Aerob Valamely folyamat (életműködés) vagy szervezet, amely oxigén jelenlétét igényli.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aerob Valamely folyamat (életműködés) vagy szervezet, amely oxigén jelenlétét igényli."

Átírás

1 Adszorpció Fizikai jelenség, gázok vagy folyadékok (oldatok) anyagi részecskéinek megtapadása, fölhalmozódása szilárd anyagok vagy folyadékok felületén. Ha a részecskék a közeg belsejébe hatolnak, akkor abszorpcióról beszélünk. Az abszorpció és az adszorpció nem mindig különíthető el egyértelműen. A talaj esetén a szilárd részecskék felületi adszorpcióját hangsúlyozzuk, amikor is növényi tápanyagokkal vagy szennyezőkkel dúsul a felületi határréteg. Adszorpciós kapacitás (T-érték) Kifejezi, hogy adott ph értéken mekkora a talajok kationmegkötő képessége, az adszorbeálható kationok maximális mennyisége mgeé/100 g talajra számolva. Aeroszol Kolloid rendszer, gáz halmazállapotú anyagban (levegő) diszpergált folyadék vagy szilárd részecskék halmaza. A folyadék/gáz rendszerű aeroszolokat ködnek, a szilárd/gáz rendszerűeket füstnek nevezzük. Aerob Valamely folyamat (életműködés) vagy szervezet, amely oxigén jelenlétét igényli. Aggregátum Anyagi részecskék halmaza, a talaj szerkezeti eleme és jellemzője. Alapkőzet Az altalajt követő mélyebb talajrétegek. Alagcső A talajnedvesség (talajvízszint) szabályozására, ill. az előtisztított szennyvíz szikkasztására szolgáló, különböző átmérőjű, égetett agyagból, betonból vagy műanyagból készült perforált vízvezető cső. Algateszt A hulladékminősítést megalapozó ökotoxikológiai vizsgálatok egyike, melynek szabványosított módszerét az MSz-21978/2. adja meg. Az algák csökkent O 2 -termelése alapján méri a toxicitást. Altalaj A feltalaj alatti gyökérjárta réteg maximum 1 m mélységig. Anaerob Valamely folyamat vagy szervezet, mely nem igényel oxigént. Ártalmatlanítás A szennyező hulladék végleges elszigetelésével (lerakás) vagy nemkívánatos minőségének megváltoztatásával (detoxikálás, elégetés) a környezetre veszélyes jelleg megszüntetése. 1

2 Ásványi szennyeződés Biológiai vagy kémiai oxidáció útján nem bontható szennyeződés. A vízből főként mechanikai tisztítási eljárással (ülepítés, szűrés, centrifugálás) vonható ki, amennyiben a szilárd részekhez kötött. A talaj tisztítása összetettebb. Biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI) A vízben lévő szerves anyagoknak baktériumok általi lebontásához szükséges oxigénmennyiség adott idő és hőmérséklet alatt. Bioteszt (biomonitoring) A szennyezés hatásának kimutatására valamely élő szerv, szervezet vagy azok populációi / közösségei szolgálnak. Csíranövény-teszt A fehér mustármagvak csírázásgátlása alapján méri a szennyezőanyag toxicitását. Daphnia-teszt Daphnia magna, azaz a vizibolha egyedeinek 50 %-a 48 óra alatt mozgásképtelenné válik adott koncentráció (LC50), ill. adott károsanyag mennyiség (LD50) hatására. Diffúz (nem pontszerű) szennyezés A pontszerű szennyezőforrással szemben a szennyezés itt kiterjedten jelentkezik, pl. az erózió, mezőgazdaság kemizálásának hatása stb. Diffúzió Koncentráció-különbség és a hőmozgás hatására végbemenő keveredés, amelynek eredményeképpen a koncentrációk kiegyenlítődnek. Drénvíz Dréncsövekben (alagcsövekben) áramló víz. Durva talajrészek Szitálással elkülönített, 2 mm-nél nagyobb részecskék összessége %-ban kifejezve. Eluálás A hulladék egyes összetevőinek kioldása szabványosított kísérleti körülmények között. Eluátum A hulladékon átszivárgott és annak oldható komponenseit tartalmazó oldat. Emisszió (szennyezés) Valamely forrásból időegység alatt kibocsátott szennyezőanyag mennyisége. Emissziós norma (kibocsátási határérték) A szennyezőforrás megengedhető maximális károsanyag kibocsátása, melyet előírásként rögzítenek. Erózió A felszínen elfolyó víz talajpusztító munkája. Tágabban ide értendő a szél felszíni ill. talajpusztító munkája (defláció) is. 2

3 Felderítés (felderítő vagy előzetes feltárás) Előzetes tájékozódás a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyeződésről vagy szennyezőforrásról, a terület sérülékenységéről és a művi védelemről. Célja a valószínűsíthető szennyezés tényének bizonyítása és a szennyezés körülményeinek felderítése, eredménye az előminősítés, azaz állásfoglalás a terület szennyezettségét illetően. Feltalaj Humuszos felső (szántott) talajréteg kb. 30 cm mélységig. Feltárás Oldhatatlan vegyületek oldhatóvá alakítása általában víz, sav, lúg vagy szerves oldószerekkel. Finom talajrészek 2 mm-nél kisebb részek tömege %-ban kifejezve. Hasznosítási határérték Adott területhasznosításra, talajhasználatra más és más tolerálható szennyezettségi koncentrációkat adhatnak. Hasonlóképpen a vízminőségi előírások eltérő határkoncentrációkat engedélyeznek a vízhasznosítás függvényében (ivóvíz, öntözővíz, gyógyvíz stb.) Havária Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, közúti baleset stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi. Havária terv Környezetvédelmi kárelhárítási terv, amely az üzemi havária esetére előírja a tennivalókat. Kiadását a környezetvédelmi hatóság rendeli el. Háttérkoncentráció, alapérték vagy tájékozódási érték (A) Nem szennyezett vizek, talajok, élelmiszerek, testnedvek stb. átlagos károsanyagkoncentrációja. Összehasonlítási alapként használható a terhelés mértékének becslésére. Hulladék Termelésnél és fogyasztásnál keletkező szilárd, folyékony vagy gázalakú melléktermékek, melyek tulajdonságaik, koncentrációjuk, mennyiségük stb. miatt már nem vagy csak újólagos feldolgozással (recycling) hasznosíthatók. Hulladék lerakás A hulladék ártalmatlanításának, végleges elhelyezésének egyik módszere abból a célból, hogy ne válhasson környezetszennyező anyaggá. 3

4 Hulladékminősítés Olyan fizikai-kémiai, mikrobiológiai, toxikológiai, ökotoxikológiai és mutagenitási vizsgálatok, melyeket rendelet ír elő és a végzésükre feljogosított intézményeket az ágazati minisztériumok jelölik ki. Az eljárás során a hulladék veszélyességi osztályba sorolását is megadják. Immisszió (szennyezettség) A környezeti elemek (levegő, víz, föld) szennyezettségi állapota, mely az emissziót, majd a transzmissziót ill. transzportot követően alakul ki. Jellemezhető a szennyezők minőségi és mennyiségi értékeivel. Immissziós norma (szennyezettségi határérték) Adott környezeti elem vagy természeti közeg megengedhető maximális szennyezőanyag koncentrációja, melyet előírásként rögzítenek. Karcinogén (koncerogén) Állati és emberi szervezetben kóros sejtburjánzást, rosszindulatú daganatot, rákot okozó heterogén összetételű anyagok, elemek, szennyezők. Kármentesítés A kármegelőzés és kárfelszámolás fogalmát is magában foglalja, célja a kár megelőzése, ill. a már bekövetkezett kár felszámolása, szanálása. Kármentesítési célhatárérték (D) A kármentesítés tervezése során előírt tolerálható koncentráció vagy állapotjelző, ameddig a kármentesítést (talajtisztítást) folytatni kell. Általában talajhasználattól függő határértéket jelent. Kémiai oxigénigény (KOI) A vízben lévő szerves anyagok kémiai lebontásához, oxidálásához szükséges O 2 mennyiségét jelenti. A víz szennyezettségének mérőszáma. Kockázatbecslés A környezeti kár okának, mértékének, valószínűségének előzetes megállapítása. A részletes vizsgálat a kockázatelemzést eredményezi. Környezetszennyező Olyan anyag, amelynek koncentrációja túllépi a háttérszintet vagy természetes körülmények között nem fordul elő és a környezetbe került. Környezeti elem A föld, levegő és víz és az élővilág. Környezetvédelem Azon intézkedések összessége, melyek a környezet megóvását célozzák. 4

5 Küszöbérték, szennyezettségi határérték (B) Amennyiben a szennyezőanyag koncentrációja túllépi, további vizsgálatok szükségesek, mert kedvezőtlen körülmények között nem tolerálható veszélyt jelent a környezetre, élőlényekre. A küszöbérték alatt a veszély nem aktuális, de a multifunkcionalitás sérülhet, a talajhasználat esetleg korlátozott. Megvalósíthatósági tanulmány A rehabilitációs beavatkozások alternatív műszaki, gazdasági, pénzügyi mérlegelése, optimális változat kidolgozása. Mineralizáció (ásványosodás) A szerves anyag átalakulása szervetlenné oxidatív környezetben mikroorganizmusok segítségével. Fontos funkciót tölt be az anyagforgalomban, vizek és talajok öntisztulásában. Mintavételi mélység Az a mélység, amelyből a mintát vesszük. Általában az avar nélküli talajfelszíntől mérjük cmben. Mintavételi terület Részmintákkal vagy általában 2 db átlagmintával jellemzett terület. Mintázandó terület Az a vizsgálandó terület, amelyet a mintavételi hálóval lefedve mintavételi területekre bontunk. A vizsgálandó területet jelenti. Mintavételi pont Az a hely, ahol a talaj anyagát veszik. Átlagminta Több azonos tömegű és térfogatú, ill. azonos mélységből származó részminta talajanyagának egyesítése összekeveréssel. Részminta (pontminta) Egy mintavételi pont talajanyaga adott mélységből. Mutagén hatás Az örökletes genetikai információt hirtelen megváltoztató, mutációt előidéző befolyás. Nehézfémek Elvileg az 5 g/cm 3 -nél nagyobb sűrűségű fémek tartoznak ide. Helytelenül a toxikus fémeket jelöli ezzel a környezetvédelmi irodalom. A nehézfémek vízoldható sói általában mérgezőek. Peszticidek Növényvédőszerek, melyekhez sorolhatók a gyomirtók (herbicidek), gombaölő szerek (fungicidek) és a rovarölő szerek (inszek-ticidek). Potenciálisan szennyezett talaj Adottságai miatt vagy korábbi használatából adódóan olyan szennyezőket tartalmaz, amelyek az élő szervezeteket vagy más környezeti elemeket (levegő, víz) veszélyeztethetik a tervezett hasznosítás során. 5

6 Rehabilitáció, remediáció, rekultiváció, tisztítás, szanálás, helyreállítás A környezetvédelemben gyakran rokonértelemben használatosak, a szennyezett környezet eredeti vagy kedvező állapotának visszaállítása értelmében. Részletes feltárás Célja a szennyezés teljeskörű megismerése, a kármentesítési beavatkozás meglapozása részletes vizsgálatokkal. Réteg- vagy horizontvastagság A réteg/horizont vastagsága cm-ben. A rétegek egymásutánisága és vastagsága fontos genetikai tényező. Szennyezett terület (talaj) Szennyezőanyagokat tartalmazó, élő szervezeteket és más környezeti elemeket veszélyeztető terület. Szennyvíz Háztartási, ipari, kereskedelmi használatból eredő elszennyezett víz. Szennyvíziszap A szennyvízben úszó és lebegő, főként szerves anyagokból álló és a mechanikai szennyvíztisztító műtárgyakban leülepedett iszap. Megfelelő kezelés után általában a talajba dolgozható, mezőgazdaságban hasznosítható. Szervesanyag-takaró A talaj felületét borító avar, szalma vagy azok bomlásnak indult maradványa. Szikesedés Sós ill. szikes talajok kialakulását jelenti. A sós talajvíz felfelé áramlik a talajban és a felső rétegekben betöményedik. A sók kiválhatnak a száraz alföldeken. Talaj Hagyományos szaktudományi értelemben a Föld felszínének mállott legkülső része, melynek porózus anyaga a víz és egyéb anyagok tárolására, átalakítására alkalmas és életfeltételeket biztosít a mikroorganizmusok, növények, talajlakó állatok számára. Talajszennyezés Károsanyagok emelkedett koncentrációja a talajban, mely a talajfunkciók károsodásához vezet. Technológiai határérték Adott technológiával elérendő határkoncentráció. Teratogén Olyan anyagok, szennyezők, melyek az emlősök embrióinál fejlődési rendellenességet okoznak. Tisztítási határérték Hatóság által előírt hasznosítási határkoncentráció. 6

7 Toxikológia Mérgekkel, mérgezést okozó hulladékokkal, anyagok toxicitásának kimutatásával, hatásmechanizmusukkal foglalkozik. Védőterület (védősáv) Vízi létesítmények, szennyvíztisztítók, szemétlerakók, dögtemetők stb. védelmére kialakított és korlátozottan hasznosítható terület. Gyakran használt rövidítések ADI Megengedhető napi felvétel vagy terhelés. (Angol: Acceptable Daily Intake) AOX BCF BOI BTEX CEC Adszorbeálható szerves halogének Biokoncentrációs faktor Biológiai Oxigénigény. (BOD angol, BSB német rövidítés) Aromás szénhidrogének (benzol toluol etil-benzol xilol) Kation kicserélő képesség )(Angol: Cation Exchange Capacity) DDT Diklór-difenil-triklóretán nevű rovarirtó, amely nehezen bomlik és a táplálékláncon át az emberi szervezetbe juthat, a zsírszövetekben felhalmozódhat. Bár hazánkban 1967-ben betiltották használatát, kimutatható az élő szervezetekben. DNAPL DOC EOX A víznél nehezebb NAPL Oldott szerves szén (Dissolved Organic Carbon) Extrahálható szerves halogének GC-spektrum Gázkromatográfos nyomgázelemzés IR-spektrum Infravörös spektrum KOI LC 50 LD 50 LNAPL Kémiai Oxigénigény (COD angol, CSB német rövidítés) Letális koncentráció a populáció 50 %-ára. Letális dózis a populáció 50 %-ára. A víznél könnyebb NAPL MAK Maximális munkahelyi koncentráció (Németből ered: Maximale Arbeitplatz- Konzentration) MIK Maximális Immissziós Koncentráció (Angolul: MIC Maximum Immission's Concentration) 7

8 MMK NAPL Maximális Megengedhető Koncentrációk Nem vizes fázisú folyadék (CH) NOAEL Felvételi vagy terhelési küszöb, melynél a káros hatás még nem figyelhető meg. (Angolul: No Observable Adverse Effect Level - NOAEL). OX Szerves halogének PAH Policiklikus aromás szénhidrogének (Angolul: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAH; németül: Polycyclische Aromatische Kohlen-wasserstoffe: PAK) PCB Poliklórozott bifenilek, széles körben használt aromás vegyületek (festékgyártás, textilipar stb.). Nehezen bomlók, emlősökben felhalmozódó veszélyes anyag. PCP káros. POX Pentaklórfenol rövidítése, mely a növényvédőszerek alapanyaga. Környezetre Leválasztható szerves halogének (Angolul: Purgeable Organic Halogen) ppb Milliárdnyi rész. Folyadék vagy szilárd anyagok esetén megfelel a µg/kg koncentrációnak ppm Milliomod rész. Folyadék vagy szilárd anyagok esetén megfelel a mg/kg koncentrációnak. TOC TPH VOC VOCl UV Összes szerves szén (Angolul: Total Organic Carbon) Összes alifás szénhidrogén (Angolul: Total Paraffin Hydrocarbons) Könnyen illó szénhidrogének Klórozott szénhidrogének Extinctio Ultraibolya sávban mért extinkció. 8

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Szervetlen és s szerves, mikro- és s makro- szennyezők 1. LÉGKÖRI EREDETŰ SAVASODÁS Száraz ülepedés Szilárd alkotók Nedves ülepedés Savas csapadékok Természetes eredetű savasodás Légköri csapadék eleve

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. Pécz Tibor

Környezetvédelmi alapismeretek. Pécz Tibor Környezetvédelmi alapismeretek Pécz Tibor Rövid tervezett tematika 1. Környezetvédelem története 2. Jogi szabályozás 3. Intézményrendszer 4. Környezetvédelmi fogalmak 5. Levegő 6. Víz 7. Talaj 8. Hulladék

Részletesebben

2011/2012-es tanév I. félév. Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

2011/2012-es tanév I. félév. Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék 2011/2012-es tanév I. félév Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Dési Illés (szerk.): Környezet-egészségtan. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, Szeged, 2002,

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái 2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái Bevezetés Dr. Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A címet talán jobb lenne úgy megfogalmazni, hogy

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben