CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám: amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) mint a szabad felhasználású, deviza alapú jelzálogkölcsönt folyósító Citibank Zrt. általános jogutódjának, a Citibank Europe plc-nek (1 North Wall Quay, Dublin, Írország) törvényes képviselője (a továbbiakban: Citibank), másrészről: Név: Kojnok Dániel Születési név: Kojnok Dániel Születési hely és idő: Budapest, szeptember 28. Anyja neve: Pál Zsuzsanna Állandó lakcím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 2. Levelezési cím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 2. Személyi azonosító okmány száma: DA Adóazonosító jel: mint adós (a továbbiakban: Adós), és Név: Almási Gyöngyi Születési név: Almási Gyöngyi Születési hely és idő: Békéscsaba, augusztus 23. Anyja neve: Sztancsik Éva Magdolna Állandó lakcím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 2. Levelezési cím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 2. Személyi azonosító okmány száma: MA Adóazonosító jel: mint adóstárs (a továbbiakban: Adóstárs), és Név: Dr. Kojnok József Gyula Születési név: Kojnok József Gyula Születési hely és idő: Salgótarján, Anyja neve: Molnár Mária Állandó lakcím: 2040 Budaörs, Kovács utca 11/B. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Kovács utca 11/B. Személyi azonosító okmány száma: HA 1

2 Adóazonosító jel: mint adóstárs (a továbbiakban: Adóstárs), Név: Dr. Kojnokné Pál Zsuzsanna Születési név: Pál Zsuzsanna Születési hely és idő: Budapest, Anyja neve: Nagy Anna Állandó lakcím: 2040 Budaörs, Kovács utca 11/B. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Kovács utca 11/B. Személyi azonosító okmány száma: HA Adóazonosító jel: mint adóstárs (a továbbiakban: Adóstárs), (a továbbiakban az Adós és az Adóstársak együttesen: Adós), (a továbbiakban a Citibank és az Adós bármelyike külön: Fél, együttesen: Felek) között, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 1. A SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN 1.1. A Felek egybehangzóan jelentik, hogy közöttük szabad felhasználású, deviza alapú jelzálogkölcsön (a továbbiakban: Devizakölcsön) tárgyában szerződés (a továbbiakban: Devizakölcsön-szerződés) jött létre, az alábbi feltételekkel: a Devizakölcsön-szerződés megkötésének időpontja: a Devizakölcsön devizaneme: svájci frank (CHF) a Devizakölcsön magyar forintban (HUF-ban) kifejezett bruttó összege: ,-Ft futamidő: 360 hónap a mai napon fennálló tartozás teljes összege: ,04 CHF A Devizakölcsön-szerződésből eredő, az Adóst a Citibankkal szemben terhelő fizetési kötelezettség biztosítására a Felek között ingatlant terhelő jelzálogszerződés (a továbbiakban: Jelzálogszerződés) jött létre az alábbi ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tekintetében: Fekvés: 2040 Budaörs, Kovács utca Helyrajzi szám: 2566 Ingatlan nyilvántartási helye: Budakörnyéki Földhivatal Jelzálogjogot bejegyző határozat száma és dátuma: 50341/ Hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 242. (1) bekezdésére, az Adós ezennel kifejezetten elismeri az 1.1. pontban meghatározott, Devizakölcsön-szerződés alapján mai napon fennálló teljes tartozást. 2. A GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS 2.1. Az Adós erre vonatkozó igénylése és a Citibank hitelbírálata alapján a Felek, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) április 1-től hatályos rendelkezései szerinti gyűjtőszámlahitelre (a továbbiakban: Gyűjtőszámlahitel) vonatkozó hitelkeret-szerződést kötnek egymással. A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó további szabályokat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. 2

3 2.2. A Gyűjtőszámlahitel a Devizakölcsön törlesztése során a jelen Szerződés 2.3. pontja szerinti rögzített árfolyam alkalmazása miatt, de legfeljebb a jelen Szerződés pontja szerinti - legmagasabb árfolyamig felmerülő, és az Adós által meg nem fizetett törlesztőrészlet-hányad finanszírozására, a Citibank által az Adósnak forintban, a jelzálogjoggal terhelt Ingatlannal azonos ingatlanra ingatlanra érvényesíthető jelzálogjog fedezete mellett a rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt folyósított kölcsön A rögzített árfolyam a Devizakölcsön törlesztésekor a Citibank által a forinttal szemben alkalmazott átváltási árfolyam (a továbbiakban: Rögzített Árfolyam). A Rögzített Árfolyam: 180 HUF/CHF. A Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka alatt a Devizakölcsön törlesztési kötelezettség Adóst terhelő hányadának meghatározása során a Citibank a rögzített árfolyamot alkalmazza, és a keletkező különbözetre Gyűjtőszámlahitelt folyósít. A Rögzített Árfolyam alkalmazási időszakának a) kezdő időpontja a jelen Szerződés alapján az Adós által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat Citibank részére történő átadás időpontját követő, a Devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következő második törlesztési esedékességi nap, b) záró időpontja a kezdő időponttól számított 60 hónap vagy a Devizakölcsön végső lejárati időpontja, de legkésőbb június 30. napját megelőző utolsó törlesztés esedékességi napja; ha azonban az Adós a Devizakölcsönből eredő a Rögzített Árfolyam figyelembevételével fennálló tartozása megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 91. napja, amennyiben pedig az Ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a Devizakölcsönt és a jelen Szerződést a Citibank felmondta, a felmondás napja. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Törvény értelmében a Rögzített Árfolyam alkalmazása és Gyűjtőszámlahitel tényleges működése attól függ, hogy az igénybevételi feltételek a Gyűjtőszámlahitel első folyósításának időpontjáig fennállnak. Ha a feltételek közül bármelyik nem teljesül folyamatosan eddig az időpontig, akkor a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontja nem következik be, függetlenül attól, hogy a feltételek az igényléskor maradéktalanul teljesültek, amely alapján a Felek a jelen Szerződést megkötötték, és a jelen Szerződés 2.3. a) pontja szerinti közjegyzői okirat is elkészült A jelen Szerződés alapján mentesített követelésrésznek (a továbbiakban: Mentesített Követelésrésznek minősül a Devizakölcsön aktuális törlesztőrészletének a Rögzített Árfolyam feletti de legfeljebb a legmagasabb árfolyammal számolt összegéből az aktuális törlesztőrészlet kamat- és kamatjellegű díj vagy költség arányával megegyező mértékben számított ügyleti kamat vagy bármilyen más késedelmi kamatnak nem minősülő kamatjellegű díj vagy költség jogcímén számítható követelésrész A Gyűjtőszámlahitel terhére folyósított összegből a Mentesített Követelésrészt, valamint a legmagasabb árfolyamot (a továbbiakban: Legmagasabb Árfolyam) meghaladó árfolyam miatt felmerülő törlesztési kötelezettség teljes összegét a Citibank az Adóssal szemben nem érvényesíti. A Legmagasabb Árfolyam 270 HUF/CHF Az Adóssal szemben nem érvényesíthető Mentesített Követelésrész fele összegét a Magyar Állam naptári negyedévenként utólag megtéríti a Citibank részére. 3

4 2.5. Ha a Citibank által alkalmazott törlesztési árfolyam a Legmagasabb Árfolyamot meghaladja, a Legmagasabb Árfolyamot meghaladó árfolyam miatt a Rögzített Árfolyam alkalmazása időszaka alatt felmerült, a Legmagasabb Árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam naptári negyedévenként utólag a Citibank részére teljes mértékben megtéríti A Magyar Állam a Gyűjtőszámlahitelből eredő tartozásokért a Törvényben, valamint a Törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendeletben foglaltak szerinti feltételekkel készfizető, illetve egyszerű kezesként felel a Citibankkal szemben A Rögzített Árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjáig a Citibank az Adós Devizakölcsönből eredő bármely fizetési kötelezettségének teljesítése esetén, annak tényleges elszámolásakor a Citibank által a Devizakölcsön-szerződés feltételei szerint alkalmazott törlesztési árfolyam és a Rögzített Árfolyam közötti különbség forint összegét, a teljesítés elszámolásával egyidejűleg a Gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással biztosítja A Citibank a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből eredő fizetési kötelezettséget az Adóssal szemben a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig nem állapít meg, ezt követően a záró időpontban fennálló Gyűjtőszámlahiteltartozás alapulvételével az annuitás szabályai szerint havi törlesztési kötelezettséget állapít meg A Gyűjtőszámlahitel háromhavonta tőkésíthető, három hónapos kamatperiódusra meghatározott ügyleti kamata nem haladhatja meg a) a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap első napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékét, b) a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját követően a futamidő végéig a Citibank által a kapcsolódó Devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékét A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelbírálat során, valamint a szerződésszerű teljesítés esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj jogcímén fizetési kötelezettséget a Citibank az Adóssal szemben nem érvényesít Ha az Adósnak a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka kezdő időpontjában a Devizakölcsönből eredően 90 napot meg nem haladó késedelmes tartozása áll fenn, e tartozás teljes összegének a kezdő időpontban érvényes hitelezői törlesztési árfolyam alkalmazásával megállapított forint ellenértékét az Adós a kezdő időpontban a Gyûjtőszámlahitel terhére végrehajtott folyósítással megfizeti Az Adós a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka alatt jogosult a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Rögzített Árfolyam alkalmazásának megszüntetését kezdeményezni a Citibanknál. Ebben az esetben a Citibank a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől a Rögzített Árfolyam alkalmazását megszünteti A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés végső lejárata nem lehet korábbi, mint a Devizakölcsön végső lejárata. A Citibank a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejét az Adós életkorát is figyelembe véve úgy határozza meg, hogy annak visszafizetése a Devizakölcsön törlesztőrészletét is figyelembe véve aránytalanul magas havi törlesztési terhet az Adós számára ne jelentsen. Az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékét kormányrendelet határozza meg. 4

5 2.14. A Gyűjtőszámlahitel tőkeösszegét, kamatát, futamidejét, a havi törlesztőrészletek számát és összegét a Citibank majd csak a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját követően fogja tudni meghatározni és közölni az Adóssal. Az Adós ezt tudomásul veszi és elfogadja A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésben meghatározott, a Törvényben nem szabályozott feltételeket a futamidő alatt a Felek szabadon módosíthatják, amely az állami kezességvállalás érvényességét nem érinti. 3. A DEVIZAKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 3.1. A Devizakölcsön-szerződésnek a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötésére tekintettel történő módosításáért a Citibank az Adóssal szemben semmilyen költséget nem érvényesít Az Adós a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka alatt a törlesztési kötelezettségét a Rögzített Árfolyam alkalmazásával megállapított törlesztőösszeg erejéig saját erőből, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét a Gyűjtőszámlahitel terhére folyósított kölcsönből fizeti Ha a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka alatt a Citibank által a Deviazkölcsönszerződés feltételei szerint alkalmazott tényleges törlesztési árfolyam a Rögzített Árfolyamnál alacsonyabb, az Adós akkor is a Rögzített Árfolyamon teljesíti a havi törlesztési kötelezettségét azzal, hogy a többletbefizetést a Gyűjtőszámlahitel törlesztéseként kell elszámolni. Ha azonban az Adósnak a Gyűjtőszámlahitelből eredően sem tőke-, sem kamattartozása nem áll fenn, a Rögzített Árfolyam alkalmazási időszaka alatt a tényleges törlesztési árfolyam és a Rögzített Árfolyam közül az alacsonyabbat kell a devizakölcsön törlesztése során alkalmazni Ha az Adós előtörlesztést teljesít, az előtörlesztett összeget amennyiben a Devizakölcsönből eredő tartozása az Adósnak még fennáll a Devizakölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. A Citibank a Devizakölcsönre vonatkozó teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az előtörlesztett összeg a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződésből eredő tartozás teljes megfizetését is fedezi. A Devizakölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a Citibank által a Devizakölcsön-szerződés feltételei szerint alkalmazott törlesztési árfolyamon kerülhet sor A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéssel kapcsolatos súlyos szerződésszegés (amelyet megalapozó események és körülmények megegyeznek a jelen Szerződésben foglalt eltérésekkel megegyeznek esetén a Devizakölcsön-szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegési eseményekkel és körülményekkel) a Citibankot megillető felmondási jog a Devizakölcsön-szerződés Citibank általi felmondását is megalapozza. A Citibank Devizakölcsönre és a hozzá kapcsolódó Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kizárólag együtt mondhatja fel. 4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 4.1. A Devizakölcsön fedezetéül alapított, az Ingatlant terhelő jelzálogjog a Jelzálogszerződés módosítása nélkül, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés és járulékai erejéig kiterjed a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből származó követelés biztosítására is. 5

6 4.2. A Citibank a Devizakölcsön fedezetéül kikötött, az Ingatlanon alapított jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt akkor adja ki, ha az Adós a Devizakölcsönből és a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből eredő tartozását maradéktalanul megfizette. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Devizakölcsön-szerződés, a Jelzálogszerződés, a Törvény és az az alapján megalkotott további jogszabályok irányadók. A Devizakölcsön-szerződés, a Jelzálogszerződés és a jelen Szerződés közötti eltérés esetén a jelen Szerződés rendelkezései alkalmazandók. A jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül írták alá. Kelt: Budapest, Név: [ ] Név: [ ] Beosztás: [ ] Beosztás: [ ] Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Adós Kojnok Dániel Adóstárs Almási Gyöngyi Adóstárs Dr. Kojnok József Gyula Adóstárs Dr. Kojnokné Pál Zsuzsanna Előttünk, mint tanúk előtt: (1) Név: [ ] (2) Név: [ ] Lakcím: [ ] Lakcím: [ ] Aláírás: Aláírás: 6

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd 71. szám Tar ta lom jegy zék 2011. évi LXXV. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben