Megjelenik minden vasárnap. Felelöt szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyet. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 89. sz. TVlefon-Mzttm 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik minden vasárnap. Felelöt szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyet. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 89. sz. TVlefon-Mzttm 23."

Átírás

1 Kósc ><f, 19' smber hó 13~án Ara 2000 korona. ÖO. aám. 40. óvfol} t a & <:TÉS1 ÁR egynegyed évre: ^ ázhoz szállítva korona, póstán korona. ^.e egy évre 3 dollár (50 szokol). Megjelenk mnden vasárnap. Felelöt szerkesztő és kadó: Róna Frgyet. Szerkesztőség és kadóhvatal: Kőszeg, Várkör 89. sz. TVlefon-Mzttm 23. njtlttér sora 40U0 koron*. Hrdettet mlllmétersoronlubl 500 I xjmttotoak. Gazdák a tőzsdén. A magyar gazdatársadalomnak rég és jogos panasza az, hogy csak termel a gabonát, annak értékesítésével azonban mások foglalkoznak, az értékesítésből másoknak van hasznuk, ugyancsak más, nem földmvelő tényezők folynak be a gabona árának alakulásába. Kétségtelen, hogy a gabonának az árát, épugy, mnt mnden más ckknek az árát a kereslet és kínálat egymáshoz való vszonya állapítja meg. Ez azonban csak nagy általánosságban olyan gazság, amely sem egyk, sem másk részről nem módosítható. És akkor, amkor az gazság akár a termelő, akár a fogyasztó vagy vásárló javára módosul, akkor olyan jelentékeny nyereségösszegek állnak elő, amelyek bár- Hsszük és reméljük, hogy ennek a meghívásnak meglesz az eredménye és hogy a közel jövöben a termelő osztály s képvselve lesz az áralakító áru és értéktőzsdén. Ennek jelentősége sokkal nagyobb, mnt amennyre azt az e»s5 p.lanatban értékeljük. Az a termelő, ak maga s résztvesz az értékesítés munkájában, ak maga s megtanulja a vlágpacnak sok csnját-bnját smern, bzonyára nemcsak a sajál érdeket fogja tudn a jövőben jobban megvédelmezn, de jelentékenyen hasznára tud lenn majd a fogyasztónak s. Az első, amt a gazdáknak a tőzsdére való bevonulásától remélhetünk, az áraknak állandósulása. Mert az kétségtelen, hogy a tőzsdén az árak állandóan le és feltullámzanak, az azonban szntén kétségtelen, hogy a ma árhullámzás mn- melyk fél szempontjából közömbösnek nem te-denneknthetők. És ez az a bzonyos áralaktás tevé Aranykoronában számítva neu rtka az egy egész nkább nevezhető, mnt egészségesnek. kenység, amelyet rendszernt a tőzsdék szoktak koronát ktevő máról-holnapra való árugrás, holott folytatn a közvető kereskedelem javára, nem békében a negyvenflléres árugrás bzonyára forradalmat dézett volna elő a pacokon. A legna- pedg a termelő és nem a fogyasztók javára. A gazdatársadalomnak tehát teljesen jogos gyobb kárát ennek az árngadozásnak a gazda az a kívánsága, hogy ő maga s részt akar venn látja, ak sohasem tud számítan bztos alapokon. a gabona árának kalakításában, maga s részese Kétségtelen tehát, hogy a gazdák első törekvése kván lenn annak a tevékenységnek, amely az! árakat a kereslet és knálat vszonyának korlátan j belül hullámoztatja. Teljesen jogos tehát a gazda- j társadalomnak az a törekvése, hogy bzonyos kapcsolatot tudjon teremten az árutőzsdével, hogy ott bzonyos ellenőrzést gyakorolhasson és beteknthessen abba a műhelybe, ahol a spekulácó az árakat alakítja. Nagy érdeke ez nemcsak a termelőnek, hanem a fogyasztóközönségnek s, mert hszen ma már vtán felül áll, hogy a termelőnek és a fogyasztónak az érdeke egy és ugyanaz. Ebből a szempontból tehát nem csupán a gazdákat, hanem az ország mnden fogyasztóját kell. hogy érdekelje az Országos Magyar Gazdaság Egyesület legutóbb közgyűlésének az a momentuma, amkor a tőzsde elnöke szólalt fel a közgyűlésen s a szó szoros értelmében a megértés hangján hívta meg a gazdákat a tőzsdére. Krándulásunk Kőszegre.*) A Magyar Tursta Egyesület f. é. szeptember g 8-án rendezte ez évben már másodk krándulását Kőszegre és vdékére. Első (tavasz) krándulásunknak ugyans nem kedvezett az dő, az Irottkő meglátogatása el s maradt. Ez a mostan másodk krándulásunk sem dcsekedhetett épen az ég hatalmak túlságos jóakaratával, mégs meg voltunk vele elégedve, mert felkeltettük a' kapcsolatot kőszeg turstatársankkal és ügy- j barátankkal. a tőzsdén arra fog rányuln, hogy ennek az árngadozásnak vessenek véget. Ha ennek véget vetnek, az nagy áldás lesz mnden fogyasztóra. HIRDETMÉNYEK. A KŐSZBK szab. kr. városánál betöltésre kerülő tüzoltóletfénység ós altszt állásokra ezennel pályázatot hrdetek : betölésre kerülnek e#y altszt helyettes-parancsnok, egy altsztszertáros és 6 tűzoltó álás; az altszt állások az állam rendszerű 1 oszt. műszak altsztek, a tűzoltók a II. oszt. műszak altsztek részére mettállaptott lletményekben részesülnek, jár nekk azonkívül lakáspénz vagy természetben lakás és évenként egy öltözet ruha, család pé'lék és megfelelő szolráut dő után nyugdíj, ulak és mnden ut jelezve. Évszázados gesztenyefák mellett elhaladva foráshoz jutunk. Felrata: A szomjazó nem vár borra Aranyos pohárból, Tenyerével s eloltja Égó szomját zamatos forrásból." Ime, mly ktűnően alkalmazott ks költemény. Sznte sugárzk belőle a természet mádata, a fnomság, a turstaérzék, a költészet. Ilyenek a! kőszeg tursták! Ilyen pompás felratot többet s találunk. És a környezet? Hulló eső és hulló fgyes a l á m á r a 2000 k o r o a a. 1P8 kötelességüket a szolgálat szabályzat rja elő és a tűzoltó szolgálaton kvül tartoznak a szakmájukba vágó vagy egyéb előforduló vároa munkákat elvégezn; a szertáros állásra lakatos, a tűzoltó állásokra áasok v-»gy kőművesek előayben részesülnek. A város tanácshoz cmzendő kérvényekben név, születés ós lletőség hely, vallás, esalád állap)t, fojf'alkozs, skolavégzettség, katona szolgálat vszonyok tüntetendők fel; korhatár 22 évnél dősebb ós 32 évnél ftalaöb kor, a kérvény baadsának határdeje f. é. djcvnber h5 31. Jarabrltt Lajos nolearmertar. Í T l «E K. Bárdos Rémg dr. pannonhalm főapát pénteken városunkb érkezett. A Hapt a főgunázumb*n ós a rendházban a szokásos ellenőrzést és f ílügyeletot gykorolja. Elóléptetes. Köllor György vezérkar ezredest, k jelenleg a honvédelm m lsster ub í van beosztva és városunkban s általános köztszteletnek örvend, a kormányzó tábornokká léptette elő. Előléptetlek az 5. honvéds?yalos<ezraduél: a helybel zászlóaljnál Ldák János főhadnagy [ századossá, Tóth László hadnagy főhadnaggyá lépett elő Ugyancsak főhadnagy lett a nemrégen nnen Sopronba helyezett Bartos László haduaery s. Elóleptetes. A helybel reálskola nevelőntézethez beosztott Fröhlch József tanár a IX. fzetés osztályból a VIII. fzetés osztályba lépett elő. Szabadságon. Pogány Árpád város állatorvos f. hó 15-ón 8 nap szabadságra utazk. A város testnevelő tszt állás oár hosszú dő óta tfhzd tlanul áll. LJ^y halljuk, hogy most ezen állás a közöl napokban betöltésre kerül és gy Kőszegen s megndul az annyra kívánatos testnevelés és hsszük, hogy rövdesen látjuk s mára leventéket testületleg felvonuln ós gyakorla'ozn. A klátó alatt árnyas fák közt megvan még a deszkafödélzettel védett phenő, hol a tursták annakdején ebédjüket szokták elkölten. Az egyk fára szegezett táblán a következő felratot találjuk: A nemzet az egyénben korcsosul, S a pusztuló házban pusztul a haza, Hába hvsz Istent s orvosul. Ha a szellem léha s az erkölcs laza." Megrendítő, de gaz sorok! Bennük a kőszegek lelksmerete szólal meg. Valóban gy történt Kváló férfak, a haza turstaügy egykor oszlopa settek annakdején megépíten a klátót, egyrészt, hogy az ország határához közel emléket állítsanak ezeréves ttlétünknek, másrészt, hogy tursta-vérüknek s Kőszeg szép vdéke ránt érzett szeretetüknek tettekkel s kfejezést adjanak. Közbe jött a háború, a háború után a forradalmaknak és kotnmünnek nevezett rémuralom, a házzal senk sem törődött, talán nem s törődhetett, összedűlt levelek! Prosló, sárguló levelek, köztük egy-egy A vasút állomáson Kőszeg József nyug. vlágos üdezöld sznfolt, a hátteret pedg a fák' rendőrfőkaptány, rég lelkes tagtársunk. Freyberger közt meghúzódó párázat fest volasznre. Mnden Ferenc tv. bz. tag, dr. Stúr Lajos ügyvéd és esőcsepp egy levelet szakt le s mnden lehulló Kűttel József gyógyszerészből álló küldöttség élen levél egy gondolatot temet el. Ősz aranyeső, Jambrts Lajos polgármester üdvözölte a turstákat, mosolygó halál. kk éjjelre járván az dő vacsora után rögtön Utunkat most a Szabóhegyen át folytatva, lakosztályakba vonultak. ötnegyed óra séta után elérjük a gerncet, amelyen Másnapra volt programmba véve az Oház, az óház klátó épült. Ma rom, de olyan rom, s ma rom. Elpusztult a ház, mkor elpusztult a Irottkő és Léka meglátogatása. Reggelre kelve hogy rég alakjára még következtetn sem lehetne haza, amkor megszűnt a Kőszeg Osztály, mkor azonban megnt csak szomorodott tzvvel kellett belőle, ha nem ösmernénk képét a Tursták Lapjának korább évfolyamaból. Nem tudott meg- tetőtől-talpg egész férfak, kk nem s olyan régen meghaltak vagy vsszavonultak azok a nagyszvü, megállapítanunk, hogy a tegnap délután ősz! verőfényt elűzték a fellegek s az eső csöndesen. brkózn a szél erejével, talán gyöngén s épült, a Kőszeg Osztályt s vele ezt a nagyszerű klátót 'összeomlott. Pedg nagyon szemrevaló alkotás megalkották. sztál. De nem vesztettük el a kedvünket, hanem 1 elláttuk magunkat élelmszerekkel és reménykedve volt, Kőszeg város címerét ábrázolta. Széles váll- Igaz, hogy ma a tranon béke szörnyű éveben az építkezés nehéz. A legrosszabb vágtunk nek az Óházhoz vezető útnak. Mndenütt, j 'ból kemelkedő magas karcsú torony : kőből való dőkön amerre járunk, meglátszk a kőszeg Osztály egy- 'szeg (Kőszeg). A váll teteje lapos, a torony körül azonban már tul vagyunk s meg vagyok győződve, kor nagy tevékenységének nyoma. Kellemes séta- [erkély, honnan szép klátás nylt Kőszeg városára hogyha a Kőszeg Osztály újra megalakulna, az és vdékére. Az erkély ma a torony romja közt hever. Turstaszvnek szomorú látvány. óház klátó újraépítése könnyen megvalósulhatna. A Magyar Tursta Egyesület ehhez szívesen nyuj- ) A Tursták Lapja" c. folyórat október december hav számának közlése szernt.

2 V) 1 8. ősses és Vdéke 19^5. december 13. A postás árvahaj telkét ek Átvételére csü törtökön érkenk meg Budapestről a bzotaág, mkor s a végleges szerződén pootorstokat s megállapítják az építés programmra vonatkozólag. Az Istsn Igéjérél elnevetett mlssos tarsasag 2 kküldöttje érkezk a napokban városunkba, hogy tárgyalást folytasson a váró vezetőségével szemnárum megépítése tárgyában. Hrtelen hala. Kedden éjel 12 óra után szívszélhűdés következtében hrtelen elhunyt Wedl Ferenc polgártársunk, a Szabóhegy tulajdonosa, 4í» éves korában. Temetése csütörtökön délután volt nagy részvét mellett. Az elhunytat özvegye és négy gyermeke gyászolják. A kath Nőegylet dec 22 én d. u. 5 órakor rendez 00-k karácsony ajándék-kosztó unuepélyét a Mulató nagytermében, hol 100 gyermek és 60 munkaképtelen részefül karácsony aján dékban. Akk ajándékkal hozzájáruln kegyeskednek, azok ezt a Bálházban eszkozó hetk. Országos vasár. Foljó hó 14 én, holnap hétfőn lesz Kőszegen az de úgynevezett karácsony vásár megtartva. A karácsony szünetet az állam és magán jellegű polgár és középskolákban a kututz mnszter rendeletére december 20 tol január 3 g terjedő dőben tartják meg. A t. olvasóközönség részére több ezer kötet magyar és német regény áll rendelkezésre a helybel Kölcsönkönyvtárban. taná támogatását. Ha vannak Kőszegen honszerető, turstaérzékü nemes férfak amnthogy vannak akkor a Kősztg Osztály feltámadása könnyen megvalósítható. S ha feltámad a Kőszeg Osztály, akkor feltámad a ház s és ha feltámad a ház, feltámad a haza! Ilyen gondolatok közt bucsuztunk az Óház romjatól ~s folytattuk utunkat mmár szakadó esőben az lrottkö felé. Utunk a Vöröskereszt mellett vezet mndg a gerncen, szép bükkerdőben, lassan emelkedve a Hörmann-forráshoz (713 m). Ez a pompás ősbükkösök tövében fakadó ktűnő forrás a kőszegek kedvelt krándulóhelye. A monda szernt nevet Hörmann Mhály várnagyról vette, kt a tőrök ostrom dejében (1532) megkísértett árulás matt üldözőbe vettek s tt elevenen megnyúztak. A Hörmann-forrás előtt deszkából való nytott menedékhelyet találunk egy asztallal és két paddal, hol megphenhettünk. Bőrg ázva-fázva, elköltött vlasreggel után folytattuk utunkat az lrottkö felé, de oda mégsem mentünk fel, mert a szakadó esóben klátásunk úgysem lett volna, célszerűbbnek tartottuk tehát a Herceg Esterházy-féle vadászkastély mellett egyenesen lemenn Lékára, a Dunántul egyk legjellemzőbb lovagvárába, mely gen érdekes muzeumot rejt magában értékes kncsekkel Vannak tt rég bútorok, edények, az Esterházyvárak reg képe, arcképcsarnok, történelm festmények, növény-, ásványtár, gen gazdag állat és madargyüjtemény, de vannak pompásan faragott tnóm csutorák s egyéb dísztárgyak s. Megnéztük a borostyánnal befuttatott belső nagyudvart, a donjont, a börtönt, a díszes lovagtermet, honnan szép klátás tárul a környékre, majd felkerestük a történelmleg nevezetes róm. katt. templomot, Az evang. Nőegylet mnlt vasárnap smét egy álveaetes estét szerzett Mkulás-est vendégenek a Sörkertben. A nagy'ernet ztufolásg megtöltő közönség nngyszerüen KíórakozoU a csendes evés vás és hangos jóked/ megnylvánulása közben. Ked?es rölt az énekes Mkulás sere* és nagy szolgálatot tettek a teázóknak az ügyes előadók, kk mndenkt kelégítve nagyszerűen mégállták helyüket. Jók voltak Kováts Tercs, Wenrch Gret, Gruber Mc, Grller Matld, Salamon Elza, I>M«<ovte I'onn*. Benedek MkUa, Kegler János, Wcntzl Krnő, fj. Wenberger Gusztáv, Klmont Gyula pedg mjt konferán^. Nagyon bzta'.ó volt az fjúság énekkar bemutatkozás. Az evang. Nőegylet Mkulás teaest jére gondolva reméljük HZ!y kellemes esték Farkas J. képkalltása Ma vasárnap nyílk mnél gyakorbb megsmétlődését. meg a Mulató kstermében Farkas János fotóművész képkáltasa. Az ünnepélyes megnytá Sok az adovegrehajtas. A legutóbb város közgyűlésen naprenden s szerepelt az adóhátralékok son, mely délelőtt 10 órakor lesz, dr. Xagy- matt felelősség k'nondás. Freybergjr Ebelng "Mklós gazd. tanácsnok képvsel a Ferenc és dr. Szovják Hugó képvselőtestület polgármestert. Az értékes kőszeg tárgju tárlatot tagok szólaltak fel ez ügyben és kíméletes elbánást kértek márs nagy érdeklődéssel várju a város művészet az adóhátralékosok rétzér*\ A kedvelő közönsége. város részéről ez klátásba s helyeztetett, de A tüzoltoegylet rendkívül közgyűlést, Keda vszont a pénzügy kormány szgorú rendelkezéseket léptetett életbe és az adóbehajtás ránt délután tartotta a kőszeg önkéntes tüzoltóegylet rendkívül közgyűlését, melynek tárgya a már kmondotta a felelősséget s. Érdeke tehát a hátralékos adózóknak, hogy adójukat melőbb be- részben elavult alapszabályok módosítása volt. Ae előzetesen már jóváhagyott és egész Vas fzessék. A rossz gazdasag helyzet képét mutatja, megye területére kdolgozott alapszabályokat a hogy köze 800 végrehajtást kell foganatosítan, közgyűlés teljes egészében jóváhagyta. A közgyűlésen jelenlévő működő tagok a fogadalmat lékok behajtása s, m közel 160 hátralékost mhez járul még a munkápbetegsegélyző hátra- letették Martén Károly főparancsnok kezébe, mutat fel. kt a közgyűlés egyhangúlag ajánlott a föpararcanok A város tűzoltóság, lletőleg a hvatásos allásra. Az uj alapszabályok szernt tűzoltó állésok megszervezése és betöltése tár ugjans a főparancsnokot a közgjülés előterjesztésére gyában ma számunk hrdetményt hoz, mely az alspán nevez k. Az eddg be nem szernt az állásokra e hó végég nyújtandók be töltött ellenőr állást Flamsch Gusztávval töltötte a pályázat kérvények. be a közgyűlés. Az egyfázsú forgalmado ügye, amelynek megvalósítását a pénzügymnszter a legfontosabb közfogyasztás ckkekre, a lsz f re, húsra és szénre megígérte, most már hamarosan dűlőre kerül. A pénzügymnsztérumban az erre vonatkozó tervezet már elkészült és Vargha Imre államttkár azt a közel napokban az érdekeltségek megvtatása alá fogja bocsátan. Pensrő betét takarék osztály nyílk meg újból újévtől kezdve a KŐSZEGI TAKARÉKPÉNZTÁR. nál, melynek tagja egy vagy több részjeggyel het egy pengőt fzetnek be kamatozásra s akk htelre szorultak, kedvezményes kamat mellett kapják a kölcsönt, mely a het befzetésoel önmagától törlesztödk. melynek krptájában az 1671-ben lefejezettnádasdy Ferenc nádor, valamnt a Nádasdy-, Esterházy - és Draskovch-családok egyes kválóságanak teteme porlanak dszes márványkoporsókban. A templom nevezetességet a léka esperes-plébános lekötelező szívességgel mutatta meg tagjanknak azzal a bevezetéssel, hogy ez magyar templom. S valóban a baloldal mellékoltár órás festménye a szent koronával ékesített Patrona Hungáráé vlágos színekben tartott gyönyörű képét ábrázolja, alatta a háttérben Léka vdékével. A főoltár fölött s ott találjuk a magyar szent koronát. Ennek a templomnak valóban mnden vonatkozása magyar. Lékáról kocsn tértünk vssza Kőszegre, hol ünnep vacsora várta a turstákat. A vacsorán Jambrts Lajos polgármester vezetésével a kőszeg tursták közül s sokan vettek részt. Itt Déry József alelnök üdvözölte a Magyar Tursta Egyesület nevében a kőszeg turstákat és megköszönte a kőszegek szeretetreméltóságát. Jambrts Lajos polgármester pedg üdvözölte szeretettel a budapesteket és gereet tett, hogy megalakítja újból a kőszeg osztályt. Az egész nap szakadó esőt másnapra krstálytszta szép dő váltotta fel. E napra a Stájerházak meglátogatását vettük programmunkba, de akadtak néhányan, kk korábban ndultak, hogy felszaladjanak előbb meg az Irottkóre s, melynek élvezetétől a kaján sors ebben az évben már másodszor fosztott meg bennünket. Ragyogó szép dőben sétáltunk el a Hála Isten" nyladékon át a Vöröskereszt érntésével a Stájer-házakhoz. Fnom csengésű harang szava rezg az erdó fá között, mnt a mesebel tündér hívása : gngalló, gngaló...! A Stájer-házak csoportja jól megválasztott A belváros kut smét elromlott és nem lehet vtet húzn, pedg ez a kut uagyon fontos zszo'gáltató az egész belváros részre, sőt. még messzebbre s nnr»n vs«np vzet u háztartá-- s-kba, mert a vue a legjobb a város összes kuta között s gy nem s csoda, ha mnduntalan elromlk. Ngyon jó volna, ba ezt» kutat a jövő tavasszal oly módon átalakítanák, hogy könnyebben juthatna a lakosság vzbes, anélkül, bogy a kut szerkezete mnduntalan elromlk. Snger varrógép r.. helybel képvselete Feldme.nn Jenőnél, Gyöngyös-utoa 18. sz. aatt. A rendörteg fgyelmébe ajánljuk az Epeutca és az IntAzet utca elég f>rgalraas járdát, hol valósáeos kötéltáncos módra kell véggtpegn hogy fel ne bukjon a gyalogjáró. A fagy továbbra s tartósnak mutatkozk, tehát nem lehet bevárn azt, hogy mngátó felolvadjon, hanem erélyesen el kell tsztíttatn az odafagyott jeget és havat, mert a felszórt fűrészpor bemmt sem használ. Mndenk m gtakarhat maganak tekntélyes összeget, ha karácsony és újév ajándékszűkségletét célszerű és mélyen leszállított árban ckkekből szerz be, úgymnt: utazó- és aktatáskák, valód Vukán-fbrsz bőröndök, kazetták, nő kéztáskák, reíkülök a legújabb dvat szerut, pénz, szvar és cgarettatárcák, lábszárvédők mnden méretben, hátzsákok, skolatáskák, továbbá mnden egyéb bflrtárgyak és szíjgyártó áruk a legfnomabb kvtelben és legjutányosabb árban kaphatók Dömötör Gyula szjgyártó ée böráruüzletében Kőszegen, Krály ut 7. alatt, ahol ajánlatos a krakatot és az ott feltüntetett árakat megteknten és meggyőződést szereza ugy a szold munkáról, mnt azok olc3ó áraról. Segedvzsgák. A kőszeg partestület tanoncvzsgálóbzottsága előtt november havában a következő tanoncok tettek segédvzsgát s pedg: Hódy Teréz nőszabónak Tungl Anna nevü tanonc*, d. Kss Gyula mészáros és hentesnek Blazovch József, gróf Széchény Rezső gyöngyösapát kályhás ós gerencsér üzemének Szűcs István nevü tanonca ktűnő ; Weöres Aladár géplakatosnak Kornfend István, Prenner Pál lakatosnak Lang Alfréd, Schlapfer Károly sütő nek Schlapfer József és R ndweg János kőszegfalv kőművesnek Kogler Ferenc tanonca jó jó eredménnyel nyertek segédlevelet. A magyar par versenyképességeról a legkönnyebben meggyőződhet, ha egy próbavásárlást tesz Flpp kötöttárugyárában Szombathelyen, ahol dvatmellény 135 ezertől, Pa'l aw^r 95 ezertől, faját gyártmányú gyapjú-zoknk 29 ezertől, gyermekszvetwrek 65 ezer K tó kaphatók. helyen épült telep, előtte egyfelől bajos erdő tele cklámennel, másfelől buja rét, mely fölött a távlatban ott lebeg mnt ködfátyol a Schneeberg és Rax képe. A magas boltozatu fák közt dal zendül, a telepen pedg újra megcsendül a tündérharang; megérkeztek az lrottkö turstá és magasztalják az rottkő klátást. Pompás ebédhez terítenek szorgos kezek. Most Kőszeg városa vendégel meg a turstákat. Itt a város képvseletében Mészáros Antal erdőmérnök volt a házgazda. Az ízletes gulyást s zamatos bort, amvel bennünket megvendégelt, sohasem felejtjük. Beszédek hangzanak, poharak csengnek, tervek születnek, gondolatok röpködnek. De múlk az dő, a hazatérésre s gondoln kell. Bncsut ntünk ennek a bájos helynek, megkondul smét a regényes hangulatkeltő, megható ezüsthangu harangszó s megndul a menet a Hétforrás érntésével hazafelé. Mkor a kőszeg vasút állomás felé törekedtünk, az ut mentén haladó távrósodronyokat ellepte a fecskék hadserege. Lehangoltan ülnek sűrűn egymás mellett a sodronyokon, ma Ksasszony napja van: búcsúznak a fecskék. Idegen országokba sodorja őket végzetük, bár szvük velünk érez. Ezért ülnek ott az ágakon hallgatag ajakkal, szárnyszegetten. Nekünk turstáknak s volt lyen fecskerajunk, egy mozgékony, vdám, áldozatoktól vssza nem radó, tettre kész csapat. Egy deg velünk élt, működött, alkotott, aztán akaratlanul s elhagyott bennünket. De tavasszal a fecskék vsszajönnek! Vsszahozzák a tívast, az uj élet vdámságát, az erdők zöldjét, a fészekrakás örömét. Jer s vssza újra fecskemadár, gyere vssza, gyere vssza újra, szeretett Kőszeg Osztályunk. Déry J.

3 1925. december 13. Kőszeg és V'd ke 3. Egy rtka fa a kőszeg erdőben Ambrózy Befagyott a Balaton. A napok óta tartó Mgazz István gróf tna földbrtokos írj t a hdeg következtében a Balaton s már teljesen polgármesternek, hogy. Kőszeg város erdejében, befagyott, úgyhogy ca?. vastag jégpáncél a Vöröskereszttől HZ Oház felé vvő ut mentén bortj. A Balatonon erősen fellendült ennélfogva a Z^gehegy hez vezető útelágazástól kb. to a télspor'. A jégréteg olyan vastag, hogy nehéz méter távolságra áll egy bükkfa, mélynek kérge kocskkal s lehet rajt közlekedn. A vdéken nem sm, hanem tölgyfaszerüen repedezett. gen sok helyütt a tartós hdeg matt a vasút Ezért azt a rtka alakot Fagus slvatca w -nak közlekedés zavarok szaporodnak. Több helyütt hívják és Kőszegnek, lletőleg megcsonkított és két mozdonnyal ndítják el a szerelvényedet. A természető nevezetességetől megfosztott hazánknak s ér éke botanka nevezetességét képez. ném enyhülés Az európa fagyhullám keletre hdegben csupán Nyugateurópában mutatkozk A fa, lle ve nhol u terület áll, ez évb f, n vágás lés délre vonul,»y tehát egy két nap alatt a alá kerül, ennélfogva arra kér Ambrózy Mgazz fagy gyengülése várható, de a hdeg dőjárás gróf a polgármestert, hogy ezen érdekes fának lovábbra s ktört. kegyelranztesen meg és ne vágják k. A polgármester a kérelme' tpljesf és erről a grófot A szalmazsák nem werthemkassza, ezt mndenk tudja és mégs nagyon sokan oda rejtk értesítette. el pénzüket, főleg a falus nép. Most smét ráfzetett erre a különös szokásra özv. Bárdcs Kőszeg szab kr. r. t. városban 1926 évben tartandó vasárok jegyzake : K/.árólag csak 'Istvánné nagygmcs lakós, k november 28 án állatvásár január utolsó szerdáján, azaz 27 én, egy zsebkendfbe begöngyölgmve 2, K át krakodó és állatvá-árok : márcus 22-én, május dugott el a szalmazsákba. Mkor másnap a pénzt 17 én, julus 19 én, szeptember ( án, október kereste, azt már nem találta ottan. Természe- 18 ón és december 13 án mndg hétfő napon. tesen rögtön az a gyanúja támadt, hogy a pénzt Hetvásárok sertésfelhajtással mnden szerdán: a nála melegedn járt két cgányasszony lophatta és szombton, ha ünnepre esk, ezt megelőző: el és azonnal jelentést s tett a csendőrségen. napon. Az állatvásárokra, amennyben zárlat A csendőrség cl s járt a megnevezett asszo nncsen, mndenféle állatfaj felhajtható, a vá ny oknál és házkutatást tartottak, d^ eredménytelenül. Azután elmentek ozv. Bárdcsnéhoz sártérre azonban csupu S7abá! yezerüen kállított és rányított marhalevéllel ellátott állatok helyszín szemlét tartan, amkor s kderült, bocsájatnok be, tekntet nélkül arra, h»gy azok hogy Bárdcsné a cgányasszonyok ottlétét megelőzőleg tüzet rakott ós u ígyujtáshoz a szalma eladásra vanuak e szánva vagy nem. zsákból egy jó csomó szalmát markolt k éppen Het hónap börtönre ítéltek dr Albert Istvánt. Csütörtökön délután hrdette k a szombathely törvényszék Manuszy tanácsa dr. Albert István j volt kőszeg rendőrfogalmazó bűnügyében az' Ítéletet. A törvényszék bűnösnek mondotta k nyereményedet sorsolnak k. Egy sorsjegy ára korooa. Kap UOK a dotany tőzsdék ben, bank és sorsjáték üzletben, postahvatalokban. Helyregazítás. Nlult vasárnap számban egy helybel ks asztaltársaságról megjelent cük keretében reám törtónt hvatkozás, hogy jótékony adományokat fogadok el. Ez a közlemény tudtom és beleegyezésem nélkül, egy lulbuzgó gyűjtő által lett nylvánosságra hozva. Kjelentem, hogy én semmfele gyűjtést nem végzek s adományokat semmféle célra nem fogadok el. Az érntett ks asztaltársaság a maga szuk kö rében vett néhány pár cpőt szegónysorsu tanú lóknak, de senktől nem kér adományokat. Márkus Kálmán ny. telekkönyvvezető. A Pest Tőzsde leguj bb száma kaph tó Kína Frgyes ujságeláru-só üzletében Kőszegen. arról a helyről, ahová előző nap este a pénzt dugta. Mután méar sötét volt, nem vette észre az összegöngyölt zsebkendőt, gy több mnt való sznü, hogy a pénzt a zsebkendővel ós szalmával együtt meggyújtotta és el s égette, amt ő dr. Albert Istvánt 6 rendbel közokrathamstás, 10 rendbel csalás, 7 rendbel skkasztás, 1 rend maga s legvalószínűbbnek talál. A csendőrség bel hűtlen kezelés bűntettében és ezért össz j a tovább nyomozást beszüntette. büntetésül 7 hónap börtönre, mnt főbüntetésre Termeljünk többet. Ma, amkor a gazdaság és K mellékbüntetésre, 3 év hvatalvesztésre, poltka joganak felfüggesztésére és' csökkenést mutat, amkor m gazdák semmként nyerstermények ára bár lassú, de folytonos a perköltségek megfzetésére ítélte A bün sem tudunk befolyást gyakoroln arra, hogy tetősből 5 hónapot a vzsgálat fogsággal ktöltöttnek vett a bíróság. vasút fuvar, a munkabérek, meg az par ter- magasabb árakat érjünk el, ellenben az adó, a mkek Ara olyan magas, amnő talán sohase volt, akk>r természetes >n agzdason tud megéln, ha földje csak oyan tormáseket ad, nut Kellemes szórakozást szerezhet, magának TYattner Sndor Sörkert vendéglőjében, hol jó bor mellett egy hárthatatlan nehézségekkel, csak ugy tuduak amnőket adott régen. Elekkel az általuuk el megküzd m, ha egy és ugyanazon területen fűtött tekepálya többet tudunk termeln, mnt amennyt termeltünk eddg, am egyáltalán nem lehetetlen, h várja a szórakozn vágyókat. Előjegyzéseket napokra elfogad a tulajdonos ben 33 q búzát aratott s mkor a ksgazdák- szén van olyan uradalom az országban, amely uak 1923-ban csak 7'5 q országos búzatermés A közhasznú es jotekonycelu allamsorsjatek átlayuk volt, a nagybrtokosok kö/.el 10 q búzát húzása december 30 an lesz a székesfőváros arattak kat. holdanként, Németországnak pedg n. kr. Pénzugyguzgatóság lottóosztályánál (Budpest, Fövámhz). Fóuyeremény 250 mlló, termése volt Semm egyéb oka nncs ennek, ugyanakkor több mnt 13 q brodalm átlag buza jutalom 250 mlló, tehát szerencsés esetben 500 csupán az, hogy a nagybrtokosok, meg a német mlló készpénz, azután 50, 20, 10 stb. mllós gazdák jobban szántjk, művelk s trágyázzák föld; eket, mnt a m ksgazdínfc és középbrtokosau, m^rt a nagy termésenek egyedül ttka a helyes ós jó szántás, boronálás ós dus trágyáz \s. Lesz e helyen erről szó gyakrab ban s, most csupán arra kívánjuk felhívn olvasóuk fgyelmét, hogy semmféle tavasszal elve tend magot se jé olyan földbe vetn, amely télen át szátatlanul állott s csak tavasszal vetés előtt szántják fel, mert az lyen földbe vetett mag mndg ksebb termést ad, mntha a talaj ősszel lett volna felszántva. Ha tehát elmulasztottuk volna az ősz szántást, lessu* k a fagy mentes dőt s tegyük ezt meg most télen, mert még a mostan szántással s megadjuk a lehetőséget arra, hogy a föld több vzet szívjon magába, mnth tavaszg szárítatlanul állana, mert a talaj víztartalmának nagysága rendkívül nagy befolyással van a termés nagyságára. Ügyeljen bevásárlásanál védjegyünkre! Végrendeletben nagyanyánk E bőlcseseget hagyta ránk: Kávéfőzésben nncs újmód. Ahhoz csak FRANCK jó. ha valód! A pécs Erzsebet tudományegyetemen a rendes beratkozások január hó 7 tő 18 g eszközöltetnek. Az egyetemnek deglenesen Sopronban működő evangélkus httudomány kara hallgatónak beírása a kar székhelyén ejtetk meg. Azok, akk nem voltak még ezen egyetem hallgató, kérvénvezés utján nyert felvétel engodély alapján év január 23-tól 28-g ratkozhatnak be. Ezen felvétel kérvényüket január 7 g bezárólag nyújthatják be az lletékes kar dékán hvatalába. Az utólagos beratkozás februr 10 g dékán, azontúl február 18-g reclor engedéllyel végezhető. Az egyetemre való felvételért, tandíjmentességért, köztsztvselő tandíjkedvezményért, menzakedvezményért ós nternátus felvételért előterjesztendő összes kérelmek egy kellően felszerelt kérvénybe foglalva, melyhez egy felzetlap s csatolandó, az lletékes kar dékán hvatalába nyujtandk be. Poltúr-rongyokat tsztn kmosott állapotban mnden mennységben vásárol a Kőszeg Bútor ós Fapar Kész vény társasg a Krály uton. Állat az emberben! ulókórcs község elem skola tanítója, Gergely Zltán négygyermekes családapa borzalmas dolgokat müvet a reábízott leánynövendékekkel Az abaujszemere csendőrség nyomozása megdöbbentő adatokat kutatott fel éves tanulóleányok azt vallották a tanító ellet, hogy a legsúlyosabb ember merényletet követte el velük szemben. Hét leányon lehetett meg dlaptan, hogy az önmagáról megfeledkezett omber egész életükre tönkretette őket. A négygyermekes családapa tantó ellen sznte hhetetlenül hangzó súlyos vád pontjat a csendörség nyomozás a legksebb reszletég begazolta. A csendőrség letartóztatta a tantót ós beszállította a mskolc ügyészségre. A tantó letartóztatása óta Kórody István református lelkész vezet az skolát, ahova a növendékek közül azok, akk egészségesek, smét eljárnak az skola előadások hallgatására. Anyakönyv kvonat az elmúlt hetröl. Születések: Schatzl Ernő Sulyok Mára: Ilona r. k., Matz József Begner Teréz : József r. k., Nagy József Molnár Petronella : Petronella r. k. Matz József ttöcske Erzsébet: Ilona r. k., Horváth János Horváth Réz; János r. k. Házasság: Stehlk Ede Taasl Kataln, Bács Nándor Ivappel Anna. Halálozás: Wedl l erenc 49 éves, szívszélhűdés, Resetercs Ferenc 1 hónapos, tüdőgyulladás, N gy Petronella 5 napos, életgyenge3ég. 1 & 0 5 ó l a m l e é w b e n a legelőnyösebb karácsony occaso utísár Stern József r.-t.-nájl5 Budapest IV., Calvn-tér 1. 34<*rjük vételkényszer nélkül személyesen meggyőződn rendkívül lemérsékelt árankról! f^t Ezen lapra való hvatkozásnál készséggel küldünk mntákat és rendelményét bérmentve szállítjuk. B B

4 4 Kőszeg é» VdAke doc^mw 13. Beküldetett. Tsztelt Szerkesztő urnák a cu rcsempé székhez adreszált sora adják a kezet -be a tol lat. Nem tartozom a cukorcsempész k céhé ", soram tehát nem akarnak válasz le-n. Nem! Csak k akarom mélyíten azt a gondolatot amt felvetett és gy Írásomban ugyanazon cl vezet, mnt a Szerkesztő urat: félrevtrn a ha rangokat. Szerkesztő ur ezt ugy vél elérn hogy egy jó tanáccsal, mely megszívlelendő enne, szolgál a csempészeknek: adják meg magukat, ha utolérte őket a sors keze a vámőr személyé ben, mert jobb egy-két napg üln" mnt,dő előtt örökre koporsóba zárva lenn". Ez a jó tanács eszembe juttatja egy fatal lengyel z^dó orosz katonának mndenesetre mély éle'bo e- lotre valló mondását, ak mkor elfog u a Kár pátokban ós megkérdeztük, hogy mért adu meg magát, mgyen felelt: gondoltá n jobb egy pllanatg gyávának lenn, mnt c^y életen át halottnak. Félek, hogy a Szerkesztő urnák ntelme célt nem ér, mert s'.ámtáson kívül hag*ja a magyar vrtust. Én azt hszem, hogy h meg s torpantotta a halálos lövés a környékünk csempészenek vállalkozó kedvét, azt el nem vette. El nem vette pedg azért, mert annak mélyebb oka vannak: könnyű, munkanélkül pénzszerzés lehetősége, kalandvágy, bűnözés hajlam, munkanélkülség, tudatlanság, meucl hetés gondok stb. Lssuk a legutóbb szomorú esetet: Ama scs József 25 éves nemescsó nős családos ember, akről azt olvasom, hogy községe jobbérzésű, dolíos, józan, családját szerető és gondozó polgára volt, me^erségszerücn.üzletszerűen" csempészett Utolsó szerencsétlen utja alkalmából s 20 kg cukrot csempészett üzlet szerűen" és egy ks darabka csokoládét a zst-bé ben az édesapát otthon váró ks fa számára. Elcsípték. Meg nem állott. Bűnözött és megbűnhődött u^y, hogy bírája, ak gazságo, o z tott felette, nem volt kíváncs arra, mt tud előadn a védelmére, nem volt kváncs a tanuüra mesteren felépített ügyész vád- ós spnekben, fordulatokban gazdag védbeszédre, appeütára,, kegyelemre. Mnt ka ; o;a s, mnt jogász Ls törvénytsztelő, u. n. fejhjtó ember vagvok. Mégs Szerkesztő ur! am or tgjrészt ezt kell lát I nom és halunou;, másrészt pedg ugy tud pj hogy waggontételekben (tehát en yros é m u. en detal mnt a szegény Amacscs!) cse-p^szo szombathely csemés/ek három hol tárgyalás után egy-két hónapot kaptak, h t :np'a, l.z.- dozk bennem az gazságérzet. 20 k^'. cu uérí és meg nem állásért halál, waggon tx l t. okrathamstásert egy kél hónap, gen tsztel Szerkesztő ur tt valaun mucs ü'dben! Mert ugy látom, hogy annak a szegény x\nacscs nak módjában le'.t volna waggoutelelükb-ü s boln a cukrot és elcspetve pedg nem paraszt ésszel futásra gondolt volna, hanem egy kh rafnérával egy ks kozokrathame s jutott; volna az eszébö, mnt mentő gondolat, valahogy jobban járt volna! Ez pedg gen tsztelt Szerkesztő ur! nncsen rendjén! Az államban megszervezett társadalomnak kötelessége a bűn útjára tévedt polgárát megjavaü, belőle smét derűk munkás embert neveln, vsszaadn őtet a társadalomnak és C9ak másodsorbn fenyíten, (elrettenten a múlté!) vájjon eleget tet'ünk e őzen kötelezettségűnk nek a szegény Auucscscsal szcnbonv A fegyverhasználat jogos volt gy állapította meg az el^rt h tóság. Nem smerem a vámőrreglamát. Nem tudom, hogy szó. Ugy e, hogy a vámőr u meg nem álló csempészt lelőn tartozk ; vagy u^y, hogy lőn tartozk reá. Az első eselben embertelen es sürgősen megváltoz- jta'andól Az utóbb esetbeu pedg koktatmdó M vá-nőraég, hogy csak a f gyverosen elleutvi!» mpéaznek Olzandó a vér.', u másknak»l-'g a lábába! No ós kérden Szerkesztő ur ezíel v.-jjon az ügy aktá lez rult»k e? Ezzel *l<>g't tel k a.. lu.'t k. ;k 1; '-'ettégüknek? Szer keb/.tó ur ugy rj.t, logv Amest's mrat -rség^erüen csempészett; tnt én ugy értek, ' -.y havonta többször trándult a batáron ml éa mndg kg. cukorral tért onnan vssts, amg el nem érte őt v gzete. N m hszau, hogy a szegény Amar<csé naponta cu'orstt"m nyt ettek volna doaaortnek Qgjr jól elfog^aastott többfog oos ebéd ttán, hogy a ks Amacata árva klószám ette vo'na «kockacukrot és uy nem hszem, logy ez ü loísz< rü-. becsül pészett kockacukor náluk fo gyott voln» el. 11» nem í gyott el, valószn tu dott raj^ vn'jy talán megrendelésre asál'ott t a szerencsét! n? 1 Arra, bogy k volt a íobüuttrsa, a 1 Ibujtcj, arra már nem kváncs a kszállott bzottság? Azt, ak enn< k a szerencsétlen embernek a sz génységét, tudütl nság-t f-lhas7t álta és ak a Szerkesztő ur által koronában kkakuláu e<y üzlet ut ny«-reso-«' nagyobbk felét talán eltette, n m ér el az gazságszol gúlatas keze? Amacscs r ndes, dolgos ember volt, u_y h tllom; m vtte ezt a szerencsétlen nbert a csempészet bűnös útjára? Ilt a tél, jönnek a hdegek, vájjon meg volt a szerencsétlennek és csaladjának, akket szeretett, a télrevalója törődött e, törődk e ezzel valak? Egy vlgégó* u n megfogyva vagyunk m: magyarok. O.esó volt az emberélet, tt az deje, hogy ámét drága legyen! Mnden csep.» köntött magyar vérért haláos vétók, ^ég ha bűnös vér s az! Esert és mert egy vághá ború vérgozétől nem megttasul'an, har.em meg und rodtan állollan mí g oz d^t nagy roh másában gy pllanatra a szegény Amacscs magyaro útak a holttest; oé!, hogy félre verje n a haranüoat: lletekesek tt seg!.eu, tt vá loznn kell! L)r. S A KŐSZEGI KERESKEDELMI BANK R. T. alulírott felszámoló az XXXVU. t. c a alapján közzéteszk, hogy a f. é. november ho 25-en megtartott rendkívül közgyűlés a részvénytársaság feloszlását elhatarozta es a felszámolás eszközlesére a felszámoló megbízást megadta, amnek következteben felhívjuk a társaság htelezőt, hogy köyeteléseket ezen hrdetmeny közzétételétől számított hat ho alatt érvényesítsek. A megválasztott felszámolók : Deutsch Atur, Freyberger Ferenc, Stpkovts István, Seybold Kálmán, Róth Sándor, Kőszeg József. A jeyes víz tatasa karos az állatokra Tél nagy hdegben az állatok nagyon s k vannak téve a meghűlés s ax ebből szár:nv/> tüdőlob veszed'imének, azért mert többnyre ulbdeg jeges vzet sznak, moly o'y na^'y mértétber hűt le belső szervezetüket, hogy arvak ká»-os következménye sznte elmaradhatatlan. E bajt elkerülendő, az nt > vályub\n POS w szabad vznek állan, s azt csak közvetlenül tatás előtt kell negutírn, az tatás után vssza mradó vzet pídg azonnal lefolyatn. Svajcban 35 fok a hdeg E nb^roaahkezet óta ut^m volt még akkora hdeg deco nber elején mnt az den. A svájc Jurb.to legutóbb 35 fok Celsusra sülyedt a h^mírséklet. UU'JTjUL V I L M O S fa- es dszmueszteígalyos üzemenek fóküzlete Kószeg, Krály-ut 5. aracsox vámár! Raktáron tart; Fng-Pong (asztal tensz) gyerrnekraketa. Turul labdaveröta, ródl, skbot. Nyugagy, vendegagy, tggöágy vszaoadban. Oyürü és karzatos hnta, Png-pong labda es verofa. Roulete, sakk es donno dobozban (utazás célra s). Ks szekér, talcska, dugós psztoly, kf. nagyag. bakk vászon kt. nagys. bzamoóallvany. Fark színes karka bottal. Bllard dakó, golyó es bur. So- és fuszertartó, vajtorma, mozsár, sodrófa, passzrozófa, husverola, fözókanál. lszt-, so- es tuszerlapatok, asztalra összehajtható fatalca, taska szatyor, karka, tojastartó, csgateszta csnáló, ruhamosóűeszka fából Vllamos állolampa. Facsular, vl. ttlszerelve, selyemernyők kl nagys. Zongoraszek, kottatartó, allo- es faltogas, fuygonytartó, tórukózotartó. Szalon- es varróasztalka. Vrág-, szobor- es kotty v- alvany. Fal vrágtartók, tele ruhatartó, 5d tele konyha fatargyah, 100 féle gyermekjátékok. Lombfűrészdeszka es szerszám. Kazetta mnden nagysag és kvtelben. Ruhaszárító csat, háttáska. ából, székulcs. Hullám-, gór- es gyöngyléc. Gyermekkocs, rokka, kerek es óval Kep- es talcakeret Tömegckkek gyartasa. üep- es szerszámnyelek. Hordocsap, dugó, srödl és parafa. Kugugolyo Lgnum sanctum taból, kuglbáb g>ertyantabóí. Szjkerck géphajtásra ábo stb. sto - m vülüb üayolypne xarteteü ma.t atalános vot a panasz az euult oaszcl, atuely most szünete ugjan, de ugy lőhet, hogy tavasszal ujult érövé lor elo, s andju növényén tolytatja kártétele egeazen juuus kozopég. CsaK lkáu OÍVOZ oyan nagy kat, uut okozott most, amkor ueu egy üeyen egosz taüakat kellett Ks^ama. A bagoty-ple ejeu különben állandóan kel vedjke^, elsősorbaa gyuu rtással, mert egyojosodju guzd sagokb.w tesz a legnagyobb kat. A fődőnek sonaoej szbad gyooosükluk. lenn, uerl peléu nudg csak a 'gyomok koz.é rakja, rf/autan kell teüát, mhelyt I gy ouosod ke*d. Nagy tlleuségo a sores-, a ^uja-, m.-g u özupor'osztat műtrágya s. A bzanlas aa alo tau»aüou tunüg veltínc 50 10U do. puykauaü. ü e^m, vetes. elotl 2 3 hüllő p^dg uudg hcrtesekne uelonc a laüa : ka curao, s neu vo.ua pauas- lóboo u vetos bago.y-püo kuuel aoaíl KUlonoaeo a szupjrj tobztáual tr. gyazoa táblákon, melyüüül foltunó modou korú. Temetőből jövök!... Temetőből jovók: bánatos az arcom... Lelkemet otthagytam azon a srhanton! Kónnyezo szemekkel» nezek vssza raja, meg el nem takarja előlem a ven ták lombos koronája s az est komor árnya! Temetőből jovok : hazafelé tartok végső bucsut ntek telelek sírhantok! Muor jövők vssza de t hozzatok? Lehet, hogy megnt csak hosszú evek utan? Vagy sohase láttuk? En gondolok rátok! Temetőből jövök: talán utoljára!... Vssza kell óh térnem a zajos vlágba! S ujbol magával ránt forrongo örvénye.. Elszáll a lelkemből, mnt vharvert madár az öröm, a beke! S újból vsszatér-e? Schultz Imre. m Maradék A.rulxáz nagy karácsony vására utolérhetetlen választékban, á.'ban, mnőségben. Tessék meggyőződn! Fontos az ár ^flfet de fonosabo a mnőség! 1 ruha 3 m.gabardn szövött dvatsz K I 3 pepta szövet K 1 ruha 3 m. schottsch és cslkosszöv. 128.OuO K I 3 H gyapjú schevot szín s K I ruha 3 n. legí. gyapjú schottsch K,. puujln 245 (100 K Mnden vevőnek saját jól felfogott érdeke, hogy a MaradéK Áruház meglátogatását programmjába gondolkozás nélkül felvegye. Elsőrangú mnősegbet mosott kelengyevásznak, chffonok mélyen leszállított 17, 18, 19 és 21 ezer koronás árban méterenként. Krasz Adolf íaradék Áruháza Nomtl'ly, lrály-uc O sa. 1 L» l J 4 l t 4 f 4 7 } * L 1

5 192.) dop^mw 13. Krts7p,a YdAko 5 Pehely 11 Pehely paplanok BRAUN ES BIEL í Fosztott toll Vattapaplanok SZOMBATHELY, Krály-utca 1 szóm. Átdolgozások rövd dő alatt mérsékelt áron készülnek Matracok Vasbutor Rézbutor Gyermekkocs JVCegkezdődött a nagy karácsony vásár < ettgyel ídezsö ur és nő dvatüzletében, hol gen előnyösen szerezhet be karácsony szükségletét férf angol kabát- és uhas2öveukfcft», nc kcsítfw- és ruhs^trcvbcn, ugrs2ntc'n kazánokban, Schottsch, kamgarn és 9abardn szövetekben. Jíaflö választék ut és nö fehérneműkben, valamnt nö gyapjú és flór dvatharsnjákban és férf zoknkban, továbbá keztjükben, nyakkendőkben és selyem-sálakban. ÍDús választékban: Jöx kötött kabátok és mellények, leányka kötött garntúrák és legújabb sapka-sálak. 1 teljes ruha: 8 méter kockás szövet X 3 ruha X 3 schottsch,, } íbarchet métere. 2P.OOO JYlosó delén métere jk Vászon métere JC Sznes etamn Karácsony kárusítás náíalftárgytk jutányos Ugyanott aranyat, ezüstöt tört állapotban legalkalmasabb beszerzés helye órás- és ékszerüzlete Kőszeg, Várkör 3 szám. K k s z e r e k : l<><>(>snosnl)> tevttclhen, nnn.v ós ezüst árban kaphatók. lí nrköt öó'nk, karkötök, gyürrtk. ftll>evslót, stb. Ezüst és nckel nö órák mndenféle kvtelben Mndenfajta optka ckkek, úgymnt szemüveg, hőmérők, cvkkerek, a legolcsóbb árban kaphatók. 1 0 % - l c a l o l c s ó b b ha karácsony szerz be a szükségletét mnt Burgenlandban hol mndennemű javtások és ujtások s olcsón eszközöltetnek. Tekntse meg a nagy kalapraktár! Egy modern 3 s s o á s l a k á s mellékhelységekkel a s o a a a l á t a d ó. Bővebbet a kadóhvatalban Egy jókarban levő n y e r e g S / é t sel eladó. Megteknthető Dömötör Gy. szíjgyártónál. Értesítés. A kőszeg Hangya szövetkezet smételten felhívja a tagjat, hogy az év osztalékot és vásárlás vsszatérítést fljet. Felkéretnek a tagok, hogy akk az üzletrész (sárga) könyvecskét nem adták le, hogy hozzák magukkal. Ezen kfzetések az rodában, pénztár órák alatt (d. e és d. u. 4 6-g) december hó 31-g eszközölhető. Előfzetést bármely főváros lapra elfogad Róna Frgyes hrlap-üzfete. Ugyanott többféle sorsjegyek kaphatók. Karácsony fadsztésre karácsony sütemények és cukorkák legolcsóbban nálam kaphatók Nagy választék. 95 drb korona. Mnden saját készítmény és olcsóbb a gyár árunál. Szekér József cukrász Kőszeg, Várkör 37. Legszebb karácsony ajándék! punrjjiv gyorsvarrógc K'k kaphatok bárrrkjcma hol mrden jobb varrógép üzletben Ahol nmes, oda drekt szállít a vezérképvselöség SZÉKELY ZOLTÁN BUDAPEST VII., Akácfa-u. 34. Kötőgépek, orsózó és bolyhozógépek, ajourozógépek, tambourrozógépek, gombprések, butznk, berwendlng, 1,2, 3 fonállal, mnden parra krtön specáls varrógépek. Kérjen ajanlatot az par megadásával. Tük az összes gépetrhez l. sz. Árverés hrdetmény. Kozhrré teszem, hogy Paszner Sándor tulajdonát képező a kőszeg 3801 sz. tjkvben A /b hrsz. a. rt Schnederberg dűlő kb 992 n-öl kterjedésű közvetlenül a Schnederberg vendéglő alatt elterüld gesztenyés és gyümölcsös a tulajdonos megkeresése folytán általam Kőszegen a hv. helységemben december hó áo-án (vasárnap) délután 3 órakor megtartandó önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek e'hdntk, Az árverés feltételek rodámban a hvatalos órák alatt megteknthetők. Kőszeg, dec. 10. Dr. Halk Mksa, mnt PKEFKEL JÁNOS köszev kr. közwxyróuek a sombatuelf kr. közjekyzöj kamara nárm vígxíkfvfl elsmert helyettese Hízott sertést megvételre keresek. Cm a kadóhvatalban Pft Árverés hrdetmény! Alulírott bíróság kküldött az I8HI1 év XX t. c értelmében ezennel közhírré tesz, hogy a kőszeg kfr járásbíróság 1925 év Pk számu végzésé következtében Dr. Szovják Hngí ügyvéd által képvselt Pollák Sándor javára 10, K s jár. erejég 1925 ev augusztus hó 22-én foganatosított kelégítés végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 16.OTO.OOI> koronára becsült következő ngóságok, u m. buza, rozs, zab, egv vöstarka bkaboru, Snger varrógép, mely ngóságok a Kösíeg Kereskedelm Bank r.t. javára 5, K és jár ereég, Schrener János javára Ko76.t)0D K és jár. erejég kelegt s végrehajtásg le- és felülfoglaltattak nylvános árverésen eladatnak. Mely árverés a kőszeg kr. járásbíróság 1H25. év l'k. 1118/925. sz. végzése folytan 10,500.(100 K tőkekövetelés, ennek dec. 1 napjától járó h.rv l, " 0 kamata.. vás kftltsét 232 5CK) K "A.0,, váltódj és eddg összesen I,6$10f)o K-ban bírólag mar megállapított könségek erejég Kőszégszérdahely községben 12 számu háznál leendő megtartására év december hó 23. napjának délután ',.2 órája határdőül ktzetk és ahhoz a venn szándékozók oly megjegyzéssel hvatnak meg, hogy az erntett ngóságok az IfWfl év LX. t. c. 107 és 108 $-a értelmében készpénzfzetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szüksog esetén becsáron alul s el fog adatn Amenyben az elárverezendő ngóságokat mások s lefbglaltatták, azokra kelégítés jogot nyerte* volna, ezen árverés az 1881 év LX. t. c í-a értelmeben ezek javára s elrenelfetk. I Kőszeg 15*25. december (3. napján. Hermann Ferenc kr. br. kküldött Egész és fél hízott dsznók hétfőn a főtéren kaphatók olcsóbban mnt háború előtt

6 t Köszet? és YdéKe dpc mw 13 József r )l '1 l KŐSZEG, KOSSUTH UJOS-U. 2, Hagy karácsony occaso! Mélyen leszállított árak! Cskós és kockás dvat szövetek K Ruha szövetek dupla széles Kamgarn szövetek dupla széles Mosó Dvat Eponge vole barchet flanel) 32 ezer ezer ezer ezer Vászon Nagy valasztek elsőrangú no kosztüm- és ruhaszövetekben sma velour és angol dvat kabát szövetekben, angol férf és kamgarn öltöny kelmékben, doubl felöltő, télkabát szövetekben, valamnt vásznak schffonok damasztáruk, SCHROLL-féle schffonok és vászonkülönlegességek, ur és nő dvatckkek. flutó -fuvarozás! Állomáshely: Strucc-szálloda Ha kényelmesen akar utazn és sok dőt akar megtakarítan, ugy bérelje k Lndenmayer Károly modern csukott autóját, mely * bárhová és bármkor rendelkezésére áll! LINDENMAYER és TÁRSA Ne spekuláljon sokat, hogy mt vegyen feleségetek vagy leányának karácsonyra. Egy ktűnő uj varrógépet kap kenyelmes L E P O L D részletfzetésre G É Z A mechankusnál, Flamsch pékmester házában. Meg sem érz a részletfzetést I KŐSZEG. Elsőrendű pormentes porosz C 7 r ^ ul*\l\ n 1 es udgott tűzfa házhoz szálltva kapható SCH W ARZNÁL, Gyöngyös-u. 15. Itt a tél, hdeg van, de azért nem kell fázna, hanem sessen SCHWARZI. a < 4 y ö y Ö M - t c á b a, ahol mnden megerőltetés nélkül keóuező részletfzetésre s kaphat férf- és gyermekkabátokat férf- és gyermekruhákat, nőés leánykakabátokat Kőbánya Polgár Serfőzde R. T. ktűnő mnőségű PORTER SÖRE kapható tt Kőszegen mnden jobb vendéglőben, kávéházban és füszerkereskedésben. Árusítja a Kőszeg Sörfőzde R.T. VARRÓGÉPEK KERÉKPÁROK uj és használt állapotban állandóan raktáron Farkas József n«<toqjkusne»terét Kőszeg, Krály-ut 16 sz. Csnos földszntes modern h á z 5 lakással és szép kerttel akár az egész vngy bármelyk fele e l a t l t f. Cm megtudható n I: adóhvatalban. Nyomatott Kína Frgyes könyvnyomdáj: b&u \ós7pj:en. ELEK a..mutató" nftct<en»h»t»u Műsor: Vasárnap, december 13-án Mától fogva d. u. 3 órakor s lesz előadás, mérsékelt helyárakkal. Larsac asszony leánya Hans Müller regénye flmen 7 felv. A főszerepben MARY MASCOTT és BIMBULA. És a ksérőmüsop. Műsor : Szerda, december 16-án : Ujjé, a lgetben... (Május álom) Két ks varróleány regénye (3 felv. A főszerepben Henny Portén. És a ksérömüsor. S143E v ö r r ó g r é p motorra í és varrófénryi a sghaaznosabb karácsony ajéndélc S<ngar varrógép részv.táf*. Szombathely, Krály-utca 1. Gyümölcsös-eladás. A Krály-völgyben dél fekvéssel e«y 872 Q-öl kterjedésű gyümölcsös kert házkóval (Lusthaus) nálam szabad kézből eladó. Dr. SZOVJÁK, ügyvéd. Használt Snger féle cpofoltozógép és gomblyukvarrógóp eladó. Cm : Varga Imre Kőszeg

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre. évfolyam. Szarva*. 1910. november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata 770-852 között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Már kapható a 2008-as Kalendárium. Áll a város karácsonyfája TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL 2007. december 4. XV. évfolyam 24. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Már kapható a 2008-as Kalendárium Nagy érdeklődés

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/ Gyertyák fényénél Advent a karácsonyi előkészület, a reménykedés ideje. Egy- részt utalás a történelmi adventre, a választott nép Messiást váró évezredeire, másrészt készület karácsony ünnepére, Jézus

Részletesebben

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz.

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz. VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke VIII. évfolyam 2. szám *Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat* 2001. február KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E

Részletesebben

Itt az idő, válasszatok.

Itt az idő, válasszatok. VfiROSUtll< GYOltIAENDRŐD IX. évfolyam 9. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2002. szeptember Itt az idő, válasszatok. Hazánk felnőtt lakossága

Részletesebben

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL

Harangszentelés HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL 2008. november 18. XVI. évfolyam 23. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Lapunk tartalmából A művészet tragikus Isten-keresés 2. oldal Békésen ünnepelt no - vember 7-én a Mun - kás párt

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben