kenos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet Erkezen: egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mell klete T6rvenysdk: Targyev: ~ jerika jerika ITurz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kenos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet Erkezen: egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mell klete T6rvenysdk: Targyev: ~ jerika jerika ITurz"

Átírás

1 BESZ A T6rvenysdk: Targyev: ~ 113 Budapest Krny~ki Trvenyszekl ORszAGOS BiRDSAG HVATAL 5. ()OVS1;\rn" kens kiinyvvitelt vezet egyeb szervezet Erkezen: ip~_r4~j 9. egyszerusitett beszaml6ja es kzhaszniisagi mell klete Peld~ny: 1 Mell klel:.~.l. BekOld6 adatai Viselt nev: SziJetesl nev: Anyja E6tag Csahidi nev ]Csilkint Dr. Mlchrli Mlc:hc'li LtiU: jerika jerika Turz Es6 ut6nev Tvabbi ut6nevek 11 _ SzUletesi rszag SzOletesi telepoll!ls SzOletesl ideje: Magyarrsdg Szrksziird Szervezet Magyar Talajlani Tarsasag 5zervezet szl!ikhelye: n\nylt6szam: ~ TelepOles: GOdOll6 KOZterulet p_a e'_k_a_'_o_'y _ KOztertllet jeuege: HAzszAm: Ll!pcs6hA2:; ---- Emelet: Aj16: 1 _ jutea Bejegyz6 hatarzat szama: NyilvantartAslszAm: Szervezet ad6szama: ~.~.~/~/1ill ~-~-~ K~pviselO lcsakin~ dr, Mich~li Erika K~pvisel6 al8.frasa: Keltez~s: GOdtUlO ~-~-0"!] KitOltOverzi:2.52.0NymtatvAnyverzi6:1.6 Nymtatva:2013,

2 A keus kiinyvvitelt vezet egyeb szervezet egyszerusitelt beszamliija es kiizhaszniisagi melleklete PK-142 Szervezet Magyar Talajtani TArsasag Az egyszerusftett eves beszaml6 merlege (Adatk ezer frinrban.) E6z6 ev E6z6 ev Targyev hetyesbftese ESZKOZOK (AKTlvAK) A. Befektelett eszk6zk mmaleritilis javak. Targyi eszkozjjk Betektetett penzugyi eszkzk B. Frg6eszkzOk Keszlelek. K/jvetelesek ~rh~kpapfrk V. PenzeszkOz6k c. Aktiv idl5beli elhatarlask 55 ESZKOZOK OSSZESEN FORRASOK (PASSZfVAK) D. Sajat tke ndul6 t6kefjegyzett tke. T6kevaltzasleredmeny ll. lekttt V.l::rtekelllsi lartalek tartalek V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 V. TArgyevi erdemeny valtalkzasi levekenysegbol E. Celtartah~kk F. KOtelezettsegek. Hatrasrlt kbte ezettsegek 527. Hsszu lejaratu ktelezettsegek. R()vid lejaratij kbtelezettsegek 527 G. Passzfv idobeli elhatarlask FORRAsOK OSSZESEN KitOltO verzi6: Nymtatv6ny verzi6:1.6 Nymtatva:

3 A ketts knyvvitelt vezet egyeb szervezet egyszeriisitett beszaml6ja es kzhasznusagi melleklete PK-142 Szervezel Magyar Talajlani TArsasag Az egyszerosftett ~ves beszaml6 eredm~ny-kimutatasa (Ada/k ezer fr/mban.) Alaptevekenyseg Vallalkzasi tevekenyseg Osszesen.'6d"- ek5z(j ev Mrgyev el6z6 ev el6z6 ev largyev ek5z66v el6z6ev Mrgyev helyesb{rese he/yf'lsbll8$e he/yf.sbl~"" 1. Enekesltes netto arbevelele Aktiva.lt sajat teljesltmenyek eneke 3. Egyeb bevetelek tagdlj, alaplt6161 kaptt bellzeles tamgatask admanyk 4. PenzOgyi moveletek bevetelei Rendklvtili bevetelek ebb61: alapltoo kaptt befizetes - ta.mgatask A. Osszes bevetel ( ) ebbol: kozhasznu bevetetei tevekenyseg 6. AnyagjeffegO rafrditask Szemelyi jellego rafrdrtask ebbol: vezet6 jutlatasai tisztsegvisel6k 8. EnekcsOkkenesi lerras Egyeb rafrdltask 10. PenzOgyi moveletek rafrditasal KitOlt6 verzi6: Nymtatvliny verzi6:1.6 Nymtatva:

4 A ketts knyvviteh vezet egyeb szervezet egyszeriisitett beszam16ja es kzhasznusagi melleklete PK-142 Szervezet Magyar Talajta"! Tlirsaslig Az egyszerosftett ~ves beszaml6 eredm~ny-kimutatasa 2. (Ada/k Alaplevekenyseg Valialkzasi tevekenyseg Csszesen e~er "xmfban.) emz" av emz" av fa,gyev. drev eol"" e lmgyev. 16z" ev 0"".., fbrgye helyesbfmse helyesbllase helyesbtlase 11. RendklvOli rafrditask B. Osszes rafrdltas ( ) ebbol; kozhasznu tevekenyseg rafrditasai C. Ad6zAs elotti eredmeny (A-B) Ad6fizetesi kotelezettseg D. Ad6ztt eredmeny (C-12) J6... Ahagyn sztalek E. TArgyevi eredmeny (0-13) TAjekztat6 adatk A. KOzpnli koitsegvetesi tamgatas B. Helyi OnkrmAnyzati kojtsegvetesi tamgatas C. Az Eur6pa! Uni6 strukturalis alap~61, letve a Khezi6s Alap nyu/ttt tamgatas D. Nrmatlv tamgatas E. A szemelyi jovedeiamad6 meshatal0z0tl reszenek ad6z6 ren elkezese szerinti felhasznalasar61 sz evi CXXV.tOrveny alapjan kiutalt Osszeg F. KOzszlgAltatAsi bevetel KOnyvvizsgA61 zaradek Az adatk k()nyvvizsgalanaj ala vannak tamasztva. 0 gen X Nm KitOlt6 verzi6: Nymtatvany verzi6:l6 Nymtatva:

5 A ketts knyvvitelt vezet egyeb szervezet egyszeriisitett beszamlja es kzhaszniisagi melleklete PK Szervezet aznslt6 adatal 1.1 N~y tag)'llr Tal.;""1 T'.. sag 1.2 Szekhely r(myfoszam: ~ KOzterOiet l~p_'_te_'_k_'_,_'_y 1 TelepOles: _G_O_d_O_"_ 1 Hazszam:l 1 [ Lepcs6haz: Emelet: 1 _ 1.3 Bejegyz6 hatirzat sz.ima: 1.4 Nyilvantartasl szam: 1.4 Szervezel ad6szama: [ill~/(ilililij ~-!J-1!El 1.6 Kepvisel6 Csakine dr. Micheli Erika KOzlertet jellege: Aj16: lutca 2. Targyevben vi!gzen alapcel szerinti es kozhasznu tev6kenysl!gek bemutatasa tarsasag dlja " fe4adala.: a talaj1an 1-5rkntudmanyal fglalkz6 szakemberek OS5Z~ g6sa. A talajtanl tudmmyk bemutatasa (rna_lese), terj~tke k az Hdekeltek tudmanys 65 yakriad tvabbkepds.6nek segltese. A talajtanl kulataskhz kapcsldo kulturluls Or6kseg ApAsa, rneg6rzkenek el6segltese. talajtanl tudminyt mq\m16k szakmal 'S kgz()ssevl 'rdekeinek kipyihlele is Wdelme. tagk kezdem'nyeztsenek. javaslatainak megvitatba. em"enkihlt tvabbltau a rendelkez6sre a"6 salmakn a dontesl szervekhez. 3. KGzhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 3.1 KOzhasznu tevekenyseg megnevezese: kutatasi tevekenyseg 3.2 KOzhasznu tevekenyseghez kapcsl6d6 kozleladat. jgszablllyhely: ~;,;;;-;;;;~~;;;;;;;;;;;;;:r=;====;::=::========[ 3.3 KOzhasznu levekenyseg celcsprtja:!talajtannal fglalkz6 szakemberek 3.4 KOzhasznu levekenysegm reszesul6k letszama: KOzhasznu levekenyseg f6bb eredmenyei: talajtannal fglalkz szakemberek tyibbk6pzeh, smeretterj~tese. Kittiltti ''erzi6: NymtatvanY''erzi6:1.6 Nymtatva:

6 A ketts knyvvite1t vezet egyeb szervezet egyszeriisitett beszaml6ja es kzhasznusagi melh~klete PK-142 Szervezel Magyar Talajtani Ttl.rsastl.g 4. Kl)zhasznu levekenyseg erdekeben felhaszntl.ll vagyn kimulaltl.sa (Adark ezer frinfban.) 4.1 Felhasznldt vagynelem megnevezese Vagynelem el1eke FelhasznaJAs cella tl.rgyevl alaplevekenyseg eredmenye 2912.,akmal _'bbk'p~'.,sm.r.n.rj rt' 4.2 Felhasznalt vagynelem megnevezese Vagynelem el1eke Felhasznalas celia 4.3 Felhasznall vagynelem megnevezese Vagynelem erteke FelhasznalAs celja KOzhasznu levekenrseg erdekeben felhasznall vagyn imulalasa (Osszesen) Kfizhasznu levekenrseg erdekeben felhasznal VagrOn imulatasa (mindfisszesen Cel szerinli jutautl.sk kimulaltl.sa 5.1 Gel szerinti jutlatas megnevezese E6z6 ev Tlugyev 5.2 Gel szerinti jutlatas megnevezese E6z6 ev Targyev 5.3 Gel szerinli jutatlas megnevezese El0z0 ev Targyev Cel szerinli jutlaltisk kimutalasa (fisszesen) C Cel szerinli jutlalask kimulaltl.sa (mindfisszesen) C c 6. VezelO tiszlsegviseloknek nyujtn jutlat's 6.1 Tiszlseg E6z6 ev (1) Targyev (2) 6.2 Tisztseg E6z6 ev (1) Tllrgyev (2) A. Vezel6 listtsegvisel6knek nyujltl juttaltis l)sszesen: Kitl)t(1 verzi6: Nymtatvany verzi6:1.6 Nymtatva:

7 e A ketts kiinyvvitelt vezet egyeb szervezet ~. egyszeriisitett beszamlja es kiizhaszmisagi melleklete PK-142 Szervezet jmagyar TaJajtani TArsasag 7. KOzhasznu jgaas megallapftbahz szukseges mutat6k A1apadatk E6z6 ev (1) (Ada/k e.,rer fr;ntban.) Targylw (2) B. Eves sszes bevetel ebbol: C. A szemelyi jovedelemad6 meghatarztt reszenek at ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 5z evi cxxvr. torvlmy ajapjan alulalt Osszeg D. Kzszigaltatasi bevillel E. Nrmally tamgatas F. Az Eur6pai Uni6 struktur8jis a1apjaib6l, ietve a Khezi6s Alapb61 nyujttt tamgatlis G. KrrigAlt bevetel [B.(C+D+E+F)] H. Osszes rafrdftas (kiadas). Ebb61 szemelyi jellegu rafrdftas J. Kzhasznu tevekenyseg ralrdftasai K. Ad6ztt eredmeny l. A szervezet munkajaban kzreml1kd kzerdeko finktmtes tevekenyslffiet vegzo szemelyek szama (a kfizerdeku finkentes tevekenysegro 5z616 2:005. evi LXXXV. tt)rvenynek meglelel6en) < Er6frras eljatttsag mutar6i Mutaf6 leljesilese Ectv (4) a) /(81+82)12 > , -HJ Ectv (4) b) (K1+K2> OJ Ectv (4) c) {(11+12-A1-A2)1(H1+H2»=O.25j Tarsada/mi tamgalttsag mutaf6i Ectv. 32. g (5) a) {(Cl +C2)/(G1 +G2) >-O,02J Ectv. 32. g (5) b) {(J1+J2)1(H1+H2»=0,5J Ectv. 32. g (5) c) {(L1+L2)12>-10 f6j yen 1&1 Mutal6 teljesifese Nem Kit61tO verzi6: Nymtatvany verzi6:1,6 Nymtatva:

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121 A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamo6ja es kozhasznusagi melleklete Targyev: Torvenyszek: 11 Fovarosi Torvenyszek 12111121 BekUldo adatai E6tag Csaladi nev Else utonev Tovabbi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro 12KOZ Kozlemeny az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett reszere atutalt osszeq tethasznalasaro Nemzeti Ad6 es Vamhivatal [A szernelyi jovedelernado meqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU 18043554143 ad6szama cegjegyzekszama KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJA ffie] EV Magyar Kornyezeti Nevelesi Egyesiilet 1113 Budapest, Zsombolyai utca

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet. 2010.ev. Kelt: Budapest, 2011. majus 19.

Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet. 2010.ev. Kelt: Budapest, 2011. majus 19. Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet Diakoniai Ev KOZHASZNUSAGI JELENTES 2010.ev Kelt: Budapest, 2011. majus 19. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Kimutatas a koltsegvetesi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben