Szentesi Hitelszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Hitelszövetkezet"

Átírás

1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) , Fax.: (63) Adószám: SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.) számú határozatával jóváhagyta és érvénybe helyezte az Üzletszabályzatot. A szabályzat október 10-tólnapjától érvényes. Holman István dr Katona Magdolna Ügyvezető Igazgató Ügyvezető Igazgató Szentesi Hitelszövetkezet 1

2 1. Az üzletszabályzat hatálya A hitelszövetkezet üzleti kapcsolatainak általános szabálya A banktitok fogalma, titoktartási kötelezettség Bankinformáció A betétügyletek Kamatszámítás Betétek kezelése Hitelügyletek Pénztárszolgálat Magatartási kódex Kiszervezett tevékenység Záró rendelkezések sz. melléklet A teljes hiteldíj mutató és az egységesített betéti kamatláb számítása sz. melléklet ÁSZF deviza alapú jelzálog hitel sz. melléklet Tájékoztató a Szentesi Hitelszövetkezet deviza alapú lakossági hiteleinek árfolyam és egyéb kockázatairól sz. melléklet ÁSZF pénzforgalmi számla jogi, egyéni vállalkozó részére sz. melléklet ÁSZF Takarékbetét sz. melléklet ÁSZF Hitelezési üzletág sz. melléklet ÁSZF pénzforgalmi számla lakosság sz. melléklet ÁSZF bankkártya üzletág sz. melléklet Lakossági hitelezési fogalomtár sz. melléklet Pénzforgalomhoz kapcsolódó fogalomtár

3 1. Az üzletszabályzat hatálya A hitelszövetkezet neve, székhelye: Szentesi Hitelszövetkezet Szentes Apponyi tér 12. Engedély száma: 938/1997/7. számú határozat Az üzletszabályzat a Hitelszövetkezet és az ügyfelei - egyben tagjai- között létrejövő bankügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza. A mellékletben szereplő általános szerződési feltételek jelen üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik. Rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól egyes szerződésekben a felek közös megegyezéssel el is térhetnek. A Hitelszövetkezet által kínált üzleti szolgáltatások körét a Hitelszövetkezet az üzlethelyiségekben kifüggesztett hivatalos tájékoztató útján teszi közzé. 1.1 Az üzletszabályzat alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Hitelszövetkezet tagja és akinek részére a Hitelszövetkezet a tevékenységi körébe tartozó pénzintézeti szolgáltatást nyújt. 1.2 A hitelszövetkezet tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - elsősorban a Polgári Törvénykönyv / évi IV. tv. /, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény/ szerint, a szövetkezetekről szóló /1992. I. törvény/ szerint, a évi CLXII. Törvény valamint a bankügyletekre vonatkozó hatályos jogszabályok, nemzetközi szerződések, szokványok szerint végzi. 1.3 A Hitelszövetkezet és az ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes szerződések határozzák meg. Az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek az irányadók. 1.4 Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti üzlethelyiségekben, azok hivatalos üzleti óráiban bárki megtekintheti. A Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - köteles átadni. 1.5 A Hitelszövetkezet az ügyfeleivel megkötött szerződésekben és a megbízásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során minden intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket egy pénzintézettel szemben az adott helyzetben általában támasztható. 1.6 A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, belföldi, vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes teljesítése miatt következett be. 1.7 A Hitelszövetkezet az Üzletszabályzat tervezett változtatását legalább 15 nappal korábban köteles az ügyfelek számára nyitva álló Hitelszövetkezeti helyiségben kifüggeszteni. 2.A hitelszövetkezet üzleti kapcsolatainak általános szabálya 2.1 Tájékozódás, együttműködés A Hitelszövetkezet és az ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jog státuszukat érintő minden egyéb változásról. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli Az ügyfél köteles minimum 15 naptári napon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben, valamely általa, a Hitelszövetkezettől várt értesítés. 3

4 2.1.3 Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni hogy a másik fél tudomásul vette, és elfogadta az értesítésben foglaltakat ha arra 15 naptári napon belül nem érkezett észrevétel, vagy kifogás Az ügyfél a Hitelszövetkezettel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Hitelszövetkezet írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére nem ruházhatja át. 2.2 Kézbesítés, írásbeliség A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Hitelszövetkezet az ügyfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a hitelszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. Ez a szabály nem vonatkozik a szerződési ajánlatokra, és üzleti levélre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni A szokásos postai idő elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az ügyfél megkapta A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amit a bank erre a célra megadott az ügyfél részére Az írásos küldemények érkezésére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Hitelszövetkezet az ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről Mind a hitelszövetkezet, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni A telefonon, vagy más, nem írásos formában megtörtént közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon telefax, vagy kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye. kivéve, ha a kár bizonyítottan a hitelszövetkezet hibájából ered. 2.3 Képviselők, meghatalmazottak Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Hitelszövetkezet köteles meggyőződni az ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását Bármelyik jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásukat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés meg nem érkezett Az ügyfél a Hitelszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az ügyfél részére a Hitelszövetkezet szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja írásban megnevez Kamatok, jutalékok, díjak Az ügyfél a Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetve díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek, az ügyfelet terhelhetik A hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének konkrét mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Hitelszövetkezet Kondíciós listái az irányadók. A Kondíciós Listák megtekinthetők a Hitelszövetkezet üzleti helyiségében, a Hitelszövetkezet honlapján, ill. a Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára azt részére átadja A Hitelszövetkezet jogában áll - a pénzpiaci változásoknak, MNB rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak, jogszabály változásoknak - megfelelően a betétkamatokat, hitelkamatokat, illetve a bármilyen ügyfelet terhelő 4

5 egyéb díjat, költséget módosítani. E szerződésmódosítások konkrét feltételeit a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező általános szerződési feltételei tartalmazzák Az egységesített betéti kamatláb és a teljes hiteldíj mutatót a 83/2010.(III.25.) sz. Kormány rendelet szerint számítjuk ki és tesszük közzé. (1. sz. melléklet.) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a jogszabályban, vagy a szerződésben megjelölt mértékű kamatot kell fizetni Az ellenérték megfizetése - a szerződés eltérő kikötése hiányában - utólag, minden hónapvégén esedékes. Ha azonban a díjfizetés alapjául szolgáló szerződés bármely ok miatt a hónap közben jár le, vagy szűnik meg, az esedékesség napja az utóbbi időpont Az ellenérték megfizetése a Hitelszövetkezet számlájára átutalással, illetve pénztárába befizetéssel történik A Hitelszövetkezet az üzleti kamatokat a naptári napok szerinti módszert alkalmazva a következő képletek alapján számítja ki: betétek esetén: hitelek esetén: tőke x kamatláb % x napok száma 360 tőke x kamatláb % x napok száma Azokat a díjakat, jutalékokat, amelyek időtartamtól függetlenek, a Hitelszövetkezet a szerződésben, vagy a vonatkozó Kondíciós listában megállapított módon számítja és számolja el A hitelszerződésben kikötött kamatláb változó, ügyfél kérelme, jogszabályi előírás vagy igazgatósági döntés alapján a Hitelszövetkezet egyoldalúan változtathatja. 3. A banktitok fogalma, titoktartási kötelezettség 3.1 Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó- tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a pénzügyi intézmény a szükséges intézkedéseket megtette. A pénzügyi intézmény tulajdonosa, a pénzügyi intézményben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint a pénzügyi intézmény alkalmazottja köteles a pénzügyi intézmény működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül- megtartani. Az előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró -Felügyelettel -OBA-val -MNB-vel -nemzetbiztonsági szolgálattal -Állami Számvevőszékkel -Gazdasági Versenyhivatallal -a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal -vagyonellenőrrel szemben Az előírt titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a.) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében b.) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. 5

6 A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, üzleti titkoknak minősülő adatokról. 3.2 Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás, vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgálható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró OBA-val, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, b) a hagyaték ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentést kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel e) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. Törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtó okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, j) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve az évi LIII. Törvény 79/C. (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is- eljáró végrehajtóval szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy az MNB helyszíni ellenőrzést folytat. Az adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adat a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel b) terrorizmussal c) illegális fegyverkereskedelemmel d) pénzmosással e) szervezett bűnözéssel van összefüggésben Az adatátadásról a pénzügyi intézmény az érintett ügyfelet nem tájékoztathatja. Nem jelenti a banktitok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, 6

7 c) a pénzügyi intézmény által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a pénzügyi intézmény részére biztosított fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, d) bírósági megkeresés esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása, e) a Felügyelet által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával- a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a KSH részére 2. a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium részére Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön kívül a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. 4.Bankinformáció 4.1. A Hitelszövetkezet jogosult az ügyféllel megismertetett típusszövegű ún. alapinformációt - hacsak az ügyfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta - annak hozzájárulása nélkül is megadni. Ez az ügyfél gazdálkodásának általános hitelszövetkezeti megítélését és banktitoknak nem minősülő adatokat tartalmaz A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe. Erre a kötelezettségre a Hitelszövetkezetnek minden alkalommal fel kell hívnia az információkérő figyelmét A bankinformáció megtagadása a Hitelszövetkezet részéről semmiképpen nem jelent az ügyfélről alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelően az ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Hitelszövetkezettel szemben semmilyen követelést A bankinformációval a Hitelszövetkezet az ügyfélért semmilyen garanciát és semmilyen felelősséget nem vállal. 5. A betétügyletek 5.1. A betét fogalma A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a pénzforgalmi keretszerződés alapján fennálló pozitív számla egyenleget is A betételhelyezés igazolásául betétkönyv ill. betétszámlán lekötött betétről szóló igazolás szolgál. A hitelszövetkezetnél vezetett bankszámlaszerződés alapján alszámlán lekötött összeg is betétnek minősül A takarékbetét ellenében kiadott okmány névre szóló betétkönyv. A pénzforgalmi keretszerződésnél a megnyitáskor kötött szerződést egy példánya az ügyfélpéldány. Takarékbetétet november 24-óta nem forgalmaz a Hitelszövetkezet 5.2. A Hitelszövetkezetnél alkalmazott betétfajták Elhelyezési feltételük alapján: - látraszóló - határidős, felmondható Kamatfizetés szerint: - kamatfizetés megszűnéskor - kamatfizetés futamidő előtti felmondáskor Betétes szerint: - névreszóló ( fenntartásos ) (jelenleg felfüggesztett forgalmazású termék) - névreszóló (bankszámla mellett nyitott alszámlán lekötött betét) 7

8 5.3. A betétek általános jellemzői Takarékbetét Takarékbetét: Takarékbetétkönyv ellenében elhelyezett pénzösszeg. Elhelyezési feltétele alapján: fenntartásos. A takarékbetét - szerződéssel a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az elhelyezett pénzeszközöket meghatározott időpontban a betétesnek visszafizeti. A Hitelszövetkezet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított, és Kondíciós Listában közölt mértékű kamatot fizet Hitelszövetkezet magánszemélyek és vállalkozók részére számlát vezet. A számlák megnyitását a Számlavezetési szabályzat tartalmazza. Hitelszövetkezetünkhöz Hétfőtől Csütörtökig a 8-tól 15,30 óráig beérkező megbízásokat, Pénteken a 8-tól 13,30 óráig beérkező megbízásokat aznapi teljesítésre, az ezután beérkező megbízásokat pedig másnapi teljesítésre fogadunk el. Az érkeztetés időpontját (év, hó, nap, óra) rögzíteni kell a megbízásokon. Az elektronikus megbízások fogadása automatikusan azon az értéknapon történik, amelyik értéknapon a rendszer megnyitott állapotban van. A nap végi zárás után küldött elektronikus megbízások automatikusan a következő munkanapon kerülnek terhelésre. A számlatulajdonosokat az alábbiak szerint tájékoztatjuk: A fizetési megbízások benyújtásakor, a fizetési megbízások jóváírása (az R.6. -nak (1) bekezdése a Rek. 6. -ban foglalt teljesítési határidő figyelembevételével valamennyi előírt egyéb feltétel megléte esetén- a benyújtás napját követő munkanapon történik meg a jogosult bankszámláján Elhelyezési feltételek Látraszóló betét A látraszóló betét olyan betét, amelynek visszafizetését a betétes - a szerződésben meghatározott feltételek mellett - bármikor kérheti. A Hitelszövetkezet a betétet köteles a betétes kérésére azonnal visszafizetni Határidős, felmondható betét A határidős, felmondható betét után járó, mindenkori Kondíciós Listában meghatározott kamatot a Hitelszövetkezet csak a lejáratkor történő kifizetéskor téríti a betétesnek. Amennyiben a betétes a lejárat előtt rendelkezik a betét terhére történő kifizetésről, a Hitelszövetkezet csak az Üzletszabályzatban, illetve a Kondíciós Listában meghatározott kamatot fizeti Ügyfelek tájékoztatása Hitelszövetkezet lehetőséget biztosít arra, hogy a betétes több kedvezményezettet jelöljön meg. A hitelszövetkezetnél az évi CXII.tv. 2.sz. mellékletének IV/5. pontjában megjelölt közös betét elhelyezésére csak több kedvezményezett állításával, kizárólag a kedvezményezettekre kiható hatállyal van lehetőség. Az ügyfeleknél azonosító adatként az alábbi adatokat tüntetjük fel: -név, születési név, -anyja neve, -születési hely, idő, -állampolgársága, -személyi igazolvány száma, -lakcím, postacím, adószám,. TAJ szám. A betétbiztosítás csak a névre szólóan (fenntartásos formában) elhelyezett takarékbetétekre vonatkozik, és a biztosított összeg az egyes hitelintézeteknél, betétesenként bruttó kamattal együtt számolva összesen legfeljebb ,- EUR lehet. A ,- EUR összeghatár a jelenlegi szabályozásnak megfelelően személyenként és hitelintézetenként kifizethető legmagasabb kártalanítási összeget jelenti. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás törvényben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a kártalanítás törvényben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a Hpt (1) bekezdés alapján a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, 8

9 f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. (2) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A fenti ügyfelekről a banki számítógépes rendszer nyilvántartja, hogy nem OBÁS. 6.Kamatszámítás 6.1. Egész hónapokra ( a hónap első munkanapjától az utolsó munkanapig ) az évi kamat egy tizenketted részével számítva: tőke évi kamatláb % Tört időszakra: Az egész hónapokra számolt kamat időarányos része napi kamatozással: tőke évi kamatláb % napok száma 12 x Betétek kezelése 7.1 A betét elhelyezése A betételhelyezés történhet készpénz befizetésével, átutalással. A betét elhelyezéséről a betéttulajdonos gondoskodik. A leköthető legkisebb összeg Ft. A betét megszűnése: - lejárat, - felmondás, - előírás teljesülése 7.2. A betét felmondása A betétes lekötött betétjét felmondhatja a szerződés szerint vagy rendkívüli módon. A lekötött betétek lejárat előtti felmondása esetén a felmondási idő maximum 15 munkanap. A betét lejárat előtti felmondása esetén - feltéve, ha a szerződés ezt nem zárja ki, vagy a felek másként nem állapodnak meg - a Hitelszövetkezet hatályos kondíciós listájában meghirdetett, a felmondásra vonatkozó részében megjelölt kamatot fizeti. Lekötött betét azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelszövetkezet a betétösszeg után kamatot nem térít. 7.3 A betét kamata A kamatszámítás első napja a betét elhelyezésének napja A kamatváltoztatás mértékét, időpontját az Igazgatóság határozza meg, hagyja jóvá. A kamatszámítás módját az Üzletszabályzat rögzíti. A kamatlábakat a mindenkor aktuális Kondíciós Listatartalmazza. A kamat mértéke változó. A Hitelszövetkezet változó kamatozású betétek esetén fenntartja a betétkamatok megváltoztatásának jogát a piaci kamatváltozások függvényében. A Hitelszövetkezet a betéti kamat 9

10 változását a hivatalos üzleti helyiségeiben kifüggesztett Kondíciós Listában közli ügyfeleivel. A betétösszeg visszafizetése és betétszerinti kamata a betét lejáratának napján esedékes. 8.Hitelügyletek 8.1. A hitelügyletekről általában A Hitelszövetkezet - sajátos működéséből adódóan - csak hitelszövetkezeti tagok részére nyújt hitelt. A hitelek utáni kamatok mértékét, időpontját az Igazgatóság határozza meg, melyet Kondíciós Listában ki kell függeszteni az ügyféltérben. Hitelszövetkezet Ft-nál kisebb összegű hitelt nem folyósít. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: - Hitelügylet: - bankkölcsön - Hitelművelet: - hitelkeret megnyitás és rendelkezésre tartása - bankkölcsön folyósítása 8.2 Hitelszövetkezetnél alkalmazott hitelek A hitelezési kör termékcsoporthoz rendelése, a hitelezésnél alkalmazott termékcsoportok Hitelezési kör 1. Jogi személyiség Hitelezésnél alkalmazott termékcsoport - Mezőgazdasági hitel - Vállalkozói hitel - Folyószámla hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Termékcsoport típus szerinti bontása, feltételei Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 10. év. Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 15 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: vállalkozás finanszírozása, forgóeszköz finanszírozás, stb. Futamidő max: 3 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára 10

11 2. Nem jogi személyiségű gazdálkodó Új Magyarország Kishitel - Mezőgazdasági hitel - Vállalkozói hitel, Áruvásárlási hitel - Folyószámla hitel - Terület alapú támogatás előfinanszírozása Deviza (CHF) alapú forint hitel érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő forgóeszköz hitelnél max 36 hó, beruházási hitelnél max 120 hó, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat és hitelbírálati díj jogszabály szerint. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 5. év. Hitel felhasználás mezőgazdasági tevékenység finanszírozása. Kamat kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. az Agrárgazdasági célok költségvetési célok támogatásáról szóló rendelet szerint. A hitel törlesztése havonta, ill. egyedi megállapodás szerint. A hitel fedezet szabályzatok alapján, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Futamidő max: 5 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: vállalkozás finanszírozása, forgóeszköz finanszírozás, stb Futamidő max: 3 év, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén. Futamidő max: 360 nap, törlesztése havonta, vagy egyedi megállapodás szerint. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, ill. külön megállapodás alapján. A hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. Hitel felhasználása: számlatulajdonos likviditásának biztosítása. A hitel kiegyenlítése a futamidő végén a Hitelszövetkezetnél vezetett számlára érkező terület alapú állami támogatásból. Futamidő max: 20 év, törlesztése havonta a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámláról. Kamat, kezelési költség a mindenkori hirdetmény szerint, a hitel fedezet szabályzatok szerint, hitelkérelem mellékletek a szabályzat szerint. 3. Őstermelők - Mezőgazdasági hitel Mezőgazdasági hitel: Kamattámogatás igénybevételére jogosult ún. Támogatott hitelek (éven belüli és tőkepótló.) Futamidő: éven belüli és éven túli max 5. év. 11

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzat A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2012. szeptember 6-án kelt 123./2012. 09. 06. sz. határozata alapján. Hatályos: 2012. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben