Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén március 30-án 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén március 30-án órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester dr. Balásházy Imre képviselı Almássy Tamás képviselı Kıhalmi Alajos képviselı dr. Tóth Balázs képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 6 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 1. napirendi pont (A Bálint Ügyvédi Iroda megbízása) utolsó elıtti napirendként kerüljön megtárgyalásra és a zárt ülés a nyílt ülés után legyen, mivel Bálint ügyvéd úr jelezte, hogy ra tud ideérni. A Testület a polgármester módosító javaslatát elfogadva 6 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Közfoglalkoztatási terv 2.) Útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések 3.) Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés 4.) Közbeszerzési terv módosítása 5.) Közbeszerzési szabályzat 6.) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megkeresése 7.) Közösségi gázbeszerzés 8.) Bálint Ügyvédi Iroda megbízása 9.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet az elızı testületi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, illetve a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: Ebben a hónapban két pályázatot készítettünk. Egyrészt a védınıi rendelı felszereltségének a bıvítésére pályáztunk, a Bababarát terület cím elnyerése keretében. A szoptatás támogatásához egy olyan helyet alakítanánk ki, ahol egy speciális karosszék és egy paraván lenne. A pályázat kiírójának az volt a 1

2 célja, hogy a szoptatást népszerősítse. A támogatás mértéke 100%, ráadásul, ha nyerünk, elıre utalják át a támogatási összeget. A megpályázott összeg Ft. A másik pályázat, amit beadtunk, az a parlagfő-mentesítés hatékonyságának növelésére vonatkozott. Itt motoros főkasza beszerzésére pályáztunk. A Földmővelésügyi Minisztérium írta ki a pályázatot. Itt szintén 100%-os a támogatás mértéke. Részt vettünk március elsı hetében a TÖOSZ ülésén a Jegyzı Úrral. Többek között felszólalt a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács elnöke, Steiner Pál is, aki a pályázati rendszerrıl, illetve az EU által nyújtott források elérhetıségérıl beszélt. Hozzászólásunkban jeleztük, hogy az útépítéssel kapcsolatos pályázatoknál annyi különleges pályázati feltételt írnak ki, hogy elég nehéz ennek megfelelni. Ennek ellenére a pályázat kiírója azt nem is figyeli, hogy mennyi a burkolt, illetve a nem burkolt utaknak az aránya. Így pont a támogatási cél kevésbé esik latba. Ezzel a felvetéssel kapcsolatban ma kaptam meg Steiner Pál válaszát, aki jelezte, hogy most már a pályázati kiírásnál pontozási rendszerben pontszámként meg fog jelenni az a tény, hogy a burkolt útfelület aránya mekkora. Ha 25% alatt van a burkolt útfelület aránya, akkor jelentıs mennyiségő pontot kapunk. Postásunk, Márton András elhunyt. Holnap lesz a temetése. Alpolgármester úrral jelen leszünk és képviseljük az Önkormányzatot. A kistérségi társulási ülésen és az M0 Érdekvédelmi Egyesület ülésén is tárgyalták a Megyeri híd és az ahhoz kapcsolódó forgalmi helyzet változás kérdését, valamint megkezdtük a felkészülést az M0 továbbtervezésével kapcsolatban. Tájékoztattam arról az Egyesület vezetıségét, hogy a Közlekedési Minisztérium pályázatot írt ki az M0 továbbtervezésének ügyében. Az eredmény még nem született meg, de jeleztem, hogy fontos dolog, hogy Egyesületként is készüljünk fel arra, hogyha elkezdik tovább tervezni, akkor közösen lépjünk fel érdekeink védelme érdekében a nyugati szektor tervezésével kapcsolatban. Ennek a szakmai elıkészítését ránk bízták. Ez alapján fog legközelebb összeülni az Egyesület. A Munkaügyi Központtal együtt dolgozva megalkottuk a közfoglalkoztatási tervet, amit napirendként ma tárgyalunk. Az elıbb említett TÖOSZ konferencián Szőcs Erika miniszter asszony is elıadást tartott, amely során elismerte, hogy a közfoglalkoztatás kérdése összeomlóban van Magyarországon. Az a probléma, hogy az emberek nagy részét, akik munkanélkülivé válnak az Önkormányzatnak közmunkaként alkalmaznia kell. Ehhez állami támogatást is adnak. Ez azonban csak 9 hónapig tarthat. Hiába van bevált közmunkásunk, új embert kell foglalkoztatnunk. A jelenlévı Mutafisz Dimoszné segítséget nyújtva településünknek hosszantartó harcba kezdett, annak érdekében, hogy a földvédelmi járulék visszaperelhetı legyen a település számára. A rendelkezésre álló iratokat eljuttattuk az Ügyvéd úrhoz, aki dolgozik a lehetıségek felkutatásában. Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Ne az Önkormányzat pereljen, hanem az Egyesület, mert az Önkormányzat 2004-ben felszólított minket, hogy ne fellebbezzünk. Szathmáry Gergely polgármester: Azon dıl el minden, hogy van-e jogcím, amire hivatkozva a keresetlevelet be tudja valaki nyújtani. A Csillag sétányra a mai nappal megérkezett a 70% fölötti támogatás. Így az út felújításának kérdését napirendre tudjuk majd tőzni. Máshol is hasonló 2

3 mozgolódások vannak. A Sirály-Rigó-Királyka utcák tekintetében csütörtökön lesz az utcagyőlés, ahol meg tudjuk a részleteket tárgyalni az utcában lakókkal. Itt jóval 70% fölötti a részvételi arány. A Sirály utcával kapcsolatban egy hete érkezett meg az építési engedély. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 1,5 évébe került ezt kiadni. Tárgyi csúszások voltak az engedéllyel kapcsolatban, úgyhogy egy kis átdolgozásra van szükség. A környezetvédelmi felügyelıség úgy adta meg a szakhatósági hozzájárulást, hogy, amennyiben a majdan megépülı Patak sétány csapadékvíz elvezetıjére kötünk rá, akkor a Sirály utcára is vízjogi engedélyt kell kérnünk. A közlekedési hatóság is ennek megfelelıen adta ki az engedélyt. Most folyik az egyeztetés a közlekedési hatósággal arra vonatkozóan, hogy ezt módosítsa, hiszen ez a kikötés azt jelenti, hogy majd csak akkor indulhat be a Sirály utcában az építkezés, ha megépül a Patak sétányon a csapadékvíz elvezetı. Jelenleg úgy tőnik, hogy különösebb akadály nem lesz az üggyel kapcsolatban. 1. napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos ismerteti a polgármester elızetesen írásban kiosztott Szathmáry Gergely polgármester: Ezt a közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ jóváhagyta. A Munkaügyi Központ elmondta, hogy 5 munkanélküli van Remeteszılısön, de azt nem mondja meg, hogy ki, tehát amíg nem jelentkezik nálunk az illetı, addig nem tudunk róla. Rajta múlik, hogy felkeres-e minket, vagy nem. Mindenesetre erre is fel kell készülnünk. A Testület vita nélkül 6 egyhangú igen szavazattal elfogadva a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv 17/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a közfoglalkoztatási terv figyelembe vételével járjon el az aktív korúak ellátása során és amennyiben az év közben szükséges a közfoglalkoztatási terv módosítását terjessze a képviselı-testület elé. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervet a Magyar Államkincstár és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltsége részére küldje meg. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: folyamatos 3

4 2. napirendi pont: Útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések A Csillag sétány ingatlantulajdonosainak 70%-a a nyilatkozatot megtette írásban, úgyhogy ez a projekt indulásra kész. A Seregély-Cinke utcákban még csak szóban tették meg a nyilatkozatokat. Dr. Balásházy Imre képviselı: A Csillag sétány ingatlantulajdonosai kérdezik, hogy mi lesz azokkal, akik nem fizetnek. Dr. Laukó Sándor jegyzı: Aki érdekelt az út használatában, de a többségi akarat ellenére nem száll be anyagilag, azt jegyzıként határozattal kötelezem az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. Amennyiben ezt nem teljesíti, akkor adók módjára behajtjuk, vagy jelzálogjogot tetetünk az ingatlanra. Szathmáry Gergely polgármester: De ez csak akkor lehetséges, ha kész az út. Petneházy Gábor alpolgármester: A Csillag sétányon lévı önkormányzati telek közös tulajdon Nagykovácsival. Rendben van, hogy mi hozzájárulunk az út építéséhez, de erre fel kéne hívni Nagykovácsi figyelmét is. Ezen kívül ott van még a szennyvízátemelı, ami nem tudom, hogy kinek a tulajdonában van. Szathmáry Gergely polgármester: Az Nagykovácsié. Én megkerestem a Nagykovácsi Víziközmő Kft.-t, aki azt jelezte, hogy az útépítéshez úgy járul hozzá, hogy azt vízi munkákban ledolgozza. Almássy Tamás képviselı: Ezek szerint az önkormányzati telkek nincsenek benne a 70%-ban. Szathmáry Gergely polgármester: Így igaz. Mint Önkormányzat a 30%-ot tesszük hozzá. Almássy Tamás képviselı: A Patak sétány 12 km kıtıl a Csóka utcáig esı részén egy teljes oldal önkormányzati tulajdon. Az egy helyrajzi számon van? Szathmáry Gergely polgármester: Igen, az a patak maga. Van egy külterületi, meg egy belterületi része. Az Önkormányzat erejének maximumát a 30% jelenti. A Patak sétány 12 km kıtıl a Csóka utcáig tartó szakaszára olyan árajánlat van, ami tartalmazza a megfelelı profilozás után a szegélyezett 4,25 méter széles út elkészítését 1 réteg 6 cm-es aszfalttal, a szükséges helyen nyílt árok készítését, az 5 db lejövı utcánál az átereszek készítését és a szerelvények szintbe helyezését bruttó Ft-ért. Áprilisban jelenik meg a pályázati kiírás az út építésére vonatkozóan. Nem tudjuk, hogy milyen trükkös feltételek lesznek benne. Tavaly azt kötötték ki, hogy a csapadékvíz elvezetés költsége nem lehet több a teljes beruházás költségének 30%- ánál, ami a mi esetünkben elég illuzórikus. Beszéltünk a fejlesztési alap létrehozásáról, amely során esetleg önkormányzati telket értékesítünk. Még sok dolog a levegıben lóg ezzel kapcsolatban. Almássy Tamás képviselı: Már 3 éve pályázunk. Az Önkormányzatnak kéne lépnie és eldönteni, hogy megcsináltatjuk-e a Patak sétányt. Most csak tologatjuk magunk 4

5 elıtt az egészet. A vagyonunk egy használható részét az útba kéne fektetnünk. Ez a legfontosabb dolog, minden más dolog másodlagos. Szathmáry Gergely polgármester: Jó, akkor megkérlek, hogy a Területfejlesztési Bizottság tegyen egy javaslatot arra, hogy melyik telkeket adjuk el és azt a Patak sétány melyik szakaszára költsük. Ez nem úgy megy, hogy kitaláljuk, és holnap eladjuk. A Pisztráng utcát azért közmővesítjük, hogy értékesebben tudjuk eladni. A Sirály utcában lévı két telket azért egyesítjük, hogy magasabb áron adhassuk el. Ha most gyorsan eladjuk, sokkal kevesebb pénzt kapunk érte. Most két értéknövelı beavatkozást végzünk. Alakítsunk ki egy egységes álláspontot! Almássy Tamás képviselı: Most rosszul lehet eladni telket, úgyhogy ezzel is elkéstünk. Mi van a közös nagy telkünkkel Nagykovácsival? Addig fogunk várni, amíg visszakerülünk Nagykovácsihoz. Meg fogjátok látni, hogy ez lesz, mert ez az európai tendencia. Tisztázzuk a nagy telek státuszát, és ha van egy vagyonunk, akkor meg tudjuk állapítani, hogy mennyit költsünk az útra. Ehhez képest kell felszólítani a lakosokat. Ha van egy komoly pénzösszegünk, akkor meg tudjuk nézni, hogy a teljes Patak sétányhoz mennyit kell még hozzá adni. A domináns problémája Remeteszılısnek az út. Dr. Tóth Balázs képviselı: A Csillag sétánynál a mőszaki tartalom megfelel a tavalyi koncepciónknak? Szathmáry Gergely polgármester: Igen. Ez egy kétlépcsıs útépítés. Almássy Tamás képviselı: Ez útalap- vagy útépítés? Szathmáry Gergely polgármester: A Csillag sétány egy terv szerint fog épülni. Van rá terv, azt várjuk, hogy engedélyezzék. Ez egy átgondolt koncepció alapján mőködik. Dr. Balásházy Imre képviselı: Javasolom, hogy az út ügyében tartsunk egy összejövetelt, vagy következı alkalommal szánjunk rá néhány órát. Szathmáry Gergely polgármester: Itt konkrétumok kellenek. Ahol vannak konkrétumok, ott el tudtunk indulni. 5 db utcában konkrét elırelépések vannak, sıt egyes esetekben már megvalósulás közeli állapot van. Nem azt mondom, hogy nem lehetne gyorsabb, csak azt, hogy a lehetıségeinkbıl elég sokat hoztunk ki. Felelısséggel kell eljárnunk. Azt hajtom végre, amit a Testület dönt. Hozzunk ezzel kapcsolatban döntést! Dr. Balásházy Imre képviselı: A Területfejlesztési Bizottságnak kellene aktívan ebben részt venni. Fel kell mérni, hogy hogyan tudjuk megoldani a Patak sétányt. Petneházy Gábor alpolgármester: Ez nem ennek a napirendi pontnak a témája. Ne most akarjuk megvitatni azt, amiben nem vagyunk felkészültek. Dr. Tóth Balázs képviselı: A Patak sétány egésze több százmillió Ft-ba kerülne, ennek a 30%-át nem tudja kifizetni az Önkormányzat. Ne vigyük csıdbe ezért az Önkormányzatot! Elaprózzuk a vagyonunkat a kis utcákra és nem marad pénz a Patak sétányra. Akkor alakítsunk ki egy olyan koncepciót, hogy fı cél a Patak sétány! Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Az út mindennél fontosabb. Fel kell mérni, hogy hány telkünk van, és azokat mennyiért tudjuk eladni. Ha tudjátok, hogy mennyi 5

6 pénz jön össze, akkor össze lehet hívni a lakosságot és megbeszélni, hogy mennyit kell a lakosságnak beleadni ahhoz, hogy a Patak sétányt élhetıvé tegyük. Minden más út sokkal jobb, mint a Patak sétány, mert mindenki azon megy keresztül. A lakosság döntsön, hogy akarja-e vagy nem, és hogy mennyi pénzzel járul hozzá. Kıhalmi Alajos képviselı: Ha meg lesz csináltatva a Patak sétány, ott száguldozás lesz. Honnan fogunk pénzt szerezni azokra az utcákra, ahol például csak 4-en laknak? Dr. Balásházy Imre képviselı: Elıször legyen egy külön megbeszélés közöttünk ebben a témában, utána tájékoztassuk a lakosságot. Szathmáry Gergely polgármester: Én minden testületi ülésen szándékosan felhoztam az út kérdését. Értéknövelı beruházások mellett döntöttünk, hogy jobban el tudjuk adni az ingatlanokat. A Pisztráng utcában lévı Önkormányzati telek kb. 18 millió Ftot ér, a Sirály utcában lévı 2 telek millió Ft-ot és a Nagykovácsi úton lévı ingatlan pedig kb. 10 millió Ft-ot. Ez összesen 68 millió Ft. A Patak sétány teljes szakaszán az útépítés úgy, hogy csökkentettük az út szélességét kb. bruttó 250 millió Ft-ba kerül. Ebben 2 réteg aszfalt, megfelelı közmővek, közmőkiváltások stb. van benne. A mőszaki tartalom módosításával a költségek csökkenthetık. Adott esetben át kell gondolnunk, hogy a nagy telket is eladjuk. Egyetértek azzal, hogy prioritás az út, de nem nullázhatja le magát a település teljesen anyagilag. A fejlesztési alap létrehozása lenne megfelelı. Mutafisz Dimoszné (Patak sétány 104.): Mi van azokkal az összegekkel, amiket a lakosok fizetnek az Útalap számlára, ha építkeznek? Szathmáry Gergely polgármester: Az az útkarbantartást szolgálja. Az nem elegendı az új út építésére. Határozzunk meg egy idıpontot, amikor ezekkel a kérdésekrıl informálisan beszélünk és álljunk elı javaslattal! Dr. Balásházy Imre képviselı: Mivel a Csillag sétányon az Önkormányzatnak jelentıs területe van, ott beszállhatna többel az Önkormányzat és mindenhol máshol, ahol ez így van, figyelembe kéne ezt venni. A második résznél látnám ennek szükségességét. Szathmáry Gergely polgármester: Majd ha oda jut a dolog, errıl külön döntünk. A Testület hosszas vita után 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: 18/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezések Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Seregély utcára, a Cinke utca 1-9. szám közötti szakaszára, valamint a Csillag sétányra vonatkozó önerıs útépítés jelenlegi helyzetérıl szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi és a felvázolt koncepciót elfogadja. 6

7 Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szervezıdéssel kapcsolatban rendszeresen tájékoztassa a Képviselı-testületet. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a polgármester javaslatára a következı határozatot hozza: Tárgy: informális ülés az útépítésrıl 19/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a teljes településre vonatkozó útépítési koncepcióval kapcsolatban április 7-én (kedden) 16 órától kezdıdıen informális ülést tart. Határidı: április 7. Felelıs: polgármester 3. napirendi pont: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Almássy Tamás képviselı: Aki szelektíven győjt, az az üveget is elviszi. Annak elszállítására abszolút nem hajlandóak? Ez így félmegoldás. Szathmáry Gergely polgármester: Az üveget nem viszik el, mert balesetveszélyes. Petneházy Gábor alpolgármester: Mindenképpen támogatom a próbaidıszakot. Két hónap elteltével nézzük meg a tapasztalatokat! Ha tömeges igény lesz rá, folytassuk a tárgyalásokat a szolgáltatóval, esetleg az önkormányzat költségeit csökkentve, a zsák árait pedig növelve! Szathmáry Gergely polgármester: Kb. 3 hónap mutat reális eredményt. Petneházy Gábor alpolgármester: A lakosságot mindenképpen tájékoztatni kell, hogy ez csak próba és csak 3 hónapig tart. Kıhalmi Alajos képviselı: Tudjuk azt, hogy jelenleg hányan nem fizetnek szemétszállítási díjat? 7

8 Szathmáry Gergely polgármester: A felszólításunk hatására ez a lakosokra már nem jellemzı, inkább a telkeseknél van probléma. Dr. Tóth Balázs képviselı: Írjuk bele a határozatba a lakosság tájékoztatását! A Testület 6 egyhangú igen szavazattal kiegészítve a határozati javaslatot a következı határozatot hozza: 20/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja a házhoz menı szelektív és zöldhulladék győjtés elvét. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés gyakorlatban történı hatékonyságát és hasznosságát, ezért május 15. és augusztus 15. között 3 hónapos próbaidıszakot szándékozik tartani, köszönettel elfogadva a Saubermacher-Bicske Kft. azon felajánlását, mely szerint erre az idıszakra vonatkozóan nem tart igényt az Önkormányzat pénzbeli hozzájárulására. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hírmondóban tájékoztassa errıl a lakosságot a próbaidı megjelölésével. Határidı: április 15. Felelıs: jegyzı, polgármester 4. napirendi pont: Közbeszerzési terv módosítása Dr. Tóth Balázs képviselı: Itt csak meghívásos eljárások vannak, el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg nyílt is legyen. Ilyen kis településen talán a meghívásos a praktikusabb, mert nem lesz parttalan az eljárás. Ami meg van határozva soronként a tervben, azt nem muszáj megcsinálnunk, de ami nincs benne, azt nem tehetjük meg. Szathmáry Gergely polgármester: Év közben nem lehet módosítani? Dr. Tóth Balázs képviselı: De lehet bizonyos helyzetekben, de akkor bizonyítani kell, hogy ez egy váratlan beszerzés. Éppen ezért bele tettünk a tervbe mindent, amit remélünk és gondolunk. Szathmáry Gergely polgármester: Alapvetıen útépítések vannak benne. Fontos, hogy a csapadékvíz elvezetés és az útépítés külön projekt. 8

9 Dr. Tóth Ballázs képviselı: Ez értelmezési kérdés. Az egymással összefüggı projekteket össze kell számítani. Értelmezés kérdése, hogy az útépítéssel összefügg-e a csapadékvíz elvezetés. Ha ezt egy cég meg tudja csinálni, akkor összefügg. Szathmáry Gergely polgármester: Az adott projekteknél ez majd eldöntésre kerül. Dr. Tóth Balázs képviselı: Ez a táblázat így jó. Voltak mellékletei, de azt az április 1-i törvénymódosítás kapcsán teljesen át kell dolgozni. Almássy Tamás képviselı: A kútfúrással idén még nem lesz semmi? Szathmáry Gergely polgármester: Ha megvan az elvi engedély, megkapjuk a kvótát és a vízhálózat tulajdonjoga is tisztázott, akkor tudjuk elkezdeni. Dr. Balásházy Imre képviselı: Lehetséges, hogy a Nap utcában is meg lesz a 70% az útépítésre. Dr. Tóth Balázs képviselı: Írjuk bele akkor azt is! Szathmáry Gergely polgármester: Arra van már konkrét ajánlatunk is. Tegyük bele nettó 7 millió Ft-tal! A Testület 6 egyhangú igen szavazattal kiegészítve a közbeszerzési tervet a Nap utcai útépítéssel nettó 7 millió Ft összegben a következı határozatot hozza: Tárgy: évi közbeszerzési terv 21/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi közbeszerzési tervet elfogadja. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy a évi közbeszerzési tervet tartsa naprakész állapotban és szükség esetén a módosításokat 15 napon belül végezze el. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı 5. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat Az alapelveket tudjuk rögzíteni, de magát a szabályzatot teljesen át kell dolgozni a törvénymódosítás miatt. Dr. Tóth Balázs képviselı: Olyan nagy mértékő a törvénymódosítás, hogy minden pontot át kell dolgozni. Azt javaslom, hogy ezt a napirendet napoljuk el. Esetleg egy 9

10 kis részét tudjuk most elfogadni. A bíráló bizottság tagjai is változnak, mert kötelezı lesz a közbeszerzési és jogi szakértı is. Szathmáry Gergely polgármester: Szavazzunk akkor csak a résztvevı szervekrıl! Magát a közbeszerzési szabályzatot most nem hagyjuk jóvá és átdolgozzuk. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Közbeszerzési szabályzat 22/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzési szabályzat kapcsán a következıket határozza meg: Bíráló Bizottság tagjai: Képviselı-testület, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértık, valamint adott esetben a közbeszerzés tárgyában érintett szakértı Döntéshozó szerv: Képviselı-testület Elıkészítı és végrehajtó: Polgármesteri Hivatal A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a teljes közbeszerzési szabályzatot egy késıbbi idıpontban fogadja el. 6. napirendi pont: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megkeresése Dr. Tóth Balázs képviselı: Azért kell átalánydíj, mert semmi köze a beszerzési értéknek az elvégzett munka mennyiségéhez. Szathmáry Gergely polgármester: A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kétszer drágább, mint a nem hivatalos. Mindkettıre kértem árajánlatot. Dr. Tóth Balázs képviselı: Április 1-tıl a szabályzatban célszerő megjelölni azt a személyt, aki a felhívást ellenjegyzi, mert ellenjegyzés nélkül nem indulhat meg az eljárás. Ebben az összegben az ellenjegyzés is benne van. Ez óriási felelısség, mert az ellenjegyzıt is megbírságolhatják. Teljes körően az eljárást le kell folytatnia és rendelkezésre állásról is szó van itt. A hivatalos szót ki kell húzni a határozati javaslatból. Én felajánlottam, hogy mivel én hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagyok ingyen ellátom a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat, az ellenjegyzést nem. Azért hogy ez hivatalos legyen, rögzítsük a határozatban. Szathmáry Gergely polgármester: Rendben. Javaslom Bélavári Orsolya megbízását a közbeszerzési feladatok, és dr. Tóth Balázs képviselı felkérését a hivatalos közbeszerzési feladatok elvégzésére. A Testület két részletben módosítva a határozati javaslatot fogadja el a következı határozatot. Az 1. bekezdést a Testület 6 egyhangú igen szavazattal 10

11 fogadja el, míg a 2. bekezdést 5 egyhangú igen szavazattal hozza. Mivel dr. Tóth Balázs képviselı bejelenti érintettségét, így ı nem szavaz e bekezdés tekintetében. 23/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan Bélavári Orsolya árajánlatát fogadja el. Ennek alapján a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egy évre szóló megbízói szerzıdés megkötésére, Ft+ÁFA értékő általánydíj rögzítése mellett. A szerzıdéses összeg kifizetése a különféle dologi kiadás költségvetési jogcímen belül biztosított számlázott szellemi tevékenység címő sor terhére történik. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Tóth Balázs képviselıt, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnökét a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására és köszönettel elfogadja azon felajánlását, miszerint ezt a feladatot térítésmentesen látja el. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester Fenti határozat 1. bekezdését a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el, míg a 2. bekezdését 5 egyhangú igen szavazattal hozta, mivel dr. Tóth Balázs képviselı bejelentette érintettségét, így ı nem szavazott. 7. napirendi pont: Közösségi gázbeszerzés A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Közösségi gázbeszerzés 24/2009. (III.30.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Remeteszılıs Község Önkormányzata nem kíván csatlakozni a Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett gázbeszerzéshez, mivel a községnek nincs fenntartott intézménye. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester 11

12 8. napirendi pont: Bálint Ügyvédi Iroda megbízása A napirendi pont megtárgyalásánál jelen van dr. Bálint Tibor ügyvéd, aki kor érkezik meg az ülésre. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 25/2009. (III.30.) Kt. határozat Tárgy: Bálint Ügyvédi Iroda megbízása a vízi-közmőhálózat önkormányzati tulajdonba való visszaszerzése ügyében. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Bálint Ügyvédi Irodával kössön szerzıdést a víziközmőhálózat tulajdonjogának visszaszerzése érdekében, a következı paraméterek szerint: Ügyvédi óradíj: o 1-10 ügyvédóra: óránként Ft + ÁFA (helyszíni kiszállásra nem számít fel külön költséget) o 10 ügyvédóra felett: óránként Ft + ÁFA Számlázás üteme: minden 5 ügyvédi óra után A szerzıdéses összeg kifizetése a különféle dologi kiadás költségvetési jogcímen belül biztosított számlázott szellemi tevékenység címő sor terhére történik. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester 9. napirendi pont: Egyebek Ez a napirendi pont nem kerül tárgyalásra. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a következı napirendek önkormányzati érdeket, illetve személyiségi jogokat érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. k.m.f. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 12

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben