Szentesi Hitelszövetkezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Hitelszövetkezet"

Átírás

1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) , Fax.: (63) Adószám: SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.) számú határozatával jóváhagyta és érvénybe helyezte az Üzletszabályzatot. A szabályzat október 10-tólnapjától érvényes. Holman István dr Katona Magdolna Ügyvezető Igazgató Ügyvezető Igazgató Szentesi Hitelszövetkezet 1

2 1. Az üzletszabályzat hatálya A hitelszövetkezet üzleti kapcsolatainak általános szabálya A banktitok fogalma, titoktartási kötelezettség Bankinformáció A betétügyletek Kamatszámítás Betétek kezelése Hitelügyletek Pénztárszolgálat Magatartási kódex Kiszervezett tevékenység Záró rendelkezések sz. melléklet A teljes hiteldíj mutató és az egységesített betéti kamatláb számítása sz. melléklet ÁSZF deviza alapú jelzálog hitel sz. melléklet Tájékoztató a Szentesi Hitelszövetkezet deviza alapú lakossági hiteleinek árfolyam és egyéb kockázatairól sz. melléklet ÁSZF pénzforgalmi számla jogi, egyéni vállalkozó részére sz. melléklet ÁSZF Takarékbetét sz. melléklet ÁSZF Hitelezési üzletág sz. melléklet ÁSZF pénzforgalmi számla lakosság sz. melléklet ÁSZF bankkártya üzletág sz. melléklet Lakossági hitelezési fogalomtár sz. melléklet Pénzforgalomhoz kapcsolódó fogalomtár

3 1. Az üzletszabályzat hatálya A hitelszövetkezet neve, székhelye: Szentesi Hitelszövetkezet Szentes Apponyi tér 12. Engedély száma: 938/1997/7. számú határozat Az üzletszabályzat a Hitelszövetkezet és az ügyfelei - egyben tagjai- között létrejövő bankügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza. A mellékletben szereplő általános szerződési feltételek jelen üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik. Rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól egyes szerződésekben a felek közös megegyezéssel el is térhetnek. A Hitelszövetkezet által kínált üzleti szolgáltatások körét a Hitelszövetkezet az üzlethelyiségekben kifüggesztett hivatalos tájékoztató útján teszi közzé. 1.1 Az üzletszabályzat alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Hitelszövetkezet tagja és akinek részére a Hitelszövetkezet a tevékenységi körébe tartozó pénzintézeti szolgáltatást nyújt. 1.2 A hitelszövetkezet tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - elsősorban a Polgári Törvénykönyv / évi IV. tv. /, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény/ szerint, a szövetkezetekről szóló /1992. I. törvény/ szerint, a évi CLXII. Törvény valamint a bankügyletekre vonatkozó hatályos jogszabályok, nemzetközi szerződések, szokványok szerint végzi. 1.3 A Hitelszövetkezet és az ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes szerződések határozzák meg. Az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek az irányadók. 1.4 Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti üzlethelyiségekben, azok hivatalos üzleti óráiban bárki megtekintheti. A Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - köteles átadni. 1.5 A Hitelszövetkezet az ügyfeleivel megkötött szerződésekben és a megbízásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során minden intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket egy pénzintézettel szemben az adott helyzetben általában támasztható. 1.6 A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, belföldi, vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes teljesítése miatt következett be. 1.7 A Hitelszövetkezet az Üzletszabályzat tervezett változtatását legalább 15 nappal korábban köteles az ügyfelek számára nyitva álló Hitelszövetkezeti helyiségben kifüggeszteni. 2.A hitelszövetkezet üzleti kapcsolatainak általános szabálya 2.1 Tájékozódás, együttműködés A Hitelszövetkezet és az ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jog státuszukat érintő minden egyéb változásról. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli Az ügyfél köteles minimum 15 naptári napon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben, valamely általa, a Hitelszövetkezettől várt értesítés. 3

4 2.1.3 Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni hogy a másik fél tudomásul vette, és elfogadta az értesítésben foglaltakat ha arra 15 naptári napon belül nem érkezett észrevétel, vagy kifogás Az ügyfél a Hitelszövetkezettel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Hitelszövetkezet írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére nem ruházhatja át. 2.2 Kézbesítés, írásbeliség A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Hitelszövetkezet az ügyfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a hitelszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. Ez a szabály nem vonatkozik a szerződési ajánlatokra, és üzleti levélre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni A szokásos postai idő elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az ügyfél megkapta A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amit a bank erre a célra megadott az ügyfél részére Az írásos küldemények érkezésére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Hitelszövetkezet az ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről Mind a hitelszövetkezet, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni A telefonon, vagy más, nem írásos formában megtörtént közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon telefax, vagy kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye. kivéve, ha a kár bizonyítottan a hitelszövetkezet hibájából ered. 2.3 Képviselők, meghatalmazottak Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Hitelszövetkezet köteles meggyőződni az ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását Bármelyik jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásukat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés meg nem érkezett Az ügyfél a Hitelszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az ügyfél részére a Hitelszövetkezet szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja írásban megnevez Kamatok, jutalékok, díjak Az ügyfél a Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetve díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek, az ügyfelet terhelhetik A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének konkrét mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Hitelszövetkezet Kondíciós listái az irányadók. A Kondíciós Listák megtekinthetők a Hitelszövetkezet üzleti helyiségében, a Hitelszövetkezet honlapján, ill. a Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára azt részére átadja A Hitelszövetkezet jogában áll - a pénzpiaci változásoknak, MNB rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak, jogszabály változásoknak - megfelelően a betétkamatokat, hitelkamatokat, illetve a bármilyen ügyfelet terhelő 4

5 egyéb díjat, költséget módosítani. E szerződésmódosítások konkrét feltételeit a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező általános szerződési feltételei tartalmazzák Az egységesített betéti kamatláb és a teljes hiteldíj mutatót a 83/2010.(III.25.) sz. Kormány rendelet szerint számítjuk ki és tesszük közzé. (1. sz. melléklet.) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a jogszabályban, vagy a szerződésben megjelölt mértékű kamatot kell fizetni Az ellenérték megfizetése - a szerződés eltérő kikötése hiányában - utólag, minden hónapvégén esedékes. Ha azonban a díjfizetés alapjául szolgáló szerződés bármely ok miatt a hónap közben jár le, vagy szűnik meg, az esedékesség napja az utóbbi időpont Az ellenérték megfizetése a Hitelszövetkezet számlájára átutalással, illetve pénztárába befizetéssel történik A Hitelszövetkezet az üzleti kamatokat a naptári napok szerinti módszert alkalmazva a következő képletek alapján számítja ki: betétek esetén: hitelek esetén: tőke x kamatláb % x napok száma 360 tőke x kamatláb % x napok száma Azokat a díjakat, jutalékokat, amelyek időtartamtól függetlenek, a Hitelszövetkezet a szerződésben, vagy a vonatkozó Kondíciós listában megállapított módon számítja és számolja el A hitelszerződésben kikötött kamatláb változó, ügyfél kérelme, jogszabályi előírás vagy igazgatósági döntés alapján a Hitelszövetkezet egyoldalúan változtathatja. 3. A banktitok fogalma, titoktartási kötelezettség 3.1 Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó- tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a pénzügyi intézmény a szükséges intézkedéseket megtette. A pénzügyi intézmény tulajdonosa, a pénzügyi intézményben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint a pénzügyi intézmény alkalmazottja köteles a pénzügyi intézmény működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül- megtartani. Az előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró -Felügyelettel -OBA-val -MNB-vel -nemzetbiztonsági szolgálattal -Állami Számvevőszékkel -Gazdasági Versenyhivatallal -a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal -vagyonellenőrrel szemben Az előírt titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a.) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében b.) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. 5

6 A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, üzleti titkoknak minősülő adatokról. 3.2 Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás, vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgálható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró OBA-val, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, b) a hagyaték ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentést kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel e) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. Törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtó okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, j) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve az évi LIII. Törvény 79/C. (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is- eljáró végrehajtóval szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy az MNB helyszíni ellenőrzést folytat. Az adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adat a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel b) terrorizmussal c) illegális fegyverkereskedelemmel d) pénzmosással e) szervezett bűnözéssel van összefüggésben Az adatátadásról a pénzügyi intézmény az érintett ügyfelet nem tájékoztathatja. Nem jelenti a banktitok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, 6

7 c) a pénzügyi intézmény által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a pénzügyi intézmény részére biztosított fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, d) bírósági megkeresés esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása, e) a Felügyelet által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával- a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a KSH részére 2. a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium részére Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. 4.Bankinformáció 4.1. A Hitelszövetkezet jogosult az ügyféllel megismertetett típusszövegű ún. alapinformációt - hacsak az ügyfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta - annak hozzájárulása nélkül is megadni. Ez az ügyfél gazdálkodásának általános hitelszövetkezeti megítélését és banktitoknak nem minősülő adatokat tartalmaz A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe. Erre a kötelezettségre a Hitelszövetkezetnek minden alkalommal fel kell hívnia az információkérő figyelmét A bankinformáció megtagadása a Hitelszövetkezet részéről semmiképpen nem jelent az ügyfélről alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelően az ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Hitelszövetkezettel szemben semmilyen követelést A bankinformációval a Hitelszövetkezet az ügyfélért semmilyen garanciát és semmilyen felelősséget nem vállal. 5. A betétügyletek 5.1. A betét fogalma A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a pénzforgalmi keretszerződés alapján fennálló pozitív számla egyenleget is A betételhelyezés igazolásául betétkönyv ill. betétszámlán lekötött betétről szóló igazolás szolgál. A hitelszövetkezetnél vezetett bankszámlaszerződés alapján alszámlán lekötött összeg is betétnek minősül A takarékbetét ellenében kiadott okmány névre szóló betétkönyv. A pénzforgalmi keretszerződésnél a megnyitáskor kötött szerződést egy példánya az ügyfélpéldány. Takarékbetétet november 24-óta nem forgalmaz a Hitelszövetkezet 5.2. A Hitelszövetkezetnél alkalmazott betétfajták Elhelyezési feltételük alapján: - látraszóló - határidős, felmondható Kamatfizetés szerint: - kamatfizetés megszűnéskor - kamatfizetés futamidő előtti felmondáskor Betétes szerint: - névreszóló ( fenntartásos ) (jelenleg felfüggesztett forgalmazású termék) - névreszóló (bankszámla mellett nyitott alszámlán lekötött betét) 7

8 5.3. A betétek általános jellemzői Takarékbetét Takarékbetét: Takarékbetétkönyv ellenében elhelyezett pénzösszeg. Elhelyezési feltétele alapján: fenntartásos. A takarékbetét - szerződéssel a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az elhelyezett pénzeszközöket meghatározott időpontban a betétesnek visszafizeti. A Hitelszövetkezet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított, és Kondíciós Listában közölt mértékű kamatot fizet Hitelszövetkezet magánszemélyek és vállalkozók részére számlát vezet. A számlák megnyitását a Számlavezetési szabályzat tartalmazza. Hitelszövetkezetünkhöz Hétfőtől Csütörtökig a 8-tól 15,30 óráig beérkező megbízásokat, Pénteken a 8-tól 13,30 óráig beérkező megbízásokat aznapi teljesítésre, az ezután beérkező megbízásokat pedig másnapi teljesítésre fogadunk el. Az érkeztetés időpontját (év, hó, nap, óra) rögzíteni kell a megbízásokon. Az elektronikus megbízások fogadása automatikusan azon az értéknapon történik, amelyik értéknapon a rendszer megnyitott állapotban van. A nap végi zárás után küldött elektronikus megbízások automatikusan a következő munkanapon kerülnek terhelésre. A számlatulajdonosokat az alábbiak szerint tájékoztatjuk: A fizetési megbízások benyújtásakor, a fizetési megbízások jóváírása (az R.6. -nak (1) bekezdése a Rek. 6. -ban foglalt teljesítési határidő figyelembevételével valamennyi előírt egyéb feltétel megléte esetén- a benyújtás napját követő munkanapon történik meg a jogosult bankszámláján Elhelyezési feltételek Látraszóló betét A látraszóló betét olyan betét, amelynek visszafizetését a betétes - a szerződésben meghatározott feltételek mellett - bármikor kérheti. A Hitelszövetkezet a betétet köteles a betétes kérésére azonnal visszafizetni Határidős, felmondható betét A határidős, felmondható betét után járó, mindenkori Kondíciós Listában meghatározott kamatot a Hitelszövetkezet csak a lejáratkor történő kifizetéskor téríti a betétesnek. Amennyiben a betétes a lejárat előtt rendelkezik a betét terhére történő kifizetésről, a Hitelszövetkezet csak az Üzletszabályzatban, illetve a Kondíciós Listában meghatározott kamatot fizeti Ügyfelek tájékoztatása Hitelszövetkezet lehetőséget biztosít arra, hogy a betétes több kedvezményezettet jelöljön meg. A hitelszövetkezetnél az évi CXII.tv. 2.sz. mellékletének IV/5. pontjában megjelölt közös betét elhelyezésére csak több kedvezményezett állításával, kizárólag a kedvezményezettekre kiható hatállyal van lehetőség. Az ügyfeleknél azonosító adatként az alábbi adatokat tüntetjük fel: -név, születési név, -anyja neve, -születési hely, idő, -állampolgársága, -személyi igazolvány száma, -lakcím, postacím, adószám,. TAJ szám. A betétbiztosítás csak a névre szólóan (fenntartásos formában) elhelyezett takarékbetétekre vonatkozik, és a biztosított összeg az egyes hitelintézeteknél, betétesenként bruttó kamattal együtt számolva összesen legfeljebb ,- EUR lehet. A ,- EUR összeghatár a jelenlegi szabályozásnak megfelelően személyenként és hitelintézetenként kifizethető legmagasabb kártalanítási összeget jelenti. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás törvényben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a kártalanítás törvényben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a Hpt (1) bekezdés alapján a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, 8

9 f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. (2) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A fenti ügyfelekről a banki számítógépes rendszer nyilvántartja, hogy nem OBÁS. 6.Kamatszámítás 6.1. Egész hónapokra ( a hónap első munkanapjától az utolsó munkanapig ) az évi kamat egy tizenketted részével számítva: tőke évi kamatláb % Tört időszakra: Az egész hónapokra számolt kamat időarányos része napi kamatozással: tőke évi kamatláb % napok száma 12 x Betétek kezelése 7.1 A betét elhelyezése A betételhelyezés történhet készpénz befizetésével, átutalással. A betét elhelyezéséről a betéttulajdonos gondoskodik. A leköthető legkisebb összeg Ft. A betét megszűnése: - lejárat, - felmondás, - előírás teljesülése 7.2. A betét felmondása A betétes lekötött betétjét felmondhatja a szerződés szerint vagy rendkívüli módon. A lekötött betétek lejárat előtti felmondása esetén a felmondási idő maximum 15 munkanap. A betét lejárat előtti felmondása esetén - feltéve, ha a szerződés ezt nem zárja ki, vagy a felek másként nem állapodnak meg - a Hitelszövetkezet hatályos kondíciós listájában meghirdetett, a felmondásra vonatkozó részében megjelölt kamatot fizeti. Lekötött betét azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelszövetkezet a betétösszeg után kamatot nem térít. 7.3 A betét kamata A kamatszámítás első napja a betét elhelyezésének napja A kamatváltoztatás mértékét, időpontját az Igazgatóság határozza meg, hagyja jóvá. A kamatszámítás módját az Üzletszabályzat rögzíti. A kamatlábakat a mindenkor aktuális Kondíciós Listatartalmazza. A kamat mértéke változó. A Hitelszövetkezet változó kamatozású betétek esetén fenntartja a betétkamatok megváltoztatásának jogát a piaci kamatváltozások függvényében. A Hitelszövetkezet a betéti kamat 9

10 változását a hivatalos üzleti helyiségeiben kifüggesztett Kondíciós Listában közli ügyfeleivel. A betétösszeg visszafizetése és betétszerinti kamata a betét lejáratának napján esedékes. 8.Hitelügyletek 8.1. A hitelügyletekről általában A Hitelszövetkezet - sajátos működéséből adódóan - csak hitelszövetkezeti tagok részére nyújt hitelt. A hitelek utáni kamatok mértékét, időpontját az Igazgatóság határozza meg, melyet Kondíciós Listában ki kell függeszteni az ügyféltérben. Hitelszövetkezet Ft-nál kisebb összegű hitelt nem folyósít. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: - Hitelügylet: - bankkölcsön - Hitelművelet: - hitelkeret megnyitás és rendelkezésre tartása - bankkölcsön folyósítása 8.2 Hitelszövetkezetnél alkalmazott hitelek A hitelezési kör termékcsoporthoz rendelése, a hitelezésnél alkalmazott termékcsoportok Hitelezési kör 1. Jogi személyiség Hitelezésnél alkalmazott termékcsoport - Mezőgazdasági hitel - Vállalkozói hitel - Folyószámla hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Termékcsoport típus szerinti bontása, feltételei Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 10. év. Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 15 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: vállalkozás finanszírozása, forgóeszköz finanszírozás, stb. Futamidő max: 3 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára 10

11 2. Nem jogi személyiségű gazdálkodó Új Magyarország Kishitel - Mezőgazdasági hitel - Vállalkozói hitel, Áruvásárlási hitel - Folyószámla hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Deviza (CHF) alapú forint hitel érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő forgóeszköz hitelnél max 36 hó, beruházási hitelnél max 120 hó, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat és hitelbírálati díj jogszabály szerint. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 5. év. Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 5 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: vállalkozás finanszírozása, forgóeszköz finanszírozás, stb Futamidő max: 3 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámláról. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. 3. Őstermelők - Mezőgazdasági hitel Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 5. év. 11

12 4. Egyéni vállalkozó - Folyószámla hitel - Áruvásárlási hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Deviza (CHF) alapú forint hitel Földvásárlási hitel - Mezőgazdasági hitel - Forgóeszköz hitel - Lakás hitel Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő: max 3 év Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 5 év, törlesztése havonta. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámláról. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta vagy évente egyenlő részletben Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 10. év. Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 10 év, törlesztése havonta. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 10 év, törlesztése havonta. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. 12

13 5. Egyéb szervezetek (Alapítvány, stb.) - Folyószámla hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Deviza (CHF) alapú forint hitel - Forgóeszköz, Fejlesztési - Folyószámlahitel, 6. Magánszemély - Mezőgazdasági hitel - Fogyasztási hitel - Áruvásárlási hitel - Lakás célú hitelek - Áthidaló lakáscélú - Szabad felhasználású jelzálog hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Futamidő max: 3 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonás likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámláról. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 5 év, törlesztése havonta. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 3 év, törlesztése folyamatos, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonás likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 7 év, törlesztése havonta negyedévente vagy évente. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Használt lakás vásárlásra, és egyéb lakáscélú hitel*: felújításra, korszerűsítésre, helyreállításra). Futamidő max: 25 év, törlesztése havonta, áthidaló hitel esetén egyéni megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta negyedévente vagy évente. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Az igazolt jövedelem nagyságától függetlenül is igényelhető. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény 13

14 Deviza (CHF) alapú forint hitel Felmondott deviza alapú Ft hitel Földvásárlási hitel - Folyószámlahitel Jelzálog hitel, deviza hitel végtörlesztésre szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámláról. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. A felmondás után a deviza alapú hitel Ft-ban kerül nyilvántartásra, az egyéb feltételek változatlanok Futamidő max: 15 év, törlesztése havonta vagy évente egyenlő részletben Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 3 év, törlesztése folyamatos, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonás likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 25 év, törlesztése havonta. Kamat 10 %- 13 %-ig. Fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Engedélyezése igazgatósági hatáskörbe tartozik összegtől függetlenül. *Csak az egyéb lakáscélú hitelhez ad a HSZ igazolást adó visszaigényléshez 8.3. A hitelkihelyezések általános eljárási szabályai A kérelmek tartalmi követelményei Az ügyfelek a Hitelszövetkezetnél nyújthatnak be kérelmeket. A kérelmeknek alapvető formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelniük. A formai követelmények megléte esetén vizsgálhatók a kérelmek amelyeknek tartalom szempontjából alapkritériumoknak kell megfelelniük: A hitelkérelemben egyértelműen meg kell fogalmazni a szöveges információkat, és tartalmaznia kell olyan számszaki adatokat, amelyek alátámasztják a hiteligényt. Az adatbázist úgy kell összeállítani, hogy az alapján az adós - és ügyletminősítés elvégezhető legyen, a hitelképességet és az ügylet kockázatát a döntést hozók egyértelműen meg tudják ítélni. A hitelkérelmek tartalmi kellékeit a Hitelezési Szabályzat tartalmazza A természetes személy továbbiakban fogyasztó részére nyújtott hiteleknél a évi CLXII törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbiak szerint: A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a Hitelszövetkezet a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben megadja. 14

15 A hitelszerződést megelőző tájékoztatás A Hitelszövetkezet a hitelkérelmek és mellékletei átadásakor átadja a hitelkérő részére a 361/2009. (XII.30.) Kormány rendelet 3 -ban előírt tájékoztatót a túlzott eladósodottság kockázatairól. A Szentesi Hitelszövetkezet azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, a hitelkérelem benyújtását követően azonnal papír alapon tájékoztatást nyújt a kölcsönszerződésben foglalt adatokról, költségekről, feltételekről a évi CLXII törvény 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a évi CLXII törvény 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és jelzáloghitel esetén a évi CLXII törvény 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével. A fogyasztó a hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a törvény által előírt szükséges tájékoztatást megkapta. A hitel költségeinek módosítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség Hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - módosítása esetén a Hitelszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a fogyasztót papíron a módosítás tényéről, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Hitelszövetkezet a fogyasztót rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Határozatlan idejű hitelszerződésre vonatkozó rendelkezés A Hitelszövetkezet nem köt ügyfeleivel határozatlan idejű kölcsönszerződést. Elállási jog A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. Előtörlesztés A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a Hitelszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Az előtörlesztés díjait a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza. A Hitelszövetkezet nem számít fel díjat a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén. Nem illeti meg a Hitelszövetkezetet előtörlesztési díj, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem illeti meg a Hitelszövetkezetet előtörlesztési díj, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. A törvény minden fogyasztó számára alanyi jogon biztosítja, hogy a hitelt akár részlegesen, akár teljesen előtörleszthesse. Jelzáloghitel esetén az előtörlesztés díjait a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza. Jelzáloghitel esetén nem illeti meg a Hitelszövetkezetet előtörlesztési díj, a fogyasztó teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Ha a fennálló tartozás már egymillió forint alatt van és a megelőző egy évben előtörlesztésre nem került sor, akkor a hitel végtörlesztése díjmentes. 15

16 8.4. A hitelképesség vizsgálata A hitelszerződés megkötésére és tartós hiteljogviszony fenntartására csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél hitelképessége a Hitelszövetkezet ügyfélminősítésre vonatkozó belső szabályainak megfelel ill. a Kockázatkezelési szabályzat alapján előírt hitelezhetőségi limit kiszámításra került a magánszemély hiteligénylők részére. A Hitelszövetkezet az ügyfél kérelme alapján hitel -, illetve kölcsönbírálatot végez. Az ügyfél hitelképességét akkor tekinti kifogástalannak, ha a szerződés megkötésekor kellő biztonsággal meggyőződött arról, hogy az ügyfél az adósságszolgálati ( törlesztési és hitel díjfizetési ) és egyéb kötelezettségeit az esedékességkor meg tudja fizetni. A hitelképesség megítéléséhez a Hitelszövetkezet elsősorban az ügyfeleivel kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett tapasztalatait, ismereteit, a tőlük rendszeresen kapott számszerű és egyéb információkat ( éves beszámolók, időközi adatszolgáltatások ) használja fel, de a hitel - (kölcsön) kérelem elbírálásához további információkat ( üzleti terv, stb. ) is kérhet. A Hitelszövetkezet a kölcsön és járulékai megfizetését általában annak az ügyfélnek az esetében látja biztosítottnak, amely: - a Hitelszövetkezettel korábban megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek mindenkor rendben, határidőre eleget tett - az üzleti kapcsolatban álló szállítóival, kivitelezőivel, stb szembeni kötelezettségeit is határidőre teljesíti - likviditási helyzete rendezett, az egy év alatt mobilizálható eszközök az egy év alatt esedékes tartozások visszafizetésére fedezetet biztosítanak - éves jövedelme a különböző lejáratú kölcsöntartozásainak visszafizetését biztosítja - vagyoni helyzete szilárd, a termelésben gazdálkodása jövedelmező, tevékenységben lekötött eszközök finanszírozásában a saját vagyon a kívánt mértékben vesz részt - a hitel visszafizetését megfelelően biztosító, pénzügyi, vagyoni fedezetet ajánl fel A Hitelszövetkezet cenzúrabizottság A CB. Cenzúra Bizottság 3 tagból áll össze. Tagja és egyben vezetője mindig a hitelszövetkezet egyik ügyvezetője. A cenzúra bizottság tagja továbbá minden esetben 2 igazgatósági tag lehet. A hitelszövetkezet állandó összetételű cenzúra bizottságot nem alkalmaz. 8.6 Cenzúra előterjesztések A Hitelszövetkezet nagy figyelmet fordít a hitelkérelmek szöveges indoklására. ( a vállalkozás tevékenységi körére, termékei, szolgáltatásai bemutatására.) Elemezil: - a vállalkozás vagyoni helyzetét, eszközállományát ( állóeszközök, anyagi - műszaki összetétele, műszaki - technológiai színvonala ) - az elmúlt időszakban tapasztalható fizetőképességet, fizetőkészséget - a vállalkozás beszerzési és értékesítési viszonyait ( beszerzési források, főbb szállítók, értékesítési irányok, főbb vevők, vevőállomány nagysága, határidőn túli kintlévőségek nagysága, összetétele ) - a vállalkozó piaci marketingstratégiáját ( piaci monopolhelyzet, konkurencia - viszonyok, értékesítés mennyisége, árak ) - a vállalkozás tulajdonosi szerkezetét, tulajdonviszonyait ( kik a tulajdonosok, illetve a vállalkozás miben tulajdonos ) A Hitelszövetkezet hitelezési döntési jogkörei A Hitelszövetkezet Igazgatóságának, ügyvezetőjének, CB, döntési hatásköre Nagykockázat vállalás Nagykockázat vállalásnak minősül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél, ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 10 % - át meghaladja. Az egy ügyféllel, vagy ügyfélcsoporttal szemben a hitelintézet által vállalt kockázatok együttes összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló tőkéjének 25 % - át. A hitelintézet által vállalt nagykockázat együttes összege nem lehet több mint a hitelintézet szavatoló tőkéjének 8 szorosa. A nagyhitelekkel kapcsolatos döntéseket az igazgatóság az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján az általános hitelezési előírások megtartása mellett nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoz. Kapcsolódó hitel 16

17 A Hitelszövetkezetben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos, vagy olyan vállalkozás részére, amelyben a Hitelszövetkezet tulajdonosa igazgatóságának tagja, felügyelő-bizottságának tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója, befolyásoló részesedéssel rendelkezik, a Hitelszövetkezet által nyújtott hitelek és vállalt kötelezettségek nettó értéken számított összege nem érheti el a Hitelszövetkezet szavatoló tőkéjének 15 % - át. A fenti kockázatvállalásról az igazgatóság jelenlévő tagjainak több mint 2/3 - os többséggel kell dönteni. Erről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A döntésnek tartalmaznia kell a kamat és törlesztési feltételeket is. Alkalmazott kondíciók és azoktól való eltérés A PSZAF engedélye alapján végzett hitelintézeti szolgáltatások jegyzékének megállapítása, alkalmazásának meghatározása, a díjjegyzéktől eltérő egyedi üzletekben döntés - az ügyvezető ig. előterjesztése alapján - egyszerű szótöbbséggel történik Hitelbírálati hatáskörök A hitelszövetkezet szabályzatai a hitelbírálat során eljárni jogosultak hatáskörét a felvett hitel nagyságához kötik. Az ügyvezetők hatásköre Az ügyvezetők döntési jogkörébe tartozik minden ,-Ft-nál nem magasabb összegű hitelkérelem elbírálása, kivéve, ha a hitelkérelem elbírálása az összegtől függetlenül CB. hatáskörbe tartozik. A hatáskörébe rendelt döntésekről külön jegyzőkönyv nem készül, a 3/A vagy 3/B hitel előterjesztés aláírásával realizálódik. A Cenzúra Bizottság (CB.) hatásköre Az ,-Ft-ot meghaladó hitelkérelmek elbírálása a Cenzúra Bizottság (CB.) hatáskörébe tartozik. A hatáskörébe rendelt döntésekről külön jegyzőkönyv nem készül, a 3/B hitel előterjesztés (CB engedélyezéshez) lap aláírásával realizálódik. Az igazgatóság hatásköre A Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény 79. (1) bekezdése alapján nagykockázatvállalásnak minősül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 10 %-át meghaladja. Nagykockázat vállalásnak minősülő hitelt csak határozatképes igazgatósági ülésen résztvevő igazgatósági tagok több mint kétharmados többségével lehet nyújtani. A Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény 79. (7) bekezdése alá tartozó ügyfelek részére történő hitelengedélyezésről a 79. (8) bekezdése alapján az Igazgatóság jelen lévő tagjainak több mint 2/3-os többségével dönt. A Hitelszövetkezet vezetői, tisztségviselői és ezek hozzátartozói számára illetve olyan tagok részére, akik a szövetkezet részjegy állományából 9 %-nál többet jegyeztek le, a Hitelszövetkezet hitelt csak határozatképes igazgatósági ülésen résztvevő igazgatósági tagok több mint kétharmados többségének döntésével nyújthat. Deviza alapú hitel engedélyezése esetében szintén a fenti összeghatárokhoz kötött engedélyezési hatásköröket kell figyelembe venni úgy, hogy a tőke forintösszegének megállapítása a folyósítás napján érvényes Raiffeisen Bank Rt. hivatalos deviza vételi árfolyamán történik. A Hitelszövetkezet kockázatkezelőt alkalmaz a kockázat kockázatvállalással kapcsolatos döntések véleményezésére a 11/2006. PSZÁF ajánlás alapján. Az Igazgatósági ülésekről ill. az ott meghozott bármilyen döntésekről minden esetben jegyzőkönyv készül. 8.8 Hitelszerződés A hitelszerződésben a Hitelszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott összegű hitelkeretet tart az ügyfél rendelkezésére. A rendelkezésre tartott összeg erejéig és a hitelszerződésben megjelölt időn belül és feltételek megléte esetén kölcsönt, vagy kölcsönöket folyósít. A hitelszerződés tartalmi követelményeire az általános szabályokon túl a évi CLXII. Törvény előírásai az irányadók. A Hitelszövetkezet szerződést vagy hitelügyletre vonatkozó eseti szerződést csak a Hitelszövetkezet által előírt módon és tartalommal benyújtott hiteligénylés alapján, előzetes hitelképességi vizsgálat után, pozitív hiteldöntést követően köt. A Hitelszövetkezet az ügyfeleket részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges alaki és tartalmi követelményekről. 17

18 A Hitelszövetkezet a hozzá benyújtott - előírásszerűen összeállított - hiteligénylést az adott körülményekhez lehetséges legrövidebb időn belül elbírálja, pozitív döntés esetén szerződési ajánlatot tesz. Amint a felek a hitelszerződést aláírták a hitelelőadó erről az összes érintettet tájékoztatni tartozik. Ebben részletesen ismertetni kell a létrejött hitelügyletet és annak feltételeit. A tájékoztatónak ki kell térnie: - a hitelszerződés keltére, számára - az adós adataira - a hitelösszeg lehívásának, folyósításának körülményeire, feltételeire - a hitelkeret státuszára - a visszafizetés, kamatfizetés esedékességére - a kamat és egyéb díjak mértékére - a hitelbiztosítékok kérdésére - minden egyéb fontos körülményre Továbbiakban a hitelek dokumentálására vonatkozó előírások szerint kell eljárni. A Hitelszövetkezet az ügyféllel kötött szerződés alapján hiteldíjat számít fel. A hiteldíj összetevői: kamat, értékbecslési díj, hitelbírálati díj. A teljes hiteldíj meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén módosulhat, a mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. Hitel esetén a Hitelszövetkezet az igénybe nem vett keretösszegre rendelkezésre tartási díjat számít fel. A Hitelszövetkezet fenntartja a jogot az induló teljes hiteldíj, különösen a hitelkamat, a jogügylet fennállása alatti módosításra, illetve kiegészítésére a szerződésnek megfelelően. A hitelügylet általános kondícióit a hitelszövetkezet folyamatosan karbantartott, nyilvános kondíciós listája tartalmazza. A hitelszövetkezet a hitelszerződésben előírt esetekben jogosult a hitelszerződés felmondására. A Hitelszövetkezet a következő esetekben jogosult a hitelszerződés felmondására: - az ügyfél a folyósított összeget részben, vagy egészben nem a meghatározott hitelcélra fordította, illetve használta föl - az ügyfél kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti - az ügyfél a szerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettségeinek a megjelölt módon és mértékben a Hitelszövetkezet írásbeli felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül nem tesz eleget - amennyiben az ügyfél hitelképességében, vagy vagyoni helyzetében a hitelszerződés aláírásakor fennálló állapothoz viszonyítva a Hitelszövetkezet által komolynak ítélt romlás következik be, illetve ha fedezetelvonásra utaló magatartás vélelmezhető - az ügyfél a Hitelszövetkezetet valótlan adatok közlésével, adatok elhallgatásával szándékosan megtévesztette, vagy tévedésben tartotta - az ügyfél által elkövetett és bármely, az előzőekben nem részletezett szerződésszegés esetén - a Ptk ában esetekben. A szerződés felmondása esetén az ügyfél köteles a felmondás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a Hitelszövetkezetnek lejárt követelésként egy összegben megfizetni a hitelszerződésben rendelkezésre bocsátott pénzösszeget, levonva abból a már teljesített tőketörlesztések összegét, valamint a folyósítás napjától a felmondás kézhezvételéig fennálló tartozásállomány után a hitelszerződésből eredő kamatfizetési kötelezettségeit, levonva ebből a már teljesített kamatfizetés összegét. A lejárt hitel után a Hitelszövetkezet az ügyleti kamat mellett késedelmi kamatot számol föl az esedékesség időpontjától. A hitelszerződések és kölcsönszerződések további feltételeit, a módosításukra vonatkozó szabályokat a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Hitelezési üzletág általános szerződései feltételei tartalmazza. 8.9 Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A évi CXXII. Törvény a központi hitelinformációs rendszerről alapján az ügyfeleink referencia adatait a törvény előírásainak megfelelő KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozások nyilvántarthatják. A Szentesi Hitelszövetkezet mint referencia adatszolgáltató által kezelt referencia adatokat a BISZ Zrt. (1205 Budapest, Mártonffy u ) kezeli. A természetes személyekre és vállalkozásokra vonatkozó adatok kezelésének különös szabályait, a róluk nyilvántartható adatok körét a évi CXXII. Törvény szabályozza Biztosítékok és kezelésük A Hitelszövetkezet az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármely időpontban és valamennyi követelése tekintetében - még akkor is, ha az ügyfél tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek - jogosult az ügyféltől 18

19 megkövetelni, hogy nyújtson megfelelő biztosítékot, illetve, hogy a már adott biztosítékot egészítse ki oly mértékben, amilyen mértékben az a Hitelszövetkezet követelései megtérülésének biztosításához szükséges. A biztosítékok fajtái a következők: - óvadék, - jelzálog, jelzálogjog, - jelzálog jogokon, - árbevétel engedményezés, - azonnali inkasszójog, - kezességvállalás, - jelzálog gépen, berendezésen, - jelzálog teljes vagyonon. A Hitelszövetkezet fenntartja a jogot egyéb biztosítékok és több biztosíték egyidejű kikötésére is. A Hitelszövetkezet az ügyfél bármely bankszámlája terhére jogosult esedékes követelését érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítani, amelyre vonatkozóan az ügyféllel való külön megállapodás alapján inkasszó joga van. A Hitelszövetkezet jogosult továbbá arra, hogy beszámítsa az ügyféllel szemben őt terhelő fizetésekbe az ügyfél tartozásait mindaddig, amíg saját követeléseit ki nem elégítette, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból fakadnak. Az ügyfél köteles gondoskodni a Hitelszövetkezet javára biztosítékul kikötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről, és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesítéséről. A biztosíték értékében, az értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról az ügyfél köteles a Hitelszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni. Az ügyfél tartozik a biztosítékul lekötött, illetve a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgyait, a hitelből beszerzett eszközöket - amennyiben ezt a Hitelszövetkezet az ügylet feltételeit meghatározó szerződésben előírja - biztosítani. A biztosításnak valamennyi biztosítható kockázatra ki kell terjednie. A biztosítási szerződésben, illetve kötvényben az ügyféllel szemben fennálló mindenkori követelése erejéig a Hitelszövetkezetre engedményezni. Az ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál - a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg, felszólításra köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és késedelem nélkül megfizetni. A Hitelszövetkezet a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége előtt is jogosult az ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, ha az ügyfél a megsemmisült vagyontárgyakat nem pótolja. A kártalanítási összegnek a Hitelszövetkezet követeléseit meghaladó része az ügyfelet illeti meg A Hitelszövetkezet jogosult - a helyszínen is - ellenőrizni, hogy követelésének a fedezete és biztosítéka megfelelő - e, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az ügyfél rendeltetésszerűen kezeli, üzemelteti, megőrzéséről gondoskodik. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Hitelszövetkezet jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés érvényesítése a biztosíték lekötési időtartama alatt esedékessé válik, a Hitelszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. A Hitelszövetkezet felhívására az ügyfél tartozik saját költségén gondoskodni arról, hogy a Hitelszövetkezet részére a fizetés megtörténjen. 9. Pénztárszolgálat A Hitelszövetkezet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségében meghirdetett pénztári órák alatt tart. Ha az ügyfél a készpénzben felvett összegben utólag hiányt állapít meg, és igénye alaposságát a Hitelszövetkezet előtt 48 órán belül igazolja, és a megfelelő többlet a hitelszövetkezetnél megvan, a többletet a Hitelszövetkezet az ügyfél részére kifizeti. Az ügyfél nem köteles megvárni a befizetett bankjegyek és érmék darabszám szerinti megszámolását, ha olyan nyilatkozatot tesz, mely szerint a Hitelszövetkezet által megállapított esetleges hiányokat és a hamisítványokat pótolja. 10. Magatartási kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexben foglaltakat a Szentesi Hitelszövetkezet elfogadja, a jövőben annak előírásait, ajánlásait betartja. A kódexhez való csatlakozási nyilatkozatot szeptember 21-én megküldtük a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 19

20 A magatartási kódex az alábbi hitel termékeinkre vonatkozik: fogyasztási hitel mezőgazdasági hitel lakáscélú hitelek földvásárlási hitel szabad felhasználású jelzáloghitel folyószámla hitelkeret A Szentesi Hitelszövetkezet a kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emeli, továbbá vis maior események esetén, ha a Hitelszövetkezet hitel kamatlábat módosít arról a PSZÁF-et tájékoztatja és nyilvánosságra is hozza. A Hitelszövetkezet honlapján (www.szehitel.hu) átlinkelési lehetőséget biztosít a PSZÁF Fogyasztóvédelmi honlapjára. (www.pszaf.hu/fogyasztoknak). A pénzügyi szolgáltatások, és termékek értékesítése során használt fogalmak magyarázata jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi. 11. Kiszervezett tevékenység A Hpt 13/A alapján kiszervezett tevékenységnek minősül a Tak-Invest Kft ( 1148 Budapest, Fogarasi út 64.) által végzett szoftver rendszerrel kapcsolatos szoftver támogatási szolgáltatás biztosítása, továbbá kiszervezett tevékenységnek minősül az isafe Zrt. (1036 Budapest, Lajos u Fsz 64.) által végzett Internet banki szolgáltatás. 12. Záró rendelkezések A Szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága az 53/2012.(05.03.) számú határozatával elfogadta, és érvénybe helyezte. Holman István dr Katona Magdolna Ügyvezető Igazgató Ügyvezető Igazgató Szentesi Hitelszövetkezet 20

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. TAKARÉKSZELVÉNY... 5 II. MATRAC BETÉTJEGY... 5 III. KAMATJEGY... 5 IV. LETÉTI JEGY...

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. május 25-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 1.998.- Ft/alkalom

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben