Mit teszel ma, ami holnap is számít?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit teszel ma, ami holnap is számít?"

Átírás

1

2 Mit teszel ma, ami holnap is számít? Telkes József Tisztelt Olvasó! A Szegedi Gazdasági Középiskola K rösy József Tagintézményének felvételi tájékoztató kiadványát tartja kezében, amelyb l megismerhe intézményünk as tanévre terveze képzéseit, információt kaphat a felvételi eljárás részleteir l, tájékozódhat az iskolában folyó oktatónevel munka tanórai és tanórán kívüli céljairól, feladatairól és eszközeir l, bepillantást nyerhet mindennapjainkba. Az iskola szerepe Szeged város életében meghatározó, tanítványaink nyelvi, szakmai, közgazdasági felkészültsége mind a fels oktatási intézmények, mind a munkahelyek részér l elismert. A fels oktatásba felvételiz középiskolások ére - ségi átlagpontszámait, illetve a nyelvvizsgák arányát gyelembe véve iskolánk a szakközépiskolák mez nyében a rangos 5. helyen végze a tavalyi évben közzéte legkiválóbb eredményeket elért iskolák listáján. Folytatva az általános iskola oktató-nevel munkáját célunk tanítványaink képességeinek és készségeinek fejlesztése melle, hogy érdekl désüknek, tehetségüknek megfelel értelmi és érzelmi fejle ségre tegyenek szert, s hasznos tagjai legyenek környezetüknek. Fontosnak tartjuk, hogy végze tanítványaink szilárd értékrenddel, határozo életstratégiával, felel sségtuda al, általános intelligenciával rendelkez, m velt, kulturált közösségi emberekké váljanak. Ismerjék meg lehet ségeiket, önmagukat, legyenek döntésképes, ak v, kötelességtudó, toleráns emberek, akik képesek reális célok kit zésére. Tanáraink és diákjaink a város társadalmi, kulturális és sportéletében is tevékeny részt vállalnak. Szervez i számos rendezvénynek, ak v segít i és résztvev i a mások által szerveze eseményeknek. Az iskola jó hagyományait a jelenben átalakuló oktatási rendszerbe is szeretnénk beépíteni Önökkel és gyermekeikkel remélhet en iskolánk leend tanulóival együ. Kedves leend Tanítványunk! Köszöntelek a K rösy nevel testülete és diákközössége nevében! Felvételi tájékoztató kiadványunk azért készült, hogy információt kapj az iskolában folyó képzésekr l, tájékozódhass lehet ségeidr l, képeken, rövid ismertet kön keresztül bepillantást nyerhess az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli eseményekbe, rendezvényekbe. Biztos vagyok abban, hogy választásodban segítségedre lesznek szüleid, de ha kiadványunk felkelte e érdekl désedet, jöv évi képzéseinkr l további részleteket olvashatsz a Középfokú képzés menüpont ala a internetes oldalunkon, ahol számos információt találsz a iskolánk egyéb aktuális rendezvényeir l is. Ismét lesz K rösy Közgazdászpalánta Verseny, matema ka, idegen nyelv és magyar irodalmi vetélked - ezekre várjuk jelentkezésedet. A K rösy-média (h p:// media.korosy.hu/) aktualitásokkal, sok-sok érdekességgel vár. Felvételi eredményeidhez, pályaválasztásodhoz sok sikert kívánok! Tráserné Horváth Annamária tagintézmény-igazgató

3 A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Fontosabb id pontok, események A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjér l A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervez gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervez középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a közpon lag, egységes követelmények szerint szerveze írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervez intézménybe , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tanterv képzésre jelentkez k számára az érinte középfokú intézményekben , Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tanterv képzésre jelentkez k számára azoknak, akik az el z írásbelin alapos ok mia nem tudtak részt venni Az egységes írásbelit szervez középfokú intézmények értesí k az írásbeli eredményér l a tanulókat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok els példányát pedig a Felvételi Központnak A középfokú iskola eddig az id pon g nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehet sége az általános iskolában A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehet létszám, a biztosan fel nem veend k listája) megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ egyezte az elektronikusan és levélben érkeze igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztete felvételi jegyzék) A felvételt hirdet középfokú iskolák megküldik a felvételr l vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkez knek és az általános iskoláknak A benyújto kérelmek alapján lefolytato jogorvosla eljárás befejezése a fenntartónál Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározo id ben. A Szeged Megyei Jogú Város fenntartásában lev iskolákban, így a K rösyben is minden osztály pusba jelentkez tanulónak közpon felvételi vizsgát kell írnia matema kából és magyar nyelvb l. Az írásbeli vizsga feladatlapjairól A közpon írásbeli vizsgához magyar nyelvi és matema ka kompetenciákat mér feladatlapok készülnek. A feladatlapokra vonatkozó tartalmi tájékoztató megtalálható az h p://www.oh.gov.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/aktuális beiskolázási id szak menüpont ala a Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak feladatlapjairól címen.

4 OSZTÁLYAINK Kód: 21 Kód: 22 NYELVI EL KÉSZÍT OSZTÁLY Magas óraszámú nyelvi (angol, német) és informa ka oktatás NYELVI OSZTÁLY Emelt óraszámú oktatás angol vagy német nyelvb l 5 éves képzés, ére ségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1 (A) Felvehet tanulók száma: 33 f A tanulók két idegen nyelvet tanulnak: haladó angol és kezd német kezd német és középhaladó angol 4 éves képzés, ére ségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1 (B) Felvehet tanulók száma: 33 f A tanulók két idegen nyelvet tanulnak: haladó angol és kezd német kezd német és haladó angol Ezekbe az osztályokba azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak, és fels fokú tanulmányaikat közgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, jogi vagy bölcsész szakirányban kívánják folytatni. Felvételi vizsga: Matema ka és magyar nyelv: közpon írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhet pontszám: 50 pont matema kából, 2 x 50 pont magyar nyelvb l (maximálisan szerezhet pontszám: 150 pont). A felvételi eredményét az általános iskolából hozo és a felvételin szerze pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Második helyen a tanulók megjelölhe k az iskola bármelyik osztályát.

5 Kód: 23 SZAKMAI OSZTÁLY Emelt óraszámú oktatás informa kából 4 éves képzés, ére ségi vizsgával zárul. Induló osztály: 0,5 (C 1 ) Felvehet tanulók száma: 20 f Az ebbe az osztályba jelentkez k 9. osztálytól kezdve a matema kát és az informa kát magasabb óraszámban tanulják, ezért az els évt l angolt tanítunk, így csak azok a tanulók jelentkezhetnek ide, akik az általános iskolában már legalább 4 évig tanulták ezt az idegen nyelvet. Felvételi vizsga: Matema ka és magyar nyelv: közpon írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhet pontszám: 50 pont magyar nyelvb l, 2 x 50 pont matema kából. (Maximálisan szerezhet pontszám: 150 pont) A felvételi eredményét az általános iskolából hozo és a felvételin szerze pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). Kód: 24 SZAKMAI OSZTÁLY Közgazdasági oktatás 4 éves képzés, ére ségi vizsgával zárul. Induló osztály: 1,5 (C 2, D) Felvehet tanulók száma: 50 f Az ebbe az osztályba felve tanulók a évfolyamon - el képze ségükt l függ en - egy idegen nyelvet tanulnak, ez kezd vagy haladó német, illetve középhaladó angol lehet. Második idegen nyelv tanulására tanórán kívül van lehet ség az iskolában. A jelentkezési lapon kérjük megjelölni az eddig tanult idegen nyelvet/ nyelveket a szin el együ. Az osztályban a szakmai el képzés hangsúlyos, ahol mo váljuk a tanulókat arra, hogy ére ségizzenek is a megfelel szakirányú tantárgyból. A kere antervben nem szerepl gyakorla tantárgyakkal egészítjük ki a tanulók elméle ismereteit. Felvételi vizsga: Matema ka és magyar nyelv: közpon írásbeli felvételi vizsga. Az írásbeli vizsgán elérhet pontszám: 50 pont magyar nyelvb l, 50 pont matema kából. A felvételi eredményét az általános iskolából hozo pontszám kétszerese és a felvételin szerze pontok összpontszáma határozza meg (maximális pontszám: 200 pont).

6 HUMÁN KÉPZÉS A magyarórákon történik: az anyanyelvi m veltség, nyelvi kifejez készség fejlesztése tanulóink önálló megnyilatkozásra való igényes felkészítése szóban és írásban kétszint ére ségire való alapos felkészítés irodalmi-m vésze nevelés, kompetencia alapú, biztos m ismereten alapuló tudás elsajá tása projektmunka A történelemórákon felkészítünk: a kétszint ére ségire, amelyen a számonkérés forrásközpontú, szövegértési, -alkotási, logikai, poli katörténe, közgazdasági, jogtörténe, alkotmánytörténe, szociológiai, m vel dés- és m vésze örténe ismereteket igényel, természetesen biztos helyesírással. NYELVI KÉPZÉS Az angoloktatás célja: magas szint, használható nyelvtudás sikeres ére ségi vizsga mindkét szinten nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése versenyfelkészítés Sajátosságok: csoportbontás projektmunkák interak v feladatok internet használata A német nyelvi órák kínálják: közép és emelt szint ére ségire való igényes felkészítés nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése gyakorla as képzés, kommunika v nyelvoktatás csoportbontás projektmunkák német nyelv szövegértés szóban és írásban interak v feladatok internet használata

7 SZAKMAI KÉPZÉS Célja: a kor követelményeinek megfelel közgazdasági alapismeretekkel rendelkez diákok oktatása, a középfokú és fels fokú közgazdasági szakmai képzés el készítése, emelt és középszint ére ségire való felkészítés Miért érdemes a K rösyben szakmát tanulni? Mert a diákok di erenciált oktatásban vehetnek részt, gyakorlatorientált képzést biztosítunk a szakmai csoportokban: korszer en berendeze tanirodánkban ismerkedhetnek meg a vállalkozások mindennapjaival, mert rendszeresen részt veszünk országos, illetve iskolai rendezés tanirodai kiállításokon és versenyeken, ahol az évek során sok értékes díjat szereztek tanítványaink, mert az MNB által megrendeze egymillió forintos f nyereménnyel járó Monetary versenyen indítunk diákokat, ahol az elmúlt 6 év ala ötször juto be csapatunk az országos dönt be, mert legjobb tanulóink eredményesen szerepelnek országos jelent ség versenyeken. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÉPZÉS Matema kából biztosítj k: csoportbontás a 9. évfolyamtól, emelt szint felkészítés, tanulmányi versenyeken való szereplés sikeres felvételi vizsga lehet sége közgazdasági, illetve m szaki jelleg egyetemekre Természe dományos m veltség terén fontosnak tartjuk: tanulóink sztában legyenek a természetben lejátszódó jelenségek magyarázatával, az emberi test m ködésével, az alapvet földrajzi fogalmakkal, olyan feln ekké váljanak, akik ér k az ket körülvev világot, és rendelkeznek környeze udatos szemléle el Informa ka: modern géppark, ECDL vizsgalehet ség, korszer ismeretek Gépírásoktatás jelent sége: zujjas vakírás tanítása az információkezelés tantárgyon belül - az adatok számítógépbe való gyors, hibátlan bevitele szükségszer a mai világban

8 Közgazdász Palánta verseny Leend tanítványainknak már több éve ezen a néven hirdetünk versenyt a régióban, ezzel is felkeltve érdekl désüket a szakma iránt. POP Évek óta oktató bázisa vagyunk az MNB által középiskolások számára indíto Pénzügyi Oktatási Programnak (POP), ahol a diákok játékos formában betekintést nyerhetnek a pénzügyi rendszer bonyolult világába. Szakmai élmények testközelb l Rendszeresen járunk az NAV-nál, a Budapes Áru- és Értékt zsdén, valamint a Magyar Nemze Bank Látogatóközpontjában. Játékos irodalmi vetélked A K rösy-hét rendezvényeihez kapcsolódik leend és jelenlegi tanulóink számára. VBK azaz a versbarátok köre Szabadon, kötö ségek nélkül beszélgetünk irodalomról, m vészetr l, versekr l, érzésekr l. K rösy-kávéház I diákjaink megmutathatják zenei, táncos tehetségüket, egyfajta Ki mit tud? jelleggel m ködik ez a közkedvelt iskolai esemény. Vers- és prózamondó verseny Azoknak a tehetséges, irodalmat szeret tanulóknak a bemutatkozási lehet sége, akik nem félnek közönség elé állni.

9 TÖK történelmi önképz kör Rejtélyes igazságok, avagy ami a történelemkönyvekb l kimaradt : színvonalas, interak v diákel adások a jelen és a múlt szerelmeseinek. Kihelyeze történelemórák: élménytúrák határtalan l Alsóvárostól Recsken át Aradig, változatos helyeken és programokkal. Komplex történelem csapatverseny írásbeli és a tehetség napján szóbeli fordulóval. Q iz dél tán A német munkaközösség népszer, hangulatos, játékos délutánja. Külföldi kiránd lások Rendszeres burgenlandi túra, partneriskolai /svájci és szerbiai/ csereutak, történelmi túrák. C lt re Shock Az angolosok hagyományos országismere vetélked je. Nemzetközi projektekben való részvétel minkét idegen nyelvet érint lehet ség. Tan lmányi kiránd lások a természe dományok iránt érdekl d diákoknak Paks, Hódmez vásárhely, Budapest. Bekapcsolódás a TTK-s, városi szint programokba Minden Tudás Egyeteme; Kutatók éjszakája; Agykutatás hete. Kór s Büszkék vagyunk arra, hogy iskolai énekkarunk m ködik, rendezvényeinken él zenével tudunk szolgálni.

10 Testnevelés és sport a K rösyben Ars poe cánk: ép testben, ép lélek Alapvet feladatunknak tartjuk a tanulók magas szint szakmai oktatása melle az egészséges életre és a sport szeretetére nevelést. A tornaterem melle saját konditerem, táncterem és udvari sportpálya segí a tanulók egészséges életre nevelését és mozgásigényük kielégítését. Testnevelés órákon kívül számtalan sportolási lehet ség kínálkozik a testnevel tanárok szakszer irányítása melle. Tömegsport keretében teremlabdarúgás, kosárlabda, fekve nyomás, tenisz, valamint asztalitenisz szakágakban sportolhatnak és versenyezhetnek diákjaink. Figyelembe vesszük az egyéni igényeket és lehet ségeket is (pld: falmászás, úszás, labdarúgás, kézilabda és röplabda). Örömmel visszük tanítványainkat a korcsolyapályára és a tekepályára. Rendszeresen bekapcsolódunk az országos és helyi futó-kocogó napok programjába. K rösy-média A tömegkommunikáció több fajtája is m ködik intézményünkben: az iskolaújság cikkei /K rösy Diák Magazin/, tévé és rádióadások közve k a diákoknak a legfontosabb információkat. A gyerekek kipróbálhatják magukat diák-újságíróként, riporterként, szerkeszt ként az íro és az elektronikus sajtóban egyaránt. Munkájukat nagy szimpá a és érdekl dés övezi.

11 Kortárs segít csoport A csoport céljai: segítségnyújtás az iskola diákjainak (f leg tanulmányokkal kapcsolatos problémák, kamaszkori krízisek, kon iktuskezelés, stb.) a diákok kri kai gondolkodásának, vitakészségének csiszolása a tanulók felel sségteljes, az alterna v álláspontokat, lehet ségeket megfontoló, problémákat önállóan kezelni tudó hozzáállásának, társas készségeinek fejlesztése, er sítése A csoport tevékenysége: egyéni, segít beszélgetés a diákokkal részvétel a 3 he rendszerességgel meghirdete kortárs találkozón Kortárs szakkör A csoportot szakember, az iskola pszichológusa irányítja, aki ért en terelge, segí a gyerekek egymás közö kommunikációját, társas érintkezését, illetve toleranciára, egymás elfogadására nevel. A közösségnek minden érdekl d diák tagja lehet. Felvételi el készít tanfolyamaink magyar nyelvb l és matema kából indulnak október 4-ét l. A tanfolyamok 20 órásak, he egyszeri foglalkozással. Id pontok: matema ka: kedden vagy szerdán magyar nyelv: csütörtökön Nyitott kapuk napja: október 20. csütörtök (Sta sz kai világnap) november 22. kedd

12 Iskolánk tárgyi feltételeinek javítását az 2010-es évben az alábbi gazdasági társaságok segíte ék: CIB Bank Zrt. Erste Bank Hungary Nyrt. Europe Match Gmb-H Magyarországi Fióktelep FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Lombard Lízing Zrt. OTP Bank Nyrt. Rai eisen Bank Zrt. Suli-Host K. SZINT Szegedi Intézménytakarító K. K! Szegedi Gazdasági Középiskola K rösy József Tagintézménye 6720 Szeged, Stefánia 14. Tel.: 62/ Weboldal:

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972 Emberi Er források Minisztere PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 028972 Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására Miskolc, 2014. április 16. Készítette: Dr. Pásztorné

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN 2010. december 15. Tartalomjegyzék 1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTELMEZÉSE...4 1.1 A tehetség probléma körüljárása...4 1.2 Tehetségmodellek...5

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben