Magyarország gazdasági és szociális átalakulásáról 1990 óta szeptember 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország gazdasági és szociális átalakulásáról 1990 óta. 2012. szeptember 5."

Átírás

1 Magyarország gazdasági és szociális átalakulásáról 1990 óta Elıadás a kínai Államtanács Kutató Központjának delegációja részére Magyarország a legvidámabb barakk volt szeptember 5. A Magyarországon 1990 óta végbement gazdasági és szociális átalakulás mozgatórugóinak jobb megértése végett egy kicsit jobban vissza kell mennünk az idıben, egészen az 1956-os forradalomig. A forradalom ugyanis megmutatta a magyar nép szabadságszeretetét és azt demonstrálta, hogy a magyarok lázadnak a kommunista gazdálkodási rendszer merev és ésszerőtlen szabályai ellen. A forradalom vérbefojtása ellenére a politikai vezetık egy része megértette ezt az üzenetet, és gazdasági téren fokozatos reformokba kezdett. Az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus nagyobb teret engedett a piacnak, azaz a fogyasztási igények jobb kielégítésének, és egy fokozatos nyitást valósított meg a fejlett kapitalista országok, elsısorban az akkori Európai Gazdasági Közösség tagállamai felé. Külkereskedelmi forgalom megoszlása ( ) Fejlett országok Szocialista országok Fejlıdı országok % 71% 7% % 47% 8% % 30% 8% % 18% 7% 1. táblázat Az ábra elsı sorában látható, hogy Magyarország 1968-ban külkereskedelmi forgalmának még több mint 70 százalékát szocialista országokkal bonyolította ra (a rendszerváltás elıtti utolsó évre) ez az arány 50 százalék alá csökkent, miközben a fejlett országok részaránya megkétszerezıdött külkereskedelmi forgalmunk összetételében. A világpiaci nyitásnak nevezett folyamat azonban csak részben tekinthetı sikeresnek. A fejlett országokba irányuló magyar export ugyan dinamikusan emelkedett, az import azonban még gyorsabban nıtt, ami a magyar gazdaság tartós egyensúlyhiányához és külfölddel szembeni eladósodásához vezetett. Ez azt mutatta, hogy a szocialista magyar gazdaság nem elég versenyképes a fejlett országokhoz képest. Az 1980-as évek elejére a magyar konvertibilitás valutában felvett államadósság piaci alapon finanszírozhatatlanná vált. Az államcsıd elkerülése érdekében Magyarország 1982 májusában elsıként a szocialista országok közül csatlakozott a Nemzetközi Valutaalaphoz, majd a Világbankhoz. E szervezetek a magyar reformfolyamatok felgyorsításának, a valódi piacgazdaság bevezetésének és a gazdaság liberalizálásának a legfıbb szorgalmazói lettek. Ennek nyomán, Magyarországon felgyorsult a piacgazdaság intézményrendszerének kialakítása. Például1987-tıl kétszintővé vált a bankrendszer, 1988-ban megszületett az új társasági törvény,

2 engedélyezték 100 százalékban külföldi tulajdonban lévı vállalatok alapítását, 1990-ben megnyílt a tızsde. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert ezek nélkül nehezen érthetı meg, hogy a térségben miért Magyarország hajtotta végre a legradikálisabb, a liberalizálásnak és a privatizációnak leginkább teret adó átmenetet a szocializmusból a kapitalizmusba. Az ideológiai alapot az IMF által bátorított liberális közgazdasági szemlélet adta meg ezen út választásához, az anyagi kényszert pedig Magyarország súlyos eladósodottsága jelentette, mivel a magas államadósság miatt az átalakuláshoz szükséges tıkét csak a külföldi befektetıktıl remélhettük. Mellesleg összeomlott a szocialista világgazdasági rend, a Szovjetunió nem fizetett a magyar exportért, ezért egy olyan kis országnak, mint Magyarország nem nagyon volt más választása, mint nyitni a kapitalista világgazdaság felé. Transzformációs válság Az 1. táblázat 3. és 4. sora azt mutatja, hogy ez a váltás sok szempontból sikeres volt, hiszen 1990-ben már külkereskedelmi forgalmunk több mint 60 százaléka, 1991-pedig már kereken háromnegyede a fejlett országokba irányult, a (volt) szocialista országok súlyos térvesztése mellett. Mindennek ellenére az ún. transzformációs válság, azaz a termelés és a foglakoztatás drasztikus csökkenése nem volt elkerülhetı. Jól szemléltetik ezt a folyamatot a foglalkoztatással kapcsolatos adatok ban még közel 5,5 millió volt a foglalkoztatottak száma. Ez a szám 1990 végére már 4,9 millió alá esett, majd egy év alatt újabb 330 ezer fıs csökkenés következett be, amit a következı négy évben újabb közel 900 ezer fıs csökkenés követett elıtt lényegében nem létezett nyílt munkanélküliség, ezzel szemben 1991-ben már meghaladta a 250 ezret a munkanélküliek száma, amely a 90-es évek közepén 400 ezer fı felett tetızött. Number of people (in thousands) employed and unemployed (1980- ) Year Employment Unemployment 1980* 5 458,2 0,0 1990* 4 880,0 62,4 1991* 4 520,0 253, ,8 416,5 Source: HCSO */ statistical estimation 2. táblázat Exportorientált, a mőködı tıke bevonására alapozott gazdasági átalakulás A korábban elmondottakkal összhangban a rendszerváltás utáni két kormány a piacgazdaság mielıbbi kiépítésében, a privatizációban és a külföldi tıke Magyarországra vonzásában látta a kibontakozás eszközét, és ettıl gyors, exportorientált gazdasági növekedést remélt. Ezzel 2

3 összhangban a magyar állam úgy alakította ki szabályozó rendszerét, támogatásait, adórendszerét, de összességében prioritásai egészét is, hogy azok egy rendkívül gyors és erıs privatizációt eredményeztek. 1. sz. ábra 600 The revenue of the privatization in Hungary (current value) 500 billion HUF Source:László Tibor: Privatization in Hungary (), HCSO, Hungarian State Audit Office Politikai érdekesség, hogy Magyarországon a privatizáció azokban az idıszakokban gyorsult fel, amikor a szocialista párt kormányozta az országot (a liberális párttal koalícióban). A rendszerváltás egyik legfıbb céljaként kijelölt magánosítás történelmileg rövid idın belül nem lett volna megvalósítható a külföldi mőködı-tıke bevonása nélkül. Ehhez az állami gazdaságpolitika vonzó belsı feltételrendszert, szabályozási környezetet alakított ki. A kijelölt cél érdekében feladta a belsı piaci versenysemlegesség elvét: adókedvezményekkel, állami támogatásokkal, általánosan meghirdetett és egyedi kedvezményekkel segítette a külföldi, fıleg nagyvállalkozások térnyerését. A 3. sz. táblázat bemutatja, hogyan alakult a külföldi tıke beáramlása Magyarországra. (Az. elıtti évekrıl nem állnak összehasonlítható adatok rendelkezésre.) 3. sz. táblázat A külföldiek közvetlen magyarországi tıkebefektetései forgalmának és állományának alakulása (-) Millió euró Év Külföldiek közvetlen tıkebefektetéseinek forgalma összesen Külföldiek tıkebefektetéseinek állománya 3 695, , , ,2 3

4 6 172, , , ,7 Forrás: MNB A folyamat eredményeként, azaz a pénzügyi válság kitörése évének végére a külföldi tıke állományának értéke meghaladta a magyar GDP 60 százalékát. A gazdaságpolitikai célokkal összhangban a külföldi tıke meghatározó szerepet játszott a gazdasági növekedésben, és ezen belül elsısorban az export dinamikus emelkedésében. végén a vállalatok teljes bruttó hozzáadott értékének közel 50%-át, a magyar export 75%-ot meghaladó részét a külföldi tulajdonú vállalatok állították elı. A 2. sz. ábra azt szemlélteti, hogy Magyarország -re az egy lakosra jutó külföldi mőködı tıke állomány tekintetében a régió vezetı államává vált. Késıbb azonban a középmezınybe csúszott vissza, mivel a privatizációt és a világpiaci nyitást késıbb végrehajtó országok (Észtország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia) még több külföldi beruházást tudtak magukhoz vonzani (egy lakosra vetítve). HU CZ EE SI PL SK LV LT BG RO Egy lakosra jutó FDI-import állomány az EU új tagországaiban, -ben (USD) Forrás: UNCTAD 2. sz. ábra 3. sz. ábra 4

5 Egy lakosra jutó FDI-import állomány az EU új tagországaiban, -ban (USD) EE CZ SK SI HU BG LV PL LT RO Forrás: UNCTAD A külföldi tıke ilyen jellegő szerepvállalásának köszönhetıen megvalósult a másik gazdaságpolitikai cél, az exportorientált gazdasági növekedés is. Mit jelent ez? Azt, hogy a magyar export növekedése a gazdaság növekedését egyre jobban meghaladta, a gazdaság húzóereje lett. 4. sz. ábra GDP, exports and imports (1990=100,0) % SourceÍ: HCSO GDP Exports Imports Ugyanakkor a magyar export trendvonala elszakadt a magyar gazdasági teljesítmény pályájától. A két növekedési pálya eltérései mögött az a sajnálatos tény húzódik meg, miszerint a magyar export importtartalma magas, a kivitelhez kapcsolódó hazai hozzáadott érték viszont alacsony maradt. A nagy nyitottság miatt a magyar gazdaság a külsı konjunkturális viszonyoktól függı kiszolgáltatottsága a gyenge belsı piac mellett rendkívül nagy. Két súlyos probléma 5

6 A transznacionális vállalatok exportjától, belsı termelésétıl nagymértékben függ a foglalkoztatási helyzet. A gazdaság egészében elfoglalt terükhöz viszonyítva azonban relatíve alacsony a külföldi cégek részaránya a foglalkoztatásban. Ehhez a tény: miközben a külföldi (döntıen multinacionális) vállalatok részaránya a bruttó hozzáadott értéket tekintve a magyar gazdaságban valamivel 50% feletti, az exportban pedig 75-80% közötti, az összes foglalkoztatottnak mintegy egynegyede dolgozik külföldi tulajdonban lévı vállalatoknál. A magyar export úgy érte el, majd haladta meg a GDP értékének 70%-át, hogy a Magyarországon elıállított hozzáadott érték, következésképpen az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás rendkívül alacsony. Elsıssorban ezzel, azaz a magyar gazdaság szerkezeti jellemzıivel, a korszerő technológiát meghonosító multinacionális vállalatok magas részarányával magyarázható a GDP viszonylag gyors növekedésének idıszakában sem nıtt jelentısen a foglakoztatás. Ezzel elérkeztünk az 1990 utáni magyar gazdasági fejlıdés egyik legsúlyosabb problémájához, a foglalkoztatás lassú növekedéséhez. Láthatták, hogy a rendszerváltást megelızı, majd az azt követı néhány év alatt 1,5 2 millió munkahely szőnt meg, és és között is csak 300 ezerrel nıtt a foglalkoztatottak száma. Az alacsony foglalkoztatási arány egyrészt súlyosan megterheli a társadalombiztosítási és a szociális ellátó rendszert, másrészt azt jelenti, hogy óriási kihasználatlan erıforrások vannak a magyar gazdaságban. Ezért áll a foglalkoztatás bıvítése, munkaalapú gazdaság és társadalom megteremtése, egy millió új munkahely létrehozása a magyar kormány gazdaság- és társadalompolitikájának középpontjában. 5. sz. ábra 140,0 Trends of GDP and employment (people employer, aged 15-74) (1990=100,0) 130,0 120,0 110,0 % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Source:HCSO 1991 GDP employment A másik súlyos probléma az ország (ezen belül az állam, az önkormányzatok és a lakosság egyes csoportjainak) súlyos eladósodottsága. Ahogy korábban elmondtam Magyarország már a rendszerváltást megelızıen is egy súlyosan eladósodott ország volt. A rendszerváltást kísérı transzformációs válság nem tette könnyővé az államháztartás rendbetételét. Ez végül is nagy áldozatok árán az ezredfordulóra többé-kevésbé sikerült. Az államadósság 50 százalék körüli szintre süllyedt. Melyek voltak az áldozatok? Elsıssorban a magas infláció és a reálkereseteknek az ezzel is összefüggı csökkenése. Az infláció alakulását a 6. sz. ábra mutatja be. 6. sz. ábra 6

7 Consumer price index (previous year=100,0) % 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 Source: HCSO Az ábráról látszik, hogy a rendszerváltást a fogyasztói árak ugrásszerő emelkedése kísérte. Ez egy kicsit mérséklıdött, majd -96-ban ismét az infláció lett a reáljövedelmek csökkentésének eszköze. Ezt követıen az infláció elfogadható mértékővé mérséklıdött, majd a -es években a kormányok többször is (pl. -ben és -ben) az inflációt növelı eszközökkel (pl. a fogyasztáshoz kötıdı adók megemelésével) próbálták a meg-megbomló gazdasági egyensúlyt helyreállítani. Jól tükrözıdnek ezek a törekvések a reálkeresetek alakulásában. 7. sz. ábra 120,0 The change of GDP and real earning in the national economy (previous year=100,0) 110,0 % 100,0 90,0 80,0 Source: HCSO GDP real earning Az ábrán látszik, hogy -96-ban az akkori kormány sokkszerő intézkedésekkel csökkentette le a munkavállalói jövedelmeket a korábban visszaesett GDP szintjére. A reálkeresetek növekedésének azonban van egy csúcsa is, a -es évek eleje. Ekkorra az ország gazdasági egyensúlya végre stabilizálódott, és megkezdıdött egy kiegyensúlyozott gazdasági növekedés. Sajnos azonban nem volt meg a türelem és a politikai bátorság arra, hogy a belsı fo- 7

8 gyasztás fékjeit csak fokozatosan engedjék fel. A gyors jövedelemkiáramlás következtében az egyensúly újra megbillent, amelyet hirtelen fékezésekkel próbáltak megállítani. Ennek a szomorú következménye az lett, hogy a magyar gazdaság az -es években sem tudott igazán dinamikusan fejlıdni, miközben térségünk legtöbb állama számára a -as válságig tartó idıszak szinte aranykor volt. Magyarországon a húzd meg ereszd meg politika következtében a közpénzügyek sem lehetett kézben tartani, ami az államadósság rendkívül gyorsütemő növekedéséhez vezetett. 4. sz. táblázat The public debt of the state budget (-2011) billion HUF Year ,5 Public debt at the end of year 705,7 585,5 103,9 964,9 041,0 Source: Hungarian State Treasury A fı kihívások A jó vezetı a problémákat kihívásnak tekinti. Következésképpen a magyar gazdaság elıtt álló két legnagyobb kihívás a GDP arányos államadósság csökkentése és a foglalkoztatás növelése. Hosszabb távon a két kihívás teljesítése összeegyeztethetı, hiszen mindkettı a GDP növelését igényli. Rövidtávon azonban az adósság csökkentése érdekében hozott intézkedések lassítják a gazdasági növekedést. Az euró-övezet gyengélkedése mellett ez tükrözıdik a magyar gazdaság ez évi stagnáláshoz közeli teljesítményében. A Kormány reményei szerint azonban az eddig hozott, illetve meghirdetett intézkedések a jövı évtıl kezdıdıen már egy növekedési pályára állíthatják a magyar gazdaságot. E növekedésnek is fontos tényezıje a külföldi mőködı tıke befektetés. (E tekintetben Magyarország az elmúlt években az autóiparban a legsikeresebb.) Ez azonban önmagában az elıbb ismertetett problémák újratermelését eredményezné. Ezért a szükség van a hazai vállalkozások megerısítésére is, amelyet a kormányzat több eszközzel is ösztönözni kíván. Ez azonban már egy másik elıadásnak (lehet) a témája. Köszönöm a megtisztelı figyelmüket! 8

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelő. 2007. október

MAGYAR. trendfigyelő. 2007. október MAGYAR trendfigyelő 2007. október Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja- mgfi A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007.október 2 Tartalom MAGYAR TRENDFIGYELİ...5

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban

Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban Kettős kötődés: Németország gazdasági helyzete, szerepe az európai integrációban és Közép- Európában, az 1990 2013-as időszakban Kőrösi István Németország a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban Huszonöt

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal

20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal Külgazdaság, LIII. évf., 2009. november december (4 20. o.) 20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal NAGY KATALIN A Németország két részét elválasztó fal lebontásának 20. évfordulója kapcsán

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságpolitika szekció Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei HÁTTÉRTANULMÁNYOK A KÖZÉPTÁVÚ SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓHOZ ZÁRÓTANULMÁNY 1. I. kötet Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei Budapest, 1998.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája

Közvetlen külföldi beruházások integráltsága a beszállítói kapcsolatok tükrében: a magyarországi Suzuki példája Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Mészáros Ádám Közvetlen külföldi beruházások

Részletesebben

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Sz. Bíró Zoltán Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Oroszország 2008 nyarától nehéz idıket él. Az ország ipari kibocsájtása júliustól tehát már az augusztusi grúziai háborút megelızıen folyamatosan

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben