Galgagyörki Napló. Augusztus 20. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galgagyörki Napló. Augusztus 20. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám - 2012. augusztus"

Átírás

1 Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám augusztus Augusztus 20. Miért is ünnepeljük Szent Istvánt? Az elfogadott szemlélet szerint, azért mert elhagyva az ősi pogány szokásokat a kelettel szemben nyugatra - Rómába - vezette a magyarságot, nyugati típusú keresztény államot alapított. Mi ebből az igazság? Szinte semmi. Szt. István tette valóban óriási volt, de nem az előbbiek okán, hanem azért, mert a mi saját utunkat hiszen létezik magyar út sikerült elfogadtatnia környezetünkkel mind politikai, mind vallási vonatkozásban. A kereszténység a magyarok számára már az úgynevezett honfoglalás korában én inkább hazatalálásnak nevezném sem volt újdonság, hisz az államalkotó nemzet vezetői rétegének nagy része már akkor keresztény volt ezt honnan tudjuk? - a sírokból, hiszen a korabeli sírok legjellemzőbb, leggyakoribb eleme a mellkereszt. Nos, milyen vallásúak lehettek ezek a keresztes emberek: mohamedánok, zsidók, buddhisták? Nem kétséges, ezek az emberek keresztények voltak. Akkor vajon kit kellett megtéríteni? Őket? És mire? Régészeti tény tehát, hogy Szt. István nem tépte ki gyökeresen az ősi vallást nyugati nyomásra, nem így adott utat az újnak. A magyarok keresztény hitvilágnak már István királlyá koronázása előtt bizonyítható nyomai voltak. Szt. István a külső nyomás ellenére nem a nyugati utat választja. Bár az akkori Európa legerősebb hadserege az övé, szinte vérrontás nélkül elfogadtatja környezetünkkel, hogy létezik egy magyar út, hitben és tettekben, az ősi hagyományok alapján és Krisztus tanítása szerint, amely nem vezet sem jobbra sem balra, sem Rómába, sem Bizáncba, hanem ide, ebbe a hazába. Az útnak ilyen állomása az új kenyér ünnepe. A régiek azt tartották (protestánsok és katolikusok egyaránt), hogy minden búzaszemen rajta van Krisztus arca. Megtöretve ez adja meg az új kenyér alapját, melyet a hagyomány életnek nevez. De mi is ez az új kenyér: az új búza, a krisztusi szellemiség, a víz és a KOVÁSZ. A kovász. Amikor még nem létezett bolti élesztő, a kovászt alkalomról alkalomra vitték tovább az emberek és a már megkelt kenyértésztából, ha úgy tetszik, kenyértestből tettek el a következő új kenyér elkészítéséhez. Gondoljuk csak meg, nem jelent ez mást, mint azt, hogy az új kenyérben benne volt a legelső kenyérből való kovász. Itt az új kenyérben találkozott egymással a legősibb múlt, a legfiatalabb anyaggal, benne Krisztus szellemiségével. Ezt gyúrták egybe és bízták a tűz melegére és ebből csak valami jó sülhetett ki. AZ ÚJ KENYÉR!!! Krisztus teste. Az ÉLET! Itt találkozik a Szt. István-i magyar út az ÚJ KENYÉR példázatával. Ősi anyagból, hagyományainkból táplálkozva, használva és nem tagadva azt, de észrevenni a mában rejlő új lehetőségeket és alkalmazkodva hozzájuk, ez a mi utunk, Szt. István útja. Járnunk kell ezt az utat, itt, ebben a hazában, bármennyire is nehéznek tűnik most, mert aki mászta már meg a Kárpátok valamely csúcsát, tudja, a csúcson csak akkor lesz igazán szép a kilátás, ha gyalog megyünk fel oda, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk. Matejcsok Zsolt (Elhangzott augusztus 20-án, a galgagyörki evangélikus templomban tartott istentiszteleten)

2 2012. AUGUSZTUS 01. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI 54/2012. (VIII.01.) Gárdonyi G. Tagiskola 2011/2012-es beszámolója 55/2012. (VIII.01.) Közös Fenntartású Ált. Iskola Alapító Okiratának módosítása 56/2012. (VIII.01.) Közös Fenntartású Óvoda 2011/2012. évi beszámolója 57/2012. (VIII.01.) Liget Tagóvoda 2011/2012. évi beszámolója 58/2012. (VIII.01.) Sporttevékenységre felkérés a Galgagyörki Sportegyesülettől 59/2012. (VIII.01.) Alapítvány létrehozásának támogatása (50e) 60/2012. (VIII.01.) 460 hrsz-ú ingatlan értékesítése Hatodik Elem Kft-nek 61/2012. (VIII.01.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 24-53/ /2012. (VIII.01.) Augusztusi polgármesteri tiszteltdíj átcsoportosítása PÁLYÁZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖSZTÖNDÍJASA CÍMRE Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2011. (X.28.) Kt. számú rendeletével Galgagyörk község Ösztöndíjasa címet alapított. Az ösztöndíjban alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, a rendeletben meghatározott tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló, galgagyörki bejelentett lakcímmel rendelkező tanuló kaphatja meg egy tanévre (10 hónap). Feltételek: - szociálisan rászoruló az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van (42.750,- Ft), feltéve, ha gondviselőjének nincs az önkormányzat felé fizetendő tartozása, vagy tartozására részletfizetést kért. - Alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei a következőek: a. Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszony b. tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 c. magatartása minimum jó d. hetente legalább egy alkalommal, tanítási időn kívüli, iskola által szervezett tevékenységben (tanulószoba, napközi, szakkör) részt vesz e. nincs igazolatlan hiányzása. - Középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei a következők: a. tanulói jogviszony igazolás b. félév és tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 c. magatartása minimum jó d. nincs igazolatlan hiányzása Középfokú oktatási intézmény első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Az ösztöndíj összege a tanuló tanulmányainak megfelelő végzésére, az intézménybe történő eljutásra fordítható, így különösen: taneszközök szakköri, tanfolyami díj közlekedési bérlet osztálykirándulás tandíj.

3 Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint: 4,51-5, % Ft 4,01-4,50 100% Ft 3,51-4,00 75% Ft 3,01-3,50 50 % Ft Ösztöndíjban az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig, de maximum fő részesülhet. A pályázat benyújtása Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban átvehető nyomtatványon kell a szükséges mellékletekkel benyújtani minden év szeptember 1-jétől október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell: a. a tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványt, vagy félévi értesítőt b. az iskola igazolását - magatartás, hiányzás, szakköri tevékenység teljesüléséről A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt a gyermekjóléti szolgálat és az alapfokú oktatási intézmény vezetőjének véleményével. Az ösztöndíj minden hónap 5-ig a Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre a tanuló törvényes képviselője részére. FELHÍVÁS Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben, engem fogad be (Mt. 18,5) Jézus Krisztus szavait követve a Váci Római Katolikus Egyházmegye nevelőszülői hálózatába új nevelőszülők jelentkezését várja. A Váci Római Katolikus Egyházmegye célja, hogy családi keretek között, békés, nyugodt, biztonságos és szakszerű ellátást adjon a saját otthonukat, szüleiket, hosszabb-rövidebb ideig nélkülözni kényszerülő gyermekek számára. A jelentkezés alapfeltételei: - 24 életévnél idősebb életkor - büntetlen előélet - fizikai és pszichés egészség (szenvedélybetegség, stabil életvitelt akadályozó krónikus betegség kizáró ok) - állandó, biztos jövedelem, a jelentkező kiadásait, kölcsöneit önállóan fedezni tudja - rendezett családi körülmények, a jelentkező párkapcsolatban él, saját gyermekét példásan neveli - rendezett, a gyermekellátás szakmai követelményeinek megfelelő lakáskörülmények, a jelentkező saját tulajdonú, megfelelő állapotú és méretű lakóingatlannal rendelkezik - a gyermekek szeretete, gyermeknevelés iránti elkötelezettség - a jelentkező önmaga és családtagjai ügyeinek intézésében, életének, programjainak szervezésében önálló Érdeklődni, jelentkezni lehet: Kocsis Beáta intézményvezetőnél: 06/ , vagy Barátné Balogh Ildikó szakmai vezetőnél: 06/ telefonszámon vagy levélben a következő címen: Otthon Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat 1182 Budapest, Királyhágó u. 83. III

4 Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VIII.06.) Kt. számú rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX törvény 143 (4) bekezdésének c) pontjában, a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartásról szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a tevékenység vagy mulasztás minősül, mely a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és e rendelet annak minősít. (2) A helyi közterület rendje ellen kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: a) zöldterületen, annak sétaútjain, gépjárművel közlekedik, várakozik, járművet javít vagy tisztít, b) önkormányzati zöldterületi utakat nem rendeltetésszerűen használ, abban kárt tesz c) közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongál, eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszűnteti, d) közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít, e) hirdetést, hirdetményt, hirdető-berendezést nem erre a célra kijelölt helyre helyez el, vagy helyeztet el, f) választási plakátot, vagy hirdetést élő fára, növényzetre, köztéri szoborra, vagy helyi védettségű épületre helyez el, g) közterületen előzetes engedély nélkül fát, fásszárú növényt ültet, h) közterület használati engedély nélkül árusit, közterület rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ, i) közterületen kóbor ebet etet, itat. (3) A békés együttélés rendje ellen kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: a) Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló, többször módosított 10/2003. (X.01.) Kt. számú rendeletének 30. (6) bekezdésében meghatározottaktól eltérően avart, kerti hulladékot, vagy egyéb hulladékot éget, b) háztartási tevékenység során bármilyen berendezésében veszélyesnek minősülő hulladékot éget (műanyag, gumi, vegyszeres és festékes göngyöleg, elem, akkumulátor, gyógyszer), c) a temetők használatának rendjét megsérti, d) gépjárművével a temetőben nem a kijelölt helyen parkol, e) közterületen lévő virágot, növényt leszed, gyűjti, azt megkárosítja, f) az ingatlan tulajdonosa vagy használója belterületi ingatlana rendbentartásáról, tisztántartásáról lomtalanításáról, rágcsálóktól és kártevőktől történő mentesítéséről nem gondoskodik, g) ingatlanán az egészségügyi határértéket meghaladó hangerővel hallgat zenét, szöveget, amely a környezetében lévő ingatlantulajdonosok nyugalmát és pihenését zavarja kivéve esküvő, ballagás és önkormányzatnál előzetesen bejelentett családi esemény. (4) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: a) az ingatlanát övező, a telekhatártól a közút széléig nyúló közterület, amennyiben nincs járda a közút 1 méteres részének tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről, a zöld terület karbantartásáról felszólítás ellenére sem gondoskodik, b) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árok, folyóka, csatornanyílás, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról nem gondoskodik, c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon a vegetációs időszakban a gyomnövények, különösen a parlagfű irtásáról nem gondoskodik, d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre, a közlekedést akadályozó, kihajló növények gallyazását nem végzi el, e) a szolgáltatóval a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, 1.

5 f) a települési szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedény elhelyezésével akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat, illetve baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő, g) a gyűjtőedénybe olyan anyagot helyez, amely folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes, vagy állati tetem, h) önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi ingatlanon engedély nélkül hulladékot elhelyez. (5) Az állattartás rendje ellen kirívóan közösségellenes magatartás követ el, aki: a) állatok tartására szolgáló létesítmények, azok helyiségeinek rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik, b) tulajdonában lévő ebet nem oltja be, c) ebtartásával anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, d) közterületen ebet póráz nélkül vezet. (1) E rendeletben meghatározott, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető. (2) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni. (3) Kiskorú (tizennégy életévig) és fiatalkorú (tizennégy tizennyolc életév) elkövetővel szemben bírságot kiszabni nem lehet. Az elkövetés tényét a Gyermekvédelmi Szolgálat és a Jegyzői Gyámhatóság felé kell jelezni. (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell megindítani a hatóság észlelése és tudomása alapján. (2) Az eljárás lefolytatását a Képviselő-testület a körjegyzőre ruházza át. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvényt kell megfelelően alkalmazni. (3) A közigazgatási bírság kiszabásáról és annak összegéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jegyző gondoskodik. Galgagyörk, augusztus Matejcsok Zsolt polgármester Szabados Adrienn körjegyző Záradék: Ezt a rendeletet augusztus 06-án kihirdettem. Szabados Adrienn körjegyző

6 RAGADD MEG A PILLANATOT FOTÓPÁLYÁZAT GALGAGYÖRKRŐL Galgagyörk Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzata és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata fotópályázatot hirdet. Pályázni Galgagyörkön készült fotókkal lehet két témakörben: 1. Gyermekeink öröme Fotópályázatot olyan felnőttek, gyerekek számára, akik képesek rácsodálkozni a körülöttük felcseperedő gyerekek játékos pillanataira. Olyan fotókat várunk, melyen a gyerekek játszanak ám nem játékboltban vásárolható termékekkel, vagy csak épp bambulnak. Nem szépségversenyes fotókat kérünk, hanem ellesett pillanatokat, gyermekeink életéből 2. Ne menj el mellette, kattints rá Galgagyörk épített és természeti értékeiről készült fotók, kreatív módon, különleges perspektívákból. Technikai részletek: Digitális fotókat várunk, fájlformátum: JPEG. Fájl méret maximum 3 MB. A fotókat ben kell eljuttatni a következő címre: A pályázóktól a fotókon kívül várjuk teljes nevüket, címüket, címüket, valamint a fotók, képek címét és témakörét (1. vagy 2.) Beküldési határidő: szeptember :00. Díjazás: 1. A szakértő zsűri mindkét témakörben a legjobb fotó alkotóját a szeptember 15-n tartandó Faluünnepen értékes ajándékcsomaggal díjazza. 2. Mivel számunkra éppolyan fontos a téma iránt érdeklődő közönség véleménye is ezért a pályaműveket szeptember 17-től folyamatosan feltöltjük az Önkormányzat hivatalos Facebook-oldalára (http://www.facebook.com). Minden pályázónak külön mappát csinálunk, voksolni a mappa alatti Tetszik / Like gombbal lehet november 25-ig. Témakörönként a legtöbb like -t begyűjtő fotóst a decemberi Mindenki Karácsonya ünnepségen díjazzuk. A pályázó a fotók elküldésével elismeri, hogy a beküldött fotó a saját munkája. Pályázni csak olyan fotókkal lehet, amely más személy szerzői jogát nem sérti. Digitális felvételek esetén nem megengedett a képelemek kiretusálása, illetve hozzáadása. Megengedett a kép orientációjának megváltoztatása, a teljes képet érintő színkorrekció, a kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása, a színes kép fekete-fehérré alakítása. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy képeit a szervezők térítésmentesen használják, illetve kiállításon bemutassák.

7 MEGHÍVÓ Galgagyörk Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzata és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, a szeptember 15-én 15:00 órától kezdődő Őszköszöntő Faluünnepre A rendezvény helyszíne a Tahy kastély kertje. Programok: Folklór műsorok, népzene, néptánc, Váci Ifjúsági Szimfonikusok könnyúzenei feldolgozásokból álló koncertje Váci Miami Sporttánc Egyesület műsora, Trófea és fotó kiállítás Kézműves foglakozások, népi játékok, óriás csúszda 20:00-tól szabadtéri bál

8 TŰZGYÚJTÁSI TILALOM Az utóbbi időben a rendkívüli meleg és a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az ország teljes területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre a Vidékfejlesztési Miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint parlag- és gazégetésre is. A tűzgyújtási tilalom annak feloldásáig tart. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a tűzgyújtási tilalom megszegése esetén tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, melynek mértéke Ft közötti összeg. Megjelentek a járási besorolások Pest megyében 18 járási hivatal lesz január elsejétől A Magyar Közlönyben megjelent a január elsejétől működő járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét tartalmazó lista. A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól tavaly szeptember 1-jén döntött a kormány, 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg működését. A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban lesz lehetőség. A kormány júliusban fogadta el a járási (a fővárosban kerületi) hivatalokról szóló rendeletet, amelyben azok felállítását, működését és illetékességi körét szabályozzák. A fővárosi kormányhivatal szervezeti egységeiként működő 23 kerületi hivatal az államigazgatási ügyeket veszi át a kerületektől, tehát ezekben intézik majd a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális ügyeket, ide tartoznak majd az okmányirodák, továbbá a munkaügyi és népegészségügyi kirendeltségek, összesen körülbelül 80 ügykör. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: "a járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést, és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg". A tárca tájékoztatása szerint minden egyes járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A kormányrendelet tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok székhelyéhez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként - írta a KIM. A Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet mellékletében felsorolják az összes járási hivatali székhelyet, az azokhoz tartozó településekkel együtt. A rendelet értelmében arra is van lehetőség, hogy a járási hivatal illetékességét megváltoztassák, és új járási hivatalt alakítsanak ki. A jogszabály kimondja: ha települési képviselő-testület határozatban kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Az ilyen kezdeményezés különösen indokoltnak minősül, akkor ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak - olvasható a rendeletben. A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot - az átsorolásban érintett járási hivatalok vezetőinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek. A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a kormány számára valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezésről. A kormány döntése alapján egy település másik járáshoz történő átcsatolása, illetve új járási hivatal kialakítása az általános

9 önkormányzati választások napjával történhet meg. A rendelet rögzíti azt is: a járási hivatalok ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlanvagyon elemei, valamint az átveendő köztisztviselők számának és feladatainak meghatározása érdekében a minisztérium - a KIM Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével - felmérést végez valamennyi települési önkormányzatnál. Pest megyei járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük (Forrás: MTI /www.pestmegye.hu) 1. Aszódi járási hivatal Aszód Bag Domony Galgahévíz Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Tura Vácegres Verseg 2. Budakeszi járási hivatal Biatorbágy Budajenő Budakeszi Budaörs Herceghalom Nagykovácsi Páty Perbál Remeteszőlős Telki Tök Zsámbék 3. Ceglédi járási hivatal Abony Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemő Dánszentmiklós Jászkarajenő Kőröstetétlen Mikebuda Tápiószőlős Törtel Újszilvás 4. Dabasi járási hivatal Bugyi Dabas Hernád Inárcs Kakucs Örkény Pusztavacs Tatárszentgyörgy Táborfalva Újhartyán Újlengyel 5. Dunakeszi járási hivatal Csomád Dunakeszi Fót Göd 6. Érdi járási hivatal Diósd Érd Pusztazámor Sóskút Százhalombatta Tárnok Törökbálint 7. Gödöllői járási hivatal Csömör Dány Erdőkertes Gödöllő Isaszeg Kerepes Kistarcsa Mogyoród Nagytarcsa Pécel Szada Valkó Vácszentlászló Veresegyház Zsámbok 8. Gyáli járási hivatal Alsónémedi Felsőpakony Gyál Ócsa 9. Monori járási hivatal Bénye Csévharaszt Gomba Gyömrő Káva Monor Monorierdő Nyáregyháza Péteri Pilis Vasad 10. Nagykátai járási hivatal Farmos Kóka Mende Nagykáta Pánd Sülysáp Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton Tóalmás Úri 11. Nagykőrösi járási hivatal Nagykőrös Kocsér Nyársapát 12. Pilisvörösvári járási hivatal Pilisborosjenő Piliscsaba Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár Solymár Tinnye Üröm 13. Ráckevei járási hivatal Apaj Áporka Dömsöd Kiskunlacháza Lórév Makád Ráckeve Szigetbecse Szigetcsép Szigetszentmárton Szigetújfalu 14. Szentendrei járási hivatal Budakalász Csobánka Dunabogdány Kisoroszi Leányfalu Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pomáz Pócsmegyer Szentendre Szigetmonostor Tahitótfalu Visegrád 15. Szigetszentmiklósi járási hivatal Délegyháza Dunaharaszti Dunavarsány Halásztelek Majosháza Szigethalom Szigetszentmiklós Taksony Tököl 16. Szobi járási hivatal Bernecebaráti Ipolydamásd Ipolytölgyes Kemence Kismaros Kóspallag Letkés Márianosztra Nagybörzsöny Nagymaros Perőcsény Szob Szokolya Tésa Vámosmikola Verőce Zebegény 17. Váci járási hivatal Acsa Csörög Csővár Galgagyörk Kisnémedi Kosd Őrbottyán Penc Püspökhatvan Püspökszilágy Rád Sződ Sződliget Vác Vácduka Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót 18. Vecsési járási hivatal Ecser Maglód Üllő Vecsés (Forrás:www.pestmegye.hu)

10 ISKOLAI HÍREK FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK AZ ISKOLAI ÉS AZ ÓVODAI ÉTKEZTETÉSBEN Az önkormányzat döntése alapján szeptemberétől az iskolai és az óvodai étkezés tekintetében több változás történik. A díjakat minden hónapban előre kell befizetni legkésőbb az adott hónap 10-éig. Óvodai étkezési díjak: Étkezési díj (teljes): 292 Ft/nap +ÁFA Étkezési díj (50 % - 3 vagy többgyermekes családok, tartós beteg gyermekek): 146 Ft/nap +ÁFA Étkezési díj gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek: 0 Ft/nap Iskolai étkezési díjak: Étkezési díj (teljes): 268 Ft/nap +ÁFA Étkezési díj (50 % - 3 vagy többgyermekes családok, tartós beteg gyermekek): 134 Ft/nap +ÁFA Étkezési díj gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek: 0 Ft/nap A hiányzásokat jelenteni kell az óvoda konyháján. Ha már tudható, hogy gyermeke másnap nem megy óvodába vagy iskolába és nem kér ebédet, akkor ezt óráig személyesen vagy telefonon jelezze, ha csak reggel derül ki, hogy hiányozni fog gyermeke, akkor legkésőbb 9.00 óráig jelezze szintén az óvoda konyháján a hiányzás tényét, valamint, hogy hány napig nem kérnek ebédet. Az óvodai konyha telefonszáma: 27/ (Kérem, jegyezzék fel, hogy a későbbiekben szükség esetén meglegyen a telefonszám!) Amennyiben nem jelzik gyermekük hiányzást, abban az esetben ki kell fizetni az étkezés díját mindazon napokra, amelyekre nem jelezték a hiányzás tényét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülők gyermekeire is ez vonatkozik. Kérem, figyeljenek oda a hiányzás jelzésére, mert ellenkező esetben ki kell fizetni az étkezési díjat! A hónap közbeni esetleges hiányzások miatti különbözet az adott hónapot követő második hónapban lesz viszszavonva. Az iskolások esetében a szeptemberre vonatkozó étkezési díjat szeptember 03-ig kérjük befizetni, a befizetésről szóló csekkszelvényt az évnyitón be kell mutatni az osztályfőnöknek. A csekk bemutatásával a tanuló szeptember 04-től ehet az iskolai menzán. Amennyiben késik a befizetés, úgy szeptember 07-ig lehet bemutatni a csekkszelvényt az iskolában, ebben az esetben szeptember 10-étől étkezhet a gyermek. Ha az étkeztetésben részt vevő iskolás gyermek után nem kerül befizetésre az étkezési díj, abban az esetben a gyermek nem ebédelhet mindaddig, amíg nem egyenlítik ki a tartozást. Újból felhívom a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők figyelmét, hogy amennyiben nem jelzett hiányzás miatt tartozásuk keletkezik, annak kiegyenlítéséig az ő gyermekük sem ebédelhet. Felhívom azoknak a szülőknek a figyelmét, akiknek díjhátralékuk van az elmúlt tanévre vonatkozóan, annak kiegyenlítéséig nem étkezhet a gyermekük. Kérem, hogy az iskolai étkeztetésben részt vevő gyermekek részére szeptember 07-ig küldjék be az iskolába az alábbi tisztasági csomagot: 4 tekercs WC papír 1 db szappan 1 cs. éttermi szalvéta 1 db törölköző A tisztasági csomagot az osztályfőnöknek kell leadni. Nyemecz J. Mária

11 Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2012/2013. tanév első tanítási napja szeptember 3. Gyerekeknek a tanítás ezen a napon 15 órakor kezdődik. 3 osztályfőnöki órával indul a tanév. 17 órakor ünnepélyes tanévnyitó lesz, amelyre szeretettel várjuk a szülőket és Galgagyörk érdeklődő lakóit. A gyermekek öltözéke ezen a napon fehér ing, sötét alsó. Felszerelés üres táska, jegyzetfüzet, toll, üres órarend. A tanulók ekkor kapják a tankönyveiket. A tanulók 2.-tól 8. osztályigbaz osztályfőnöknél jelentkeznek a tantermükben, 14 óra 50 perckor. Az elsősök 16 óra 30-tól 16 óra 45-ig a szüleikkel jelentkeznek Madarász Dóra osztályfőnöknél. Az 5. osztály osztályfőnöke Fülöp Zsolt, változás a többi osztálynál nem történt. Az új tanévhez minden diáknak új erőt, jó kedvet, szép eredményeket kívánok! Várom a Gárdonyi Géza Tagiskola minden diákját! A tanév egyik fő feladata a hiányzások csökkentése. A Köznevelési Törvény ránk rótt kötelezettsége miatt 10 igazolatlan mulasztást jeleznünk kell a jegyzőnek, aki gyámhatósági feladatainak körében jár el. 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a jegyző hiányzás fent leírt hatáskörénél fogva köteles intézkedni az iskoláztatási támogatás megvonásáról. A fenti intézkedés nem a tanár jóindulatán múlik. A szülőnek kötelessége a gyermek hiányzása utáni első tanítási napon leadni a hiányzás igazolását. Ez tanügy-igazgatási dokumentum, a haladási és hiányzási napló melléklete, melynek a tanuló érkezése napján szerepelni kell a napló mellékletében. A kormányhivatalok tanügy-igazgatási hatósági ellenőrzésük keretében ezt is ellenőrzik. A beteg gyermek gyógyulása érdekében maradjon otthon és ne a faluban kerékpározzon vagy vásároljon! Kérem, hogy fordítsanak figyelmet a fent leírtakra! Pályázati hír Magyarné Braunsteiner Márta Tagintézmény-vezető A Galgagyörki Nyugdíjas Egyesület nevében beadott ötletpályázatunk túljutott a Zöldövezet 2012 program I. fordulóján! Az ötletpályázatot Budai Anikó, Fristáczki Kinga és Legéndi Barbara főiskolás tanulók segítségével készítettük el. A pályázatot a Gosztonyi kert (óvoda alatti kert) felújítására adtuk be. Az ősz folyamán kell megterveznünk a kert felújításának menetét és 2013 januárjában kell beadnunk a pályázatunkat a II. fordulóra. Kérünk minden segíteni akaró helyi lakost, vállalkozót, hogy az önkormányzat felé jelezzék ötleteiket, kéréseiket, felajánlásaikat. A kert mindannyiunké, tegyük igazán használható közösségi térré! Nyemecz J. Mária

12 Galgagyörki gyerekek táborozásának támogatása Támogatás tárgya Támogató Összege Hazaút buszköltsége (Aszód- Galgagyörk) Keszthelyi belépők, csomagmegőrzési díj 16 fő Odaút buszköltsége (Galgagyörk- Budapest) IPR program gyermekeinek belépői Keszthelyen és az útiköltség (Bp-Balatonberény) 14 fő Polgármesteri keret: útiköltség (Bp-Balatonberény) és a belépők támogatása 16 fő Tábori költségek támogatása 11 fő felsős példamutató vagy jó tanuló részére Tábori költségek támogatása 11 fő tanuló részére IPR pályázati keret SZK Német Nemzetiségi Önkormányzat IPR pályázati keret Polgármesteri keret Nevét megadni nem kívánó támogató Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A gyerekek és családjaik nevében köszönjük a támogatásokat, amellyel felejthetetlen élményekhez jutottak tanítványaink. Magyarné Braunsteiner Márta Tagintézmény-vezető A Gárdonyi Géza Tagiskola Szülői Közösségének pénzügyi beszámolója Szeretném tájékoztatni a szülőket az iskola Szülői Közösségének 2011/2012-es működéséről. A táblázatból látható, hogy igen sokféle kiadás és bevétel merült fel. A kéréseknek megfelelően igyekeztünk a lehető legjobban gazdálkodni. Az induló tőke a Skuczi Erikától átvett pénzösszeg és az iskolai térkő kifizetése után megmaradt Ft-, amelyből Ft- takarékszövetkezeti takaréklevélben lett lekötve, a maradék Ft-al kezdtük a 2011/2012-es tanévet. A takaréklevél - mint az alábbi táblázatból is kiderül júniusában lett kivéve. Ezúton is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik akár pénzzel, akár munkával hozzájárultak az SZK működéséhez. Az új tanév elején tehát Ft áll az SZK rendelkezésére. Matejcsokné Kovács Katalin leköszönő SZK elnök Az SZK gazdálkodásának részletes adatait ld. a következő oldalon

13 Dátum: Megnevezés: Kiadás: Bevétel: Egyenleg: Induló tőke Ft Ft Sötétítő függöny a 7. osztályba Ft Ft Édesség az akadályversenyre Ft Ft szeptember Papírgyűjtés bevétele Ft Ft osztály kirándulása Budapestre Ft Ft Német nyelvtanfolyam tagjainak befizetése Ft Ft Iskolai térkő raklapok bérleti díja Ft Ft Az iskolai egészséghétre gyümölcsök Ft Ft Német nyelvtanfolyam tagjainak befizetése Ft Ft Bo-Gár matematika versennyel kapcsolatos kiadások: szendvicsek, díjazottak ajándékai, oklevelek Ft Ft Karácsonyi lézerbemutató (közös rendezvény az óvodával) Ft Ft Luca napi gombóc hozzávalói Ft Ft Ablakbetörésre szülői befizetés Ft Ft december Kölcsön a zeneiskolások képzési díjára Ft Ft Diákigazolvány befizetés maradványa 70 Ft Ft Farsangi bálra 10 lány részére táncos ruha bérleti díj egy részének kifizetése (3000 Ft/fő) Ft Ft Farsangi bál tiszta bevétele a kiadások kifizetés után. (Kiadások: zenekar, felszolgálók díja, ital, szendvicsalapanyag, szalvéta, poharak stb. Bevételek: belépők, büfé, tombola) Ft Ft Német nyelvtanfolyam tagjainak befizetése Ft Ft március Takaréklevél kamatbevétel 70 Ft Ft Az iskola udvarára díszfák, tuják, bukszus és nádszövet vásárlása Ft Ft ápr.-máj. Vas és papírgyűjtés bevétele Ft Ft Ping-pong asztal + háló vásárlása Ft Ft db sörpad garnitúra vásárlása Ft Ft Ping-pong asztal és sörpadok szállítási költsége Ft Ft Gyereknapi bevételek: adományok, büfé Ft Ft Gyereknapi kiadások: ugrálóvár, mászófal Ft Ft Gyereknapi kiadások: csipsz, csoki, üdítő, cukorka Ft Ft Gyereknapi kiadások: aszfaltkréta, arcfesték, poharak, tányérok, szalvéta stb Ft Ft Gyereknapi főzés alapanyag (gulyásleves) Ft Ft Pedagógusnapi ajándékkosár Ft Ft Német nyelvtanfolyam tagjainak befizetése Ft Ft Tavaszi kirándulások kiadása (vas- és papírgyűjtésre május kapott pénz) Ft Ft Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adománya az iskolai kültéri padokhoz (csavarok ára) Ft Ft Takaréklevél kivétele + kamat Ft Ft Budai József 6 db padot készített az iskola udvarára Ft Ft Sportmezek Ft Ft Hinták az udvarra Ft Ft Hozzájárulás a végzősök ballagó csokrához Ft Ft A zeneiskolások képzésére adott kölcsön visszavétele Ft Ft Balatoni kirándulásra 1500 Ft / 16 tanuló Ft Ft Balesetbiztosítási jutalék Ft Ft

14 Nyári tábor Balatonberényben Furcsa kép fogadja az avatatlan szemet. Gyerekek csoportja tolong az iskola bejárata előtt. Csak nem megunták a hónapja tartó nyári szünetet ezek a diákok és máris iskolába jönnének? Hiszen tombol a nyári szünet! Más lehet a háttérben. Nem iskolatáska lóg a hátukon, hanem hatalmas bőröndökkel bajlódnak. A busz is azt sejteti, hogy itt valamiféle kirándulásról lesz szó. Nos, ez így ebben a formában nem igaz. Mondjuk úgy, hogy 30 gyermeknek megadatott a lehetőség, hogy egy hétig minden nap gyermeknapot ünnepelhessenek, méghozzá nem is akárhol; a magyar tengernél, a Balatonnál. Izgalmakkal teli, budapesti vonatra szállás után a cél Balatonberény, a balatoni régió délnyugati csücske, ahova egy kellemes, 3-4 órás vonatúttal meg is érkezünk. Az Erzsébet tábor egy üdítően csendes területen fekszik. Létesítményei minden gyermeki kívánalmat kielégítenek, hiszen van itt tenisz-, futball-, tollas-, és kosárlabda pálya, továbbá asztalitenisz is. Emellett sakk és temérdek társasjáték biztosítja nem csak az izmok, de a szürkeállomány karbantartását is. A szobák elfoglalása után kezdetét veszi az egyhetes programözön, de amikor az ember kiszabadul Galgagyörk fogságából, valahogy nincs az a performansz, ami háttérbe tudja szorítani a kéklő tavat és annak hívogató habjait. Hozzájárult ehhez a kitűnő időjárás is, amely egy héten át tartó napsütéssel ajándékozott meg. Nem csoda tehát, hogy már megérkezésünk napján minden Gárdonyis a vizet taposta, aminek csak a vacsora időpontja szabott határt. 300 gyermek, egy tábor; tökéletes alkalom arra, hogy a fiatalok - elszakadva a megszokott miliőből - új barátságokat, ismeretségeket kössenek, habár a mieinknél csak szerda magasságában törik meg a jég és kezdenek nyitni a más településekről érkezők felé. Mindenki volt táborban, mindenki ismerheti tehát azt az alaptételt, ami szerint gyermek éjfél előtt aludni nem fog. Ez be is következett az első nap, sőt, még a másodikon sem tudta mindenki álomra hajtani a fejét, aminek megtörténtét mi, kísérők, pedagógiai repertoárunk teljes felhasználásával próbáltunk időben előrébb hozni. A gyerekek nevére legyen mondva azonban, hogy reggel gond nélkül kászálódtak ki és le ágyaikból a reggeli hívó szavára. Az étkeztetésről csak szuperlatívuszokban beszélhetünk. Mind a reggeli, mind az ebéd és mind a vacsora bőséges és ízletes volt, ráadásul uzsonnára rendszeresen gyümölcsöt kaptunk, ami nagy szolgálatot tett a délutáni, balatoni fürdésben kifárad testek energetikai szintjének feltöltésében. Alma, szilva, dinnye és joghurt alapozta meg az egészséges táplálkozásra nevelés alapját. A tábor által meghívott vendég előadók közül a Garabonciások műsora nyerte el a tetszéstét gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A ránézésre is tökéletesen megkoreografált előadást remekül fűszerezte a főszereplő remek érzékkel bevetett spontaneitása, amivel minden váratlan helyzeten felülkerekedett. Feledhetetlen szófüzérei interaktívan bevonták az egész közönséget a darabba, ezáltal teljesen elmosódott a határ néző és előadó között. Természetesen, mivel ez egy tábor, az étkezéseken kívül nem határoztunk meg kötelező programokat, így akinek úgy tetszett, kézműves mesterségekben merülhetett el. A női kísérők egy teljes ékszergyűjteménnyel gazdagodhattak lelkes lányaink kézimunkájának eredményeképpen. Az ebéd tulajdonképpen csak egy pihenő volt. Előtte is és utána is várt minket a Balaton. Jó volt látni azt a sok-sok mosolygó, nevető gyermeket, akik ha tudtukon kívül, de tökéletesen adaptálódtak az új környezethez, és felénk, tanárok felé is megnyíltak. Ilyenkor a tanárember még inkább úgy érzi, hogy egyben szülő is. A gyermekek igazi énje csak ilyenkor jön elő igazán. Kisebb sor tülekedik felénk, amikor meglátják, hogy vízbedobálás folyik. Senki sem akar kimaradni belőle és természetesen senki sem akar csak egyszer részesülni a csobbanásban. 30 gyermekkel indultunk útnak, akik közül többen nem tudtak úszni még. Örömmel konstatáltuk, hogy még a legbátortalanabbak is derékig gázoltak a vízbe már a hét közepén. Többen az úszás tudományát is elsajátították. A héten két alkalommal diszkót rendeztek, aminek - mondanom sem kell - osztatlan sikere lett. Tánc, ének, ismerkedés és egy teljes generáció keveredett kibonthatatlan kusza csomóvá egy perc alatt. Ez némileg megnehezítette a kisebbek kihalászását a tömegből, mivel számukra a lefekvési időt este 9 órában határoztuk meg. A nagyobbak még fél órát maradhattak, majd őket- fürdőszoba látogatás

15 után- a körletükbe kísértük. Szabály csupán egy volt: a szobában halk beszélgetés folyhat, de az ne zavarja az aludni vágyókat. Ahogy egyébként egyre jobban közeledett a hétvége, annál inkább kevesebbszer kellett a gyerekre rászólni a szabály betartatása végett és itt most egyáltalán nem arról van szó, hogy elfáradtak volna az előző napok programjaitól. Egyszerűen megértették azt, ami a felnőtté váláshoz és a társas élethez elengedhetetlen: ha nem figyelek oda a másikra, akkor a másiktól sem várhatom el, hogy ő figyeljen rám. Márpedig egy törvényszerűség akkor vésődik be legjobban az agyba, ha azt az adott személy saját maga érti meg, teszi belső igénnyé. Ugyanez volt érezhető akkor is, amikor bicikli túrára indult a csapat. Két turnus, 8-8 gyermek, és öröm volt a szabályosan, másokra odafigyelő kerékpáros kígyót figyelni. A közlekedés írott és íratlan szabályainak betartása egy finom fagylalt képében hagyott remélhetőleg szép emléket bennük. A hétvége előtti utolsó nagy rendezvény a Nagy Vagy! volt. A televízióból is ismert, közkedvelt sportverseny minden gyermeket megmozgatott. Volt, aki annyi játékszámra jelentkezett, hogy egyik helyszínről esett át a másikra. A sorversenyeken, a rövidtávú futáson, a tollas és tenisz mérkőzéseken, valamint a sakkbajnokságon olyan koncentrációt, eltökéltséget, és jókedvet láthattunk gyermekeink szemében, ami valljuk be - még minket, kísérő tanárokat is meglepett. Ami még ugyancsak jóleső érzéssel töltötte el a szívünket az a másik iránti tisztelet és elfogadás teljes kimutatása volt, amivel gyermekeink 5-ösre vizsgáztak társas kommunikációból és empátiából egyaránt. Az utolsó nap a díjak átadásáról, a zászló levonásáról és a hivatalos táborzárásról szólt. Nem elhanyagolható tény, hogy gyermekeink több éremmel is gazdagodtak a mini olimpián Köszönöm! Köszönöm azoknak, akik egy kicsivel is, de hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 30 gyermek táborozhasson. De ez csupán a külsőség. Nekem mást kell megköszönnöm. Azt, hogy a szülők elengedték gyermeküket erre az egy hétre. Talán nem is tudják, mekkora jót tettek ezzel tanár diák, diák- tanár kapcsolat terén. Amikor az utolsó napon mindenki elmondhatta, hogy neki mi tetszett a legjobban a balatonberényi táborból, sok- sok élményt hallhattunk. Az én élményem kevésbé kézzelfogható. Annál inkább nagyobb horderejű. Láthattam sok-sok gyermeket tiszta szívből nevetni. Láthattam sok gyermek igazi énjét, amit eddig nem tudott, vagy nem mert kimutatni. De ami talán ettől is fontosabb; néhányan tiszta szívből és önként megnyíltak előttünk. Elvitathatatlanul fontos volt ezt ahhoz, hogy az iskolai életben zökkenőmentesebben folyjék a diák- tanár, tanár- diák kommunikáció. Éppen ezért csak azt írhatom: jövőre, ugyanitt, ugyanekkor! Udvarhelyi - Karczag Gergely Zoltán Képek a nyári táborból 2012 Balatonberény

16 A 2012/2013-as tanévben a helyi általános iskola tantestülete egy új személlyel bővül. Az alábbiakban olvashatják a már nyugdíjas gyógypedagógus és logopédus, Kovács István bemutatkozó gondolatait. (Irodalmi munkásságából egy kis kóstoló a 20. oldalon.) Kezdődik az iskola, kapuja kitárva... Tisztelt galgagyörkiek! Előljáróban engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Kovács István nyugdíjas igazságügyi szakértő, gyógypedagógiai tanár, logopédus vagyok. Nős, két felnőtt korú lány édesapja. Aszódon születtem, ott is lakom. Az általános iskola igazgatójának a felkérésére ebben a tanévben itt fogok tanítani az általános iskolában. Bár már két és fél éve elértem a nyugdíjkorhatárt, változatlanul magas hőfokon él bennem a kisgyermekek iránti szeretet. Mindig is olyan gyermekek tanítására vágytam, akik valamiféle sérülésben, fogyatékosságban szenvednek. Pártfogóként is a segítségnyújtás állt a hivatásom középpontjában. A fejlesztő pedagógia nem áll tőlem távol, hiszen az itteni megbízatásom előtt már két tanévig Domony községben tanítottam olyan tanulókat, akikről az Aszódi Kistérségi Pedagógiai Szolgálat megállapította, hogy írásban, olvasásban és számolásban fejlesztésre szorulnak. Mint mindig, az itteni munkámat is családlátogatásokkal kezdtem. Tényként kell megállapítanom, hogy a fejlesztésre szoruló gyermekek szüleinek a többsége csak az iskola tanáraitól várják egyoldalúan gyermekeik azonnali tanulmányi eredményeinek javulását. Ez csak részben igaz. Mert a tartós eredmény hármas feltétel révén következhet be. Egyrészt a szakszerű tanítás, másrészt a tanuló aktív figyelme, és tanulni akarása, harmadrészt a szülők otthoni, az iskolai munkát támogató magatartása. Ebben nemcsak az otthoni házi feladatok ellenőrzését is értem, hanem a tanulók napköziben és a tanulószobán való aktív részvételét, és legfőképp a tanév végéig való hiányzásmentes jelenlétüket is. Ezért nagyon fontos a szülőnek tudnia, hogyan tanul a csemetéje, de a pedagógusnak is szükséges rálátni a család nevelési értékrendjére. A serdülés előtt álló, illetve a éves fiatal igyekszik szabadulni a szabadidejét korlátozó kötöttségektől, ezért sem járnak szívesen a délutáni elfoglaltságot jelentő tanórai elfoglaltságokra. Sajnos, tapasztalatból tudom, hogy az önállósodni akaró fiatal ilyenkor kerülhet bűncselekményekbe. Ezért is fontos a tanulószobán, illetve a napköziben való állandó szaktanári felügyelet. Ezért nagyon kérem az érintett szülőket: magyarázzák meg gyermekeiknek, miért fontos a délutáni iskolai elfoglaltság, de a szülő is értse meg az állandó felügyelet fontosságát. A fejlesztő pedagógus csak egy a tanári közösségben. Minden gyermeket egy közösség, a tantestület közössége oktatja-neveli. Ezért nagyon fontos, hogy a szülő ne csak egy pedagógus munkáját emelje ki a többiek fölé, mert ez nem igaz. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az osztályfőnök, vagy a tanító szaktanár egyéni erőfeszítése elismerést kapjon a szülőtől, vagy akár a tanulótól is. Szakképesítéseim közül a logopédiát, az olvasás- és írászavart, a serdülőkori magatartási problémák orvoslását-tanácsadását, valamint a családi és életvezetési tanácsadást ajánlom szíves figyelmükbe. A pedagógusoknál szokás az új tanév kezdetén boldog új tanévet köszönteni. Ezt teszem most én is, kedves Pedagógus Kollégáimnak. Az iskolás gyermekek családjaiknak, a tanulóknak, s nem utolsó sorban magamnak is. Kovács István ny. gyógypedagógiai tanár, logopédus

17 ÓVODAI HÍREK A takarítási szünet után az Egységes Liget Óvoda-Bölcsőde kapuja ismét készen áll a gyermekek fogadására. A nyári időszakban már július 30-ától várta a kicsiket egész napos játék lehetőségekkel, 7 órától 17 óráig. A as nevelési évben előre várhatóan 45 főre növekedik a gyermekek létszáma. A kis-bölcsődések csoportjába 20 gyermek kerül. Óvodapedagógusaik Nagy Gabriella és Valent Lászlóné, gondozónőjük Porosné Krucsó Katalin, dajkájuk Molnárné Lénárd Ibolya. A nagyközépsősök létszáma 25 fő, a csoport óvodapedagógusai Knetik Lászlóné és Galbaviné Legéndi Mária, dajkája Matyóka Zsoltné Augusztus hónapban még néhány elballagott nagycsoportosunk is eltöltött köztünk pár vidám napot, mielőtt megkezdenék az iskolai életet. Szeptembertől öt új bölcsődés és hét kiscsoportos gyermek kerül majd beszoktatásra. Reméljük, minél előbb sikerül az apróságokkal megkedveltetni a közösségi életet. A nagyobbak a már jól megszokott napirend szerint kapcsolódhatnak bele ismét a felkínált tevékenységekbe és játékokba, persze ebben a nevelési évben is folyamatosan készülődünk a soron következő eseményre vagy megemlékezésre. A Nyugdíjas Egyesület életéből Kedves galgagyörkiek, Idősek és Ifjak! Valent Lászlóné Tagintézmény-vezető Szeretném az újság segítségével elmondani önöknek, a Nyugdíjas Egyesülettel való történteket. Július 22-re hirdetett egri fürdés nagyon sikeres volt. A busz megtelt és mindenki jól érezte magát,az idő is nekünk kedvezett. Július 27-én megtartottuk a féléves névnapi bulinkat, ahol jól éreztük magunkat. 28-án az Acsai Gancafesztiválon vettünk részt, ahol elnyertük az első és a harmadik díjat,ez is sikeres volt. Augusztus 11-én a kürti főzőversenyen voltunk és gyöngyfűző bemutatót tartottunk, ahol sok érdeklődőnk volt. 18-án kirándulás volt Visegrád, Esztergom, Szlovákia. A Rám környékén is jól éreztük magunkat. Hazafelé meglátogattuk Csoma doktor urat, aki örömébe majdnem repült. Augusztus 20-án a népdalkörünk énekelt az evangélikus templomba tartott kenyérszentelőn. Öröm volt látni,hogy a színvonalasan megszervezett vendégváráson és tűzijátékon sokan vettek részt. Jön a szeptember: szept. 23-án Vecsésre, a káposzta-fesztiválra tervezünk ismét buszos kirándulást. Mindenkit szeretettel várunk. Jelentkezni a es telefonszámon lehet. Szeptember a tanítás ideje. Szeretném értesíteni a kedves szülőket, hogy a gyöngyfűző szakkőrt csak októberben tudjuk elkezdeni a gyerekekkel. Sajnos olyan elfoglalt a szeptemberi hónap, minden hétvégén fellépések, hét közben próbák, így nem tudunk időt szakítani a gyöngyfűzésre. Elnézésüket kérjük és köszönjük megértésüket. Októberben mindenkit szívesen látunk. Galgagyörk, augusztus 24. Kőszegi Pálné Nyugdíjas Egyesület vezetője

18 Bátyi Júlia: A Galga völgye 1. A PATAK JELLEMZŐI A Pest megye északkeleti részén elterülő tájat Galga völgyének nevezik. Névadója a Galga patak, Nógrád megyéből, a Dél-Cserhát dombjai közül, Becske községtől indul 54 km-es (mások szerint 58 km-es) útjára. Petőfi Sándor Galgapartihoz című versében így jellemzi: Üdvözöllek messze bérctetőkről, Szent helyek! Hol a Galga lassú andalgással Hempelyeg, Ezt a nyugodt andalgást a tavaszi olvadás és a nyár eleji esőzések idején áradás váltja fel. Ilyenkor a patak folyóvá nő és nagy területeket önt el. A Cserhát hegység legnagyobb vízfolyása a Galga patak. Vízgyűjtő-területe 568 km². A nyári felhőszakadások idején a medréhez összefolyó patakok, időszakos vízfolyások vizét nem képes befogadni. Jászfényszarunál torkollik a Zagyvába, melynek vizével egyesülve a Tiszában folytatja útját, a Duna és a tenger felé. 2. A VÖLGY FÖLDRAJZI HELYZETE, KELETKEZÉSE A Galga völgyének földrajzi helyzete az északi szélesség és a keleti hosszúság foka között van. A völgy iránya Galgaguta és Acsa között észak-déli, Acsa és Püspökhatvan között megtörik és nyugat-keleti irányba fordul. Itt kiszélesedik a völgy, és Galgagyörknél fokozatosan dél keleti irányt vesz a patak folyása, a Zagyva felé tartva. A völgy és a kísérő dombok keletkezése a földtörténeti negyedidőszakra nyúlik vissza. A pleisztocénban a jeges és a felmelegedési időszakok váltogatták egymást, ezalatt a szél vastag lösztakarót terített a patak menti mélyebb területekre. Eközben egy másik folyamat is zajlott, felboltozódtak a gerincek, mint pl. Aszódon a Sinai-hegy vonulata vagy az Ecskend-boltozata. Más területek pedig lesüllyedtek. A tektonikus mozgások következtében a terület töredezett lett. Majd a külső erők (a szél, a nap és mindenekelőtt a víz) végezték pusztító, koptató munkájukat, hogy a völgy és dombok mai formájukat mutassák. Az áradások víztömege a felszínt borító laza talajban mély árkokat, időszaki vízmosásokat vájt (ezt a régi magyar nyelvben aszó -nak nevezték innen kapta Aszód a nevét ). Ezeken zúdult le a víz a Galga völgyében, ahol a hordalékot szétterítette. Az áradás több helyütt a vulkáni eredetű kőzettakarót lemosta, s ezeken a helyeken kibukkan a Pannon-beltenger üledékéből származó homokkő és agyagréteg, csigák, kagylók mészvázával. 3. A TERÜLET ÉGHAJLATA A terület éghajlati viszonyai átmenetet képeznek az Északi-középhegység és az Alföld között. A környező nagyobb hegyek felfogják az ide érkező hűvösebb, csapadékosabb légtömegeket, ugyanakkor a déli nyitott terület felől beáramlik az Alföldről érkező meleg levegő. A tavaszi és őszi középhőmérséklet C, a nyári középhőmérséklet C, a téli -1 és -2 C között van. A Cserhát hazánk hűvösebb vidékei közé tartozik. A napsütéses órák évi átlaga 1950 körüli. A csapadék mm évente. A vidék uralkodó széliránya NY-ÉNY-i, ez a Galga völgyében olykor felerősödik (ún. csatornahatás).

19 4. NÖVÉNYZET ÉS ÁLLATVILÁG Egykor a dombos hátakat dús erdőségek borították. Mára ezeket fokozatosan kiirtotta az ember, csak az Ecskend erdőrengetege emlékeztet a terület eredeti növénytakarójára. Az erdőségek talaja barna erdei talaj, a völgyben pedig öntés és rétitalajok alakultak ki. A letarolt felszínt a talajerózió pusztítja. A kiirtott erdőségek helyét az ember szántónak, legelőnek, kaszálónak használja. A táj leggyakoribb termesztett növényei: gabonafélék, kukorica, napraforgó, repce, olajtök, cukorrépa, zöldségfélék. Az állattenyésztés a szövetkezetek megszűnése, ill. tengődése óta háttérbe szorult. Sertést és kisszámú juhot,szarvasmarhát tenyésztenek. Az erdőségek jellemző fái a cser, a tölgy és a juharfa. Az erdők állatvilága sokszínű. A talajszinten élő gyíkok, békák, rovarok, csigák, szalamandrák mellett gazdag madárvilág röpköd: kakukk, szajkó, fakopáncs, baglyok, cinegék, pintyek, csízek, vörösbegyek, meggyvágók, nádi rigó, nádi poszáta, tücsökmadár. Az emlősök közül gyakori az őz, szarvas, vaddisznó, róka, borz, ritkább a vadmacska és a nyest. A mezők állatvilága hasonlóan számos, gyík, sikló, fácán, fogoly, pacsirta, vetési varjú, szarka, ürge, hörcsög, pocok, nyúl él itt. A Galgában több csiga és kagylóféleség, valamint a vízi rovarvilág képviselői élnek. Említést érdemelnek a gerincesek: békák, gőték, siklók. A halak közül alig maradt néhány: kárász, küsz, domolykó. A települések jellemző állatai (a háziállatok mellett) az egér, görény, vakond, sün, veréb, füsti- és molnárfecskék, gyurgyalagok, denevérek, fekete rigó, gerle, széncinke, csonttollú és az egyre szaporodó gólyacsaládok. 5. A GALGA MENTE TELEPÜLÉSEI, KÖZLEKEDÉSE A felső Galga mente települései: Becske, Nógrádkövesd, Galgaguta, Acsa. A középső Galga mente települései: Püspökhatvan, Galgagyörk, Galgamácsa, Iklad, Aszód, Hévízgyörk. Az alsó Galga mente települései: Galgahévíz, Tura, Jászfényszaru. A Galga felső folyása mentén elhelyezkedő települések alapnépességének zöme szlovák, míg az alsó folyás mentén a túlnyomó többség magyar. Iklad német ajkú telepesekkel népesedett be a török idők után, és részben Püspökhatvan és Aszód is. Vallásuk szerint zömmel katolikusok, a szlovák lakosság nagy része evangélikus, Hévízgyörk egy része pedig református maradt. A II. világ-háború előtt minden településen éltek zsidó családok is. Legtöbbjük áldozatul esett az embertelenségnek. 6. A TERÜLET TÖRTÉNELME A Galga vidékén több ősi település nyomát megtalálták a régészek, így újkőkori, rézkori, bronzkori és vaskori népek nyomait. Már 6000 évvel ezelőtt éltek itt emberek. A későbbi népek is hagytak emléket magukról az utókornak. Avarkori és honfoglaláskori sírokat, lakóhelyek nyomát tárták fel néhány mai település területén, vagy határában. A honfoglalás idején a Kurszán Kartal nemzetség népesítette be ezt a vidéket. A mongol pusztítást követő évszázados békének a török hódítás vetett véget. A lakosságot csaknem teljesen kiirtották, vagy bujkálva tengődtek az erdőségekben. Egyes falvakba visszatért az élet. Az egész Galga vidék újranépesítésére csak a XVII. század végén és a XVIII. század elején került sor. A felső-magyarországi, sűrűn lakott vármegyékből szlovák, a Német-római Birodalom tartományaiból pedig német telepesek érkeztek. A középkorban kisebb-nagyobb földbirtokok keletkeztek, ahol a lakosság jobbágyként, zsellérként dolgozott, majd önálló gazdálkodó lett. A nemzetiségek, ami időkre nagymértékben keveredtek egymással.

20 A vidék közlekedési csomópontja Aszód. Itt haladnak a Hatvan-Budapest-Miskolc, az Aszód- Balassagyarmat és a Vác felé ágazó vasútvonalak. A dél-nógrádi települések felé innen indulnak az autóbuszok (Kálló, Szirák, Buják). BIBLIOGRÁFIA: Tájak korok múzeumok kiskönyvtára: Asztalos István: Aszód műemlékek Asztalos István: Galgamenti falumúzeumok Vendég Váró Látnivalók Pest megyében TARTALOM: 1. A patak jellemzői 2. A völgy földrajzi helyzete, keletkezése 3. A terület éghajlata 4. Növényzet és állatvilág 5. A Galga mente települései, közlekedése 6. A terület történelme Készítette: Bátyi Júlia Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola (10/B 2000) Kovács István: Jótanács Fiatal vagy, Nem fog rajtad: kór, semmi. Örömöket hajszolsz, Mert így vagy Valaki. Ám egyszer csak megérzed: Nem megy úgy, mint régen. De megszokott dicsőséged Még ragyog: talmi fényében. Erőd lehet teljes, Tested arányos. De mélyét már kikezdte, Százféle baj: legtöbbje halálos. Már szeretnél szeretni, Keresed az utat. De valós vágyad, Csak önmagában kutat. A boldog öregkort Így hiába várod. Dobd el hát önzésedet, S, szeresd a Világot! (A 16. oldalon bemutatkozó pedagógus irodalmi munkásságából)

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni hányada Állami terület Pest Abony külterület 0106/56 a szántó 21990/1043 8,9153 198,53 Pest Abony külterület 0106/56 b legelő 21990/1043

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Állam tulajdoni. Állami terület

Állam tulajdoni. Állami terület Pest Abony kül 0106/56 a szántó 21990/104 8,9153 198,53 Pest Abony kül 0106/56 b legelő 21990/104 1,7519 21,37 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641 110,2090 446,41 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. január hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (csütörtök) 09.00-13.00 Budaörs,Szabadság út 15.00-19.00

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 1. (szombat) 08.00-13.00 Nagykovácsi, Kossuth L. utca

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP 1.2.1-16 A pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen a pályázat célja a kiemelt

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Kormány 158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A pályázat célja azon feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok foglalkoztatás-bővítő technológiai fejlesztéseinek támogatása,

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése Lezárható decentralizált forrásokból megvalósult fejlesztések (CÉDE, TEKI) 1. sz. melléklet Sorsz. 1. 2. Támogatott neve Albertirsa Herceghalom Támogatási szerződés száma Pályázat tárgya/fejlesztés célja

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/3881/5/2014.ált. 2014. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1.(csütörtök) 09.00-16.00 Budaörs, Sport

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2.

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2. Országgy űlés Hivatalra Irománysaátr : 6ZX 0 Érkezett: 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 01. (kedd) November 02. (szerda) 06:30-09:30 Dunakeszi,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén Tisztelt Megbízónk! Az alábbi írásos tájékoztatást kaptuk a PMKIK-től, melyet most továbbítjuk Önöknek. Pályázat Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása Lezárható decentralizált forrásból megvalósult fejlsztések sz. melléklet Pályázat tárgya/fejlesztés célja Köt. vállalás időtartama (a követő hónaptól számított 5 év) Dömsöd 130001306D óvoda korszerűsítése

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 01180U Szolgáltató megnevezése : Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe : 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41 Telefon : Szakma besorolt

Részletesebben

0204 idegsebészet - *sze* Aszód idegsebészet - *sze* Bag idegsebészet - *sze* Domony

0204 idegsebészet - *sze* Aszód idegsebészet - *sze* Bag idegsebészet - *sze* Domony 1 / 14 Országos Idegtudományi Intézet (OITI) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0204 idegsebészet - *sze* Aszód 16188-0204 idegsebészet -

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 708 Ráckevei Erdészet 2025 Visegrád Mátyás király u. 4. 5601 Bugyi 41,57 3,76 5605 Dunavarsány 4,43 5559 Érd 0,77 5615 Szigethalom 7,36 2,03 5619 Taksony 11,30 5620 Tököl 21,01 5,63 Gazdálkodó összesen:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 032360 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület Bagi Arany János Általános és Alapfokú 2191 Bag, Szent András út 41. Aszódi 032358 Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kartal Nagyközségben a Petőfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca és a Petőfi köz útfelújítása

Kartal Nagyközségben a Petőfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca és a Petőfi köz útfelújítása Lezártható TEUT forrásból megvalósult fejlesztések 1. sz. melléklet 1. Albertirsa Város Sallai és Erkel F. utcák burkolatmegerősítési munkái 130002907U- TEUT-2007 2008.03.31 5 év 2. Fót Város Alagi utca

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Pest MELITTA ABC CBA 2740 Abony VASÚT U. 4. Pest Interspar/Spar 2740 Abony Ceglédi út 8. Pest COOP SZUPER2 2740 ABONY KOSSUTH tér 10-11 Pest PALÓC 67. SZ. CBA ÉLELMISZER

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta 1 / 6 Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Farmos 09122-0100 általános belgyógyászat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP-2.2.1-16 Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben