem járnak (ezer főben, reprezentatív vizsgálatunkban kapott arányszámok alapján): 2,5 millió fiatal közül Ebből: 0,5 millió fővárosi fiatal közül szezonban legalább havonta évente többször, de nem havonta évente egy-két alkalommal néhány alkalommal volt élétében egyszer volt életében még nem volt életében Az ifjúság szinházi kultúrájának vizsgálatakor tisztázni kellett, mit értünk "ifjúságon", meddig terjed az az életkor, és milyen társadalmi dinamikát képvisel. Abból a feltevésből indultunk ki, amit Fred Mahler, román szociológus dolgozott ki: ő a fiatalságot, mint olyan társadalmi kategóriát kezeli, melynek létét és tudatát két dinamikus erő határozza meg: az egyik a jelenbeli státusz és szerep,a másik a jövőbeli, remélt, célul kitűzött státusz és szerep. Az ifjúságot ennek a két pólusnak a dialektikus ellentétes viszonya hajtja, fesziti. A mi szempontunkból ez annyit jelentett, hogy a jelenbeli szinházbajárás a jövővel kapcsolatos tervek függvénye is: valamilyen

10 céllal megy a legtöbb fiatal színházba - későbbi szakmájára készülve, későbbi érdeklődését figyelembe vére választ igy, ugyanakkor a jelenbeli társadalmi, családi, közösségbeli helyzete is "löki" vagy tartja vissza döntésében. Ez a feszültség magyarázza azután azokat a társadalmi feszültségeket és feszítő erőket is, melyek az i f júság viselkedését meghatározzák, s nyilván irodalommal, művészeti intézményekkel szembeni magatartását is befolyásolják. Problémát jelentett e csoport életkorát behatárolni, hiszen nehéz megmondani hol kezdődik, és hol végződik az ifjúság. Egyesek a serdülő kort is az ifjúsághoz számítják, mások csak 18 év után kezdik számítani a csoportspecifikus viselkedést. Ujabb problémát jelentett a felső határ: társadalmi átlagban is meglehetősen kitolódott az ifjúság határa, olykor egészségtelenül is belenyúlik a felnőttkorba. Ezért a felső hányad már bizonyos fokig a felnőtt társadalom viselkedéséről is ad némi útmutatást. A mi mintánk a 16 és 30 év közötti fiatalokat reprezentálja országos vizsgálatunkban. A korhatárt az döntötte el, hogy milyen mintát kaptunk a Központi Statisztikai Hivataltól. Bizonyos témáknál ez mellékes kérdés (a szinházlátogatottság esetében kis szerepet játszik az életkor) más témáknál viszont, ahol életkorok szerint egyenletes változást tapasztalunk (pl. mit vár a színháztól?) jobb lett volna, ha a belső tagoltságot is meg tudiuk volna adni. A magyarországi társadalmi helyzetet azonban végül is jól reprezentálja ez a blokk: az ifjúság mint a felnőttkorral érintkező társadalmi csoport maga is egy valós probléma. A vizsgálat egy több év óta érlelődő igényt próbál kielégíteni. Számos fórumon esett szó arról, hogy a szinházi igényeket, illetve a közművelődés stratégiáját ne találomra, vagy a szinházi rókák szimatára bizzuk, hanem szociológiai felmérésekre. (Vö.: Földes Anna: Színház és

11 ifjuság, Szinház szept.; Molnár G.Pétert Lehet-e színházjegyet kapni? Népszabadság E szerzők nem számoltak az olyan, már létező vizsgálati előzményekkel, ered-> menyekkel, melyek 1964 óta folyamatosan készültek, részint a KSH műhelyeiben (az évenként megjelenő Kulturális adatok köteteiben), részint egyéb intézményekben (Népművelési Intézet vizsgálatai Budapesten a Kulturális blokkok körében Józsa Péter munkája, 1972), Gazsó - Pataki - Várhegyi: Diákéletmód Budapesten, 1971; A budapesti lakosság véleménye a színházakról, Piackut.Int.1972; Bácskai M.: Diákszinpad és diákszintjátszás, Tankönyvkiadó, Ide számítanám - vizsgálatunk legfontosabb, statisztikailag is igen alapos előzményét, a Magyar Szinházi Intézet 1968-as reprezentatív elemzését (Hatezren a szinházró1), mely máig a leghasználhatóbb szociológiai áttekintés a társadalom és a szinház kapcsolatairól. (Részletes irodalomjegyzék a beszámoló végén található.) E kutatási előzmények ellenére az ifjúság és a szinház találkozásának különböző csomópontjai valóban csak érintőleges kutatásokban szerepeltek. A mi vállalkozásunk is csupán néhány, közművelődési stratégiánkat elósegitő problémakörre szoritkozik, és ennyiben akarja csak kielégíteni a fent jelzett szakmai, kultúrpolitikai igényt. 1. A felvétel módszeréről Az az országos reprezentatív minta, melyet a KSH bocsájtott rendelkezésünkre, mintegy ezer főt jelentett - országos eloszlásban, és - mint emiitettük - kb. 2,5 millió korú fiatalt reprezentált. Ezt a kiemelt csoportot kerestük meg kérdőivünkkel (l.sz. melléklet) és 43 kérdezőbiztossal. A beérkezett és értékelhető kérdőivek száma 857. A számszerűsített válaszokat számitógépen dolgoztuk fel. Országos vizsgálatunk - néhány oknyomozó kérdéstől eltekintve - problémafeltáró és leiró jellegű volt,

12 alapvetően azonban az érdekelt bennünket, hogy egy ember miért lesz szinházbajáró, hogy divat leaz-e és hogyan lesz divat a színházbajárás, hogy a lehetséges drámai irányzatok közül melyik érdekli leginkább a fiatalokat, hogy a hangadó kisebbség milyen törvények alapján alakul ki, ezért azoknak az ismereteknek fényében, melyeket a makrovizsgálattal nyertünk, kutatásunkat kiegészítettük kiscsoportos vizsgálattal és csoportos interjúkkal. Ehhez járult még néhány kiegészítő vizsgálati mélyinterjú a budapesti szinházak közönségszervezőivel (2.sz. melléklet) és különféle cimmel Íratott iskolai dolgozatok tartalomelemzése. Ezek a kiegószitő anyagok más irányból segítettek hozzá a színházba szoktatás motívumainak kereséséhez. A vizsgálat módszerének változása, az a krimihez, vagy vakrepüléshez hasonlítható tapogatódzás, mellyel "a szinházi jelenség" megragadhatóságával kísérleteztünk, egy elvi problémára is fényt vetett. Arra, hogy a szinház nem csak kollektiv tevékenység - másokkal együtt megyünk, követünk bizonyos divatokat, mi is kiváncsiak vagyunk a s i kerdarabokra stb. -, hanem át- meg átszövik a presztizs- -szempontok (szinházba járni ma is elsősorban értelmiségi szokás), van bizonyos kifelé mutatott mozzanata, azaz a néző is "szerepel", legalábbis a szomszédok, barátok, osztálytársak stb. szemében. (Szerepel: jól vagy rosszul, a- szerint, hogy miképp itéli meg őt az a csoport, melyben él.) S ez a szereplési mozzanat teszi nehézzé a jelenség megragadását. A komplex vizsgálat eredményei alapján négy problémakört emeltünk ki: 1. Mit várnak a fiatalok a szinháztól, s mennyire találják meg a színházakban, amit elvárnak? 2. Hogyan viszonyulnak a fiatalok a színmüvek különböző kommunikációs formáihoz (élő szinház, rádió- és tévészinház, szinmü-olvasás)?

13 3. Milyen társulási szokások jellemzik a fiatalok színházlátogatását, milyen szerepet játszanak az informális osoportok színházlátogatási szo- ' kásáik kialakulásában? 4. Mennyire hatékonyak az iskolai közös színházlátogatások, és milyen "kölcsönhatás" Tan az iskola és a szinház között? E témakörök kitálasztását az indokolta, hogy e területeken tudtuk a legtöbb művelődéspolitikai, pedagógiai és szinházpropagandára vonatkozó lehetőséget megragadni. 2. Alapadatok Vizsgálatunk kiinduló pontja az Tolt, hogy a fiatalok közül hányan, milyen rendszerességgel járnak színházba. A látogatási adatok önmagukban, összehasonlítás nélkül kereset mondanak* Sajnos, a rendelkezésünkre álló rizsgálatok módszertanilag nem egyneműek ragy még tág becslésre sem alkalmasak. Az ÁIB által készített felmérés szerint például a éres fiatalok 3/4-része színházlátogató (adataink szerint az ilyen korú fiataloknak még 1/3-a sem megy érente többször szinházba). Az eltérés oka az, hogy az ÁIB felmérés postai módszerrel készült, s akik nem szeretik a színházat, nem küldték vissza a kérdőivet. Pedig saját rizsgálatunk is inkább felfelé torzit, mert a rálaszadók igyekeztek müreltebbnek látsznai a kérdezőbiztosok előtt. Ezt onnan tudjuk, hogy a megkérdezett fiatalok 13%-a állitotta, hogy haronta egyszer szinházba szokott menni, ami önmagában 800 ezer látogatót jelent, márpedig a rizsgálat érében eladott összes színházjegyek száma sem tesz ki ennyit (hari átlagot rére), s tapasztalataink szerint a jegyek eladásából nem feltétlenül köretkezik, hogy el is mennek rele szinházba.

14 , A gyérszámú összehasonlítható vizsgálat közül csak néhány vethető egybe, többé kevésbé megbízható módon. A Központi Statisztikai Hivatal 1064-ben és 1074-ben végzett vizsgálatában a fiatalok színházlátogatására is közöl adatokat, az utóbbit azonban még nem tették közzé. Az 1064-es KSH vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 15 évnél idősebb népesség 6 %-a. járt rendszeresen (szezonban legalább havonta) szinházba, 26 % évente legalább egyszer, 65 % nem, vagy ennél is ritkábban. A éveseknél es vizsgálatunk szerint kedvezőbbek ezek az arányok, ebben azonban az eltelt évtized művelődési viszonyai és kulturális politikája is szerepet játszott. (Havonta 13 %\ ennél ritkábban, de évente legalább egyszer 46 %, nem jár szinházba 40 %.) A teljesség kedvéért lássuk abszolút számokban is az "alaphelyzetet": Hányan járnak szinházba, milyen formákban (és hányan) ismerkednek szinházszerü művészi tevékenységekkel. 2,5 millió éves korú fiatal közül - reprezentatív vizsgálatunk alapján - hányan folytatták a felsorolt kulturális tevékenységeket (ezer főben) a kérdezés évében szokott Régebben szokott Régebben sem szokott Prózai szinházba járni Operába járni Amatőr előadásokra járni Tévében szindarabot nézni Rádióban szindarabot hallgatni Színdarabokban szerepelni Színdarabokat olvasni, Verseket szavalni Kórusban énekelni Hangszeren játszani

15 Lakóhely Milyen gyakran jár szinházba? e D DOJ Olyan város, belső perem ahol nincs állandó kerülni társulat Budaévesek pest együtt Olyan helység, ahol nincs állandó társulat. de szezonban minden ban ritkáb hónapban szokott vendégszerepelni társulat Szezonban legalább minden hónapban Ennél ritkábban, de évente többször S Évente 1-2 alkalommal Néhányszor életében Egyszer volt életében Még nem volt A válaszadók száma = IQOfa

16 A Magyar Színházi Intézet 1068-as vizsgálatában nem volt gyakorisági kérdés, arra azonban ran adat, hogy - nagyjából azonos két csoportban - a fiatalok milyen hányada nem járt szinházba. Mivel az 1068-as vizsgálat csak a szinházi városokra terjedt ki, az arányszámok 1074-ben magasabbak as 1074-es vizsgálat vizsgálat /15-16/ - /20-21/ 16 7 /20-21/ - /24-25/ 8 4 Az a tény azonban, hogy egy városban szinház van, nem egyértelműen meghatározó ben végzett vizsgálatunk területileg, illetve az ellátottság tipusa szerint csoportosított adatai arról tanúskodnak, hogy azokban a helységekben, ahol szezonban rendszeresen vendégszerepelnek társulatok, magasabbak a gyakorisági mutatók, mint vidéki szinházi városokban és a főváros peremkerületeiben. Ez feltehetően azzal is magyarázható, hogy több társulat változatosabb programot biztosithat, mint egy (a körzetesítést tehát nem szabad bürokratikusán értelmezni)* A fiatalok színházlátogatását - az általunk vizsgált tényezők közül - elsősorban a szülő iskolai végzettsége és társadalmi helyzete (státusza) határozza meg - és csak másodsorban a fiatalok saját végzettsége és státusza. A fiatalok saját iskolázottsági színvonala viszont - egybevágóan Józsa Péter filmmel kapcsolatban végzett kutatásaival - jobban differenciál, mint a fiatalok életkora. (Az életkorok szerinti eltérések, természetesen, a különböző korosztályok eltérő iskolázottság és státusz szerinti összetételéből is adódhatnak.) A szülők közül elsősorban az anya iskolai végzettsége a meghatározó. Oka elsősorban az lehet, hogy a nők iskolázottságának foka egyelőre még alacsonyabb, mint a férfiaké, s a nők legalább

17 azonos iskolázottságit házastársat keresnek.* Az a tény, hogy a nők között nagyobb a humán végzettségűek aránya, feltehetően nem annyira a színházlátogatás gyakoriságával, mint inkább a minőségével függ össze. A színházlátogatás szokása a táblázatba felvett többi változóval is szignifikáns összefüggésben van, ennek foka azonban a családi állapotnál és különösen a nemnél igen gyenge, ami persze abból is adódhat, hogy ellentétes irányú hatások kiegyenlítik egymást. A házasok azért járnak kisebb arányban színházba, mert már nem viszi őket az iskola, nincs kire hagyni a gyereket, otthontart a különmunka, vannak, akik délután vagy éjszaka járnak dolgozni stb», ugyanakkor a házasok között ebben a korban nagyobb lehet a nők és az egyetemet végzettek aránya. Adatainkból arra lehet következtetni, hogy a harmadik szektor térnyerésével, az általános iskolázottság emelkedésével ós - tekintettel arra, hogy a gyerekek szinházbajáratása, mint látni fogjuk, elsősorban az anyára hárul - különösen az iskolázott nők arányának növekedésével növekedni fog a színházlátogató fiatalok száma és aránya, feltéve, természetesen, hogy más tényezők (pl. a technika fejlődése) nem hatnak ellenkező irányban.

18 Különféle társadalmi-demográfiai ismérrek összefüggése a színházlátogatás! szokással ïule féle Q Hibahatár anya iskolai végzettsége (8 osztály felett és alatt) 0,81 apa iskolai végzettsége (8 osztály felett és alatt) 0,70 a fiatalok iskolai végzettsége (8. osztály felett - alatt) 0,57 a ferde eloszlás miatt nem számit ha tó a fiatalok foglalkozása (nem fizikai - fizikai) 0,61 i 0,08 a fiatalok neme (lány - fiu) 0,10-0,14 a fiatalok életkora (20 év alatt és felett) 0,30 í 0,12 lakóhelye (Budapest - vidék) 0,44-0,14 családi állapota (nem házas - házas) 0,25-0,14 Megjegyzés: minél közelebb van Q értéke 1--hez, annál nagyobb valószinüsóggel szoktak szinházba járni a zárójelben elől emiitett kategóriához tartozó fiatalok a másik kategóriához képest.

19 Milyen arányban kedvelik a éves fiatalok a különféle műfajokat (1-9 helyen)! «6.? válasz- össze- H = 857 fő hiány sen helyen említette balett kabaré lû ' vigjátéjc mai társadalmi dráma történelmi dráma opera operett 7 i l musical bűnügyi válaszhiány összesen

20 I I. A fiatalok színházzal kapcsolatos beállítódásai (Mit rárnak az előadásoktól) Az eladott jegyek száma és a megtelt széksorok nem feltétlenül a szinház és a közönségszervezés jő munkáját dicsérik, s még azt sem feltétlenül, hogy a szinház alkalmazkodik a tömegek igényéhez. Az eladott jegyekből, elsősorban az adminisztratív színházlátogatások miatt, nehéz áz elégedettségekre következtetni, de a látogatottság emelkedhet akkor i s, ha a pénzbefektetés lehetőségei csökkennek és a mellékmunkák korlátozásával megnő az emberek szabad ideje, a reáljövedelem növekedési ütemének csökkenése viszont nyilván ellenkező irányban hat, de mindez nem befolyásolja a szinház megitélését. Egy olyan időszakban (1972-ben), amikor pangásról nemigen beszélhettünk a színházakban, az Országos Piackutató Intézet szerint a szinház iránt érdeklődő 11 évnél idősebb fővárosi lakosok 70 %-a elégedetlen volt a színházzal, bár ez zömében nem a műsorral volt kapcsolatos. (Az I fedetlenek aránya 70 % volt az általunk vizsgált, éves korcsoportban i s, a éveseknél azonban ez az arány 80 %-ot is meghaladja.) Ettől lefelé és felfelé haladva a korlétrán fokozatosan kisebbednek az arányszámok, 60 % alá azonban csak a éveseknél süllyed.) A rendelkezésünkre álló tanulmányból ugyan nem derül ki, hogyan szólta kérdés, annyi azonban világosan látszik, hogy az elégedetlenség döntően a színházlátogatás körülményeiből (mindenekelőtt a jegyvásárlás nehézségeiből és a helyi közönsógszertezésbő1) adódott. Tartalmi kifogást (müsorpolitika, szereposztás, szinészi játék stb.) a válaszadóknak - köztük a éteseknek is - alig l/5-e emi i t e t t. Az elégedettség Tiszont elsősorban a "tartalmi" tényezőkből eredt.

21 Mindebből természetesen nem körétkezik, hogy a színpadon minden rendben ran, abből a mintegy,80 j6-ból ugyanis, akik nem emiitettek tartalmi kifogást, mindössze 30 % elégedett a tartalommal, 50 % - ugyanis mondhatnók - elégedetlenebb a külső körülményekkel, mintsem a tartalomról pro vagy kontra nyilatkozzék. Ez a kép,herzberg munkaszociológiából ismert modelljére emlékeztet, melyben az elégedetlenség nem azonos az elégedettség hiányával (vagyis az elégedettség és elégedetlenség nem egy skála két végpontja, hanem két skála); tartós motiváció csak tartalmi tényezőkből (Herzbergné1 : a munkateljesítményből) származhat, amelyek állandóan jelentkező, un. magasabb rendű szükségleteket elégítenek ki (önérvényesülés, önmegvalósítás stb.), mig a külsődleges (un. higiénia) tényezők a szükséglet kielégítése után nem motiválnak tovább (triviális példával: jóllakott embert nem lehet ennivalóval ösztönözni), csupán gátolják a tartalmi tényezők (un. motivátorok) működését (innen az elégedetlenség). Eltekintve attól, hogy a motivációt összetettebb jelenségnek gondoljuk, melyet csak végső soron lehet viszszavezetni a szükségletekre, nem hozhatjuk teljesen párhuzamba a színházlátogatást a munkavégzéssel. Kétségtelen azonban, hogy a tartalmi (mondanivalóval, rendezéssel, szereposztással stb. kapcsolatos) igények kielégitésével növelhető a színházlátogatók köre (ami a műsorok esztétikai színvonalának emelkedését és romlását egyaránt eredményezheti), s az igények megváltoztatását célzó törekvések ellenállásba ütköznek, kivéve azoknál, akiket éppen az eredetiség igénye jellemez (manapság, különösen a nyugati metropoliszokban, a polgárok szinte elvárják, hogy pukaszszák őket). A színházlátogatás kedvező körülményei (pl. ingyenjegyek) csak esetileg, átmenetileg ösztönözhetnek színházlátogatásra (egy-egy ilyen látogatás természetesen alkalmul

22 szolgálhat a magasabb rendu - nem feltétlenül művészi élményre irányuld - szükségletek kialakulásához, illetve tudatosításához), a kedvezőtlen külső feltételek viszont a motivált embereket is távol tarthatják a szinháztól. Jelenleg ugy tűnik, művelődéspolitikánkban a gazdasági ösztönzésnek jut a fő szerep (ártámogatás, teltházakciók, kedvezményes bérletek és utalványok), jóllehet a éves fővárosi fiatalok mindössze 5 %-a közölte, hogy azért elégedetlen a színházzal, mert nem tudja megfizetni á jegyek árát. Ez az alacsony arányszám az árkiegészítésnek és egyéb kedvezményeknek is köszönhető, de inkább annak, hogy a szinház iránt érdeklődők jövedelmi szintje - saját vizsgálatunk szerint is - magasabb, mint azoké, akiket nem érdekel a szinház. Érthető tehát, hogy a kedvezményes ÁIB - utalványok nem érték el céljukat: a szinház iránt érdeklődő fiatalok túlnyomó részének nem sokat jelent 5 forint, akiknek meg jelentene valamit, azokat többnyire nem érdekli a szinház, vagy azok az előadások, amelyekre az utalvány értékesíthető. A kedvezményes utalványok hatékonyságát mindazonáltal valamelyest jobb szervezéssel is növelni lehetne, az utalványok szétosztása ugyanis meglehetősen körülményes és visszaélésekre is alkalmat ad. Az ifjúsági bérlet nagyobb megtakarítást jelent a fiataloknak, mint az utalványok, az árukapcsolás azonban, amit Eloskowska "mechanikus homogenizációnak" nevez, az értékrendek megingását eredményezheti (a színházak nem érzékelik, milyen sikere van a daraboknak, s nem tudjuk, hogy a bérletvásárlók megnézik-e azokat a darabokat is, amelyek nem érdeklik őket, s ha igen, milyen következtetésre jutnak). A Herzberg-féle modell, amelyre az OPI (Országos Piackutató Intézet) vizsgálati eredményei emlékeztettek, a valóságnak csupán egy szeletét magyarázza, ezért átfogó módszer hiján - célszerű, ha több oldalról közelitünk.

23 Saját vizsgálatunkban a Morse-Mann-fóle elemző modellt alkalmaztuk, amely ugyancsak a munkaszociológiában használatos. Ennek lényege az, hogy az elégedettség az egyén "elvárásaitól" és a "környezet válaszától" függ. (AZ "elvárás" az "expectation" rossz magyar forditása, de nem helyettesíthető a szükséglettel, igénnyel, vagy törekvéssel.) A színházzal tehát akkor elégedett valaki, ha azt kapja, amit elvár* Paradox kérdés: elégedett lehet-e az a gimnazista válaszadónk, aki szerint a színháznak nem azt kell nyújtania, amit a közönség elvár, hanem amit "várnia kellene". Szerintünk igen, mert ha szeretjük, amit kapunk, nem biztos, hogy azt kapjuk, amit szeretünk, vagyis a nem tudatosult szükségletek kielégítése is elégedettségre vezet, ennek mérésére azonban modellünk nem alkalmas. (A modell ezért inkább a kereslet-kinálat viszonyával hozható párhuzamba, mint a társadalmi szükségletek és a kultúra funkcióinak - szükségletkielégitő apparátusának - viszonyával.) Mivel a közönség nem tudja pontosan meghatározni, hogy mi kell neki, előfordulhat, hogy fiktiv közvéleményt teremtünk. Ennek veszélyét azonban a több oldalú elemzés csökkenti. A évesek körében végzett országos vizsgálatunkban csak "a kereslet"-tel foglalkozunk (ehhez szolgál adalékul az OPI vizsgálatának egy másik kérdése is), ugyanis az általánosítás a kereslet oldalán is meglehetős nehézséget okozott a válaszadók egy részének, ezért a kinálat oldalt, ahol még nehezebb általánosítani, csak a rendszeresebben szinházba járó gimnazisták kisebb körénél vizsgáltuk. Célunk csak a színházlátogatás állandósult motivációjának a vizsgálata volt, de nem tartjuk érdektelennek az un. "higiénia tényezők" vizsgálatát sem (pl. mennyire tartják a fiatalok fontosnak, hogy kevés vagy sok férőhely legyen-e a szinházban, számit-e nekik valamit, hogy - a nagyvárosokban - a lakóhelyhez közel vagy a központban van-e a szinház stb.). Egy diáklány például, emlékezetes

24 szinházlátogatásának leírásában nagy teret szentel annak, hogy a székek között olyan kicsi volt a távolság, hogy a lába teljesen elzsibbadt. Kevéssé motivált embert egy ilyen élmény is távol tarthat a színháztól. Az OPI által feltett kérdésre ("Mit jelent önnek színházlátogatás?") négy válasz egyikének megjelölésével lehetett válaszolni (szórakozás, pihenés-kikapcsolódás, művészi élmény és ismeretszerzés). A vagylagos válaszok miatt az eredményeket óvatosan kell interpretálni, a szórakozás, ugyanis nem választható szét a pihenéstől és a műélvezettől, de az ismeretszerzést sem zárja ki; ugyanígy: a művészi élmény is lehet pihentető az értő színházlátogató számára, azonkívül a motiváció esetenként változ hat is (a fáradt ember olykor színvonaltalan bohózatot is megnéz, hogy kikapcsolódhasson, bár erre ma már inkább a mozi és a televiziő szolgál, már csak azért is, mert szin házba hetekkel előbb kell megvenni a jegyet, s az emberek ugy intézhetik a dolgukat, hogy ne legyenek fáradtak), a válaszokat tehát ugy lehet értelmeznünk, hogy a megkérdezetteknél általában melyik indjték dominál a darabok kivá 1ásatásánál és megtekintésekor. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a fővárosi válaszadók minden korcsoportban a szórakozást emelik ki leg többen a négy válaszlehetőség közül. (Mivel itt csak a fiatalokkal foglalkozunk, a 40 éven felüliek adatait súlyozva összevontuk.) Nem találunk jelentős különbséget a művészi élménynél sem (bár év között kissé magasabbak az arányok, mint a többi korcsoportban, ami talán a magasabb iskolázottsági színvonalnak köszönhető). Jelentő eltérést tapasztalunk viszont a másik két tényezőnélt a teenager-korosztályok számára a szinház sokkal inkább jelenti az ismeretszerzés lehetőségét, mint pihenést, kikap csolódást, az idősebb korosztályoknál fokozatosan megfordul ez a tendencia.

25 Mit jelent önnek a színházlátogatás? Életkor Szórakozást Pihenést, kikapcsolódást Művé szi é lményt I smeretszerzé st x Együtt Ez minden bizonnyal életkori sajátosság, de az is közrejátszhat, hogy a mai fiataloknál fontosabb szerepet játszik az ismeretszerzés, mint a mai felnőttek fiatal korában, s ez az igény esetleg jobban meg is marad. A szinházi előadásokból való ismeretszerzés igénye, amely Escarpit szerint "eszköz-jellegü motiváció", két célra irányulhat a fiataloknál (nem feltétlenül elszigetelten az esztétikai reakcióktól): a szinházi kultúra megszerzésére (ismerni akarják a darabokat, a szerzőket és élesíteni kritikai készségüket) és az un. társadalmasulásra (a cselekmény segit eligazodni a társadalomban, a felnőttek világában; a fiatalok viselkedési mintákat, szakmákat sajátítanak el stb.). Ehhez a törekvéshez ösztönzést ad az, hogy - mint ezt középiskolában végzett vizsgálatunk mutatja - számos értelmiségi és "feltörekvő" szülő számára a szinház a műveltség szinonimája és az értelmiséghez tartozás szimbóluma, az irodalomtanárok részére pedig a tanulók színházlátogatása alapvetően a tananyag része, s ilyen irányba mutat a brechti koncepció túlzásaira vagy inkább félreértelmezésére épülő irodalomoktatás is. Egy Brechtről tartott irodalomóra után Íratott dolgozataikban, az egyik

26 gimnázium negyedikes tanulói ilyesmiket irtak: (A jó színházhoz) "szükséges, hogy a darabokból valamit tanuljanak, valami uj tudással gyarapodjanak, tehát hasznos legyen az emberek számára a színházban eltöltött 2 3 óra." (Drámát akkor nézek meg, ha) "uj, komoly ismereteket akarok szerezni", "A diákok többsége általában a (irodalmi, történelmi) tananyaggal kapcsolatos előadásokat látogatja vagy a mai problémákkal foglalkozókat". "Szerintem egy normális ember azért jár a szinházba, hogy szórakozzon, kikapcsolódjon, tanuljon." (A jő szinház) "nem csak szórakoztat, nevel, hanem az emberek intellektusának gazdagítására is törekszik" "Ezenkívül azért járunk szinházba (minden korosztály és minden ember), hogy a látottakból tanuljunk is valamit... A szinház által olyan Írókat is megismerhetünk, akikről eddig nem hallottunk tul sokat, vagy nem ismerjük müveiket." A fővárosi színházak közül a Thália épít leginkább az ismeretszerzés igényére, ez valamennyire a számokban is megmutatkozik: a szinház iránt érdeklődd 11 évnél idősebb fővárosi lakosok 2 %-a közölte, hogy a Tháliába jár legszívesebben (ezzel a színházak között a 12. helyen állt), a tanulóknál, illetve a éveseknél ez az arány 7 % (ezzel a 7, helyen állt). Hasonló tendenciát tükröznek a "Melyik színházban volt utoljára?" kérdésre adott válaszok i s. A Thália megítélése azonban korántsem egyértelmű a fiatalok körében, egy gimnáziumi tanuló például elmeséli dolgozatában, hogy az osztályban elmondta, hogy a Gandhit fogja megnézni, mire legtöbben azt mondták "fuj a Tháliának nagyon gyengék az előadásai". A évesek körében végzett országos vizsgálatunkban más módszerrel vizsgáltuk & fiatalok beállítódásait: a válaszadóknak 5 fokú skálán kellett megjelölni,

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

A cigányság megítélése Nak környékén

A cigányság megítélése Nak környékén Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA A cigányság megítélése Nak környékén Témavezető tanár: Daróczi Gergely óraadó A szakdolgozat készítője: Kovárczi

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Zirc Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program koordinátora az ANIMA

Részletesebben

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Budapest, 2000 december A tanulmány az Egészségbiztosítás reformja és a közvélemény című kutatás keretében született. A vizsgálatot a Pénztártanács

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Str atégia az életért

Str atégia az életért 1 Kiadja: Magyar Szervátültetettek Szövetsége Felelős kiadó: Székely György elnök Projektvezető: Székely György Munkatársak: Török Iván, Vakhal Péter, Tilhof Ingrid, Kotáné Cziegler Andrea, Székelyné

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben