Hatások ellenhatások a nevelésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatások ellenhatások a nevelésben"

Átírás

1 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel november án Lillafüreden, a Hotel Palotában rendezi meg 17. Országos közoktatási konferenciáját Mit értünk nevelésen? Értékek átadását, képességek fejlesztését, a tudás kialakulásának elősegítését? Mire nevelhető és korban meddig nevelhető az ember? Célravezetőbb-e, ha a természetes nevelődés és az intézményesített nevelés arányait az utóbbi javára növeljük? Mi legyen a nevelés fő helyszíne? Milyen rangja van a nevelésnek a közoktatásban? Meddig terjedhet az iskola kompetenciája, milyen szerepet tölt be az iskola a nevelésben, és a pedagógusok milyen mértékben vehetnek, és tudnak részt venni ebben a folyamatban? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések merülnek fel a konferencián, mely a nevelés fontosságára kívánja ráirányítani a figyelmet. A konferencia előadásai a - 93/2009 (IV. 22.) Korm. Rendelet bek. d) pontja alapján - 15 órában beszámíthatók a 120 órás pedagógus továbbképzés időtartamába, illetve a program részvételi díja a pedagógus továbbképzési keretből fizethető. Kérésre - jelenléti ív alapján - a továbbképzésen történő részvételről kiállított okiratot elküldjük a résztvevőknek. A konferencia tervezett programja nov. 24. Plenáris előadások: ( ) Az érzelmi, értelmi és spirituális nevelés szükségessége és módja Prof. Dr. Bagdy Emőke egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Az iskola szerepe a nevelési folyamatban - összefüggésben a társadalomban végbemenő változásokkal Környei László szakmai igazgató, Commitment Zrt. Értékek és pedagógia Prof. Bábosik István DSc. professzúra vezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Nevelés és félrenevelés Dr. Setényi János vezető tanácsadó, Expanzió Humán Tanácsadó Kft nov. 25. Plenáris előadások: ( ) A NAT kiemelt fejlesztési feladatai és a nevelés Dr. habil. Trencsényi László tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem A pedagógus mint példaadó szereplője a nevelés-oktatásnak Cseh Györgyi ügyvezető, Qualitas T&G Kft. 1

2 HÍRLÁNC november Az átértékelődött pedagógusszerep és a pedagógusképzés megfelelése Dr. Baráth Tibor igazgató, Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet Érzelmi kultúra, konfliktuskezelés, szolidaritás a pedagógus munkája során Szabó Győzőné igazgató, Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szekciók: ( ) A művészeti nevelés hatása, lehetőségei az értékek alakításában Túrmezeyné Dr. Heller Erika PhD. adjunktus, ELTE Tanító és Óvóképző Kar Médiaműveltség és nevelés Dr. Szíjártó Imre PhD. főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Eger Az iskola nevelő hatásának érvényesülése a középiskolás korosztályban Dr. Szebedy Tas PhD. igazgató Városmajori Gimnázium, elnök Gimnáziumok Országos Szövetsége, alelnök Országos Köznevelési Tanács Jót tenni jó! Törődés a gyerekkel Böjte Csaba OFM Ferences rendi szerzetes, Dévai Szent Ferenc Alapítvány nov. 26. Plenáris előadások: ( ) A tehetséggondozás szerepe a nevelésben Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató, OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi zrt. A siker és kudarc hatásai Prof. Klein Sándor DSc egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Az attitűdök forradalma Dr. habil. Vass Vilmos tudományos főmunkatárs, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék A három nap összegzése Dr. Loránd Ferenc kandidátus, elnök, Országos Köznevelési Tanács A jelentkezés határideje: november 16. Jelentkezési lapot kiadványunk mellékletében és intézetünk honlapján találhat: (www.borsod-ped.hu) B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Regéci Zoltánné 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. Telefon: 46/ ; 46/ ; fax: 46/ ; 2

3 2009. november HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2009 végén induló akkreditált és alacsony óraszámú (5 óra) pedagógus továbbképzések A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása, matematikai kereszttantervi programcsomag a évfolyam számára A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/78/2006. A továbbképzés tervezett időpontja: november én vagy november 27-én, november 28-án, és december án. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a évfolyamokon matematikától különböző műveltségterületeken oktató pedagógusok megismerjék a kompetencia alapú matematika kereszttantervi programcsomag elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Kapjanak betekintést a programcsomag fejlesztési tervébe, a modulok készítésének és használatának elvi és gyakorlati hátterébe. Felkészülhessenek a programcsomagok adaptálására és alkalmazására saját szakóráikon, alkalmassá váljanak a különböző műveltségterületeken (Ember a természetben, Ember és társadalom, Földünk környezetünk, Magyar nyelv és irodalom) a matematikai kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tematikai egységenkénti, valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. A tanfolyam végét követően maximum 10 oldalas záródolgozat leadása. A műhelymunkán való részvétel. 3

4 HÍRLÁNC november Tartalmi követelmények - Ismerje a kompetenciafejlesztés, ezen belül a matematikai kompetencia fogalmát, értelmezését. - Ismerje a kompetencia alapú oktatás fejlesztendő területeit és ezek fejlesztési lehetőségeit a évfolyamokon. - Ismerje a matematikai kompetenciaterület kereszttantervének alapjait, tartalmát és módszereit, kiemelten a differenciálást, a kooperatív technikákat, az általános gondolkodási képességek (a rendszerező képesség, a kombinatív képesség, az induktív és deduktív gondolkodás) fejlesztésének lehetőségeit. - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei közötti összefüggésekben. - Legyen jártas a programcsomag tartalmi elemeinek adaptálásában a saját szakóráin a helyi sajátosságok figyelembevételével. A továbbképzés rövid tematikája A magyar közoktatás tartalmi szabályozási rendszere háromszintű. A jövőben a tartalmi szabályozás középső szintjén az oktatási programcsomagok mind fontosabb szerepet kapnak. A továbbképzés célkitűzése, hogy teljes körűen támogassa az NFT humánerőforrás fejlesztési koncepciójának oktatást érintő megvalósulását. E feladatok a magyar közoktatás egészének tartalmi és módszertani megújulását célozzák olyan eszközök felhasználásával, amelyek előzmény nélküliek e szektorban. A programfejlesztési munka projektek keretében zajlik. Minden projekt felöleli a fejlesztő munka teljes ciklusát: a programcsomagok elemeinek létrehozását, azok kipróbálását, szükség szerinti korrekcióját, a széles körű bevezetés támogatását, hosszú távú követését, hatásvizsgálatát és minőségbiztosítását. A hallgatók a képzés során megismerik azt a kompetenciarendszert, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelten kezel, valamint azokat az oktatási programcsomagokat, amelyek öt kiemelt kompetenciaterületen jöttek létre (szövegértési-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, életpálya-építés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, valamint az óvoda területe), és a közoktatási intézményekben alkalmazhatók. A továbbképzés időtartamának 20 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 százaléka pedig gyakorlatorientált műhelymunka. A képzés 1., 3. és 4. tematikai egysége általánosan minden kompetenciaterületre ugyanaz; míg a többi kifejezetten a matematikai kompetencia fejlesztését szolgálja, az általánosan elsajátítandó ismeretektől kiindulva a korosztálybeli különbségek felé haladva. A matematika továbbképzés időtartamának kb. egyharmadában a matematikai kompetencia specialitásait és fejlesztésének módszereit bemutató előadásokra kerül sor, tekintettel a matematika kompetencia fejlesztésére más műveltségterületeken. A többi idő a hatékony gyakorlati felkészítést szolgáló műhelymunka. A képzés különlegessége, hogy a foglakoztatásokban a pedagógusok módszertani megújulását szolgáló sokoldalú tevékenység folyik: játék, eszközhasználat, különböző munkaformák megvalósítása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 4

5 2009. november HÍRLÁNC A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: november 26. november 27. december 3. december 4. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 5

6 HÍRLÁNC november Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 6

7 2009. november HÍRLÁNC A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése A továbbképzés időpontja: december 4-én, december 5-én és december 11-én, december 12-én. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! 7

8 HÍRLÁNC november Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. XI. Országos Közművelődési Telematikai Konferencia Miskolc, október

9 2009. november HÍRLÁNC A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A kooperatív tanulás A továbbképzés tervezett időpontja: január én és január én. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. 9

10 HÍRLÁNC november Kötelező szakirodalom Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. XI. Országos Közművelődési Telematikai Konferencia Miskolc, október

11 2009. november HÍRLÁNC Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés tematikája: - A non-lineáris szerkesztés fogalmai - dőmérés a videózásban - Az analóg video digitalizálása - A Timeline ablak használata - Nyersvágás - Utóhang alkalmazása és effekt használata - Feliratok létrehozása - A kész film exportálása és DVD-re írása Mozgóképszerkesztés számítógéppel A képzés óraszáma: (10-10 órás alapfokú I. és II.) Alapfok I. ideje: október 9.(péntek) 13:30 17:30 és október 10.(szombat) 08:00 14:00 Alapfok II. ideje: október :30 17:30(péntek) és október 17.(szombat) 08:00 14:00 Előadó: Zsámba László médiatanár, operatőr Részvételi díj: ,-Ft/fő/10 óra Saját lap-top szükséges! Minimális rendszerkövetelmény: Core 2 Duo T5850 2,16GHz, 2GB RAM, 160GB HDD A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A tanulás tanítása A következő program 4 modulból áll. Bárki szabadon választhatja meg azt a modul/oka/t, amelyen szívesen részt venne. Segítsd, hogy kinyíljon, de legalább engedd... A képzés célja, olyan integrált pedagógiai ismeretek, ötletek nyújtása, amelyek alkalmazásával hatékonyabbá válik az iskolai tanítás-tanulás. Tanároknak készült tananyag arról, ahogyan a tanuló megtanul tanulni. 1. Fénysugár A képzés időtartama: 5 óra A képzés díja: 5.000,-Ft/fő Tartalmi elemei: - A tanári tevékenység hatása a tanulókra, tanulásra - Arról, hogy a tanuló kész legyen az együttműködésre - A személyes varázs - Lépésről lépésre.. - Túlélési stratégiák kezelése - Kérdések megfogalmazása: ki az, aki érti? - A tanár, mint kereskedő! - Értékelés, kondicionálás A foglalkozást vezeti: Jely Károlyné szakvizsgázott pedagógiai előadó A képzés időpontja: november 6. 11

12 HÍRLÁNC november 2. A kaktusz is virágzik A képzés időtartama: 10 óra Képzés díja: ,-Ft/fő Tartalmi elemei: - Az integráció segítéséhez, hogy egy közösség aktív részese legyen a gyermek - Saját élményű tapasztalatok - Pszichés ráhangolódás - A közösség ismérvei - Deviancia - (Durkheim- és Morton-elmélet) - Személypercepció - A pontatlanság okai: sztereotípia, Pygmalion-effektus, attitűd, érzelem - Előítélet: okai, fokozatai - A reális percepció közelségének lehetőségei, feltételei - Értelmező attitűd - Siker biztosítása - Kondicionálás módszerei - Önismeret segítése A foglalkozást vezeti: Jely Károlyné szakvizsgázott pedagógiai előadó A képzés időpontja: november 13. és november Őrláng A képzés időtartama: 5 óra A képzés díja: 5.000,-Ft/fő Tartalmi elemei: - Tanulási motiváció - Hogy legyen kedve tanulni... - Motivációs helyzetkép a tanulásban - Tanulási problémák feltárása, megfogalmazása - Individuális motivációk megfogalmazása - Motiváltság fenntarthatóságának lehetőségei - Adekvát tanulástechnikák - Individuális kompetencia kialakítása A foglalkozást vezeti: Jely Károlyné szakvizsgázott pedagógiai előadó A képzés időpontja: november Nefelejcs A képzés időtartama: 10 óra Képzés díja: ,-Ft/fő Tartalmi elemei: - Tanulói képességfejlesztés, hogy tanulása tartós legyen.. - Egyéni tapasztalatok - Pszichés ráhangolódás - Tanulási stílusok felmérése - Jó szokások lehetőségei a tanulás feltételeiben - A tanulás külső feltételei, képességkialakítás 12

13 2009. november HÍRLÁNC - A gondolkodási képesség fejlesztésének lehetőségei - Emlékezési képesség fejlesztésének lehetőségei - Szókincsfejlesztés lehetőségei - Szövegértési képességfejlesztés - Matematikai képességfejlesztés A foglalkozást vezeti: Jely Károlyné szakvizsgázott pedagógiai előadó A képzés időpontja: december 11. Óvodapedagógusok, tanítók, ének-zene tanárok zeneiskolai, zeneművészeti szakközépiskolai tanárok figyelmébe! A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A zenei tehetség pszichológiája (5 óra) A képzés időtartama: 5 óra Képzés díja: 5.000,-Ft/fő Tartalmi elemei: - A zenei tehetség megnyilvánulása. Tehetség és képesség összefüggése - A zenei tehetség felismerése, a zenei adottságok, képességek mérése - A zenei tehetség fejlődésére ható tényezők. A zenei fejlődés neuropszichológiai háttere - A zenei képességek kapcsolata más személyiségjellemzőkkel. A zene transzferhatása Előadó: Turmezeyné dr. Heller Erika, ELTE Turmezeyné Heller Erika - Balogh László: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés című könyv alkalmazásának módszertani lehetőségei a napi tanítási gyakorlatban (könyvbemutató) A képzés időpontja: január 14. Óvodapedagógusok, tanítók figyelmébe ajánljuk! A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A gyermeki személyiség és a zene A képzés időtartama: 5 óra Képzés díja: 5.000,-Ft/fő Tartalmi elemei: - Miért van szükségünk a zenére? - A zenei képességek fejlődésének pszichológiája. Öröklés vagy környezet? - A zenei nevelés hatása a személyiség és a képességfejlődésre. A képzés időpontja: január 28. A továbbképzéseket min. 20 fő jelentkező esetén indítjuk Jelentkezési határidő: postafordultával A továbbképzések helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Valamennyi képzésről tájékoztatást ad: László Béláné, intézeti munkatárs Tel.: 46/ /48 13

14 HÍRLÁNC november TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 14

15 2009. november HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollégák! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet a 2009/2010. tanévben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, felmenő rendszerű, az intézet által koordinált versenyek szervezésével kapcsolatban az alábbi változtatásokat vezeti be szeptember 1-jét követően: A hivatalos versenykiírásokat - a megyére aktualizált formában - csak az intézet honlapján teszi közzé. A versenyekre való jelentkezéseket kizárólag az intézet honlapjáról szeptember 15. után letölthető, illetve a tájékoztatónkhoz mellékelt jelentkezési lapon fogadja. A jelentkezési lapokat, a versenykiírásokban megjelölt határidőn belül, postai úton az intézet versenyfelelőse nevére kell eljuttatni, a határidő lejárta után a jelentkezéseket nem tudja elfogadni. Az I. fordulók versenyanyagai az intézet honlapjáról / Versenyek/ a z a d o t t v e r s e n y n e v é n é l tölthetők le, a versenyforduló napján, a versenyforduló megkezdése előtt kb. 1 órával. A javítási útmutatók a versenyforduló megírását követő munkanapon 8 órától, ugyanilyen módon érhetők el. Az egyes versenyfordulókra iskolai forduló, kistérségi forduló a versenyanyagok letöltéséhez szükséges jelszót, kódot, intézetünk a jelentkezési lapon megadott elérhetőségre továbbítja a versenyforduló napján. Postai úton az intézet versenyanyagot nem küld. A versenyeredményekkel kapcsolatban telefonon nem ad információt, a hivatalos adatok honlapunkon tekinthetők meg, az adott tanévben (www.borsod-ped.hu). Az intézet által szakmailag is koordinált kistérségi fordulók versenyanyagai az intézet honlapjáról letölthetők lesznek, a megyei fordulóba jutottak névsorának kihirdetését követően, az adott versenyre vonatkozóan. A megyei fordulók versenyanyagai feladatlapok, javítási útmutatók az országos szervezők hivatalos honlapjain érhetők el. A tanulmányi versenyek szabályzata 2009/ A versenyek meghirdetése A 2009/2010. tanév - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett - tanulmányi versenyei felhívásait az Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam 19. száma (2009. július 10.) tartalmazza. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által pályázati úton támogatott / anyagi, szakmai / tanulmányi versenyek felhívásai a pályázati eljárás lezárulása után jelennek meg, várhatóan november 20. után. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet az általa koordinált versenyek felhívásait, a megyére aktualizált formában kizárólag honlapján teszi közzé ( /Versenyek) elérhetőségen. 15

16 HÍRLÁNC november Az intézet által szervezett, tanulmányi versenyek megyei, területi és kistérségi fordulóinak időpontjairól és helyszíneiről, az intézet versenyfelelőse által készített Versenynaptár (külön az általános iskolai és külön a középiskolai korosztály számára) ad pontos információt. A Versenynaptár - az intézet honlapján érhető el, illetve letölthető onnan. A Versenynaptár összeállítása a minisztérium pályáztatási eljárását követően válik lehetségessé. 2. A versenyrendszert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet versenyfelelőse irányítja, koordinálja. 3. A tanulmányi versenyekre való nevezés módja A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett versenyek esetében a nevezéseket, az intézet hivatalos jelentkezési lapját kitöltve, a versenyfelhívásban megjelenteket figyelembe véve, az ott megjelölt határidő betartásával kell eljuttatni az intézet címére (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.), Miléné Kisházi Edit versenyfelelős részére. A jelentkezéseket az intézet kizárólag a honlapról levehető, illetve a Hírlánc szeptemberi számában kivehető mellékletként közreadott jelentkezési lapon fogadja. Nevezési határidőn a postai beérkezés határidejét kell érteni. A határidő lejárta után postára adott jelentkezéseket nem regisztráljuk, azaz a késve vagy hibásan nevezők az adott versenyen nem vehetnek részt. A nevezési lapon szereplő adatok valódiságáért a nevezést küldő intézmény vezetője a felelős, amit aláírásával és az iskola körbélyegzőjével hitelesít. 4. Az I. fordulók versenyanyagai az intézet honlapjáról - / Versenyek/ a z a d o t t v e r s e n y n e v é n é l tölthetők le, a versenyforduló napján, a versenyforduló megkezdése előtt kb. 1 órával. A javítási útmutatók a versenyforduló megírását követő munkanapon 8 órától, ugyanilyen módon érhetők el. Az I. fordulók versenyanyagai letöltéséhez szükséges jelszót, kódot az intézet kizárólag elektronikus úton, a jelentkezési lapon - a nevező intézmény által - megadott címre továbbítja, a versenyforduló napján. Postai úton sem az iskolai, sem a kistérségi fordulókra nem küld az intézet versenyanyagokat (feladatlap, javítási útmutató stb.). A versenyeken való részvételre a megyei fordulók esetében az iskolai, illetve kistérségi fordulók továbbjutói jogosultak, a versenyfelhívásban megjelent létszám- illetve teljesítmény feltételek ismeretében. A kistérségi fordulóval szervezett versenyek esetében az iskolai fordulók győztesei képviselhetik intézményüket, évfolyamonként és kategóriánként 1-1 fővel 600 alatti tanulói létszámot, 2-2 fővel 600 feletti tanulói létszámot véve alapul, amennyiben erről az adott kistérség másképpen nem rendelkezik. Az összevont intézmények tagintézményenként is élhetnek ezzel a részvételi lehetőséggel. A kistérségi fordulóra való nevezésben az adatlapon fel kell tüntetni a kistérségi központ nevét. A nevezési díjakra vonatkozó információkat minden esetben, az Oktatási Közlönyben leírtaknak, az országos kiíró által megállapítottaknak megfelelően adjuk hírül. A nevezési díjjal meghirdetett versenyeken azon intézmények tanulói vehetnek részt, akik iskolája a nevezési díjat a fizetési feltételként megnevezett forduló megkezdéséig teljesítette. 16

17 2009. november HÍRLÁNC Az intézet által számlázott nevezési díjakat az adott verseny megyei fordulójának napján, a verseny helyszínén kell befizetni. 5. A tanulmányi versenybizottság A versenyek megyei fordulóinak értékelését versenybizottság végzi. A versenybizottság tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által felkért szakemberek (listás szaktanácsadó illetve külső szakember). A megyei versenybizottságok az iskolai, illetve kistérségi fordulókból továbbjutók dolgozatait egységes szempontok alapján felüljavítják, és határozatot hoznak a megyei fordulóban részt vevők köréről. A zsűri elnökének feladata, amennyiben nincs központi feladatsor, a kistérségi, illetve a megyei fordulók írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati feladatainak, valamint a javítási értékelési útmutatók elkészítésének irányítása. Felelősséget vállal azok tartalmi és formai megbízhatóságáért. A versenyek értékelését végző bizottság munkáját a zsűrielnök irányítja, gondoskodik az összesítő lapok kitöltéséről, az eredmények közzétételéről. A zsűri valamennyi tagját titoktartás kötelezi. 6. A tanulmányi versenyek értékelése A megyei/területi fordulóba - tanulmányi versenytől függően - a tanulók teljesítményelv vagy meghatározott keretszámok alapján jutnak. A megyei fordulóba jutottak névsora és az ott elért eredménye intézetünk honlapján olvasható: a elérhetőségen. A megyei fordulóba jutottak köréről és az ott elért eredményekről külön postai értesítést az intézet nem küld. Az országos felfutású versenyek országos döntőibe való bejutásról az országos szervező értesíti az érintetteket. A tanulmányi versenyeken részt vevők alapadatait (a tanuló neve, évfolyama, iskolájának neve, székhelye, felkészítő tanárának neve) és a fordulókban / iskolai, kistérségi, megyei / elért eredményeit nyilvánosan kezeljük, honlapunkon az adott tanévben folyamatosan nyilván tartjuk. Az ettől való eltekintést a versenyre való jelentkezéskor kérjük, külön jelezzék. 7. A tanulmányi versenyek eredményének megóvása A megyei/ területi fordulók zsűri által kihirdetett eredményét a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül lehet megóvni. Az alapos indoklást a zsűri elnökének kell benyújtani. A benyújtástól számított 3 munkanapon belül a zsűri elnöke dönt az óvásról. A döntés határozata ellen a kihirdetéstől számított három munkanapon belül másodfokon a megyei versenyfelelőshöz lehet fordulni. 8. A versenyzők jutalmazása A megyei fordulóban I-III. helyezést elért tanulók könyvjutalomban, illetve könyvutalványban részesülnek, és oklevelet kapnak. 9. Versenyeredmények igazolása Az intézet által koordinált versenyek megyei fordulóiban elért eredményről igazolást a versenyző szülője számára, írásban benyújtott, hivatalos levélre van módunkban kiállítani. Miskolc, szeptember 17

18 HÍRLÁNC november Móra Ferenc prózamondó verseny A hernádnémeti Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda ötödik alkalommal hirdeti meg a Móra Ferenc prózamondó versenyt általános iskolások részére. A versenyre kategóriánként egy fővel lehet nevezni. I. kategória: 1 2. osztály II. kategória: 3 4. osztály III. kategória: 5 6. osztály IV. kategória: 7 8. osztály A verseny időpontja: november 10., Nevezési határidő: november 4. A verseny helyszíne: 3564 Hernádnémeti, Petőfi út 85. Jelentkezni lehet az címen, vagy a 06-46/ es telefonszámon. Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Arany János Általános Iskola Tagintézmény versenyei 1. Arany - tollal, Költőszóval városi helyesírási verseny Érintett korosztály: 3-4. osztályosok A döntő időpontja: május 14., 10 óra Évfolyamonként: 1 fő jelentkezését várják Nevezési díj: /Ft / tanuló Kapcsolattartó: Szeghőné Pócsa Gabriella (46/ ) 2. Humor a költészetben szavalóverseny A verseny témája: két szabadon választott magyar költő verse Érintett korosztály: 5-8. osztályosok A döntő időpontja: május 14.,10 óra Évfolyamonként: 1 fő jelentkezését várják Nevezési díj: /Ft / tanuló Kapcsolattartó: Oláh Ilona (46/ ) 3. Humor a költészetben rajzpályázat illusztráció elkészítésére Bármilyen technika alkalmazható: pasztell, akvarell, szén stb. Nevezési díj: /Ft / tanuló Beérkezési határidő: május 7., péntek Kapcsolattartó: Némethné Fedor Emőke (46/ ) Márciusi ifjak A Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kreatív, játékos vetélkedőt hirdet általános iskolásoknak A verseny korosztálya: 5 6. évfolyam Négyfős csapatok /évfolyamonként 2-2 fő/ jelentkezését várják. A verseny ideje: március 10., 14 óra A verseny helye: Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3525 Miskolc, Fazekas u. 6. A verseny témája: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek felidézése /versek, dalok, viselkedési, helyi vonatkozások/ játékos formában Jelentkezési határidő: november 16. Iskolai kapcsolattartó: Király Judit, Szabóné Farkas Krisztina (46/ ) 18

19 2009. november HÍRLÁNC P Á L Y A V Á L A S Z T Á S FIGYELEM! Tájékoztatásul közöljük, hogy a középfokú intézmények nyílt napjainak és felvételi előkészítőinek időpontjait, illetve a 2009/2010-es tanévre vonatkozó, középfokú beiskolázással kapcsolatos aktualitásokat folyamatosan olvashatják intézetünk honlapján: Szakszolgálat/Pályaválasztás menüpontban. Pályaválasztási felelősök, osztályfőnökök figyelmébe! Előzetes (telefonos, személyes, írásos) bejelentkezés után folyamatosan fogadjuk intézetünkben a pályaválasztás előtt álló (általános- és középiskolás) tanulókat (és szüleiket) egyéni tanácsadásra. Egyéni tanácsadáson segítjük (orvos, pszichológus, pedagógus) a hozzánk forduló, sajátos nevelési igényű és/vagy magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézséggel és/vagy egészségügyi problémával (testi érzékszervi, egyéb) küzdő tanulókat is az iskola- és szakmaválasztásban. Időpont-egyeztetés: Bogátiné Lakatos Edit pályaválasztási tanácsadó Telefon: 46/ /17-es mellék Tudnivalók a 2009/2010. tanévi középfokú felvételi eljárásról A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2009/2010-es tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Fontos tudnivalók: Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján dönthet. 19

20 HÍRLÁNC november 5.1. A középfokú felvételi eljárásban csak központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga tartható A tanuló a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezését az Oktatási Hivatal (OKÉV) által kiadott lapon december 11-ig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe. A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén mindkét tárgyból külön-külön meg kell jelölni azt is, hogy a tanuló az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó, illetve a tehetséggondozó középfokú iskola írásbeli felvételijén kíván-e részt venni, vagy akár mind a két típusú írásbelire jelentkezik A központilag szervezett írásbeli vizsga csak a hivatal által megküldött feladatlapokkal történhet, és a javítást a hivatal által megküldött javítókulcs alapján kell elvégezni A központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett Általános írásbeli vizsga ideje: január 23., óra Pótló írásbeli vizsga ideje: január 28., óra Tehetséggondozó írásbeli vizsga ideje: január 30., óra Pótló írásbeli vizsga ideje: február 02., óra Megyénkben a Tehetséggondozó középiskola címet, az Avasi Gimnázium és a Földes Ferenc Gimnázium nyerte el. Ezekben a középiskolákban lehet alkalmazni a felvételi eljárás során a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák számára készített magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapokat A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet kevesebb. Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola vagy szakiskola hitelesített értékelő lapon február 11-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, a jelentkező melyik iskolában vett részt az írásbeli vizsgán. Az Értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolva kérik eljuttatni a középiskolákba! 20

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben