EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) MÓDOSÍTÁS: Jelentéstervezet Jeanine Hennis-Plasschaert (PE v01-00) egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2008)0820 C6-0474/ /0243(COD)) AM\ doc PE v02-00

2 AM_Com_LegReport PE v /64 AM\ doc

3 29 Hubert Pirker 5 a preambulumbekezdés (új) (5a) A közös európai menekültügyi rendszer egymást követő szakaszokban történő bevezetését illetően, amelynek hosszú távon közös eljáráshoz és a menedékjogot kérelmezők szempontjából egységes, az egész Unióban érvényes jogálláshoz kell vezetnie, ebben a szakaszban a tapasztalatok fényében szükséges tökéletesítés végrehajtása mellett indokolt megerősíteni azokat az elveket, amelyek alapját képezik az Európai Közösségek valamelyik tagállamában benyújtott menedékjog iránt kérelmek megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló, június 15- én Dublinban aláírt egyezményt, (a továbbiakban: dublini egyezmény), amelynek végrehajtása ösztönözte a menedékjogi politikák összehangolásának folyamatát. Or. de E módosításra azért van szükség, mert nélküle a szöveg eltérést mutatna a dublini rendszer egyik legalapvetőbb pillérétől, nevezetesen a csak egy esély (csak egyetlen, az Unión belüli menedékre irányuló kérelem elbírálása) elvétől. AM\ doc 3/64 PE v02-00

4 30 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 6 a preambulumbekezdés (új) (6a) A tagállam menedékjogért felelős szolgálatainak gyakorlati segítséget kell kapniuk napi operatív feladataik teljesítéséhez. Ebben a majdani európai menekültügyi támogató hivatal alapvető szerepet fog játszani. Or. es Szükséges a tagállamok közötti hivatali együttműködés erősítése, hogy a különböző nemzeti gyakorlatok összhangba kerüljenek. A hivatal támogatja majd a tagállamokat a következetesebb és igazságosabb menekültügyi politika alkalmazásában, például a helyes gyakorlat meghatározása és képzések szervezése révén, vagy nemzeti szakértőkből álló, támogató csoporok megszervezésével, amely csoportokhoz a tagállamok fordulhatnak, ha területükre nagy számban áramlanak be a menedékkérők. 31 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 17 a preambulumbekezdés (új) (17a) E rendelet alkalmazásában a fogva tartás nem hordoz büntetőjogi vagy megtorlással kapcsolatos jelentést, hanem kizárólag közigazgatási és időszakos intézkedést jelent, amely a visszatartásnak felel meg. Or. es Ahogyan már többször is elhangzott, szükség van a közigazgatási visszatartási eljárás PE v /64 AM\ doc

5 amelynek a menedékkérőket az elszökés kockázata miatt alávethetik megkülönböztetésére a valódi fogva tartástól, mivel a nemzetközi védelmet kérő személy nem kezelhető bűnözőként. 32 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 18 preambulumbekezdés (18) A menedékkérők fogva tartását azon alapelvnek megfelelően kell végrehajtani, hogy senki sem tartható fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be. A menedékkérők fogvatartását különösen a genfi egyezmény 31. cikkének, valamint [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelvben előírt rendkívül egyértelműen meghatározott kivételes körülményeknek és garanciáknak megfelelően kell végrehajtani. Továbbá, az arányosság elvének megfelelően, valamint az igénybe vett eszközök és kitűzött célok figyelembevételével korlátozni kell a felelős tagállamnak való átadás céljából történő fogva tartás alkalmazását. (18) A menedékkérők fogva tartását azon alapelvnek megfelelően kell végrehajtani, hogy senki sem tartható fogva kizárólag azon az alapon, hogy az érintett nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be. A menedékkérők fogva tartását különösen a genfi egyezmény 31. cikkének, valamint [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelvben előírt egyértelműen meghatározott kivételes körülményeknek és garanciáknak megfelelően kell végrehajtani, a büntetésvégrehajtási központoktól elkülönülten, a közigazgatás által működtetett őrzött szállásokon. Továbbá, az arányosság elvének megfelelően, valamint az igénybe vett eszközök és kitűzött célok figyelembevételével korlátozni kell a felelős tagállamnak való átadás céljából történő fogva tartás alkalmazását. Or. es Lásd a 31. módosítás indokolását. AM\ doc 5/64 PE v02-00

6 33 Patrick Gaubert, Manfred Weber 21 preambulumbekezdés (21) E rendelet alkalmazása bizonyos körülmények között további terheket róhat az olyan különlegesen sürgős helyzettel szembenéző tagállamokra, amely kivételesen nehéz nyomásként nehezedik e tagállamok befogadó képességére, menekültügyi rendszereire, valamint infrastruktúrájára. Ilyen körülmények között olyan hatékony eljárást kell meghatározni, amely az érintett felelős tagállamnak való átadás ideiglenes felfüggesztését, valamint a meglévő uniós finanszírozási eszközökkel összhangban pénzügyi támogatás nyújtását teszi lehetővé. A dublini rendszer szerinti átadások ideiglenes felfüggesztése tehát hozzájárul ahhoz, hogy magasabb fokú szolidaritást tanúsítsanak azon tagállamokkal szemben, amelyek menekültügyi rendszereire különösen földrajzi elhelyezkedésk vagy népességük miatt rendkívüli nyomás nehezedik. törölve Or. de Az európai uniós tagság minden tagállam számára előnyökkel és hátrányokkal jár. Ezeket nem lehet minden esetben ellensúlyozni. Fennáll annak veszélye, hogy a 31. cikkben javasolt mechanizmus miatt az uniós jogszabályokat nem megfelelően végrehajtó és kötelezettségeik teljesítéséhez elegendő forrást nem biztosító tagállamok előnyhöz jutnak. A sürgős esetekben lehet ad hoc alapon reagálni. Nincs szükség az átadások felfüggesztésére. A különösen sok terhet viselő tagállamokat más módon is lehet támogatni. PE v /64 AM\ doc

7 34 Patrick Gaubert, Manfred Weber 22 preambulumbekezdés (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. törölve Or. de Az európai uniós tagság minden tagállam számára előnyökkel és hátrányokkal jár. Ezeket nem lehet minden esetben ellensúlyozni. Fennáll annak veszélye, hogy a 31. cikkben javasolt mechanizmus miatt az uniós jogszabályokat nem megfelelően végrehajtó és kötelezettségeik teljesítéséhez elegendő forrást nem biztosító tagállamok előnyhöz jutnak. A sürgős esetekben lehet ad hoc alapon reagálni. Nincs szükség az átadások felfüggesztésére. A különösen sok terhet viselő tagállamokat más módon is lehet támogatni. 35 Jean Lambert 22 preambulumbekezdés (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek és a (22) Ezt az átadás-felfüggesztési mechanizmust kell akkor is alkalmazni, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott tagállamban a nemzetközi védelmet kérelmezőknek biztosított védelem szintje különösen a befogadási feltételek, a AM\ doc 7/64 PE v02-00

8 menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. nemzetközi védelemre jogosultként való elismerés és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében nem felel meg azoknak a közösségi menekültügyi jogszabályoknak, amelyek célja, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező megfelelő szintű védelmet élvezzen az összes tagállamban. 36 Jean Lambert 22 a preambulumbekezdés (új) (22a) Különösen fontos megfontolni, illetve javasolni az olyan, kötelező érvényű eszközök alkalmazását, amelyek a szolidaritás és ugyanakkor a szigorúbb védelmi előírások bizosítását célozzák. 37 Jean Lambert 22 b preambulumbekezdés (új) (22b) Az átadás-felfüggesztési mechanizmus kivételes intézkedés, különleges nyomás vagy folyamatos védelmi aggályok okozta problémák kezelésére. PE v /64 AM\ doc

9 38 Jean Lambert 22 c preambulumbekezdés (új) (22c) A Bizottságnak időről időre felül kell vizsgálnia a közös európai menekültügyi rendszer hosszú távú fejlesztésének és összehangolásának irányába tett előrelépést, valamint azt, hogy a szolidaritási intézkedések és a rendelkezésre álló felfüggesztési mechanizmus milyen mértékben járul hozzá ehhez az előrelépéshez, továbbá erről jelentést kell írnia a Tanácshoz, hogy a Tanács megfontolhassa további szolidaritási intézkedések szükségességét, amely intézkedések főképpen a más tagállambeli tisztviselők kiküldetését megkönnyítő, valamint a menedékkérőknek a különleges nyomással szembesülő tagállamokból való átirányításátnak módozatait és a védelmi aggályokon alapuló átadás-felfüggesztést eredményező helyzetek kijavítását végző tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás kiterjesztésének módozatait bevezető szabályok. 39 Roselyne Lefrançois 22 a preambulumbekezdés (új) (22a) Mivel a dublini rendszer nem a nemzetközi védelemre irányuló kérelmek megvizsgálásából eredő feladatok egyenlő elosztására szánt mechanizmus, e AM\ doc 9/64 PE v02-00

10 rendszer végrehajtása indokolatlan nyomást helyez számos tagállamra, amelyek, különösen földrajzi helyzetüknél fogva, fölöttébb ki vannak téve a migrációs hullámoknak. Ennélfogva elengedhetetlenül szükséges a lehető leghamarabb jogilag kötelező erejű eszközöket bevezetni a tagállamok közötti nagyobb szolidaritás és a kérelmezők fokozottabb védelme érdekében. Ezeknek az eszközöknek kiváltképpen a túlzottan sok kérelemmel szembesülő tagállamokba más tagállamokból menekültügyi szakértők kiküldetését és ahol a tagállam befogadó kapacitása nem elegendő a nemzetközi védelmet élvezők más tagállamba történő áttelepítését (feltéve, ha az érintett ebbe beleegyezik és alapvető jogait tiszteletben tartják) kell biztosítaniuk. Or. fr Mivel e rendelet nem oldja meg a menedékkérők átvétele tekintetében a terhek tagállamok közötti egyenlőtlen elosztásának problémáját, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió kötelező erejű jogi eszközzel biztosítsa a nagyobb szolidaritást. 40 Jean Lambert 2 cikk i pont i) családtag : amennyiben a család már a származási országban is létezett, a kérelmezőnek a tagállamok területén tartózkodó alábbi családtagjai: i) családtag : függetlenül attól, hogy a család a származási országban jött-e létre, a kérelmezőnek a tagállamok területén tartózkodó alábbi családtagjai: PE v /64 AM\ doc

11 41 Simon Busuttil 2 cikk i pont iii alpont iii. az i. pontban említett pár vagy a kérelmező házas kiskorú gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket, amennyiben elsőrendű érdekükben áll, hogy a kérelmezővel együtt tartózkodjanak; törölve 42 Hubert Pirker 2 cikk i pont iii alpont iii. az i. pontban említett pár vagy a kérelmező házas kiskorú gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket, amennyiben elsőrendű érdekükben áll, hogy a kérelmezővel együtt tartózkodjanak; törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. AM\ doc 11/64 PE v02-00

12 43 Hubert Pirker 2 cikk i pont iv alpont iv. a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben kiskorú és házas ;azonban elsőrendű érdekében áll, hogy apjával, anyjával vagy gondviselőjével együtt tartózkodjon ; törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. 44 Simon Busuttil 2 cikk i pont iv alpont iv. a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben kiskorú és házas ; azonban elsőrendű érdekében áll, hogy apjával, anyjával vagy gondviselőjével együtt tartózkodjon; iv) a kérelmező apja, anyja vagy gondviselője, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas; PE v /64 AM\ doc

13 45 Hubert Pirker 2 cikk i pont v alpont v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben a kérelmező vagy kiskorú testvérei kiskorúak és házasok, azonban legalább egyikük elsőrendű érdekében áll, hogy együtt tartózkodjanak. törölve Or. de A szűk család fogalmát meg kell tartani, mivel ennek bármilyen kiterjesztése nehezíti a felelősségek megállapítását, és növeli a visszaélések számát. 46 Simon Busuttil 2 cikk i pont v alpont v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas, vagy amennyiben a kérelmező vagy kiskorú testvérei kiskorúak és házasok, azonban legalább egyikük elsőrendű érdekében áll, hogy együtt tartózkodjanak. v. a kérelmező kiskorú, nem házas testvérei, amennyiben az előbbi kiskorú és nem házas; AM\ doc 13/64 PE v02-00

14 47 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 2 cikk k a pont (új) ka) fogva tartás : időszakos, nem megtorló jellegű közigazgatási intézkedés. Or. es Lásd a 31. módosítás indokolását. 48 Patrick Gaubert, Manfred Weber 4 cikk 1 bekezdés e pont e) az átadási határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége; törölve Or. de A jogi védelem biztosítása még az átadási határozattal szemben is ellentétes a nemzetközi védelemre irányuló kérelmekről való mielőbbi határozathozatal célkitűzésével. A Dublin II rendelet szerint a kérelmezőknek egyetlen vizsgálati eljáráshoz van joguk egyetlen tagállamban, de nincs joguk annak egy bizonyos országban történő végrehajtáshoz. PE v /64 AM\ doc

15 49 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. Or. es Jogaik védelmének érdekében a menedékkérőknek érteniük kell a számukra nyújtott tájékoztatást. Nem szükséges, hogy anyanyelvükön legyen, de olyan nyelven kell lennie, amelyet megfelelően értenek ahhoz, hogy felfogják a nyújtott tájékoztatást. 50 Roselyne Lefrançois 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén az egész szövegben ennek megfelelő változtatásra van szükség.) Or. fr AM\ doc 15/64 PE v02-00

16 A kérelmezők jogait csak akkor lehet teljes mértékben tiszteletben tartani, ha a tájékoztatást olyan nyelven kapják, amelyet biztosan megértenek. 51 Giusto Catania 4 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. (2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásban és olyan nyelven kell nyújtani, amelyet a kérelmező megért. A tagállamok a (3) bekezdés szerinti, e célra összeállított közös tájékoztatót használják. 52 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 4 cikk 2 bekezdés 2 albekezdés E tájékoztatást, az 5. cikknek megfelelően megszervezett meghallgatás során szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse azt. Amennyiben szükséges ahhoz, hogy a kérelmező megfelelően megértse a tájékoztatást, akkor azt az 5. cikknek megfelelően megszervezett meghallgatás során szóbeli tájékoztatással is kiegészítik, olyan nyelven, amelyet a kérelmező megért. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. PE v /64 AM\ doc

17 53 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 5 cikk 4 bekezdés (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. 54 Giusto Catania 5 cikk 4 bekezdés (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. (4) A személyes meghallgatást olyan nyelven tartják, amelyet a kérelmező megért, és amelyen képes kommunikálni. Szükség esetén a tagállamok olyan tolmácsot választanak, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel és a személyes meghallgatást végző személlyel. AM\ doc 17/64 PE v02-00

18 55 Jean Lambert 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorú [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló] [ / /EK] irányelv [23.] cikkében említett gondviselője az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselje és/vagy segítse a kísérő nélküli kiskorút. Ezenfelül képzett jogi képviselőt kell kijelölni, hogy az eljárás során ingyenesen segítse a gyermeket, olyat, aki rendelkezik a kiskorúak különleges szükségleteinek ismeretével. 56 Roselyne Lefrançois 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során a 2005/85/EK irányelv 2. cikkének i) pontja értelmében képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. PE v /64 AM\ doc

19 E módosítás a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2005/85/EK irányelv 2. cikkének i) pontjában található meghatározásra való hivatkozással pontosítja, hogy mit értünk képviselő alatt. 57 Patrick Gaubert, Manfred Weber 6 cikk 2 bekezdés (2) A tagállamok biztosítják, hogy a kísérő nélküli kiskorút az e rendeletben előírt valamennyi eljárás során képviselő képviselje és/vagy segítse. Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. (2) Ez a képviselő [a menedékkérők befogadására vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló], [ / /EK] irányelv 23. cikkében említett képviselő is lehet. Or. de A tagállamoknak továbbra is lehetőség kell kapniuk arra, hogy úgy döntsenek, hogy a kérelmezőknek 16 éves kortól teljes eljárási képességük van. 58 Simon Busuttil 6 cikk 4 bekezdés (4) A tagállamok nemzeti jogszabályaikban eljárásokat állapítanak meg a kísérő nélküli kiskorú tagállamában tartózkodó családtagok vagy egyéb hozzátartozók felkutatására. A tagállamok a kísérő nélküli kiskorú elsődleges érdekének védelme mellett a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása után a (4) A tagállamok eljárásokat állapítanak meg a kísérő nélküli kiskorúnak a tagállamokban tartózkodó családtagjai vagy egyéb hozzátartozói felkutatására, szükség esetén a nemzetközi vagy az egyéb illetékes szervezetek segítségével. A tagállamok a kísérő nélküli kiskorú elsődleges érdekének védelme mellett a AM\ doc 19/64 PE v02-00

20 lehető leghamarabb megkezdik felkutatni családját vagy egyéb hozzátartozóit. nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása után a lehető leghamarabb igyekeznek felkutatni családját vagy egyéb hozzátartozóit. 59 Giusto Catania 7 cikk 3 bekezdés (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. E bekezdés alkalmazása egyetlen esetben sem eredményezheti vagy tarthatja fenn a családtagok különválasztását. 60 Hubert Pirker 7 cikk 3 bekezdés (3) A (2) bekezdéstől eltérve, a család egysége és a gyermek elsődleges érdeke elveinek tiszteletben tartása érdekében a törölve PE v /64 AM\ doc

21 8 12. cikkben megállapított feltételek szerinti felelős tagállam meghatározása során a menedékkérő legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásakor fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E bekezdés azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy még nem született érdemi elsőfokú határozat a menedékkérő korábbi kérelmei ügyében. Or. de Mndez túlságosan bonyoluttá tenné a felelősség megállapítását és visszaélésre ösztönözne. 61 Roselyne Lefrançois 8 cikk 2 bekezdés (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit szolgálja. (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek nincs másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, a 2. cikk i) pontjának megfelelő családtagja, de van másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes egyéb hozzátartozója, az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. Or. fr E bekezdés előző bekezdéshez képesti jelentését tisztázni kell. AM\ doc 21/64 PE v02-00

22 62 Jean Lambert 8 cikk 2 bekezdés (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit szolgálja. (2) Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akinek másik tagállamban jogszerűen tartózkodó, róla gondoskodni képes hozzátartozója van, az említett tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit, és hogy a kiskorú beleegyezik, amennyiben érettségi szintje lehetővé teszi számára a beleegyezést, valamint a szóban forgó hozzátartozó beleegyezést is kérni kell. 63 Hubert Pirker 8 cikk 4 bekezdés (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. törölve Or. de A legutoljára benyújtott kérelem elve elfogadhatatlan. PE v /64 AM\ doc

23 64 Jean Lambert 8 cikk 4 bekezdés (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. (4) Családtag vagy egyéb hozzátartozó hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú legutóbbi nemzetközi védelem iránti kérelmét benyújtotta, ideértve az e rendelet értelmében folytatott eljárások alatt a döntésért felelős tagállamban benyújtott bármilyen kérelmet, feltéve hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. 65 Giusto Catania 10. cikk Amennyiben a menedékkérőnek van olyan családtagja valamely tagállamban, akinek nemzetközi védelem iránti kérelméről abban a tagállamban még nem született érdemi elsőfokú határozat, a szóban forgó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. Amennyiben a menedékkérőnek van olyan családtagja valamely tagállamban, akinek nemzetközi védelem iránti kérelméről abban a tagállamban még nem született érdemi végleges határozat, a szóban forgó tagállam lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. AM\ doc 23/64 PE v02-00

24 66 Jean Lambert 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. (1) Amennyiben a menedékkérőt várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó segítheti, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozót segíthet a kérelmező, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, függetlenül attól, hogy a családi kötelékek a származási országban fennálltak-e és feltéve, hogy az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. 67 Hubert Pirker 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a törölve PE v /64 AM\ doc

25 kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. Or. de A független felelősségvállalási záradékot (a 343/2003 tanácsi rendelet (dublini rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése), amelynek megfelelően egy tagállam elvégezheti a menedék iránti kérelem megvizsgálását abban az esetben is, ha ez a dublini kritériumok alapján másik tagállamnak lenne feladata, fenn kell tartani. 68 Giusto Catania 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges (1) Amennyiben a menedékkérő valamely hozzátartozó gondozására szorul, többek között várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges AM\ doc 25/64 PE v02-00

26 érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. 69 Roselyne Lefrançois 11 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a menedékkérő várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt valamely hozzátartozó gondozására szorul, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. (1) Amennyiben a menedékkérő valamely hozzátartozó gondozására szorul, különösen várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt, vagy amennyiben hasonló okokból valamely hozzátartozó szorul a kérelmező gondozására, az a tagállam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, amely a legcélszerűbbnek tekinthető az említett személyek együtt tartása vagy egyesítése szempontjából, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási országban fennálltak és az érintett személyek írásban kifejezték ezt a kívánságukat. A legmegfelelőbb tagállam meghatározása során az érintett személyek elsődleges érdekeit így az eltartott személy utazási képességét kell figyelembe venni. Or. fr Mivel a hozzátartozó gondozására sok esetben szükség lehet, jobb, ha nem áll itt kimerítő lista. PE v /64 AM\ doc

27 70 Hubert Pirker 17. cikk 17. cikk Mérlegelési záradékok 1. A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, elsősorban kivételes vagy humanitárius okból minden tagállam határozhat úgy, hogy megvizsgálja a harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által hozzá benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem felelős, feltéve hogy a kérelmező ebbe beleegyezik. Ebben az esetben ez a tagállam válik e rendelet értelmében felelős tagállammá, vállalva a felelősséggel együtt járó kötelezettségeket. Ez a tagállam adott esetben az 1560/200/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott DubliNet elektronikus kommunikációs hálózat felhasználásával tájékoztatja a korábbi felelős tagállamot, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamot, vagy azt a tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével vagy visszavételével kapcsolatban kerestek meg. Az e bekezdés alapján felelőssé váló tagállam az EURODAC-ban is haladéktalanul jelzi, hogy a [dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "EURODAC" létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 17. cikkének (6) bekezdése szerint magára vállalta a felelősséget. 2. Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és törölve AM\ doc 27/64 PE v02-00

28 amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az átvétel iránti megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső tagállam rendelkezésére álló összes anyagot, hogy a megkeresett tagállam számára lehetővé tegye a helyzet megítélését. A megkeresett tagállam végzi az említett humanitárius okok igazolásához szükséges ellenőrzéseket, és a kérelem kézhezvételtől számított két hónapon belül határozatot hoz. A kérelmet elutasító határozatban meg kell adni az annak alapjául szolgáló indokokat. Amennyiben a megkeresett tagállam helyt ad a kérésnek, a kérelem megvizsgálásáért való felelősséget ráruházzák. Or. de A független felelősségvállalási záradék mellett (a 343/2003 tanácsi rendelet (dublini rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése), amelynek megfelelően egy tagállam elvégezheti a menedék iránti kérelem megvizsgálását abban az esetben is, ha ez a dublini kritériumok alapján másik tagállamnak lenne feladata, a humanitárius záradékot (a dublini rendelet 15. cikke) mely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a családokat egyesítsék abban az esetben, ha a feltételek szigorú alkalmazása különválasztásukat eredményezné, is fenn kell tartani. PE v /64 AM\ doc

29 71 Roselyne Lefrançois 17 cikk 1 bekezdés 1 albekezdés (Ez a módosítás a magyar változatot nem érinti.) Or. fr 72 Giusto Catania 17 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius és kivételes okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is, ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. AM\ doc 29/64 PE v02-00

30 73 Roselyne Lefrançois 17 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam a családtagok, valamint más eltartott hozzátartozók egyesítése céljából, különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt.. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. (2) Az a tagállam, amelyikben a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtották és amely a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytatja, illetve a felelős tagállam különösen családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius vagy kivételes okokból bármikor megkereshet másik tagállamot még akkor is, ha az utóbbi e rendelet cikkében megállapított feltételek szerint nem felelős annak érdekében, hogy az vegye át a kérelmezőt. Az érintett személyeknek ehhez írásban hozzájárulásukat kell adniuk. Or. fr E módosítás bevezeti a kivételes ok" fogalmát. Ráadásul a IV. fejezet humanitárius záradékainak a családok egyesítése nem az egyetlen célja. 74 Hubert Pirker 18 cikk 1 bekezdés d pont d) a 23., 24. és 28. cikkben megállapított feltételek mellett visszavenni harmadik ország olyan állampolgárát, illetve olyan hontalan személyt, akinek kérelmét visszautasították, és aki egy másik tagállam területén kérelmet nyújtott be, törölve PE v /64 AM\ doc

31 vagy tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik egy másik tagállam területén. Or. de Az a lehetőség, hogy további kérelmet nyújtsanak be egy második tagállamban, miután az első tagállamban egy érdemi menedékjogi eljárás már lezárult, nyilvánvalóan ellentétes az egyetlen esély rendeletben foglalt elvével. 75 Roselyne Lefrançois 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam megszüntette egy kérelem vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. Or. fr Ezen rendelkezés alkalmazása nem korlátozódhat csupán a kérelem kérelmező általi visszavonására, mivel egy kérelem elbírálását más okból is megszüntethetik. AM\ doc 31/64 PE v02-00

32 76 Simon Busuttil 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Ugyanakkor azonban, amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül kell helyeznie ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében csak akkor kell befejeznie a kérelem elbírálását, ha az átvételére vagy visszavételére vonatkozó kérelmet az érintett tagállam által meghozott határozatot követő három hónapon belül benyújtják. 77 Giusto Catania 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam megszüntette egy kérelem vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és PE v /64 AM\ doc

33 vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. 78 Hubert Pirker 18 cikk 2 bekezdés (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) d) pontjában említett valamennyi esetben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. (2) A felelős tagállam az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben megvizsgálja a kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet vagy a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálását. Amennyiben a felelős tagállam azt követően, hogy a kérelmező a kérelmet visszavonta, megszüntette annak vizsgálatát, hatályon kívül helyezi ezt a határozatát és a 2. cikk d) pontja értelmében befejezi a kérelem elbírálását. Or. de A szűkítés célja a visszaélések megelőzése. 79 Hubert Pirker 20 cikk 5 bekezdés 2 albekezdés E kötelezettség megszűnik, amennyiben a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás lefolytatására köteles tagállam bizonyítani tudja, hogy a E kötelezettség megszűnik, amennyiben a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárás lefolytatására köteles tagállam a menedékkérő tarózkodási AM\ doc 33/64 PE v02-00

34 menedékkérő időközben legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállamok területét, vagy más tagállamtól tartózkodásra jogosító engedélyt kapott. helyéül szolgáló tagállammal együttműködve bizonyítani tudja, hogy a menedékkérő időközben legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállamok területét, vagy más tagállamtól tartózkodásra jogosító engedélyt kapott. Or. de Az újonnan előírt bizonyítási terhet el kell utasítani, ehelyett a tagállamoknak kell együttműködniük egymással. 80 Nicolae Vlad Popa 23 cikk 2 bekezdés 1 albekezdés (2) További nemzetközi védelem iránti kérelem esetén az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő két hónapon belül kell megtenni. (2) További nemzetközi védelem iránti kérelem esetén az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő egy hónapon belül kell megtenni. Amennyiben az EURODAC-rendszerben találatot észlelnek, nincs szükség az érintett személy visszavételére vonatkozó megkeresés hosszas késleltetésére. PE v /64 AM\ doc

35 81 Nicolae Vlad Popa 23 cikk 3 bekezdés 1 albekezdés (3) Amennyiben nem nyújtanak be nemzetközi védelem iránti újabb kérelmet, vagy pedig abban az esetben, ha a megkereső tagállam úgy dönt, hogy [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 13. cikkének megfelelően lekérdezi az EURODAC rendszert, az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen az említett rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő két hónapon belül kell megtenni. (3) Amennyiben nem nyújtanak be nemzetközi védelem iránti újabb kérelmet, vagy pedig abban az esetben, ha a megkereső tagállam úgy dönt, hogy [a dublini rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EURODAC létrehozásáról szóló] [.../...] EK rendelet 13. cikkének megfelelően lekérdezi az EURODAC rendszert, az érintett személy visszavételére irányuló megkeresést haladéktalanul, de mindenképpen az említett rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti EURODAC találat beérkezését követő egy hónapon belül kell megtenni. Amennyiben az EURODAC-rendszerben találatot észlelnek, nincs szükség az érintett személy visszavételére vonatkozó megkeresés hosszas késleltetésére. 82 Hubert Pirker 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben AM\ doc 35/64 PE v02-00

36 nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Or. de A határidő túlságosan bonyolulttá tenné az eljárást és késedelmet okozna. 83 Giusto Catania 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. PE v /64 AM\ doc

37 84 Agustín Díaz de Mera García Consuegra 25 cikk 1 bekezdés (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. (1) Amennyiben a megkeresett tagállam beleegyezik a kérelmező vagy a 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett más személy átvételébe vagy visszavételébe, a megkereső tagállam értesíti az érintett személyt arról a határozatáról, hogy átadja a felelős tagállamnak és adott esetben nem bírálja el nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ilyen értesítést írásban, olyan nyelven, amelyet a kérelmező megért, legkésőbb a megkeresett tagállam válasza beérkezésének időpontjától számított tizenöt munkanapon belül kell megtenni. Or. es Lásd a 49. módosítás indokolását. 85 Roselyne Lefrançois 26 cikk 2 bekezdés 1 a albekezdés (új) Ez az időtartam nem lehet kevesebb, mint a 25. cikk (1) bekezdésében említett értesítés időpontját követő 15 munkanap. Or. fr AM\ doc 37/64 PE v02-00

38 A módosítás kifejti, hogy mit is értenek ésszerű időtartam alatt. Legalább tizenöt munkanapra van szükség ahhoz, hogy az érintett félnek elegendő ideje legyen információt gyűjteni a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, és hogy döntést hozni. 86 Roselyne Lefrançois 26 cikk 3 bekezdés (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság hivatalból eljárva haladéktalanul, de legkésőbb a fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hét munkanapon belül határoz arról, hogy a kérelmező vagy az érintett személy az adott tagállam területén maradhat-e vagy sem a fellebbezés vagy felülvizsgálat elbírálásáig. (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság az érintett személy kérésére, vagy alapesetben hivatalból eljárva határoz arról, hogy az érintett személy az adott tagállam területén maradhat-e vagy sem a fellebbezés vagy felülvizsgálat elbírálásáig. Ezt a határozatot haladéktalanul, de legkésőbb a fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtását követő hét munkanapon belül kell meghozni. Or. fr Egyértelműsítés a félreértelmezések elkerülése végett. 87 Nicolae Vlad Popa 26 cikk 3 bekezdés (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság (3) A 25. cikkben említett átadásra vonatkozó határozattal kapcsolatos fellebbezés vagy felülvizsgálat esetén az e cikk (1) bekezdésében említett hatóság PE v /64 AM\ doc

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 A TANÁCS 2005/85/EK IRÁNYELVE (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól AZ

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 2014/0005(COD) 4.5.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Külügyi Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT DR DRIENYOVSZKI Lilla ügyintéző/ BM Európai Együttműködési Főosztály Tel: +36 1 441 1519 e-mail: lilla.drienyovszki@bm.gov.hu ÁTTEKINTÉS 1 A Menekültügyi Munkacsoport bemutatása

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 30.1.2015 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Samuel Martin-Sosa spanyol állampolgár által az Ecologistas en Acción környezetvédelmi mozgalom nevében benyújtott

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló

Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló A Dublin Transnational Network projekt célja, hogy bővítse a Dublini rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK 2009.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 568/2009/EK HATÁROZATA (2009. június 18.) a

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

2. sz. MUNKADOKUMENTUM

2. sz. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 4.4.2011 2. sz. MUNKADOKUMENTUM a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁG i1vatala T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges,

Részletesebben

T/5416. számú. törvényjavaslat

T/5416. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5416. számú törvényjavaslat az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság PE414.222v01-00 13.10.2008 MÓDOSÍTÁS: 1 22 Neil Parish (PE412.276v01-00) a méhészet helyzetéről AM\746991.doc PE414.222v01-00 AM_Com_NonLegRE

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és Grúzia, a továbbiakban: a Felek; Azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02) 2008.12.30. C 330 E/7 29/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. december 9-én elfogadva a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, -i 2008/ /EK európai parlamenti

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A TANÁCS 2000. szeptember 28-i 2000/596/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról

A TANÁCS 2000. szeptember 28-i 2000/596/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról A TANÁCS 2000. szeptember 28-i 2000/596/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63.

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0099(COD) 29.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról 171. sz. Egyezmény az éjjeli munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1990. június 6-án hetvenhetedik

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyesült Királyság. 3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Egyesült Királyság. 3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Egyesült Királyság Anglia és Wales 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által?

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015/0062(NLE) 28.8.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a Közösségen

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 751 végleges 2011/0366 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben