MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 10., kedd Tartalomjegyzék évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról /2013. (XII. 10.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról /2013. (XII. 10.) BM rendelet A belügyminiszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról /2013. (XII. 10.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2013. (XII. 10.) VM rendelet Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról /2013. (XII. 10.) Korm. határozat Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 214/C. a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai erőforrások megőrzése intézkedés esetében az 5 évre szóló kötelezettség vállalásáról 84293

2 84230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám II. Törvények évi CCVII. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról* 1. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény módosítása 1. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. -a a következő 9a. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 9a. országosan elérhető médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető, 2. A Ve a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjai az eskü- vagy fogadalom letételétől kezdődően a megbízatásuk ideje alatt, legfeljebb azonban az általános választás napját megelőző ötvenedik naptól az általános választás napját követő huszadik napig, a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait megillető havi tiszteletdíjjal megegyező mértékű tiszteletdíjra, illetve annak időarányos részére jogosultak. (5) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai a Nemzeti Választási Bizottság működése kapcsán felmerülő a miniszter rendeletében meghatározott, indokolt és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 3. A Ve. 37. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha az eskü vagy fogadalom letételére az (1) bekezdésben foglalt határidőig nem kerül sor, az Országgyűlés helyett az Országgyűlés elnöke előtt, a polgármester helyett a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke előtt, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke helyett a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt kell esküt vagy fogadalmat tenni. 4. A Ve a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Ha a helyi választási iroda vezetője, illetve az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője jogszabályból fakadó hivatali kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel a választások törvényes lebonyolítását veszélyezteti, a területi választási iroda vezetője a Nemzeti Választási Iroda elnökének egyetértésével más település, illetve országgyűlési egyéni választókerület választási irodáját bízza meg a választási iroda feladatainak vagy azok egy részének ellátásával. 5. A Ve a helyébe a következő rendelkezés lép: 75. (1) A választási irodák a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat, b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek, c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit, e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását, f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről, g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat, h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, * A törvényt az Országgyűlés a december 2-i ülésnapján fogadta el.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához, j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. (2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a miniszter rendeletében meghatározottak szerint közreműködik a választásokkal összefüggő informatikai feladatok ellátásában. 6. A Ve a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A 84. szerinti kérelem elbírálása során a választási iroda abban az esetben is helyt ad a kérelemnek, ha a kérelemben foglaltak a) ékezethiba, b) írásmódbeli eltérés, c) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése, d) a 92. (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ad) alpontja szerinti da) adatban több utónév egyikének elhagyása, vagy db) adat más nyelven történő megadása következtében nem egyeznek meg a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásának adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. 7. A Ve (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzéke a 3. melléklet és a 103. (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazza. 8. (1) A Ve (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az értesítő tartalmazza) i) a választópolgár születési idejét, (2) A Ve (3) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki: (Az értesítő tartalmazza) j) a választópolgár születési nevét és k) a választással kapcsolatos tájékoztatást. 9. A Ve. 68. alcíme a következő 143/A. -sal egészül ki: 143/A. (1) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. (2) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 10. A Ve (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére. 11. A Ve a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni. 12. A Ve. a következő 147/A 147/F. -sal egészül ki: 147/A. (1) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság által valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott időtartamban kötelesek közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait. (2) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc, a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam százharminc

4 84232 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani. A jelölő szervezet rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell felosztani. (3) A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában teszi közzé. (4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6 8, és óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A pártlistát állító jelölő szervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell. (5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölő szervezet politikai reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti. (6) A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a jelölő szervezet legkésőbb a közzétételt megelőző második napon átadja az általa készített politikai reklámot. 147/B. A 147/A. -ban foglalt rendelkezéseket az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell azzal, hogy a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc. 147/C. A 147/A. -ban foglalt rendelkezéseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is alkalmazni kell azzal, hogy a) annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait kell közzétenni, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában kell figyelembe venni, b) a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc. 147/D. A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a szavazás napját megelőző napon a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egy alkalommal, politikai reklámonként legfeljebb 30 másodperces időtartamban köteles közzétenni. A közzétételre a 147/A. (3) és (6) bekezdését alkalmazni kell. 147/E. A közszolgálati médiaszolgáltató a 147/A 147/D. -ban foglaltakon túl további politikai reklámot nem tehet közzé. 147/F. (1) Az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A 147/E. szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján a nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi. (2) A politikai reklám közzétételére a 147/A 147/E. rendelkezéseit a 147/A. (3) bekezdése kivételével kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a) a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele, b) a médiaszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az a) pont szerinti időtartamot is meg kell jelölnie, c) ha az a) pont szerinti időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg. 13. A Ve a helyébe a következő rendelkezés lép: 214. (1) A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől számított harmadik napon dönt. (2) A Nemzeti Választási Bizottság a választási kampány szabályainak az általános választás napján történt megsértésével kapcsolatos kifogásról legkésőbb a hozzá történő beérkezésétől számított ötödik napon dönt.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám A Ve (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálása érdekében megküldött iratokat a határozatával együtt az alkotmányjogi panasz megtételére rendelkezésre álló határidő eredménytelen leteltét, alkotmányjogi panasz benyújtása esetén az iratoknak az Alkotmánybíróságtól való visszaérkezését követően visszaküldi a felülvizsgált határozatot hozó választási bizottsághoz. 15. A Ve a helyébe a következő rendelkezés lép: 233. (1) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz. (2) Az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény 56. -a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. (3) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény 30. (2), (3) és (5) bekezdése, 55. (3) bekezdése, 57. (1) (1f) és (7) bekezdése, 58. (1) bekezdése és 60. -a nem alkalmazható. 16. A Ve alcíme a következő 249/A. -sal egészül ki: 249/A. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzéke a 257. (1b) bekezdésében foglalt esetben annak megjelölését is tartalmazza, hogy a választópolgár csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat. 17. A Ve a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt a pártok költségvetési támogatása szempontjából melyik jelölő szervezethez tartozik. 18. A Ve a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A közös lista állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek a pártok költségvetési támogatása szempontjából melyik jelölő szervezethez tartoznak. 19. (1) A Ve (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. (2) A Ve a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: (1a) A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. (1b) Annak a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárnak, aki a választás napját megelőző hetedik napot követően magyarországi lakcímet létesített, és a) számára a Nemzeti Választási Iroda a 277. (1) bekezdése szerint megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy b) a szavazást megelőző tizenötödik és hetedik nap közötti bármely napon szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte, a szavazatszámláló bizottság egy egyéni választókerületi szavazólapot ad át. 20. A Ve a a következő a) ponttal egészül ki: (A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell) a) azt a választópolgárt, aki legkésőbb a választás napját megelőző hetedik napon magyarországi lakcímet létesített, 21. (1) A Ve (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár a) nevét,

6 84234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám b) születési nevét, c) születési helyét és idejét, d) anyja nevét, valamint e) személyi azonosítóját vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. (2) A Ve a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Az azonosító nyilatkozatot az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 22. A Ve a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Érvénytelen a szavazási irat abban az esetben is, ha a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai eltérnek a (2) bekezdés szerinti névjegyzékben, illetve nyilvántartásban szereplő adataitól, kivéve, ha az adateltérés oka a) az időközben történt névváltozás, b) ékezethiba, c) írásmódbeli eltérés, d) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése, e) a 92. (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ad) alpontja szerinti adatban több utónév egyikének elhagyása, vagy adat más nyelven történő megadása, és a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. 23. A Ve (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb a magyarországi szavazást követő hatodik napon az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság elnökének átadja az urnát és a 287. (1) bekezdése szerinti csomagot. (4) Az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság a 287. (1) bekezdése szerinti csomagban lévő borítékokat azok felbontása nélkül összekeveri a szavazókörben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokkal, és a XI. Fejezetben a szavazatszámláló bizottság részére megállapított feladatokat haladéktalanul elvégzi. 24. A Ve a a következő j) és k) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg) j) a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályait, k) a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai a Nemzeti Választási Bizottság működése kapcsán felmerülő indokolt és igazolt költségeinek körét és a megtérítésre vonatkozó szabályokat. 25. A Ve a helyébe a következő rendelkezés lép: 354. (1) Az Általános rész a 3. 9a. pontja, a 146. a) pontja, a /F., a 74. alcím és a 233. kivételével, a 346., a 347., valamint az 1 6. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (2) A 3. 9a. pontja, a 146. a) pontja, a /F. és a 74. alcím az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (3) A 233. az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (4) A XIII. Fejezet, a 7. és a 8. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (5) A XIV. Fejezet az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (6) A XV. Fejezet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 26. A Ve. 3. melléklete a következő i) ponttal egészül ki: (A szavazóköri névjegyzék tartalmazza) i) a 257. (1b) bekezdésében foglalt esetben annak megjelölését, hogy a választópolgár csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat. 27. A Ve. 7. melléklet d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A külképviseleti névjegyzék tartalmazza) dc) születési nevét,

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám A Ve. a) 17. (2) bekezdésében a választott tagja szövegrész helyébe a választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja szöveg, b) 29. (1) bekezdésében a 28. szerinti számú tagjának szövegrész helyébe a 27. és 28. szerinti tagjának szöveg, c) 29. (2) bekezdésében a csak a 28. szerinti szövegrész helyébe a legfeljebb a 27. és 28. szerinti szöveg, d) 92. (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a 277. (3) bekezdése szerinti szövegrész helyébe a 277. (2) bekezdése szerinti szöveg, e) 103. (2) bekezdés a) pontjában az a helyi választási irodához szövegrész helyébe az ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel szöveg, f) 115. (1) bekezdésében a helyi választási iroda szövegrész helyébe a Nemzeti Választási Iroda szöveg, g) 122. (2) bekezdésében az azonosítóját szövegrész helyébe az azonosítóját, magyarországi lakcímét szöveg, h) ában a 77. (1) bekezdése alapján megállapított szavazóhelyiségek szövegrész helyébe a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló szöveg, i) 152. (1) bekezdésében az a), b) és d) pontjaiban szövegrész helyébe az a) c) pontjában szöveg, j) 152. (2) bekezdésében a médiaszolgáltató típusát, lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát szövegrész helyébe a médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit szöveg, k) 209. (1) bekezdésében a hatáskörrel szövegrész helyébe a hatáskörrel és illetékességgel szöveg, l) 213. (1) bekezdésében az az a választási bizottság illetékes, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság szövegrész helyébe a rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, szöveg, m) 213. (1) bekezdésében az elbírálására illetékes szövegrész helyébe az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szöveg, n) 247. (1) bekezdésében a külképviseleti névjegyzékben és szövegrész helyébe a külképviseleti névjegyzékben és a 257. (1b) bekezdésében foglalt kivétellel szöveg, o) 258. (1) bekezdésében a médiatartalom-szolgáltató képviselője, szövegrész helyébe a médiatartalomszolgáltató képviselője, a 245. (2) bekezdése szerinti megfigyelő, szöveg, p) 306. (1) bekezdésében a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő központi szerv szövegrész helyébe a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv szöveg, q) ában az I XII. Fejezetét szövegrész helyébe az I XII. Fejezetét, továbbá a 307/D., a 307/F. és a 307/L. (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit szöveg lép. 29. Hatályát veszti a Ve. a) 94. (2) bekezdés a) pontjában az a 84., a 97. (1) bekezdés a) pontja és szövegrész, b) 110. (2) bekezdésében a (2) bekezdés a) pontja szövegrész és az ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel szövegrész, c) 147. (6) (10) bekezdése, d) 269. (7) bekezdésében a vezetője szövegrész, e) 289. (3) bekezdés h) pontja, f) 3. melléklet f) pont fc), fd) és fh) alpontja, valamint g) pontja, g) 7. melléklet d) pont dd) df) alpontja, valamint h) 8. melléklet d) pont df) alpontja és f) pontja. 2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény módosítása 30. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A polgármester és a főpolgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

8 84236 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám 31. Az Övjt a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A választás szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. 32. Az Övjt. 4. alcíme a következő 16/A. -sal egészül ki: 16/A. A fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. 33. Az Övjt. 5. alcíme a következő 18/A. -sal egészül ki: 18/A. A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. 34. Az Övjt. 9/A. a) pontjában a település nemzetiségi névjegyzékében szövegrész helyébe a nemzetiségi névjegyzékben szöveg lép. 35. Hatályát veszti az Övjt a. 3. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítása 36. Hatályát veszti a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény a) 5. (2) bekezdésében az az első érvényes fordulóban szövegrész és b) 9/A. (5) bekezdésében az az első érvényes fordulóban szövegrész. 4. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosítása 37. (1) A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 28/A. d) pontjában az az Országos Választási Bizottság szövegrész helyébe az a Nemzeti Választási Bizottság szöveg lép. (2) Hatályát veszti a Jat. 28/A. c) pontja. 5. Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény módosítása 38. (1) Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 31. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A korelnök és a korjegyzők hivatalba lépése után a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint beszámol a képviselők általános választásáról az Országgyűlésnek. (2) Az Ogytv. 79. (2) bekezdésében az az Országos Választási Bizottság szövegrészek helyébe az a Nemzeti Választási Bizottság szöveg lép. (3) Az Ogytv.-nek az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló évi CCIX. törvény 15. -ával megállapított 80. (4) bekezdése az és helyi önkormányzati képviselői szövegrész helyett a, helyi önkormányzati képviselői és nemzetiségi önkormányzati képviselői szöveggel lép hatályba. 6. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló évi LVII. törvény módosítása 39. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló évi LVII. törvény 12. (7) bekezdésében az az Országos Választási Bizottság szövegrészek helyébe az a Nemzeti Választási Bizottság szöveg lép. 7. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény módosítása 40. (1) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 106. (1) bekezdésében a főjegyzője, szövegrész helyébe a főjegyzője, polgármesteri vagy közös önkormányzati szöveg lép. (2) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 106. (3) bekezdésében a körjegyzője, szövegrész helyébe a körjegyzője, polgármesteri vagy közös önkormányzati szöveg lép.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám (3) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a) 148. (5) bekezdésében az Az Országos Választási Bizottság szövegrész helyébe az A Nemzeti Választási Bizottság szöveg, b) 170. (18) bekezdésében az az Országos Választási Bizottságnál szövegrész helyébe az a Nemzeti Választási Bizottságnál szöveg lép. 8. Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény módosítása 41. (1) Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) a következő 74/A. -sal egészül ki: 74/A. A 15. (1) bekezdésének, valamint a 16. (6) bekezdésének az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló évi CCVII. törvénnyel megállapított szövegét az Alkotmánybíróság az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló évi CCVII. törvény hatálybalépésekor megbízatásukat töltő tagjai tekintetében is alkalmazni kell. (2) Az Abtv. a) 6. (1) bekezdés b) pontjában a betöltötte szövegrész helyébe a betöltötte, de 70. életévét még nem töltötte be szöveg, b) 16. (6) bekezdésében az (1) bekezdés a) b) pontja szövegrész helyébe az (1) bekezdés b) pontja esetében a megbízatási idő lejártának napjával szöveg, c) 33. (2) bekezdésében az az Országos Választási Bizottság szövegrész helyébe az a Nemzeti Választási Bizottság szöveg, d) 41. (4) bekezdésében a 33/A. -ban és a 33/A. -ban szövegrész helyébe a 33/A. -ban szöveg, e) 53. (1) bekezdésében az az Országos Választási Bizottságot szövegrész helyébe az a Nemzeti Választási Bizottságot szöveg lép. 42. (1) Hatályát veszti az Abtv. 15. (1) bekezdés a) pontja. (2) Hatályát veszti az Abtv. 15. (3) bekezdése. (3) Hatályát veszti az Abtv. a) 20. (2) bekezdésében az, a 70. életév betöltése szövegrész és b) 26. (2) bekezdésében az, illetve az Alaptörvény VII. cikk (2) bekezdése szövegrész. 9. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény módosítása 43. (1) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 88. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az OBT a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete. Az OBT a felügyeleti feladatai mellett közreműködik a bíróságok igazgatásában. (2) A Bszi ában a 25. cikk (8) bekezdése szövegrész helyébe a 25. cikk (6) és (8) bekezdése szöveg lép. 10. Hatálybalépés 44. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 40. (1) és (2) bekezdése a évi nemzetiségi önkormányzati választások napján lép hatályba. 11. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 45. (1) E törvény a) 1. -a, a, 28. i) és j) pontja, 29. c) pontja az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése, b) a, 13. -a, 14. -a, 24. -a, 26. -a, 28. a) h), k) m) pontja, 29. a), b) és f) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése, c) 15. -a és 8. alcíme az Alaptörvény 24. (9) bekezdése, d) a, 27. -a, 28. n) és o) pontja, 29. d), e), g) és h) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,

10 84238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám e) 28. p) pontja és 2. alcíme az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése, f) 28. q) pontja és 7. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, g) 36. a) pontja az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése, h) 38. (2) és (3) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, i) 43. (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (2) E törvény 38. (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül. Áder János s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyűlés elnöke

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) célkitűzéseinek és feladatkörének megfelelően a közgazdaság és a pénzügyek területén elismert és kiemelkedő szakmai munkát és teljesítményt nyújtó hazai és külföldi szakemberek elismerésének és megbecsülésének kifejezésre juttatására és támogatására az MNB elnöke díjat adományozhat. (2) A díjat két fokozatban lehet kiadni. A díj első fokozata a Lámfalussy Sándor díj, amely nemzetközi díjként nemzetközileg elismert pénzügyi, gazdasági szaktekintélyek, második fokozata a Popovics Sándor díj, amely junior díjként feltörekvő, reményteli fiatal szakemberek számára adományozható. (3) A díj évente egy alkalommal, legfeljebb egy-egy személy részére adományozható. (4) A díj ugyanazon személynek ismételten nem adományozható. 2. (1) A Lámfalussy Sándor díjat annak a személynek lehet odaítélni, aki a közgazdaság és a pénzügyek területén olyan kiemelkedő, nemzetközileg elismert szakmai munkát, tudományos publikációs vagy oktató tevékenységet végzett, amely hosszabb távon jelentős hatással van a magyar és nemzetközi monetáris politika, a közgazdaságtudomány és szakmai közösség fejlődésére. (2) A Popovics Sándor díjat annak a 40 év alatti személynek lehet odaítélni, aki kimagasló színvonalú, előremutató szakmai és tudományos munkájával hozzájárul az MNB feladatai megvalósításához, szakmai tekintélyének és nemzetközi elismertségének megerősítéséhez. 3. (1) A díj odaítéléséről az MNB elnökének javaslata alapján szakmai bizottság, a díjjal járó pénzjutalom konkrét összegéről az 5. -ban meghatározott keretek között az MNB elnöke dönt. (2) A szakmai bizottság tagjai az MNB elnöke és az MNB alelnökei. (3) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint azoknak az eredményeknek, publikációknak, teljesítménynek az ismertetését, amelyek az adott díj odaítélését megalapozhatják, és megfelelnek a 2. -ban meghatározott feltételeknek. (4) Az elismerésre méltatlanná vált személytől az adományozó a díjat a díjazott írásbeli értesítésével visszavonhatja. Méltatlanná válik a díjra az, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítéltek, vagy amennyiben a díjazott az MNB alkalmazottja akinek a munkaviszonya az MNB-nél a munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú felmondással szűnt meg. 4. Az MNB elnöke a díjat minden év januárjában, ünnepélyes keretek között adja át. 5. (1) A Lámfalussy Sándor nemzetközi díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalomnak megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár. (2) A Lámfalussy Sándor díjjal járó emlékérem 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 100 gramm, átmérője 50 mm, széle sima. Az emlékérem proof kivitelű előlapján az MNB emblémájának felső köriratban a MAGYAR NEMZETI BANK felirat, körívvel lehatárolt mezőben Magyarország tölgyfaággal és babérággal keretezett címere

12 84240 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám ábrázolása látható. Az emlékérem előlapjának tervezőművésze Kósa István. Az emlékérem BU kivitelű hátlapján, a baloldali mezőben Lámfalussy Sándor időskori portréjának ábrázolása látható, az emlékérem hátlapját tervező Király Fanni tervezőművész mesterjegyével, a jobb oldali mezőben, egymás alatti vízszintes sorokban a Lamfalussy, és az Award felirat, valamint a Lámfalussy Sándor díj átadásának évszáma olvasható. Az emlékérem peremén a BP. verdejel, a fémjel és a 999 finomságjel olvasható. (3) A Popovics Sándor junior díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalom negyedének megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár. (4) A proof kivitelű emlékérem 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 34,91 gramm, átmérője 32 mm, széle sima. Az emlékérem előlapján, a középmezőben Popovics Sándor portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban a POPOVICS, a SÁNDOR és a DÍJ felirat, az emlékérme jobb alsó szélén, félköriratban a BP. verdejel és a fémjel olvasható, a portrétól balra Bartos István Péter tervezőművész mesterjegye látható. A Bognár György által tervezett, a 200 forintos címletű ezüstérmék kibocsátásáról szóló 9/1992. (XI. 30.) MNB hirdetmény szerinti ezüstérme hátlapja alapján készült hátlap szélén, felső köriratban a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható, a középmezőben az MNB épületének ábrázolása látható. 6. Az MNB a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 23. (2) bekezdése szerinti közzététel mellett a honlapján nyilvánosságra hozza a díjazottak nevét és a díjazottaknak a díj adományozásának alapjául szolgáló érdemeit. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8. Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról szóló 26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet. Dr. Matolcsy György s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 68/2013. (XII. 10.) BM rendelete a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 101. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény 35. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény 86. (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény 35. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. és a 8. tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 7. tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 81. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 9. tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. -ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 10. tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 35. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, a 11. tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 12. tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és

14 84242 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a) 3. (3) bekezdésében az egyház (felekezet) erre felhatalmazással rendelkező képviselője szövegrész helyébe az egyházi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által megbízott más személy, b) 3. (5) bekezdés b) pontjában az egyház (felekezet) képviselőjével szövegrész helyébe az egyházi személlyel, a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával és az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által megbízott más személlyel szöveg lép. 2. A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (V. 8.) IM rendelet 19. (1) bekezdésében az egyházakkal szövegrész helyébe a vallási közösségekkel szöveg lép. 3. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 7. (2) bekezdésében az az egyház (felekezet) képviselőjével szövegrész helyébe az egyházi személlyel, a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával és az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által megbízott más személlyel szöveg lép. 4. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 4. j) pontjában az az egyház szövegrész helyébe az a vallási közösség szöveg lép. 5. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. (2) bekezdés i) pontjában az egyházakkal szövegrész helyébe az egyházi jogi személyekkel szöveg lép. 6. A Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet a) 3. (2) bekezdés a) pontjában és 6. (5) bekezdésében az egyház szövegrész helyébe az egyházi jogi személy szöveg b) 6. (5) bekezdésében az egyházakkal szövegrész helyébe az egyházi jogi személyekkel szöveg lép. 7. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 16. (5) bekezdés k) pontjában az egyházi szertartásokon szövegrész helyébe a vallási közösség által végzett vallásos szertartásokon szöveg lép. 8. (1) A közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet 1. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet szerinti előirányzatokból nyújtott támogatások kedvezményezettje lehet) c) egyházi jogi személy, (2) A közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet 57. (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az egyházak és intézményeik szövegrész helyébe az egyházi jogi személyek szöveg lép. 9. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 34. (2) bekezdésében a történelmi egyházi vallási szövegrész helyébe a vallási szöveg lép.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel szövegrész helyébe a civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási közösségekkel szöveg b) H703 megjelölésű sorában az Egyházi ingatlanok szövegrész helyébe a Vallási közösség tulajdonában lévő ingatlanok szöveg lép. 11. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 10. (1) bekezdés g) pontjában az egyház (felekezet) képviselőjével szövegrész helyébe az egyházi személlyel, a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával és az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által megbízott más személlyel szöveg lép. 12. Hatályát veszti a pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 9/2005. (III. 11.) BM rendelet. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter Az emberi erőforrások minisztere 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím és a 2 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés e) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 77. (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16 84244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám 2. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 2. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 18. (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: (Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) f) a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról szóló november 26-i 2012/39/EU bizottsági irányelv. 3. (1) Az Szvr. 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (2) Az Szvr. 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (3) Az Szvr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 4. Az Szvr. a) 2. számú melléklet 2. pont c) alpontjában a mmhg-re szövegrész helyébe a Hgmm-re szöveg, a 60 mmhg szövegrész helyébe a 60 Hgmm szöveg, b) 7. számú melléklet 1. pont alpontjában a HTL VI/II átvitelének szövegrész helyébe a HTLV-I/II átvitelének szöveg lép. 3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása 5. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: Err.) 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, b) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló, február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelv, c) a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, november 26-i 2012/39/EU bizottsági irányelv. 6. Az Err. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 4. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása 7. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész a) 1. pont 1.2. alpontjában a 22,07 szövegrész helyébe a 21,88 szöveg, b) 2. pont 2.2. alpontjában a 14,50 szövegrész helyébe a 14,00 szöveg, c) 3. pont 3.2. alpontjában a 17,87 szövegrész helyébe a 17,59 szöveg, d) 4. pont 4.2. alpontjában a 32,99 szövegrész helyébe a 28,18 szöveg lép.

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 1-jén lép hatályba. 9. Ez a rendelet a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, november 26-i 2012/39/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere 1. melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez Az R. 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2. és 6/b. pontjában a 0502 megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 2. melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez 5. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 1. Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, illetve élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók 1.1. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Sebészeti Intézet Debrecen (vese) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika Pécs (vese; vese és hasnyálmirigy együtt) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika Budapest (vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt) Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika Budapest (szív) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti Klinika Szeged (vese) Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest (gyermekszív, valamint veleszületett szívbetegségben GUCH Disease; Grown-Up Congenital Heart Disease szenvedő 18 év feletti betegek esetén szív). 2. Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók 2.1. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Sebészeti Intézet Debrecen (vese) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika Pécs (vese; vese és hasnyálmirigy együtt) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika Budapest (tüdő; vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt) Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika Budapest (szív) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti Klinika Szeged (vese) Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest (tüdő) Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest (gyermekszív és szív).

18 84246 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám 3. melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez 6. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi szolgáltatók Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest, b) BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Miskolc, c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécs, d) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen, e) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Belklinika Szeged. Szaruhártya a) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécs, b) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged, c) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen, d) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Budapest, e) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest, f) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely. Kötő- és támasztószövet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia tevékenységre működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. B) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi szolgáltatók Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest, b) BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Miskolc, c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécs, d) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen, e) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Belklinika Szeged. Kötő- és támasztószövet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia tevékenységre működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. 4. melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez Az Szvr. 8. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.2. Ha a donor kórtörténete és az adományozásra kerülő szövet vagy sejtek jellemzői indokolják, további vizsgálatok is elvégzendőek. Szükség szerint elvégzendő vizsgálat például: RhD, HLA, malária, CMV, Toxoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi. HTLV-I-antitest vizsgálatot kell végezni azon donoroknál, akik olyan területen élnek vagy olyan területről származnak, amelyet magas előfordulási gyakoriság jellemez, vagy akiknek a szexuális partnerei, illetve a szülei származnak ilyen területről.

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez Az Err. 3. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. Speciális donorok esetén, illetve epidemiológiai helyzetekben esetleg szükséges további vizsgálatok 8.1. Reproduktív sejtek partnerek közötti adományozása (nem közvetlen felhasználás) esetén HTLV-I antitestvizsgálatot kell végezni azoknál a donoroknál, akik olyan területen élnek vagy olyan területről származnak, amelyet magas előfordulási gyakoriság jellemez, vagy akiknek a szexuális partnerei, illetve a szülei származnak ilyen területről Reproduktív sejtek nem partnerek közötti adományozása esetén HTLV-I antitestvizsgálatot kell végezni azoknál a donoroknál, akik olyan területen élnek vagy olyan területről származnak, amelyet magas előfordulási gyakoriság jellemez, vagy akiknek a szexuális partnerei, illetve a szülei származnak ilyen területről A nem partnerek közötti adományozás esetén a vérmintákat minden egyes adományozáskor le kell venni. A partnerek közötti (nem közvetlen felhasználás) adományozás esetén a vérmintákat az első adományozást megelőző három hónapon belül kell levenni. Partnerek közötti további adomány esetén, ha a donor azonos, további vérmintákat kell venni, de az előző mintavételtől számított legfeljebb 24 hónapon belül. A vidékfejlesztési miniszter 113/2013. (XII. 10.) VM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. fenntartó: az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a köznevelési intézmény fenntartására jogosult személy; 2. szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet. 2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők 2. (1) Az óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésbenoktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) vehetnek részt. (2) Az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhető.

20 84248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 205. szám 3. (1) Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el. (2) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év november 30-áig a november 15-ei állapot szerint megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, a fenntartó neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és címe) az MVH, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. 4. (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti. (2) A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával. 3. A kérelmezők jóváhagyása 5. (1) A jóváhagyással nem rendelkező kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésőbb a szerződésnek a 8. (1) bekezdés szerinti első alkalommal történő benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania személyesen vagy postai úton a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztő. (2) Az a kérelmező jogosult jóváhagyás iránti kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta. (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján alakított önkormányzati társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez önkormányzati társulások esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás másolati példányát. (4) Amennyiben a jóváhagyást követően a kérelmező adataiban változás következik be, a kérelmező az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni. 4. A támogatás igénylésének általános feltételei 6. (1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító olyan szerződést kötött egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket engedélyezett üzemben állították elő, továbbá a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak. (2) A fenntartónak a szerződés megkötése szempontjából előnyben kell részesítenie azt az alábbi feltételeknek megfelelő szállítót, amely a) a megkötött szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal és összességében tejegyenértékre vetített ár tekintetében a legolcsóbb (10 pont); b) tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejelő szarvasmarha állománnyal rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét, vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejelő szarvasmarha állománnyal rendelkező gazdasági szervezet, vagy magánszemély birtokolja (9 pont); c) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. -a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont); d) a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont); e) nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (7 pont);

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.12.11-2014.01.02 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 23., kedd Tartalomjegyzék 17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 8284 18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A Kőszegi

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 2013.12.11. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 2., hétfő Tartalomjegyzék 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelet A Semmelweis Ignác arany emlékérme kibocsátásáról 21364 45/2015. (XI. 2.) MNB

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH)

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Országgyűlési választások 2014 KEM TVI oktatás A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Áttekintés 1. A választási kampány - Kampánytevékenység - Kampányeszközök 2. A választási kampányidőszak 3. A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megalakításához kapcsolódóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Jogszabályfigyelés 2012. augusztus. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 105/2012.

Jogszabályfigyelés 2012. augusztus. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 105/2012. 1 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben