A nemzetközi tkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi mköd tke betelepülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi tkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi mköd tke betelepülésére"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi tkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi mköd tke betelepülésére Doktori értekezés tézisei Farmasi Attila Sopron 2010

2 Doktori Iskola: Széchenyi István Gazdálkodás- és szervezéstudományok Vezetje: Prof. Dr. Székely Csaba DSc Program: Pénzügyi program Vezetje: Dr. habil Báger Gusztáv CSc Tudományág: Gazdálkodás- és szervezéstudományok Témavezet: Dr. habil Báger Gusztáv CSc

3 A munka elzményei és a kitzött célok A disszertáció témaválasztását meghatározta, hogy a közgazdasági diplomám megszerzése óta a pénzügyek és azon belül is a tkebefektetések különböz formáival foglalkoztam. A Nyugat-Magyarországi Egyetemmel 1999 óta állok kapcsolatban, ahol "Pénz és tkepiacok" valamint "Tzsdei ügyleteket" cím tantárgyakat oktattam, valamint még jelenleg is vizsgáztatok. A témám megválasztásakor a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyetteseként dolgoztam. Mindennapi tevékenységem volt a Magyarországról külföldre irányuló tkebefektetések segítése. Felels voltam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. stratégiájának megfelelen a magyar partnerrel közösen kiválasztott országban befektetési célpontokat felkutatni, majd végrehajtani a célvállalat felvásárlását. A disszertációm megírásával célom az volt, hogy a Közép és

4 Kelet-Európában megvalósított akvizíciókon keresztüli tapasztalatok segítségével tudományosan is feltárjam a tkeáramlás mozgató rugóit, motivációját. Téziseim meghatározása az elzetesen elképzeltekhez képest legfképpen a tke áramlás irányainak meghatározásában változott. Az alapveten nyugat-kelet irányú tkeáramlás napjainkban némiképp módosulni látszik, de ez nem éri el azt az ingerküszöböt, amely a korábbi elméletek radikális elvetését vethetné fel. A nagy tömegekben, fképpen az utóbbi 5 évben felhalmozódó tke, még nem indult el visszafelé, a hagyományosan tkét exportáló országok irányába. Nem változtatta meg a hagyományos tkeáramlási irányt. A feltörekv országok (pl. Oroszország, Kína, arab országok) tkeexportjának fejldési dinamikája ugyan meghaladja a világátlagot, de volumenében a látványos fejldés ellenére egyelre nem jelent veszélyt a fejlett országok tkeexportban elfoglalt helyére.

5 Néhány iparágban, mint például az információ technológiai szektorban, vannak példák a korábbi anyavállalatok visszirányú felvásárlására, de ez még nem nevezhet tömegesnek. A munkahelyi védés óta eltelt idszak drámai változást hozott az értekezés f témájának számító nemzetközi tkeáramlás területén. A évben kibontakozó pénzügyi válság okán jelentsen visszaesett a tkekihelyezés. Eltérbe kerültek a befektetések olyan formái, amelynek célpontjai jellemzen a válság hatására megszn vagy csd közelébe került vállalkozások eszközei. A szabad befektethet tke összege csökkent, az az iránti igény pedig megntt. A jelenlegi felvásárlások és vállalatösszeolvadások száma drasztikusan csökkent, értékük pedig zsugorodott. A kutatás tartalma, módszere, indoklása A disszertáció két, témájában azonos, de földrajzilag elkülönül kutatás eredményeit tartalmazza.

6 Az els téma a globális tkeáramlás nemzetközi statisztikájának elemzésével indul. A világ tkeáramlásának elemzésekor bemutatom a legfontosabb pénzügyi és gazdasági szereplket, feltárom motivációjukat, ismertetem és saját tapasztalataim alapján véleményezem a mköd tkeáramlással kapcsolatos elméleteket. A határokon átnyúló összeolvadási és akvizíciós (M&A) tevékenység leírásával a tkemozgások egyre jelentsebb módozatát mutatom be. Külön foglakozom a kínai, valamint a dél-kelet ázsiai országokba áramló tke történetével, és eltér fejldési pályájával. A világ tkeáramlásának vizsgálatát földrajzilag egyre szkítve az Európai Unió mköd tke mozgásainak vizsgálatával folytatom. Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó tagállamok (itt a legfontosabbnak tartott Visegrádi országok) globális tkepiacba való viszonylag rövid id alatt végbement bekapcsolódásának okait kutatom.

7 Az els fejezet utolsó részében a magyarországi mköd tke áramlását elemzem. A magyar tkeimport és tkeexport elnyeit, illetve hátrányait rendszerezem. Bemutatom az elz fejezetekben már ismertetett nemzeti fejlesztési társaság a Corvinus Zrt. befektetéseit, annak sajátosságait. A második téma a rendszerváltás utáni Magyarországon lezajlott mköd tke beáramlást vizsgálja egy lineáris regressziós modell segítségével. Ebben a modellben regionális, kvantitatív változók, valamint az adott régióba áramlott mköd tke mennyiségének kapcsolatát vizsgálom. A megyei statisztikai adatok felhasználásával, azok kapcsolatát elemezve vonok le következtetéseket a befektetések telephelyválasztására vonatkozóan. A befektetési döntéshozók a modell alapján jól behatárolható motivációk, illetve összefüggések alapján telepítik befektetéseiket. A kutatás egy, a kilencvenes években elvégzett egyedi kutatás továbbfejlesztett és frissített

8 változata. A kutatás módszertanát továbbfejlesztettem, annak idbeni hatályát az eredeti idpontokhoz képest jelentsen meghosszabbítottam és a vonatkozó következtetéseket az egész idszakra vizsgáltam. A hosszabb idtáv markánsabban mutatta meg a korra jellemz gazdasági folyamatok alakulását. Az eredmények A doktori értekezés legnagyobb eredményének a tkeáramlás globális és hazai motivációinak rendszerezését és a magyarországi motivációk kutatással alátámasztott megállapításait tartom. Az értekezés fbb megállapításai a magyar tkebefektetések eloszlására vonatkozóan: Az iparosodottsági szint és a gazdaság nagysága a magyar régiókban (megyékben) pozitív korrelációt

9 mutat a mköd tke áramlás nagyságával. Az iparban foglalkoztatottak száma és a munkanélküliségi ráta közül bármelyik lehet attraktív, semleges vagy éppen riasztó a befektetések szempontjából. Nem valószín, hogy a mköd tke áramlás szempontjából lényeges lenne a megyék között bérszínvonalban tapasztalható meglév gyakran nagy különbség. Mivel a munkabérek Magyarországon általánosságban alacsonyak, ezért más tényezk sokkal nagyobb súllyal esnek latba a befektetk döntésében. Az alacsony munkanélküliségi ráta közepes gazdasági fejlettséget is mutathat az egyes megyékben. Mindeközben érdekes módon a modell tanulsága szerint a magas munkanélküliségi arány nem jelent feltétlen kedveztlen adottságot a mköd tke számára. Példa erre Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol a rendszerváltást követen bezárt bányák és üzemek elviselhetetlen nagyságú munkanélküliségét a privatizáció keretében beáramlott külföldi mköd tke

10 enyhítette. Az infrastruktúra és az oktatás fejlettsége kifejezetten pozitív hatással van a mköd tke áramlására. A fvárostól valamint az Ausztriától való távolság negatív korrelációt mutat, mivel a legjobb infrastruktúra és a legtöbb vállalkozás Budapestre és környékére koncentrálódik, és a mköd tke Ausztria irányából érkezik. Ami érdekes, hogy az Ausztriától mért távolság kezdetben szignifikáns a késbbiekben pedig inkább Budapest veszi át ezt a szerepet. Tézisek: 1. Tkeáramlás iránya A tkeáramlás a hagyományos elmélet szerint a fejlett országok irányából a fejletlenek irányába áramlik. Ez kutatásaim alapján nem mondható kizárólagosnak, ugyanis a perifériákon létrejöv tkeakkumulációk ellentétes irányban is helyet keresnek.

11 A hagyományos tkeáramlási irányok nyugatról-keletre a centrumtól a periféria mutatnak. Az elmúlt közel 30 év fejldése megmutatatta, hogy a feltörekv országokban is létre jöttek olyan tkeakkumulációs központok, amelyek megfordítják ezt az irányt, ha még nem is olyan mértékben, amely elegend lenne a tétel megdöntéséhez. A gazdasági folyamatok a világ globalizálódásával felborítja a hagyományos tkeáramlási útvonalakat 2. A fejlett gazdasági övezetek közötti tkeáramlás A tkeáramlás dönt hányada a gazdaságilag fejlett területek között áramlik. A három gazdaságilag legbefolyásosabb térség (Észak-Amerika, Európai Unió, Japán) bonyolítja le a tkeáramlás meghatározó részét. Ez nemzeti szinten, Magyarországon is megfigyelhet, ugyanis a fejlettebb gazdasággal rendelkez megyékbe még mindig jelentsen több tke áramlik, mint a fejletlenebb megyékbe.

12 3. A tkeáramlás motivációja A befektetési döntések esetében rendkívüli fontossága lehet egy-egy új befektetés szempontjából, az új tkeforrás központok létrejöttének, adminisztratív korlátozásoknak a tke befektetésében, kulturális azonosságoknak az eltér gazdasági fejlettség területeken, valamint vallási vagy etikai koordinációknak. E tézis szerint a hagyományosan csak a termelési eszközök olcsósága miatti tkeáramlás a fenti szempontokkal kibvítve, új motivációkkal bvülnek. 4. A magyarországi tkeáramlás összefüggései A magyar tkeáramlás fejldésén keresztül a rendszerváltás óta megfigyelhet az, hogy a korábban fejlett területekre való tkeáramlás egy része eltolódik a fejletlenebb térségek felé, ami munkaer piaci okokkal, valamint a kormányzati intézkedésekkel magyarázhatók.

13 Az általam használt módszerrel mérhet az a kormányzati törekvés, miszerint a fejletlenebb területekre irányuló tkebefektetést támogatták. 5. A hagyományos tkeáramlási központok szerepének átalakulása A korábbi tkeelosztó központok szerepe átalakul. Igazoltam Budapest és Bécs példáján, hogy a rendszerváltás után a világgazdasági folyamatba bekacsolódó Budapest átvesz meghatározott funkciókat, a korábban Közép-Kelet-Európáért felels Bécstl. A megyeközpontok tkeáramlási szempontból egyre jobban a Budapesttl és nem a nyugati határszéltl való távolságtól függenek. Ez azt jelenti, hogy a korábbi természetesnek mondható nyugat-magyarországi tkebefektetések (elssorban osztrák és német befektetk) a kelet-magyarországi régiókat is felfedezik, már Budapestrl történ koordinációval.

14 Következtetések, javaslatok: A mindenkori gazdaságpolitika irányítóinak óriási felelssége van abban, hogy egy ország milyen eredményesen tud bekacsolódni a világ tkeáramlásába. A gazdasági diplomácia egyik legfontosabb területe a külföldi mköd tke "becsatornázása", valamint a hazai vállalatok külföldi térnyerésének segítése, érdekeik hatékony védelme. Az értekezés bemutatja azon országokat (pl. Egyesült Királyság, Hollandia), ahol mindkét fent megnevezett cél gazdaságpolitikai beágyazottsága ers, ami jelentsen segíti ezen országok tartós növekedési pályán maradását. Javasolt a mköd tkeáramlást segít intézményrendszer megersítése és nem elsorvasztása (ahogy ez jelenleg a Corvinus Zrt. esetében zajlik). Csak azok az országok lehetnek sikeresek a világgazdasági versenyhelyzetben, amelyek vállalatai

15 ágazatonként és földrajzilag diverzifikáltan vannak jelen a globalizálódó világban, és megpróbálják a nehezen kezelhet, de hasznos mköd tkeáramlást a saját szolgálatukba állítani.

16 Publikációk magyar nyelven: 1. Farmasi: Az adótanácsadás helyzete Magyarországon ( Ipargazdaság június) 2. Farmasi: Pénz, és tke-piaci elemzés módszertan 1998 Kisvállalkozói Kézikönyv, CD-n) oktatási segédanyag 3. Farmasi-Németh-Palancsa- Tatay:Szállodafinanszírozás Oktatási segédanyag a Veszprémi egyetem részére Farmasi-Hajdú-Tatay: A "pénznem" boldogít! Hitelfelvétel deviza vagy forint? Üzlettárs Entrepreneur márciusi szám pp Farmasi A. -Tatay T. : A tkeáttétel értelmezése és értékelése Agrártámogatások és pályázatok, RAABE Kiadó) Szeptember pp Farmasi A, Tatay T.: A leszámítolt jövérték avagy a nyugdíjbefektetések mögött álló egyéni döntések. In: Stabilitás Pénztárszövetség Évkönyve 2009.Budapest:2010. pp Farmasi A., -Tatay T.: A jöv jelenértéke Megjelenés alatt: Pénzügyi Szemle Idegen nyelv publikáció

17 1. Farmasi A.- Hajdu E.- Tatay T. (2004): Private equity sector in Hungary (2004. nov , Lumea Financiara Prezent Si Perspective International Conference, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) 2. Braunné Fülöp K, Farmasi A, Tatay T: The role of working and speculative capital in Hungary ( ).In: 7th International Conference of Ph.D. Students. Miskolc, Hungary, Miskolc: pp Farmasi A..-Tatay T.: Present Value of the Future Under publishing: Finance Quarterly

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés tézisei A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Bátor Attila

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Bátor Attila DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bátor Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2008 1./ A téma választás, célkitzések Minden üzleti vállalkozás, így a kereskedelmi bankok alapvet célja, a vevi igények

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Nonprofit szervezetek a magyarországi vidékfejlesztésben A Dél-Dunántúl régió példája Doktori értekezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán 25 NAGY EMESE A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán Bevezetés Napjainkban a külföldi befektetk számára az egyik legvonzóbb területnek számit

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 239-250. o. Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/3. 31-50. p. Tér és Társadalom XXI. évf 2007 3: 31-50 MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN (Hungary

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pappné Nagy Valéria Nyugat magyarországi Egyetem Sopron 2010 1 2 A MAGYAR GAZDASÁG TRANSZNACIONALIZÁLÓDÁSI FOLYAMATA 1989-2009 Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében

Részletesebben

Tóth Judit Fúziók és felvásárlások Konszolidációs folyamatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében

Tóth Judit Fúziók és felvásárlások Konszolidációs folyamatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében Tóth Judit Fúziók és felvásárlások Konszolidációs folyamatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében 1. Bevezetés Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió pénzügyi rendszere jelentős változásokon ment keresztül.

Részletesebben

Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA

Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN ÉLTETŐ ANDREA SASS MAGDOLNA A külföldre irányuló közvetlentőke-befektetések terén Magyarország vezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar AZ EURÓPAI UNIÓBAN ALKALMAZOTT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERRE

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Mészáros Ádám Közvetlen külföldi beruházások

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február Beszámoló a 2008. évi tudományos tevékenységről 2009. február I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2008-ban a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben