Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén március 30-án 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén március 30-án órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester dr. Balásházy Imre képviselı Almássy Tamás képviselı Kıhalmi Alajos képviselı dr. Tóth Balázs képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 6 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 1. napirendi pont (A Bálint Ügyvédi Iroda megbízása) utolsó elıtti napirendként kerüljön megtárgyalásra és a zárt ülés a nyílt ülés után legyen, mivel Bálint ügyvéd úr jelezte, hogy ra tud ideérni. A Testület a polgármester módosító javaslatát elfogadva 6 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Közfoglalkoztatási terv 2.) Útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések 3.) Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés 4.) Közbeszerzési terv módosítása 5.) Közbeszerzési szabályzat 6.) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megkeresése 7.) Közösségi gázbeszerzés 8.) Bálint Ügyvédi Iroda megbízása 9.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet az elızı testületi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, illetve a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: Ebben a hónapban két pályázatot készítettünk. Egyrészt a védınıi rendelı felszereltségének a bıvítésére pályáztunk, a Bababarát terület cím elnyerése keretében. A szoptatás támogatásához egy olyan helyet alakítanánk ki, ahol egy speciális karosszék és egy paraván lenne. A pályázat kiírójának az volt a 1

2 célja, hogy a szoptatást népszerősítse. A támogatás mértéke 100%, ráadásul, ha nyerünk, elıre utalják át a támogatási összeget. A megpályázott összeg Ft. A másik pályázat, amit beadtunk, az a parlagfő-mentesítés hatékonyságának növelésére vonatkozott. Itt motoros főkasza beszerzésére pályáztunk. A Földmővelésügyi Minisztérium írta ki a pályázatot. Itt szintén 100%-os a támogatás mértéke. Részt vettünk március elsı hetében a TÖOSZ ülésén a Jegyzı Úrral. Többek között felszólalt a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács elnöke, Steiner Pál is, aki a pályázati rendszerrıl, illetve az EU által nyújtott források elérhetıségérıl beszélt. Hozzászólásunkban jeleztük, hogy az útépítéssel kapcsolatos pályázatoknál annyi különleges pályázati feltételt írnak ki, hogy elég nehéz ennek megfelelni. Ennek ellenére a pályázat kiírója azt nem is figyeli, hogy mennyi a burkolt, illetve a nem burkolt utaknak az aránya. Így pont a támogatási cél kevésbé esik latba. Ezzel a felvetéssel kapcsolatban ma kaptam meg Steiner Pál válaszát, aki jelezte, hogy most már a pályázati kiírásnál pontozási rendszerben pontszámként meg fog jelenni az a tény, hogy a burkolt útfelület aránya mekkora. Ha 25% alatt van a burkolt útfelület aránya, akkor jelentıs mennyiségő pontot kapunk. Postásunk, Márton András elhunyt. Holnap lesz a temetése. Alpolgármester úrral jelen leszünk és képviseljük az Önkormányzatot. A kistérségi társulási ülésen és az M0 Érdekvédelmi Egyesület ülésén is tárgyalták a Megyeri híd és az ahhoz kapcsolódó forgalmi helyzet változás kérdését, valamint megkezdtük a felkészülést az M0 továbbtervezésével kapcsolatban. Tájékoztattam arról az Egyesület vezetıségét, hogy a Közlekedési Minisztérium pályázatot írt ki az M0 továbbtervezésének ügyében. Az eredmény még nem született meg, de jeleztem, hogy fontos dolog, hogy Egyesületként is készüljünk fel arra, hogyha elkezdik tovább tervezni, akkor közösen lépjünk fel érdekeink védelme érdekében a nyugati szektor tervezésével kapcsolatban. Ennek a szakmai elıkészítését ránk bízták. Ez alapján fog legközelebb összeülni az Egyesület. A Munkaügyi Központtal együtt dolgozva megalkottuk a közfoglalkoztatási tervet, amit napirendként ma tárgyalunk. Az elıbb említett TÖOSZ konferencián Szőcs Erika miniszter asszony is elıadást tartott, amely során elismerte, hogy a közfoglalkoztatás kérdése összeomlóban van Magyarországon. Az a probléma, hogy az emberek nagy részét, akik munkanélkülivé válnak az Önkormányzatnak közmunkaként alkalmaznia kell. Ehhez állami támogatást is adnak. Ez azonban csak 9 hónapig tarthat. Hiába van bevált közmunkásunk, új embert kell foglalkoztatnunk. A jelenlévı Mutafisz Dimoszné segítséget nyújtva településünknek hosszantartó harcba kezdett, annak érdekében, hogy a földvédelmi járulék visszaperelhetı legyen a település számára. A rendelkezésre álló iratokat eljuttattuk az Ügyvéd úrhoz, aki dolgozik a lehetıségek felkutatásában. Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Ne az Önkormányzat pereljen, hanem az Egyesület, mert az Önkormányzat 2004-ben felszólított minket, hogy ne fellebbezzünk. Szathmáry Gergely polgármester: Azon dıl el minden, hogy van-e jogcím, amire hivatkozva a keresetlevelet be tudja valaki nyújtani. A Csillag sétányra a mai nappal megérkezett a 70% fölötti támogatás. Így az út felújításának kérdését napirendre tudjuk majd tőzni. Máshol is hasonló 2

3 mozgolódások vannak. A Sirály-Rigó-Királyka utcák tekintetében csütörtökön lesz az utcagyőlés, ahol meg tudjuk a részleteket tárgyalni az utcában lakókkal. Itt jóval 70% fölötti a részvételi arány. A Sirály utcával kapcsolatban egy hete érkezett meg az építési engedély. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 1,5 évébe került ezt kiadni. Tárgyi csúszások voltak az engedéllyel kapcsolatban, úgyhogy egy kis átdolgozásra van szükség. A környezetvédelmi felügyelıség úgy adta meg a szakhatósági hozzájárulást, hogy, amennyiben a majdan megépülı Patak sétány csapadékvíz elvezetıjére kötünk rá, akkor a Sirály utcára is vízjogi engedélyt kell kérnünk. A közlekedési hatóság is ennek megfelelıen adta ki az engedélyt. Most folyik az egyeztetés a közlekedési hatósággal arra vonatkozóan, hogy ezt módosítsa, hiszen ez a kikötés azt jelenti, hogy majd csak akkor indulhat be a Sirály utcában az építkezés, ha megépül a Patak sétányon a csapadékvíz elvezetı. Jelenleg úgy tőnik, hogy különösebb akadály nem lesz az üggyel kapcsolatban. 1. napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos ismerteti a polgármester elızetesen írásban kiosztott Szathmáry Gergely polgármester: Ezt a közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ jóváhagyta. A Munkaügyi Központ elmondta, hogy 5 munkanélküli van Remeteszılısön, de azt nem mondja meg, hogy ki, tehát amíg nem jelentkezik nálunk az illetı, addig nem tudunk róla. Rajta múlik, hogy felkeres-e minket, vagy nem. Mindenesetre erre is fel kell készülnünk. A Testület vita nélkül 6 egyhangú igen szavazattal elfogadva a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv 17/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a közfoglalkoztatási terv figyelembe vételével járjon el az aktív korúak ellátása során és amennyiben az év közben szükséges a közfoglalkoztatási terv módosítását terjessze a képviselı-testület elé. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervet a Magyar Államkincstár és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltsége részére küldje meg. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: folyamatos 3

4 2. napirendi pont: Útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések A Csillag sétány ingatlantulajdonosainak 70%-a a nyilatkozatot megtette írásban, úgyhogy ez a projekt indulásra kész. A Seregély-Cinke utcákban még csak szóban tették meg a nyilatkozatokat. Dr. Balásházy Imre képviselı: A Csillag sétány ingatlantulajdonosai kérdezik, hogy mi lesz azokkal, akik nem fizetnek. Dr. Laukó Sándor jegyzı: Aki érdekelt az út használatában, de a többségi akarat ellenére nem száll be anyagilag, azt jegyzıként határozattal kötelezem az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. Amennyiben ezt nem teljesíti, akkor adók módjára behajtjuk, vagy jelzálogjogot tetetünk az ingatlanra. Szathmáry Gergely polgármester: De ez csak akkor lehetséges, ha kész az út. Petneházy Gábor alpolgármester: A Csillag sétányon lévı önkormányzati telek közös tulajdon Nagykovácsival. Rendben van, hogy mi hozzájárulunk az út építéséhez, de erre fel kéne hívni Nagykovácsi figyelmét is. Ezen kívül ott van még a szennyvízátemelı, ami nem tudom, hogy kinek a tulajdonában van. Szathmáry Gergely polgármester: Az Nagykovácsié. Én megkerestem a Nagykovácsi Víziközmő Kft.-t, aki azt jelezte, hogy az útépítéshez úgy járul hozzá, hogy azt vízi munkákban ledolgozza. Almássy Tamás képviselı: Ezek szerint az önkormányzati telkek nincsenek benne a 70%-ban. Szathmáry Gergely polgármester: Így igaz. Mint Önkormányzat a 30%-ot tesszük hozzá. Almássy Tamás képviselı: A Patak sétány 12 km kıtıl a Csóka utcáig esı részén egy teljes oldal önkormányzati tulajdon. Az egy helyrajzi számon van? Szathmáry Gergely polgármester: Igen, az a patak maga. Van egy külterületi, meg egy belterületi része. Az Önkormányzat erejének maximumát a 30% jelenti. A Patak sétány 12 km kıtıl a Csóka utcáig tartó szakaszára olyan árajánlat van, ami tartalmazza a megfelelı profilozás után a szegélyezett 4,25 méter széles út elkészítését 1 réteg 6 cm-es aszfalttal, a szükséges helyen nyílt árok készítését, az 5 db lejövı utcánál az átereszek készítését és a szerelvények szintbe helyezését bruttó Ft-ért. Áprilisban jelenik meg a pályázati kiírás az út építésére vonatkozóan. Nem tudjuk, hogy milyen trükkös feltételek lesznek benne. Tavaly azt kötötték ki, hogy a csapadékvíz elvezetés költsége nem lehet több a teljes beruházás költségének 30%- ánál, ami a mi esetünkben elég illuzórikus. Beszéltünk a fejlesztési alap létrehozásáról, amely során esetleg önkormányzati telket értékesítünk. Még sok dolog a levegıben lóg ezzel kapcsolatban. Almássy Tamás képviselı: Már 3 éve pályázunk. Az Önkormányzatnak kéne lépnie és eldönteni, hogy megcsináltatjuk-e a Patak sétányt. Most csak tologatjuk magunk 4

5 elıtt az egészet. A vagyonunk egy használható részét az útba kéne fektetnünk. Ez a legfontosabb dolog, minden más dolog másodlagos. Szathmáry Gergely polgármester: Jó, akkor megkérlek, hogy a Területfejlesztési Bizottság tegyen egy javaslatot arra, hogy melyik telkeket adjuk el és azt a Patak sétány melyik szakaszára költsük. Ez nem úgy megy, hogy kitaláljuk, és holnap eladjuk. A Pisztráng utcát azért közmővesítjük, hogy értékesebben tudjuk eladni. A Sirály utcában lévı két telket azért egyesítjük, hogy magasabb áron adhassuk el. Ha most gyorsan eladjuk, sokkal kevesebb pénzt kapunk érte. Most két értéknövelı beavatkozást végzünk. Alakítsunk ki egy egységes álláspontot! Almássy Tamás képviselı: Most rosszul lehet eladni telket, úgyhogy ezzel is elkéstünk. Mi van a közös nagy telkünkkel Nagykovácsival? Addig fogunk várni, amíg visszakerülünk Nagykovácsihoz. Meg fogjátok látni, hogy ez lesz, mert ez az európai tendencia. Tisztázzuk a nagy telek státuszát, és ha van egy vagyonunk, akkor meg tudjuk állapítani, hogy mennyit költsünk az útra. Ehhez képest kell felszólítani a lakosokat. Ha van egy komoly pénzösszegünk, akkor meg tudjuk nézni, hogy a teljes Patak sétányhoz mennyit kell még hozzá adni. A domináns problémája Remeteszılısnek az út. Dr. Tóth Balázs képviselı: A Csillag sétánynál a mőszaki tartalom megfelel a tavalyi koncepciónknak? Szathmáry Gergely polgármester: Igen. Ez egy kétlépcsıs útépítés. Almássy Tamás képviselı: Ez útalap- vagy útépítés? Szathmáry Gergely polgármester: A Csillag sétány egy terv szerint fog épülni. Van rá terv, azt várjuk, hogy engedélyezzék. Ez egy átgondolt koncepció alapján mőködik. Dr. Balásházy Imre képviselı: Javasolom, hogy az út ügyében tartsunk egy összejövetelt, vagy következı alkalommal szánjunk rá néhány órát. Szathmáry Gergely polgármester: Itt konkrétumok kellenek. Ahol vannak konkrétumok, ott el tudtunk indulni. 5 db utcában konkrét elırelépések vannak, sıt egyes esetekben már megvalósulás közeli állapot van. Nem azt mondom, hogy nem lehetne gyorsabb, csak azt, hogy a lehetıségeinkbıl elég sokat hoztunk ki. Felelısséggel kell eljárnunk. Azt hajtom végre, amit a Testület dönt. Hozzunk ezzel kapcsolatban döntést! Dr. Balásházy Imre képviselı: A Területfejlesztési Bizottságnak kellene aktívan ebben részt venni. Fel kell mérni, hogy hogyan tudjuk megoldani a Patak sétányt. Petneházy Gábor alpolgármester: Ez nem ennek a napirendi pontnak a témája. Ne most akarjuk megvitatni azt, amiben nem vagyunk felkészültek. Dr. Tóth Balázs képviselı: A Patak sétány egésze több százmillió Ft-ba kerülne, ennek a 30%-át nem tudja kifizetni az Önkormányzat. Ne vigyük csıdbe ezért az Önkormányzatot! Elaprózzuk a vagyonunkat a kis utcákra és nem marad pénz a Patak sétányra. Akkor alakítsunk ki egy olyan koncepciót, hogy fı cél a Patak sétány! Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Az út mindennél fontosabb. Fel kell mérni, hogy hány telkünk van, és azokat mennyiért tudjuk eladni. Ha tudjátok, hogy mennyi 5

6 pénz jön össze, akkor össze lehet hívni a lakosságot és megbeszélni, hogy mennyit kell a lakosságnak beleadni ahhoz, hogy a Patak sétányt élhetıvé tegyük. Minden más út sokkal jobb, mint a Patak sétány, mert mindenki azon megy keresztül. A lakosság döntsön, hogy akarja-e vagy nem, és hogy mennyi pénzzel járul hozzá. Kıhalmi Alajos képviselı: Ha meg lesz csináltatva a Patak sétány, ott száguldozás lesz. Honnan fogunk pénzt szerezni azokra az utcákra, ahol például csak 4-en laknak? Dr. Balásházy Imre képviselı: Elıször legyen egy külön megbeszélés közöttünk ebben a témában, utána tájékoztassuk a lakosságot. Szathmáry Gergely polgármester: Én minden testületi ülésen szándékosan felhoztam az út kérdését. Értéknövelı beruházások mellett döntöttünk, hogy jobban el tudjuk adni az ingatlanokat. A Pisztráng utcában lévı Önkormányzati telek kb. 18 millió Ftot ér, a Sirály utcában lévı 2 telek millió Ft-ot és a Nagykovácsi úton lévı ingatlan pedig kb. 10 millió Ft-ot. Ez összesen 68 millió Ft. A Patak sétány teljes szakaszán az útépítés úgy, hogy csökkentettük az út szélességét kb. bruttó 250 millió Ft-ba kerül. Ebben 2 réteg aszfalt, megfelelı közmővek, közmőkiváltások stb. van benne. A mőszaki tartalom módosításával a költségek csökkenthetık. Adott esetben át kell gondolnunk, hogy a nagy telket is eladjuk. Egyetértek azzal, hogy prioritás az út, de nem nullázhatja le magát a település teljesen anyagilag. A fejlesztési alap létrehozása lenne megfelelı. Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Mi van azokkal az összegekkel, amiket a lakosok fizetnek az Útalap számlára, ha építkeznek? Szathmáry Gergely polgármester: Az az útkarbantartást szolgálja. Az nem elegendı az új út építésére. Határozzunk meg egy idıpontot, amikor ezekkel a kérdésekrıl informálisan beszélünk és álljunk elı javaslattal! Dr. Balásházy Imre képviselı: Mivel a Csillag sétányon az Önkormányzatnak jelentıs területe van, ott beszállhatna többel az Önkormányzat és mindenhol máshol, ahol ez így van, figyelembe kéne ezt venni. A második résznél látnám ennek szükségességét. Szathmáry Gergely polgármester: Majd ha oda jut a dolog, errıl külön döntünk. A Testület hosszas vita után 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: 18/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Seregély utcára, a Cinke utca 1-9. szám közötti szakaszára, valamint a Csillag sétányra vonatkozó önerıs útépítés jelenlegi helyzetérıl szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi és a felvázolt koncepciót elfogadja. 6

7 Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szervezıdéssel kapcsolatban rendszeresen tájékoztassa a Képviselı-testületet. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a polgármester javaslatára a következı határozatot hozza: Tárgy: informális ülés az útépítésrıl 19/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a teljes településre vonatkozó útépítési koncepcióval kapcsolatban április 7-én (kedden) 16 órától kezdıdıen informális ülést tart. Határidı: április 7. Felelıs: polgármester 3. napirendi pont: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Almássy Tamás képviselı: Aki szelektíven győjt, az az üveget is elviszi. Annak elszállítására abszolút nem hajlandóak? Ez így félmegoldás. Szathmáry Gergely polgármester: Az üveget nem viszik el, mert balesetveszélyes. Petneházy Gábor alpolgármester: Mindenképpen támogatom a próbaidıszakot. Két hónap elteltével nézzük meg a tapasztalatokat! Ha tömeges igény lesz rá, folytassuk a tárgyalásokat a szolgáltatóval, esetleg az önkormányzat költségeit csökkentve, a zsák árait pedig növelve! Szathmáry Gergely polgármester: Kb. 3 hónap mutat reális eredményt. Petneházy Gábor alpolgármester: A lakosságot mindenképpen tájékoztatni kell, hogy ez csak próba és csak 3 hónapig tart. Kıhalmi Alajos képviselı: Tudjuk azt, hogy jelenleg hányan nem fizetnek szemétszállítási díjat? 7

8 Szathmáry Gergely polgármester: A felszólításunk hatására ez a lakosokra már nem jellemzı, inkább a telkeseknél van probléma. Dr. Tóth Balázs képviselı: Írjuk bele a határozatba a lakosság tájékoztatását! A Testület 6 egyhangú igen szavazattal kiegészítve a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: 20/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja a házhoz menı szelektív és zöldhulladék győjtés elvét. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés gyakorlatban történı hatékonyságát és hasznosságát, ezért május 15. és augusztus 15. között 3 hónapos próbaidıszakot szándékozik tartani, köszönettel elfogadva a Saubermacher-Bicske Kft. azon felajánlását, mely szerint erre az idıszakra vonatkozóan nem tart igényt az Önkormányzat pénzbeli hozzájárulására. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hírmondóban tájékoztassa errıl a lakosságot a próbaidı megjelölésével. Határidı: április 15. Felelıs: jegyzı, polgármester 4. napirendi pont: Közbeszerzési terv módosítása Dr. Tóth Balázs képviselı: Itt csak meghívásos eljárások vannak, el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg nyílt is legyen. Ilyen kis településen talán a meghívásos a praktikusabb, mert nem lesz parttalan az eljárás. Ami meg van határozva soronként a tervben, azt nem muszáj megcsinálnunk, de ami nincs benne, azt nem tehetjük meg. Szathmáry Gergely polgármester: Év közben nem lehet módosítani? Dr. Tóth Balázs képviselı: De lehet bizonyos helyzetekben, de akkor bizonyítani kell, hogy ez egy váratlan beszerzés. Éppen ezért bele tettünk a tervbe mindent, amit remélünk és gondolunk. Szathmáry Gergely polgármester: Alapvetıen útépítések vannak benne. Fontos, hogy a csapadékvíz elvezetés és az útépítés külön projekt. 8

9 Dr. Tóth Ballázs képviselı: Ez értelmezési kérdés. Az egymással összefüggı projekteket össze kell számítani. Értelmezés kérdése, hogy az útépítéssel összefügg-e a csapadékvíz elvezetés. Ha ezt egy cég meg tudja csinálni, akkor összefügg. Szathmáry Gergely polgármester: Az adott projekteknél ez majd eldöntésre kerül. Dr. Tóth Balázs képviselı: Ez a táblázat így jó. Voltak mellékletei, de azt az április 1-i törvénymódosítás kapcsán teljesen át kell dolgozni. Almássy Tamás képviselı: A kútfúrással idén még nem lesz semmi? Szathmáry Gergely polgármester: Ha megvan az elvi engedély, megkapjuk a kvótát és a vízhálózat tulajdonjoga is tisztázott, akkor tudjuk elkezdeni. Dr. Balásházy Imre képviselı: Lehetséges, hogy a Nap utcában is meg lesz a 70% az útépítésre. Dr. Tóth Balázs képviselı: Írjuk bele akkor azt is! Szathmáry Gergely polgármester: Arra van már konkrét ajánlatunk is. Tegyük bele nettó 7 millió Ft-tal! A Testület 6 egyhangú igen szavazattal kiegészítve a közbeszerzési tervet a Nap utcai útépítéssel nettó 7 millió Ft összegben a következı határozatot hozza: Tárgy: évi közbeszerzési terv 21/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi közbeszerzési tervet elfogadja. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy a évi közbeszerzési tervet tartsa naprakész állapotban és szükség esetén a módosításokat 15 napon belül végezze el. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı 5. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat Az alapelveket tudjuk rögzíteni, de magát a szabályzatot teljesen át kell dolgozni a törvénymódosítás miatt. Dr. Tóth Balázs képviselı: Olyan nagy mértékő a törvénymódosítás, hogy minden pontot át kell dolgozni. Azt javaslom, hogy ezt a napirendet napoljuk el. Esetleg egy 9

10 kis részét tudjuk most elfogadni. A bíráló bizottság tagjai is változnak, mert kötelezı lesz a közbeszerzési és jogi szakértı is. Szathmáry Gergely polgármester: Szavazzunk akkor csak a résztvevı szervekrıl! Magát a közbeszerzési szabályzatot most nem hagyjuk jóvá és átdolgozzuk. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Közbeszerzési szabályzat 22/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzési szabályzat kapcsán a következıket határozza meg: Bíráló Bizottság tagjai: Képviselı-testület, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértık, valamint adott esetben a közbeszerzés tárgyában érintett szakértı Döntéshozó szerv: Képviselı-testület Elıkészítı és végrehajtó: Polgármesteri Hivatal A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a teljes közbeszerzési szabályzatot egy késıbbi idıpontban fogadja el. 6. napirendi pont: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megkeresése Dr. Tóth Balázs képviselı: Azért kell átalánydíj, mert semmi köze a beszerzési értéknek az elvégzett munka mennyiségéhez. Szathmáry Gergely polgármester: A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kétszer drágább, mint a nem hivatalos. Mindkettıre kértem árajánlatot. Dr. Tóth Balázs képviselı: Április 1-tıl a szabályzatban célszerő megjelölni azt a személyt, aki a felhívást ellenjegyzi, mert ellenjegyzés nélkül nem indulhat meg az eljárás. Ebben az összegben az ellenjegyzés is benne van. Ez óriási felelısség, mert az ellenjegyzıt is megbírságolhatják. Teljes körően az eljárást le kell folytatnia és rendelkezésre állásról is szó van itt. A hivatalos szót ki kell húzni a határozati javaslatból. Én felajánlottam, hogy mivel én hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagyok ingyen ellátom a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat, az ellenjegyzést nem. Azért hogy ez hivatalos legyen, rögzítsük a határozatban. Szathmáry Gergely polgármester: Rendben. Javaslom Bélavári Orsolya megbízását a közbeszerzési feladatok, és dr. Tóth Balázs képviselı felkérését a hivatalos közbeszerzési feladatok elvégzésére. A Testület két részletben módosítva a határozati javaslatot fogadja el a következı határozatot. Az 1. bekezdést a Testület 6 egyhangú igen szavazattal 10

11 fogadja el, míg a 2. bekezdést 5 egyhangú igen szavazattal hozza. Mivel dr. Tóth Balázs képviselı bejelenti érintettségét, így ı nem szavaz e bekezdés tekintetében. 23/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan Bélavári Orsolya árajánlatát fogadja el. Ennek alapján a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egy évre szóló megbízói szerzıdés megkötésére, Ft+ÁFA értékő általánydíj rögzítése mellett. A szerzıdéses összeg kifizetése a különféle dologi kiadás költségvetési jogcímen belül biztosított számlázott szellemi tevékenység címő sor terhére történik. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Tóth Balázs képviselıt, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnökét a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására és köszönettel elfogadja azon felajánlását, miszerint ezt a feladatot térítésmentesen látja el. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester Fenti határozat 1. bekezdését a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el, míg a 2. bekezdését 5 egyhangú igen szavazattal hozta, mivel dr. Tóth Balázs képviselı bejelentette érintettségét, így ı nem szavazott. 7. napirendi pont: Közösségi gázbeszerzés A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Közösségi gázbeszerzés 24/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Remeteszılıs Község Önkormányzata nem kíván csatlakozni a Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett gázbeszerzéshez, mivel a községnek nincs fenntartott intézménye. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester 11

12 8. napirendi pont: Bálint Ügyvédi Iroda megbízása A napirendi pont megtárgyalásánál jelen van dr. Bálint Tibor ügyvéd, aki kor érkezik meg az ülésre. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 25/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Bálint Ügyvédi Iroda megbízása a vízi-közmőhálózat önkormányzati tulajdonba való visszaszerzése ügyében. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Bálint Ügyvédi Irodával kössön szerzıdést a víziközmőhálózat tulajdonjogának visszaszerzése érdekében, a következı paraméterek szerint: Ügyvédi óradíj: o 1-10 ügyvédóra: óránként Ft + ÁFA (helyszíni kiszállásra nem számít fel külön költséget) o 10 ügyvédóra felett: óránként Ft + ÁFA Számlázás üteme: minden 5 ügyvédi óra után A szerzıdéses összeg kifizetése a különféle dologi kiadás költségvetési jogcímen belül biztosított számlázott szellemi tevékenység címő sor terhére történik. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester 9. napirendi pont: Egyebek Ez a napirendi pont nem kerül tárgyalásra. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a következı napirendek önkormányzati érdeket, illetve személyiségi jogokat érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. k.m.f. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 12

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. január 25-én 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2009. január 20.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2009. január 20. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 1/2/3/2009. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester Jegyzıkönyv képviselı- Készült Fonó Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. 02. 27-én tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak. Kovács Gyula-polgármester Vörös Lajos-alpolgármester Huber Zoltán Nyerges

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.január 8-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az Építési vállalkozási szerzıdés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 29. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben