Steinschneider Jakab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Steinschneider Jakab"

Átírás

1 SZÁM xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon Richter Jkldólntézetétöl Lipcsében, képekkel ellátotti [ Betegbrát" czímfi könyvecskét hozzá [nyomttott hálirtok bizonyírják, hogy mu- ] Vvecskében fogllt J6 tnácsok követése áltl, nem \csk ezren-meg-ezren elkerülték hszontln^.pénzkidást, hnem még vágyv-vágyott gyógyulást is hmr megtlálták..könyv ingyen küldetik mef.. zsirpor Leichner hermelinpor. E jeles gyártmányok legmgsbb körökben s leg első művésznőktől előszeretettel hsználttnk; z rcznk fitlosn szép viruló külsőt dnk. Kphtók gyárbn : B e r l i n, S c h ü t z e n s t r s s e 3, vlmint minden illtszerésznél. Vlódilg csk zárt szelenczékben, melyeknek fenekére czég és védjegy vn belevésve. L. Leichner, Berlin Prfümerie-Chemiker, k. k. Hoftheter-Liefernt. Húsvéti kiállítás. KÖHÖGÉS E L L E N! Tojások Dr. FÁTKISS = Szepesi kárpát-növény-kivont S L Í ^ s S? -. z Szepesi kárpát-növény-thelox^ki^rtol^^kr. ^ ^ 2 «M Ű I " 6 S luuo-dglgqbknbkl n á l t t t k é s j n l t t t k : köhögés, J h u r u t, r e k e d t s é g, h ö k - h u r u t ( s z m á r h u r u t ), n á t h l á z (influenz), szűkmellüség, lélekzeti bjok, oldlszúrás, kifejlett torokgyulldás, t ü d ő - g y u l l d á s é egyéb kimerítő é s gyengítő b e t e g s é g e k b e n. Vlódi minő- JjJ* s é g b e n k p h t ó k m g á n á l készítőnél F á y k i s s J ó z s e f gyógyszertá- s r á b n»ng> Kristófhoz* Bud pesten, t o v á b b á T ö r ö k J ó z s e f gyógy szerésznél klrály-u. 2, T h l l m y e r és S e i t z kereskedőknél, K o c t i m e i s t e r F r i g y e s u t ó d i n á l s legt. m g y r h o n i g y ó g y s z e r t á r b n. KÖHÖGÉS E L I J E N HYGE HJ-BLZSM Kitűnő hjfentrtó. E hsonlitlittln készítmény erősíti. szépíti és tisztítj hjt; ősz hjnk fitl színét és szép ségét visszdj. Nem hjfestő szer hnem htás h j gyökérre irányul. Orvon tekin télyektől megvizsgálv és jánlv. plczttl frt Kísérleti üveg írt.50. Kizárólg D i m i t r i j e v i c S. gyógyszerésznél, [ égési uj kiállitásuk 0 krttfl 30 frtig rendkívül ngy válsztékbn. Hnsvetl tojstöltelíkek hölgyek és gyermekek számár. P o m p á s m e g l e p e t é s t r g y l i I z nnyir szoknb jött hnsvetl öutvzrtii részint költői gyengéd, vgy kedvderítő természetűek. TfiTÍCJ színes 0, 40, 7»,.,.80, virágfestéssel 75,. l l W ű.50, 2 50, színes fontó 80, 90,.50, tlsz vgy! selyem 50 kr.,., 50, 2., 2.75, kifutó csibécskével 3.80, csinos porcellán figurákkl frttól 2 frtig, szines üvegből bronz állványnyl -tsl 7 frtig, Bconnl Iegfin. kivitelben S-tól 2 frtig, dominóvl 50 krtól frtig, koczkávl 35 kr., földgömbbel frt, gyüszüvel 35 kr., vrró- vgy író-készlettel I i , 3 50, csodkigyóvl 35 k r., zsebórávl.60, b- I bávl.20-tól 2.50-ig, gyermekjátékkl 40, 2.75, 5 frtig. hímzett és festett selyem.75, 2.50, 3.75, 5., 0 frtig,bugotojás 85 kr., Jcuglibábbl, álltokkl, ugrózsinórl stb. U C P C I i ' P I j n f l folyton tölthető gomblyukiboly 40 k r., I r t l j ö M j H D v rózs vgy gyöngyvirág 60 kr., csokrok I 60, 80 kr., ibolycsokor.60,, tölthető porczellán- [ r ó z s á i., vízhtln rózsák V J!. 8 0,., tolls I mdárkák C J! 2.50, 3., 4., 5., revolver.70, nikelrevolver., nykkendőtű.20, szivrszipk.,í bék.20, tréfás lk., szivrozó ember.85, tölthető elegáns sétbot C J! 2.50, 3.75, 5., ó r i., gyűrű (jobbfjt.30, szivr illtszerrel töltve. 3 5, i flconok finom illtszerrel töltve.35,.50. Ezenkívül I még sokféle i m - v é t t k ü l ö n l e g e s s é g e k, melyek hsználtávl csk vevő ismertetik meg. Posti megbízások idején vló be küldését kéri KERTÉSZ TÓDOR BUDPEST. Dorotty-utez. r c b n (Frnyov), B á n á t. Btf~ Kimerítő leírások és hsználti utsítások kívá ntr ingyen és bérmentve. ~WI 440 Jegujbb vonós VEGHLES-SZLTM-n ( Z ó l y o m - m. ) Mindig friss töltésben kphtó budpesti főrktárbn: Erzsébet-korút 56-ik szám ltt. Telephon-összeköttetés. mr S z á n i o s r k t á r v i d é k e n. ~»s fehérnemű és kelengye-gyár budpesti rktár. M i n d e n fjtájú í ' e h é r n e m ű e k, k ü l ö n ö s e n p e d i g t e l j e s k i h á z s i t á s i f e l s z e r e l é s e k legmérsók e l t e b b á r k o n. WF" R j z o k é s á r j e g y z é k e k bérmentve és ingyen. "» VER szegényeknek, sápkorósoknk, z idegesség, álmtlnság, lnkdtság és étvágytlnság ellen, csemegének mondhtó ezukork v s s p e p t o n e o n s e r v, mely trtlmár, htásr, erőre felülmúl minden eddig ismert gyógyszert. N pont 2 drb veendő, ár egy doboz 20 eonserv 90 kr. Meg rendelhető minden gyógyszer tárbn és feltlálónál I ^ ^ ^ % ^Lj W ^ i ^L^P ^ ^ V* Okttás gyümölcs- G R Ó F SZPÁRY GYUL. és eperftenyésztésben. Útmuttás nép és népokt. intézetek számár. Irt Gönczy P á l. ^"^ Különleges Riispor»liUÚTTL VEGYÍTVE C H. F Y, ILLTSZERÉSZ, PRIS 9, m de l Plx, 9 PRIS. Nehéz hllást J. C. STEIMÜCK, Berlin NW. 2, Spenerstrsse 9. BUDPESTI SZEMLE M. T u d. kdémi megbízásából n e r k e s z t i Szókészletünk ortholog szbályozás és z i s k o l. Bllgi Mórtól. m i e m b e r b n v á r l t r ó l. (II.) Török uréltól. nemet b i r o d l o m m e g l p í t á s. Mrczli Henriktől. középkori m g y r i r o d l o m s t í l j á r ó l. (III.) Imre Sándortól. z e t n i k i d e t e r m i n i s m n s e l m é l e t e. (I.) Puer Imrétől. z utolsó jurátus. Beszély. Degré ljostól. K ö l t e m é n y e k. Didl. Endrődi Sándortól. Hold nyugt. Leoprdi után, olszból Rdó ntltól. V l u t á n k szbályozás. Sebwrz Félixtöl. görög háború. x. y. Petőfi i s m e r e t l e n k ö l t e m é n y e i b ó l. Ferenc zi Zoltántól. É r t e s í t ő : Schluch Lőriiicz: Beszédei. z. lvincy S. : Shrábn. u. t. Szász K.: Úti tárcz. x. Brth B.: Irányelvek mgyrországi kth. egyház uto nómiáj részére. J. B. Krümmel O.; z óezeán.. Megjelen évenként 2-s«er 0 ívnyi hvi füzetekben. Elöfi z ;tési ár bérmentes küldéssel egész évre 2 frt, félévre 6 frt FRNKLIN- TÁRSUL T mgyr irodlmi intézet és könyvnyomd Budpesten. Frnklin-Társult nvomdái. (Budrjest. Esvetem BUDPEST, MKCZIUS 23. K O M M / U M *.. - VSiBNPI UJSÁG és «t e érre 2 frt I c POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / tél évre _ 6 «m i n d e n n e m ű r o s s z h l l á s t, különösen mkcs és idült eseteket, g y o r s á n é s t r t ó s n g y ó g y í t hllást g y ó g y í t ó k é s z ü l é k német bir. szb. 3984, ngol szb Közelebbit: 890. márcz s z. 8D0. márcz. 2. SZÁM Frnklin-Társult kidásábn Budi pesten megjelent ésr kphtó H z s l i n s z k y K á r o l y Második bővített kidás. gyógyszerész. Ár fflxve 30 krtcir. Budpest, VIII. Sámlortér 3. sz. ^ TRTLOM : Hzánk legtisztább, leg olcsóbb és legjobb szénsvdus, égvényes s v n y u v i z e. W E L D L E R ÉS B U D I É \ G Y U L I PÁL. VÉGHLESI b á t o r k o d i k t i s z t e l t k ö z ö n s é g figyelmébe ján l n i d ú s n f e l s z e r e l t r k t á r á t z á g y n e m ű szk m á b vágó összes czikkekben, mint közönséges, finom és l e g f i n o m b b p p l n o k, ágybetétek, lószőr és tengerfű m t r á c z o k, szlmzsákok, p o k r ó e z o k és t k r ó k, t o l l k é s p e l y h e k vsbutorok, továbbá szőnyegek és függönyök, n e m k ü l ö n b e n d i v á n - ó s s z t l t k r ó k, stb. kitűnő hírben álló ^ ^ szbdlmzott. B u d p e s t, K e r e p e s i u t 3 6. s z.. I. cs. és kir. szb. ágynemű-gyáros, (> cs. és kir. fensége Klotild főherczegnő udv. szállítój, számos kitüntetések és szbdlmk tuljdonos, BUDPEST, Király-utcz 79, sját házábn, ^L népcziter Steinschneider Jkb Legjobb és Leghirnevesebb Pipere Hölgypor, Ezen legújbb hngszeren hozzádott utsítás szerint, bárki zonnl megtnulht, és legott leg szebb zenedrbokt eljátszbtj. jánlhtó tehát mindzoknk, kik csekély összegért élvezetes órá kt kivnnk mguknk szerezni. vonós népcziter ár vonóvl és utsítássl együtt 2 frt. Utánvétel mellett csomgolási költ séggel együtt "2 frt 0 kr. 2 frt 3 3 krnk előleges beküldése ellenében hngszer bárhov bérmentve megküldetik. Minden egyéb hngszerekről és hngszer-kellé kekről szóló kimerítő k é p e s á r j e g y z é k kívántr ingyen és bérmentve megküldetik. H r m o n i k á r ó l szó ó képes árjegyzék külön ki dásbn. Mindennemű h n g s z e r e k j v í t á s szk szerű pontossággl elvégeztetik. Hsznált hngsze rek cserébe is elfogdttnk. 857-ben. Számos bizonyítvány, többek közt: «Nyolcz év ót szenve dett leányom nehéz hllásbn. Hsználtm tehát e készüléket is, és l.gngyobb örömmel beismerem, hogy leányom, ugy mint SZ' előtt jól hll.* B e r l i n, 889 ugusztus hvábn. J e n i k e., szolg. k. vsúti felügyelő. Kleiststrsse 40. Mint legújbb jánlttik: viselésnél mjdnem láthttln egy szerű és villmos hlló-készülékek (mikrophon). 455 IJODKLf-SYRUP Kitűnő htású vértieztitó é s verj vitószer orvosilg jvlv minden csládi ötöklékenységből és vérmérgezésből szár mzó bántlomnál. Különösen jánlttik: S y p h i l i t i k n s b n t l m k n á l és z ezek elhnygolásából szármzó utobjoknál.görvélykórnál(scrophel), midőn m i r i g y dgntok és beszűrődött g ö r v é l y f e k e l y e k vnnk jei f í ' i ^ 8, n e n e z e n gyógyuló sebeknél, chronikns bőrkiütéseknél. Megbecsülhetlen szer: köszvény ós osuz, idegbántlmk, m é h s z e n v i görcsök, továbbá mj- és l é p d g n t o k ellen. ü v e g á r f r t 2 0 k r. 453 Központi szétküldési rktár: Kovács Sándor gyógyszert Ngy-Beeskereken. Bktárk következő gyógyszertárkbn: Budpesten: Török József Király-utcz Iá. Kriegner Gy. Kálvin-tér, Petri O. vácziut. Szeged: Bresy K.. Keresztes 8. rd: Bing L.. Bozsnyy M. Temesvár: Jhnei- K., Jhner E. Kss: Korláth F. Debreczen: Dr. Botschnek lí. Pozsony: Erdy J. Győr: Stdler M. Sz.-Fejérvár: Diebll Gy. Pécs: Göbel K. Újvidék: Grossinger K. Szbdk: Décsv V. Mkó : Gjzágó B. Kposvár: Czollner V. Várplot: Krosetz Gy. Miskolcz: Dr. Szbó Gy. Sztmár: Bossin J. Versecz: Müller O. Hódmezö- Vásárhely: Szbdos J. Eszék : Dienes J. Zágráb: Kögl. Zimony : Benkó Fr. Belgrád: Drskóczy K. Bécs: Mittelbch S. Hohermrkt Nr. 8. Prág: Frguer B. Brünn: Bricbt S. Lemhery: Biicker S. EÓF Szpáry Gyul nem új ember m gyr közélet terén. Politiki múltj Deák-pártbn gyökerezik, melynek idejé ben eleinte mint közlekedési állmtitkár, később, Tóth Vilmos visszlépése után, mint belügy miniszter szolgált z állmot. Ez időből megyék kikerekítésének terve, mely zonbn z áltl kontemplált lk bn végre nem hjttott, volt egyik nevezetes kezdeményezése. fúzió folytán elvesztette tárczáját, mert Tisz Kálmán mgánk kívánt meg trtni belügyek vezetését, sőt fuzionális kbinet meglkuláskor először tényleg cskis mint belügy miniszter lépett be z eredetileg báró Wenkheim elnöksége ltt lkult kbinetbe. G V8 ÁRNPI UJ8 Á M j «* * * " f l "UTre _ 4 < Ciupin > POLITIKI ÚJDONSÁGOK tendő siker koronázt pénzügyminiszteri tevé kenységét, hhoz még egy hrmdik tényező is járult, mely mjdnem minden nevezetes ember sikereinek egyik lényeges feltétele: szerencse. Egy évre pénzügyminiszteri hivtloskodásánk megkezdése után, z egész világr kiterjedő ngy változás állott be gzdsági viszonyokbn. Megkezdődött kmtláb zon fokoztos csök- XXXVII. égési éire 6 irt félévre _ 3 ÉVFOLYM. Külföldi elifuetéekbu pouilkg meghtároiott viteidij is Mttoluidé hitelszükségleteit s hogy felhgyv Széli Kál mán áltl pénzpiezon meghonosított 6 perczentes rnyjárdékczimletek kibocsátásávl, kezdeményezhette z 5 perczentes ppirjárdék kibocsátását, hnem pár év ltt oly viszonyl tokt teremtett, hogy mgyr pénzügyminisz ter, mgyr állm hitelműveleteit végző ngy hitelbnk-csoport közreműködésével, keresztülvihette 6 perczentes rnyjárdék nk 4 perczentes rnyjárdékká kon vertálását. Ez volt pénzügyminisz terségének legngyobb sikere, melyet 88-ben ő felsége külsőleg is mél tányolt z rnygypjs rend do mányozás áltl. konverzió véglebonyolítását ugyn z 882. évben kitört u. n. Bontoux-válság késleltette, de z utó végre mégis befejezésre jutott. Gróf Szpáry zonbn nem érhette meg mint pénzügyminiszter z egyensúly tetterős és fitl gróf Szpáry helyreállításánk örvendetes np nem örömest vált meg kkor ht őt ebben főleg há ját. kdályozt lomtól, melyet rövidebb ideig birt, rom tényező: folytonos fegyverke sem hogy mrdndóbb lkotásokr zés, mely évről-évre ngyobb költ hsználhtt voln fel. De szívós ter ségeket igényelt s melynek terheit mészetével legyőzte kedvetlenség bosnyák felkelés is jelentékenyen érzetét s nem ment z elégedetlenek fokozt; z körülmény, hogy m táboráb, sem z kkori ellenzékhez gyr kbinetben hiányzott pénzügyi nem cstlkozott. ránylg rövid idő tekintetben szükséges fegyelem 8 múlv lklm nyilt újr gykorlti z egyes minisztériumok ngy tulpolitik terére lépnie, miben gr. ndkidásokt engedtek meg mguknk, rássyhoz vló rokonságán s z udvri melyek 886-bn megdöbbentő mér és mgs ktoni körökkel vló veket öltöttek s pénzügyminiszter összeköttetésein kivül, politiki vi állását is megrendítették; végül ál szonyok lkulás is ngy segítségére lndó bjként emésztette föl pénz volt. bosnyák hdjártszülte ügyeink életerejét vlut rendezet pénzügyi zvrok Széli Kálmán pénz len volt s z rny-árkeletpótlékok ügyminisztert z egyensúly helyreállí ggsztó emelkedése, mely vám tásár irányult és jó sikerrel bizttó jövedék csökkenésével kpcsoltosn tevékenysége közepette lepték meg, s mgyr állm ngy rnytrtozási ezeknek lehngoló htás ltt e mellett nemcsk igen súlyos pénz jeles pénzügyi tehetség visszvonult. áldoztokt rótt állmháztrtásunkr, koron figyelme ekkor gr. Szpáry Koller Károly fényképe után hnem biztos költségelőirányzás Gyulár irányult. GRÓF SZPÁRY G Y U L MINISZTERELNÖK. lpjit is megingtt. Gróf Sz Pénzügyminiszteri tevékenységé páry pénzügyminiszterségének utolsó nek kezdete rr z időre esett, mi szk áltlábn nem volt szerencsésnek mond kor pénzügyi bjok tetőpontjukt teljesen kenése, mely lefolyt évtizednek legnevezete htó, és sjnos pénzügyi visszesés időszk ez, elérték. Első költségvetése lklmávl körül sebb gzdsági jellemvonás s vlószínűleg még mely nnál lehngolóbbn htott, mivel egy íz belül 00 millió forintos hitelművelettel kel hosszú időre kihtón világgzdságnk ko ben már közel hittük mgunkt pénzügyi lett világ elé lépnie. Ekkor állták ki gróf runkbn legjelentősebb tényezője. Eme, htási egyensúly helyreállításához. Szpárynk zon állmférfiúi tuljdoni, melyek bn mjdnem kiszámíthttln erejű kedvező Gróf Szpáry dópolitiki s egyéb irányú l jellemének legkimgslóbb vonási: z erős ön ármlt lehetővé tette nemcsk zt, hogy gróf kotásink tárgylás nem trtozik e czikk kere bizlom és merészséggel htáros bátorság Szpáry évről-évre kedvezőbb feltételek ltt fe tébe. Politiki egyéniségének Tiszáévl vete legngyobb próbái De hogy mégis nem megve dezhesse z állmnk még mindig igen ngy

2 82 VSKNK UJSÁG. 8 szívósságát jellemzi z, hogy miniszter ségtől vló másodszori visszvonulás sem vette el kedvét és reményét politiki pályától. rány lg rövid idő múlv Tisz ismét jónk látt zt férfiút, ki sokk hite szerint mint sértett el lenfél távozott kbinetjéből, tárczávl kínálni meg, s Szpáry rekonstruált kbinetben föld művelési tárczát vette át, tehát oly szkmánk állt élére, mely iránt fitl kor ót előszeretet tel viseltetett, s melylyel országos szempontok ból is fogllkozni, mint z orsz. gzdsági egye sület elnöke, soh meg nem szűnt. Tisz visszvonulás után jelentékenyebb múltú s úgy társdlmi állás, mint állmférfiúi tpsztltság tekintetében kiválóbb férfiút ki rály bizlm lig helyezhetett voln miniszter elnöki székbe, mint gróf Szpáry Gyulát. z új miniszterelnök nem z elméletek embere, hnem kiválólg gykorltis irányú állmférfiú, ki nem fényes szvkbn, hnem pozitív eredmények ben keresi mbicziój kielégítését. Sokn túlhj tott risztokrt büszkeséget látnk önérzetes modorábn s ezért, m még leglább, számos körökben nem népszerű. Lehet zonbn, hogy jelenleg elfogllt állásábn levetkezi z emberek kel vló bánásmódjánk zon tlán ridegebb vo násit, melyek népszerűségének eddig útjábn állottk. Gróf Szpáry Gyul, h modorábn és társdlmi fellépésében risztokrt is, de politiki elvei tekintetében htározottn mint liberális ismeretes. Különben ne feledjük, hogy nnk idején ngy Széchenyinket is túlhjtott risztokrtikus büszkeséggel vádolták kortársi. Egy állmférfi tevékenységének jellegét ily egyol dlú külső vonásból megítélni nem voln igzsá gos eljárás. H gr. Szpárynk sikerül megvlósí tni zon dicséretes nyíltsággl elődott, trtl ms progrmmot, melyet z országgyűlés két há zábn előterjesztett, kkor nemcsk ő lehet joggl büszke állmférfiúi lkotásár, hnem nemzet is büszke lehet ő reá. DIMISSIÓN.* Mint fölbojdult köpü zsibong ngy terein, mint z ifjú nép gyűl és forr szüntelen. Szivökben kedv, öröm, remény, vágy háborog, Míg telve-tömve mind hosszú pdsorok. Csengettyű szól, de most nem olyn komolyn, Mint mikor nehéz munk óráj vn, Hngj szinte nevet, senkit meg nem ijeszt, Bezzeg, tiz hónpig nehéz volt várni ezt! Egyszerre ném csönd, elhllgt zsivj : Megérkezett ím' tisztes tnári kr. Mjd megzendül szent zsolozsm dllm, z ember, minth csk égi krt hlln. Oly szivök mélyiből, oly tisztán szól dl, Most csttog, fönrepes, mjd száll s hlki kihl... S szószékre lép pp, rjt' minden egyszerű, rczán mély áhítt és bizttó derű. Fölhngzik jkán buzgó hálszó, z édes mennyei tyához szárnyló, Hogy víg munkáb' járt, hogy jóbn ment elébb meredek ngy út e kis szkán e nép ; Fogdván z Igz fénylő sugrit, Kézen vezetve őt szeretet s hit, Hogy érjék benn' z ész, z krt, szív, H mjd z élten át bősz hrczot hrczr vív. Hő áldást mond z jk múzsák hjlékir, távozóknk is erőt kér z im S kik már nyugsznk, félúton törve meg, Sirjok felé bús emlék búcsút r e b e g... Most változik hng, z égből földre tér, Tnár urk közül megszóll vezér, Mint igzi tudós, ngy-méltóságosn, hány egy szót kiejt, megnnyi súly vn. Kemény leczkéket oszt szepeg is némelyik, Hogy most, jj istenem, még meg is nevezik, De nincs mit félniök, ez egyszer: kegyelem z rczról redők eltűnnek, megjelen kálvinist kollégiumok évzáró ünnepét nevezik dimissió»-nk. jóságos mosoly z jkk szögletén És sok fiu szivét hevíti vágy, remény. S meg nem csltkozik, nnk, ki czélhoz ért, Átnyújtják bizttón bizttó bbért: Egy-egy emlék-jelét szép kornk, mikor lig, hogy sejtheti lelkében, hogy mi forr S egymásb olvd át vló és képzelet, Minden csk rügy, csir oh édes kikelet! Feszülten várnk ők. kit szólítnk, Végig nyílt terén csk tétován hld, Mjd sápd, mjd pirul, lig, hogy föltekint És oly boldog, mikor helyére ér megint. Még társi közt se' gyúl irigység ellene, hány, mint részese, együtt örül vele : Közös volt futás, közös didl, Zeng mindenik felé z éljen-ridl... S mig váltkozv trt z ünnepi menet, Túlnn z blkok rnybn fénylenek, Rgyog ngy terem, z égő npsugár hllgtók között vig-játszdozv jár S egy-egy néző szemén megcsilln vlmi, Ittrott egy hlk fohász neszét is hllni... Én édes Istenem! mennyi ngyság, remény Kel és vivődik itt szivek rejtekén! Ki olyn tiszt volt, szűz lelke, mint menny, Nem érinté, vjon, erjesztő földi szenny? gyönge srjkt gyöngéd kéz hjlítá? Szeretet hrmt bőven hullott-e rá?. De nem, nem, oh hiszen nézd nyilt tekintetét, mint övéinek bátrn körébe lép, Fölemelt homlokán dereng gondolt, Pelyhedző jkán ébred z krt... És ismét szól dl, hrsány induló. Most még csk innen el, rövid búcsúszó, De mjd mindenfelé, zordon élten át. Szétzülhe fölbomol népes ngy cslád. Brátból lesz, tlán, közömbös ismerős, Félúton elbukik z egykori erős, léh, könnyű vér fölszinen libeg, Tuny gyorsfutót rézsút kerüli meg... De lesz, oh lesz, tudom, bizonyr mondom én, Ki hálát mondv tör előre ösvényén, Kit végig elki-ér szép emlékezés, Ki, mit csk elért legyen sok vgy kevés Öntelt büszkélkedőn mgát nem hiteti, Hogy mind önérdeme szerzé meg zt n e k i... Oh legyen is örök áldás hjiokon, Mely híven őrizett bennünket egykoron. ( Mely egyszerű öröm tejével éltetett, S példázv enyhítőn zordon életet: Szivünk' fölvértezé, elménkbe' gyújt fényt És megedzé erőnk' törhetlen sziklként! Szisz BÉL. JÁHEL. ELBESZÉLÉS. Irt B K S Y SÁNDOR. (Folyttás.) Péter z első egy pár np ltt megmuttt, mit tnult ktonságnál. Rendet, tisztságot, pontosságot, engedelmességet, türelmet, nyugl msságot, írás, számvetése különben is töké letes : de mivel jegyzőt meglepte, foglm zásbeli könnyűsége volt. Még csk hivtlos kifejezéseket kellett megszokni; z is megtör tént hmr. Egy hét múlv már cskúgy «ikt tott*, "jelentett», «menesztett», «átszármzt tott*, «szerintkezett», «miszerintezett», mint kármelyik vén «Örökváltság.» ( hogy néhol z öreg jegyzőket nevezik.) Fizetése semmi, még csk csurrnás, sőt csöppenés sem. Még csk mrhpssusokért sem, mert zokt itt ingyen szokás kidni, miért vi szont kedvezményes egy kis szántási vgy hor dási segítséggel rójj le háláját jegyző úrnk. Ebédelni ngy korcsmáb járn jegyzővel, h ilyen fluhelyen meg nem voln z jó szo kás, hogy háznemtrtó fitl embert sorr ebédeltetik. Ispán, rektor, pp, erdőmester, post mester, rév árendás, hlász-árendás, és többi előkelőség. Hz csk ritkán jut, legfeljebb v 2. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYM. sárnp délután, kkor is rövid időre, kkor is jegyzővel, rendesen tornáczbn tele pedve le; szomszédoknk módjukbn vn látni, hogy szegény Péter ugyn kivető állpot bn vn, mintáz blkf. Egy kissé együgyű nek is tlálják, nem zért, hogy olyn kevés beszédű, hnem hogy kezéhez nem veszi jus sát, mikor most már htlm is voln hozzá. zután zt mondják rá, hogy «álló tóbn lkik bék», meg hogy «lssú víz prtot mos.» Mjd h eljön leszámolás ideje! Jj lesz kkor Vjd Rákhelnek, meg kissszonynk is. Min denki várt meglázttásukt, mit meg is érdemelnek. Elnyelik már z egész flut. Meg is jött kedvező lklom, előbb, mint re mélték. Következett z idő, mikor z ujonczokt kezdet ték öszszeszedegetni. Péter állndó lkój volt knczelláriánk, ikttv és intézve mindent, mi keze ügyébe kdt. Mindig korán kelt; tehát kkor is, midőn flu legénysége mind négy korosztályból, fehérnépek ngy sírás között gyülekezni kezdett helység házához, hogy kilencz órkor induljnk sorozásr, felpántli kázv és felcsutorázv. Biró urm is rég fenn tíb-láb már. Ugybuzgóságból isugyn, de főként zért is, mert leveleket nyolczkor hozzák postáról; zokt pedig, h csk szerét ejtheti, felsógi joginál fogv fel is bontogtj, el is olvss. Ünnepnp z neki, mi kor jegyzőt ebben megelőzheti. z udvron dlolnk legények. Hngjuk még elég tiszt, rtikulált. Még most kesergő nóták járják, melyekben sűrűn fordul elő z édes nyám meg kedves rózsám. Péter is gyönyörködik benne, s lábávl veri tktust, míg ujji gyorsn mozognk tolll; ezzel csodáltos kis horgoló-tűvel, mely gon doltnk köntöst rögtönöz. Es mennyifélét! bbruhától kezdve gyolcsig, melybe z n gylok öltözködnek. Egyszerre éktelen hhot nyili Péter fü lébe. kton nót eget verő ordításbn vész el, melyből csk ezt z egy szót veheti ki: Jáhel, Jáhel, Jáhel! másik pillntbn felnyílik z jtó, s belép biró, után néhány esküdt ember. Nem is lép nek már, hnem buknk be, mert legénység szorítj őket. Itt vn, Péter öcsém urm! itt vn! Lihe gett biró, didlms vigyorgássl nyújtv át egy levelet. Itt vn! Most csúffá teheti őket szive szerint. Kit tegyek én csúffá? kérdezte Péter, rjt feledvén szemeit vigyorgó lkon, míg le velet átvette. H á t Jáhelt, meg z nyját! Ktonánk ke resik Jáhelt. Itt vn megírv punktumosn. Bevitetjük még ebben z órábn. Péter először átfutott levelet; zután, noh keringett vele világ, felolvst fennhn gon is. (( X. X. Polgármester. Hivtlos megkere sés. Márréti születésű Lépő Jáhel (szülék Lépő Béni és Vjd Rákhel) állítólg Krfokon tr tózkodó hdköteles z első korosztálybn f. hó 2-én Eszéken kezdődő sorozásr berendelendő, esetleg nyomozndó.» zután leült, bejegyezte z ikttó könyvbe, és z elintézési rovtb b e i r t : Szmárság. Megint fölkelt és odállt biró elé, megsimogtt fejét, zután gyengén megkopogttt hom lokát. Hányszor meg volt m á r mondv, hogy n e bontogss föl leveleket, mert bolondokt olvs ki belőle ezzel tisztes fejével. Jussom vn hozzá! dczolt biró, mert én vgyok flu feje. nótárius csk kezeláb. \% SZÁM XXXVII. ÉVFOLYM. De h á t n e m látj kigyelmed, hogy tévedés vn dologbn? Tévedés, n e m tévedés, ez prncsolt. Viszszük Jáhelt. H beválik, j ó ; h nem, z ő szerencséje. Röhögte tovább. No h á t h viszed, vidd el zt is, hogy én ezt te vén bolond fejedet belevertem f l b.. Ezt csk gondolt Péter, de nem vitte végbe, mert zzl is Jáh élnek ártott voln. helyett szó nélkül h á t t fordított z embereknek s meg várt, míg zok kiszivárognk. Nem is kellett soká várni, sőt sietni kellett utánuk, mert neki sziljult legénység ordítv szldt szét, utczhosszt kibálv: «ktonánk Jáhelt.» Egy pillnt ltt utczán volt z egész flu prj ngyj, s tódult legénység után Jóráék felé. «Ktonánk Jáhelt" ez volt jelszó, s z sszonynép egészen természetesnek tlált, hogy h z ő fiát elviszik, vigyék Jáhelt is. szemben állt m á r két legény, kétfelé vetette lábát, de még két kezét is, ztán ráordított, mint egy ordító oroszlán. Elárultd fludt! Elsikksztottd hely ség ostorfáját, most ezért megiszom véredet! Derékon kpt egymást két legény, s Péter m á r csóvált is egyet komán, mikor egyszerre eszébe jutott neki jó bosnyák óriás. Ne dirjno jedn drugog. Bizony! ndris kom sohsem fogj meg tudni, kinek köszönheti, hogy most mindjárt ki nem buggyn z orr vére; hogy mind két fülére meg nem siketül; és zonkívül meg nem gázolttik úgy, mint hogy tiszt búz meg szokott gázolttni szérűn? Egy olyn ember nek, kit soh sem látott és nem is fog látni soh. És egy rövid kis bosnyák szónk, mely egy jór vló legénynek történetesen megmrdt z emlé kezetében. Ne dirjno jedn drugog. És mégis Biró ndris tgdni fogj z ngylok létezését, míg egyet rúght. Mint mindenütt, hol kvrodás vn, sze mét kerül legfelyül: úgy vn ez z ujoncz-fitlságnál is. z ép testű fiú viseli mgát legillendöbben, mert tudj, hogy ngy sor vár rá. Ellen ben csámpás, csollák, kehes, lőcslábú, h ü velyk Mátyás szokott lenni leggrázdább, mert z n e m fél, hogy benn mrd, úgy j á r m i n t h lkodlomb menne, s előre örül, hogy úgyis kilökik. Most is ezek ordítottk leghngosbbn. Vezérük Biró ndris kom volt, ki lúdtl pávl és szekszinás fejével most gázolj negye dik korosztályt. kom járt mindenütt legelői, tehát ő kpt meg z egész szksz nevében legelőször zt nyklevest, mivel Rákhel sszony készen várt kis jtóbn, mikor legényei élén felvonult z ostromr, hogy ktonánk Jáhelt. Ne dirjno jedn drugog. Gondolt Péter és helyett, hogy csóválást végkifejlődésre jutttná, gyöngéden mgához ölelte komát. Nini! hiszen te vgy z én ndris k o m á m! z vgyok h á t! felelt ndris még igen mérgesen. Kedves egyetlen-egy m született k o m á m! Földhöz ne üsd legkedvesebb komádt! Inkább klocsi kettős torony dűljön e l! No zért mondom, kedves k o m á m! felelt ndris elérzékenyülve, mert ilyen két komát még n e m látott ez hz, mint mi vgyunk ketten. Micsod! tizenkét hzábn sincs ilyen két kom, mint mi vgyunk ketten. De meg is iszszuk z áldomását most mindjárt. Vjd Rákhel borából! H e j! Jó bor vn nnk ptvrkodó bzsiliskusnk; ztán szegény kpásink mégis csigert osztogt. zt kedves komám; szksztott csigert. Nekem is zt dott, pedig nem is pénzért dolgoz tm neki, hnem csk diskrécziób. No megálljon fösvény lelke! zt is láttm, mit csinált veled z imént, pedig te védelmezted meg... É n védelmeztem meg kedves komám szi vem vérével. Engem meg kiforgtott jussomból, hnem m megiszszuk minden borát. zzl két kom egymás nykáb öltött kr rl betámolygott Rákhel sszony udvrár. Péter volt grázdábbik, kergette gonosz mostohát törkö pálinkáért; bból beletöltött z ndris komáb egy néhány kupiczávl, zután Jáhelnek prncsolt, hogy fzékkl főjjön kávé; ddig is pedig, mig z megfőne, és z oldls is megsülne hjdú-káposztávl, hozódjék bor. Micsod? h á t egygyen vgyunk mi, hogy csk egy üveggel hoz keed? H á t kocsisók vgyunk mi, hogy vörös borrl trktál keed minket? H e! H á t bb fekete kávéb lesz-é pró szőllő? Hozzon kee czukrot is ebbe borb! Hgyott J ó r Bálint czukorr vlót is. Igyál komám. \ ztán, h ittunk, összetörünk itt mindent. De mit ért voln Rákhel sszony vitézsége ennyi nép ellen, kivált mikor látt, hogy egy flk sszonyi állt is felgyülekezik utánuk és zok is tktusr sivítják: "Ktonánk Jáhelt!» Mert könnyű egy sszonynk tíz-tizenkét csám pás legényt megsodrófázni; de huszonnégy mg fjtájávl mégis csk bizonyos vereségre lehetne kikötni. Már-már visszvonulóbn volt, mikor Péter kö zeledett. Nem jött ellenséges szándékkl; z útjá bn tolongó sokságot szelíd kézzel tkrított jobbr blr; de mikor látt, hogy sokság, mint víz, befolyt előtte-után z utt, letépett egy ostorfát gémjéről, megcsóvált feje fölött, zu tán kieresztette köröskörül, s sok első korosz tálybeli egymás srkár tposv menekült, merre látott. Nem tréfált, de nem is fenyegetődzött, hnem komolyn dologhoz látott. kit z ostorf vége ért, z elbukott, kit nem ért, z elszldt. Szerencséje volt bizony Péternek, hogy z egész csetepté reggeliben történt, még könyör gés előtt, mikor tisztességes legény nem vere kedik. délelőtt «treug dei». Verekedésre délesti órákt rendelte z Úristen. így hát legénységnek eszébe sem jutott z ellen állás. Hjtott mg előtt z egész flut. sokság ki hz, ki község házához menekült, s kpu kt ngy hirtelen becsukták. Jól is jártk, mert mind összegázolt voln őket. Ott még egyet ütött kpun, zután elvetette z ostorfát, s visszbllgott z nyj ház felé! Útközben törte fejét, hogyn lehetne elhá rítni, nem veszedelmet, m e r t z úgy sem volt, h n e m szégyent szegény Jáhelröl? Segítségre jött neki Biró ndris. z ostorf ndrist is vékonyán tlált, el is bukott bele, s csk kkor kezdett felszedelőzködni, mikor Péter közelgetett feléje. mint észre vette Pétert, csknem szemtől- Mindent kedves komám. Jáhelt meg elviszszük ktonánk! nyámmogt ndris kom, I mert szemei m á r kezdtek fennkdni, és szé ken erősen trtott mgát. De zért ivott. Kuty volnék én, h meg nem innám, mikor ingyen dják. Gondolt mgábn és ivott. Törkölyt és i brczkot, zután vörös bort, zután fehéret, z után czukros bort; zután fekete kávét pró szőllővel, melyhez Péter meg bbérlevelet, gyöm bért és szerecsendiót is prncsolt neki, mint z urknál szokás. Péter bizttt, ndris itt. Mit meg n e m tesz z ember egy jó kom kínálái sr. Rákhel sszony nem tudt, mit kr fi, de engedett neki, és teljesített mindent, ngy tette tett ptvrkodássl. Szidt két kegyetlen isten ostorát, mig borrl térült-fordúlt; kiveszekedett fekete kávéért, hogy z nem prsztb vló; z pró szőllőre pedig becspt z jtót, hogy ttól ugyn kopik szemük, mert zt pénzért dják; de mivel Péter igen verte z sztlt z öklével, hát mégis elszlsztott zsidóhoz, és z egész két grs árát szemük láttár vetette kávés bögrébe. Ne! Fulldjtok meg t ő l e! Most m á r kedves k o m á m, kezdette Péter kávézás után, felkészülünk sorozásr. Még egy kpulácziót én is kiszolgálok kedvedért. Czelnás Plkónk is én voltm strázsmestere, nem is bánt meg. Nekid is én leszek Bérenfirered, te meg leszesz mellettem Fógelsájke. nyjuk! készítse kee be strázsmester-ruhákt. Tudjuk, hogy Rákhel sszony hold számr ter mesztette kendert. Már pedig kendervetés őrzésére nem elég lelkes állt, még h minden gyereket kifognk is r á z oskolából; hnem h zt krjuk, hogy sűrűn keljen, egy kicsiny táblár is állndó őröket kell állítni, kik ne csk kenyérebédkor menjenek od, mikor már minden veréb jóllkott. H á t egy egész holdr mennyi kell? Volt hát Rákhel sszonynk egy egész rzenálj tvszi hdjártokr. Ócsk ködmönök, szürdrbok, rongyos fehérnemük, hczukák, bjkók, melyeket gondos sszony egy ládábn trtott színben egész tvszig. Mikor elvetette kenderét, levert tábl különböző pontjir hrmincz-negyven czöveket, zokt fölöltöztette rongyokb, s elnevezte vázit strázsmestereknek. Olyn volt z egész tábl, mint zászlós tábor. Ezért volt rongyok neve strázsmester-ruh, melyeket most Rákhel sszony egész nylábbl és egész undorrl vet le kemencze tövébe. Péter pedig rögtön kiválogtj czifrábbkt, s mgvl jó-tehetetlen ndrist öltöztetni kezdi. Elő ször is egy kntust kszt nykáb, kék festő vászon volt vlmikor, minőt pprik-kofák vi selnek, zt megköti derekán; egy kopott vörös szőrkendőt vállár vet, zt mellén keresztbe véve fújlór bogozz derekán, végre egy kony htörlővel beköti fejét menyecskésre. rr is jut ideje, hogy befejezésül fejkendő lól kom hunczutkáit fürtönként kihúzogss és kibodorgss. kom mindezt tűrte, mert fennkdt szemekkel könnyebb tűrni, mint erő nélkül vló ellenállásbn keresni orvoslást. (Folyt, köv.) TISZ KÁLMÁN LEMONDÁS. Történelmi jelentőségű volt márczius hvánk 3-ik nem csk negyvenkét évvel ezelőtt, mikor Bécsben forrdlom kiütött; nemcsk 88-ben, mikor Szentpétervárott H. Sándor orosz czárt felrobbntották, hnem ez idén is. E npon jelentette be Tisz Kálmán z ország gyűlés mind két házánk, hogy lemondását Mgyrország kormányelnöki székéről ő felsé gének beterjesztette s vele együtt lemondott z egész kbinet, ö felsége pedig lemondást ke gyelmesen elfogdni méltózttott. Ezzel véget ért egy tizenötéves miniszteri pály, melyhez időtrtmr és változtosságr nézve kevés vn hsonló prlmenti kormányrendszerű állmokbn. E npon láttuk utoljár Tisz Kálmánt bbn piros bársonyszékben, mely másfél évtized ltt oly igen sokszor volt z ö számár tüskék kel kibélelve, de melyben ő zért mégis oly rendületlen kitrtássl mrdt, m i n t h kőből lett voln, példátlnnk mondhtó hidegvérüséggel viselve el zt kereszttüzet, melyet z ellenzék pdji épen e szék ellen intéztek leg inkább. képviselők csknem teljes számml jelentek meg teremben. krztok szorongásig teltek meg közönséggel. Ház folyosóm lig lehetett mozogni. Künn sándor-utczi kpu előtt is ngy közönség verődött össze, melynek sűrű ] ^M f»-j

3 tömege közt rendőröknek kellett szbdon trtni közlekedést. Végül előrobogott miniszterelnök jól ismert bérkocsij s kiszállott belőle Tisz Kálmán, fi, István kíséretében s gyors léptekkel hldt föl lépcsőn, reá már türelmetlenül várkozó képviselők közé. Od benn z elnök előterjesztette rendes jelentéseit. De figyelem nem kisérte ez úttl, mindenki lemondásról s távozó miniszterelnökről és utódjáról beszélt. többi miniszter már mind jelen volt, mikor Tisz is megérkezett s kis ideig élénken beszélgetett képviselőkkel, ztán bevonult terembe s elfogllt utoljár székét. Bevonulását nem kísérte sem éljenzés, sem z utóbbi időkben nnyir fölkpottá vált gúnyos hócholás. Nyugodtn ereszkedett le ülésébe, várv nevezetes perczet, mikor utoljár fogj fölemelni miniszterelnöki minőségben szvát ezen teremben. Végre megjött várt pillnt, s mint Tisz Kálmán fölemelkedett, egyszerre megszűnt zsibongás s mély csend váltott föl. Tisz Kálmán hngj ez lklomml oly erős, oly tömör volt, mint kár ifjbb éveiben. ház legvégső srkábn is tisztán meg lehetett érteni minden szvát. Két izben is hngsúlyozt, hogy egyesegyedül honossági kérdésben közte és minisztertársi között fölmerült nézeteltérés mitt mondott le, de úgy kormányzti áltlános elvek, mint bejelentett reformok tekintetében egyet ért velők. Csk midőn beszéde vége felé rr utlt, hogy nem kivn t szószegőnek tűnni föl, hngzott föl z ellenzék derültsége*. Midőn rövid beszédét befejezte, pártj htlms éljenzésben tört ki, mire z ellenzék zzl kiáltássl válszolt, hogy «Éljen király!» z ülés zonbn csk ezután vált izgtottá. Irányi Dániel állt föl függetlenségi pártról, hogy bírált lá vegye Tisz Kálmán kormányztát. többség türelmetlen lett s nyugtlnságávl gykrn szkított félbe szónokot. Minth szerepet cseréltek voln pártok, most kormány mögötti pdokból hngzott z «eláll», nem hllgtjuk*, «nincs npirenden» s hsonló kiáltás. Tisz hiáb igyekezett pártját csillpítni, Irányit beszédének egész végéig kisérte zsivj, közbeszólások fergetege, mely nem is szűnt meg, mig csk szónok le nem ült. Most újr Tisz állt föl, hogy Irányi támdásár válszoljon. «Leglább mondj meg, mi czimen kr szólni!» szóltk közbe z ellenzékről. «mig fölmentésem le nem ér- Ellinger Ede fényképe után. GRÓF BETHLEN NDRÁS FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTER. kezik, ddig még miniszter vgyok», viszonzá Tisz Kálmán, s zzl végzé rövid felszóllását, hogy vlmint kormányr léptekor nem törődött z Irányi részéről iránt kijelentett bizlmtlnsággl, úgy támdásit ez lklomml is «örvendetes tudomásul» veszi. Erre ismét kitört zjongás, jobb oldlon z éljenzés, blról z ellenmondás, s miltt z 2. SZÍM XXXVH. ÉVFOLYM. elnök kihirdeté jövő ülés npirendjét, Tisz fölkelt most utoljár miniszteri székéből s hivei éljenridlm közt vonult ki teremből, kik egész kocsijáig kikísérték, most már mint egyszerű képviselőt, így folyt le nevezetes ülés. z ülés folymán olyn vlmi is történt, mi ebben teremben még nem fordult elő. Éllinger budpesti fényképész fölállított gépét blsrki krzton s pillntnyi fölvételt készített házról épen Tisz Kálmán beszéde ltt. fénykép mintegy mdártávltból tünteti föl teremnek jó háromnegyed részét képviselői pdsorokkl és krzti közönség egy részével. Ugy képviselők, mint krzton ülők közül sokn egész tisztán fölismerhetők s lemondás bejelentésének nevezetes pillntábn tüntetik föl ház képét. M bemuttott ngyobbik képünk z Ellinger-féle fölvétel után készült. Ugynekkor báró ndreánszky Gábor képviselő, ki mint műkedvelő előszeretettel űzi fényképezést, kis gépét képviselői széke előtti sztlr helyezve, szintén több felvételt csinált z ülésterem különböző pontjiról. zt képét, mely z épen beszélő miniszterelnököt, és pedig kiválón jellemző állásábn, s mögötte levő teremrészt tünteti föl pillntnyi fényképben, szives volt közlés végett lpunk számár átengedni, s mi zt másoltbn szintén bemuttjuk, mint fölötte érdekes dlékát e np krónikájánk. E np estéjén Dorotty-utczi pártkörben búcsúztk el szbdelvű párt tgji eddigi kormányelnöküktől és pártvezérüktől, kihez Jóki Mór trtott ezúttl beszédet, melyre Tisz Kálmán meghtottn válszolt, ígérvén, hogy képviselői kötelességét párt soribn mint közlegény is ép oly híven igyekszik teljesíteni, mint miniszteri székben s párt élén kormányelnöki és vezéri tisztet teljesítette. szbdelvű kör helyiségeinek értekezleti termét muttj hrmdik képünk, melyen Tisz Kálmán lkj z előtérben láthtó. 2. SZÍM xxxvn. ÉVFOLYM. GRÓF BETHLEN NDRÁS, Z ÚJ FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER. z erdélyieknek egy régi vágy teljesült. dbérczes kis hz» már huzmosbb idő ót vágyott egy erdélyi miniszter után, mert hát, régi gykorlt z egyik képviselőházi lelnöki helyet, (melyet gróf Bánffy Bél utódként m Bokros Elek fogll el), s egy miniszteri tárczát Erdély egy-egy celebritásánk trtott fenn. S vlóbn Tisz Kálmán merész újítást tett, midőn báró Kemény Gáborbn z utolsó erdélyi miniszter meghlván, zót csk egy-két állmtitkár áltl (Lukács Bél, Tibád ntl), képviseltette bérezés kis hzát. Most már «hbemus ppám», s hogy z új miniszter igy fogj fel hivtását, zt muttj beköszöntő beszéde, melyben különösen kiemelte bérezés kis hz különleges szükségeit, prlment műnyelvén : specziálitásit. Bethlen ndrás grófról ránylg keveset tudott közönség, mert kevés lármát csinált. VSENPI UJSÁG. és ki ngyon sokk előtt még évek múlv is ngy elismeréssel nyiltkozott z ő kitűnő tehetségeiről. Ezen czikkei z egyik épen z Interntionléról szólott lposn megerősítették ról terjedő véleményt, hogy különcz, mint ngytyj és tyj volt; de más oldlról más körökben zt is, hogy okos, önálló gondolkodó, mint ngytyj s tyj volt, hogy z iktári Bethlenekről bethleni Bethlenekre átment állmférfiúi tpintt erős mértékben kezd nál jelentkezni. zért mégis meglepett mindenkit, mikor brssói főispánná nevezte ki Tisz Kálmán, ki két fitl mágnássl Szép-utcz srkáról cskugyn kitűnő fogást csinált. Tudniillik Széputcz srkán együtt lktk hosszú ideig gróf Khuen-Héderváry Károly, mostni horvát bán, és gróf Bethlen ndrás, mostni földmivelési miniszter. Két jó brát, kik csodáltosn kiegészítették egymást. mostni bán gyors elhtározás, erélye, s mostni miniszter filozóf természete teljes hrmóniábn egyesült, mgyr birodlom oly ngy hsznár betölteni. bán erélyes, htározott szelleme, czéltudtos, félelmet nem ismerő, támdó modor kellett Zágrábbn, s h hálávl trtozik neki z ország : ezen hálánk ngy része visszesik od, hogy benne feltlálták zt, mit z ngol "helyes embernek mond neki vló helyen.* De Bethlen ndrás gróf is «right mn in the right plce* volt. Filozofáló, humánus modor kontempláló szászokt fegyverezte le, kik szerették benne tudós és müveit mágnást, de czirkumspektusok is voltk eléggé, nem bántni z ö czirkulusit, jól tudván, hogy «Comes» urnák krti is vnnk, hol ztán nem lkudozik. És igy lett hlltln! szászok és oláhok közt szeretett ember z egyik legchuvinistább, de zért igzságos szász gróf. És nekem, ki e sorokt irom, ugy tetszik, hogy vn is e tényben vlmi logik. Nem mind hsznos hzfi z, ki mellét veri; csendes munkánk ngyobb hszn, és lssn érett gyümölcsnek ngyobb zmtj. m ElHnger Ede pillntnyi fényképe után rjzolt Csern Károly. KÉPVISELŐHÁZ MÁRCZIUS 3-IKI ÜLÉSE, MELYBEN TISZ KÁLMÁN LEMONDÁSÁT BEJELENTETTE. TISZ KÁLMÁN SZBDELVÜ-KÖR TNÁCSKOZÓ-TERMÉBEN. Nem állok jót ról, hogy kultur - egyletet vgy veres keresztet szervezett voln. Kedves, jó ember, fitl, (hiszen lig negyven éves, 849-ben született, s bizony még ngyon sokn emlékeznek budpesti református gimnáziumbn tnulói pályájár), gyönyörű szép felesége vn (Mocsonyi Livi), igen gzdg ember és nem árt légynek sem: ez volt körülbelül nemzeti kszinó iránydó véleménye. zon különös mágnások közé trtozik, kik nem sokt kártyáznk és lóversenykednek, hnem tnulnk és irnk; szóvl (dteiner* mágnás; ennélfogv nem ngyon érdekes. Persze sokknk meg épen ezért volt érdekes, s ((Nemzetgzdsági Szemle*-ben, mely első éveiben legkitűnőbb hzi szellemek tlálkozási helye volt, ngyon mgvs dolgozti jelentek meg, természetesen Boscher ^., hires lipcsei tnár iskoláj szerint, kinek egyik kedves tnítvány volt fitl mgyr mágnás, s mikor 878-bn kiegyezési tárgylások ideje ltt ngy szbdelvű pártbn megindult «fronde» : bizony frondőrködtek (ez is prlmenti műszó) Szép-utcz srkán is, és sok meghiúsult, sok meg sem kísérlett támdás terve lett kifőzve két fitl mágnás grcon lkásán, mert hát mind ketten, mint képviselők, szbdelvű párt független és önállón gondolkodó árnyltához trtoztk. Mjdnem egyszerre lettek főispánok is, s nemsokár zután, hogy Khuen-Héderváry gróf győri főispáni széket horvát bán nehéz helyével elcserélte: brssói főispán is Brenne- j berg Mór szász gróf helyére neveztetett ki, mely \ helyet most cseréli fel földművelési tárczávl. két férfiú működése innen kezdve külön vált, Bethlen ndrás gróf nem muttott fel oly j zjos sikereket, mint horvát bán; vlószínűleg ; nem is lett voln képes zon exponált helyet j nemzetiségi kérdés ez országbn iged ngy részben z kérdés: kd e right mn in the right plce?* z emberek ngy része igzságos, becsületes, humánus elbánást követel, s nem fntzmgóriákért sopánkodik; ki ezeket meghozz nekik, zt szeretik, mert hát legkisebb rész z, mely mgyr állmot nem szereti, s legngyobb z, melyet mgyr állm helytelen helyre exponált tpinttln közegei vezetnek be nemzetiségi heczezbe. És épen zért teljes és feltétlen szigorúság mellett z előbbiekkel szemben szükséges helyes tpintt z utóbbik részére. E tpintt eltlálás gr. Khuen- Héderváry és gr. Bethlen sikereinek titk; és Tisz Kálmánnk nem legutolsó dicsősége, hogy e két esetben nnyir megtlált Szép-utczi néh-néh frondeur két fitl mágnásbn helyökre vló embereket. Hogy mi lesz z új földmivelési miniszter jő -

4 86 VSÁBNPIJJJSÁG. _ támdás október 8-ár volt kitűzve. Meg vöje? nehéz megmondni. Hogy vn nézete előző npon Sehwrzenbcrg herczeg kifejezte és krt, megmuttt zzl, mikor mindjárt környezete előtt, mennyire kívántos voln, h beköszöntőjében megérintette zt z elvi állás kdn vlki, ki Blüchernek elvinné fel pontját, mely dominálj összes működését és szólítást, hogy másnp mg részéről ő is mely lehető legnépszerűtlenebb m. 0 sz [ támdj meg z ellenséget. z összeköttetés bd kereskedő sns phrse. Ezen kérdés kö szilézii hdsereggel csk ngy kerülő utón rül sok vit folyt és folyik; z kták még egy- volt elérhető s itt csk frnczi seregen keresztül vló htolássl lehetett segíteni. Széchenyi átlán nincsenek lezárv - mgyr földmü jánlkozott e merész vállltr. velés érdekei szempontjából sem. De ki z elvi Jó lovár kpv, minden késedelem nélkül hngokt szereti, és elvi állásfogllást vár mi hozzáfogott terve végrehjtásához. Több izben átkozottul«szürke* korszkbn is miniszterek érintette frnczi tábort, honnn szpor lö től : z csk elismeréssel veszi tudomásul egy vések vették üldözőbe, de estére kelve szeren csésen mégis elérte Blüchert, kit késznek tlált ngy szó bátor kimondását z új minisztertől. herczeg felhívásánk engedni. Hiszszük, hogy eddig elért sikereinek folyt Ezzel zonbn még nem ért véget vkmerő tás lesz bársonyszéken; s z ő kiválón gy brvour. Blücher kételkedett svéd koron korlti érzéke nemcsk z elvek megválsztásá örökös, Berndotte, közreműködésében, ki felől nál, de zok életbeléptetésénél is becses szol nem leggyengédebben nyiltkozott mg módj szerint. Szükségesnek trtott, hogy ö is gáltokt fog tenni hzi közgzdsági érde formszerű felszólítást kpjon s kérdést intézett keinknek. e. Széchenyihez, hogy nincs-e hozzá is hsonló megbíztás. Széchenyi kijelentette, hogy nincs, de rögtön jánlkozott egyszersmind, hogy hsonló GRÓF SZÉCHEMI ISTVÁN UPCSE CSTÁBN küldetésben sját feleiősségére svéd koron Széchenyi életirói előtt, természetes okokból, örököst is felkeresi. mindig z állmférfiú rjz z, mely előtérben Blücher áltl friss lóvl ellátv, ezt feldtot áll, s legngyobb mgyr ktoni pályájár is szerencsésen keresztülvitte Berndottenál. részletesebben nem terjeszkednek ki. követ zután kor hjnlbn még egyszer keresztül kező sorok, melyek Széchenyinek lipcsei lovgolv frnczi táboron, még z np, 8-án, cstábn vló szerepléséből rgdnk ki egy reggel jelentést tett herczegnek küldetéséről. figyelemreméltó epizódot, jóformán ismeretlenek, Szvit nemsokár Lipcse felől ágyulövések ig de tökéletes hitelességre trthtnk számot, zolták. Még nem is kelt föl np, s már z elő mint egy oly kton emlékei, ki vele együtt őrsök hírül hozták mindenfelől, hogy z ellenség hrezolt végig ngy npóleoni hdjártot, s z előtte vló np estéjén megszállott pontokról, már előbb gykrn megfordult Ngy-Czenken, Wchánból és Lieberticolkwitzből, Lipcse felé hová közeli állomáshelyéről, Sopronból, ki-ki húzódott vissz. rándult gróf fivérei: Ljos és Pál grófok látog Lipcse előtt 83 október 8-án fejlett ki z tásár.* Gróf Széchenyi Ljos tudvlevőleg ngy cst, mely szövetségesek jelentékeny forrdlom előtt Zsófi főherczegnő főudvr győzelmével végződött, melyben Széchenyi István mestere volt, míg gr. Széchsnyi Pál különösen gróf is vitézül közreműködött. Schtcrzenberg sokt beszéltetett mgáról Ldy Guilforddl, herczegnek két nppl utóbb kelt, nejéhez inté 8 szeptemberében vló összekelése lklmá zett levele élénk képét rjzolj z emelkedett ból Czenken rendezett ngyszerű ünnepélyekkel benyomásnk, melyet Npóleon felett nyert kpcsoltbn, melyek 4 npig trtottk, s döntő didl keltett. «Lábidhoz rkom le progrmmnk egyik pontját z crroussel ké Nánim, így ir herczeg, szent bbérokt, pezte, melyen csup Sommriv-vérteek mutt melyeket mindenhtó nyújtott nekem. Isten ták be lovglási művészetüket. megáldott fegyvereinket; z ellenség veresége Mint kton gr. Széchenyi Istcán imponáló példátln, sohsem láttm rettenetesebb cst jelenség volt csk pár évvel előbb szervezett tért. Colloredo, Liechtenstein, Binchi, Hrdegg, Mm^Zí/í-uhlánus-ezred sárg spkájábn, fű Nostiz, mint hősök hrczoltk; veszteségünk zöld ndrág és gurtkájábn, piros hjtókávl. igen ngy, de lehet mondni, z ellenség 83-bn már mint Schwrzenberg herczeg tá mindent elvesztett. Előcsptink tegnp üldö borngy prncsőrtisztje szerepel, s mint ilyen- zőbe vették, s ő néhány hdtest romjivl Lipcsé nek lklm vn közvetlen közelből kisérni figye ben igyekezett mgát trtni, de minden oldlról lemmel háború eseményeit, sőt életét is hlál szorongtták, szász király, Beynier, Bertrnd, megvetéssel tenni koczkár szolgált érdekében. Luríston és sok más tábornok, 200 ágyú, több Mikor usztri hozzájárulás 83-bn z mint 800 lőporszekér, podgyász, s roppnt számú orosz-porosz szövetséghez ténynyé vált, Ferencz fogoly esett szövetségesek kezeibe». császár óhjár szövetséges htlmk bele frnczi sereget Ejnáig üldözték, s nyugodtk bb, hogy szövetséges sereg egy visszvonulás gyászos útj ltt nyomor és sége szempontjából Schtcrzenberg herczegre kétségbeesés szívszggtó képei tárultk fel. Száz ruháztssék fővezéri htlom, úgy zonbn, meg száz szerencsétlen mrdt vissz, éhségtől, hogy ugy Blücher, mint svéd koronörökös, fárdságtól, hidegtől hlálr csigázv, frncziák mozdultik részleteit fő-hditerv keretei közt elvonulás után, kik, midőn szövetséges cs mguk szbhssák meg. 83 jul. 3-án szö ptok bevonultk, z országútr vonszolták vetségesek Trchenbergben mgukévá tették mgokt, s térden állv rimánkodtk: «Pour Schwrzenberg áltl elébök terjesztett tervet, s l'mour de dieu, fitesnous prisonniers!» («z rögtön rá, z ellenségeskedések újr megkezdé Isten szerelmeért, tegyetek foglyokká!») mert zt sekor, fősereg embere Egernél, Blücher \ hitték, így leglább kenyeret kphtnk. S győ embere Ktzbchnál, s svéd koron- I zők mindenike elvonulás közben utolsó flt ke örökös nyi serege Hvel és Spreenél \ nyerét, utolsó csepp pálinkáját oddobt szeren megkezdte z előnyomulást. csétleneknek, bár mg sem tudt, mit fog enni. feldt z volt, hogy három hdsereg Iszonyíi jelenetek fejlettek ki e közben Gelmközül z, melyiket Npóleon megtámd, j husenben. Két kton bjonettl szúrt le egy visszvonuljon, mig másik kettő frncziákt hrmdikt, egy drbk húsért, melyet ez, oldlbn és hátbn támdj meg. így állottk hogy megmentsen mg számár, lábivl dolgok, mikor végre 83 októberében Lipcse- j sárb tposott. nól bekövetkezett döntő pillnt, s szövet- j Frnkfurtbn megpihent z üldöző hd. Itt ségeseknek sikerült Npóleont közrefogni. vette Széchenyi István gróf emlékezetes lovg De Schwrzenberg hbozott támdás meg lásáért több tiszttársávl egyetemben mgánk kezdésével, mivel nem kpott hírt svéd koron- \ Sándor czárnk kezéből negyedik osztályú örökösnek Blücherrel vló egyesülése felől, s nem Wldimir-rendet, s egyúttl másodosztályú lovs volt bizonyos bbn, hogy tervbe vett tám százdosi rngból első osztályúvá lépett elő. dásnál számítht-e mindkettőjök támogtásár. V.S. Ezenfelül szívesen hlogtt támdást zért is, hogy Colloredo-íéle I. hdtestnek, mely erőltetett menetekben ép kkor érkezett meg, EGY HLOTTS HÁZ EMLÉKEIBŐL. némi pihenést engedjen s bevárj Bennigsen i érkezését, mely két utóbbi segélycspt áltl í S z i b é r i á b s z á m ű z ö t t e k s o r s. Irt: Dosztojevikij. seregét 86 ezer fővel vélte szporíthtni. Dosztojevskij ngy feltűnést keltett könyvéből, *Mx Ritter von Thielen: «Erinnerungen us dem I Kriegerleben eines 82-jáhrigen Veteránén der öster- mely Szibériáb száműzöttek szomorú sorsát reichischen rmee.» Wien, Í863. ecseteli, közöljük következő érdekes részletet: Iá. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYM. ld, SZÁM xxxvn. ÉVFOLYM kul-i osztrog prncsnok, kinek nevét fegyenczek sem előbb, sem pedig utóbb meg nem tudhtták, ngyon rossz kedvű volt, mi dőn szállítmány közeli megérkezéséről érte sült. Ugynis z előre küldött hivtlos ljstro mokból látt, hogy z egyszer csup szegény embert hoznk Kuláb; ppokt, orvosokt, t nárokt, tnulókt, s néhány nőt, egy szóvl: üres zsebeket. Mindmellett prncsnok két emberre volt kíváncsi: Niketász Euthym 89 éves görög ktholikus ppr, és Khelmszkáj Mári Pvlovn 20 éves színésznőre. Niketász veszedelmes forr dlmár volt, Khelmszkáj pedig zért jutott Szi bériáb, mivel Odesszábn lengyel nemzeti d lokt énekelt. Ez volt minden bűne. Niketász-m ráfogták, hogy istentelenségeket prédikál, z embereket czár ellen lázítj, és z orthodox hitvllás terjeszkedését hívei közt nem tűri. Hogy mindezekből mi volt igz, zt természe tesen senki sem tudj, legkevésbbé pedig birái, kik elitélték. De minek is'? Hiszen felelősség terhe nem őket nyomj, és ztán ki áll jót érte, hogy nem ők kerülnek legközelebb vádlottk, illetőleg z elitéltek pdjár? Nem hiáb énekelte koszorús költőnk Lermontov: «Ne keseregj oh szivem, miért oly sokt szenvedek, mott zöldülő hnt ltt bú és bánt véget ér.» Kemény téli np volt, midőn négyszázhet ven elitélt kul-i osztrogb bevonult. Két kibitkán három viselős sszony feküdt egy öreg pppl, ki útközben megtébolyodott. nőkről nem vették ugyn le lánczokt, de miután állpotuknál fogv minden ütés-verés dczár sem birták ki gyloglást, kisérő k tonság tisztje felrktt őket z egyik kibitkár. Nálunk Oroszországbn mi npság minden egyform, még szibérii osztrog-ok is, z el itéltek tehát, kik Moszkv ót tán száz osztrogbn is megfordultk, cskugyn nem tudhtták, hogy végre vlhár rendeltetésük helyére elju tottk. Volt zonbn köztük oly furfngos és vk merő ember, ki szigorú tillom ellenére né melykor mégis beszélgetett ktonákkl, s igy megtudt, hogy Kulá-nk hívják zt helyet, honnn mjd különféle bányákb kerülnek. Olvss fel csk gzemberek névsorát Iván Ivnovics, szólt^ prncsnok segéd tisztjéhez fordulv. Es most csendet! ki megmozdul, mielőtt nevét hllná, megemlegeti mi npot. ndrejev Nikolj Pvlovics! kiáltj ri kácsoló hngon segédtiszt. Senki sem mozdul. ndrejev! ismétlé újr, de z illető nem jelentkezik. 0 ti lázdó kutyák! hát mindjárt z első npon nem krtok engedelmeskedni! Hé, Szobolev, hozsd elő pdot, s ztán htvn, nem, nyolczvn botot ndrejev hátár! E szvk után lig tizénht éves, rongyokb burkolt kis leány lép ki sorból, és lánczit felhúzv, sirlms hngon mondj: ndrejev Nikolj meghlt z utón. Mi közöd hozzá te nyomorult bék? ordítá prncsnok. ndrejev tyám volt... Menjünk tovább, folyttá vitéz fér fiú, ön pedig, Iván Ivnovics, húzz keresztül ndrejev nevét. Mondhtom, jókor hlt meg jámbor, mert különben megkóstolt voln kul-i pdot. He, he, he! névsor felolvsás ltt több ilyen jelenet fordult elő, és pd sem lett hiáb kihozv, mivel már prncsnok tekintélye is megkí vánt, hogy fogdttás botozás nélkül le ne folyjon. Ntketászr, kerülvén sor, ki 89 éves lábivl gylog jött Kulá-b és z egész utón türelemre intette társit, z ggstyán rr kérte prncs nokot, engedné meg, hogy földre leülhessen. Hogyn viselte mgát z elitélt z utón? kérdé most prncsnok tiszthez fordulv, tán ott is külön krszéket dttok neki? Nem volt rá pnsz, feleié Zchrier hdngy permi gylogezredből, ki kétszáz ktonávl Moszkvából június utolsó npjibn indult el szállítmánynyl. Vigyétek vén korhelyt kórházb, h nem tud lábán megállni. És Niketász kórházb került. Khelmszkáj hónpokig trtó kinos gylogo VSÁRNPI UJSÁG. 87 lás dczár még nem vesztette el fitl felett, nélkül, hogy krétát kezébe testének rugékonyságát, de nnál inkább vette voln. Átolvsott néhány munkát meglátszott rczán szenvedések hosszú föld tömegéről, sűrűségéről, térfogtá s végtelen sor. ról, lkjáról, körforgásáról sját ten gelye és mozgásáról np körül. Ezen Zchrier hdngy jó fiu volt. Ngyon dtok képezték számításink lpját. szerette bort, de pálinkától sem ide Szükségesnek trtjuk megismertetni z genkedett, mindmellett nem vette be olvsót z dtokkl. lelke, hogy nők irányábn durv legyen. Khelmszkájá-vül gykrn beszélgetett :iz Föld lkj: körforgó ellipsoid, utón és megígérte neki, hogy visszjövet melynek leghosszbb sugr 6.377,398 Moszkvábn lkó ismerőseinek hirt dnd méternyi, vgy kerekszám.594 lieunyi, hollétéről. szegény nő teljes árttln egy lieut 4 kilométerjóvel számítv, legrövidebb sugr pedig 6.356,080 mé ság öntudtábn vvl kecsegtette m gát, hogy fogság nem fog sokáig trtni, ternyi, vgyis,589 lieunyi. két sugár hosszság közt tehát, földgömb meglh rokoni ós brátji mgukt közbevetik. posodásánál fogv földsrkoknál, 8,3 * Mosolygó rczczl jelentkezett p méternyi, vgyis vlmivel több mint 2 rncsnoknál, midőn ez másnp z osztrog kilométernyi különbség létezik. udvrán z élitéltek fölött szemlét trtott. Föld körzete z egyenlítőnél: 40,000 szegény teremtés néhány szóból kilométer, vgyis 0,000 lieu. megértette, mi vár reá zon esetre, h Föld felszínének terjedelme : meg nyomorult embert visszutsítj... közelítőleg 50 millió négy szögkilométer. Kegyeire ott feküdt börtön egyik sr Föld térfogt: körülbelül 000 kábn; hosszú hjtűjével szivét szúrt milliárd köbkilométer, vgyis olyn köb, keresztül. melynek szélessége, hosszság és m borzsztó eset csk ddig okozott gsság egyránt ezer méternyi. némi feltűnést z elitéltek közt, mig Föld sűrűsége, hozzávetőleg, ötször hullát el nem vitték, ztán senki sem ngyobb víz sűrűségénél, és csknem törődött vele. egyenlő jódévl, vgyis 5,480, átlg egy z elitéltek megérkezése előtt z oszköbméterként különböző rétegekből. Ezt trogbn helyet kellett voln számukr csi n számot állpított meg Cvendish nálni. Ámde z illető tiszt zt jelentette, Mitehell áltl feltlált és szerkesztett hogy od már egy árv lélek sem fór el. mérleg segélyével, vgy helyesebben Tlán feleségem szobájábn djk kilogrmm, Bily kiigzítás szerint, helyet gzembereknek, kiáltá dü melyet később Wilsing, Cornu, Bille és hösen prncsnok. többen elfogdtk. kievi főiskol tnári kránk egyik Időtrtm Föld egy keringésének kiváló tgj, Sokolnik Prokop Feodorovics TÁBL FELSŐ SZÖGLETEKÉ FELÍRT KÖVETKEZŐ SZÁM OT Np körül: 365 és egy negyed np, 5 évi kényszermunkár ítéltetvén, «VILÁGFELFORDULÁS» mely rendes npévet képezi, vngy sz kul-i 03ztrogbn másfél évig hevert, mig btosbbn 365 np, 6 ór, 9 perez, 0 z ólombányáb került. Ezen idő ltt 87 krtársi mindent megmozdítottk szerencsét értékűnél több vgyon vn s ezeket Vrigny másodpercz ós /ioo, minek következteben föl dünk másodperczenkint 30,400 méternyi vgyis len férfiú megmentésére, kinek egész bűne bból igy sorolj fel: 7"6 lieunyi sebességgel hld pályáján. Vyon állott, hogy tnítványink némelykor ngol és Kvi kmt Hov vló. millió forintokbn. sját tengelye körüli keringésében, Föld olsz hírlpokt dott, melyekből z ottni egye 28 meriki 550 Gould János... minden egyes pontj z egyenlítő ltt másod temek előnyös helyzete, tnárok függetlensége Mcky J. W..... perczenként 463 méternyi, vgyis óránkint 668 és egyéb lényeges ellentétek kivehetők voltk Bothschild Nthniel ngol kilométernyi utt tesz meg. Sokolnik lpok szélére irónnl különféle meg 5 meriki 250 Vnderbildt C... Mston J. T. számításibn hosszúság, jegyzéseket tett, többit ztán elvégezték irigyei 0 t 200 Jones J. P.... súly és z erő egységeiül métert, kilogrm 8 G0 és titkos rendőrség. Westminster herczeg ngol 5 mot és másodperczet fogdt el. stor J. János... meriki 00 Mindezek dczár befolyásos brátji nnyir 4 80 Stewrt. J..... Mston J. T. október 5-én, délutáni öt ór vitték dolgát, hogy kul-i prncsnoktól So 3 00 Bennett J. G..... tájbn, (mikor ily emlékezetes eseményről kolnik mgviseletéről tüzetes jelentést követelt 3 60 ngol Sutherlnd herczeg vn szó, szbtosság mindig kívántos), rendőrminiszter. Northumberlnd hg. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 50 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^2Vi ^ ^ fogott z írásbeli munkához, érett megfontolás z igzság helyett zonbn elferdített té 40 Bute mrquis. «40 2 után. Mindenekelőtt z lpokbn támdt meg nyek kerültek illetékes helyre és Sokolnik ott legvgyonosbb emberek tehát kizárólg problémát vgyis m számon kezdte, mely veszett. Miklós czár ltt bizonyos tekintetben különb ngliábn és z Egyesült-Állmokbn vnnk s Föld körzetét z egyenlítő ltt képviseli. Ott állt fekete tábl, dolgozóterem egyik séget tettek politiki vétségekért elitélt fegyen pedig z merikik ngy túlsúlybn, bár meg kell jegyezni, hogy z ngolok vgyonánk meg szögletében, fénymázos tölgyf állványán és jól czek és holmi útonálló rblók vgy orgyilkosok állpítás, mivel zok ngyobb része földbirto meg volt világítv kertre nyíló blkok egyike között. Jelenleg sokkl jobb dolg vn z pgyilkos kokbn vn, sokkl biztosbb, mint z meri áltl. tábl lján levő deszkácskán szép sor nk, mint z lig tizenhét éves tnuló suhncz- kiké, kiknek csknem mindegyike váltkozó bn hevertek z pró krétdrbok. szivcs mthemtikus blkeze ügyében volt. Jobb nk, ki Genfbe post utján ostob költeménye 8pekulácziók áltl szerezte dúsgzdgságát. Vrigny dtink egyik lprs bírálój zt kezének, vgyis inkább z zt helyettesítő vsket küldözget s e mitt Schlin-b kerül. Kólám, ugy hiszem, senki sem fogj feltenni, állítj, hogy Bennett, Stewrt, Mcky és Jones kmpónk volt fentrtv számok, jegyek és hogy túlzottn dom elő dolgokt. Kevesebbet merikik nem is oly gzdgok jelenleg, hogy betűk leírás. Mindjárt kezdetben Mston J. T. rendkívüli mondottm, mint mennyi vló és igz, de szé ljstromb felvehetők volnánk, másrészt zon gyenpír futj el rczomt, h elgondolom, hogy bn állítj, hogy némelyik felvettek közül sok biztonsággl egyetlen vonássl irt le egy kört, kl gzdgbb, igy stor Jkb Jánosnk 60 mely földgömböt ábrázolt. z egyenlítőnél testvér testvért üldöz, öl, gyilkol. bj npról-npr növekedik. Nemsokár el milliój vn s ugynnnyi testvérének, stor gömb kidomborodásánk elejét egy teljes, hátul mondhtjuk, hogy vérben és könyekben me Wlldorf Vilmosnk is, sőt Vrigny 2-es név ját pedig egy pontozott vonl képviselte, kellő sorát leglább még ugynnnyi merikivl leg kifejezvén gömblk vetületét. két föld rült el ngy Oroszország! meg lehetne toldni, minők pl. Kockeffeller srk körüli tengert z egyenlítőtől függélyesen János 90 millióvl, rmour Fülöp 60 millióvl, átvágó vonl muttt, melyet e két betű N. és Stnford Lelnd 65 millióvl, s bőrzejátékos S. jelzett. VILÁG LEGGZDGBB EMBEREI. nő : Green Hettie, 88 millióvl. Egeszén biztos ztán tábl belszögletére felirt következő zonbn z, hogy földbirtokosok közt leggz számot, mely Föld körzetét képviseli: De Vrigny C. frnczi írónk «Bevue des dgbb westminsteri herczeg Grosvenor ,000. deux mondes» czimü folyóirtbn közölt érdekes Bichrd, kinek birtokán épült fel London ngy Ez megtörténvén, Mston J. T. úgy helyezke tnulmány földgömb leggzdgbb emberei része. Hogy zonbn z Egyesült-Állmokbn dett el, hogy elkezdhesse számvetéseinek so ről külön kötetben is megjelent. Bármily ingtg összehlmozott óriási vgyon mily ngy, legélén roztát. lpon nyugszik is egyesek mgánvgyonánk föl kebben tnúsítj Clevelnd elnök híres évi üze nnyir el volt merülve, hogy nem is figyelt becslése, frnczi tudós hozzávetései mégis nete 887 decz. 6-án, melyben egyenesen sür z égboltozt állpotár, mely délután foly figyelmet érdemelnek s így érdemesnek trtjuk geti, hogy z Egyesült-Állmok gzdgságát mábn jelentékenyen megváltozott. Egy ór ót fődtink közlését. psztni kell, mert különben bj lesz belőle. m rengeteg zivtrok egyike vonult fel lát Gzdg embernek Vrigny zt trtj, kinek htáron, melyeknek befolyását megérzi min leglább 0 millió forint vgyon vn. Ilyen den élő lény szervezete. Hlványszürke lpon ember szerinte körülbelül 700 vn világon és összetornyosuló sárgás fehér felhők lomhán úsz ezek közül ngliábn 200, z Egyesült-Állmok tk át város felett. föld és z űr térségei bn 00, Németországbn és usztri-mgyr visszhngozták távoli mennydörgést, egy-két REGÉNY. országbn 00, Frncziországbn 75, Oroszor villám máris végigezikázott légkörön, szágbn 50, Indiábn 50 s többi országokbn Irt VERNE GYUL,frncziábólford. HUSZÁR IMRE. melyben villmos feszültség elérte legmg összesen 25. E szerint 700 ily gzdg vn (Folyttás.) sbb fokát. másfél milliárd szegény emberrel szemben. De Mston J. T. mindinkább elmerülvén mun z elzárkózottság két első npján Mston J. még ezen 700 gzdg közül is csk 2 vn olyn, kájáb, nem látott és nem hllott semmit. T. csk gondolkozott megoldndó problémáj ki ngyon gzdg, zz kinek 40 millió forint VILÁGFELFORDULÁS.

5 88 VSÁBNPI UJSÁG. 2. SZÁM XXXVH. ÉVFOLYM. Egyszerre egy villmos csöngetyü gyors csengésével félbeszkítá dolgozó terem csöndjét. Szép! kiáltá Mston J. T. H z lklmtln háborgtok nem jöhetnek be kpun, bejönnek telephon sodronyán!... Gyönyörű tlálmány ez telephon olyn emberek számár, kik nyugton krnk mrdni!... Ezentúl elövigyáztból, munkálkodásom egész idejére megszkítttom telephon-közlekedést. ztán készülékhez menvén, belekiáltott: Mit krnk velem? Néhány pillntig beszélgetni óhjtnék! feleié egy női hng. Ki beszél? < Nem ismerte meg hngomt, kedves Mston úr? Én vgyok... Scorbittnó sszonyság! Scorbittné sszonyság!... Hát már egy perczig se fogok tőle nyugton midhtni! De ezen utolsó szókt, melyek szeretetreméltó özvegyre nem voltk épen hízelgők, óvtosságból vlmivel mélyebbről dörmögte, úgy hogy készülék érzékeny lemezét ne érinthessék. Mston J. T. ztán belátván, hogy leglább is vlmely udvris frázissl kell felelnie, így szólt: h! ön z, Scorbittné sszonyság. dött ról, hogy nem sérült meg. Ennek megtörténtével, legkevésbbé se vesztvén el lélekjelenlétét, mint Columbi egykori társfeltlálójához ilhk, mindent rendbe szedett dolgozó termében, újr helyére vitte z állványt, rá tette táblát, összeszedte. szőnyegen szétszórv heverő krétdrbokt és folyttt oly vártlnul félbeszkított munkáját. De kkor észrevette, hogy tábl leesése következtében m számok, melyeket jobb szögletre felirt, és melyek z egyenlítő kör hosszúságát jelezték méterekben, legngyobb részt ki voltk törülve. Elkezdte tehát számokt újból felírni, midőn telephon csöngetyüje ismét lázs rezgéssel megcsendült. Megint! kiáltá Mston J. T. És újból készülékhez ment. Ki szólít? kérdé. Scorbittnó sszonyság. És mit kivn tőlem Scorbittné sszonyság? Nem Blistic Cottgeb cspott le z borzsztó villám? Minden okom vn hinni, hogy igen. h! Ngy Isten... villám. Nyugodjék meg, Scorbittné sszonyság! Nem esett bj, kedves Mston úr? Nem. sink feldt megoldását, melyet zok ngyon természetes türelmetlenséggel vártk. z éjszki srkhoz vló férkőzés és kőszéntelepek kiknázásánk gykorlti módj mthemtikilg meg volt állpítv. Ennek következtében egy társult lkult North Polr Prctict ssocition czím ltt. wshingtoni kormány társultnk dt földsrk körüli területekre vontkozó engedélyokmányt, zon esetre, h tuljdonjogot z árverésen megszerezné. Tudjuk, hogy miután z éjszkmeriki Egyesült-állmok z árverésen győztesek mrdtk, z új társult, szükséges tőke beszerzése végett, z ó és új világ tőkepénzeseihez fordult. (Folyt, köv.) EGYVELEG., * XIII. Leo páp elődei példáj szerint már életében megrendelte síremlékét. srkophgon láthtó lesz páp fekvő szobr s nnk végén két óriási szobor vllást és igzságosságot fogj ábrázolni. szobrok crrri márványból, srkophg porphyrból készülnek. síremléknek három év ltt készen kell lenni, de csk páp hlál után állítják fel Lternbn. költségeket 00,000- frnkr irányozták elé. 2. SZÁM XXXVII. ÉVFOLYM. VSENPI UJSG. 89 Kinzó-eszkör, z üly-börtönben. 7(is.. Pdlóhoi utgtmtt mmiik, melyek rjjok fektetett n* Mib beríimnek.. Iá hüvelyk hou nyársk 7Vi font KÜTO nykkuiktbi» tgolj f, 'i''' HH '"' ''"" i. \ foglyot pdlefeoi ki.i". lincx. D. snlvn, Mrni fogoly bib f IStt, nogj u mosdói Fleet-börtönben elkövetett kegyetlenségek megvizsgálásár 7 29-ben kiküldött pt >5V%ifeS Lábkinzás, mint Chátelet-börtönben Prisbn lklmzták. (777.) I Kinzó-eszküzök lklmzás Mrshlse-börtönben. íí) Olló; h) nykszorító; i) koponyszorító k) lálibilincs Howrd János. Hollowy egykorú rjz után. Kegyetlenségek Mrshlse börtönben : Beteg emberek folyosój. NEM ISMERTE MEG HNGOMT. «VILÁGFELFORDULÁS.» HNYTT VÁGÓDOTT, MINT EGY EGYSZERŰ KÁRTY-KTON. Én vgyok, kedves Mston úr. És mit kivn tőlem, Scorbittnó sszonyság? Figyelmeztetni kívánom önt, hogy nemsokár heves zivtr fog kitörni város felett. zt én nem kdályozhtom meg. Nem; de zt krom kérdezni, vjon volt-e rá gondj, hogy becsukj z blkit? lig fejezte be Scorbittné Évngeline sszonyság e mondtot, midőn egy iszonyú dördülés hrsnt végig légen. z ember zt hihette voln, egy óriási drb selymet repesztettek szét. villám lecspott Blistic Cottge szomszédságábn, és villmos folym, telephon sodronyán át, vlódi villmos durvsággl htolt be ngy mthemtikus dolgozó termébe. Mston J. T., ki épen lehjolt készülék lemezére, megkpt leggyönyörűbb villmos pofont, mely vlh egy tudós rczát érintette. ztán villmosság vs kmpón tovább htolván, hnytt vágt őt, mint egy egyszerű kártyktonát. Egyidejűleg fekete tábl is, melynek neki dőlt, terem egyik szögletébe röpült. Végre villám egy blk észrevehetetlen nyilsán keresztül egy eresz csövéhez jutott és zon végig eltűnt föld ltt. Mston J. T. elkábultn kelt fel ennél kevesebbtől is elkábulhtn z ember; megdörzsölte testének különböző részeit és meggyőző - Bizonyos benne, hogy nem érintette önt villám..^ Semmi sem érintett, csupán z ön brátság érint, még pedig lehető legkellemesebben, feleié Mston J. T., kötelességének tárván udvrisn válszolni. Jó éjt, kedves Mston! Jó éjt, kedves Scorbittné sszonyság. És mint helyére vissztért, után tévé: «z ördög vigye el ezt pártlnul derék hölgyet! H nem hivott voln oly ügyetlenül telephonhoz, nem forogtm voln bbn veszélyben, hogy villám gyoncspjon.* Ezentúl Mston J. T.-t többé senki se háborgtt munkájábn. Ezenfelül tökéletes nyuglmt biztosítndó mgánk, teljesen elnémított telephont, félbeszkítván villmos közlekedést. felírt számot lpul vévén, felállított különböző egyenleteket, végre levont végeredményt, zt felírt tábl jobb szögletére, miután letörülte voln z összes számokt, melyekből e végeredmény előállt. ztán elmerült z lgebri jelek végtelen soroztáb. Nyolcz nppl később, október -én, ngyszerű erőműtni számfejtés meg volt oldv, és Gun-klub titkár didlmsn muttt bé tár- * gáz világitást Persi ngyobb városibn meg krják honosítni. sh lklms mérnököket és munkásokt küldött Berlinbe, hogy gázgyárk felállítását megtnulják. * z Önbíráskodás ritk esete fordult elő Ginesville texsi városbn. Egy 60 éves erőteljes öreg szszony, kinek férjét htóság letrtózttt, városházából egymásután kidobott egy rendőrt, közügyészt s végre mgát polgármestert is s három ór hosszáig ő volt z ur z épületben. * kopllás divtát, mely npjinkbn csknem rendes üzletté vált, régebben gyökeresen elfőj' tották ppok. 577-ben történt ugynis, hogy egy Vn Hsslt Henrik nevű hollndi egy orthodox pp állításávl szemben, hogy Isten m már Krisztus után senkit sem trtn életben eledel nélkül, negyven npig, épen úgy mint npjinkbn Tnner, negyven npon át böjtölt s még zután is sokáig csk tejet ivott. Híre elterjedvén, helytrtó előtt ismételte kopllást, mire köznép szentnek kezdte trtni. ppság erre elfogtt, s eretnekség mitt bevádolv, Brüsszelben nyilvánosn megégettette. * Ppír ptkókt készít egy Goldberg Gyul nevű gyáros Weissenseeben, Berlin mellett. z ily ptkók rugnyosságuknál fogv jobbn lklmzkodnk lovk ptáihoz, mint vsból készültek, de ép úgy ellenállánk nedvességnek s még z z előnyük is vn, hogy felrgszthtók ptár s igy kellemetlen felszegezésről nem kell gondoskodni. Egy Mont-Sint-Michel-erődben élethosszig klitkáb zárásr itélt fogoly kiszbdítás. Howrd János látogtás egy ngol börtönben. Whetley Ferencz rjz. BÖRTÖN-REFORM JUBILEUM.

6 90 VSÁRNPI UJSÁG. lü. SZÁM. 89ü. xxxvn. ÉVFOLYM. ngy emberbrát htlms izgtásáról csk komoly törekvéseket tlál, hogy börtön jvító* BÖRTÖN-REFORM KEZDEMÉNYEZŐ kkor nyerhetünk megközelítőleg helyes képze I intézet legyen, intézet, mely megtévedt embert tet, h múlt százd második feléig mindenütt áldásthozólg társdlom hsznos tgjává JÉNEK EMLÉKÜNNEPE. igyekezzék tenni s megmenteni ttól, hogy Most jnuár 20-án tölt be száz éve, hogy Cher- szokásbn volt börtönök belső viszonyit ismer társdlom ellensége legyen. Sok, igen sok téjük. Mellékelt képeink, melyeknek mindegyike sonbn, z zovi tenger prtján, hirtelen hlál ' nyező htott közre, hogy ez változás áltlános ll kimúlt z emberiség egyik legngyobb jólte- sok ezer szerencsétlen fogoly sorsát muttj, né legyen. De ki ehhez ngy fordulthoz z mileg tájékozttók. kinzás és kinzó-eszközök vője, z áldásos emlékű Howrd János. bör! első követ megmozdított, ki postoli buzglmá lklmzás még ekkor mindenütt divtos volt tön-reformnk volt ö kezdeményezője, z embe rek mesterséges kínzási ellen legékesebben s csk egyes kivételes esetekben, különösen z vl s pártln önfeláldozássl eszméket s példát szóló s nemes példáj áltl ez ügyben legtöbb dósok börtöneiben volt vgyonosbb embe egyránt dott, vlódi nemes emberbrát sikerrel htó gitátor. z éhező árvák, szen reknek kényelmesebb életmódjuk. Nemcsk z Howrd, megérdemli kétségkívül, hogy emléke vedő betegek s más nyomorultk segélyezése elitélt bűnösöket, de legtöbb esetben vizsgált kegyeletben mrdjon z utókor előtt. z embe már legrégibb korbn megkezdődött, s műve ltt álló foglyokt sem trtották többé embe rek m ritk ngyji közé trtozik ő, kiket lődéssel és vgyonosodássl kröltve hldt min reknek, hnem z állm és társdlom felesle végzet z emberiség jvár teremtett. Áldott le den országbn: Howrd Jánosnk, z egyszerű ges terheinek, kiknek elpusztulás minden te gyen emlékezete! ngol emberbrátnk, jutott ez kulturtörténe- kintetben csk óhjtndó. Howrd hires memo tileg oly ngyfontosságú dicsőség, hogy z em rndumábn, melyet z ngol prlmenthez be beri nem erkölcsi világnézetét egy fokkl még nyújtott, még ebben z országbn, mely mál SZBDELVŰ-KÜR RÉGI mgsbbr emelje, mgsztos példáj s szűnni ékkor művelődésnek mgs fokán állott, itt nem kró izgtási áltl megvilágítván zt sem tlált oly börtönt, hol bűnösök egészségi LLOYDÉPÜLETBEN. kimondhttln ngy nyomort, melyben ddig s viszonyir tekintettel lettek voln. rbok még z ő korábn is, melyet pedig már felvi élelmezését és ellátását üzérkedő válllkozók lágosodás korszkánk neveznek, z elitélt rbok bérben kezelték. Piszok, túltömöttség, rgályos szenvedtek s hogy felkeltse köztudtot, hogy bjok urlkodtk mindenütt, már z építésnél is z elitélt bűnösök is emberek, kik érezni tudnk, csk rr ügyeltek, hogy rbok megszökését 8 velők szemben is kötelesség z emberiség sz lehetetlenné tegyék, hbár kellő szbd levegő s tisztság árán is. legtöbb börtönben z er vár hllgtnunk. kölcsi szempontok sem jöttek számítás lá. Öreg Howrd élete, gitácziój s nnk eredmé és gyermek, férfi és nő, megrögzött bűnös és ár nyei egész irodlmt teremtettek s egy egészen ttln vizsgálti fogoly egy és ugynzon helyi új ármltot felfogásbn, z érzületben. ségbe zárttk el és sok árttln vgy legföljebb ngy ngol emberbrát áltl htlmsn felkor könnyelmű ember egyenesen börtönben lett bácsolt hullámok már rég ideje eljöttek hozzánk társdlom ellenségévé. H itt-ott örömet kr is. nemes Eötvös József báró volt z elsők tk rboknk szerezni, különösen mgsrngu zelőtt Deák-párt fészke volt. Én csk egyike, ki z ő tnítványként minálunk felszó vendégek látogtás után, z csk bbn állott, llt, s m már vnnk hzánkbn is rbsegélyző hogy lklmt dtk nekik, hogy holtrészegekké fúzió ót ismerem, mikor vénülő Deák-pártb egyesületek, törvények gondoskodnk z elitélt igyák le mgokt. Némely börtönben oly ny- fitlbb blközép beoltódott, mitől fogv «szfoglyok tisztességes ellátásáról, s mi még nnál nyir gyökeret vert rgály, hogy például bdelvü-köri) lett neve, s új vezért kpott is jelentékenyebb dolog, közvéleménynek egy 750-ben londoni OZá-jBíu7ei/-börtönben tr generális*-bn. értelmű kárhozttó morj kél fel mindnnyi tott jury ülés után 40 előkelő londoni polgár s Vlh bbn ngy teremben, mely most szor, midőn nyilvánosság tudomásár jő né köztök mg Lord Myor is meghltk nnk törvények első rostáj, fényes tánczviglmkt mely embertelen rbvlltók eljárás. zok következtében, mert rbokkl érintkeztek. Dur- trtott pesti fitlság. Itt tette szlonképessé szomorú állpotok, melyek ellen Howrd küzdött, hm börtönében z összes rbok hónpokon át 40- es években Gorove és Wenkheim csárdást. s melyek z ő korábn egészen szbályszerűek két sötét zugbn, földön hevertek. Penrithben S Gorove és Wenkheim itt tette htlommá vlánk s természeteseknek trttánk, m már rbok szobáját egy hónpig nem nyitották ki. szbdelvű-pártot is. minden müveit állmbn s igy nálunk is csk Plymouth börtönében tlált Howrd egy kis lyu Egyik szbdelvű-párt első pártelnöke, má kivételesen, visszélésképen fordulnk elő s kt, hol három ember élt két hónpon át ugy, sik z e pártból lkult kormány első miniszter középkori brbárság jellegével bélyegeztetnek hogy csk z jtó egy kis repedésen jutott be elnöke lön. meg. Mg ez ngy fordult közvéleményben npsugár hozzájuk. Éhhlál esetei rbok kö tnácsterem egyike Budpest legszebb és muttj zt, mily ngyszbású emberbrát volt zött nem voltk ngyon ritkák, sok esetben z legngyobb ilynemű loklitásink. Ferenczz, kinek hlál százdos évfordulójáról most elcsigázás nnyir ment, hogy foglyot hlott József-tér felé vn z elnöki zöldposztós emel megemlékezünk s kinek életében készült rcz- ként szállították ki s csk kkor vettek életjelt vény, kétfelől helylyel miniszterek s párt képét m bemuttjuk. észre rjt, midőn megmosták s test szokt jegyzők számár. z emelvény ltt hosszú Howrd János 726-bn született Hckney ln víztől új életet nyert. Jótékeny emberek se zöld sztl, mely körül egyszerű nádszékeken városábn, mely m már z óriási London ki gélyei legtöbb esetben kpzsi börtönőrök zse ülnek párt tgji tnácskozások lklmávl. flk mellett vörös bársony-kerevetek, melye egészítő része. Mint vgyonos szülők gyermeke, beiben mrdtk. ken z öregebb, kényelmesebb tgok ülnek hoszkezdetben csk utzásokkl töltötte idejét, 756-bn Lisszbonb ment, hogy ngy föld z ngol börtönökben már Howrd idejében szábn. terem négy srkábn négy billiárd. rengés pusztításit tnulmányozz. Ez lklom is ritkább volt kinzó eszközök lklmzás, rendes törzsjátszókkl: ott gr. Tisz Ljos ml egy frnezi klóz-hjó rbul ejtette s ekkor mint Európ más részeiben, de zért még iít is ngy bjuszú mgyr-szász Fluger Károlylyl, nyilt lklm foglyok életmódjávl legelőször vlóbn hjmeresztő eseteket sorol fel. Ely itt gr. Teleki Géz, volt belügy ér, herczegodesmegismerkednie. Később midőn 770-ben Bod- püspök börtönében rbot vsrudkr lánczol- elchi Gyulávl. fordthire főbirájává lett, nyomorultk és szen ták földre, ugy, hogy zok nyers húsb vág z elnöki emelvénynyel szemben tükrös j vedők bji iránt különös érdeklődést tnúsító ták be mgukt s ezenkívül nykár hosszú tók. (Kégen volt! Két öreg exczellencziás ur kí emberbrát megborzdt z ngol börtönökben nyárskkl ellátott vskrikát tettek, hogy min nálgtt egymást z jtó előtt kimenetellel: urlkodó visszélések láttár. Pár éven át ösz- den legcsekélyebb mozdult kinzás legyen. «Tessék kegyelmes urm!» z emelvényen je szejárt hzáj összes börtöneit, gondos tnul Howrd ht ily szerencsétlen foglyot tlált s gyezgetett egy kis termetű fitl honty s nem mányokt tett s terjedelmes memorndumot köztök egy olyt is, ki már egy évnél hosszbb véve semmibe z etiquettező két öreget, köztük nyújtott be prlmentnek, mely nemcsk kö ideig hevert ily vsrudkon. londoni South- kinyrglt teremből. «Szörnyű ember» szólt szönetet mondott neki munkájáért, de rögtön vvrk- és Fleet-börtönökben vlltás egyik esz z egyik öreg, Gorove s betéve z jtót bizottságot is küldött ki, hogy legrettenetesebb köze z volt, hogy foglyokt hlottkkl kötöz kiszldt tgtárs után, újr kezdte kinálgbjokon segítsen. nemes emberbrát ekkor ték össze sötét kmrábn; ugynitt vskriká tást: -Tessék kegyelmes urm!») útr kelt s közel húsz éven át Európ csknem kt lklmztk nykr és fejre. Mrshlse i ngy teremtől jobbr három, blr négy minden ngyobb börtönét meglátogtt, s mint börtönben lelketlen bérlő 330 rbot helyezett kisebb terem nyilik. jobboldlon Dorottyföljegyezték, 300,000 forintot dott ki kizárólg el egy 6 négyszöglábnyi helyiségben s z ered utcz felé z utolsó Deák-szob, melyben beteg foglyok bjink enyhítésére s egyes fog mény z volt, hogy 24 ór ltt 89 hlt meg Deák jól tlált rczképe, s Wenkheim, ndrássy lyok kiváltásár. Hírneve Európ minden részé közülök, s egy np sem múlt el hláleset nélkül. és Tisz mellszobr áll. (Deák szobr ott áll ben ngy volt s közvélemény hngosn támo Sok helyen hüvelykszorítókt, vsnykszorítókt kör előtt Ferencz-József-téren.) Ezután egy gtt börtönök reformj ügyében tett jvsl hsználtk kinzó eszközökül. srok-társlgó, zután wisth-szob követ tit. Egyes helyekre, igy rómi int^uisitio föld Még szomorúbb volt e tekintetben helyzet I kezik, hol ház elnöke, kör gzdáj, horvát ltti börtönkmráib, lisszboni és mdridi kontinens börtöneiben. Prisbn Bicéire, fog- l miniszter s többi wisth-kedvelők trtják z titkos börtönökbe, nem juthtott ugyn be; de ház vlódi pokol lehetett. gályrbok és h-! sztlokt elfogllv. E terem flin vn hároni hírneve már oly ngyzolt, hogy dtokt min lálritéltek földltti lyukkbn éltek, hov pártelnök: Gorove, Vizsolyi és Podmniczky denütt könnyen szerezhetett, s irodlmi műkö npsugár soh sem juthtott s többiek össze rczképe. dése ezeknek z dtoknk közlésében, hlál voltk zsúfolv undok férgekkel telt piszkos he- I bloldlon Dun felől ismét három ki büntetés és kínzások eltörlése érdekében szk lyiségekben. z őrülteket vdálltok gynánt sebb játék-terem vn. Mikor generális egy kis dtln volt. Legutolsó utzásit Kis Ázsiábn és meglánczolv ketreczekbe zárták, sokszor z Oroszországbn tette s itt érte el szerencsétlen úgynevezett bűnösöket is. Itt még kerékbetö pihenőt kp, itt szokott egy srok sztlnál he végzete is. Chersonbn egy rgályos betegségben rés is divtozott. z szerencsétlen, ki e pokol lyet fogni, itt keresi pgátot, egy fertály órács szenvedő fogoly leány életét igyekezett megmen bn bármily rövid időt töltött, épen nem hgyt kát szkítv multságr, Jókivl, Ivánkávl, teni s emberszeretetének ő mg esett áldoztul. el többé, elméje megzvrodott, rgályos beteg Gjári Ödönnel. Dunár néző srokszobábn legtöbb ki Mint igzi hőst, nemes kötelességének teljesí ség lepte meg testét s erkölcsi nézetei világgyübic z «fejedelem» (báró Kemény János) sz tése közben érte hlál. Cherson mellett Du- lölővé változtk. tlánál. phiné flubn temették el, de hónától messze íme, ilyen volt börtön Howrd életében. Ezután skk-szob, mjd két olvsó-terem távolbn is ezer és ezer őszintén gyászoló tömeg ; Egy százd telt el zót s ez százd most I jön. z sztlokon vlmennyi ingyr és sok részvéte kisérte el öt utolsó útjár. vége felé művelt világbn mindenütt őszinte külföldi újság. 2. SZÁM XXXVII. ÉVFOLYM. kör tgjink szám jelenleg rendkívüli és vidéki tgokkl együtt 420 körül vn. Htáro zott számot nem említhetünk, mert szám foly vást ingdozik szerint, mint «kilépők»vgy «belépők» szám szporodik. X. VSÁRNPI UJSÁG. 9 rá jön dög, s kkor koppn z ember szeme, véből látjuk, hogy nemcsk ngy költők és tudósok de szmár még sohsem döglött meg kezem lkotási tették nevezetessé, hnem «fizetett tol ltt, de másé ltt sem igen, hiszen tetszik lk" is, melyek király és Colbert szolgáltábn áll tudni, hogy mit trt példbeszéd! De meg leg- tk, s dott jelszór működtek külföldön is. Csk főképen zért nézem többre szmrt disznó ngol iróról nincs följegyezve, hogy évi dijt húzott nál, mert, hogy sokt ne mondjk, esik voln versillesi udvrtól. frnezi tudós társ olyn vstg kolbász, mint kezem szár. hhoz ság szervezete és működése szintén oly része osztán lehet enni! SZMÁR-PECSENYE. könyvnek, melyet mindenki legngyobb érdeklő Milyen form lehet ztán z ize? Mindenki tudj, hogy khini fecskefészket, Már mint szmárhusé? Hát kár z déssel olvsht. Áltlábn Colbert es kor leggz ptkányt és czápfrkt kedveli, hogy z rb jóféle kecskehús! zsirj meg szksztott, olyn, dgbb szinű időszk, mely nem csupán frncziák szárított sáskáért bomlik, z olsz meg egy mint ludzsir. Nem áll z össze, csk megkásá- «ngy százdát* egészíti ki hnem frncziák békáért vgy jól kihízott mcskáért kimenne sodik. Sokn élünk már evvel, urm, kivált vezér-nemzeti erejét is muttj és ezt Bllgi helyes világból, mig becsuán jó ropogós, pirított, juhászság, meg prsztságból is szegényebbje. érzékkel emeli ki művében. z nygi és értelmi vörös hngyáért rjong, brzílii pedig z szlt Bölcsen teszi, ki hizllj, mert minek koplln erők egész tömege működött közre, hogy polgáro mjomhust nem dná sokért. De hát zt ugyn zért, hogy disznór nincs pénze? Egy szmrt sodás föllendüljön és mg után vonj egész Euró ki tudná, hogy szmár-pecsenyének is vnnk kármelyik tud venni, s meg is birj hizllni, pát. Colbert, polgár-miniszter, ngy lkj e kor buzgó hivei, s korántsem vlmi távoli trto zután hsfelöl úr egész esztendőben! szknk, mert nemcsk eszméi voltk, hnem bírt mánybn, hnem itt Mgyrországbn, még pe Tökéletes helyeseknek tláltm vén juhász zokt terjeszteni, megértetni, megkedveltetni és dig nnk is kellő közepén. nemzetgzdászti nézeteit, s csk jutott még De hát hiáb, így szokott ez lenni. Sokszor eszembe, hogy hát lovt mért nem hizllják, érvényesíteni közgzdságbn, z okttásügyben, tudunk olysmiről, mi vlmely ezer mérföld holott z is szerfelett olcsó vén korábn s hús z irodlombn, királyi udvrbn és Frnczi nyire fekvő országbn vn, míg mi épen kezünk is vn tisztességesen. Meg is kérdeztem juhász országbn, sőt nnk htárin tnl. Bllgi mily ügyébe esik, rról még sejtelmünk sincs. Péld tól, mondván, hogy lám, már ngy városokbn ngy szorglomml és fárdsággl gyűjtötte össze dtit külföldi levéltárkból, Colbert leveleiből: rá többek közt szmár-pecsenye is, melyet mérik is lóhúst. Izsák város környékén, három órányir fővá Hát csk hdd egye német, urm; édes ép oly szeretettel, jó érzékkel dolgozt föl zokt, s rostól, széltére élveznek, kivált juhászkörök és émelygős lóhus, zsirj sem rr vló, igen gondos formábn. jele3 munkánk egyik előnye tiszteletre méltó tgji. osztán meg ngyon sok eleséget kívánn. Míg válsztékos kidolgozás, tömött és meleg elődás. szmár lesz, nem kell nekem sem ló, sem disznó! Ismeretet és okulást élvezettel lehet belőle meríteni, Mindjárt elődom dolgot tövéről-hegyére. No hllj kend, hát h ilyen dicséretes z két kötetes művet z kdémi dt ki s ár 3 frt Nemrég kerültem e vidékre, de hát hmr rájöttem, hogy juhász csk juhász Jeruzsálem szmárhus, mihelyt levágj kend Sárit, küldjön 20 kr. ben is, zz olyn porték, kit felettébb tná nekem egy drbot, hdd kóstoljm meg. ddig természettudományi könyvkidó-válllt. csos szemmel trtni, nnyivl is inkább, mert is zonbn vetésben vgy vlmi, hib ne essék, mezőrendőri törvényeknek rendszerint nem mert természettudományi társult könyvkidó váll Dehogy esik, urm, dehogy, hisz ilyen lt z ik évi cziklusár is jeles mű vlmi ngy embere, mig vetések lebitngoláúrébn, ki nem utálj szegény ember eledelét, vekről gondoskodott. Tizennyolez éve már, hogy sár mindenh szer. Ezeket elgondolván, egy szép őszi npon ki még ezért htárért sem tennék kárt. Hússl társiüt könyvkidó válllt utján is igyekszik bllgtm birkjárás felé, hol vén juhász, meg kolbászszl pedig tiszt szívvel szolgálok, természettudományokt hzánkbn terjeszteni, és most z egyszer árttlnnk érezvén mgát, mihelyt kútágsr kerül Sári subáj! h z eddigi, negyven kötetre menő kidványink Ezzel ott hgytm vén juhászt, gondolv, teljes lelkinyugodlomml legeltetett. S nem is került voln e dolog soh feljegyzésre, hcsk hogy h vlmi német tudós megsejtené dolgot, változtosságát, trtlmát és sok ezer példánybn vlmi különösen szemet nem szúr. Meglátok kétségen kivül terjedelmes müvet irn szmár vló elterjedését tekinti, megnyugvássl nézhet vál nevezetesen juhnyájtól nem messze egy roppnt hizllás nemzetgzdászti fontosságáról, s két lltánk e múltjár. közönség is mindenkor me kövér vén szmrt, mely egy kis kosárféléből vskos köteten keresztül csűrné-csvrná zt, leg pártolásbn részesítette. kidott tudományos mit ez vén juhász öt-ht szóvl elmondott. művekben z eredetiek mind ngyobb tért fogllnk szorglmsn eszegetett vlmit. mint tél beállott, s nykr-főre kezdték el. Ez örvendetes tény rr vll, hogy természet Hm, mi lehet ez, mondok, már csk megné zem, mert juhászoknk ö «juhászságik» végére disznót öldösni, egyszercsk, ime, beállít z én tudományok művelésében és terjesztésében mindin juhászom is, hozván mgávl, roppnt elégült kább önállókká törekszünk lenni, és nem vgyunk mehetetlenek. Hát mint közel érek szmárhoz, álmél mosolygássl egy czifr tányért, melyen ott csupán külföldi irodlomr utlv, mint eddig. kodv látom, hogy pró krumpliból é3 tengeriből díszelgett egy htlms szmár-szelet, és egy válllt z új cziklusbn is kisebb 8-d álló brkot csemegéz, még pedig irigylendő ét- drb szlámi vstgságú szmár-kolbász. rétü ivnyi könyvilletményt bocsát közre, ngyobb Megkóstoltm, s nnyit mondhtok ról, hogy vágygyl. részt eredeti és részben fordított művekből, melyek Hát ez mi? kérdem vén juhásztól, szmár-kolbász tökéletesen jó, pecsenye természettudományok különböző ágiból közér pedig felette áll disznóhúsnk, mert sokkl ki szintén odsompolygott. Ne tessék bosznkodni instállom, nem porhnyóbb, s ize is vn olyn, h nem különb. dekű tárgykkl fogllkoznk. Mikor vén juhásznk elmondtm kóstolás kigyelmedét eszi; igz utón került, hiszen kiszemelt művek ezek: I. z állttn köréből: kigyelmed tengerije pró szemű, úri fjt volt, eredményét, édes mosoly lepte el ránczos orczá-. Entz Géz : «z álltvilág háztrtásáról*, rjzok krumplij meg fejér, szmár előtt pedig kék ját, 8 érzékeny pislogás muttt, hogy m e kl. 2. Grber: «z álltok mechniki műszerei, krumpli vn és ngyszemü prszt-tengeri. Nem lelkes szmárpecsenye-brátnk legjobb em Bzámos ábrávl. 3. Michelet: «mdrk*, rjzok kl. 4. Michekt: «rovrok* (Gicomelli gyönyörű nyúlnék én máséhoz, de legkivált figyelme berévé lettem ; s nnyi bizonyos is, hogy zót rjzivl). II. növénytn köréből: 5. Istvánfy semmiféle vetésemben egyetlen birknyomot déhez, h mindjárt... Gyul; «mgyrhoni jóféle, gynús és mérges Sz. B. Nem is zt kérdem én, ámbár úgy lá sem láttm! gombák könyve*, megfelelő íllusztrácziókkl. 6. n tom, hogy túlságos jól ismeri kend z én termé gyl Dezső és Mágócsy Dietz Sándor: «fák szpo rításáról és nemesítéséről*, rjzokkl. 7. Decnnyeimet, hnem hogy minek brkolj kend dolle: «Termesztett növényeink eredete*. III. z ezt vén szmrt, mikor most is olyn kövér, IRODLOM É S MŰVÉSZET. ásvány- és földtn köréből: 8. Schmidt Sándor: «hogy mjd kicsttn. drágkövekről*, számos rjzzl. 9. Reelus: «Egy Hát hizllom, instállom. Colbert czim ltt két kötetes tnulmány jelent hegység története*, rjzokkl. IV. fizikköré De minek? meg dr. Bllgi ldár egyetemi tnártól, ki mint ből: 0. Heller Most: «fizik története XlX-ik Minek? hát disznónk. Lesz ennek nnyi százdbn.*. Brtoniek Géz : «hng és zene*. kdémii tg is XIV. Ljos frnezi király e hires :I V. technológi köréből: 2. Wrtlt Vincze: hús, zsírj, h kihizhtik, hogy nincs z két miniszteréről trtott felolvsását. Colbert élete, h «z gygárukról.* VI. fiziológi köréből: disznó, mi felérne vele. tás oly sokoldlú, hogy érdekkel és tnulsággl ol I 3. Lufenuer Károly: «z idegességről.* Csk nem krj tán kend megenni. Nem eszem'? Hej dehogy nem eszem, hiszen vshtják mindenütt. Frncziországot emelte, s. VII. Útleírás: 4. Hermán Ottó: «Norvégii ut zás», sok eredeti rjzzl. 5. Sólymos Bél: «Szmár tizenöt esztendeje miót szmrt hizllok intézkedéseivel követni vló példákt dott z ösz- i hr.» Összesen 5 munk, számos képpel és táblá szes művelt nemzeteknek. királyi bszolutizmus e vl. kijelölt munkák között vnnk olynok disznó helyett. Lehetetlen! htlms szervezőjét zonbn frnezi történet, is, melyek díszművek közé sorolhtók ; töb Márpedig z ugy vn, kérem szeretettel. De írók sem részesítették elégfigyelemben,mert miót biek kiállításábn jó izlés fog nyilvánulni, s mind hát hisz hogy is ne? Nem hizllnék én többet disz levéltárk megnyíltk kuttók előtt, egész más bekötve jelennek meg. z láírási díj évenként: nót, mig szmár lesz világon. Hiszen egy sovány ármltok fogllkozttják z elméket, mint minőt társult tgji és «Közlöny* előfizetői részéről ht disznó 4050 forint, s mennyi kell neki, míg Colbert képviselt. Bllgi ldár z első, ki tüzete forint; nem társulti tgok részéről 8 forint, mely összegbe már bekötés költsége is bele vn értve. meghízik, osztán még sem lesz felényi hús sen tnulmányozt Colbert életére vontkozó d z láírás cziklusnk mind három évére köte sem, mint egy szmárnk. Szmrt meg min lező. z láírás egyszerű levelező-lpon is tör denh kpok 23 forintért, osztán kevéstől tokt, rendkívüli bő levelezéseit, s igzi lkjábn ténhetik, Természettudományi-Társult titkáráfelhizik, húsát meg lig győzzük megenni muttj be posztókereskedő egyszerű fiából lett hoz czimezve (Budpest, Eötvös-tér. szám). állmférfiut, intézményeit, lkotásit politiká egész esztendőben. bn, gzdságbn, közművelődésben és irod De hát zsírozó honnét kerül? kdémii kidványok. tudományos munkák, Honnét? Hát szmárból instállom. Hiszen lombn, mert Colbert z irodlmt is mozgósí történeti forrásművek és értekezések egész soroztát már csk ennek is ni, úgy lesz egy kó zsirj, tott nemcsk Frncziországbn, hnem külföl dt ki legközelebbi npokbn tud. kdémi. mint egy csepp. Ugye Sári? dön is, hogy XIV. Ljos dicsőségét hirdessék, tet Első helyen említjük «Mgyr országgyűlési Sárink hívják szmrt? teit mgsztlják, versben, prózábn. király ud epüékekt 0 ik kötetét, Frnknói Vilmos és Károlyi nnk ezt, instállom. Vlmi jó hizó fjt. vrábn költők, tudósok egész serege volt együtt, Árpád szerkesztésében. z ik évekre, Sokt meghizlltm már, de zt mondhtom, kik évenkint ny összegeket húztk, hogy gond Boceky-féle mozglmk korár vontkozó ország hogy Sárinál egy sem volt különb, osztán meg, nélkül dolgozhssnk. ngy százd* irodlm gyűlési irtok, királyi meghívók, rendek felelete, sérelmek s pnszok előterjesztése, töivényezikh már szó-beszédbe került, hát zért is jobb szmár, mint disznó, mert disznór sokszor nevezetessé is vált Frncziországbn. Bllgi köny kelyek, császári utsítások stb. gyűjteménye. Leg-

7 92 ' több irt z 604-iki pozsonyi országgyűlésre, Bocsky-kor befejező momentumár vontkozik. gálszécöi és k-si lkudozó gyűlésekről s tót országi gyűlésekről szintén vnnk okirtok. Minden fejezetet kellően tájékozttó bevezetés előz meg. kötet ár 3 frt. másik gyűjtemény mgyr jog történetre nézve fontos * mgyr törvényhtó ságok jogszbályink gyűjteménye*, melyet dr. Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen kolozsvári egyet, tnárok közölnek, mgyráznk és felvilágo sító jegyzetekkel látnk el. második kötet első fele hgyt el sjtót, s ez tiszáninneni vár megyék sttútumit trtlmzz, sok dtot nyújtv régi jogi életről, politiki és közgzdsági állpo tokról. Ár 4 forint 50 kr. kultúri forrásművek közé trtozik : "Mgyrországi tnulók külföldön*, összeállított Mokos Gyul. z kdémi irodlom történeti bizottság z időközben elhunyt Ábel Jenőt bizt meg, hogy külföldi egyetemeken tnult mgyrok névjegyzékéből rendszeres gyűjteményt szerkeszszen. gyűjtemény első füzete jéni egyetem mgyr tnulóink névsorát dj jéni nykönyvek után, kiegészítve Hn Ljos és Ré vész Imre áltl már közölt névsort. kimuttás egész z utolsó időkig trt. Ár 2 frt 20 kr. ngyobb önálló művek közül vló még : * mgyr htározók*, z kdémiától Lukács-Krisztin-jut lomml kitünteti pálymunk ;,irt Simonyi Zsig mond. Első kötet második fele. Ár frt 60 kr. z osztrák-mgyr monrchi írásbn és kép ben czimü ország- és népismertető vállltból M gyrország II. kötetének 2. füzete érdekes trt lomml jelent meg. Első czikke: «Ngy Károly és Sztmár vidéke< «z ecsedi láp» Géressi Kálmán tól. szerző ngy gondot fordít tárgyánk rövid, tömör, de mégis teljes elődásár s z illető vidékek vonzó leírásár, s sok új dtot mgukbn foglló föld- és néprjzi közléseket érdekes és jellemző történeti részletek beszövésével teszi még becseseb bekké. E teljes czikk után Ngy-Várd" leírásánk eleje következik. E dolgozt szerzője Bunyity Vincze, ki szintén ngy gonddl tárgylj SzentLászlónk e nevezetes városát és környékét. füzetet díszítő tizenkét rjzot Dörre Tivdr, Feszty Árpád, br. Mednyánszky László, Ptky László, és Tölgyessy rtúr, jeles művészeink szolgálttták. füzet Révi testvérek bizományábn jelent meg s 30 krért minden hzi könyvárusnál kphtó. VSÁKNPI UJSÁG. Ítéletek és szóbeli közlések nyomán irt meg müvet ltinul. Eredeti kézirtát ztán átdt Kzinczy Ferencznek, hogy irjon hozzá megjegyzéseket, mint ki mg is fogságbn szenvedett ekkor. b z u ' m i Kzinczy megjegyzései következtében nem bocsá tott közre irtát, s nem sokár meg is hlt. Mun káj zonbn mely mgyr fordításbn jelent m e g igy is érdekes, mint minden, mi egykorú forrásokból ered e szomorú eseményekről. z író elfogultságából megismerjük z kkori gondolkozást is. Kzinczy jegyzetei szintén történeti értékűek. füzet ár 60 kr. Tnügyi dolgoztok czimen középiskoli nevelés és okttás köréből dr. Dengi János fogimn. tnár z Eggenbergerféle könyvkereskedés bizomá nyábn 62 lpr terjedő kötetet bocsájtott közre. kötetbe 5 czikk vn fölvéve, legjelentékenyebb középiskoli ktuális kérdésekről. Ezek : z mbiczió nevelése. váltkozó rendszerről. Tnár és társ dlom. z osztályfő hivtás. tnárok társdlmi helyzetéről. Referálás középiskolábn. Evvégi érdemjegyek. testi büntetésről. z ifjúság fogl mzási. z érdemjegyek megállpításához. Érett ségi dolgoztok mgyr nyelvből. Verstn közép iskolábn. Irodlmi tnítás. z önképző körök. Egy séges középiskol. Előfizetések. Töredékek tiz éves emigráczionális élményeimből* czimü munkár nyit előfizetést Dncs Ljos nyűg. m. kir. honvéd-őrngy, 848/49-iki honvédkpitány Ngy-Szőllősön (Ugocsmegye.) mű előfizetési ár frt. Szobi edényes növényte nyésztés lesz czime Czpáry lbert nyíregyházi műkertész könyvének, kit munk kidásábn Jó zsef főherczeg is. gyámolit. szobábn ápolni szo kott növényekkel vló bánást irj le ; műben rjzok is lesznek. Nyíregyházán rendelhetni meg frt 20 krjávl. ktoni büntető igzságszol gálttás más állmokbn czimü munkár, mely npi érdekű kérdést ölel föl, dott ki előfizetési fölhívást Pp Kálmán honvédőrngy és hdbíró, (Budpest, honvédelmi minisztérium) írtjávl. Kpácsy Dezső Egerből egy kötet költeményre hirdet előfize tést, szintén írtjávl. Új zenemüvek. Rózsvölgyi és Társánál ismét több új zenemű jelent meg közelebb : Konti új operettejéből, «Kópé*-ból II. fiizet, 5 dlt trtl mzv ; ár frt 80 kr. Pir or. Polk, ifj. Mkláry Gyulától, «nemzeti hjós-egyletnek jánlv*; ár 75 kr. rny ifjúság, keringő O'Donell grófnétól; ár frt 20 kr. kádár leányok, népszínház népszínmű újdonságánk dli, zongorár Lányi Gézától. Ez utóbbibn dlok szövege is benne vn ; ár 2 frt. Táborszky Nándor zeneműkeres kedésében «Nemzeti dl* czim ltt «Tlpr mgyr* egy újbb megzenésítése jelent meg. Zon gorár szerzé Főidényi Frigyes ; ár frt. Nádor Kálmánnál «Coburg Ferdinánd induló» jelent meg, melyet Erdődy János népszínház zenekránk tgj irt s bulgár fejedelemnek jánlott; ár 60 kr. népszínházbn e hó 4-ike ót minden este «Szegény Jonthán* czimű operettet ismétlik, me lyen sokt mult közönség. Szövegét Wittmnn Hugó és Buer Gynl, zenéjét pedig Milöcker irt. sikerben zene és szöveg egyformán osztoznk. szöveg ügyes, zene könnyed, fülbemászó, bár eredetiséggel nem dicsekedhetik. z operetté meséje röviden z, hogy egy dúsgzdg meriki, Kit milliói nem boldogítnk, s kitől z nő is vonkodik, kit szeret, sorsot cserél elcspott, földönfutó szkácsávl, szegény Jonthánnl, ki nek ztán ugyncsk sok bj támd, mi,' lerázhtj mgáról régi uránk mesés gzdgságát. millio mos meriki végre megnyervén leány szerelmét, kinek előbbi vonkodását különben szerzők nem motiválták eléggé, most már szívesen viseli tovább roppnt gzdgság megosztott terhét is, mig viszont szegény Jonthán megelégszik egy kis végkielégítéssel és hitestársivl, kit pünkösdi királyság szintén sok kellemetlenségbe és komikus helyzetbe sodort. milliomosnk és szerelmének ügye mindenesetre gyöngébb, zvrosbb, mint Jonthánnk és z őmollyjánk külön meséje, rjz. Ebben néhol igzi humor és komikum nyilvánul s mint e két lkot Vidor és Blh Lujz játszszák, már mgábn véve is biztosítj drb sikerét. többi szereplők közül még Hegyi rnk ( milliomos kedvese), Németh (egy impresszárió) és Cstái Zsófi (egy meriki ős-jogász kissszony) érdemelnek dicséretet. Pihenő órák. Költemények és beszélyek. Irt Rössler Gyul. fitl szerző z előszóbn leírj meghtó élettörténetét. szegedi árviz lklmávl mint 9 éves fiu fejtifuszt kpott s elvesztette hllá sát és beszélőképességét. külvilágtól elzárv, könyveihez fordult s olvsgtássl építette föl pját belső világát. Pár év múlv nyomdászins lett, np pl dolgozott, este tnult s feltámdtk és mind inkább megerősödtek irodlmi hjlmi, melyek k kor is megmrdtk, mikor később vissznyerte be szélő képességét. Kötetében, melylyel most nyilvá nosság elé lép, eszmélkedő lélek és fogékony szív nyiltkozik, melynek érzéseit csk mélyebbé, ig zbbá tették szenvedések.. Fust orvos, eredeti regény, irt Bródy Sándor. Singer és Wolfner-féle "Egyetemes regénytár»bn jelent meg, de hrmdfél év előtt látott először npvilágot, s kritik kedvezően fogdt. Bródy z ifjbb irodlom egyik legtehetségesebb tgj. nturlist irány hive, s ő benne vn körülbelől legtöbb erő mindzok közt, kik nálunk ezt z irányt kultiválják. Elődásábn tud érdekes és trtlms lenni, etilje pedig szingzdg és válsztékos..fust orvos»-bn egy fitl orvost fest, ki nőknél is z orvos hideg szemével nézi szivet, mint betegségek forrását, s mikor szeretni kezd, orvosi bölcselkedé sekkel krj ezt is szbályozni, míg végre kit szeret, meghl, megöli szive, melyet z orvos zúzott össze. Előtte holttest, bonczolhtj, tnulmányoz htj. regényben és hőse lelki állpotánk festésé ben vn sok bizrrság, de irói erő érvényesül z egészben. Első megjelenésekor bővebben szóltunk ról. Ár csinos kötésben 50 kr. Rjzok múltból, Vchott Sándorné emlékir tink második kötetét dt ki igner Ljos. Vchottné múlt évtizedek irodlmi és művészeti ál lpotiról ir, vlmint z 848-iki eseményekről. Otthonos volt z irók közt, kik csládj körében is sokszor megjelentek ; Petőfit, Vörösmrtyt, Erdélyi Jánost, Gryt, Sárosit, Bjzát, b. Eötvöst jólismerte, Ligeti müveinek kiállítását e hó 5-ikén be sokszor tlálkozott velők, többekhez rokonsági kö telék fűzte. Nem egy érdekes vonást tud följegyezni rekesztették műcsrnokbn. jeles művész vázl ezekről, vlmint sok jellemzőt z kkori viszo tiból, festményeiből legngyobb rrsz elkelt, s nyokról, forrdlom utáni szomorú időkről. vs mintegy 3,000 frt gyűlt be ezek árából. tg kötet ár 2 frt, kötve 2 frt 60 kr. z igner Mükiállitás Kolozsvárit. képzőművészeti tár kidásábn megjelenő «Mgyr Könyvesház* leg sult kiállítást rendez Kolozsvárit hzi festők mű újbb füzete pedig «mgyr jkobinusok törté veiből. kiállítás e hó végén nyílik meg. nete* czimen dj közre Mrtinovics-féle összees küvés leírását és befogottk életrjzi dtit SzirKÖZINTÉZETK ÉS EGYLETEK. my ntltól, ki udvri konziliárius volt, s leg ngyobb mértékben elfogult és lojális. Közvetlenül m g y r tud. kdémián márczius 7-ikón ket z összeesküvés véres befejezése után, leginkább z tős ülés volt. Először összes ülést trtottk, melyen 2. SZÁM XXXVH. ÉVFOLYM. Semsey-pályáztok szbályit állpították meg; ztán pedig hrmdik osztály ülésezett, szktudo mányi elődásokkl. z összes ülésen b. Eötvös Loránd elnökölt, ki előterjesztette kiküldött bizottság jvsltát Sem sey-pályáztok intézésére lkuló bizottság szervezé séről. Puler Gyul z ellen szóllt föl, hogy e bizottság lesz hivtv pályáztokon dönteni, s igy szkbizotságok véleményét ennek rendelik lá, holott Semsey-bizottság nem is fogj olvshtni pálymű veket. Pulszky Ferencz zonbn zt hozt föl, hogy most is z osztályok hgyják helyben bírálók véle ményét, s nincs rá eset, hogy másként htároznánk. Szily Kálmán főtitkár pedig zt fölvilágosítást, dt, hogy Semsey-bizottság oly esetben fog dön teni, h vlmelyik biráló kisebbségi véleményt d be s zt fentrtj. Szász Károly zárt pályáztot nem trtj czélszerünek, lpvető, ngy munkákról lévén szó, tudósink nem szívesen dják mgukt öt évi fárdságos munkár titkos pályázt mellett, mikor nem biztosok se erkölcsi, se nygi eredmény ről. H ismert szktudósokt bíznánk meg egy-egy munk megírásávl, z eredmény biztosbb lenne. Leghelyesebbnek trtná zt módot, mely szerint pályázni kívánók beküldik pálymű tervét s munkánk egy teljesen kidolgozott fejezetét, s min denekelőtt ezek fölött htároz bizottság. Br. Eöt vös Loránd kijelenti, hogy z dományozónk htá rozott kívánság zárt pályázt, mivel reményű, hogy ismeretlen tlentumok is vnnk z ország bn, kik most munkár fognk kelni. Ezután z összes ülés elfogdt bizottság szervezésére vontkozó jvsltot. Következett hrmdik osztály ülésre Thn Károly elnöklete ltt. Schenek István «z kkumulátorokról!) czimű értekezésével trtott székfogllóját. Dr. Lengyel Bél felolvst Fbinyi Rudolf kolozsvári egyet, tnár jelentését villmosság befolyásáról fémeknek svkbn álló oldhtóságár. Ugyncsk Lengyel ismertette Hnkó Vilmos tnár értekezését «gyertyánligeti vss svnyúvíz forrás végy elemzéséről.» Konkoly Miklós «Jupiter megfigyelések bn.» «z 888-diki ngy üstökös megfigyelése* és «Egy neve zetes npfolt 887. ápril 30-án». czimmel trtott rövid elődást sját csillgvizsgálóján folyttott észlelések dtiról. Végül Fodor József tnár be muttt Nékám Ljos közegészségtni gykornok «scchrin befolyás hus-emésztésre* czimű ér tekezését. Teleki-pályázt. tud. kdémián e hó 9-én, mint z lpító gr. Teleki József névnpján, hirdet ték ki száz-rnyos drámi jutlom eredményét. dijt z «Uri» czimű biblii tárgyú trgédiánk ítélték od, melynek szerzője, Vrsányi (Klein) Gyul, még ismeretlen szinműirásbn, s eddig költeményeket és tárcz-közleményeket irt szépiro dlmi lpokb. Lpunkbn is jelent meg egy pár költeménye. Összesen 8 munk pályázott, de kettőt nem bo csátottk pályáztr, formhibák mitt. műveket Csiky Gergely, Mikszáth Kálmán, Zichy ntl bírál ták, nemzeti színház részéről pedig Egressy Ákos és Nády Ferencz. jelentést Csiky Gergely olvst föl, ki csípősen jellemezte legtöbb pálymű gyön géjét. Ezúttl nem küldtek nnyi fölötte kezdetleges drbot, mint máskor ; de most sincs olyn, melyre jó lélekkel rá lehetne mondni, hogy megüti szín pdi elődhtás mértékét. bírált kiemeli z «Öszszetört Vénus* «bűu* és «Tmor» czimű drámák verselését, de egyiknek cselekvényében és jellemzé sében sincs drámiság. «Cesrnő» czimű pálymű nek helyes konczepez ój vn, dikeziójábn is lát bírált néh erőt, de bonyodlm ngyon kuszált. *Ngy Ljos leány* cziműnek csinos verselése, néhány tbleuj festői érzékről tesz tnúságot, de jellemekben nincs igzság és következetesség. bírálók egyike e pályműre dt szvztát. «Theodor* czimű szintén kpott egy szvztot zzl z indokolássl, hogy ngy változttásokkl méltó lenne z átdolgozásr. bírálóbizottság többsége zonbn 0. számú *Uri» czimű pályművet tlált leginkább érdemesnek jutlomr. Tárgy biblii történetnek z drámi momentum, mely Dávid szerelmét Uri szép neje, Btsbe iránt s Uriánk ennek következtében történt elvesztet dj elő. drám hőse Uri, Dávid vezére, kinek lelké ben trgikus összeütközésbe jut király iránt vló hűség megsértett becsületével és elárult szerelmével. z expoziezió jól muttj be drám cselekvő sze mélyeit, tetteik indokit s következő bonyodlom szálit. Később zonbn szerző drám két főlkját Dávid királyt és Betsbét ngyon ellenszen vessé teszi. Legjobb hrmdik felvonás. z foko zás, melylyel Uriát különféle befolyások ostromol ják, zok cspások, melyek egymásután sújtnk lelkére, mig végre megingtják hűségét és király vezérét király ellen lázdóvá teszik, erős htást tesznek. negyedik felvonás ismét gyenge. I t t szerző lyri hngultb esik és jelenetei egészen operszerüek. z ötödik felvonásbn, melynek tár gy lázdó Uri és Dávid megütközése, szintén vn több olys, mi nincs lélektnilg vgy drá- 2. SZÁM xxxvn. ÉVFOLYM. milg indokolv. bírált e felvonásbn csk Uri és Joáb tlálkozását dicséri, cst hevében, mely igz és meghtó. felvonás vége élénk, zjos és mozglms. Uri végszvi, mielőtt krdjáb dől, méltók trgédi hőséhez. biráló bizottság több sége három szvzttl kettő ellen rr kérte z kdémiát, hogy jutlmt 0. számú Uri czimű ((Ngyságunk sírj volt kczér szerelmed* jeligével ellátott pályműnek dj ki. z összes ülés elfogdván biráló bizottság jvs ltát, br. Eötvös Loránd elnök fölbontott jeligés levélkét, melyből kitűnt, hogy pálynyertes mű szerzője Vrsányi Gyul. fitl szerzőt, ki jelen volt hllgtóság közt megéljenezték. Petőfi-társság márcz. 6-diki felolvsó ülése ngy közönség előtt ment végbe. Bodnár Zsigmond «Egy ismeretlen eposziró» czimű értekezését olvst fel Pettényi Gyöngyössy Jánosnk 824-ben «fi tl Árpád* czimű epiki költeményét ismertette. szentimentális mű gyönge kísérlet. Plágyi Meny hért költeményeket muttott be, először Dmó Kál mántól ((Hngversenyen* és «Fogdás* czimmel, mjd sját mgától «0sz virág* és «Szeretlek* cziműeket. Komócsy József pedig Tutsek nn ven dégtől olvsott fel «Egy fényes estély* czimű rjzot. felolvsókt hllgtóság megéljenezte. Szent-István-társult közgyűlése e hó 20-ikán ment végbe. Simor bibornokprimás gyöngélkedvén z elnöki széket Zlk János, győri püspök fogllt el. Simor herczegprimás elnöki megnyitó beszédét pedig Steiner Fülöp székesfehérvári püspök és lel nök olvst föl. megnyitó beszéd páp legutóbbi encziklikájánk lpeszméjét fejtegeti, keresztény bölcseséget, mely czélokr törekszik ; gykorlti okosságot, mely czélhoz vezető eszközöket válsztj. ktholikus elvek mgvetéséből szármzott mondj sok állmi és társdlmi bj, mely jövőre nnyi félelemmel tölt el. hitetlenség egyre ngyobb, következményeit érzik z állmok; fejetlenség elvei terjeduek mindenfelé. ktholikusok szeres sék hzát, mely földi jvuk előmozdítój, de szerssék z egyházt i*, mint lelki üdvösségük eszközlőjét. viszályt z állmi htlomml, egyház és hzszeretetből, mint emésztő tüzet kerülni, de ktholikus élet kötelességeit soh és sehol föl nem d n i : ez kell, hogy jelszv legyen minden ktholi kus polgárnk. Szkítson ktholiczizmus vllási közönynyel, egyházi és világi hivei közös erővel és krttl védelmezzék vllás érdekeit z egyház bn, mgyr hzábn! zjos tetszéssel és élénk éljenzéssel fogdott beszéd után, Gervy Mihály indítványár, üdvözlő sürgönyt küldtek bibornok- herczegprimáshoz. Dr. Steiner Fülöp püspök s eddigi lelnök felolvst utolsó évi jelentését, lemondv egyúttl tisztéről. Erre következett z lelnök válsztás. Kisfludy Árpád Bél, egyetemi tnár és egyházi iró és Várossy Gyul klocsi pátknonok voltk jelöltek. 93 szvzt közül Kisfludy Árpád Bélár 2, Várossyr 72 szvzt esett. társult könyvkidás 963,700 példányt tett ki, melyek közt tn- és im könyvre esett 853. többit tgilletmény és egyéb kidvány képezte. társult összes bevétele 29,568 frt, kidás 24,98 frt. társult tőkepénze múlt év végén 53,32 frtr rúgott. z idei költ ségvetés előirányzt: 4,586 frt bevétel és 99,68 frt kidás. Még megszvztk ezer frnkot Péter fillérnek, mire közgyűlés véget ért. MI UJSÁG? királyné jándék. Erzsébet királyné bud vári Mátyás-templomot ngy értékű jándékbn ré szesítette. Menysszonyi öltözetéből egy vecsernyeköpenyt és egy misemondó ruhát készíttetett hozzá trtozó kellékekkel együtt. Mindkét diszöltözet ezüstmoár, melyet gzdgon kidolgozott relief rózs s girlndokból körülfont hímzés diszit; z rkoszoru pedig egy művészies selyem hímzésű Mári-képet vesz körül, melyet domborlkbn finom frgású rokokó rnykeret fogll egybe. Ehhez járul még egy piros bársony oltárvánkos gzdg rnyhímzéssel, melynek köze pén hbsburgi és bjor királyi czimerek látsznk. Ezen felül még egy rnymoár misemondó ruhát, ritk művészies 6elyem hímzéssel és hozzá trtozó részekkel is jándékozott királyné templomnk. z rkoszoruvl díszített Mári-kép, Mátyástemplom lorettói kápolnájábn fog elholyeztetni. diszöltözetet ez év május -én, midőn báró Hornig Károly veszprémi pü-pök lorettói kápolnát meg áldj, hs nálják előfzör. királyné Wiesbdenben. királyné és Mári Vléri főherczegnő e hó 6-án reggel Wiesbdenbe érkeztek. Egy, z erdőben fekvő házbn lknk, mely néhi Lngenbeck titkos tnácsosnk, z el hunyt német császár egykori udvri orvosánk tu ljdon volt. Innét királyné zárt udvri kocsin minden reggel «Rheinhotel*-be hjtt dr. Metzgerhez, hires mssge orvoshoz. VSÁRNPI UJSÁG. Bór >n!r> milfll (rábor pillntnyi fényképe után* TISZ KÁLMÁN LEMONDÁS KÉPVISELŐHÁZ MÁRCZIUS 3-KI ÜLÉSÉBEN. Mári Vléri és Mrgit főherczegnők eskü vője. Mostnáig még nincs véglegesen megállpítv, hogy mikor lesz Mári Vléri főherczegnő és Mr git főherczegnő esküvője ; nnyit zonbn mint bi zonyost emlegetnek, hogy Mári Vléri főher czegnő esküvői ünnepe ugusztus hó folymán Ischlben megy végbe, még pedig vlószínűleg ki rály születésnpj előtt. Mrgit főherczegnő eskü vője tlán már június hóbn és pedig vgy Bud pesten vgy lcsuthon lesz. menyegzőt meg előzőleg trónutódlási jogról vló lemondás király jelenlétében Budpesten megy végbe. Bismrck lemondás. politiki világ leg ngyobb eseménye: Bismrck herczeg lemondás. Márczius 8-ikán fogdt el Vilmos császár her czeg lemondását összes birodlmi és állmi hivt láról. Csknem három évtizede, miót Bismrck betöltötte z állást, melyen ztán világrészünk poli tikájánk vezetője, vlódi diktátor lett. htlms ember most 75 éves, de nem z ggkor birt visszvonulásr. császár és knczellár politiki nézetei nem egyeztek. Bismrck már lig jelent meg olykor Berlinben, állndón Friedrichsruhébn lkott. császárnk munkások helyzetének jvítá sár, szocziálist kérdés megoldásár törekvő lépéseivel Bismrck nem tudott egyetérteni, s épen mikor császár áltl ez ügyben Berlinbe össze hívott nemzetközi kouferenczi egybegyűlt, Bis mrck benyújtott lemondását. Vele együtt lemon dott fi, Bismrck Herbert gróf is, ki tyj mellett mint állmminiszter külügyeket vezeti, de z ő lemondását császár nem fogdt el. Bismrk fölmentése előbb megtörtént, mint vár ták. berlini hivtlos lp már e hó 20-án közzé tette császár kézirtát, mely herczeg érdemeinek legmelegebb mélttását fogllj mgábn, s kije lenti, hogy ezeket z érdemeket kellőkép megjutl mzni nem tudj császár. Soh el nem múló há láj jeléül császár luenburgi herczegi méltósá got dományozt Bismrcknk "és életngyságú ké pével is megjándékozt. császár egy másik kéz irt zokért z elévülhetetlen érdemekért mond köszönetet, melyeket Bismrck hdsereg körül szerzett, s legmgsbb ktoni méltóságr, tábor ngyi rnggl lovssági tábornoktágr emeli. császár fölmentvén Bismrckot, táját kérelmére porosz miniszterelnöki és birodlmi knczellári ál lástól, helyére, mind két méltóságr Cprivi tábor nokot nevezte ki, s Bismrck Herbert grófot pedig megbízt külügyek ideiglenes vezetésével. ngol furcsság. z «Ulustrted London New-* legutóbbi szám Tisz-válságról írván, Tisz Kál mán jól tlált ós szépen megcsinált rczképét közli lp homlokán s egyszersmind rövid életrjzot ád ról. Ez életrjzbn szórói-szór ezeket mondj: it is sid so be of gipsy prentge, there being mny respectble fmilies of thrce in Hungry.» ( zt mondják, hogy czigány szármzású, sok tiszteletreméltó cslád lkván bból népfjból Mgyroszágon.*) Különben kis czikk ngy mél tánylássl szól Tisz működéséről, úgy bel-, mint külpolitikábn s egyéb részeiben tájékozott főre vll. Vjon ki ültette fel czigánytyfiság tekin tétében ily rútul becsületes «London News»-t? Új hitbizományok. Gr. ndrássy Gyul végren deletben, melyet 889 ugusztus 9-én nejével együtt készített, két elsőszülötti hitbizomány föl állításáról intézkedik. terebesi birtokot néhi gróf már mint hitbizományi kpt. másik két hitbizomány két fi: Tivdr és Gyul részére Kolozs és Tordmegyében levő birtokok, továbbá Szbolcs- és Zemplénben fekvő Tisz-Dob, MezőZombor és Mád községbeli birtokok. Tivdr gróf örökli terebesi birtokot is. végrendelet végre hjtóink z elhunyt gróf gr. Szpáry Gyul jelen legi miniszterelnököt és Vértessy Sándor kúrii tnácselnököt kérte föl. hitbizomány szükségét végrendelet következőleg emeli ki : Meggyőződésünk, hogy mgyr nemzet jövője s mourkhikus elv semmi áltl sem biztosíthtó jobbn, mint ngybirtokos osztály fentrtás ál tl, hogy továbbá egy biztosított nygi helyzet hz és monrkhi iránt vló kötelességek teljesí tését megkönnyíti, mert z lpfeltételek nyújtht ják hozzá z egyéni függetlenséget.* király újbbn megengedte, hogy nemrég elhunyt gróf Károlyi ljos volt londoni ngykövet, fi, gróf Károlyi Ljos részére, első szülöttségi hitbizományt lkothsson, melynek lktrészeit képe zik nyitrmegyei tótmegyeri urdlom, Szt már vrmegye területén fekvő Erdőd, Vllj, Mo gyorós és Misztótflui urdlmk s végül négy bud pesti ház, illetve telek. Hgyomány Kossuth emlékre.fjkürthikürthy iitl, mgyr iskol-egyesület minp elhunyf buzgó vezérférfi, végrendeletben ezer forintot h gyományozott Kossuth-emlékre, melyet nem zeti kegyelet fog állítni ngy hzfink. Jóki utzás keleten. Jóki Mór, mint Nemzet* irj, hosszbb keleti útr készül. Utjánk legfőbb czélj, hogy m történeti regényéhez, melynek hőse Rákóczy Ferencz ifjbb fi, Rákó czi György, s melyhez már sok dt vn együtt: Keleten, kivált pedig Konstntinápolybn és Rodostóbn is szerezzen benyomásokt és ujbb nygot.

8 VSÁENPI UJSÁG. 94 r e g é n y s z í n h e l y e Sziczili, Pris, Bécs, Mgyr o r s z á g é s t ö r ö k föld, n e v e z e t e s e n R o d o s t ó. J ó k i t keleti útj történeti színhely tnulmányozásár Törökországb viszi, m e r t közvetlen b e n y o m á s o k r okvetlenül szüksége vn, hogy regény történeti h ű s é g e e z áltl i s h í v e b b e n domborodjék ki. re génynek Törökországbn játszó részéhez érdekes és cskis közvetlen t n u l m á n y o z á s révén megszerez h e t ő dtokt fog g y ű j t e n i. Mg z utzás, vl m i n t z dtok földolgozás hosszbb időt vesz igénybe s i g y r e g é n y csk később készülhet el. Ezzel kpcsoltbn m é g következőket mondj nevezett l p : «Még élénk emlékezetben v n v é d erő-vit, m e l y lig e g y évvel ezelőtt folyt le. kkor z r d i h ö l g y e k m e g f o g d t á k, h o g y J ó k i t ó l, h í res n á l t n u s í t o t t m g t r t á s m i t t, t ö b b e t s e m m i t s e m olvsnk. Jóki ez elhtározás hlltár f o g d á s t t e t t rr, h o g y o l y n s z í n d r b o t ír, m e l y n e k h ő s e i t ö r t é n e l m i n e v e z e t e s s é g ű rdi h ö l g y e k lesznek. E z t fogdását Jóki m e g i s szerzi, m é g pedig olyképen, h o g y színdrb tárgyát, m e g e l ő z ő l e g v i g t ö r t é n e t i r e g é n y l k j á b n d o l g o z z föl s csk z u t á n l k l m z z s z í n p d r.» K i t ü n t e t é s. K i r á l y i k i t ü n t e t é s é r t e Rdth Györ gyöt, b u d p e s t i k i r. í t é l ő t á b l é r d e m e s t n á c s e l nökét. Mint ugynis hivtlos lp mi szám közli, k i r á l y b i r ó i p á l y á n s z e r z e t t é r d e m e i e l i s m e r é s é ü l Szent-Istcánrend kis keresztjét domá nyozt neki. történelmi Pénztárnok, hitelbnk társultot Blthzár tisztviselője, Bél, érzékeny k á r éríe. mgyr öngyilkos lett, jelzálog s kiderült, h o g y z öngyilkosságot zért követte el, m e r t t u d o m á n y o s társult v g y o n á h o z nyúlt, elsikksztván n n k k ö r ü l b e l ü l felét, m i n t e g y 2 0, f r t o t. társult v g y o n értékppírokbn földhitel i n t é z e t n é l volt elhelyezve, melyről z i n t é z e t m i n den évben kimuttást közölt, de e kimuttás Bl thzár kezébe került előbb, ki m e g h m i s í t o t t, m e r t nyolcz é v ót begyült összegeket, melyeket tőké s í t e n i k e l l e t t v o l n, s j á t czéljir k ö l t ö t t e. í g y k e z e l t e e l t á r s u l t i t g s á g i dijkt, z é r t é k p p í r o k kmtit s kidványok jövedelmét. legutóbbi p é n z t á r i v i z s g á l t n á l, e h ó 2 i k é n, k ö n y v v e z e t é s t n e m tlálták r e n d b e n s felszólították Blthzárt, h o g y n y o l c z n p l t t dj b e z á r s z á m d á s o k t. Blthzár p á r n p m ú l v g y o n l ő t t e m g á t. tör t é n e l m i társult összes v g y o n á n k 4 4, forint n k k e l l e n e l e n n i. E b b ő l m i n t e g y 2 0, f r t o t f-ikksztott Blthzár. Pontosn m é g n e m lehet tudni, m e r t társult t ö b b t ö r z s k ö n y v e i s elveszett. sikksztónk v n e g y kisebb ház, zt l e is fogllttt t á r s u l t, d e házt, n n y i d ó s s á g t e r h e l i, h o g y lig mrd vlmi kár fedezésére. S z e d ő k v e r s e n y e. budpesti k ö n y v n y o m d á szok társsköre inárcz. 6-ikán d é l u t á n szbd sjté kihirdetése emlékezetére pesti k ö n y v n y o m d társság szedő-osztályán nyilvános szedés-versenyt rendezett. verseny h á r o m órán á t trtott. z első d i j t Melisszer Ernő n y e r t e e l 4 6 sorrl, m á s o d i k 4 2 sorrl, h r m d i k dijt d i j t Link József Benjdts Sándor 3 4 sorrl, n e g y e d i k e t Einzig L József 3 3 sorrl, z ö t ö d i k dijt p e d i g Lustig jos 2 8 s o r r l. s z e d é s - v e r s e n y t k e d é l y e s m u ltság követte. nyéket, tréfás közhsznú tudnivlókt, feldványokt, stb. Világkrónikát hetilpjink képtlányokt, előfizetői fél é v r e frt,' n e g y e d é v r e 5 0 k r. p ó t d í j é r t r e n d e l h e tik m e g. z előfizetések V s á r n p i Ú j s á g é s P o l i t i k i Újdonságok kidóhivtláb, Budpest, egyetemu t c z 4., küldendők. kidó-hivtl «Pesti Lpunk Hírlp» czi m ü, pártszinezet nélküli politiki npilp kidó hivtlávl o l y egyezségre lépett, h o g y zok, két lpot együtt rendelik áron fizethetnek kik «Világkrónik* képes heti közlöny, m i n t h e t i l p j i n k kiegészítője, h e t e n k e n t e g y iver. j e l e n m e g, s h z i é s k ü l f ö l d i áltlánosbb ér dekű eseményeket részletesen ismertető és m gyrázó czikkeken e s képeken kivül ngyobb elbeszéléseket és regényeket is közöl képekkel il l u s z t r á l v, u g y s z i n t é n uti rjzokt, nép- és tájismertetéseket, szemléltető jelentéseket hzi é s külföldi közérdekű dolgokról, tlálmányokról, f ö l f e d e z é s e k r ő l, ú g y s z i n t é n multttó közlemé- F r n k l i n - T á r s u l t kidásábn Budpesten egyeíem-u. 4. megjelent és kphtó: SCHILLER KÖLTEMÉNYEI. KELETI BÉL elő,és pedig: Egész é v r e... 2 Félévre ~ 0 Negyedévre.._ E g y hór._ fi-t «««594. kr. 50 «25 «80 «V É K E Y ZSIGMOND, FILEP borsodmegyei IV., htvui-utcz 8. szám, Nernd Nándor átellenében. Meggy-, ngol tölgy-, n rncsf, spnyol-, bors- és tengeri nád, nickel-, ezüst-, elefántcsont-, szrvs- és bivlyszárú fogntyúvl, ngy válsztékbn iki SÁMUEL, Kolozsvárnk Szuhogyon. volt _M-^^_^^^^^MMMSSSSsSSSSS VILÁGOS. z 58t>. s z á m ú feldvány megfejtése. Ehrenstein M.-tSl. Megfejtés. közéletben SCHMID JÁNOS, CZ. k n o n o k, plébános Úribn, élete 7. évében. SÁGHY V E N D E L, m n z s l i plébános, ki szbdsághrczbn is részt vett. FREYTG VIKTOR, pozsonyi evng. KONCZ LJOS, kisújszállási Slminger NDRÁSSY GYUL, nyuglmzott tnácsánk CSIGÓ ISTVÁN, tgj URBÁN m'.omtuljdonos, tg, Gyul-Kesziben, JÓZSEF, életének 79 éves 73ik megyei korábn. szédet. DESSEWFFY RISZTIDNÉ, szül. mgyr b. ENGLER BERT, 53 budpesti éves. «Múzeum-kávéház» S Z U N Í O G H Y BORISK, S Z U - ILLTSZERÉSZ, ^ PRIS te, 9 9, rue de l P 50 év ót sikerrel PRIS. hsználttik! Szeplőt és májfoltokt, vlmint z összes bőrtisztátluságokt el távolítj jótállás mellett S p i t z e r - f é l e s z e p l ő s m á j f o l t e l l e n i rczkenőcs s Slvtor-szppn L. Leichner, Berlin Kwizd kiiszvéiiylolydékj évek ót kipróbált háziszer Nponkinti posti szétküldés fő-letét áltl'. K W I Z D F E R E N C Z JÁNOS, cs. kir. é s r o m á n kir. u d v. szállitó gyógyszertár Korneuburgbn, Bécs kerületi mellett. HETI-NP7H, Sp j Ktholikus és protestáns fföröfj-oros* - EJodiL EFidél «Böjt 4. V. 2 Jozfát Gábor főngyl, Gábor!l2Theofnesz 3 Syfli. o B.. Gyiim. o. B.. 3Niczefor pk. 4 Mnóvt. 'Mnó 4 Benedek 5 József Rupertpk. vt. Rnpert 5 gápvt. 6 Fájdlm.Szüz. Virány 6 Szbin, vt. 7 Cyrill szrp. vt. Cvrill! 7 E l e i 8S.Z Hiildviltiusi. 5 Első negyed 28-án 0 ór 4 9 pk. d. e. Felelős s z e r k e s z t ő : N g y M i k l ó s. (L. e g y e t e m - t é r 6. szám.) p. Met. gltt u n d gemustert (circ 5 0 versch. Q u l. ) versendet roben- u. stückweise portó- u. zollfrei ds Fbrik-Depőt G. H e n n e b e r g (K. u. K. Hofliet) Z ü r i c h. Muster umgehend. Briefe kosten 0 kr. Portó. J. C. N T E I M l d, Berlin KW. 2, Spenerstrsse 9. Számos bizonyítvány, többek közt: tnyolcz év ót szenve dett leányom nehéz hllásbn. Hsználtm tehát e készüléket is, és legngyobb örömmel beismerem, hogy leányom, ugy mint z előtt jól hll.i B e r l i n, 889 ugusztus hvábn. J e n i k e., szolg. k. vsúti felügyelő. Kleiststrsse 40. Mint l e g ú j b b jánlttik: viselésnél mjdnem láthttln egy 455 szerű és villmos hlló-készülékek (mikrophon). Húsvéti kiállítás. Tojások vonós x r n n c *tf*x nj Viíllitásuk 0 krusl SO í r t i g rtndmvb n»it Yílsnékbn. Hnitvctt t o J «t M t e l «k e k hölgye* és gyermekek számán. P o m p á s meiílepe««s»*rxyfc «ts n n n y t r s s o k o b j o t t h s v e t i o n t o s é s b e B népcziter szbdlmzott. Izrelit 28 V K. 26S. 27 C. 28 P. 29 S. Nehéz hllást m i n d e n n e m ű r o s s z h l l á s t, különösen mkcs és idült eseteket, g y o r s á n é s t r t ó s n g y ó g y í t h l l á s t g y ó g y í t ó k é s z ü l é k n é m e t bir. szb. 3984, ngol szb Közelebbit: részint költői gyengéd, vgy kedvderítő természetűek. reszu ' szines 0, 40, 7<>,.,.J0, virágfettéssd K,.,.50, 2 60, szines fontd SO, 90,.50, tlsz vgy TOJÁS selyem 50 kr.,., ISO,.,.75, kifutó cibéckérel S.80, csinos porceüán figurákkl fittől 2 írtig, szines üvegbői broi.z állványnyl -től 7 írtig, flconnl légiin, kivitelben S-tól I I írtig, dombóvl 90 krtól írtig, koczkávi S5 kr., földgömbbel l í n, gyüszüvel 35 kr., vrró- vgy iró-kéxlcttei , 3 50, csodkigyóvl 35 kr., zsebórávl.60, b kávl.20-tol 2.50-ig, gyermekjátékkl 4 0, 2.75, 5 írtig, imsett és festett selyem.75, 2.50, 3.75, 5., 0 írtig, búgó- tojás 85 kr.,.kuglibábbl, álltokkl, ugrózsinórl stb. sssi TPPQFPHTl folyton tölthető gomblyukiboly 40 kr., f > u l l ű M j n l / U rózs vgy gyöngyvirág 60 kr., csokrok H ( 0, 80 kr., ibolycsokor.60,, tölthető porcselián rózs., vízhtln rózsák U J l.80,., tolls Mdárkák C J! 2.50, 3., 4., 5., revolver70. H ikelrevolver., nykkendőtű.20, szivrszipk., H bék.20, tréfás lk., szivrozó ember.86, H tölthető elegáns sétbot C J! 6 0, 3.75, 6., ór., H gyűrű Ijobbfju.30, szivr illtszerrel töltve 8 6, ^ H Bconok finom illtszerrel töltve.35,.50. Ezenkívül V B é g sokféle I m s T é t t k t U ö n l r r e s s é r e b, melyek W V hsználtávl csk vevő ismertetik meg. ^Bgsss Posti megbízások ideién vlé be- SBBSBjr i w i f. f. ksw psssy I márczius hó., I hogy sok hirdetett gyógyszer közül I ^ P melyik felelne meg leginkább betegsó^é- ^ F n e k, z kérje zonnl levelező-lpon Richtpr^H íkitlólntézetétöl Lipcsében, képekkel ellátotti f Betegbrát" czimfi könyvecskét hozzá] [nyomttott hálirtok bizonyítják, hogy mű- I L vecskébon fogllt Jé tnácsok követése áltl, nem J ^ c s k ezren-meg-ezren elkerülték hszontln WL pénzkidást, hnem még vágyv-vágyott^fl fcl gyógyulást is hmr megtlálták, k^á\\ ^ g ^ k ö o y v Ingyen küldetik m e f. ^ ^ i ^ ^ ^ V.legújbb I «Vsárnpi Cjságs 0-ik s z á m á b n közölt képt l á n y m e g f e j t é s e : Küzdjön, ki érdemelni vágy szivet. Weisse SeidenstofFe von 60 kr. bisfl..45 9Xegciend.nl m é g. közlendők közé s o r o z t u k ; negyedik strófát zonbn j ó voln k i j v í t n i ; í g y ^ ÍtV9};y; Különleges Rlxspor ÚTTL VEGYÍTVE csúz, köszvény és idegbjok ellen. n y o g h y I s t v á n birtokos 3 éves leány, Uj-Fehértón. SZERKESZTŐI MONDNIVLÓ. P KI NEM TUDJ, V I Pipere H ö l g y por vlódi minőségben egyedül csk 5 év ót fennálló S l v t o r gyogyszertárbn Észéhen, felsőváros Dienes J. O.-nél kphtó. Htás előmozditttik, Spitzer-féle slkos mosdóviz Prfümerie-Chemiker, k. k. Hoftheter-Liefernt. hsznált áltl, üveg ár 50 kr. jánlom mkcsbb börtisztátlnságoknál M i l i c z - r c z k e n ő c s ö t i. tégely ár 60 kr. K i t ű n ő l y o n i r i z s p o r doboz frt, kis doboz 50 kr., tégely S p i t z e r - k e n ő e s 35 kr., drb S l v t o r - s z p p n 50 kr. Miután többféle utánzások léteznek, «Spitzer és Miliez kenöcshez hsználndó szppnb sját czégem be vn nyomv és csk ezen czégemmel ellátott tslvton szppn tekinthető vlódink. Spitzei-kenőcs födelén pedig Slvtor-fej domború nyomásbn I vn feltüntetve. Ektár Budpesten T ö r ö k J ó z s e f gyógyszer tálábn, király-utcz -2. szám. Posti megrendelések utánvétel mellett zonnl eszközöltetnek. Elismerő levél. Gyér (Torontál m.) 88'J. jul. 6. Tisztelt urm! múlt hóbn küldött 3 dg szeplökenócscsel stb. ngyon meg vgyok elégedve. É n ugynis már 8 éve, hogy Vlódilg csk z itt mellékelt védjegyezen kitűnő htású rczkenőcsöt öntől legngyobb megelége fc g y e i. K p h t ó u s z t r i - M g y r o r s z á g déssel veszem és biztosítom, hogy megrendelői szám szépen gyrpodott áltlm és fog is. Úgyszintén most is kérek 6 tégely minden gyógyszertárábn. szeplő elleni rczkenőcsöt egy brátnőm számár. Üdvözlettel C ^ " Főletét Mgyrország részére : B u d Tárkonyi Sándnrné. pesten Török József gyógyszertárábn. és r p á s s y E t e l k, c s á k v á r i g y ó g y s z e r é s z n e j e. tuljdonos,. zsirpor E j e l e s g y á r t m á n y o k legmgsbb k ö r ö k b e n s leg első m ű v é s z n ő k t ő l előszeretettel h s z n á l t t n k ; z reznk fitlosn szép viruló külsőt dnk. Kphtók gyárbn : B e r l i n, S c h t t t z e n s t r s s e 3, v l m i n t m i n d e n illtszerésznél. Vlódilg csk íárt szelenczékb e n, m e l y e k n e k fenekére czég és védjegy v n belevésve. osztrák özvegye, 65 éves i TRSZTYÁNKY KBOLYNÉ, Legjobb é s Leghirnevesebb 405 E g y ü v e g g e l frt o. é. Dessewffy T i s z - F ö l d v á r t t. E R C S E Y I M R É N É, SZ. V ö r ö s M á r i, kombn, Ngy-Várdon. rczporok Leichner herineliiipor. Z^T" DÜSCHEB LJOSNÉ, egykori főorvosánk ti h3g2 : (b) Vh2«3... Kc4d4 : Vg3 d 3 f. _. Kd4c5 Hc34 mt. Leichner KLIN- szül. Pál Ilon, 3 éves, N g y - E n y e d e n. MJOR M R G I T, n é h i M j o r B é l n o v e l l í r ó 8 é v e s l e á n y, Bihrmegye KÉPTLÁNY. bizot'sági JOSNÉ, s z ü l. M d r á s z M á r i é l e t é n e k d i k é v é b e n ; BELES FIDERIK, bele3 Ignácz fővárosi ngykeres k e d ő 2 2 é v e s l e á n y. I f j. ZSÓTÉR N D O R N É, s z ü l. megfejtése. J.-től. legjobb Losoncz évében. B o g y y L u j z ; Özv. VLLSZKY L Ginder Krolin, Szegeden. Bc2g2 :... c7c5! () Bg2g7... e5d4 : V h 2 - d 6 :. _. t. sz. Bg7c7 v. V mt. Zsófi, k é p v i s e l ő h á z h á z n g y i t i t k á r á n k n e j e, 2 7 éves, B u d p e s t e n ; u g y n i t t : özv. DERENCHÉNY NTLNÉ, szül Kc4c3: 2. Bg2d2... t. sz. 3. Vh2e2 (+). t. sz. 4. V v. F mt. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten: K. J. és F. H. ndorfi S. Kovács J. Bbocsy Bél. Trnóczon : Németh Péter. Ngy-Kőrösön: M. pesti skk-kör. kir. m ű s z k i t n á c s o s é s F e r e n c z - c s t o m i i g z g t ó, életének 57-ik évében, B u d p e s t e n. SCHULTZ F E RENCZ, n y u g l m z o t t r j z t n á r, é l e t é n e k 7! -ik é v é város. Megfejtés. refor mátus gimnázium 27 éven át lelkiismeretes és buzgó t n á r, é l e t é n e k 5 6 ik, t n á r i m ű k ö d é s é n e k i k évében. Idősb VSS NTL, Beregmegye volt t. f ő ü g y é s z e, t ö r v é n y s z é k i ü l n ö k e u t ó b b B e r e g s z á s z város árvszéki ülnöke, Beregszászon. D E S S E W F F Y IZIDOR, n y u g l m z o t t p n c s o v i királyi t ö r v é n y s z é k i bíró és P n c s o v város bizottsági tgj élete 54-ik évében. b. z számú feldvány egyházközség s z e r e t e t t l e l k é s z e. JKB L \JÓS, v o l t s z í n i g z g t ó, kit országszerte ismertek, budpesti ngylföldi tébolyházbn Ef4g5-2. V f 6 - g Hf3gő : 3. He4 f6 mt. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budp'sten : K. J. és F. H. ndorfi S. Kovács J. Bbocsy Bél. Trnóczon: Németh Péter. pesti skk-kör. t e v é k e n y részt vett, 77 éves korábn, sárosmegyei ó-flusi b i r t o k á n. B e h á r f l v i U R B Á N L J O S, n y ű g. b t i z f l v i k t h. p l é b á n o s M o c s á r o n, é l e t é n e k 6G-ik. Bcőc6... H f 3 - e l : () Ff4t. sz. (b) 2. V f 6 - h 4 f Hg6h4 : 2. Vf6h8 f Hg6h8 : 3. H f 5 - g 7 mt 3. Hf5g7 mt. tisz-beői nyűg. plébános, Rkovszky István királyi ügyész ngybátyj, 7 4 éves, B u d p e s t e n. PLL- évében. uiáiuictiv (káli. Világos indul s hrmdik lépésre mtot mond. RKOVSZKY ISTVÁN, V I C I N I L F R É D őrgróf, n g y b i r t o k o s, k i T R T L O M. Előszó. I. Dlok, énekek: máli. virágok. tvszhoz. Minnához. szerelem didl. (Hymnus.) z örömhöz. Küzdés. Lemon dás. Görögország istenei. tlálkozás. Emmához. titok. vár kozó. Vág}-. vándor. z ideálok. pillnt kegye. Dlok. («Tell Vilmos, drámából.) Dithyrmb. Hegyi dl. Puncs-dl. Lovsok dl. z ének htlm. z új évszázd kezdetén.. Blldák, románczok: Hektor búcsj. gyermekgyilkos ny. Würtembergi Eberhrd gróf. (Cstdl.) lányk pnsz. Ifjú ptknál. hvsi vdász. Ndovesszi hlotti dl. didl-ünnep. Céres pnsz. z eleusisi ünnep. Polykrtes gyűrűje. Ibykus drvi. Héro és Lender. Kssndr. kezesség. buvr. Toggenburg lovg. Hrcz sárkánynyl. vshámorb menetel. Hbsburg grófj. keztyű. föld felosztás. jövevény. III. Vegyes költemények: Rousseu. lvilági csoportozt. Szerencse é3 bölcseség. z est. világ négy korszk. Brátimhoz. - - sziszi fátyolos kép. z eszmény és z élet. Prbolák és tlányok. sét. hrng. nők méltóság. remény. német múzs. z ntikok Párizsbn. mgvető. Kolumbus. Zeusz Herákleszhez. z Iliász. Odüszeüsz. Zenith és ndír. Kiút z életből. Pompeji és Herkulánum. johnniták. z ntik szobor z éjszki vándor hoz. z ókor dlnoki. GyáizdL. játszó gyermek. táncz. sze rencse. hit szvi. blhit szvi. Konfuczius mondási. Világ és meleg. Terjedelem és mélység. Remény és teljesülés. Indokok. z epiki hexmeter. distichon. nyolczsoros stnz. rók és dru. Bölcseség és eszély. ritk összeköttetés. Hívtlnok. Egynek. Kulcs. Méltóság. Empirikus. MjeHts populi. mi nemzedék. Hlhttlnság. Genilitás. Ellenszenvem. Sját eszmény. metphysikus. Pegsus járom bn. z élet színjáték. Teli Vilmos. dlnok búcsúj. Jegyzetek. számú feldvány, Lws B. J.-től. SÖTÉT. polgármestere, mjd főispán, árvszéki elnöke, k i szbdsághrczbn vló részvéteért h é t évi fogságot szenvedett, Kolozsvártt, 78 éves. GÍERTYÁNFFY LÁSZLÓ, torontáli ngybirtokos, szbdsághrczbn Bocski-huszárok tisztje, 5 9 éves, dél-tiroli Rivábn, h o n n n holttestét Gyérre szállították. SOMOGYI L Á S Z L Ó, ü g y v é d, v o l t - l i s p á n é s o r s z. k é p viselő, törvényszéki nyűg. elnök, élete 76-ik évében, Kifludy-társság. Ár fűzve frt (io kr., vászonb kötve 'J frt. honvédszázdos, ki hosszbb idei? Kossuth titkár v o l t s s z b d s á g h r c z u t á n k ü l f ö l d r e m e n v e, csk n e m z egész v i l á g o t bejárt, s útjáról t ö b b s z ö r irt í g y l p u n k b i s ós f e l o l v s á s o k t t r t o t t, Kidj SKKJÁTÉK. Elhunytk közelebbi npok ltt: GELLÉN JÓ ZSEF, l e g f e l s ő b b b i r ó i k r e g y i k k ö z t i s z t e l e t ü v e t e ránj, k i r. K ú r i á n k e g y k o r i biráj, 8 é v e s k o r á Budpesten. SZÁSZ KEOLY, VRGH GYTJL, VBÓ FERENCZ. Díszműáru rktár HLÁLOZÁSOK. bn Budpesten. Fordították meg, kedvezményes L p u n k z o n t. e l ő f i z e t ő i t, k i k n e k e l ő f i z e t é s e KOVSZKY J Ó Z S E F, v á r o s i v o l t telekkönyvvezető és m á r c z m s v é g é v e l lejár, fölkérj ük z e l ő f i z e t é s m i e l ő b b i j f ü r d ő b i z t o s. 6 2 é v e s, B á r t f á n. R Ó N Y M Ó R I C Z, megújításár, n e h o g y lp küldésében fennkdás Torontálmegye voltfőispánj, 7 6 éves korábn, Bud álljon b e. ' pesten, h o n n n hűlt t e t e m é t Kis-Zomborr szállí egész évre félévre negyedévr e tották. FJTH PÉTER, budpesti háztuljdonos, Vsárnpi Ú j s á g fft 8. frt 4. frt 2. 8 é v e s. S Z B Ó J Á N O S, n j - k r á n s e b e s i körjegyző, Világkrónikávl együtt » éves, Orsován. Vsárnpi Újság és V Y F E R E N C Z N É, s z ü l. F u e r Mári s s z o n y, n é h i Politiki Újdonságok "" ' ^ ^ ^ ^ ^ _ Vy Ferencz 848/9-diki honvéd-huszárezredes öz Világkrónikává, e g y ü t t 4. «7. « vegye, élete 70-dik évében, Miskolczon. MRGICsupán Politiki Újdonságok «6. «3. «. 5 0 TY L J O S N É, s z ü l. P o n g r á t z L u j z, M r g i t y T i h m é r jeles festőnk édes nyj, B u d p e s t e n. Koporsój Világkrónikávl együtt «S. «4. «2. * f ö l ö t t S z á s z K á r o l y ref. p ü s p ö k m o n d o t t g y á s z b e «PolitikiUjdonságok»-hoz «Mgyr Gzd* czimü kéthetenként megjelenő g z d s á g i l p v n c s t o l v, s ezenfelül rendkívüli m e l l é k letekkel is bövitve lesz lpnk hetenként másfél s minden második héten két ngy í v r e t e r j e d ő t r t l m, m e l y Politiki Újdon ságokt z országbn legngyobb és legtr t l m s b b politiki hetilppá tette. * SZÁM XXXVII. ÉVFOLYM. h o g y v n, h o m á l y o s, s n i n c s m e g kellő átmenet közte és z előbbi stróf közt. H o z z á. E g y v i r á g s z á l r. O t t h o n. K k i s ver sekben ö r ö m m e l látjuk szép r e m é n y e k r e jogosító te hetséget. D e ez időszerűit m é g n g y o n i s z előképek htás ltt áll. -* Hozzá Burns-reminiszczenczi, z Otthonbn pedig rny htás nyiltkozik túlságosn. Epistol e^y leánykereschöz. Gyermekko romból. z erdei tündér. E l v e s z e t t dlok. Márezinsl ibolyák Tirolbn. Tűzhelyemen. V á g y. E g y i k s e m közölhető. z t irj, n i n c s elég ideje versei kellő kidolgozásár; m i n e m kívánjuk, hogy m i n d e n h é t e n 3 4 verset küldjön, ellenkezőleg zt tnácsoljuk, engedjen időt eszméi érlelődésére s kellő formáb vló jegeczesedésére. g o m b - m ó d r t e r m ő versben ritkán v n köszönet. «Vsárnpi Újság» «Pesti H í r l p» - p l : ben Székesfehérvárott. Elöfizetési föltételeink. I Iá. mgkereskedése Bdrt, \xm Jáim-ntezl f. Árjegyzék kívántr ingyen és b'érrsnfve Ezen legújbb hngszeren hozzádott utsítás szerint, b á r k i z o n n l m e g t n u l h t, é s l e g o t t l e g s z e b b z e n e d r b o k t eljátszbtj. j á n l h t ó t e h á t m i n d z o k n k, kik c s e k é l y ö s s z e g é r t é l v e z e t e s órá k t k í v á n n k m g u k n k szerezni. vonós népcziter ár vonóvl és utsítássl e g y ü t t 2 f r t. U t á n v é t e l m e l l e t t c s o m g o l á s i költ s é g g e l e g y ü t t 2 frt 0 k r. 2 frt 3 3 krnk e l ő l e g e s b e k ü l d é s e e l l e n é b e n hngszer bárhov bérmentve megküldetik. Minden e g y é b hngszerekről és hngszer-kellé kekről szóló kimerítő k é p e s á r j e g y z é k kívántr ingyen és bérmentve megküldetik. H r m o n i k á r ó l s z ó l ó k é p e s á r j e g y z é k k ü l ö n ki d á s b n. M i n d e n n e m ű h n g s z e r e k j v i t á s szk szerű p o n t o s s á g g l e l v é g e z t e t i k. H s z n á l t h n g s z e rek c s e r é b e i s e l f o g d t t n k. Sternberg nnin hngszerkészitési iprtelep B u d p e s t, K e r e p e s i u t 3 6. sz.. KERTÉSZ TÓDOR BUDPEST, H M Dorotty-utez. t- ^ky

9 2. SZÁM xxxvn. ÉVPOLI» VSÁRNPI UJSG. 96 KÖHÖGÉS ELLEN! s Dr, i kárpát-növi kivont M W s g S S L *! kárpát-növény-the ^ s ^ t ó s ^ í S f ^ g É *3 tüdö-betegeknek! ftmé. ^ í u t ő r j S ü i.4! C g m..*- «. hurut, rekedtség, hök-hurut (szmárhurut), náthláz (influenz), szok! mellüség, lélekzeti bjok, oldlszürás, kifejlett torokgyulldás, tud6- * gyulldás és egyéb kimerítő és gyengítő betegségekben. Vlódi min6. B ségben kphtók mgánál készítőnél F á y k i s s J ó z s e f gyógyszertá. t rábn «ng> Kristófhoz* Bud -pehten, továbbá T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél király-u. 2, T h l l m y e r és S e l t z kereskedőknél, Koch- m e l s t e r F r i g y e s u t ó d i n á l s legt. mgyrhoni gyógyszertárbn. KÖHÖGÉS ELLEN! lpítttott 857-ben. &mmml Steinschneider Jkb f^mpi H I. cs. és kir. szb. ágynemű-gyáros, ő cs. és kir. fensége Klotild fóhemepő udv. szállítój, számos kitüntetések és szbdlmk tuljdonos, BUDPEST, Király-utcz 79, sját házábn, I b á t o r k o d i k t i s z t e l t k ö z ö n s é g figyelmébe j á n l n i d ú s n f e l s z e r e l t r k t á r á t z á g y n e m ű szk m á b vágó összes czikkekben, m i n t közönséges, linóm és l e g f i n o m b b p p l n o k, ágybetétek, lószőr és tengerfű m t r á c z o k, szlmzsákok, p o k r ó e z o k és t k r ó k, t o l l k é s p e l y h e k vsb u t o r o k, t o v á b b á szőnyegek és függönyök, nemkülönben d í v á n - é s s z t l t k r ó k, stb. kitűnő hírben álló Dr.Forti-féle sebtpszról. Ezen áltlánosn kitűnőnek el ismert gyógytpsz rendkívüli gyógyereje, oszltó, érlelő 9 fjdlmát csillpító htás áltl legyorsbb, legbiztosbb s egy szersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bjokbn. Ily bjok torokgyuldás lég csőhurut, borkés brnság, hártyás-gyik (Croup, ngin), min dennemű megsértések, hrpás, szórás, vágás v.égés áltl támd htó sebek, megfő rrázás, dr zsvgy méhszurások, bujsenyves és egyéb konok fekélyek, znztások (contusiók) meglepő gyors fájdlomcsillpítássl, rögzött dg ntok, gumók, tályogok (fogtályog is), pokolvr (crbunculus, pustul mlign), megkeményed esek, gennyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fgydgnt, ujjféreg, körömfolyás, kö römméreg, vdhús, tgszivcs, csontszú, kifíczmitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá szülés utáni lábsebek és dgntok, fájós, fekélyezett vgy már gennyes nöi mell, sok nő már csirábn volt emlőárktöl különben elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel lőzésével egyedül ezen jeles ebtosz hsznált áltl menekült meg. fül-nyülás, nemkülönben torok-mondolák gyuldásánál hthtós szolgáltot tesz. Holyg-tpsz vgy mustárlisztnóh borogtások után hsználv, méltán vlóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem csupán enyhítést szerez, hnem mivel inkább beteget kínos fájdl mitól zonnl tökéletesen megszbdítj. Végre testbe teljesen bele mélyedt bárminemű szálk, drázs vgy méh fulánkj csupán ezen t psznk rövid idei hsznált folytán nnyir előtűnik, hogy zután testből közönségesen szbd kézzel, sebészi műtét és fájdlom nélkül, könnyen kihúzhtó, mire seb gyógyulás gyorsn bekövetkezik. Pióczák lklmzás után, z olykor veszedelmet előidéző utánvérzés rög töni beszüntetésére minden egyéb e czélr hsználtbn levő, de korán sem megfelelő módok mellőzésével, tnácsos ezen sebtpszt, mint egyedüli sikeres, gyors és legbiztosbbn czélt érő szert hsználni. Vétessék t. i. oly ngyság sebtpszszl bekent vászondrb, mely z összes pióczmrásokt födi s rkssék z tüstént sebekre, miután zok előbb egy lp ittó-ppírrl vgy egy igen lágy kendővel gon dosn töröltettek és vér ily elbánás mellett lehetőleg tökéletesen felszívtott. vérzés ilyetén módon rögtön eláll s pióczmrások, seb helyek hátrhgyás nélkül cskhmr begyógyulnk. HSMPinMffiií Ezen sebtpsz touristáknk is föltétlenül szükséges, minthogy zok legkülönfélébb megsértések vgy megsebesitéseknek ki vnnk téve és gykrn lábikon támdt legcsekélyebb börfeldörzsölés mitt utjok beszüntetésére vnnk kényszerítve. Ezen megbecsülhétlen gyógyszer, melynek jelensége leghitelesebb egyének számos és különös kívántr bármikor felmutthtó bizonyítványi áltl már régen legfényesebben elismertetett rendkívüli, B légiiül fumemübb esetekben megpróbált htásánál és feltűnő sikerdus eredményeinél fogv, melyek áltl még elvult bjokbn is eléretnek, jól megállpított és elterjedt hirét két ségbe vonhtlnul igzolj, minélfogv, szenvedő emberiség jvár méltán legjobb jánlást érdemel, c s o m g o r á r \ e g k i s e b b e k é 3 5 k r középng-yság-uké 50 k r., leg-ngyobbké f r t, hsználti utsítássl együtt. Kisebb megrendelések legczélszerübben postutlványnyl eszközöltetnek. Postán küldve, h megrendelt seb tpszért járó ár előlegesen beküldve vgy utlványozv vn, 20 krrl több; mig utánvétel melletti küldéseknél megrendelőt zonkívül post vitelbér is terheli. Post utján csk ngyobb csomgok megrendelhetők. száz meg száz köszünőlevé közül küzlflnk egyet, mindenki meg ítélheti, hogy ez nem tfóle gyártott reklámlevél, milyeneket gykrn olvsht z ember. Tekintetes (Jr! Mélyen tisztelt férfin! Ön ngybe csű és szenvedő emberiségnek oly kiszámithtln előnyt biztosított tpszát megkptm, igzán megvllv, e tpsz loegbecsüthetlen oly házi kincs, melyet mint nélkülözi etlent, mindenki háznál trtht, én már számosk bján ennek segélyével, segített, m, számosk közül csk ezt emlitem fel. z eszteregnyei biróné lig 3 hetes csecsemőjét hlál elrgdt, különben jól táplált ny emlőiben tej gyuldást idézvén elő, már e szegény ny negyed npr oly lázs állpotb jött, hogy sem éjjel, sem nppl egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már kétségbe esés Örvényének széléu állt, midőn esetlegesen sors házához vitt, hol értesültem e borzsztó fájdlomról, szóvl e kinos állpotról meggyőződ tem; eszembe jött Önnek tpsz, férjével zonnl Knizsár rándultm, szenvedő sszony részére tpszt megvettem, zt rögtön kiküldöt tem, ntsitásom folytán zt felrkták és képzelje el hlltln ered ményt, nő még zon éjjel több óráig ludt s hrmdnpr már csk z nyi emlőn gyuldásnk homályos jelei láttttk, így e szegény nő z ön kitűnő tpsz folytán nemcsk borzsztó szenvedéstől, de ttól is, hogy nöi kellem egyik ékességét képező emlője kifkdstól, ezzel kisebbedéstül megmentetett. Volt eset egy igen tisztelt és becsült urihznál, hol szinte nő bl kezén sérülést kpott, gyuldást z orvosi segély nemhogy elosz ltt voln, sőt z seb tovterjedése és erösebb gyuldás áltl min dig ngyobb és ngyobb ggodlmt idézett elő, mig végre z ön t psz itt is leghthtósbn működött, gyuldást, ezzel lázt is eloszltt. Nálm igen természetes, hogy folyton háznál készen vn, mihelyt elfogy, zonnl más rendeltetik, természetes, hogy többnyire csk szenvedők közt oszttik ki, mig nem tudják elegendóleg jóté konyságot megköszönni. Tisztelettel mrdván tekintetes urnák kész szolgáj, Ngy-Knizs, június 7-én, 876. K o v á c s szolg-biró, s. k. Ó V Á S! Sebtpszom beszerzésénél hmisításoktól óvkodjunk. Csk kkor vlódink tekintendő, h minden csomg göngyöletén védje gyemmel, hsználti utsítás pedig zonkívül nevem vonás hson másávl (fcsimile) el vn látv. Főkép még rr is Ügyelendő, hogy hsználti utsítás pesti könyvnyomd részvény-társság nyomás. Központi küldeményeid r k t á r Budpesten : Török József gyóg'y e z e r é s z nrztál, k i r á l y - u t c z 2. z. T o v á b b á T l l m y e r Nándor én S e l t z, K o d u n e i s t e r F r i g y e s u t ó d i é s N e r d r k n á l, v i d é k e n m i n d e n ngyobb v á r o s gyógyszer cárábn. Ezen kitűnő htás, Bem eléggé jánlhtó gyógyszer készítője FORTI LÁSZLÓ. L k : Budpest, I. k.. Vár, Xándor-ntez. s í. kává közvetlen Megrendelések eziuzendök. WELDLER ÉS BUDIÉ I fehérnemű és kelengye-gyár budpesti rktár. sí^i GÜJMJDS MGSINS DU Printemps M i n d e n fjtájú í ' e h é m e m ű e k, k ü l ö n ö s e n pedig I teljes k i h á z s i t á s i felszerelések legmérsék e l t e b b á r k o n. WF" R j z o k é s á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e é s i n g y e n. ~~m "-es; 3. SZÁM BUDPEST, MRCZIUS 30. Előfizetési feltételek : VSÍBNPI UJSÁG és egész évre 2 írt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / fél évre _ 6 «Csupán VSBNPI UJSO I egész évre 8 Irt félévre _ 4! BISMRCK HERCZEG LEMONDÁS. z UTOLSÓ évek politiki történetében nem fordult elő meglepőbb eset, mint z, mely.ről most z egész művelt világon, mint első rngú eseményről beszélnek, hogy Bismrck P0LITIKI TJ,DON8GOK Három császárnk z urlkodás ltt volt né pének vezérlő szelleme s legngyobb htlom letéteményese, melyet koronáztln embernek elérni lehet. Mint mjor domusok z utolsó Me rő vingek idején, megszokt, hogy z ő krt legyen z irányt szbó, hogy meghjoljnk előtte népek milliói s mgok koronás fejek XXXVU. ÉVFOLYM. j *" é % M I félévre _ 3 Külföldi előfizetésekhez püktillfi meghtározott viteldíj is cstoliiiiiti hogy z férfiú, kinek tiszteletből, bámu ltból, hódoltból és ünnepeltetésből törté nelemben pártlnnk mondhtó osztályrész ju tott, nem birt hsonló mértékben meghódítni kortársink szeretetét. Urlkodó volt lelkek fölött, sziveket zonbn nem tudt megnyerni. De rokonszenvnek ez hiány nem jelle- NOUVEUTÉS Ingyen és Bérmentve küldjük legújbb divtot trtlmzó ngy illusztrált Ctlogust nyári évdr. Megkeresések czimzendök: Hzánk legtisztább, leg olcsóbb és legjobb szénsvdus, égvényes s v n y u v i z e. JULES JLUZOT I C ' PRIS U g y n c s k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k Prin temps óriási r k t á r á n levő szövetek mintái, á r t és fájt lehetőleg m e g h t á r o z n i k é r ü n k, VEGHLES-SZLTM-n (Zólyom-m.) Expeditio világ minden részébe. Mindig friss töltésben kphtó budpesti főrktárbn: Portó-és vámmentes küldemények telei, C t l o g u s b n. felté Erzsébet-korút 56-ik szám ltt. Telephon-összeköttetés. Levelezés mindé nnyelven. n r S z á m o s r k t á r v i d é k e n. ~m Hirdetéseit felvé tetnek hidó-hivtlbn, Bud pest, egi/etem-u. 4-. sz. Frnklin-Társult kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvárusnál kphtó NEMESSÉG. legjobb brünni szöveteket KÉZIKÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN. eredeti gyári árk mellett Siegel-Inikof Irt féle finom posztógyár szállítj BRÜNNBEN. Egy elegáns tvszi vgy nyál i ivri ö l t ö n y b e z elegendő egy szelvény 3-0mtr hosszúságbn, m i megfelel 4 bécsi rőfnek. szelvény á r közönséges finom ngyon finom legfinombb 8 # " v l ó d i g y p j ú b ó l. ~V5 Továbbá ngy válsztékbn kp htók : Selyemmel átszőtt kmmgrnok, felöltőkhöz vló szövetek, vdászok és kiránduló { részére lödének, peruvienne és tosking szlon - öltönyökhöz, r e n d e l e t s z e r i n t m e ; h t á r o z o t t posz tók hivtlnokok részére, moshtó szövetek urk és gyer mekek részére, vlódi piqék, mellényszövetek stb. K e z e s s é get válllunk, hogy jó árut, mintszerintit legponto sbbn szállítjuk. Minták ingyen és bérmentve. MBCZIÁNYI GYÖRGY LOVG. NÉGY TÁBLÁVL. Á r fűzve forint 60 krjezár. TRTLOM: Előszó. Bevezetés. Ősi nemesség. Ktoni risztokrczi. nemességről áltlábn. mgyr nemesség. mi mgyr mágnási intéz mény mint páról fiúr szálló örökös főnemesi rend. mgyr nemesi indigentus. usztri örökös trtományink nemesi inkolátus, illetve indigenátus. nemesi előjogok. lpitványképesség. Ősi próbák, nemességi czimerpprobáoziok. Hiteles helyek. dedukezió, zz törvényes szármzás bevezetése. nemesi levéltárk hiányosság és hnyg vezetése. Udvri és nemesi méltóságok, melyek csk ősi próbák letétele áltl nyerhetők meg. Udvrképesség. cs. kir. kmrási méltóság nemes pródi rng és z udvrnál vló megjelenheté előjogánk megszerzéséhez szükséges ősi prób (4 ábrávl). souverin málti (johnnit) lovgrend (ábrávl). mgs német lovgrend. m. kir. Szent Istvánrend. cs. kir. csillgkeresztes hölgyrend, plot és udvrhölgyek. nemes hölgy-lpitványi intézetek. cs. kir. sztlnoki udvri méltóság. z rny-srkntyús rendje. z osztrák-mgyr érdemjelek. Néhány külföldi nemes lovgrendről. Czimek és czimezések. lovgi czim Mgyrországon. BISMRCK herczeg, német birodlmi knczellár, históri egyik legngyobb állmférfi, német egység megteremtője, nnyi siker és dicsőség részese, népek és urlkodók csodáló tiszteletének tárgy, minden eddig viselt közhivtláról lemondott befejezte zt politiki pályfutást, melynél rgyogóbb, melynél bámultosbb, L Npóleont kivéve, nem jutott ebben százdbn senkinek. HERCZEG DOLGOZÓSZOBÁJÁBN. is láj rendeljék z övének mgok krtát. Lángeszének és törhetetlen krtánk ereje úrrá lőn mindenek fölött, otthon épúgy, mint kül földdel vló voötkozásokbn, s rr korr, melyre állmférfiúi tevékenysége esik, z ő egyénisége nyomt reá mg bélyegét.. mi vele szembe szállt, zt letiport kíméletlenül, mint vlmi elementáris erő, s innen vn z, mének volt z okozt, hnem politikáj termé szetének. Képtelenség zt hinni, hogy z z óriási munk, melynek életét szentelé, sikerül hetett voln kkor is, h z ő szivében szere tetnek rendkívüli mértéke nem lkozik vl. Nem született még német ember, ki német nemzet ügyén rjongóbb szeretettel csüggött voln, mint ez ridegnek ismert vsember.

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2016. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben