NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL"

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 10. (1) bekezdése, a, 32. (3) bekezdése és 37/D. (5) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2 I. rész A rendelet célja, hatálya 1. 6,9 (1) E rendelet szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat szabályozza: a) Pénzben nyújtható szociális ellátások: aa) aktív korúak ellátása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély), ab) időskorúak járadéka, ac) ápolási díj. b) Pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások: ba) rendszeres szociális segély, bb) lakásfenntartási támogatás, bc) átmeneti segély, bd) temetési segély. c) Természetben nyújtható szociális ellátások: ca) közgyógyellátás, cb) köztemetés. d) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: da) Családsegítés, db) tanyagondnoki szolgáltatás, dc) étkeztetés, dd) házi segítségnyújtás, de) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. (2) Az önkormányzat Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás keretében a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a a) családsegítést, b) házi segítségnyújtást, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 1

2 (3) A társulás útján biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Szt 92. (1) bekezdés b) pontja alapján a társulási megállapodásban kijelölt Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselőtestülete erre vonatkozó rendeletének előírásai az irányadók. (4) E rendelet nem tartalmazza a Szt. és végrehajtási rendeletei által teljeskörűen szabályozott szociális ellátásokat (1) A rendelet hatálya kiterjed a nyárlőrinci lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező a Szociális törvény 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott - magyar állampolgárokra, - illetve személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által biztosított, a Szociális törvényben szabályozott szociális alapszolgáltatásokra. E rendelet alkalmazásában: II. rész Általános szabályok 3. a) a rendeletben szereplő fogalmak tartalmára a Szociális törvényben meghatározott értelmezést kell alkalmazni; b) b)2 az egyes szociális ellátások igényléséhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve vagyonnyilatkozatot kell alkalmazni. c) környezettanulmány: a szociális ellátást igénylő és családtagjainak a külön törvényben meghatározott személyi adataira, munkahelyére, foglalkozására, lakáskörülményeire, szociális és vagyoni helyzetére, egészségi állapotára vonatkozó az igénylő lakásán felvett adatok. III. rész Eljárási szabályok 4. (1) 1 Szociális ellátások iránti kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 34. (2) és 38. (1) bekezdésekben foglaltak szerint szóban vagy írásban a nyárlőrinci Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. 6 Az 1. (2) bekezdésében foglalt ellátások igénylése tekintetében a nyárlőrinci polgármesteri hivatal közreműködőként jár el; - felvilágosítást nyújt, a kérelem benyújtásához űrlapot biztosít, a döntést hozó intézmény vezetőjéhez továbbítja a kérelmet. Az utóbbi kérelmeket közvetlenül a Tiszakécske Város Egyesített Szociális Intézménye vezetőjéhez is be lehet nyújtani. (6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) 2

3 Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból is megállapítható, a támogatásra a rászorulón kívül a községi intézmények vezetői, a helyben működő társadalmi szervezetek vezetői, a Képviselő-testület tagjai is javaslatot tehetnek. A szóban előterjesztett kérelmekről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) 1,2 A szociális ellátás iránti kérelem a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletét képező formanyomtatványon is benyújtható. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező alapvető személyazonosító adatait (neve, anyja neve, születési helye, ideje), és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-szám); b) a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét; c) a kért szociális ellátási forma megnevezését és megindokolását. d) A kérelemhez mellékelni kell továbbá: e) a kérelmező nyilatkozatát a családban együtt élők számáról, személyi adatairól; f) a kérelmező nyilatkozatát saját és a vele egy háztartásban együtt lakó közeli hozzátartók vagyoni és jövedelmi viszonyairól; g) lakásfenntartási támogatás esetén a fűtési költség megállapításához az előző fűtési szezonban felmerült kiadás számláját. (3) 2,3,5, (4) 2,5, (5) 2,5, (6) 5 (7) 3 A Szociális törvény 3. -ának (3) bekezdése szerinti személy a kérelméhez az e rendeletben meghatározottakon túl csatolja a) a tartózkodási engedély másolatát; b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról; c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. (8) Az egy főre jutó jövedelemszámításnál a Szociális törvényben foglaltakat kell figyelembe venni. (9) 5 A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy lakásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását, melynek a.) havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző havi jövedelmet, b.) az egyéb, rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelmet kell tartalmaznia. 5. (1) A döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi el, melynek során a 20. -ban megjelölt szociális ellátások odaítéléséhez előterjesztést készít. (2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése keretében minden olyan kérelem megvizsgálása és ellátás folyósításának felülvizsgálata során környezettanulmányt készít, amikor a becsatolt bizonyítékok alapján a kérelem, illetve a további folyósítás megfelel az 3

4 ellátás biztosítása külön törvényben és e rendeletben meghatározott feltételeinek. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező szociális helyzetét a Polgármesteri Hivatal a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül vizsgálta, s nem feltételezhető, hogy azokban lényeges változás történt. (3) A szociális támogatást kérő, illetve a szociális ellátásra jogosult, a kérelem benyújtása és annak jogerős elbírálása között, továbbá a rendszeres ellátás folyósítása időtartama alatt, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. (4) A Polgármesteri Hivatal a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt a Szociális törvény 18. -ban előírt nyilvántartást folyamatosan figyelemmel kíséri és a jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális hatáskört gyakorló szervnél a szociális ellátás megszüntetését vagy módosítását. A szociális ellátás kezdő időpontja és megszűnése 6. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátás annak jogerős megállapítása esetén a kérelem benyújtásától a jogosultság fennállásáig esedékes. Az ellátás folyósításának időpontja, módja (1) A jogosult a jogerős és végrehajtható határozat alapján megállapított - rendszeres pénzbeli ellátást utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig, - eseti ellátást a határozatban megjelölt időpontban a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel. 7. A jogosultnak indokolt kérelmére, vagy a pénztári kifizetés eredménytelensége esetén a támogatást az ezt követő 5 napon belül postai úton kell megküldeni. (2) A természetben megállapított szociális ellátások ellenértékét közvetlenül az ellátást, szolgáltatást nyújtó szervnek kell átutalni. Az ellátás megszüntetése és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése 8. (1) Megtérítésre kell kötelezni a Szociális törvény 17. -ban meghatározott esetekben azt a személyt, aki a szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe. (2) Az ellátás megtérítését a támogatást megállapító szerv rendeli el. A kérelmező szociális helyzete alapján a megtérítés összegét méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti. (3) 9 (4) 3 IV. rész 4

5 Egyes szociális ellátások helyi szabályozása Aktív korúak ellátása ,9 (1) Az aktív korúak ellátásainak megállapítására (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) az Szt /C. -aiban foglaltak az irányadók. (2) A bérpótló juttatás jogosultja a Szt-ben meghatározott feltételeken túl az életvitelszerűen lakott lakás, ház, annak udvara, kertje és kerítéssel határos járda tisztántartására köteles. 9/A. 7,9 (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy c) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja. (2) A Szt. 37. (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésre kijelölt szerve a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Családsegítő Szolgálata. (Kihelyezett székhelye: Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.) (3) A (2) bekezdés szerinti jogosult köteles a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni és az ezen alapuló együttműködési megállapodást megkötni, c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, d) folyamatos kapcsolatot tartani a Családsegítővel és legalább havonta eleget tenni a Családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. (4) Az együttműködés eljárási szabályaira, a beilleszkedést segítő programok típusaira és az együttműködés megszegésének eseteire Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselőtestülete szociális ellátásra vonatkozó rendeletének előírásai az irányadók. (5) Az önkormányzat a családsegítő szolgálat együttműködési kötelezettség felróható megszegéséről szóló értesítése alapján a rendszeres szociális segélyt beszünteti. Időskorúak járadéka 10. 2,3,7,9 5

6 Az időskorúak járadékának megállapítására az Szt. 32/B-32/D. -ának szabályai az irányadók. Lakásfenntartási támogatás (1) A Szociális törvény 38. (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult személy helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, amennyiben megfelel a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 Ft/hó. (4) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. (5) A lakásfenntartás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyságra az Szt. 38. (4) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (7) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (8) Fogyasztási egységen az Szt. 38. (2) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. 11/A (1) A Szociális törvény 38. (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult személy helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, amennyiben megfelel a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 Ft/hó. (4) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. (5) A lakásfenntartás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyságra az Szt. 38. (4) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 6

7 (7) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (8) Fogyasztási egységen az Szt. 38. (2) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. Ápolási díj 12. 3,9,10 Átmeneti segély 13. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a) alkalmanként, b) havi rendszerességgel jövedelemkiegészítő támogatásként, c) pénzbeni, vagy természetbeni átmeneti segély nyújtható. (2) 1 Alkalmankénti átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy esetenként jelentkező többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíjminimum 50 %-kal növelt összegét, b) egyedül élő esetén, illetve ha a családtagok mindegyike nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesült, az a) pontban foglalt összeg másfélszeresét, c) 9 különösen indokolt esetben (pl. egy hónapon túli betegség, elemi kár stb.) esetén jövedelemhatárra tekintet nélkül. (3) Átmeneti segély ugyanazon személy, illetve család részére esetenként legalább Ft, legfeljebb Ft, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben legfeljebb Ftban állapítható meg. (4) 9 Átmeneti segély biztosítható 3.000,- Ft értékhatárig minden olyan esetben, amikor a segély a kérelmező életének, testi épségének megóvásához szükséges (sürgős szükség esete). (5) Havi rendszerességgel jövedelemkiegészítő támogatásban lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (6) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendszeres átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónapra, de legalább 4 hónapra (vagy alkalomra) kell megállapítani. A segély összege havonta eltérő mértékű is lehet, de az (5) bekezdésben foglalt esetben havi Ft-ot nem haladhatja meg, illetve az egy hónapra jutó támogatás nem lehet kevesebb Ftnál. Temetési segély 14. 7

8 (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése saját, illetve családjának létfenntartását veszélyezteti. (2) A támogatás feltétele, hogy az eltemettető a haláleset időpontjában nyárlőrinci lakóhelyű legyen. (3) 1,9 A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének (jelenleg ,- Ft) legalább10 %-a, de legfeljebb annak 40 %-a, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) 8 Nem állapítható meg a temetési segély annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén háromszorosát. (5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot, a költségeket igazoló számlát és a jövedelemnyilatkozatot. Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 15. 2,6 (1) 8,9 A Szt.-ben meghatározottakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, feltéve ha a havi gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át. (2) A közgyógyellátási igazolvány kiadásának egyéb szabályait a Szt ai tartalmazzák. Köztemetés 1 15/A. 3,6 A köztemetés végrehajtására a Szt ban foglaltak az irányadóak. A Szt. 48. (4) szerint az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben akkor lehet mentesíteni, ha a költség megtérítése szociális helyzetére tekintettel a létfenntartását veszélyezteti. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság V. rész Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Étkeztetés 8

9 17. 5 (1) A Szt a szerinti étkeztetésben elsősorban a 62. életévét betöltött személyt kell részesíteni. életév betöltése előtt álló személy részére abban az esetben állapítható meg étkeztetés, ha a kérelmezőnek: - született súlyos betegsége vagy olyan szerzett betegsége van, amely mozgásában, életvitelében, önellátási képességében korlátozza, illetve - fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi pótlékban, I -II. fokú rokkantsági nyugdíjban részesül és azt hitelt érdemlően igazolni tudja, egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben a képviselőtestület dönt. (2) 9 Az étkeztetést a jogosult általi elvitellel és házhozszállítással kell megoldani. A polgármesteri hivatal által biztosított házhozszállítás az alábbi esetekben indokolt: a) a jogosult mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota amit szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás alátámaszt a házhozszállítást indokolja, vagy b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi pótlékban, I-II.-fokú rokkantsági nyugdíjban részesül és azt hitelt érdemlően igazolni tudja, c) egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben a képviselőtestület dönt. (3) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeiben bekövetkező változásokról 15 napon belül köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. A képviselő-testület a bekövetkező változásokat megvizsgálva mérlegeli a jogosultság fennállását, és ha szükséges megszünteti azt mind az étkeztetés, mind a házhozszállítás tekintetében. (4) A szociális étkezés igénybevétele kérelem alapján történik, a kérelemről az Szt. rendelkezése alapján a képviselő-testület dönt. Az étkeztetést a polgármesteri hivatal szervezi. Családsegítés 6 17/A. 6,9 A Szt. 64. szerinti családsegítés tevékenységet az 1. (2) bekezdése szerint a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ családsegítője a Nyárlőrinci Buzás János iskolai tagintézményben biztosított kihelyezett székhelyén ügyfélfogadás során végzi. (Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4.) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 6 17/B. 6 (1) 9 A Szt 63. szerinti házi segítségnyújtást, valamint a 65. szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységet az 1. (2) bekezdés szerint a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ alkalmazásában álló házi gondozók végzik. (2) Az ellátás iránti kérelmet, melyet a 4. (1) bekezdése szerint lehet benyújtani a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény vezetője bírálja el és állapítja meg az ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat. 9

10 Ha az ellátást igénylő (illetve törvényes képviselője) a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a nyárlőrinci Képviselő-testülethez fordulhat. Ha a felülvizsgálat során alacsonyabb összegű térítési díj megállapítására kerül sor, a különbözet elszámolását az intézmény és a nyárlőrinci polgármesteri hivatal egymás között rendezi. (3) Az ellátások kezdő időpontja az indokoltság megállapítását követő nap, illetve az ellátást igénylő kérelmében megjelölt időpont. Térítési díjra vonatkozó rendelkezések (1) A szociális alapszolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni a a) szociális étkeztetésért, b) 9 c) 6 d) 9 (2) 9 A Házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjfizetési kötelezettségére a Rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete erre vonatkozó rendelete előírásai az irányadó. (3) 9 A térítési díjat a Szt.-ben meghatározottak szerint a Szt (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek fizetni. 18/A. 5,9 Intézményi térítési díj 4 18/B. 5,9 (1) Az intézményi térítési díj kialakítására a Szt (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók. (2) Az étkeztetés intézményi térítési díja (egy adag ebéd) nettó 308,- Ft, a kiszállítás díja napi 150,- Ft. Személyi térítési díj (1) 9 A személyi térítési díj megállapítását és felülvizsgálatát az ellátást igénylő havi jövedelme alapján a Szt ban foglalt szabályok figyelembevételével konkrét összegben kell megállapítani és az ellátást igénylővel határozattal kell közölni (2) Az intézményi térítési díj változása esetén a személyi térítési díjakat az új intézményi térítési díj hatálybalépésétől kell megállapítani. (3) 9 10

11 (4) 9 (5) 9 A Szt 115. (3) bekezdése szerint a személyi térítési díjat csökkentő tényezők különösen ha az igénylő a) egyedülálló és önálló háztartást vezet, b) rendszeres havi jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíj mértékét, c) betegsége miatt havi kiadása (gyógyszerköltség kivételével) meghaladja a rendszeres havi jövedelme 10 %-át, d) 66%-ot meghaladó mértékben rokkant, e) 80. éves életkort betöltötte. A jövedelemmel nem rendelkező igénylőt térítési díj megállapítása nélkül ingyenes étkeztetésben kell részesíteni. (6) 9 Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjat vitatja az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Nyárlőrinci Község Képviselőtestületéhez, mint fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a Képviselő-testület határozattal dönt. 19/A. 5,9 Értelmező rendelkezések 5 19/B. 5 (1) A jövedelem, valamint a család fogalmának értelmezésére a Szt. 4. (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) 9 (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt., valamint végrehajtási rendeletében foglalt szabályok az irányadók. Támogató szolgáltatás térítési díja 3,6 19/C. 3,6 VI. rész Hatásköri rendelkezések 20. (1) A Képviselő-testület a Szociális törvényben, illetőleg ezen rendeletben meghatározott egyes szociális hatásköröket a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint átruházza. (2) 2,3 A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza: 11

12 a) Lakásfenntartási támogatás biztosítása (Szociális törvény , R /A. ) b) Átmeneti segély megállapítása - a sürgős szükség esete kivételével (Szociális törvény 45., 47., R. 13. ) c) Temetési segélyezés (Szociális törvény 46., R. 14. ), d) 9 Étkeztetés (R. 17., 18., 19., 18/B. ) e) 6 f) 6 g) Szociális törvény 43/B. -ban meghatározott ápolási díj méltányosságból történő megállapítása (R. 12. (2)) (3) 1,2,3 A Képviselő-testület az alábbi (feladatokat) hatásköröket a polgármesterre ruházza: (4) 1,6 a) 9 b) Átmeneti segélyezés sürgős szükség esete (R. 13. (4) bek.) c) 6,9 Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ vezetője közlése elleni kifogás esetén (R. 17/B. (2) bek.) d) 6 Szakosított ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe való beutalás (Szociális törvény ) (5) 1,6 (6) 1 a) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester első fokú határozata ellen a községi Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a döntéshozónál kell benyújtani, aki a szükséges iratok csatolásával, a jegyző közreműködésével a fellebbezést a Képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. b) 6 (7) 2 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének másodfokú döntésével szemben jogszabálysértés esetén a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál lehet keresettel élni. Szociális Kerekasztal 1 20/A. (1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) Nyárlőrinc Község Önkormányzata részéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, aki egyben a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke, b) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, c) Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat családgondozója, d) Házi segítségnyújtó szolgálat gondozója, e) Házi orvos. 12

13 (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Véleményét, illetve javaslatait szavazat-többséggel alakítja ki. VII. rész Hatályba léptető rendelkezések 21. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2004 (III. 1.), 14/2003. (XII. 11.), 8/2003. (IX. 17.), 13/2000. (X. 10.), 10/2000. (VI. 23.), 7/2000. (V. 26.), 4/1998. (VI. 28.) és a 9/1997. (XII. 30.) Ör. sz. rendeletekkel módosított 4/1997. (VI. 26.) Ör. sz. rendeletek hatályukat vesztik. (3) 3 E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nyárlőrinc, június 17. Pancza János sk. polgármester Zayzon Jenőné sk. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: június 22. Zayzon Jenőné sk. Jegyző *** Megjegyzés: 1. Módosította a 13/2005. (X.28.) ÖR. Hatályba lépés napja: november Módosította a 9/2006. (IX.11.) ÖR. Hatályba lépés napja: szeptember Módosította a 10/2007. (VIII.24.) ÖR. Hatályba lépés napja: augusztus

14 4. Módosította a 4/2008. (IV. 30.) ÖR. (A szociális étkeztetés térítési díját módosította, később hatályon kívül) Hatálybalépés napja: május Módosította a 6/2008. (VI. 27.) ÖR. Hatálybalépés napja: július Módosította a 2/2009. (II.16.) ÖR. Hatálybalépés napja: március Módosította a 6/2009 (VI.2.) ÖR. Hatálybalépés napja május Módosította a 11/2010. (XII. 31.) ÖR. Hatálybalépés napja január Módosította a 4/2011. (III. 31.) ÖR. Hatálybalépés napja április Módosította a 11/2011. (VIII. 31.) ÖR. Hatálybalépés napja szept

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Hatásköri és eljárási szabályok

1. Hatásköri és eljárási szabályok Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Dunaalmás Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2015.(II.27.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással. Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben