KÍNA ÉS A VILÁGVÁLSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÍNA ÉS A VILÁGVÁLSÁG"

Átírás

1 31 KÍNA ÉS A VILÁGVÁLSÁG (MTA Világgazdasági Kutatóintézet) Bevezetõ megjegyzések A jelen beszámoló a stratégiai kutatások harmadik évében ( ) készített policy-oriented kutatások eredményeit foglalja össze. A kutatási területeket az alábbi szempontok alapján választottuk ki: koncentrálás a 2008 õszén kirobbant pénzügyi válság és recesszió Kínára gyakorolt hatására és Kína válaszaira. Az elõzõ ütem tanulmányai ezzel az új körülménnyel nem foglalkozhattak; szerves folytatásként építeni az elõzõ két ütem eredményeire; a korábban még meg nem kutatott fontosabb kérdések lefedése. A pénzügyi válság okozta új helyzet azt igényelte, hogy a válság elõtt kialakított kutatási koncepciót a változásokhoz igazítsuk. A fentiek figyelembevételével öt nagy témacsoportot határoztunk meg: I. A válság hatása Kína belsõ politikai-gazdasági-társadalmi helyzetére (koordinátor: Juhász Ottó) II. Kína nemzetközi kapcsolatai (koordinátor Hernádi András) III. A magyar kínai gazdasági kapcsolatok (kelet-közép-európai összehasonlításban) (koordinátor: Rácz Lajos) IV. Kína a változó világgazdasági erõtérben (koordinátor: Inotai András) V. Következtetések és ajánlások a magyar döntéshozatal számára (koordinátor: Inotai András) Ezen öt témában huszonhárom szerzõ ugyanennyi tanulmánya készült el. Örvendetes, hogy a munkálatokba ez alkalommal is bekapcsolódtak új, ill. fiatal kutatók. Elmondható, hogy kialakult és hosszabb idõszakra stabilizálódott a Kína-kutatások szellemi háttere Magyarországon. A kutatási év külön hozadéka a témavezetõk novemberi kínai útja során a kínai intézetekkel kialakított, széleskörû kapcsolat, amely részben kiadványok rendszeres cseréjéhez, részben több kínai szakértõi-akadémiai küldöttség magyarországi látogatásához, a konzultációk folyamatossá tételéhez vezetett. Ezt egészítette ki a projektben résztvevõ több Kína-szakértõ részvétele Kínában rendezett nemzetközi konferenciákon. Ennek eredményeként a magyar Kína-kutatás kínai partnereink látókörébe került, véleményünket a kínai partnerek megismerték, és nagyra értékelték. A konzultációk sikeresek voltak, felölelték a témák széles körét, módot adtak fontos részletkér-

2 32 dések tisztázására és olyan szempontok megismerésére, melyek publikációkban nem, vagy csak utalásszerûen lelhetõk fel. E kapcsolat elmélyítése rendkívül fontos, különös tekintettel arra, hogy az illetõ kínai intézmények, mint kormányzati tanácsadók, szoros kapcsolatban vannak a kínai stratégia és taktikai kialakításával, sõt résztvevõi annak. Hasonlóan eredményes és gondolatébresztõ volt részvételünk olyan EU-rendezvényeken, amelyek Kínával, az EU Kína kapcsolatokkal foglalkoztak. Tapasztalatunk, hogy szakértõi szinten is hallatnunk kell hangunkat az EU-ban, annál is inkább, mert a hazai és az EU-ban folyó kutatások színvonala között nem érzékeltünk minõségi különbséget. A évi kutatási összefoglalót a fenti részösszefoglalók alapján Inotai András és Juhász Ottó írta. Arra törekedtünk, hogy a terjedelmi korlátokra, valamint a kutatások policy-oriented jellegére való tekintettel a legmesszebbmenõkig építsünk az egyes tanulmányok szerzõinek, továbbá a részösszefoglalók készítõinek legfontosabb megállapításaira. Az esetleges tévedésekért, hangsúlyváltozásokért vagy fontosnak tartott gondolatok elhagyásáért kizárólag a végsõ összefoglaló készítõi tehetõk felelõssé. A megszerkesztett részösszefoglalókat remélhetõleg az idén is sikerül könyvben megjelentetni az Akadémiai Kiadó közremûködésével. Ugyanakkor a huszonhárom háttértanulmány eredeti terjedelemben vagy szerkesztett formában történõ kiadása hasonlóan a megelõzõ év eredményeinek közzé tételéhez napirenden van (esetleg több tematikus kötetben) az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének gondozásában. I. A VÁLSÁG HATÁSA KÍNA BELSÕ POLITIKAI-GAZDASÁGI-TÁRSADAL- MI HELYZETÉRE 1. A KÍNAI VÁLSÁGKEZELÉS TÁRSADALMI-POLITIKAI HATÁSAI a. Világválság és belsõ átmenet Két átmeneti korszak találkozásáról, ütközésérõl van szó. A neoliberális modell globális válsága nyomán fölmerült a kérdés, hogy a válságkezelés átmeneti szakasza után milyen utat célszerû követni. Ugyanakkor a nemzetközi válság a kínai modernizáció-reform-nyitási folyamatnak egy olyan átmeneti idõszakát keresztezte, mely szakasz új minõség felé mutat a reformfolyamat egészén belül. A gazdasági modellváltás lényege: átmenet az extenzívbõl az intenzív, a mennyiségibõl a minõségi, az exportvezéreltbõl a belsõ fogyasztás vezérelt modellre, vagy egy szellemes kínai megállapítás szerint a növekedésbõl a fejlõdés felé. A struktúraváltozás eddigi két legfontosabb következménye: a vegyes tulajdonú gazdaságban az állam súlyának csökkenése, a társadalom szerkezetében a középosztály, a nemzeti burzsoázia megjelenése, terebélyesedése.

3 Kína és a világválság 33 Kínai kutatók szerint mindössze a válság kitörésének idõpontja volt váratlan, illetve téves volt az a kezdeti feltételezésük, hogy a pénzügyi nehézségek megmaradnak az Egyesült Államok határain belül. Maga a válság lehetõsége nem jelentett meglepetést Kína vezetése számára. Válság elõtti megnyilatkozásaikból nyilvánvaló, hogy számoltak azzal: a nemzetközi környezet nem csupán esélyeket kínál, hanem a külsõ kihívás Damoklesz kardjaként függ a fejük felett. A gyakran több évtizedre szóló stratégiai programokat is eleve úgy alakították ki, és indították be, hogy ezt a tényezõt is figyelembe vették. Ez az egyik oka annak, hogy a külsõ válság ugyan valóban súlyos csapást jelent Kína számára, azonban az ország belsõ helyzete 2009 közepéhez közelítve távol van attól, hogy labilisnak lehetne minõsíteni. A válságkezeléshez a viszonylagos elõzetes felkészültség mellett Kína egyéb kedvezõ feltételekkel is rendelkezik: tetemes összegû forrás áll rendelkezésére (közel 2000 milliárd USD valutatartalék); aránylag stabil és intakt a bankrendszere; a vállalati szféra ugyan sebezhetõ (elsõsorban a kis- és közepes vállalatok), de nem lepusztult; valamint zökkenõkkel, de mûködik a makroszintû kormányzati kontroll. 1 b. Válságkezelés és reform Kínában változatlanul sincs értelmes alternatívája a reformok és nyitás politikájának. A válság óta nem jelent meg egyetlen olyan mértékadó kínai dokumentum sem, mely nem e politika folytatását ígérte volna. A válságkezelés kényszere számos korábbi program végrehajtását meggyorsította. Ilyenek az új munkahelyek teremtésére, a nagyberuházások megvalósítására, a jóléti rendszerek hálózatának kiteljesítésére, az agrárrégiók kiemelt, komplex fejlesztésére, a jövedelmek növelésére, a vásárlóerõ fokozására irányuló intézkedések stb. Említést érdemelnek az adócsökkentések, melyek révén kb. 500 milliárd jüan (kb. 73 milliárd USD) marad a vállalatoknál és a lakosságnál. 2 A válságkezelés új intézkedéseket is követelt. A legfontosabb a 4000 milliárd jüanos (kb. 600 milliárd USD) központi csomag, melyhez egyéb források is csatlakoznak. A válsággal is összefügg, de nem csupán a válságnak tulajdonítható a GDP növekedési dinamikájának csökkenése. A csökkenés a válság kontextusából kiragadva önmagában nem lenne baj. A 2007-es 13 százalékos növekedés túlfûtöttséget és buborékokat generált. A 2008-as 9 százalékos növekedés szükséges és egyben elegendõ. A bajt sokkal inkább az jelzi, hogy 2008 utolsó negyedében a dinamika a kritikus 7 százalék alá csökkent. Ha a 6-7 százalék közötti növekedés tartóssá válna, akkor az megkérdõjelezné a növekedés, végsõ soron a társadalmi stabilitás fenntarthatóságát is. Ugyanakkor a nemzetközi válság zavarja is a reformintézkedések végrehajtását, több területen is élezte a kínai társadalom és gazdaság eredetileg is meglévõ belsõ feszült- 1 vö. Wen Jiabao miniszterelnök: Beszámoló a kormány munkájáról a XI. ONGY 2. ülésszakán, március 5-én, Zhengfu gongzuo baogao, 2009 nian 3 yue 5 ri zai dishijie Quanguo Renmin Daibiao Dahui dierci huiyishang, Guowujüan zongli Wen Jiabao, in: RR, március ibid.

4 34 ségeit, mindenekelõtt az exportpiacok beszûkülése nyomán meglódult munkanélküliség okán. Az egyik napról a másikra utcára kerültek jórészt faluról városba szakadt volt parasztok, akiknek vagy hajlandóságuk, vagy lehetõségük nincs a hazatérésre. A jelenség tehát szoros kapcsolatban van a kínai gazdaság hagyományosan súlyos problémájával: a mezõgazdaság, a falu, a parasztság helyzetével. Összességében megállapítható, hogy a nehézségek ellenére a kínai válságkezelés eddig nem jelentett hisztérikus kapkodást, nem nyúlt a lakosság megsarcolásának eszközéhez, ellenkezõleg, a korábbi reformstratégia folytatására, a növekedés lehetséges serkentésére, munkahelyteremtésre, a népjólét megõrzésére, esetleges javítására, a lakosság biztonságérzetének megõrzésére, a vásárlóerõ növelésére, végsõ soron a belsõ társadalmi-politikai stabilitás erõsítésére irányult. E kezelési mód fenntarthatósága természetesen függ a globális folyamatok további alakulásától, közvetlenül pedig attól, hogy sikerül-e a 2009-re elõirányzott 8 százalékos GDP-növekedést elérni, tartósítani, meghaladni, s mindenekelõtt attól, hogy sikerül-e megõrizni a kínai társadalom belsõ stabilitásának egyéb tényezõit, mindenekelõtt az inter-etnikai konfliktusok elkerülését, a régióközi, a város és falu közötti szakadék szûkítését, a munkanélküliség enyhítését. c. Válság és falu, egy áthangszerelt pártdöntés A válság megzavarta egy fordulatértékû reformlépés megtételét. Egy olyan pártdöntésrõl van szó, mely egyrészt a jelenlegi, immár negyed százados mezõgazdasági termelés vállalásos (szerzõdéses) rendszerének fenntartását ígéri, másrészt kezdetét jelentheti valamiféle földpiac, földkoncentráció majdani kanonizálásának. 3 A valóságos helyzet az, hogy a termõföld változatlanul a helyi közösségek tulajdonában van és, a októberi pártdöntés, valamint a kormány munkájáról 2009 márciusában tartott miniszterelnöki beszámoló szerint, ott is marad. A családok, a nekik jutott parcellákon, vállalásos alapon gazdálkodnak. Ez rendkívül ellentmondásos tulajdonviszony, a ráépülõ gyakorlat pedig szinte áttekinthetetlen. A szóban forgó piacosítás azonban nem csupán gazdasági és társadalmi-stabilitási kérdés, hanem a rendszert érintõ ún. elvi kérdés is. A szabadabb földpiac elkerülhetetlenül felgyorsítja a tulajdoni struktúra és a társadalmi struktúra további átalakulásának folyamatát, sõt, érintheti akár a politikai rendszer jelenlegi kereteit is. 4 A októberi döntés nem csupán a válság foglya, de végrehajtása alapszinteken nem is volt megfelelõen elõkészítve. Ha a piacosítást ilyen körülmények között siettetik, azzal csak a parasztokat irritáló jogsértések, méltánytalanságok számát szaporították volna. Ez pedig fokozott mértékben rontotta volna a közhangulatot. A döntés végrehajtása mögül hiányzott a szükséges közmegegyezés, még a KKP-n belül is. Egyebekben a októberi döntés világos összegzését adja a jelenlegi és a jövõ- 3 A kínai chengbao szót e mezõgazdálkodási forma kialakulásakor vállalás -nak fordítottuk magyarra. Ez indokolt. Megjegyzendõ azonban hogy a kínai szó kontraktust is jelent, de alvállalkozói szerzõdés értelemében. Ezért a szerzõdés, szerzõdéses fordítás is indokolható. 4 E keretekkel kapcsolatban l. Inotai András, Juhász Ottó (ed.) A változó Kína (a továbbiakban VK), Akadémiai Kiadó, 20. Továbbá a témában átfogó kutatásokat folytat Csanádi Mária, Hairong Lai és Gyuris Ferenc által alkotott kutatócsoport.

5 Kína és a világválság 35 beli kínai agrárpolitikának, aminek itt csak néhány központi elemét emeljük ki. Így a termõföld védelmét a gabona-biztonság (liangshi anquan) fenntartásának érdekében. A határozat a termõföld kiterjedésének alsó határát 120 millió hektárban jelöli meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Föld népességének 20 százalékát a Földön rendelkezésre álló termõföld mintegy 7-8 százalékán kell(ene) eltartani. Egy fõre vetítve pedig azt, hogy ez a világátlagnak jóval a fele alatt marad. Ez is stabilitási probléma, egyúttal a nemzetközi közösséget is érintõ élelmiszerkérdés. Szintén összefügg a belsõ stabilitás követelményével a falusi jövedelmek lehetõség szerinti növelése, a jóléti rendszerek kiteljesítése, a falusi közoktatás javítása, végsõ soron a falu és város közötti, relatíve növekvõ szakadék szûkítése, a városi és falusi társadalmi és gazdasági fejlesztéspolitika integrálása. d. Egy instabil populáció: vándormunkások Az általános, különösen az agrár túlnépesedés egyik következménye egy nagy létszámú népességcsoport kialakulása. E csoport tagjait kínaiul nongmingong-nak ( parasztból lett munkásnak ), magyarul gyakran migráns munkásnak, vándormunkásnak, angolul floating population-nek, ill. migrant worker-nek nevezik. Ez azt a tömeget jelenti, amelyik az elmúlt évtizedekben faluról a városba áramlott, vagy amiatt, hogy a termõföldhöz szinte már fizikailag sem fért hozzá, vagy csupán azért, hogy szerencsét próbáljon. Létszámukról erõsen eltérõ statisztikai adatok és becslések vannak. Az Új-Kína Hírügynökség október 20-án közzétett jelentése közölte, hogy Kínában 950 millió regisztrált falusit tartanak számon, de közülük csak 750 millióan laknak falun. 5 Egy kínai szakfolyóirat január 19-én közzétett írása hivatalos forrásokra hivatkozva hihetõ adatot közöl. 6 Eszerint a szélesebb értelemben vett nongmingongok száma 210 millió fõ. Ez Kína összlakosságának 16%-a. Vannak ennél kisebb, de ezt jóval meghaladó adatok is. Ilyen mobil népesség esetében a pontos statisztika gyakorlatilag lehetetlen. A lényeg a nagyságrend: az összlakosság százalékát kitevõ tömegrõl van szó. Helyzetüket azért is érdemes vizsgálni, mert annak alakulása komplex kérdés: érinti a falu általános helyzetét, a gazdaságpolitikai s ezen belül az agrárpolitikai célok megvalósíthatóságát, a társadalmi közhangulatot. Utóbbit azért is, mert egy rendkívül mozgékony, a városi és falusi élet minõségi különbségét saját bõrén megtapasztalt rétegrõl van szó. Õk azok, akiknek helyzete a regisztrációs törvényi szabályozás módosításának elmaradása miatt, nem rendelkezvén városi regisztrációval, nem részesülnek a városi lét elõnyeibõl, nem élhetnek a városokban a társadalombiztosítási, az iskoláztatási és egyéb közszolgáltatási elõnyökkel. E túlnyomó többségükben képzetlen, talajtalan embereket városi munkahelyükön gyakran másodosztályú állampolgárként kezelték/kezelik. 5 China extends rural reform and development in a new Party document 9000/90776/90785/ html 6 A munkahelyüket elvesztett, faluról városba származott munkások maradjanak-e a városokban, vagy inkább térjenek haza? Shiye nongmingong ying liuzai chengshi haishi fanxiang?, Caijing Zazhi, 229. szám, január 19.,

6 36 A nemzetközi pénzügyi válság kitörése óta a faluról elszármazott munkások tömegével, tíz millió számra veszítik el munkahelyüket, elsõsorban azok, akiket exportra termelõ kis- és közepes vállalatok foglalkoztattak. Sokan visszakényszerülnek eredeti lakhelyükre. Ott azonban mind õk, mind eredeti környezetük alig megoldható nehézségekkel találja szembe magát. Megnõ a termõfölddel kapcsolatos konfliktusok száma. A hazatértek nagy része eltávozásakor, anyagi térítés fejében lepapírozva vagy feketén átengedte parcellájának mûvelési jogát. Ha ezt nem tudja visszaszerezni, nincs létalapja. Új parcellához aligha juthat, mert nincs. Kínában az egy vállalásos parcella átlagos nagysága 0,357 hektár. 7 A falun regisztrált népesség egy fõre jutó átlagos tiszta jövedelmének 40 százalékát a nongmingongok városokban szerzett jövedelme tette ki. 8 A munkanélküliség növekedése a falusi jövedelmek csökkenésével, vagy legalábbis dinamikájának csökkenésével jár. Ez fékezi a belsõ fogyasztás vezérelte növekedési modellre történõ áttérést. Kétszeresen is, egyrészt ezek az emberek a városokban fogyasztók voltak, hazatérvén éppen, hogy megélnek. A valóságos földpiac kialakítása, a földkoncentráció gyorsítása, a csak a gazdaságosság elvét figyelembe vevõ és az emberi tényezõvel nem számító, radikálisabb agrárreform oda vezetne, hogy további, legalább 100 millió földmûvelõ veszítené el létalapját (különbözõ kínai becslések szerint jelenleg ennyire tehetõ falun az ún. felesleges munkaerõ). Ha irányítatlanul õk is a városokba áramolnának, a probléma kezelhetetlenné válna, kikezdhetné mind a város, mind a falu stabilitását. e. Frissdiplomások A közhangulat alakulás szempontjából mint új jelenség figyelemre méltó a frissdiplomások helyzetének alakulása. A kínai kormányzat folyamatosan növekvõ forrásokat tervez fordítani a felsõoktatás fejlesztésére. A 2009-es kormánybeszámoló vonatkozó részét elemezve azonban úgy látszik, hogy a hangsúly pillanatnyilag inkább az általános iskolai oktatásra esik, elsõsorban a kilenc osztályos kötelezõ alsószintû iskola valóban általánossá tételére a falun. Feltûnõ, hogy az említett miniszterelnöki beszámoló nem emelte ki a felsõoktatás kérdését s nem számszerûsítette az ezzel kapcsolatos kormányzati elképzeléseket. A Kínai Statisztikai Hivatal jelentése szerint 2008-ban a felsõoktatásban 5 millió 120 ezer fõ diplomázott. Számukat 2009-ben 6,1 millióra tervezték növelni. A ban felsõfokú diplomát szerzett ifjú értelmiségiek közül azonban 1,7 millió fõ nem tudott elhelyezkedni. 9 A frissdiplomások munkanélküliségének alapvetõ két oka: 1.) némely kínai felsõoktatási programok nem kapcsolódtak a piaci igényekhez; 2.) a növekedés lassuló dinamikája. Igaz, hogy az 1,7 millió állástalan frissdiplomás létszáma elenyészõ az összes álláskeresõ létszámához képest, de a fiatal értelmiségiek létbizony- 7 ibid. 8 ibid. 9 Pieter Bottelier: China s Economic Downturn: Employment is the Critical Issue, China Brief, Volume 9, Issue február 4. =34456&tx_ttnews[backPid]=25&cHash=826f0b1cf6]

7 Kína és a világválság 37 talansága, mely új jelenség Kínában, nem közömbös a társadalom hangulatának alakulás szempontjából. Az értelmiségnek, különösen a világhálót aktívan felhasználó egyetemi diákságnak, fiatal értelmiségnek nem javította hangulatát az Ipari és Informatikai Minisztérium május 19-én közzétett bejelentése a Zöld Gát nevû internetszûrõ program bevezetésérõl. Az intézkedést ellenérzések fogadták. 2. VÁLSÁG ÉS ÉRTÉKREND A kínai gazdaság vegyes gazdaság, a kínai társadalom átalakuló struktúrájú társadalom, melyben új csoportok, új érdekviszonyok jelentek meg. A kínai társadalom értékrendszere is inkább átmeneti, többtényezõs, kialakulatlan, meglehetõsen zavaros benyomást kelt. 10 Az közötti értékek jórészt devalválódtak, ártalmasaknak bizonyultak. A nagy ugrás voluntarizmusát, a nagy proletár kulturális forradalom anarchizmusát, értelmiség-, tradíció- és kultúra ellenességét, a Mao Ce-tung-féle szélsõséges vezérkultuszt maga a KKP utasította el. A kínai tradíciónak az elmúlt három évtizedben újabb kihívással kellett szembesülnie. Egy igazi vadkeleti piacgazdaság minden szennye, hordaléka ott úszik a kínai gazdasági növekedés hömpölygõ folyamának felszínén és nem csak környezetszennyezés formájában, hanem átvitt értelemben is: a modernizáció, a reform veszteseinek kiábrándulása, a mások iránti közömbösség, a társadalmi szolidaritás gyengülése, a hatalmas méreteket öltõ jövedelmi és vagyoni különbségek gerjesztette indulatok, s mindenekelõtt a korrupció. E kavargó egyvelegben alig látszanak erkölcsi fogódzók. S ez bármely társadalom stabilitására súlyos veszélyt jelent. Gazdasági válságot néhány év alatt ki lehet heverni. Az értékválság leküzdéséhez mint azt a nagy proletár kulturális forradalom évtizedének hagyatéka is bizonyítja egy emberöltõ sem elegendõ. Érdemes azonban felhívni a figyelmet az ország nemzetközi felemelkedésébõl táplálkozó patriotizmusra, a több ezer éves civilizációra épülõ nemzeti büszkeségre. Ez mára legitimáló erõvé vált, miközben erõsíti a han-kínaiak összetartozását, mindenekelõtt a Tajvani-szoros két partján élõkét. A tradicionális kínai értékek erõsödõ megbecsülése nem feltétlenül indokolja azt a félelmet, hogy ez az egyébként Nyugatról importált szélsõséges nacionalizmust fogja erõsíteni. Nem látszik alaptalannak az a feltételezés sem, hogy a konfuciánus alapú tradíciók olyan patriotizmust erõsítenek, mely inkább elõmozdítja, semmint hátráltatja a konstruktív együttmûködést a világ többi térségével és országával. Elõbbi a pesszimista, utóbbi az optimista feltételezés. A realisták szerint a végkimenetelt még aligha lehet megjósolni, minden esetre a jövõ nem csak Kínától függ, hanem a külvilág Kínához való viszonyától is. A nemzetközi válság Kínára gyakorolt politikai és morális összhatása még aligha mérhetõ fel. A zavart, a bizonytalanságot valószínûleg fokozza. Másrészt a nemzetközi válság hatásának eredményes leküzdése erõsítheti is a belsõ összefogást. 10 Vö. VK, Akadémiai Kiadó, 2009, 15., , 126.,

8 38 3. VÁLSÁG ÉS NEMZETKÖZI STRATÉGIA Kína nemzetközi stratégiájának eredményessége, Kína nemzetközi súlyának növekedése betölteni látszik a kínai nemzet másfél évszázados vágyát: a megaláztatások orvoslását, Kína nemzetközi vezetõ szerepének helyreállítását. Ez a tényezõ a kínai közhangulat egyik meghatározó faktora. a. Ez a harc lesz a végsõ? A kínai vezetés egyáltalán nem gondolja, hogy a válságba került neoliberális modell a kapitalizmus legfelsõbb foka s azt sem hiszi, hogy e válság következtében véget ért a történelem. Ellenkezõleg, úgy véli, hogy Kínára még hosszú menetelés vár, további tartós erõfeszítésekre lesz szükség. b. A kínai külpolitika jelenlegi fõ feladatai Nem változott a kínai nemzetközi stratégia lényege: egyenjogú nagyhatalommá, a világpolitika alakító tényezõjévé válni. A válság legfeljebb taktikai értékû módosításokat tesz szükségessé. A sikeres külpolitika eddig is fontos legitimáló erõ volt. A kínai külügyminiszter 2009 márciusában így foglalta össze a kínai diplomácia jelenlegi fõteendõit: 1.) A fõ frontvonal. Vagyis minden erõvel biztosítani a hazai gazdaság egyenletes, stabil fejlõdését. 2.) A két súlypont. Az egyik: tevékenyen reagálni a nemzetközi pénzügyi válságra, eredményesen szolgálni a növekedés, a népjólét, a stabilitás megõrzését. A másik: eredményesen elõkészíteni a kínai állami vezetõk részvételét a jelentõs nemzetközi multilaterális összejöveteleken Kína azért vesz részt ezeken a megmozdulásokon, hogy elõmozdítsa a nemzetközi rendszer még igazságosabb és ésszerûbb irányba történõ fejlõdését. 3.) A három munkafeladat. Az elsõ a biztonság diplomáciája: a tényleges helyzetnek megfelelõen megvédeni Kína szuverenitását, területi integritását és biztonsági érdekeit. Másodszor: fokozva a humán diplomáciát tovább erõsíteni a kínai nép és a világ valamennyi országának népei közötti barátságot és együttmûködést. Harmadszor: fokozni a konzuli érdekvédelmi munkát, komolyan védelmezni a kínai állampolgárok és vállalatok külhoni érdekeit. 4.) A négy irány. Elõ kell mozdítanunk a nagyhatalmakkal fenntartott kapcsolataink stabil fejlõdését, tovább kell ápolnunk jószomszédi, baráti kapcsolatainkat a környezõ országokkal, tovább kell erõsítenünk a fejlõdõ országok széles körével folytatott összefogásunkat és együttmûködésünket, még tevékenyebben kell részt vennünk a globális és regionális forró kérdések megnyugtató megoldásában Yang Jiechi külügyminiszter válaszai a kínai külpolitikáról és külkapcsolatokról föltett, kínai és külföldi tudósítói kérdésekre a XI. ONGY 2. ülésszakának idején tartott sajtófogadásán, Yang Jiechi zaishiyijie Quanguo Renda erci huiyi juxingde jizhe zhaodaihuishang jiu Zhongguo waijiao zhengce he duiwai guanxi da zhongwai jizhe wen, RR, március 8.

9 Kína és a világválság 39 c. Kína és a globalizáció A globalizáció kihívásai Kínát nem bezárkózásra ösztönzik. A reformpolitika XXX. évfordulóján elmondott ünnepi beszédében Hu Jintao pártfõtitkár, államelnök a függetlenség és önállóság, valamint a gazdasági globalizációban való kínai részvétel összekapcsolását tartotta szükségesnek hangsúlyozni, hitet tett a mindenki nyer (win-win) típusú nyitási stratégia, a közösen felvirágzó, harmonikus világ mellett. Ezt és a hasonló megnyilatkozásokat tanulmányozva nem kétséges, hogy Kína részvételi koncepciója nem feltétlenül felel meg minden nyugati várakozásnak. Kína nem agresszívan, de egyre magabiztosabban nyilatkozik a nemzetközi együttmûködésben való részvételérõl. Ez jóval többet jelent annál, hogy Kína kész befogadó szerepet játszani, hanem azt a törekvést is jelzi, hogy világgazdasági tényezõvé, tõkeexportõrré váljék, s ez Kína és a külvilág kapcsolataiban (így a magyar kínai kapcsolatokban is) átgondolandó tényt jelent. E gazdasági törekvéshez társul a kínai diplomáciai, kulturális expanzió gyakorlata is. d. Részvétel vagy emancipáció? A válság új megvilágításba helyezte Kína nemzetközi súlyát és szerepét. A külvilág végre kezd rádöbbenni arra, hogy a nemzetközi kapcsolatokban, Kína személyében olyan új aktor jelent meg, mellyel lehetetlen nem számolni, melynek partnerségét keresni és ápolni célszerû, hogy el kell végre mozdulni az euro-amerika-centrizmus anakronisztikus nézõpontjáról. Kína emancipált és nem alárendelt partner kíván lenni a nemzetközi rendszerekben. A játékszabályok kidolgozásában Kína vagy egyáltalán nem vett részt, vagy nem érdemben vett részt. Kína nem egyszerûen integrálódnia akar e rendszerekbe, hanem emancipált tagként kíván részt venni bennük. Az emancipációs törekvés arra is irányul, hogy a nemzetközi közösség fogadja el Kínát mindenkori adott politikai-gazdasági berendezkedésével együtt olyannak, amilyen. Kína nem zárkózik el az ún. szenzitív kérdések megvitatásától, de belpolitikai meggondolásokból is érzékeny a nyilatkozatok elhangzásának színtereire, idõzítésére és különösen a kínaiakat a gyarmati idõkre emlékeztetõ, kioktató felhangokra. Kína meggyõzõdése, hogy modernizációs gyakorlatával, az állam kínai típusú szerepével modellt kínál a világnak. Kína kitüntetett stratégiai célja az új, igazságos, demokratikus nemzetközi világrend kialakulásának elõmozdítása, mely szorosan összefügg nemzetközi emancipációs szándékával. Kína ezt a célját akkor képes közelíteni, ha tartósan erõsíteni tudja nemzetközi befolyását, s befolyásának erõsödését Kína láthatóan tényként éli meg. Az új helyzetben a fölerõsödött hangú Kína mit ért új világrendszeren? Semmi esetre sem kínai hegemóniát ami teljesen irreális célkitûzés lenne hanem Kína egyenjogúságát, a jogok és felelõsségek megosztásában való részvételét. Kína a G-2 kétpólusú (USA Kína) gondolatát mereven elutasítja. Számára a legnagyobb fejlõdõ ország szerepköre sokkal hasznosabb, mint az egyik szuperhatalom rosszemlékû pozíciója.

10 40 Míg kínai kutatók korábban az új világrend kialakulásához akár hat évtizedet is szükségesnek tartottak, addig 2009 elsõ felében inkább a húsz-huszonöt éves prognózis vált uralkodóvá. Úgy ítélik meg, hogy a világválság nyomán, optimális esetben, Kína megszilárdíthatja nemzetközi pozícióit. Ez nem zárható ki, feltéve, hogy a kínai növekedés ütemének lassulása nem esik tartósan a már említett kritikus szint alá, a belsõ feszültségek nem élezõdnek tovább, ha Kína belsõ törékenysége nem akadályozza meg nemzetközi súlyának és tekintélyének további erõsödését. Amit ma Kína a legerõteljesebben követel, az elsõsorban a nemzetközi pénzügyi rendszer reformja. Mint a kormány munkájáról tartott márciusi beszámolójában a miniszterelnök megállapította: Folytatni fogjuk a mindenkivel fenntartott érdemi együttmûködés elmélyítését, hogy együtt vessünk gátat a nemzetközi pénzügyi válság elburjánzásának, elõmozdítjuk a nemzetközi pénzügyi rendszer reformját, fellépünk a kereskedelmi és beruházási protekcionizmus ellen, elõmozdítjuk a világkereskedelem mielõbbi talpra állását. Távlati célként Kína változatlanul napirenden tartja a multipolaritást. Rövid- és középtávon azonban ez aligha valósulhat meg Az Európai Unió nem váltotta be a multipolaritással kapcsolatos kínai reményeket. Az egyéb centrumképzõ kezdeményezések még csupán mag- vagy csíra állapotban vannak (SESZ, Kelet-ázsiai Együttmûködés [Kína-Japán-Dél-Korea], Kína Afrika együttmûködés, BRIC [Brazília, Oroszország, India. Kína], esetleg BRIIC, BRIC+Indonézia). Mint kínai kutatók hangoztatják jelen helyzetben a multipolarizmus felé mutató multilateralizmus látszik reális célnak. A kínai stratégia és taktika újfent bizonyítja, hogy Kína tanult a hidegháborús tapasztalatokból. A Szovjetunió a fegyverkezési versenyt akarta megnyerni, de az átmeneti katonai paritást nem támasztotta alá gazdasági paritás. Kína más úton jár. Úgy, akkor és olyan ütemben modernizálja haderejét, amennyire ezt gazdasági, technológiai, politikai, társadalmi és kulturális ereje megengedi, más szavakkal: amennyire azt az össznemzeti erõ (másik lehetséges fordításban komplex nemzeti erõ ) megköveteli. 12 A Szovjetunió Gorbacsovig a merev konfrontáció politikáját folytatta. Kína a mindenkivel, elsõsorban az Egyesült Államokkal való kompromisszumos együttmûködés politikáját követi, s eközben Kína és az USA, Kína és a világ között olyan gazdasági-pénzügyi interdependencia alakult ki, amely kizárja, hogy bármelyik fél érdekelt legyen a másik összeomlásában. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy Kína közelebb kerül az új nemzetközi világrenddel kapcsolatos céljához, mint a válság elõtt. A világválság Kínában sokak szemében legitimálhatja is a kínai fejlesztési politikát, mely nem követte a piac mindenhatóságába vetett hiten alapuló modellt. 12 l. Rácz Lajos A kínai fegyveres erõk fejlesztése a regionális és a globális biztonság tükrében. In: VK II. kötet. Kína a nemzetközi politikai erõtérben, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet és a MeH kiadásában. 7.

11 Kína és a világválság A KÍNAI KORMÁNY VÁLSÁGKEZELÕ STRATÉGIÁI A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS VILÁGGAZDA- SÁGI VÁLSÁG KIHÍVÁSAI KAPCSÁN a. Milyen állapotban érte a kínai gazdaságot a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság? A 2008-at megelõzõ négy évben a kínai gazdaság a korábbiaknál jóval egyenletesebben és dinamikusabban fejlõdött. Ennek ellenére fennmaradtak a korábbi évtizedekben felhalmozott aránytalanságok, amelyek kiküszöbölése csak az addigi fejlõdési modell és gazdaságfejlesztési stratégia gyökeres átalakításával érhetõ el. A szerkezeti aránytalanságok között elsõ helyen a gazdaság duális szerkezete említendõ, ami többé-kevésbé valamennyi feltörekvõ és modernizálódó országra jellemzõ. A második helyen a mezõgazdaság elmaradottsága érdemel szót, fõleg az ipari termelés fejlõdéséhez képest. A harmadik feszültségforrás az egyes országrészek, valamint a városok és a falvak fejlettsége közötti szintkülönbség, ami részben a gazdaságföldrajzi adottságok, részben az eddigi gazdaságfejlesztési stratégia következménye. Ezek a fejlettségi szintkülönbségek legirritálóbban a társadalom különbözõ rétegeinek jövedelmi különbségeiben mutatkoznak meg. E kirívó különbségek az utóbbi másfél két évtizedben kifejezetten növekvõ tendenciát mutattak. Ami a fejlõdési nehézségeket és anomáliákat illeti, azok közül két, a fenntartható fejlõdést leginkább akadályozó tényezõt kell megemlítenünk. Az egyik, a gazdasági növekedés eddigi, alapvetõen extenzív módja, aminek következtében az évi 10 százalék feletti, kiemelkedõen magas növekedési ütemet túl nagy élõ és holt munka ráfordításokkal, a megtakarítási és beruházási ráta állandó emelésével, pazarló anyag- és energiafelhasználással érték el, miközben az ország egyes területein a természeti környezet egyre nagyobb mértékû károkat szenvedett. A másik, az exportvezérelt fejlesztési politika egyoldalú és túlzott hangsúlyozása, amely még inkább kiélezte a kínai gazdaság duális szerkezetébõl fakadó ellentmondásokat, a régiók és a társadalmi rétegek közötti nagy jövedelmi különbségeket. Exportra termelõ enklávék alakultak ki az egyes tengerparti tartományokban és városokban, amelyek egyfelõl hatalmas tömegû vidéki munkaerõ (az ún. migráns-munkások) meglehetõsen rendezetlen, esetenként csak alkalmi vagy szezonális jellegû átcsoportosítását igényelték, másfelõl pedig az ország külkereskedelmi mérlegében a legtöbb partnerország által is kifogásolt, hatalmas méretû aktívumok keletkeztek. Mindezek figyelembevételével a kínai vezetés a KKP 2007-es XVII. kongresszusán a nemzetgazdaság stabil és gyors gazdasági növekedésének követelményét, a tudományosan megalapozott, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlõdést, demokratikus, egészséges és kulturált viszonyok között, viszonylagos jólétben élõ, harmonikus kínai társadalom fokozatos kiépítését jelölte meg az elkövetkezõ évek és évtizedek gazdaság- és társadalomfejlesztésének alapvetõ céljául. Ez a célkitûzés az eddig követett gazdaság- és társadalomfejlesztési stratégiában gyökeres fordulatot, irányváltást jelent. A szerkezeti aránytalanságok kiküszöbölése érdekében elsõként egy nagyobb szabású vidékfejlesztési programot dolgoztak ki. Ezzel egyidejûleg a beruházási politikában tudatosan törekednek a keleti, tengerparti országrészeknél jóval elmaradottabb középsõ és nyugati országrészek gyorsabb fejlesztésére. Az új gazdaság- és társada-

12 42 lomfejlesztési stratégiában kiemelt célként szerepel a gazdasági fejlõdés eddigi módjának vagy modelljének fokozatos átalakítása. Ezen a gazdasági növekedés extenzív módszereirõl az intenzív módszerekre, a mennyiségi szemléletrõl a minõségi szemléletre való áttérést értik. E tekintetben kulcsfontosságúnak tartják a munkaerõ, s általában az emberi tényezõ minõségének a javítását. Egy-két évtizeden belül el kívánják érni, hogy Kínában létrejöjjenek a tudásalapú gazdaság és a korszerû informatikai társadalom kezdeti alapjai. Emellett az eddiginél lényegesen nagyobb szerepet kívánnak adni a belsõ fogyasztás növekvõ igényeinek kielégítését szolgáló termelésnek. Hangsúlyos eleme az új gazdaság- és társadalomfejlesztési stratégiának a környezetvédelem követelményeinek az elõtérbe helyezése, mindenekelõtt a lakosság egészsége megõrzésének és a súlyos természeti katasztrófák megelõzése céljából. A fentiek alapján 2008 a gazdaság- és társadalomfejlesztési stratégiai irányváltás elsõ, induló évének ígérkezett Kínában. Az év folyamán azonban olyan váratlan események történtek részben Kínán belül, részben pedig a világgazdaságban, amelyek rendkívüli intézkedések meghozatalára és az eredeti célkitûzések némi módosítására kényszeríttették a kínai vezetést elején pusztító hó- és jégvihar söpört végig több dél-kínai tartományon, amely napokra megbénította a közlekedést, megszakította az áramellátást, a déligyümölcs- és teaültetvények ezreit tette tönkre, s mintegy 20 milliárd US dollárt kitevõ kárt okozott. Ennek többszörösére tehetõ a május 12-én, Sichuan tartományban bekövetkezett, súlyos emberáldozatokkal is járó, tragikus földrengés által okozott kár, amely több mint 10 millió embert érintett. Ugyanakkor a 2008-as év világraszóló sikereket is hozott Kína számára, mindenekelõtt XXIX. nyári olimpiai játékok megrendezésével, amelynek révén világszerte több milliárd ember gyõzõdhetett meg a kínai gazdaság és a kínai emberek fantasztikus teljesítõképességérõl. b. A világgazdaságban bekövetkezett fejlemények hatása a évi terv teljesítésére A 2008 folyamán bekövetkezett világpiaci és világgazdasági fejlemények hatása gyakorlatilag már az elsõ negyedévtõl kezdõdõen érzékelhetõvé vált. Leghamarabb az energiahordozók, a nyersanyagok és az élelmiszerek világpiaci árainak az emelkedése (amely áremelkedés az energiahordozók esetében késõbb jelentõs mértékû csökkenésbe fordult át, lehetõséget teremtve a kínai nyersanyagkészletek biztosításának megalapozására), s annak a kínai gazdaságba való begyûrûzése nyugtalanította a kínai vezetést. Már az év elejétõl tapasztalni lehetett az exportlehetõségek fokozatos beszûkülését, mindenekelõtt a legfontosabb három fõ relációban (USA, EU és Japán). Az exportlehetõségek beszûkülése legérzékenyebben a kínai ipar döntõ mértékben exportra termelõ ágazatait (háztartási gépeket és felszereléseket, játékokat, ruházati és divatcikkeket, számítógépeket és tartozékaikat, szórakoztató elektronikai termékeket stb. gyártó vagy összeszerelõ ipart) érintette, amelyek elsõsorban a tengerparti tartományokban, különösen a Gyöngy- és a Jangce-folyam deltavidékén épültek ki. Ezek zöme hazai és külföldi magántõkével létesített kis- és középvállalat, amelyek 2007 végén több mint 40 millió fõt foglalkoztattak, s amelyek az ipari termék export évi értékének több mint

13 Kína és a világválság 43 felét adták elejéig mintegy 20 millió, zömmel vidékrõl bevándorolt munkás és alkalmazott került az utcára. Ez utóbbiakat 2009 januárjában úgy küldték haza a kínai holdújévi ünnepekre, hogy az ünnepek után már ne is jöjjenek vissza. A világgazdaságban bekövetkezett váratlan fejlemények 2008-ban számottevõen lassították ugyan a kínai gazdaság korábbi években tapasztalható dinamikus növekedését, az év folyamán elért 9 százalékos növekedési ütem azonban egy százalékponttal még így is meghaladta az éves tervben elõirányzott 8 százalékot. Ez elsõsorban annak tudható be, hogy a rendkívüli események és fejlemények váratlanul, de nem felkészületlenül érték a kínai gazdaságot és társadalmat. Elõször is, a legjelentõsebb felvevõ piacok beszûkülése sürgetõen tûzte napirendre annak a korábbi felismerésnek a gyorsított végrehajtását, hogy a kínai gazdaság fenntartható fejlõdésében a belsõ piacnak kell(ene) meghatározó szerepet játszania. Másodszor, a 2008 õszén az Egyesült Államokból kiindult pénzügyi és világgazdasági válság minden eddiginél egyértelmûbbé tette a kínai vezetés számára, hogy saját országa gazdasági és pénzügyi stabilitásának veszélyeztetése nélkül nem rendezkedhet be tartósan az Egyesült Államok költségvetési hiányának a finanszírozására, a kínai amerikai kereskedelembõl származó exporttöbblet egyre növekvõ részének amerikai kincstárjegyekbe és más értékpapírokba történõ befektetése révén. Ugyanis nem tekinthetõ normális állapotnak, hogy a világ egyik leggazdagabb országa eddigi fogyasztási színvonalának a fenntartása már jó ideje csak Kína és más, sokkal szegényebb országok fogyasztásának rovására, és az ott élõ lakosság megtakarításainak rendszeres átszivattyúzása révén érhetõ el. Harmadszor, a válság kirobbanásakor Kína nemcsak a világ legnagyobb, közel 2000 milliárd US dollárt kitevõ devizatartalékával rendelkezett, de bankrendszere is szinte sértetlen maradt, ugyanis a kínai bankoknak elhanyagolható volt a kitettsége az amerikai lakossági jelzáloghitelekre épülõ eszközökben. Így a kínai kormánynak módjában állt azonnal jelentõs hitelforrásokat és pénzeszközöket mozgósítania válságkezelõ intézkedéseinek finanszírozásához. Negyedszer, a már korábban beindított vidékfejlesztési program felgyorsításával, valamint a középtávú gazdaság- és társadalomfejlesztési terv szerves részét képezõ egészségügyi, infrastruktúra-fejlesztési, jóléti, környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési (R&D) és oktatási beruházások elõbbre hozatalával megnyílik a lehetõség a válság miatt termelésüket jelentõs mértékben csökkenteni kényszerült vagy éppen csõdbe került nagy-, közepes és kisméretû ipari üzemekbõl felszabaduló munkaerõnek az e területeken való foglalkoztatására. Emellett, a belsõ kereslet élénkítésével és a lakossági életszínvonal további emelkedésével, új távlatok nyílnak a minõségi termelés és szolgáltatások további fejlesztéséhez is, ami viszont az újonnan munkába lépõ, fiatalabb és képzettebb korosztályok számára teremt majd szélesebb és kedvezõbb elhelyezkedési lehetõséget. Mindezek következtében a világgazdasági válság hatására olyan folyamatok is beindulhatnak Kínában, amelyek akár rövidebb távon is enyhíthetik a kormányra nehezedõ foglalkoztatási nyomást és gondokat. Végül hangsúlyozandó, hogy a válság hatásaként a kínai kormány 2008 õszén arra is ráébredt, hogy Kínának a jövõben nagyobb szerepet kell vállalnia a nemzetközi pénzügyek és a világgazdasági folyamatok irányításában, s hogy ehhez még aktívabb, még nyitottabb és még körültekintõbb külpolitikát és diplomáciai tevékenységet kell folytatnia.

14 44 c. A kínai kormány eddigi és 2009-re tervezett válságkezelõ intézkedései A kínai kormány az elsõk között reagált a szeptember közepén elindult pénzügyi válságra. A jegybank szerepét betöltõ Kínai Népi Bank (People s Bank of China = PBOC) októberben kétszer is csökkentette az irányadó betéti és hitelkamatot, egyszer pedig a bankok kötelezõ tartalékképzési rátáját. November 9-én az Államtanács (minisztertanács) bejelentette, hogy az elkövetkezõ két évben Kína tíz nagy lépést fog megtenni a hazai fogyasztás és a gazdasági növekedés élénkítése céljából, ami fordulatot fog jelenteni az aktív költségvetési és a mérsékelten enyhe monetáris politika irányába. Egyidejûleg bejelentették, hogy a kormány e lépések megtételéhez két évre összesen 4000 milliárd jüant, hivatalos árfolyamon számítva 584,8 milliárd US dollárt kitevõ pénzügyi alapot, elkülönített költségkeretet fog biztosítani a és évi állami költségvetésbõl. A kínai kormány az alábbi tíz pontban határozta meg a hazai fogyasztás és a gazdasági növekedés élénkítéséhez szükséges lépéseket: lakásépítés, vidéki infrastruktúra-fejlesztés, szállítás, egészségügy és oktatás, környezetvédelem, ipari innováció, természeti csapások utáni újjáépítés, az átlagjövedelmek növelése, a közterhek (adók) csökkentése, a pénzügyi támogatások emelése. d. A kínai válságkezelõ intézkedések pozitív hatásának elsõ jelei A kínai kormány eddigi válságkezelõ intézkedéseinek pozitív hatása 2009 márciusától kezdett érzékelhetõvé válni. Errõl elsõként Wen Jiabao miniszterelnök számolt be április 12-én, egy hongkongi és makaói újságíróknak adott interjúban. Elõször, a hazai kereslet egy fenntartható bázison emelkedett. Mialatt az állóalap-növelõ beruházások gyorsan növekedtek, a fogyasztói szükségletek is stabilan és viszonylag gyorsan nõttek. Bár lassabban, mint az elõzõ év azonos idõszakában, ebben a három hónapban az import és az export is hónapról hónapra emelkedett. Mindez arra mutat, hogy Kínában bizonyos szektorok és vállalatok a fokozatos helyreállás folyamatában vannak. Másodszor, a kijelölt méreteken felüli iparvállalatoknál hónapról hónapra növekedést regisztráltak, éves összehasonlításban, januárban és februárban egyaránt 3,8 3,8 százalékot, márciusban viszont már 8,3 százalékot. Harmadszor, a feldolgozóipar beszerzési (vásárlásbonyolítási) indexe (the purchese management index = PMI 13 ) és vállalkozói bizalmi indexe (the entrepreneur confidence index) egyaránt növekedett, ami arra mutat, hogy a kínai gazdaság bizonyos területeken megkezdte a stabilizálódást és a helyreállást. Negyedszer, az elsõ három hónapban a piaci bizalom erõsödött és a gazdaság aktívabbá vált, ami az értékpapírpiac és az ingatlanpiac volumenének a növekedésében egyaránt megmutatkozott. 13 Az index öt súlyozott változó alapján kerül megállapításra egy ország adott idõperiódusában (egy hónap): termelési szint, újonnan beérkezõ rendelések száma, beszállítók teljesítéseinek gyorsasága, raktárkészlet, foglalkoztatási szint.

15 Kína és a világválság 45 A kínai gazdaság 2009 elsõ negyedévi teljesítményei óvatos optimizmusra adnak okot a következõ három negyedév kilátásait illetõen is. E tekintetben a második negyedév lesz döntõ fontosságú, ugyanis a kérdéssel foglalkozó kínai közgazdászok többségének véleménye szerint ha a február márciusban megkezdõdött kedvezõ folyamatok az elkövetkezõ két-három hónapban folytatódnak, elegendõ alap lesz annak feltételezéséhez, hogy Kínában a reálgazdaság helyreállítása és megújulása az év végéig fel fog annyira gyorsulni, hogy éves szinten elérje a célul tûzött 8 százalékos GDPés az ugyanilyen mértékû export- és importnövekedést. 5. ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG KÍNÁBAN Kína a világ legnagyobb népességével (tényleges és potenciális élelmiszerfogyasztó tömegével) rendelkezik, ami a világ legdinamikusabb növekedési ütemével párosulva 14 az élelmiszerek iránti fizetõképes kereslet gyors növekedését vetíti elõre. Amennyiben ezt a keresletet nem sikerül kielégíteni, akkor ez további szociális feszültséghez vezet 15 és veszélyeztetheti a gazdasági növekedést, a világgazdasági vezetõ szerep megvalósítását. Másrészt Kína, mint vezetõ nagyhatalom, mindent el akar követni, hogy sebezhetõségét e tekintetben is minimálisra csökkentse, alapvetõen ne függjön más országok élelmiszerszállításaitól, ne legyen sem gazdaságilag, sem politikailag zsarolható, ne lehessen kereskedelmi embargóval kiéheztetni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kínai élelmezési kérdés megoldása a világ érdeke is: jelenleg (2004-es adat) Kína 1,32 milliárd lakosa 16 a világ élelmiszerfogyasztásának 21,79 százalékát teszi ki, a világ élelmiszertermelésének azonban csak 11,99 százalékát adja, gabonatermelésének 18,20 százalékát és hústermelésének 28,57 százalékát termeli meg. Ha Kínában jelentõs mértékû fizetõképes élelmiszer-kereslet maradna belsõ forrásból kielégítetlenül, akkor ez a világpiacon jelenne meg, jelentõsen felhajtaná az árakat, és világméretekben is súlyos ellátási feszültségekhez vezethetne. Kína esetében az élelmiszerkereslet növekedésének legfõbb összetevõi a népesség növekedése, a jövedelmek emelkedése, a szegénység csökkenése, a táplálkozás színvonalának emelkedése, valamint a rohamos urbanizáció. A népességnövekedés esetében a legfõbb kérdés, hogy a magas gazdasági növekedési ütem, a növekvõ nyitottság és modernizáció körülményei között tartható lesz-e a kínai népesedéspolitikai cél, sikerül-e tartósan az egy gyerekes család-modellt fenntartani. Becslések szerint 2030-ra Kína lakossága 1,6 milliárd lesz. Ami a jövedelmek alakulását illeti, Kínában az egy fõre esõ GDP az es 238 dollárról 2004-re 1441 dollárra emelkedett, vagyis 24 év alatt hatszorosára nõtt, s további jelentõs növekedés várható, hiszen még a válság ellenére is a GDP növekedési üteme meg fogja haladni a lakosságét és között a lakosság átlagos energia-bevitele 2330 kilokalória/fõ/nap-ról 14 Az elmúlt három évtizedben a GDP évi 9 százalékkal nõtt (NBSC = National Bureau of Statistics of China) 15 Ezt fejezi ki az alábbi kínai mondás is. no agriculture no stability, no industry no wealth. 16 A világ lakosságának 20,71 százaléka. 17 Qureshi Food security in China. Harvard International Review, letöltve: március 30.

16 re nõtt, a fehérjebevitel 54 gramm/fõ/napról 82 grammra és a zsiradék-bevitel 33 grammról 90 grammra. Az állati termékek iránti kereslet a jövedelem-növekedéssel és az urbanizációval párhuzamosan emelkedik. A jelentõs javulás ellenére s azzal együtt, hogy 1980 és 2004 között az elégtelenül tápláltak száma megfelezõdött Kínában, még mindig mintegy 150 millió (!) ember, a lakosság 12 százaléka nem jut elegendõ élelmiszerhez. 18 Kérdés, hogy a hazai élelmiszertermelés bõvülése képes lesz-e lépést tartani a kereslet-növekedéssel. Habár Kínában jelentõs szerkezeti átalakulások mentek végbe a gazdaságban, az ország a legfõbb makro-ökonómiai mutatók alapján továbbra is agrár-országnak tekinthetõ ben a FAO adata szerint a mezõgazdaság a GDP 11 százalékát állította elõ, s míg Kína a világ GDP-jének 5,42 százalékát adta, addig agrár-gdp-jének 16,71 százalékát. Ráadásul 2004-ben a gazdaságilag aktív népesség 64 százaléka (!), (510 millió ember) még mindig a mezõgazdaságban dolgozott a 24 évvel korábbi 74 százalékkal szemben. 19 Az agrárfoglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatáson belül az 1952-es 84 százalékról 2001-re 50 százalékra esett, de mintegy 334 millió embert még mindig az agrárszektor foglalkoztat. 20 A világ agrárnépességének közel 1/3-a Kínában található. Vagyis a munkaerõ foglalkoztatását tekintve Kína sokkal inkább egy afrikai vagy fejletlen ázsiai ország foglalkoztatási struktúráját mutatja, mint egy fejlett országét. A természeti adottságok kevésbé kedveznek az agártermelés növelésének és az élelmiszer-önellátás megvalósíthatóságának. Termõföldbõl és a vízbõl Kína meglehetõsen szûkében van. Míg Kína a világ lakosságának 20 százalékát adja, addig a világ termõterületének csak 7 százalékával rendelkezik. A föld, a vizek minõségének romlása, nem utolsósorban a klímaváltozás is meghatározza az élelmiszerellátás jövõjét. A szûk keresztmetszetek oldásának egyik eleme az intenzív gazdálkodási forma térhódítása (ennek valószínûsíthetõk a jelentõs munkaerõ-piaci feszültségei), egy másik pedig az erõteljes kutatás-fejlesztés (pl. szárazságtûrõ növényfajták kifejlesztése). Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a földéhség enyhítése érdekében kínai agrárholdingok elõször Afrikában, ma már Latin-Amerikában és Délkelet-Ázsiában is terjeszkednek, és jelentõs földterületeket vásárolnak. 6. A KÍNAI BANK-, TÕZSDE- ÉS PÉNZPIAC FEJLÕDÉSE A válság elõtt a döntõ részében állami kínai bankokat és egyéb pénzügyi intézményeket a nemzetközi elemzések fekete-fehérben látták. Holott, az állami és a magánszektor közötti különbségek nemcsak az iparvállalatoknál, hanem a pénzügyi szektorban is egyre inkább összetettebbé, átláthatatlanabbakká váltak. A változások nemcsak a tu- 18 FAO Yearbook 2007, Róma 19 Ugyanakkor a munkatermelékenység szempontjából elgondolkoztató tény, hogy 2004-ben a gazdaságilag aktív népesség 64 százaléka a GDP-nek csak 11 százalékát állította elõ! 20 A kérdés sokoldalú bemutatását adja Chen, Chunlai Duncan, Ron (eds.) Agriculture and food security in China. What effect WTO accession and regional trade arrangements? Asia Pacific Press, The Australian National University.

17 Kína és a világválság 47 lajdonviszonyokban, hanem sokkal inkább a pénzügyi folyamatok mélyülésében, a különbözõ problémák kezelésében, az innovatív menedzsment-gyakorlat térhódításában, a pénzügyi szektor nemzetközi nyitásában jutottak kifejezésre. Nem utolsósorban a pénzügyi szektor állami vállalatai váltak nyitottabbá, és egyre fontosabb tényezõivé a nemzetközi pénzpiacnak. A pénzügyi és makrogazdasági válság tovább erõsítette a kínai pénzügyi szektor jelentõségét. Egyrészt fontos stabilitási tényezõ volt a kínai bankrendszer szilárdsága (ami részben az állam ellenõrzésébõl, részben az egy évtizeddel ezelõtti kelet-ázsiai pénzügyi válság tapasztalataiból leszûrt fõ gazdaságpolitikai következtetésbõl, a következetes nemzetközi tartalék- felhalmozásból adódott). Másrészt éppen a felhalmozott tartalékok tették lehetõvé, hogy a globális válság keretében megfelelõ mennyiségû likviditás álljon rendelkezésre, mindenekelõtt az USA recesszióellenes és konjunktúraélénkítõ programjai (pontosan fogalmazva az amerikai államháztartás példátlan hiányának) finanszírozására között Kína nemcsak a bank- és gazdaságmentõ akciók (egyik) fõszereplõjévé vált, hanem már a globális pénzügyi válság küszöbén a nemzetközi pénzpiac egyre fontosabb tényezõjévé is. A évi válság elõestéjén a frissen alapított (ill. új jogosítványokkal felruházott) sanghaji tõzsde példátlan részvényárfolyam-emelkedést tapasztalt, és megelõzte a térségben addig vezetõ hongkongi tõzsde forgalmát (ezzel a második legnagyobb regionális tõzsdévé vált Tokió után). Nem kevesebb, mint hat kínai vállalat tõzsdei kapitalizációja haladta meg az egyenkénti 1000 milliárd jüant (137 milliárd USD). A válság ugyan a sanghaji tõzsdeindexet is harmadolta, mégis 2009 februárjában a piaci tõkeérték (market capitalization) alapján a világ legnagyobb tíz bankjából az elsõ három helyen csak kínai pénzintézetet lehetett találni (ICBC, China Construction Bank, Bank of China). Ez annak is következménye, hogy a kínai középosztály a válság kétségtelenül megfigyelhetõ negatív hatásai ellenére ellenállóbb, létszáma tovább növekszik, szemben a válság által erõsen érintett amerikai vagy nyugat-európai betétesekkel szemben. Ennek egyik bizonyítéka, hogy csak 2008-ban 50 millió új bankkártyát adtak ki, ami az addigi állományszintet 50 százalékkal haladta meg (2003-ban 3, 2008 végén 150 millió bankkártya volt forgalomban). A globális pénzügyi válság Kína számára jelentõs veszteségek forrása is. Mindenekelõtt az amerikai tõzsdén való megjelenés (mint az amerikai állampapírok vásárlásának egyik alternatívája) okozott számottevõ veszteséget, hiszen a kínai részvényekkel rendelkezõ amerikai vállalatok (pl. Lehman Brothers, Fannie Mae and Freddie Mac, Blackstone, Morgan Stanley) korábbi tõzsdei értékük döntõ részét elvesztették. Ezt a veszteséget azonban szinte tanulópénzként fedezni lehetett a hatalmas valutatartalékokból. Ennek ellenére több tényezõ erõsítette a kínai bankrendszert a hazai gazdaságban és nemzetközi szinten egyaránt. Egyrészt már a válság elõtt jelentõsen sikerült csökkenteni a kínai állami vállalatok által felhalmozott, behajthatatlan tartozások hányadát (ez egy évtizede még 40 százalékot tett ki, 2008-ban 2,5 százalék alá csökkent). Ez lényegesen javította a bankok profitabilitását. Jelentõsen javult a bankok tõkemegfelelési mutatója is (messze 8 százalék fölé). Másrészt a konjunktúraélénkítõ program példátlan kölcsönfolyósításhoz vezetett (2009 elsõ negyedében a bankok által nyújtott kölcsönök összege megháromszorozódott az elmúlt év hasonló idõszakához képest, és el-

18 48 érte a 670 milliárd dollárt). Harmadrészt a nemzetközi beruházók Kínát (ezen belül a sanghaji és a hongkongi tõzsdét) egyre inkább nemzetközi összehasonlításban értékelik. Ennek során meghatározó szerepet játszanak olyan tényezõk, mint a világ legnagyobb valutatartalékai, a globális recesszió enyhe következményei a kínai növekedésre, a tõzsde mélyrepülése után létrejött olcsó vállalatfelvásárlási árak, számos kínai vállalat tartós alulértékeltsége, valamint a válság utáni idõszakra feltételezett átütõ kínai növekedési potenciál. Negyedszer Kína növekvõ nemzetközi pénzügyi aktivitása, ezen belül pedig az amerikai kínai kölcsönös pénzügyi túszszerep érdemel említést. Ötödször a jüanban kibocsátott kötvények jelentõsége nõtt, nem függetlenül a számos országgal folytatott kereskedelem élénkítése érdekében. Hatodszor, 2009 áprilisában a kínai kormányzat engedélyezte, hogy a tengerpart menti zónában (Sanghajtól Shenhzenen és Hongkongon át Makaóig) a kereskedelem dollár helyett jüanban bonyolódjon mintegy elõjeleként annak, hogy a jövõben a jüan fokozatosan konvertibilissé válik, és ennek megfelelõen egyre nagyobb szerepet tölthet be a nemzetközi pénzpiacon. A fentiek mellett szinte észrevétlenül még egy fontos változás következett be, aminek nemcsak pénzügyi, hanem a gazdaságon túlterjedõ, elsõsorban politikai következményei is lehetnek. Miközben a tajvani vállalatok számára a Kínai Népköztársaságban folytatott gazdasági-pénzügyi tevékenység márt hosszabb ideje engedélyezett, ben megnyílhat a tajvani tõzsde a kínai és hongkongi vállalatok számára (a tajvani javaslat szerint a tajvani feldolgozóipar 30, a szolgáltatások 20, valamint az építkezések 15 százaléka lenne hozzáférhetõ a szárazföldi kínai befektetõk számára). Ezzel kapcsolatban Peking és Tajpej április végén három egyezményt írt alá a pénzügyi együttmûködés fejlesztésérõl, ami lehetõvé teszi kínai vállalkozók megjelenését Tajvanon (eddig az utca egyirányú volt: tajvaniak ruházhattak be a szárazföldön). 7. A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT BELSÕ VISZONYAI ÉS FEJLÕDÉSI IRÁNYA A KKP tagsága és a vezetõ elit összetétele jelenlegi formájában nem felel meg a klasszikus értelemben vett forradalmi munkáspárt kritériumainak. A forradalmi kritériumnak de facto a reform és nyitás politikájának bevezetése vetett véget, a munkáspártiságnak pedig valószínûleg mindig is híján volt, ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy a párt önmeghatározásának újradefiniálása (legalábbis a párt bizonyos köreiben) napirenden van, az ezzel kapcsolatos belsõ vitákról és elgondolásokról azonban a közvélemény alig értesül. A párt általános vezérlõelvei és az idõrõl-idõre megfogalmazott célok nem forradalmiak a szónak abban az értelmében, hogy nem erõszak útján kívánják elérni a társadalmi változásokat, hanem reformok sorozatával. Épp ezért az sem tekinthetõ véletlennek, hogy a társadalmi alrendszerek kívánt változásai a hivatalos megfogalmazások szerint már hosszú idõ óta nem forradalmiak, hanem történelmiek lesznek. Fontos azonban azt is aláhúzni, hogy a KKP, részben egykori testvérpártjai sorsán okulva, részben saját tehetetlenségi faktorával számolva, alapesetben nem a gyors és látványos változások színtere lesz. Valószínûsíthetjük, hogy a párton belüli reformcsoportok a to-

19 Kína és a világválság 49 vábbiakban is az újradefiniálást és az ezzel összefüggõ újszerû feladatvállalást fogják célként kitûzni, látványos fordulatra rövid határidõn belül nem fog sor kerülni. A KKP és a Kínai Népköztársaság irányítását a kollektív vezetés jellemzi. A KKP-t is irányító Hu Jintao államfõ és a kormányt vezetõ Wen Jiabao közötti munkamegosztást többen az elsõ igazi hatalommegosztásként értékelik. Tény, hogy az elõdeinél jóval kevésbé karizmatikus Hu stílusa és modora nem népvezér típusú. Wen közvetlen, egyesek szerint a populizmusra is hajlamos jelleme ezt tökéletesen kiegészíti, így a két vezetõ jól menedzselõ egységet alkot. Nem járunk messze a valóságtól, ha feltételezzük, hogy a két vezetõ nemcsak a felszínen kompatibilis egymással, személyükben is egymást kiegészítõ párost alkotnak. Azzal, hogy az ún. 4. generációs vezetés hatalma félidejében, a párt évi XVII. kongresszusán gyakorlatilag megnevezte a következõ tandemet, 21 túl azon, hogy megteremtette az egyensúly alapjait az 5. generációs vezetés számára, üzent is, miszerint a hatalomgyakorlás a következõ évtizedben is kollektív lesz. Kínában történelmileg nincsenek meg az alapjai a nyugati értelemben vett széles körû, vitatkozó, vélemény-ütköztetõ hagyományoknak, a rendszerkritikai nézetek tehát tradicionálisan sem kaphatnak nagy nyilvánosságot, ha mégis, arra vagy azért kerülhetett sor, mert a legfelsõ vezetés tudatosan engedte a belsõ ellenség láthatóvá válását, vagy a központi kormányzat gyengeségének az egyik jele. Ennek megfelelõen a tömegtájékoztatás, amely Kínában is a vélemény-ütköztetések egyik fõ fóruma lehetne, állandó, durva közbelépés nélkül is kiváló öncenzúrát alkalmaz. Az utóbbi években azonban változások figyelhetõk meg a társadalmi viták tárgyalását illetõen. Egyre kitapinthatóbb, hogy tér nyílt a párttal és a társadalmi berendezkedéssel direkt összefüggésbe nem hozható, általánosabb vetületû társadalmi problémák megvitatására, ezeket a vitákat felülrõl csak akkor rekesztik be, ha azok kezdenek átcsúszni a párt és/ vagy a társadalmi berendezkedés kritizálására. Az ideológiai fellazulással kapcsolatban az elmúlt idõszakban megszaporodtak az ellentmondásos vélemények és akciók. Egyrészt több kampány indult az internetszolgáltatók és portálok ellen. Másrészt a politikai vezetés valószínûleg hatalma tudatában megengedheti a rendszerkritikai észrevételeket, amíg az ország nemcsak gyorsan fejlõdik, a jövedelem nõ, hanem Kína nemzetközi befolyása is szemlátomást erõsödik. Nõ az igény az informáltságra, az internetellenes fellépések ellenére számtalan információ kerül a lakosság birtokába. Ehhez járul a népesség egészéhez mérve még elenyészõ számú, de a véleményformáló körökben rendkívül dinamikusan növekvõ külföldi utazások információs és összehasonlítási hozadéka. A KKP legfelsõ struktúrája ma olyan, hogy lényegi és szembeötlõ változtatásokat a politikai rendszerben csak egy nagyon erõs, karizmatikus vezetõ lenne képes véghezvinni. Ilyen egyelõre nincs, s feltûnése az elkövetkezõ periódusban sem várható. 21 A várakozások szerint Hu utódja Xi Jinping, Wen utódja pedig Li Keqiang lesz.

20 50 8. A MAI KÍNAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A Hu Csin-tao féle vezetés által 2005-ben meghirdetett, és azóta folytonosan emlegetett harmonikus társadalom megvalósítása megköveteli a jog uralmának megteremtését. A 2007 októberében tartott XVII. pártkongresszuson a harmonikus társadalomról (amelyben szerepel a szocialista jelzõ) adott terjedelmes körülírás elsõ helyen említi a demokráciát és a törvény uralmát. Az nehezen feloldható belsõ ellentmondás, hogy a törvény uralma általában összekapcsolódik a liberális demokratikus kormányzással, amelynek azonban a Kínai Kommunista Párt (KKP) minden fajtáját határozottan elveti. 22 Az egész reformidõszakot rendkívül dinamikus törvényalkotási tevékenység jellemzi, 2005-ig az Országos Népi Gyûlés (ONGY, parlament) és Állandó Bizottsága (ÁB) több mint 500 törvényt és törvényerejû határozatot fogadott el. A törvényhozó szervek szakmai színvonala, magabiztossága, az egész törvényhozási folyamat profizmusa és átláthatósága is sokat javult. Az átlagpolgárok egyre növekvõ része pedig fokozatosan tisztába jön jogaival és megpróbálja a törvényeket a saját érdekében felhasználni, esetenként kormányhivatalnokokkal vagy hivatalos intézményekkel szemben is. A jogi rendszer esetenkénti látványos fejlõdése, mûködésének korszerûsödése mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy a KKP változatlanul megtartotta irányító és ellenõrzõ szerepét, különösen, ha politikai, hatalmi szempontból érzékeny témákról van szó. A napi, rutin ügyek intézését rábízza a kormányzati szervekre, a bíróságokra és egyéb intézményekre. A gyorsan változó gazdasági, társadalmi viszonyok közepette a napi konfliktusokkal való szembenézésben, kezelésében megnõtt ezeknek a szerveknek a mozgástere, amit felfoghatunk a jog uralma felé tett mozdulásként, a rule of law kínai jellegzetességekkel körvonalazódásaként, egy változatlanul egypárti, autokrata rendszer keretében. 23 Az igazságszolgáltatás általános problémája, hogy a politikai hatalom különbözõ szinteken beavatkozik a bíróságok munkájába és megsérti a bírói függetlenség elvét. A helyi bíróságok pénzügyi és személyzeti szempontból még mindig erõsen függnek a helyi kormányoktól és pártszervezetektõl. Ezt a függést csak fokozza, hogy a bírókat nem élethossziglanira nevezik ki, megbízatásuk határozott idõre szól. A bírósági függetlenséget a bírói korrupció is fenyegeti és 2004 között mintegy nyolcezer bírót és más bírósági foglalkoztatottat a bírósági személyzet kb. 2,7 százalékát büntették meg a törvények vagy a fegyelem megsértéséért. A bírói kompetencia, a szakmai színvonal bár sokat javult még sok kívánnivalót hagy maga után. Az 1995-ös Bírósági törvényt megelõzõen nem volt más követelmény a bírák kiválasztásánál, mint hogy káder legyen, nagyobb hangsúlyt helyeztek a politikai megfelelésre, mint a jogi ismeretekre. A most belépõ bíróktól már megkövetelik az egyetemi végzettséget, bár furcsa módon nem szükségszerûen a jogit ben az LNB beszámolója szerint a bíráknak mindössze 40 százaléka rendelkezett egye- 22 Egy toleránsabb megközelítésre, a probléma részletes kifejtésére l. Randall Peerenboom China s Long March Toward Rule of Law. Cambridge University Press. 23 Ezekhez l. Jamie P. Horsley: The Rule of Law in China: Incremental Progress. March Yale Law School) Centers and Programs Publications.

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

MUNKAFÜZET 15. AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 2006 JÚNIUS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR

MUNKAFÜZET 15. AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 2006 JÚNIUS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR MUNKAFÜZET 15. BASSA ZOLTÁN: AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR PIACSZERZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 2006 JÚNIUS * MUNKAFÜZET 15. BASSA ZOLTÁN:

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Tartalom Az Európai Unió versenyképességének gyenge pontjai...3 MNB: a versenyszférában az átlagkereset idén 3,5 százalékkal nő...6 Válság

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5.

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 3. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel 82 Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel Az alábbi beszélgetés a Nemzet és Biztonság azon sorozatának második darabja, amelyben szerkesztõségünk arra keresi a választ, hogy vajon a nemzetközi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA NÉHÁNY KIEMELT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE

A VÁLSÁG HATÁSA NÉHÁNY KIEMELT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 3. kötet A VÁLSÁG HATÁSA NÉHÁNY KIEMELT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE Szerkesztette Szalavetz Andrea Budapest

Részletesebben