Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009

2 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek Az intézmény alapadatai Az intézmény alapító okirata szeptember 1-től A feladatmutatók Az intézmény költségvetésének végrehajtása: II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok A vezetők, az intézményegységek és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgatóság és a tagintézmények közötti feladatmegosztás Igazgatóság SzSzKSz Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye SzSzKSz Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye SzSzKSz Vedres István Építőipari Tagintézménye Az intézmény képviselete A tagintézmény képviselete A kiadmányozási jogkör gyakorlása Kötelezettségvállalás, utalványozás Kötelezettségvállalás Utalványozás Vezető beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás Magasabb vezető beosztások Vezető beosztások Az intézmény főigazgatója A hatáskörök átruházása Főigazgató-helyettesek Tanügyi főigazgató-helyettes Szakmai főigazgató-helyettes Vezető gazdasági ügyintéző A helyettesítés rendje A tagintézmények Tagintézmény igazgatók Igazgató helyettesek Az igazgatóhelyettesek feladatai Gyakorlatioktatás-vezetők és helyettesek A döntés előkészítés és a döntéshozatal fórumai Intézményi döntéshozatali szint Az alkalmazotti közösség A nevelőtestület A törzskar Döntés-előkészítő fórum Tagintézményi döntéshozatali szint

3 I. Rész Általános rendelkezések Tagintézményi alkalmazotti közösség Tagintézmény nevelőtestülete Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége A tagintézmény-vezető testület Munkaközösségek Az iskolában működő testületek Szakszervezetek tagszervezetei Közalkalmazotti tanács Tanulói testületek Osztály Diák Bizottságok (ODB) Tagintézmények Diákbizottsága (TDB) Intézményi Diákválasztmány (IDV) Tagintézményi Sportkör (TSK) A szülők közösségei Osztály Szülői Munkaközösségek (OSZMK) Tagiskolai Szülői Munkaközösség (TSZMK) Intézményi Szülői Választmány (ISZV) Iskolaszék A belső ellenőrzés rendje Vezetői szakmai ellenőrzés Gazdasági folyamatba épített ellenőrzés Intézményi belső ellenőrzés Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézmény külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolattartás A szülők tájékoztatásának formái: Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére III. Rész Működési szabályok Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanulók intézményben tartózkodása alatti folyamatos felügyelet biztosításának rendje Az intézmény közalkalmazottjainak munkarendje Nem pedagógus dolgozók munkarendje Pedagógus dolgozók munkarendje Csengetési rend Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Ünnepségek, megemlékezések A tagiskolák hagyományos rendezvényei A tanulók felvétele, áthelyezése, kimaradása Tanuló jogviszony, felvétel, átvétel Tanulói jogviszony létrejötte Felülbírálati kérelem, jogorvoslat: A beiratkozás módja Tanuló átvétele más oktatási intézményből, másik tagiskolából: Átlépés másik osztályba ugyanazon tagiskolán belül Az iskolai tankönyvellátás rendje 93 3

4 I. Rész Általános rendelkezések 8.1 Ingyenes tankönyvellátás tankönyvkölcsönzés útján Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Mindennapi testedzés formái: Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulók és szülők szervezett vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái és rendje Az anyagi kártérítési felelősség szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az iskolai, kollégiumi könyvtár működési szabályai, feladatai, rendje Értékelés, minősítés Bizonyítványok, értesítők kiadásának rendje: Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, baleset- illetve rendkívüli helyzetek esetén (intézményi védő- óvó előírások) Diákigazolványok kezelésével kapcsolatos szabályok Az intézményi reklámtevékenység Az intézmény működésére vonatkozó egyéb szabályozások A nemdohányzók védelme érdekében hozott szabályok, intézkedések 111 JOGNYILATKOZATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Bélyegzők nyilvántartása Értelmező rendelkezések Munkáltatói jogok átruházása A főigazgató által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: A tagintézmény igazgatók által gyakorolt munkáltatói jogok: Az SzMSz elfogadása, jóváhagyása, hatálybalépése 116 MELLÉKLETEK Sz. Melléklet: Szervezeti felépítés, vezetői szerkezet /A Melléklet: Az igazgatóság szervezeti felépítése /B Melléklet: A Fodor József Élelmiszeripari Tagintézmény szervezeti felépítése /C Melléklet: A Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézmény szervezeti felépítése /D Melléklet: A Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézmény szervezeti felépítése /E Melléklet: A Vedres István Építőipari Tagintézmény szervezeti felépítése /F Melléklet: Az SzSzKSz vezetői szerkezete Sz. Melléklet: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata Általános rész A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell A FEUVE keretében működtetett vezetői ellenőrzés főbb eszközei A munkafolyamatba épített ellenőrzés főbb szempontjai FEUVE-ban A FEUVE végrehajtásának szabályai A vezetői ellenőrzések végrehajtása Szakmai tevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok

5 I. Rész Általános rendelkezések A munkafolyamatokba épített ellenőrzési pontok és feladatok, ellenőrzési nyomvonal A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok, ellenőrzési nyomvonal Az előirányzat felhasználásra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal A beszámolásra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal intézményi kockázatok kezelésének szabályzata Általános rész A kockázat fogalma A kockázatok kezelésének folyamata A kockázat kezelője A kockázatkezelési hatáskör A végrehajtás szabályai A kockázatfelmérés a kockázat azonosítása Kockázatkezelés A kockázatkezelés időtartama A kockázatok és intézkedések nyilvántartása A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás szabályzata Általános rész A szabálytalanság fogalma A szabálytalanság megelőzése és észlelése A szabálytalanságok megelőzése A szabálytalanság észlelése Intézkedések, eljárások Kisebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás Jelentősebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás Intézkedések, eljárások nyomon követése A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása Jogszabályi háttér Sz. Melléklet: Adatkezelési szabályzat Általános rendelkezések Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja Az adatkezelési szabályzat megtekintése Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai Az adatok továbbításának rendje A pedagógusok adatainak továbbítása A tanulók adatainak továbbítása Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az adatkezelés általános módszerei Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése Személyi iratok A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: A személyi iratok védelme A személyi anyag vezetése és tárolása A tanulók személyi adatainak vezetése

6 I. Rész Általános rendelkezések A tanulók személyi adatainak védelme A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása Az összesített tanulói nyilvántartás A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására Az érintett személyek tiltakozási joga Sz. Melléklet: Gyűjtőköri szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjtőköre Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők A gyűjtés szintje és mélysége Kézikönyvtári állomány Ismeretközlő irodalom Szépirodalom Pedagógiai gyűjtemény Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára) Hivatali segédkönyvtár Kéziratok Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés Állományelemzés Az állományelemzés területei Gyűjteményszervezés A könyvtári költségvetés tervezése A pedagógiai programok bevezetése Gyarapítás A gyarapítás formái Vásárlás Ajándék Csere A gyarapítás folyamata Tájékozódás Hasonlítás Döntés a beszerzésről Beszerzés A dokumentumok beérkezése Előrendezés Bélyegzés A gyarapítás nyilvántartásai Deziderátum Rendelési nyilvántartás Számlanyilvántartás Megrendelőjegyzék Számlák, bizonylatok Ajándékozási jegyzék Cserejegyzék A dokumentumok állományba vétele Egyedi (cím) leltárkönyv Kardexlapok

7 I. Rész Általános rendelkezések Összesített nyilvántartás Csoportos leltárkönyv Állományapasztás Tervszerű állományapasztás Az elavult dokumentumok kivonása A fölösleges dokumentumok kivonása Természetes elhasználódás Hiány Elháríthatatlan esemény A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok A törlés folyamata A kivonás nyilvántartásai Az egyedi nyilvántartású dokumentumok Az időleges nyilvántartású dokumentumok Időszaki kiadványok A könyvtári állomány védelme Az állomány ellenőrzése Az állományellenőrzés típusai Az állományellenőrzés előkészítése Az állományellenőrzés lebonyolítása Egyedi (cím) leltárkönyv alapján végzett ellenőrzés Az időleges nyilvántartás alapján végzett ellenőrzés Az időszaki kiadványok nyilvántartása alapján végzett ellenőrzés Az ellenőrzés lezárása Az állományvédelem nyilvántartásai FÜGGELÉK

8 I. Rész Általános rendelkezések I. Rész Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat, továbbá a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, főigazgatói (2009. július 1. előtt igazgatói) utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 1.2 A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi LXXIX. Törvény A közoktatásról évi CI. Törvény A felnőttképzésről évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve évi XXXI. Törvény A gyermekvédelemről évi XXXI. Törvény A tűzvédelemről évi XXXVIII. Törvény Az államháztartásról évi C. Törvény A számvitelről A Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény évi LXIII. Törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLII. Törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4..(7)) évi XXXVII. Törvény A tankönyvpiac rendjéről 138/1992.(X.8.) Korm. rend. A Kjt végrehajtásáról. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről. 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. A pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról. 8

9 I. Rész Általános rendelkezések 23/2004. (VIII.27.) OM. rendelet A tankönyvellátásról 17/2005. (II.8). Korm. rend. A diákigazolványról. 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. Az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 4/2002. (II.26.) OM. rend. Az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól. (6..) 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Szeged Megyei Jogú Város hatályos rendeletei 1.3 Az intézmény alapadatai A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény alapító okirata szeptember 1-től Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú város Közgyűlése 490/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatával, hatályos szeptember 1. napjától. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola (OM azonosító: ) Rövidített név: Szegedi Szolgáltatási iskola 2. Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. 9

10 I. Rész Általános rendelkezések 3. Az intézmény telephelyei: 6725 Szeged, Szabadkai út Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület Szeged, Kodály tér Szeged, Horváth Mihály u Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 5. Tagintézménye: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építőipari Tagintézménye 6. Az alapító és a fenntartó neve, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (6725 Szeged, Szabadkai út 3.) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (6721 Szeged, József A. sgt. 26.) Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyűipari Szakképző Iskola (6724 Szeged, Kodály tér 1.) Vedres István Építőipari Szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.) 10

11 I. Rész Általános rendelkezések 9. Az intézményvezető Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízásának rendje: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó Közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyok: jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 11. Az intézmény típusa: Szakközépiskola, szakiskola 12. Tagozat megnevezése: Évfolyamainak száma: 7 14.Felvehető maximális tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott Középiskolai, szakiskolai ellátás közfeladat: TEÁOR Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 16. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás A jogszabály vagy irányító szerv Szakfeladat rend szerint: Által kötelező jelleggel előírt nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9 12/13 évfolyam) 11

12 I. Rész Általános rendelkezések (ezen belül további speciális tevékenység: képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9 12/13 évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Gimnáziumi felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13 évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű, szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a 12

13 I. Rész Általános rendelkezések megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakiskolai felnőttoktatás (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű, szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (ezen belül további speciális tevékenység: - lépesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés 13

14 I. Rész Általános rendelkezések - OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképző évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás (a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján) bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (a nemzetgazdasági minisztérium költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló nyomtatvány-garnitúrák kitöltéséhez című tájékoztatása alapján) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltlése Az intézmény OKJ-ben szereplő, Régi OKJ szerint: pedagógiai program alapján Ápo1ási asszisztens oktatható szakmai: Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Fizioterápiás asszisztens Divatstílus tervező asszisztens Ruhaipari technikus-modellező 14

15 I. Rész Általános rendelkezések Ruhaipari technikus-marketing ügyintéző Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Építőanyag-ipari technikus Közlekedésépítő-informatikus technikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Műemléki fenntartó technikus Húsipari szakmunkás Pék Molnár Tejtermékgyártó Pék-cukrász Élelmiszer-ipari laboráns Hús-és baromfiipari technikus Élelmiszer-ipari technikus Élelmiszer-ipari menedzser Élelmiszer-ipari gépésztechnikus Erdésztechnikus Vadgazdálkodási technológus Új OKJ szerint: 1. Egészségügy: Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi Operátor Fizioterápiás 15

16 I. Rész Általános rendelkezések szakasszisztens Gyógyszerkiadó Szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus Ápolási asszisztens Ápoló Diabetológiai szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Geriátriai szakápoló Hospice szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi menedzser Maszőr Gyógymasszőr Sportmasszőr Mentőápoló Egészségügyi kártevőírtó-fertőtlenítő Egészségőr-fertőtlenítő 1. Szociális szolgáltatások: Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó és ápoló 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció: Divat- és stílus tervező 5. Gépész: Üzemeltető gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 16

17 I. Rész Általános rendelkezések 8. Vegyipar: Laboratóriumi technikus Élelmiszeripari laboráns 9. Építészet: Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Műemlék-fenntartó technikus Építőanyag-ipari technikus 10. Könnyűipar: Könnyűipari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Szabó Csecsemő- és gyermekruha készítő Férfi szabó Női szabó 20. Mezőgazdaság: Földmérő, térképész és térinformatikai technikus Agrármenedzser-asszisztens Élelmiszeripari menedzser Erdésztechnikus Agrártechnológus Vadgazdálkodási technológus 21. Élelmiszeripar: Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-higiénikus 17

18 I. Rész Általános rendelkezések Hús- és baromfiipari technikus Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Sütő- és cukrászipari technikus Tartósítóipari technikus Tejipari technikus Húsipari termékgyártó Molnár Pék Pék-cukrász Tartósítóipari termékgyártó Tejtermékgyártó 16/B Szabad kapacitás kihasználása Szakfeladat rend szerint: érdekében végzett tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Zöldterület-kezelés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel Vállalkozási tevékenysége és - arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 18. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és - más feladatai: 19.. Általános forgalmi adó Igen. Általános szabályok szerint. alanyiság: 18

19 I. Rész Általános rendelkezések 20. A feladatellátást szolgáló Szeged III. ker. belterület Szabadkai út 3. sz. vagyon: alatti 24013/10 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1ha7706 m2 területű ingatlan, érékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület József Attila sgt. 26. sz. alatti, 2619 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1461 rn2 területű ingatlan, Szeged II. ker. külterület 01107/6 helyrajzi számú, Csemetekert udvar megnevezésű, 4158 m2 területű ingatlan, Szeged II. ker. külterület 01107/7 helyrajzi számú, Csemetekert szántó megnevezésű, 2ha2445 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged II. ker. belterület, Kodály tér 1. sz. alatti, 11643/33 helyrajzi számú, általános iskola megnevezésű, 1ha0327 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon, az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület, Horváth Mihály u sz. alatti, 3962 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 4649 m2 területű ingatlan, értékben és 19

20 I. Rész Általános rendelkezések érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 21. A vagyon feletti rendelkezési Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jog: vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 22. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű) 1.4 A feladatmutatók Megnevezés Feladatmutató Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer gimnáziumi oktatása tanulók létszáma (fő) Gimnáziumi felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer szakközépiskolai oktatása tanulók létszáma (fő) Szakközépiskolai felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer szakiskolai oktatása tanulók létszáma (fő) Szakiskolai felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) 20

21 I. Rész Általános rendelkezések Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmaim oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés tanulók létszáma (fő) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése tanulók létszáma (fő) Iskolai intézményi étkeztetés igénybevevők (fő/étk/nap) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása résztvevők (fő) Közcélú foglalkoztatás foglalkoztatottak (fő/munkaóra/nap) Közhasznú foglalkoztatás foglalkoztatottak (fő/munkaóra/nap) Kiegészítő tevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyiség (óra/m 2 /helyiség) Munkahelyi étkeztetés igénybevevők 21

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben