LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet IX. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc, november 4. LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI Dr. Zöldréti Attila fıcsoportfınök, Állami Számvevıszék Hazánkban a települési önkormányzatok szennyvízközmő fejlesztés címén 591,5 Mrd Ft uniós és hazai támogatásban részesültek az elsı ISPA támogatások megítélésének évétıl, 2000-tıl 2008 végéig 1. Ebben az idıszakban összességében túlsúlyban volt a tisztán hazai források felhasználása, amely az uniós támogatások megjelenésével fokozatosan csökkent, majd 2007-tıl megszőnt. Az alábbi tanulmány az ISPA forrásból megkezdett és Kohéziós Alapból befejezett szennyvízberuházásokra irányuló ÁSZ vizsgálat megállapításaira alapozva arra mutat rá, hogy ezen a területen is elmulasztottuk a források hatékony felhasználását. Az EU irányelvek megfelelés a cél. A víz más termékektıl eltérıen nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelıen kell óvni, védeni és kezelni. (Víz Keretirányelv) A települési szennyvíz hatással van az adott ország, illetve Európa vizeinek, talajának, talajvizeinek és ezek által ivóvízkészletének minıségére. Ezért az Európai Unió (a továbbiakban: EU) számos irányelvet fogadott el, valamint támogatta a szennyvízkezelési projektek megvalósítását. A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program szerint a közötti idıszakban a szennyvízgazdálkodás uniós prioritás. Hazánkban a szennyvízkezelés már az elsı Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP-I) keretében, között is kiemelt hangsúlyt kapott. Az NKP-I-ben kitőzött célok teljesültek. Az EU irányelvekben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez azonban a határidık alóli átmeneti mentesség indítványozására volt szüksége Magyarországnak 2. A kötelezettségek teljesítésére egy kivételével 10 éves átmeneti haladékot kértünk és kaptunk. (A kötelezettségeket és határidıket az 2/a. sz. melléklet részletezi.) között a második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP-II) és a Szennyvíz Program (2002), mint ágazati stratégia az EU kötelezettségek határidıre törté-nı teljesítését célozták, és az 1. számú ábra szerint hozzájárultak a közmőolló bezárásához 3. 1 A hazai források egyrészt az uniós támogatások társfinanszírozását, másrészt a tisztán hazai fejlesztéső projektek támogatását fedezték. A támogatásokat a 7. sz. melléklet részletezi. 2 A csatlakozási tárgyalások 1999-ben kezdıdtek és a vonatkozó fejezet 2002-ben zárult le. A mentességet a Csatlakozási Szerzıdés X. melléklet 8. pontja tartalmazza. 3 Az évi adatok tény adatok, a évi adat a várható célértéket mutatja.

2 1. számú ábra A cél országos szinten: a lakosság közel 90%-a számára biztosítani a győjtırendszert december 31-ig. A Szennyvízkezelésrıl szóló irányelv szerint az érintett agglomeráció nagyságától függıen 2010., illetve december 31-ig a települési szennyvíz tekintetében valamennyi agglomerációnak rendelkeznie kell olyan szennyvízgyőjtı hálózattal, amely legalább másodfokú kezelést, illetve érzékeny területen LE felett december 30-ig harmadfokú kezelést biztosít. Az ÁSZ által vizsgált 2000-tıl 2008-as idıszakban a települési önkormányzatok szennyvízközmő fejlesztés címén 591,5 Mrd Ft uniós és hazai támogatásban részesültek az elsı ISPA támogatások megítélésének évétıl. A szennyvízközmő fejlesztés finanszírozása 34,5%-ban (204,3 Mrd Ft) az ISPA/KA és annak hazai társfinanszírozásával történt, 10 projekt keretében. A jelenlegi programozási idıszakban ( ) a megelızı idıszakéhoz hasonló nagyságrendő forrás, mintegy 200 Mrd Ft áll rendelkezésre további szennyvízkezelési projektekre a KA társfinanszírozásával. A felhasznált források megoszlását a 2. sz. ábra szemlélteti. 2. számú ábra A 10 projekt tartalma lényegesen eltért fıként az adott agglomeráció korábbi hazai fejlesztésétıl függıen, de a projektek minden esetben hozzájárulnak 4 a szennyvízkezelés javulásához, elısegítik az uniós elıírásoknak való megfelelést. 4 A projektek közül a gyıri befejezıdött, a szegedi zárása a helyszíni ellenırzés idején folyamatban volt, a soproni zárása elıkészítés alatt állt, a többi megvalósítása folyamatban volt. 2

3 A 10 ISPA/KA projekt tervezésére és megvalósítására kihatott, hogy azokat intenzív hazai fejlesztést követıen és hazai fejlesztésekkel párhuzamosan, a hazai és az uniós források harmonizációja és összehangolása nélkül 5, pályázatarányos forrásbıség 6 mellett, közbeszerzési szabálytalanságokkal és lekötetlen kapacitás-többletek kialakításával valósították meg. A projektek megvalósításának tapasztalatai. A projektek megvalósítását jellemzi, hogy az eredetileg tervezett mőszaki célok kisebb módosítással 7 megvalósulnak és e mellett 5 projekt keretében a megtakarítások és felszabaduló források terhére további fejlesztéseket végeznek. A keletkezett megtakarítások ellenére öszszességében többletkiadás keletkezett és a megvalósítás idıben elhúzódik. Az idıbeni és pénzügyi megvalósítást az 3. sz. ábra szemlélteti. A 10 ISPA/KA projekt eredeti terveinek megvalósításával várhatóan kiépül 656 ezer m3/nap tisztító-kapacitás (a évi kapacitás 22%-a), megvalósul km csatorna építése (2004. évi csatornahálózat 3%-a) és 30,5 km csatorna rekonstrukciója. Továbbá 120 km fıgyőjtı építése és 95 km fıgyőjtı rekonstrukciója, 95 ezer t/év új (iszap) komposztáló-kapacitás, valamint km2 burkolat felújítása. Ezeken felül a kedvezményezettek fele a Bizottság jóváhagyásával új projektelemeket valósít meg, amelyeket 2010 végéig szintén be kell fejezni. A tízbıl két projekt bejezése a rendelkezésre álló uniós keretek teljes kihasználásával, a december 31-i határidıre kockázatos. A projektek átlagosan mintegy másfél évvel késıbb kezdıdtek és várhatóan két és fél évvel késıbb fejezıdnek be, ez utóbbihoz hozzájárul az új projektelemek megvalósításának idıigé- 5 Nagyvázsony kezdetben a veszprémi KA projekt keretében tervezte a szennyvízközmő fejlesztését, de a pályázat elıkészítése során tisztán hazai támogatást nyert. Veszprém szennyvízközmő fejlesztésének III. üteme volt folyamatban tisztán hazai forrásból, miközben év végén a Bizottság jóváhagyta a KA támogatást. A III. ütemben végzett fejlesztés mielıbbi megvalósítását a kedvezményezett tájékoztatása szerint a Környezetvédelmi Felügyelıség elıírása indokolta. 6 A rendelkezésre álló kerethez képest a stratégiai feltételeknek megfelelı, jól elıkészített projektek kis száma korlátozta a leginkább fejlesztésre szoruló agglomerációk kiválasztásának lehetıségét. 7 A budapesti projekt keretében nem épül meg a tervezett komposztálótelep. Az iszapkezelésre környezetbarát és költséghatékonyabb megoldást választanak. 3

4 nye. A projektek megvalósítási ideje átlagosan 6 év helyett 7 év lesz. A megvalósítási idı alakulását a 4. sz. ábra szemlélteti. 4. számú ábra A legkisebb idıbeni eltérés a KA keretében jóváhagyott zalaegerszegi és veszprémi projekteknél van, mivel ezekben az esetekben már az ISPA projektekben szerzett tapasztalatokat hasznosíthatták és a megvalósítási idıt eleve nagyobbra tervezték. A pénzügyi megvalósítást illetıen, a tervezett költségek a projektek összességére nézve várhatóan 14%-kal (29,2 Mrd Ft-tal) fognak növekedni. A kedvezményezettek a megnövekedett keret 76,1%-át kötötték le szerzıdéssel és 58%-át fizették ki június 30-i állapot szerint. 5. számú ábra A költségek növekedése miatt a tervezett finanszírozási arányok megváltoztak, és azáltal, hogy az EU források eredetileg jóváhagyott összege nem változott, a többlet költséget hazai forrásból szükséges fedezni. Így az EU finanszírozás aránya 62,4%-ról 54,6%-ra csökkent, a hazai társfinanszírozás (központi költségvetés és önkormányzati önrész) aránya 37,6%-ról 45,4%-ra nıtt. 4

5 A források felhasználásának hatékonysága A források felhasználásának hatékonyságát a támogatás-közvetítı intézmények és a kedvezményezettek nem értékelték. Hatékonyság-elemzést a már mőködı szennyvíztisztító teleppel rendelkezı 6 projekt esetében az ellenırzés során az ÁSZ végzett. A fajlagos költségek alakulását bár látszólag a közbeszerzés alakította alapvetıen a tervezési rendszer határozta meg. A költségtervezést jellemezte, hogy az ISPA/KA projektek tervezésekor nem volt a kedvezményezettek számára közreadott uniós költség normatíva. A KvVM ISPA Végrehajtó Szervezete a korábban tisztán hazai forrásból megvalósuló beruházásokhoz kiadott 8 normatívák (fajlagos költségek) figyelembe vételét javasolta a kedvezményezettek számára, a konkrét esetre való adaptálás, a munkanemekhez és tételrendhez igazítás nélkül. A hazai fajlagos költségeket azonban nem alkalmazták, a projektek tervezett beruházási költsége sokkal inkább más uniós országok projektjeinek költségéhez hasonló. Az ellenırzés megállapította, hogy a normák hiányában a tervezetthez és tényleges költségek nagy szórást mutattak. Pl.. a évi hazai normatívához viszonyítva a hegyesdi tisztító telep tervezett fajlagos költsége (Ft/m 3 /nap) 1,8 szeres, tényleges fajlagos költsége 2,4 szeres volt. Mindez a tervezési rendszer és a költség-gazdálkodás hiányosságára hívják fel a figyelmet és rámutatnak a forráshatékonyság vizsgálatának teljes hiányára. A beruházások során a költséghatékonysági szempontok érvényesítése háttérbe szorult, ugyanakkor a forrásfelhasználás hatékonyságának kiemelt jelentıséggel kellett volna bírnia, mivel az ellenırzött idıszakban az ISPA/KA stratégia által érintett 24 nagyvárosból csak 10 város szennyvízközmő fejlesztése valósult, illetve valósul meg, valamint a projektek költségvetésének átlagosan 22%-át az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitel fedezte és annak tıke és kamatterhei növelték az államadósságot. A szennyvíztisztító telepek kapacitás-kihasználtsága A forrásfelhasználás hatékonyságát az átadott beruházások kihasználtsága is megkérdıjelezte. A szennyvíztisztító telepek kapacitás-kihasználtságára jellemzı két mutatót a hidraulikai és a szerves anyag lebontó kapacitást értékelte a jelentés. A 7 telep közül 5 telep kapacitás-kihasználtsága (a gyıri, a szegedi, a veszprémi, a zirci és a soproni telep) 79 % feletti. A kecskeméti telep 68% körüli kihasználtságában szerepet játszott, hogy a Pénzügyi Megállapodás aláírása óta a Konzervgyár mezıgazdasági öntözésre hasznosította szennyvizét és nem engedi a tisztítóba. A kihasználtságban azonban a tervezett új iparvállalat telepítésével javulás várható. A kecskeméti telep fejlesztésének köszönhetıen a tisztított szennyvíz eleget tesz a kiöntözéshez szükséges követelményeknek és ez (a víz összetételét tekintve is) különös lehetıséget ad a Homokhátság súlyosan vízhiányos területének vízvisszapótlására. A hegyesdi agglomerációban a Mővészetek-Völgye augusztusi rendezvénye idıszakában a telep maximális szerves anyag terhelése két nap fogyasztási adatai alapján elérte a névleges kapacitás 51,4%-át. 8 A KvVM utoljára 2003-ban közölt fajlagos költség mutatókat a települések címzett és céltámogatással megvalósuló vízgazdálkodási, valamint a fıváros és megyei jogú városok szennyvízelvezetési és - tisztítási beruházásainak tervezéséhez. 5

6 A víziközmő létesítmények pénzügyi fenntarthatósága. A víziközmő létesítmények pénzügyi fenntarthatóságához nem szabályozták az országosan egységes díjképzést, a rekonstrukciós terv (ehhez igazodóan amortizációs terv) készítést, és ezek hiányában jelenleg a pénzügyi fenntarthatóság garanciái hiányosak. Egységes díjképzési elıírás hiányában az árhatósági feladatokat ellátó önkormányzati testületek különbözı módszertan és eltérı érdekek alapján állapították meg a víz- és csatornadíjakat, 9 amelynek eredményeként a díjak szerkezete, a használt fogalmak víziközmő szolgáltatónként, és azon belül településenként is eltértek az ellenırzött projektek esetében. A különbözı települések díjait befolyásolta például az elszámolt amortizáció mértéke, esetlegesen az önkormányzat által nyújtott, vagy az igénybe vett állami díjtámogatás, továbbá az, hogy az önkormányzat apportálte víziközmő vagyont az üzemeltetı társaságba. Ebbıl adódóan bár a lakosság részérıl 10 igényként jelentkezett az egyes települések csatornadíjai nem alkalmasak az összehasonlításra a díjak tartalmának megismerése nélkül. A KvVM víz- és csatornadíj támogatás címén az utóbbi években évente 4,5-4,8 Mrd Ft támogatást nyújtott a települési önkormányzatok részére úgy, hogy nem volt egységes díjképzési elıírás, és nem volt árhatósági kontroll. A pályázati kérelmek megfelelıségét a MÁK Zrt. ellenırizte, de ellenırzése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban nem terjedt ki a díjak megalapozottságának vizsgálatára. A 2009-ben állami támogatás igénybevételére benyújtott pályázatokban lévı csatornadíjak mintegy tízszeres szórást (177 Ft/m, 3 vízdíj és a csatornadíjak együttesen ötszörös szórást mutattak (430 Ft/m, 3 illetve 1917 Ft/m ), míg a 3 illetve 2223 Ft/m). Az ISPA/KA kedvezményezettjei a már mőködı létesítmények esetében amortizációt képeznek a díjakban. Az amortizáció összege általában minden projektnél fokozatosan kerül eme-lésre az elkövetkezı években, fıként a lakosság teherviselı képességre figyelemmel. Tekintettel arra, hogy az ellenırzött projektek létesítményei még csak rövid ideig (0,3-2 éve) mőködtek, a fenntarthatóság, a szennyezı fizet elv megítélése korlátozott volt. Azonban már a mőködtetés kezdetén kockázatot mutatott a hegyesdi tisztító telep fenntartása (a beruházás magas fajlagos költsége, alacsony lakosságszám és a Mővészetek-Völgye rendezvény tervezetthez képest alacsony látogatottságából adódó kapacitásfelesleg miatt). A lefolytatott ellenırzés alapján az ÁSZ a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek javasolta a víz- és csatornadíj állami támogatási rendszerének felülvizsgálatát, valamint a szennyvíztisztítók szabad kapacitásainak felmérését segítve a késıbbi pályázatok elbírálását, a már meglévı szabad tisztító kapacitások kihasználását. Továbbá javasolta, hogy intézkedjen a KvVM Fejlesztési Igazgatóságán keresztül a jövıbeni projektek szakszerő költségirányítása, költség-gazdálkodása érdekében. További javaslatként az ÁSZ a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek javasolta a mőszakilag megfelelıen részletezett, reális költségeket figyelembe vevı projektek elfogadását a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság érdekében. Mindezen javaslatok tükrében bízunk benne, hogy a jövıben javulni fog a közösségi források felhasználásának hatékonysága, jobban szolgálva ezáltal mindannyiunk közös érdekét. 9 Hármas érdek: ellátásért felelıs, tulajdonos, ármegállapító. 10 Ami jogszabály ellenes. 6

7 1. Állami Számvevıszék: Jelentés a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenırzésérıl (ÁSZ 0948 sz. jelentés, december) 2. Kemény Emil, Zöldréti Attila: Az uniós támogatások teljesítmény-ellenırzése. Ellenırzési Figyelı 2007/3.sz. 3. Lévai János (szerk.): Az Állami Számvevıszék Ellenırzési Kézikönyve. ÁSZ. Budapest, Zöldréti Attila: A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének hiányosságait felerısítette az uniós tagság. Ellenırzési Figyelı 2008/2.sz. 5. Zöldréti Attila: Példamutató nemzetközi ellenırzési együttmőködés a globális veszélyek elhárítására. (Ellenırzési Figyelı, 2009/2. szám) 7

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Pécsi Pénzügyi Napok Pécs, 2012. március 27-28. Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Résztvevık! Mindenekelıtt szeretném

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

A szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható tényezők

A szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható tényezők 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 4. SZÁM 381 BOROS ÁRON A szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható tényezők A cikk célja az infrastrukturális beruházások közül a szennyvízkezelési projektek finanszírozhatóságának

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben