Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014.

2 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1. INTÉZMÉNYÜNK NÉVADÓJA, BETHLEN GÁBOR I.2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA I.2.1. Az intézmény működésének általános jellemzői, nevelési és oktatási céljai I.2.2. Az intézmény működésének rövid leírása I Felvétel és átvétel intézményünkbe. A továbbhaladás feltételei I.2.3. A képzés rendje I.2.4. Képzési feladataink I.2.5. A képzés szakaszai I.2.6. Képzési specialitások I.2.7. Az oktatás tárgyi feltételei I.2.8. Személyi feltételek I.3. AZ INTÉZMÉNY RÉSZLETES NEVELÉSI PROGRAMJA I.3.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladata I Célok, feladatok I A célokból adódó feladataink I A célok megvalósításához felhasználható eszközök és eljárások I.3.2. A személyiség fejlesztésével kapcsolatos iskolai feladatok I.3.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.3.4. Környezeti nevelés programja I.3.5. Egészségnevelési program I Az iskola céljai és feladatai az egészségnevelés területén I Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása I.3.6. A fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok I.3.7. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység I.3.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység I.3.9. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok I A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program I A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység I A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések I A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének elvei és gyakorlata iskolánkban I Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere I Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje I A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei.. 52 I A pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező felszerelések és eszközök jegyzéke I.4. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA I.4.1. Az intézmény működésének rövid leírása I.4.2. A képzés struktúrája I.4.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I Alapelvek, célok I A célokból adódó feladatok I A célok eléréséhez szükséges eszközök és eljárások I A feladatok megvalósítását segítő erőforrások I Az oktatás tárgyi feltételei I Személyi feltételek I.4.4. Egyes művészeti tevékenységek oktatásának cél- és feladatrendszere I Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói I Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói I.4.5. A személyiség fejlesztésével kapcsolatos iskolai feladatok I.4.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.4.7. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység

3 I.4.8. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező felszerelések és eszközök jegyzéke I.5. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA I.5.1. Bevezető - Az óvoda létrejöttének körülményei I.5.2. Óvodakép I.5.3. Gyermekkép I.5.4. Az óvoda működésének rövid leírása I.5.5. Alapelveink, céljaink I.5.6. Az óvodai nevelés feladatai I Egészséges életmód alakítása I Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása I Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása I.5.7. Az óvodai élet I Tárgyi feltételek I Személyi feltételek I Az óvodai élet megszervezése I Beszoktatás I Óvodánk alapvető szokásai I Napirend I Tervezés a projektekben I Az óvoda kapcsolatai I a. Szülőkkel való együttműködés I b. Iskolával való jó együttműködés kialakítása I Óvodai élet tevékenységformái, és az óvodapedagógus feladatai I a. Játék I b. Mozgás I c. Vizuális nevelés Technikai ajánlások I d. Ének, zene, énekes játék I e. Irodalom, beszédfejlesztés, bábozás I f. A külső világ tevékeny megismerése I g. A környezet megismerése I A fejlődés jellemzői óvodáskor végére I a. A testi fejlettség kritériumai I b. Szociális fejlettség kritériumai I c. Értelmi fejlettség kritériumai I Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok II. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE II.1. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA II.2. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLAKOZÁSOK II.2.1. Óratervek II Általános Iskola 1-4. évfolyam II Általános Iskola 5-8. évfolyam II Művészetoktatás II. 3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI II.4. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI II.5. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI II.5.1. A tanuló ismereteinek számonkérése, teljesítményének értékelése II.5.2. A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái II.5.3. A tanulók jutalmazásának elvei és formái II.5.4. Fegyelmező intézkedések II.5.5. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elve és korlátja II.6. A PEDAGÓGUSOK ÉS OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI Az osztályfőnök feladatai és hatásköre II.7. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS II.8. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

4 II.9. A NEMZETI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉNEK ESZKÖZEI II.10. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE II.11. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK II.12. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI III. A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS HELYI TANTERVE III.1. A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS ÓRATERVEI III.1.1. Gimnázium 9. nyelvi előkészítő évfolyam III.1.2. Gimnázium évfolyam III.1.3. Gimnázium évfolyam érettségi előkészítő óratervek III.2. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI III.2.1. Az érettségi vizsga tantárgyai III.2.2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei III A tantárgyi követelmények teljesítése, vizsgafajták III Az iskolai közösségi szolgálat III.2.3. A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként III.3. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERVE A GIMNÁZIUMI ÉVFOLYAMOKON III.4. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI III.5. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI III.6. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI III.6.1. A tanuló ismereteinek számonkérése, teljesítményének értékelése III.6.2. A gimnáziumi tanulmányok alatti vizsgák rendje III Vizsgafajták III Az osztályozó vizsgák eltérő értékelési rendszere III.6.3. A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái III.6.4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái III.6.5. Fegyelmező intézkedések III.6.6. Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elve és korlátja IV. A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV.1. A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT NEVELÉSI PROGRAMJA IV.1.1. A nevelő-oktató munka alapelvei IV.1.2. Az oktató-nevelő munka céljai, feladatai IV.1.3. Az oktató-nevelő munka eszközei, eljárásai, és a tehetség kibontakozását és a felzárkózást segítő tevékenység IV.1.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok IV.2. A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT HELYI TANTERVE IV A felnőttoktatási tagozat működésének rövid leírása IV.2.2. A felnőttoktatási tagozat óraterve IV.2.3. Tankönyvek és egyéb segédletek kiválasztásának IV.2.4. Az iskolai számonkérés formái IV A tagozat magasabb évfolyamára lépés feltételei IV.2.6. A középszintű érettségi vizsga témakörei V. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERVE V.1. AZ EGYES TANSZAKOK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI V.1.1. A zeneoktatás V.1.2. A képző-és iparművészeti oktatás V.2. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, VALAMINT AZOK ÓRASZÁMAI, A TANSZAKOK, TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI, AZ ELŐÍRT TANANYAG V.2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és kötelező és választható tanórai foglalkozások valamint azok óraszámai V Zeneművészeti ág

5 V Képző-és iparművészeti ág V.2.2. A tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei V Zeneművészeti ág V Klasszikus zene, Billentyűs tanszak Főtárgy: zongora V Klasszikus zene, Fafúvós tanszak Főtárgy: Furulya Főtárgy: fuvola Főtárgy: oboa Főtárgy: klarinét V Klasszikus zene, Vonós tanszak Főtárgy: Hegedű V Kötelező tantárgy V Szolfézs kötelező V Szolfézs V Kötelezően választható, választható tantárgyak V Zenetörténet zeneirodalom V Zeneelmélet V Improvizáció V Kamarazene V Zenekar V Kórus V Zeneismeret V Képző- és iparművészet V Képzőművészeti tanszak V Vizuális alapozó gyakorlatok V Grafika és festészet alapja V Vizuális alkotó gyakorlatok V Grafika és festészet tanszak V Grafika és festészet műhelygyakorlat V Népművészet V Művészettörténet V.3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI V.4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA V.5. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI VI. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK VI.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE VI.2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA VI.3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA VIII. MELLÉKLETEK

6 Köszöntő 2002 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat - akkor még csak Bethlen Gábor Általános Iskola néven a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolát - amelynek nevében köszöntjük az Olvasót. Intézményünk életre hívására a évi IV. törvény és az évi LXXIX. törvény alapján került sor, olyan társadalmi, jogi és politikai környezetben, amely hazánk eddigi történetében szinte egyedülálló módon segíti az állami közoktatástól független, ugyanakkor azzal egy rendszerben működő nem állami, magán, alapítványi és egyházi intézmények létrejöttét. Olyan időszakban, amelyben lehetőség nyílik a tanszabadság légkörében a világnézetileg nem semleges nevelés és oktatás folytatására is. Intézményünk keresztény szellemiségű nevelési-oktatási programot valósít meg, egy reményeink szerint szabad és értékteremtő új magyar közoktatási rendszer résztvevőjeként. A következő oldalak a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolának a Nemzeti Köznevelési Törvény előírásai szerinti pedagógiai programját tartalmazzák, melyben kívánunk jó eligazodást, tájékozódást, és hasznos tanulmányozást a kedves Olvasónak! 6

7 Alapító Okirat A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és értékteremtő köznevelés ügyének előmozdítására a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény 12. (1) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 2. (3) bekezdésében biztosított jogával élve, a Hit Gyülekezete Alapszabályának 35. -ában foglaltak szerint önálló egyházi jogi személyiséggel bíró, keresztény szellemiségű gimnáziumot, általános iskolát, alapfokú művészeti iskolát valamint óvodát hoz létre. Az intézmény önálló egyházi jogi személy, amely térségi feladatokat lát el, és nyitott azok számára, akik az intézmény által nyújtott világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemiségű oktatásra, nevelésre tartanak igényt. Az intézmény neve: Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény rövid neve: Bethlen Gábor Iskola és Óvoda Az intézmény rövidített neve: Bethlen Gábor Iskola és Óvoda Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény alapításának éve: 2002 Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7. Az intézmény telephelyei: Nyíregyháza, Nyíregyházi út 2/D Magy, Tompa Mihály utca 2. Az intézmény típusa: Az intézmény többcélú köznevelési intézmény, amely az alapfeladatok ellátását közös igazgatású köznevelési intézményként, ezen belül az iskolai feladatokat összetett iskolaként szervezi meg. Az intézmény évfolyamai: A többcélú intézmény három évfolyamos óvodát, nyolc évfolyamos általános iskolát, négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumot, nyolc illetve tizenkét évfolyamos alapfokú művészeti iskolát foglal magába. Az intézmény alapítója és fenntartója: 7

8 Hit Gyülekezete, 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Az intézmény alapfeladatai: a) Székhelyen: Általános iskolai nevelés-oktatás Ezen belül: 8520 Alapfokú nevelés-oktatás: - az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó tagozat - az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat. Gimnáziumi nevelés-oktatás Ezen belül: 8531 Középfokú nevelés-oktatás: - négy évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam), - öt évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyammal a 9. évfolyamon, - középfokú általános oktatás, az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, Felnőttoktatás Ezen belül - nyolc évfolyamos iskolarendszerű esti munkarend szerint működő általános iskolai nevelésoktatás - négy évfolyamos iskolarendszerű esti munkarend szerint működő gimnáziumi felnőttoktatás - négy évfolyamos iskolarendszerű levelező munkarend szerint működő gimnáziumi felnőttoktatás. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Ezen belül: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, - nappali munkarend szerinti általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam) - esti munkarend szerinti általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam) - nappali munkarend szerinti gimnáziumi oktatása, nevelése (9-13. évfolyam). - esti munkarend szerinti gimnáziumi oktatása, nevelése (9-12. évfolyam) - levelező munkarend szerinti gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás Ezen belül - tizenkét évfolyamos képzés keretén belül két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyammal a zeneművészeti ágon az alábbi tanszakokon: zongora, furulya, oboa, klarinét, fuvola, illetve billentyűs, fafúvós, - nyolc évfolyamos képzés keretén belül két előképző és hat alapfokú évfolyammal a zeneművészeti ágon, az alábbi tanszakokon: hegedű, illetve vonós, - nyolc évfolyamos képzés keretén belül két előképző és hat alapfokú évfolyammal a képző- és iparművészeti ágon az alábbi tanszakokon: grafika, festészet, illetve grafika és festészet. 8

9 b) 1. telephelyen (4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 2/d.) : 8510 Óvodai nevelés Az alapfokú nevelés-oktatás első szintjét megelőző nevelés-oktatás (iskoláskor előtti nevelésoktatás): óvodai nevelés és az iskolai életmódra való felkészítés. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése-oktatása Ezen belül: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nappali munkarend szerinti integrált óvodai nevelése c) 2. telephelyen (4556 Magy, Tompa Mihály u. 2.): Felnőttoktatás Ezen belül - nyolc évfolyamos iskolarendszerű esti munkarend szerint működő általános iskolai nevelésoktatás - négy évfolyamos iskolarendszerű esti munkarend szerint működő gimnáziumi felnőttoktatás - négy évfolyamos iskolarendszerű levelező munkarend szerint működő gimnáziumi felnőttoktatás. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Ezen belül: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, - esti munkarend szerinti általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam) - esti munkarend szerinti gimnáziumi oktatása, nevelése (9-12. évfolyam) - levelező munkarend szerinti gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12. évfolyam) 12. Alapfeladatokhoz kapcsolódó kiegészítő feladatok székhelyen és telephelyeken: Az intézmény az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó, azt szolgáló tevékenységeket folytathat a következő körben: Az intézmény az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó, azt szolgáló tevékenységeket folytathat a következő körben: Egyéb étkeztetés (diákétkeztetés) Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (személyszállítás iskolabusszal) Általános járóbeteg-ellátás (iskola-egészségügyi ellátás) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (ifjúsági védőnői tevékenység) - Bejáró gyerekek, tanulók ellátása - Intézményben szervezett étkeztetés - Intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés - Intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés 9

10 - Általános iskolai napközis foglalkozás - Tanulószobai ellátás - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - Diáksporttal kapcsolatos feladatok - A tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás - Általános tanulói tankönyvellátás - Tanulók ingyenes tankönyvellátása - Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1-4. évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok az alapfokú művészeti oktatásban - Hozzájárulás nyújtása pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Pedagógus szakvizsgán és továbbképzésen való részvételhez hozzájárulás nyújtása - Pedagógusok szakkönyvvásárlásához való hozzájárulás nyújtása - Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele - Minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok - Érettségi és osztályozó vizsgák lebonyolítása - Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése - Helyiségek, eszközök bérbeadása 13. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: A mindenkori hatályos jogszabályok alapján az intézmény kiegészítő jelleggel, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül anyagi haszonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet is folytathat a következő körben: Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Egyéb kiadói tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 10

11 Film- és videó-, és televízióprogram terjesztése Egyéb foglalás Művészeti létesítmények működtetése Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység 14. Az intézmény munkarendje: Az intézményben nappali munkarend szerint alap- és középfokú nevelés-oktatás, alapfokú művészeti nevelés-oktatás, gimnáziumi nevelés-oktatás, óvodai nevelés, valamint esti munkarend szerint alap és középfokú felnőttoktatás, gimnáziumi felnőttoktatás, levelező munkarend szerint középfokú gimnáziumi felnőttoktatás folyik. 15. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 955 fő, az alábbi bontás szerint: AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYÉN: 770 FŐ Nappali munkarend szerint 390 fő, az alábbi bontásban: Általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyamon 120 Általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyamon 120 Gimnáziumi nevelés-oktatás évfolyamon 150 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (1-13. évfolyam): maximum 15 fő Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 150 fő, az alábbi bontásban: Általános iskolai felnőttoktatás 1-4. évfolyamon 25 Általános iskolai felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 25 Gimnáziumi felnőttoktatás évfolyamon 100 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása esti munkarend szerint (1-12. évfolyam): maximum 15 fő Levelező munkarend szerint 100 fő: Gimnáziumi felnőttoktatás évfolyamon 100 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása levelező munkarend szerint (9-12. évfolyam): maximum 10 fő Alapfokú művészetoktatásban 130 fő, az alábbi bontásban: Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás zeneművészeti ágban: négy vagy 70 annál több órában, egyéni foglalkozás Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás zeneművészeti ágban: négynél 6 kevesebb órában, egyéni foglalkozás Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás képző és iparművészeti ágban: 36 négy vagy annál több órában, csoportos foglalkozás Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás képző és iparművészeti ágban: 18 négynél kevesebb órában, csoportos foglalkozás AZ INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZA, NYÍREGYHÁZI ÚT 2/D. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN: 75 FŐ Óvodai nevelés 75 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 11

12 integrált nevelése: maximum 5 fő AZ INTÉZMÉNY MAGY, TOMPA M. U. 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN: 110 FŐ Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 80 fő, az alábbi bontásban: Általános iskolai felnőttoktatás 1-4. évfolyamon 25 Általános iskolai felnőttoktatás 5-8. évfolyamon Gimnáziumi felnőttoktatás évfolyamon A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása esti munkarend szerint (1-12. évfolyam): maximum 20 fő Levelező munkarend szerint 30 fő: Gimnáziumi felnőttoktatás évfolyamon 30 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása levelező munkarend szerint (9-12. évfolyam): maximum 10 fő 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény induló vagyona Ft, azaz százezer forint, melyet a fenntartó bocsát rendelkezésre. Az induló vagyonon túl a fenntartó az intézmény éves költségvetésében évente jóváhagyott összeget bocsát az intézmény rendelkezésére. Az intézmény feladatellátását szolgálja - a fenntartó Hit Gyülekezete tulajdonában levő iskolaépület (Nyíregyháza, Gomba u. 7.), melyet kizárólagos rendelkezési joggal az intézmény számára használatba ad, - a gyermekek nevelésére szolgáló épület (Nyíregyháza, Nyíregyházi út 2/D), melyet tulajdonosa, a fenntartó Hit Gyülekezete a 2018/2019-es tanév végéig kizárólagos rendelkezési joggal az intézmény számára használatba ad, - valamint a fenntartó Hit Gyülekezete vagyonkezelésében lévő iskolaépület (Magy, Tompa M. u. 2.). A feladatellátást szolgálják az intézmény tulajdonát képező leltár szerinti ingóságok, valamint a fenntartó által ingyenesen használatba adott vagyontárgyak is. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény átszervezése esetén a jogutódlásról (a jogok és kötelezettségek, illetve a vagyon átszállásáról) az alapító-fenntartó dönt, és megszűnő intézmény esetén kezdeményezi az intézmény állami nyilvántartásból való törlését, illetve az átszervezés nyomán létrejött új intézmények állami elismerését a köznevelési törvényben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Az intézmény az alapító-fenntartó döntése, illetve a köznevelési törvényben foglalt okok alapján szűnhet meg. Ha az intézmény megszűnik, a jogai és kötelezettségei, illetve a tulajdonában lévő vagyon a jogutód nevelési-oktatási intézményre száll át. Az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén jogai és kötelezettségei, valamint vagyona az intézmény alapító-fenntartóját illeti meg. 18. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény az Etv ának (2) bekezdése, valamint az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény alapján önálló egyházi jogi személyként gazdálkodik, önálló gazdálkodási szervezeti egységgel rendelkezik. Az intézmény a fenntartó által évenként megállapított költségvetés keretein belül a mindenkori hatályos jogszabályok, valamint az intézmény gazdálkodási és képviseleti szabályzata alapján 12

13 gazdálkodik, illetve kezeli a rendelkezésére álló vagyont. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogait teljes jogkörrel az igazgató gyakorolja. Az oktatási, nevelési tevékenység finanszírozását szolgálja a fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökön túl az állami költségvetésből származó támogatás, a tanulók szülei által befizetett térítési díjak, esetlegesen a köznevelési szerződés keretében kapott támogatás, az iskola számára természetes illetve jogi személyek által felajánlott támogatások, adományok, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. Az intézmény részére felajánlott adományok, támogatások elfogadásáról az igazgató határoz. 19. Az intézmény vezetőjének kinevezése és a munkáltatói jogok: Az intézmény igazgatóját a fenntartó nevezi ki, hívja vissza, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. Az intézmény a működéséhez szükséges, előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban foglalkoztatja. 20. A képviseleti jog: Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli. Az igazgató képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben az intézmény igazgatóhelyetteseire és gazdasági vezetőjére, valamint konkrét esetre szóló meghatalmazással az intézmény más dolgozójára is átruházhatja. 21. Az intézmény felügyeleti szervei: Az intézmény szakmai felügyeletét a fenntartó, a Hit Gyülekezete látja el. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal látja el. Jelen Alapító okirat az intézmény július 17-én kelt, többször módosított, a módosításokkal a mai napon egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Az intézmény korábbi nevei - Bethlen Gábor Általános Iskola, - Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, - Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Bethlen Gábor Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jelen módosított Alapító okirat szeptember 1-jén lép hatályba. Ez az intézkedés az intézmény korábbi létrejöttét és működését nem érinti. Budapest, május 21. Horváth András oktatási főigazgató 13

14 I.1. Intézményünk névadója, Bethlen Gábor 1613-tól 1623-ig erdélyi fejedelem, ig választott magyar király volt. A reformált hitű uralkodó a történelmi források szerint istenfélő (imádkozó) nagyúrként kormányozta országát, és harcolt a vallásszabadságért a Habsburg önkényuralommal szemben. Tevékenysége következtében Erdély felvirágzott, az utókor ezt az időt aranykornak nevezi. Tiszántúli nemesi családból származott, Báthory Zsigmond fejedelem udvarában nevelkedett. Már fiatalon részt vett a török elleni havasalföldi hadjáratban, harcolt Mihály vajda ellen és a császáriak elől 1602-ben török földre menekült, ahol a bujdosók vezetője lett. A kibontakozást a török szövetségével, a Habsburgok ellenében helyreállított önálló fejedelemségben látta. Bujdosó társai megbízták, hogy Bocskai Istvánt megnyerje a Habsburgok elleni felkelés vezérének őszén ő szerezte meg a törökök jóváhagyását Bocskai fejedelemségéhez, és vitte Kassára a fejedelmi jelvényeket. Bocskai halála után Báthori Gábor bizalmasaként készítette elő Báthori fejedelemségét. Amikor azonban a fejedelem a Habsburgokhoz közeledett, ő ismét a törökökhöz menekült ban a kolozsvári országgyűlésen erdélyi fejedelemmé választották, miközben sikerült az Erdélybe küldött törököket és tatárokat kiszorítani onnét. A bécsi udvar fejedelemmé történő választását nem akarta elismerni. II. Mátyás fegyverrel szándékozta alávetni Erdélyt, de a rendek tárgyalásokra kényszerítették a királyt, aki ben megegyezett a fejedelemmel. Bethlen Gábor központosított államszervezet kiépítésére törekedett. Gyulafehérvári otthonát politikai és kulturális központtá fejlesztette. Ide szállíttatta át a kassai nyomdát, amely től fejedelmi műhelyként működött. Bőkezűen támogatta a magyar diákok külföldi tanulmányait, főleg a polgári haladás élén járó Hollandiában és Angliában. Főiskolát alapított Nagyszombatban (1619) és Gyulafehérváron (1620). A harmincéves háborúban a cseh protestáns rendekkel szövetkezve lépett fel a Habsburgok ellen 1619-ben. Hat hét alatt elfoglalta a Felvidéket, lemondott a felajánlott királyi címről, de hét vármegyét szerzett a fejedelemség számára és megerősítette a rendek jogait. A protestáns nyugati hatalmakkal létesített kapcsolatait a brandenburgi választófejedelem leányával, Katalinnal kötött házassága is megerősítette (1626). A nemzeti királyság megteremtésére vonatkozó tervét a lengyel trón elnyerésével gondolta megvalósítani. Ebben betegsége már megakadályozta. Még politikai végrendeletét elkészítette, és 1629 augusztusában meghalt. A szabadságért, fejlődésért folytatott munkája, igazságosságra törekedő személyisége, példamutató uralkodói koncepciója teszi őt történelmünk kiemelkedő alakjává. Ezért választottuk intézményünk névadójává. 14

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben