Please purchase PDFcamp Printer on to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: Készítette: Csorbainé Weigert Tünde A BTT Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata által ellátott területnagyság és lakosságszám elérte azt a méretet ( lakos), amelytõl a gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti központtá válhat. A gyermekjóléti központ egyrészt többletszolgáltatásokat nyújt (készenléti ügyelet, utcai kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet), másrészt többlet normatív támogatásra jogosult ( Ft/év). A BTT Polgármesterek Tanácsa i ülésén a 27/2009.(V.13.) és 28/2009.(V.13.) sz. határozataival módosította az intézmény Alapító Okiratát a gyermekjóléti központ feladatellátásának megfelelõen. A jelen elõterjesztésben és mellékleteiben a BTT Családsegítõ és Gyermekjóléti Központjának többi mûködési dokumentumát módosítjuk a jogszabályoknak megfelelõen. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/ B c) pontja írja elõ a szociális intézmények állami, önkormányzati fenntartójának a szociális intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Házirendjének valamint a Szakmai programjának jóváhagyását: 92/B. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója c)jóváhagyja az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ elkészítette a fenti dokumentumokat, mely az elõterjesztés mellékletét képezi. Az intézmény szakmai programját a Gyermekjóléti Szolgálatok Módszertani Központja véleményezte és az általuk kért kiegészítések a szakmai programba beépítésre kerültek. Kérjük a Polgármesterek Tanácsát a határozati javaslat elfogadására Melléklet: 1. sz. melléklet: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzata 2. sz. melléklet: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ Házirendje 3. sz. melléklet: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ Szakmai programja (A melléklet dokumentumok további 5, a)-e) mellékletet tartalmaznak, amelyek az 1. és 3. sz. dokumentumnak egyaránt mellékletét képezik.) 1

2 HATÁROZATIJAVASLAT A BTT Polgármesterek Tanácsa jóváhagyja Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központjának a) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri az Intézményvezetõjét, hogy a Szabályzat mellékletét képezõ dokumentumokat december 1-jéig ennek megfelelõen aktualizálja. b) Házirendjét a 2 sz. melléklet szerinti tartalommal. c) Szakmai Programját a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Határidő:azonnal Felelős: elnök Budaörs, augusztus 25. Egri Péter Kistérségi Iroda, irodavezetõ 2

3 1. sz. melléket BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása SzociálisésGyermekjólétiKözpont SZERVEZETIÉSMŰKÖDÉSISZABÁLYZATA

4 Preambulum A Szervezeti és Mûködési Szabályzat a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Intézmény) irányítására, mûködésére, gazdálkodására vonatkozó szabályok összessége. Az Intézmény szervezetének felépítését, valamint mûködésének szabályait a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1989 évi XXVI. törvény, a Budaörs Város Önkormányzat, Törökbálint Város Önkormányzat, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki Község Képviselõ-testületének rendeletei, valamint az Intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra. 4

5 I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 1.ASZERVEZETIÉSMŰKÖDÉSISZABÁLYZATCÉLJA,HATÁLYA A Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) megalkotásának célja, hogy meghatározza az Intézmény jogállását, szervezeti felépítését, a jogszabályokban foglalt feladatok szervezeti egységekre történõ lebontását, a szervezeti egységek, a vezetõk és munkatársak feladatait, egymáshoz való viszonyát, a szervezet mûködésének rendjét, szervezeti felépítését, külsõ kapcsolatai fenntartásának és fejlesztésének szabályait. Alapkövetelmény, hogy az Intézmény mindenkor és minden helyzetben alkalmas legyen az Alapító Okiratában rögzített célok és feladatok magas színvonalon történõ megvalósítására, Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában foglalt feladatok szervezésére és végrehajtására. Az SzMSz szervezeti és személyi hatálya kiterjed az Intézmény szervezetére, szervezeti egységeire, valamint az Intézmény munkavállalóira. 2.AZINTÉZMÉNYMŰKÖDÉSE 2.1. Az Intézmény alapvetõ kötelezettsége a Gyermekek Jogairól New Yorkban november 20.-án jóváhagyott egyezmény kihirdetésérõl szóló évi törvényben, az ENSZ Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott jogok érvényre juttatása Az Intézmény feladat ellátására az alábbi jogszabályok irányadók: 5

6 a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, d) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, f) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet g) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, h) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, i) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet, j) a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet, k) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l) A társulásban résztvevõ települési önkormányzatok pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló, valamint a felnõtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi szociális rendeletei. Az Intézmény kötelezettsége továbbá Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában meghatározott feladatok szervezése és végrehajtása. 6

7 3.AZINTÉZMÉNYADATAI 3.1. Az Intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei, azonosító adatai, gazdálkodási státusa: Elnevezése: BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása SzociálisésGyermekjólétiKözpont Székhelye: 2040 Budaörs, Petõfi Sándor u. 1. Telefon: 23/ Telefon/fax: 23/ E -mail cím: Telephelyei: Családsegítõ Szolgálat 2040 Budaörs, Szivárvány u Sóskút, Fõ u Pusztazámor, Petõfi S. u Herceghalom, Gesztenyés u Páty, Kossuth L. u Telki, Petõfi S. u.1. Gyermekjóléti Központ 2040 Budaörs, Petõfi S. u Sóskút, Fõ u Pusztazámor, Petõfi S. u Herceghalom, Gesztenyés u Páty, Iskola u Telki, Petõfi S. u. 1. Gondozási Központ 2038 Sóskút, Fõ u Törökbálint, Alsóerdõsor u. 15. Támogató Szolgálat nyitva álló helyisége: 7

8 2040 Budaörs, Szivárvány u Az Intézmény azonosító adatai: KSH számjele: Adószáma: TB törzsszáma: Bankszámla száma: OTP Bank Rt Alapító Okirat száma: 63/2007. (XII: 07.) Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Alapító Okirat kelte: XII. 07. Az Intézmény szervezeti, gazdálkodási statusa: a) jogállása: önálló jogi személy b) gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó intézmény c) alapítója: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása d) fenntartója: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa e) felügyeleti szerve: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 3.3. Az Intézmény belsõ szakmai felügyeletét a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda látja el Az Intézmény körbélyegzõje: A Magyar Köztársaság címere a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ körfelirattal. A hivatalos bélyegzõ lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával, illetve neve mellett h jelzéssel, az arra felhatalmazott személy aláírásával ellátott kiadmányon lehet alkalmazni Az Intézmény mûködési területe Budaörs Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe. 4.AZ INTÉZMÉNY ÖNKORMÁNYZATIFELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGEIAZ ALAPÍTÓ OKIRATSZERINT,VALAMINTTEVÉKENYSÉGIKÖREIÉSMŰKÖDÉSIFELTÉTELEI 4.1. Az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenység: 8

9 a) Önkéntes jelentkezés alapján családsegítés, tanácsadás, szociális és mentálhigiénés szolgáltatás. b) A család megerõsítését szolgáló feladatok: családterápia, szenvedélybetegek prevenciója, kríziskezelés. Adományok fogadása és szétosztása, együttmûködés a civil szervezetekkel. c) A Gyermekjóléti Központ keretén belül a gyermekek családban történõ nevelésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése, észlelõ-jelzõrendszer megszervezése és mûködtetése. d) Együttmûködés a társintézményekkel, családgondozás és utógondozás biztosítása. A helyettes szülõi hálózat megszervezése. A prevenció keretében szabadidõ szervezés, öntevékeny kiscsoportok fenntartása. e) Az egyén és csoport (kiemelten család) konfliktusok megelõzése, a jelentkezõ konfliktusok feltárása és kezelése. Az állampolgárok érdekeinek megfelelõ új, hatékonyabb szociálpolitikai eljárásmódok, mentálhigiénés szolgáltatások kidolgozása, gyakorlati alkalmazása. f) A Támogató Szolgálat az esélyegyenlõség szellemében elõsegíti a fogyatékkal élõ személyek integrációját a szociális, gyermekvédelmi és egyéb hálózatokba. g) A Gondozási Központ alaptevékenysége körében ellátja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, idõsek nappali ellátását és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. E feladatokon túlmenõen gondoskodik az ellátási területen jelentkezõ igények felmérésérõl, a gondozás megszervezésérõl. Segíti az igénylõk más szolgáltatási formákhoz történõ hozzáférését. h) Az Intézmény mûködésének célja a szociális alapszolgáltatásokban jelentkezõ hiányosságok megszüntetése, egységes szociális és gyermekvédelmi alapellátás biztosítása kistérségi szinten. 9

10 4.2. Az Intézmény megszervezi és végrehajtja a gyermekek védelmével összefüggõ feladatokat, különösen a gyermekjogok biztosítása terén Az Intézmény elõsegíti a hátrányos helyzetû és fogyatékos személyek társadalmi adaptációját Az Intézmény dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak Az Intézmény alaptevékenysége Ágazat száma: Ágazat megnevezése 88. Szociális ellátás bentlakás nélkül Államháztartási szakágazat szerint Megnevezése Idõsek,fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladat szerint Idõsek nappali ellátása Idõsek nappali intézményi ellátása (Szt. 65/F ) Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39., 40. ) Kórházi szociális munka (Gyvt.40. (3.)bek. c.) pontja) Utcai,lakótelepi szociális munka (Gyvt.40. (3.)bek. a.) pontja) Kapcsolattartási ügylet (Gyvt.40. (3.)bek. b.) pontja) iskolai szociális munka (Gyvt.40. (3.)bek Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés (Szt. 62 ) Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) 10

11 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. ) Családsegítés Családsegítés (Szt. 64. ) Támogató Szolgáltatás Támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ) 4.6. Az Intézmény feladatainak ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn: a) Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájával, b) az Önkormányzatok hivatali szerveivel, c) a tevékenységét érintõ társadalmi és civil szervezetekkel, d) a gyámhatóságokkal, e) a szakmai felügyeleti szervekkel, f) a módszertani intézményekkel, g) az egészségügyi intézményekkel, h) a szociális intézményekkel, i) a munkaügyi szervezetekkel, j) a rendvédelmi szervekkel, k) az országos és helyi médiumokkal, l) az oktatási, nevelési intézményekkel, m) a módszertani intézményekkel, n) az egyházi és karitatív szervezetekkel, o) külföldi szervezetekkel Az Intézmény teljes jogkörû, részben önállóan gazdálkodó intézmény, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság alapján részjogkörû, vagyis a saját elõirányzatai tekintetében kizárólag a személyi juttatások elõirányzatai felett jogosult rendelkezni. Pénzügyi- gazdasági feladatait a kistérségi munkaszervezet látja el. Az elõirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlása során kötelezettségvállaló az Intézmény vezetõje, ellenjegyzõ a BTT Kistérségi Iroda vezetõje. 11

12 4.8. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az Intézmény használatában lévõ önkormányzati vagyont használja, a rábízott vagyont megõrzi, a mindenkori érvényes gazdálkodási szabályok szerint kezeli és gyarapítja Az Intézmény vállalkozási tevékenysége: Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Nem tartozik a vállalkozás körébe az adományok elfogadása, tárolása és elosztása. 5.AZINTÉZMÉNYSZERVEZETIFELÉPÍTÉSE 1. Intézményvezetõ 2. Családsegítõ Szolgálat 3. Gyermekjóléti Központ 4. Támogató Szolgálat 5. Gondozási Központ 5.1. Intézményvezetõ: Az intézményvezetõ az Intézmény egyszemélyi, felelõs vezetõje. Az intézményvezetõt a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa nevezi ki és menti fel. Az intézményvezetõ a munkáltatói jogkör gyakorlója. Munkáltatói jogait - a kinevezés a felmentés, a fegyelmi, vagy kártérítési eljárás elrendelését kivéve szakmai vezetõ munkatársaihoz delegálhatja. A delegált munkáltatói jogokat a szakmai vezetõk munkaköri leírásai tartalmazzák. Az intézményvezetõ kiemelt figyelmet köteles fordítani a települési önkormányzatok képviselõtestületében és bizottságaiban munka elõsegítésére. Az Intézmény mûködésérõl a települési önkormányzatokat, illetve azok szakbizottságait köteles tájékoztatni. Összehívja és vezeti a szakmai fórumokat, a vezetõi-és munkaértekezleteket. 12

13 Jóváhagyja az SzMSz-ben meghatározott szabályzatokat, eljárásrendeket. (A Közalkalmazotti Szabályzatot a Közalkalmazotti Tanács elnökével együttesen írja alá.) Javaslatot tesz a felügyeleti szerveknek a hatáskörükbe tartozó szakmai és személyi ügyekben. Meghatározza a közalkalmazottak minõsítésének, képzésének, továbbképzésének rendjét. Irányítja a humánpolitikai feladatok tervezését és végrehajtását. Meghatározza az Intézmény PR munkájának fõbb irányait és az alkalmazni rendelt módszereket. Gondoskodik az Intézmény költségvetési javaslatának és munkatervének elkészítésérõl. Kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel, részükre a jogszabályokban meghatározott rend szerint információkat nyújt az Intézmény tevékenységérõl. Elõsegíti a felügyeleti és külsõ gazdasági jellegû ellenõrzések eredményes lefolytatását, az ehhez szükséges személyi, tárgyi és információs feltételeket biztosítja. Irányítja az Intézmény stratégiai tervezését, kialakítja és továbbfejleszti a szakmai munka alapvetõ módszereit. Felelõs az Intézmény mûködtetésével összefüggõ programok, tervek kidolgozásáért és karbantartásáért. Megtervezi a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa által elfogadott költségvetést. A Kistérségi Iroda gazdasági vezetõjével együttmûködve megszervezi az Intézmény pénzellátását, pénzforgalmát. Ellenõrzi a személyi juttatások megalapozottságát. 13

14 Felelõs a jogszabályokban és belsõ szabályzatokban ráruházott kötelezettség-vállalási, képviseleti, utasítási, ellenõrzési jogkörök gyakorlásáért. Értékeli és elemzi az ellenõrzések megállapításait és ennek alapján - a kompetenciáját meghaladó ügyekben - javaslatot tesz a felügyeleti szerveknek a szükséges intézkedések megtételére. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a fenntartó és a felügyeleti szervek határoznak meg. Az intézményvezetõ közvetlenül irányítja és felügyeli a Családsegítõ Szolgálat szakmai vezetõjét, Gyermekjóléti Központ szakmai vezetõjét, Támogató Szolgálat szakmai vezetõjét, valamint a Gondozási Központ szakmai egység telephelyvezetõit. Az intézményvezetõt tartós távolléte esetén a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetõje helyettesíti, aki az intézményvezetõ helyettes. Az intézményvezetõ helyettes helyettesítéssel összefüggõ feladatait munkaköri leírása határozza meg. A helyettesi minõségében megtett intézkedésekrõl az intézményvezetõt haladéktalanul tájékoztatni köteles. 6.ACSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT,A GYERMEKJÓLÉTIKÖZPONT,A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ÉSAGONDOZÁSIKÖZPONTVEZETŐINEK ÁLTALÁNOSFELADATAI A szakmai vezetõk az intézményvezetõ irányításával, önállóan látják el feladataikat a jogszabályok, az önkormányzati rendeletek, az SzMSz és munkaköri leírásuk szerint. A szakmai vezetõk felelõsek az általuk irányított szakmai egység munkájának megszervezéséért, dokumentációjáért, rendszeres és rendkívüli ellenõrzésért. 14

15 A szakmai vezetõk a kompetenciájukat meghaladó ügyekben javaslatot tesznek az intézményvezetõnek. A szakmai vezetõk kötelesek haladéktalanul jelezni a mûködési zavarokat és jelenteni a rendkívüli eseményeket. Mindenkor olyan magatartást kötelesek tanúsítani, amely alkalmas az Intézmény jó hírnevének megõrzésére és fejlesztésére. Kötelesek megteremteni és fenntartani az alkotó munka személyi, szervezeti feltételeit. Kötelesek gondoskodni a beosztott munkatársak szakmai képzésének és továbbképzésének megszervezésérõl. Biztosítaniuk kell az ügyfélfogadás és az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások jogszabályoknak megfelelõ, kultúrált feltételeit. Az intézményvezetõ rendelkezései szerint - saját munkaterületüket illetõen - kötelesek elõsegíteni az Intézmény mûködését. 7. ACSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATFELADATAI 7.1. A Családsegítõ Szolgálat munkáját a szakmai egység vezetõ irányítja. Részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg A Családsegítõ Szolgálat általános preventív tevékenységének fontosabb elemei: a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyobb számban elõforduló negatív eseményeket, körülményeket, annak okait, az egyének, közösségek, családok szociális, morális és kulturális helyzetét. 15

16 b) A településen mûködõ egyházak, civilszervezetek, egészségügyi szolgáltatók, szociális intézmények, munkaügyi szervek bevonásával veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelõ jelzõrendszert mûködtet a családok segítése érdekében. c) Az együttmûködõ szervek bevonásával a jelzõrendszer mûködtetése keretében megszervezi c.a. az egészségügyi szolgáltatók, c.b. oktatási, nevelési intézmények, c.c. a Gyermekjóléti Központ, c.d. a Támogató szolgálat c.e. a Gondozási Központ, c.f. a krízis-szállások, átmeneti otthonok c.g. valamint az együttmûködõ szervek részvételét a prevenciós munkában. d) Õrködik az egyének és családok életvezetési készségének fenntartásán, szervezi azok fejlesztését és a felmerült problémák megoldását. e) A krízishelyzet megelõzése és felszámolása érdekében: e.a. Tájékoztatást nyújt a családtámogatások és társadalombiztosítási ellátások igénybevételének feltételeirõl és lehetõségeirõl. e.b. Tájékoztatást ad az önkormányzati segélyezés feltételeirõl, a rászorulók és a jogosultak részére elõsegíti a támogatások igénybevételét. e.c. Mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást nyújt. e.e. Meghallgatja az egyének és családok panaszát, indokolt esetben intézkedik a hatóságok, illetve a szociális intézmények és segítõ szolgálatok felé történõ továbbításáról. e.f. Konfliktuskezelést folytat a veszélyeztetett családokat kiemelten kezelve Elõsegíti, hogy az arra rászoruló személyek igénybe vehessék az alap-és szakosított ellátásokat, különösen: a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást, c) a gondozási központ, a nappali és bentlakásos intézmények és a lakóotthonok szolgáltatásait, d) a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat. 16

17 7.4. A speciális szolgáltatások keretében: a) Az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a szociálisan rászoruló egyének, csoportok, családok részére speciális programokat szervez, az együttmûködõ szervezetek bevonásával. b) A Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pest Megyei kirendeltségével (a továbbiakban: KRMK) együttmûködve elõsegíti a tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, a fiatal a pályakezdõ és egyéb vonatkozásban hátrányos helyzetû munkavállalók munkába helyezését, ide értve a közhasznú, a közcélú foglalkoztatást és a közmunkában való részvételt. c) A KRMK-tal kötött megállapodás szerint az önkormányzati foglalkoztatásban nem elhelyezhetõ aktív korú nem foglalkoztatottak részére speciális beilleszkedési programokat szervez. d) A szociális csoportmunka keretében a fogyatékkal élõk, a krónikus, a pszichiátriai betegek, a kábítószer függõk és családtagjaik részére egyéni és csoportos életvezetési programokat szervez és ajánl. e) Kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági tanácsadás, az információs programok fejlesztésére és a roma népesség speciális élethelyzetébõl fakadó problémák kezelésére. f) Egyéni gondozási tervet készít az érintettek bevonásával. g) Elõsegíti, hogy az arra rászoruló családok igénybe vehessék az állam és az önkormányzat által nyújtható otthonteremtési és lakásfenntartási támogatásokat A személyiségi jogok védelmével összefüggõ kötelezettségek: a) A szolgáltatásokat a személyiségi jogok messzemenõ tiszteletben tartásával kell biztosítani az ügyfelek számára. b) Az ügyfél környezetének, életvitelének feltárására irányuló munka nem sértheti mások személyiségi jogait. c) Nyilvántartásokat, névjegyzékeket és programokat az adatvédelemre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 17

18 d) A feladatok körültekintõ megszervezésével és törvényes intézkedésekkel biztosítani kell a szolgáltatások nyújtásában részt vevõ közalkalmazottak és segítõik személyiségi jogait. e) Biztosítani kell az ügyfélfogadás - adott helyzetnek megfelelõ - feltételeit, különösen a bizalmas jellegû ügyekben Kiskorúra az általános segítõ szolgáltatás akkor terjed ki, ha: a) A kiskorú családtagjának ellátása az általános segítõ szolgálat keretében indult, b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül - e szolgáltatás keretében is biztosíthatóak, c) a kiskorú érdekében gyermekvédelmi intézkedésre nincs szükség. 8. ACSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATADÓSSÁGKEZELÉSSELÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI 8.1. Az önkormányzati rendeletnek megfelelõen részt vesz a települési önkormányzat adósságmegelõzési, adósságkezelési feladatainak megszervezésében és végrehajtásában A jelzõrendszer segítségével megszervezi a lakosság körében az adósságkezeléssel összefüggõ információs rendszert. A jogosultak részére tanácsadó szolgáltatást és segítséget nyújt a támogatások igénybevételéhez Feltárja, hogy melyek azok az általános tényezõk, amelyek jellemzõen a lakosság eladósodásához vezethetnek Legfontosabb feladata a jelentõs mértékû eladósodás megelõzésének elõsegítése. Kiemelt figyelmet fordít a közmûdíjak és a lakáshitelek kezelésére Elõsegíti a lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet eredményes végrehajtását. 9. AGYERMEKJÓLÉTIKÖZPONTFELADATAI 18

19 9.1. A Gyermekjóléti Központ munkáját a szakmai egység vezetõ irányítja. Részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg A Gyermekjóléti Központ együttmûködni köteles: a) Az Önkormányzatok hivatali szerveivel, b) a tevékenységét érintõ társadalmi és civil szervezetekkel, c) a gyámhatóságokkal, d) a szakmai felügyeleti szervekkel, e) a módszertani feladatokat ellátó intézménnyel, f) az egészségügyi intézményekkel, g) a szociális intézményekkel, h) a gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, i) a rendvédelmi szervekkel, j) az országos és helyi médiumokkal, k) az oktatási, nevelési intézményekkel, l) az egyházi és karitatív szervezetekkel Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatai: a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élõ gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, b) meghallgatja a gyermekek panaszait és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, c) elkészíti a védelembe vett gyermekek gondozási, nevelési tervét, d) szervezi a helyettes szülõi hálózatot, munkájukat figyelemmel kíséri és ellenõrzi, e) segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, f) felkérésre környezettanulmányt készít, g) kezdeményezi az új ellátások bevezetését és a régiek korszerûsítését, h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelõen vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók életkörülményeit, i) biztosítja a gyermekjogi képviselõ munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 19

20 j) részt vesz a Kábítószer Egyeztetõ Fórum munkájában, k) vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat Szervezi és mûködteti a gyermekek utógondozási rendszerét A jogszabályokban meghatározott módon elõsegíti a gyámhatóság munkáját, részt vesz az eljárások folyamatában A gyermekeket és szüleiket tájékoztatja mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek elõsegíthetik a gyermek családban történõ nevelését, fejlõdését Elõsegíti a családtervezési, pszichológiai, nevelési felvilágosító és információs munka mûködtetését és fejlesztését A gyermekek veszélyeztetettségének megelõzése és megszüntetése érdekében észlelõ- jelzõrendszert mûködtet Eleget tesz tájékoztatási és beszámolási kötelezettségének, az alábbiak szerint: a) Tájékoztatást nyújt a lakosságnak tevékenységének jellegérõl, céljáról, a szolgáltatások igénybevételének lehetõségeirõl, feltételeirõl. b) Folyamatosan tájékoztatja munkájáról és az aktuális feladatokról a jelzõrendszerben közremûködõ szervezeteket, személyeket. c) Évente legalább egy esetben tanácskozást (konferenciát) szervez a gyermekvédelemben közremûködõ szervezetek részvételével. d) A jogszabályoknak megfelelõen munkájáról és terveirõl beszámol az önkormányzatok képviselõ-testülete és szakbizottságai elõtt Elõsegíti, hogy a gyermekek indokolt esetben igénybe vegyék a gyermekvédelmi alap-és szakellátásokat. 20

21 9.11. Közremûködik a gyermekintézményekben elhelyezett és iskolákban tanuló veszélyeztetett gyermekek védelmében Az oktatási intézmények fenntartójával együttmûködve meghatározza a gyermekek érdekében létrehozott érdekképviseleti fórum megalakításának és mûködésének rendjét Figyelemmel kíséri és segíti: a) a bölcsõdei ellátásban részesülõ gyermekek jogainak érvényesülését, b) a családi napközi mûködését, c) a házi gyermekfelügyeletet, d) a gyermekek átmeneti gondozását, e) a helyettes szülõi hálózat mûködését, f) a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek jogainak védelmét, g) és a családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek egészséges fejlõdését A személyiségi jogok védelmével összefüggõ kötelezettségek: a) A szolgáltatásokat a személyiségi jogok messzemenõ tiszteletben tartásával kell biztosítani az ügyfelek számára. b) Az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával vezeti a Gyermekeink védelmében elnevezésû adatlap rendszert és egyéb nyilvántartásokat. 10. ATÁMOGATÓ SZOLGÁLATFELADATAI A Támogató Szolgálat önálló szakmai egységként mûködik munkáját a kijelölt szakmai vezetõ irányítja. A szakmai vezetõ részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg A Támogató Szolgálat feladatai: a) Személyi segítõ szolgálat mûködtetése, amely - a fogyatékosok aktív közremûködésével - segítséget nyújt: a.a. a fogyatékos emberek személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a.b. a családi és társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, 21

22 a.c. a.d. az önálló munkavégzéshez, a tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, sport szabadidõs tevékenységek végzéséhez, a tanácsadáshoz, információhoz jutáshoz A Támogató Szolgálat az ellátottakról egyéni gondozási tervet készít A támogató szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élõ valamennyi fogyatékos csoportba tartozó személyre kiterjedjék és szolgáltatásai - a fogyatékosság típusának és mértékének figyelembe vételével - az egyéni szükségletekhez igazodjanak. 11. AGONDOZÁSIKÖZPONTFELADATAI A Gondozási Központ önálló szakmai egység telephelyeinek munkáját a kijelölt telephelyvezetõk irányítják. A telephelyvezetõk részletes feladatait munkaköri leírásuk határozza meg. A Gondozási Központ célja, hogy különösen az életkoruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk miatt hátrányos helyzetbe jutott személyek és csoportok számára megfelelõ, a problémák feltárását, kezelését, megoldását magába foglaló ellátást biztosítson. Az ellátások egységes szakmai szempontok alapján, egymást szervesen kiegészítve mûködnek, a munkafolyamatok kölcsönös ismerete révén növelik a hatékonyságukat A Gondozási Központ egységei a) Idõsek Klubja b) Szociális étkeztetés c) Házi segítségnyújtás 22

23 d) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 11.3 Idõsek Klubja Az ellátás célja: a napközbeni közösségi, fizikai, mentális, pszicho-szociális, egészségügyi ellátással biztosítani az ellátottak életminõségének megõrzését. Fizikai ellátás keretében nyújtott szolgáltatás: a) étkezés, b) fürdési, mosási lehetõség. Egészségügyi ellátás keretében: a) heti egyszeri orvosi ellátás, b) gyógyszerek felírása, kiváltása, c) védõoltások biztosítása, d) prevenciós szûrések, e) tájékoztató, egészségmegõrzõ elõadások. Pszichés gondozás: a) társas kapcsolatok kiépítése, közösségi életbe való újra beillesztés elõsegítése, b) életvezetési tanácsadás, c) mentális állapot egyéni felmérésén alapuló szinten tartás, fejlesztés. Szabadidõs programok szervezése: a) kapcsolatok kiépítése más szervezetekkel, egyházakkal b) rendezvények szervezése. 23

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben