NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ 1809. ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN"

Átírás

1 KÁVÁSSY SÁNDOR: NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN 1 Az évi II. és III. törvény alapján januárjában és februárjában Szatmárban is nagyszabású lajstromozás keretében irtok össze a megye nemességét. Nem lehet feladatunk e helyen a lajstromozás részletes ismertetése, csupán röviden utalunk rá, hogy a nemesség minden rétegére kiterjedt,, az elvi egység, a háznép vagy háztartás /fomilia/ volt, és hogy feljegyzendőket három rovatba irták, mégpedig: 1. Neve a helységnek, házigazdáknak, gazdasszonyoknak, azok fiainak és árváknak, 2. Ideje, korossága, 3. A felirt személyek állapotja és egyéb megjegyzésre való környülállásai. Az első rovatba a helység neve alá sorszámozva, korabeli magyar helyesírással, a magyar névhasználat rendje szerint a házigazdáké gazdasszonyok /háztartásfők/ nevét irták. Leggyakrabban csupán a vezeték- és keresztnevet, de sokszor mást is. A név elé következetesen nagy kezdőbetűvel a nemgsi elönevet /predikátumot/, máskor a ragadványnevet, a név elé vagy utón a különféle megkülönböztető szerepű névszerü szókat /ezek re még visszatérünk/, mindenkor a név után és csakis jobbfajta nemeseknél az úr_ vagy asszony szót / pl. Iklódi László úr, Bekai Andrásné asszony/, a még. előkelőbbeknél a kijáró cimet és rangot /pl. nagyméltóságú Hajnácskői és Hernádvecsei Wéchey Miklós báró, nemes vármegyének főispánja/. A nemes házigazdókkal és gazdaasszonyokkal egy sorban kerültek az összeírásba lánykori és asszonynevükön a nem nemesekhez férjhez ment lányok és asszonyok is /pl. Török Sára adózó Szentmiklósi Ferenc né/. Ha volt a háznál 15 éves, vagy annál idősebb nemesi jogállású fiu, vagy férfi, a házigazda vagy gazdaasszony neve alá azok kere sztnevé t is odaírták. A második, t i. az életkorra vonatkozó rovatot csak a férfiaknál töltötték k i. A legtöbb feljegyzés - a dolgok természetes rendje szerint is - a harmadik rovatba került. Ide irták az összeirottakra, mindenekelőtt' a házigazda, vagy gazdaasszony helyzetére, körülményeire, tár-

2 sadalni és egyéb viszonyaira leginkább jellemző adatokat. Pl. a családi állapotára, foglalkozására, birtokára vagy a birtoklás módjára, a nemessége valódi vagy kétes voltára, stb. utaló feljegyzéseke t. A lajstromozás nyomán tekintélyes, 12 kötetre terjedő, magyar nyelvű felvétel készült. Az egyes kötetek egy-egy alszolgabirói járás /circulus/ anyagát tartalmazták, és összesen 5800 háztartást vettek nyilvántartásba. Mint a legtöbb feudál i s összeirás, természetesen ez nem kifogástalan, hibátlan munka. Jóllehet a megye alapos, gondosan kimunkált végrehajtási p utasításokat adott az összeírok kezébe, korántsem érezte minden bizottság kötelességének, hogy pontosan kövesse a kiadott rendelkezéseket. így aztán vannak lelkiismeretesen vezetett, részletes feljegyzéseket tartalmazó ivek, illetve kötetek, és vannak csak éppen, tessék-lássék kiállítottak. Ám a mégoly gonddal vezetett kötetek sem mentesek a hibáktól. Számos hibalehetőséget rejtett magában az összeirás módszere, a bemondós alapján, sebtében történő lejegyzés /félrehallás, tollhiba, stb./. Hasonlíthatatlanul nagyobb fogyatékossága az összeírásnak, hogy - nem tudni mi okból - egyes helységek teljesen kimaradtak. 22 Szamosközben fekvő helységnek /Atya, Csegöld, Dara, Egri, Gacsály, Garbolc, Géc, Homok, Kishódos, Kispeleske, Lázári, Méhtelek, Mikola, Nagyhódos 1, Nagypeleske, Pete, Pusztadaróc, Rozsály. Sár, Sima, Szárazberek, fiszatelek/ pl. semmi nyoma a felvételben. Tetézi a nehézségeket, hogy a nagybányai járás első circulusában lévő 32l háztartás adatait tartalmazó kötetnek időközben nyoma veszett:, s az eredeti 12 rész helyett ma csak 11 áll a kutatás rendelkezésére. Habár az összeirás forrásértéke ennek következtében súlyos csorbát szenved, a fennmaradt kötetek igy i s, hiányaikkal, fogyatékosságaikkal együtt is, becses, sokoldalúan hasznosítható forrásai a szatmári nemesség tö rténetének, 3 Jóllehet az összeirás minden nemesi rétegre kiterjedt, eleve se irtak össze mindenkit, tovább szűkítik a kört a j e l zett foghíjak és hiányok. A rendelkezésre álló 11 rész végeredményben 5479 háztartás tanulmányozására nyújt módot. Ám a bejegyzett nevek igy is oly tömeget alkotnak, hogy csupán a házigazdák és gazdaasszonyok /háztartásfők/ és a velük együtt felvett, nem no-

3 mesékhez férjhez mentek nevének megvizsgálására vállalkozhattunk. A vizsgált nevek száma igy sem csekély: 5479 házigazda és gazdaasszony ós 65 nem nemesemberhez férjhez ment lány és asszony neve, illetve tovább részletezve, 5544 vezeték - és /miután egy esetben elmulasztották a keresztnevet f e l i r n i / 5543 keresztnév, összességében név. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a tanulmányozásra módot nyújtó 5479 háztartásban - számításaink szerint lélek élt, mindez nem kevesebbet, mint azt jelenti, hogy a megye ekkor - ugyancsak számításaink szerint főre tehető népességéből 12,31 % vezetéknevét vizsgáltuk meg. Ez pedig már olyan nagyságrend, amely mélyebb tanulságok levonására is alkalmas lehet. Általános érdekű adatként kell még elmondanunk, hogy a tanulmányozott 5544 név viselője között 4902 /88,42 %/ volt férfi, 642 /ll,58 %/ nő. A nők körében 3 /0,46 %/ hajadon, 571 /89,4l %/ özvegy és 65 /1Q,12 %/ adózó felesége, azaz nem nemesember asszonya. Előre kell bocsátanunk végül, hogy a neveket mindig abban az alakban vizsgáljuk, ahogyan az összeírásban található. E teljesen természetes és magától értődő tényt azért kell röviden szóba hoznunk, mivel az összeírásban hallomás alapján bejegyzett forma nem mindenkor és nem szükségszerűen esett egybe azzal, ahogyan a famíliák és ezeken belül esetleg az egyes egyének használták, pláne irták nevüket, még akkor sem, ha feltesszük, hogy az összeírok müveit, a kor névhasználati szokásait jól ismerő és a tájon ismerős emberek voltak. Legkézenfekvőbbnek az tetszett, ha a fentiekben már érintett elemek közül előre a névszerü szavakat vesszük és célunkhoz képest talán kitérőt téve, először ezekkel végzünk. Körükbon az összeírás alapján a következő f e l : "bokrokra" figyelhetünk a / " Üiü* amely i f., i f i. és ifjú alakban is szerepel, pl.: i f. Pályi Szabó Mihály /Szamosujlak/, i f j. Mándi Beke Ferenc /Cseke/, ifjú Mándi László /Borzova/ - i f j abb, pl.: ifjabb Kincses Ferenc /Nagypalád/ - legifjabb /legif1. alakban i s /, pl.: legifj. P. Szabó István /Mátészalka/, legifjabb Szondi Ferenc /Nyirmegyb/ - idősebb, idősb /idősbb/, rövidi tve : id., pl. : idősebb

4 Erdei János /Gencs/, idősb Literáti József /Cégóny/, id. Tar István /Fehérgyarmat/, c/ - Közép, pl.: Közép Sághi Mihály /Gencs/, - Középső /röviditve: Köz./, pl.: Középső Simon Dános /Királydaróc/, Köz. Ari Ferenc /Uszka/, - Középszerű, pl.: Középszerű Riskó György /Domahida/ d/ - öreg /röviditve: ör./, pl. öreg Mándi László /Borzova/, Ör. Pályi Szabó Mihály /Szamosujlak/ - öregabb, ö régebb,ppl. : Öregb Oarabán János /Réz te lek/, öregebb Barbus János /Borhid/ " legöregebb /röviditve: legör./, pl.: Legöregebb Bakos István /Kocsord/, Legör. Drágus Péter /Nagykároly/, e/ özvegy, özvegye /röviditve: özv./, pl. : özvegy Nagy Józsefné Aszalai Mária /Botpalád/, gróf Korrds Klára gróf Teleki Tamás özvegye /Nagybánya/, özv. P. Szabó Sándorné /Mátészalka/, f/ néhai, pl. néhai Költsey Bálintné Jármy Sára /Cseke/. Az idézett szavak helyesírása korántsem egységes, írják kisbetűvel, nagybetűvel vegyesen. Mégis megállapítható, hogy a Köz., Középső, Középázerü lejegyzése véletlenül sem történik kisbetűvel. Helyük mindig a név előtt van, egyedüli kivétel az özvegye, ez mindig a név után áll, az özvegy /özv./ viszont következetesen a név előtt. Magyarázat nélkül is világos, hogy a fenti szavak általában akkor társultak a névhez, ha egyugyanazon vezeték -és keresztnévvel egynél több személy élt a közösségben. Az összeírás időpontjában Nagykároly nemessége körében pl. három ürágus Péter volt, a legfiatalabb 18 éves, a következő 24, a harmadik 40. Az összeírásban Drágus Péter, Ür. /Öregebb/ Drágus Péter ós Legör. /Legöregebb/ Drágus Péter néven találjuk őket. Hasonló volt a helyzet Királydarócon, i t t szintén hárman viselték a Simon János nevet. A legfiatalabb, azaz 30 éves Ifjú Simon János, a 45 éves Középső Simon János, a 60 éves öreg Simon János névvel szerepel az összeírásban. A megkülönböztetés ilyen vagy ezzel megegyező formájára más helységekben is fel lehetett figyelni. /Pl. Domahidán, Uszkán./ Nehéz eldönteni, vajon csu-

5 pán az ősszeirói gyakorlatban szokásos megkülönböztetésről van-e szó, vagy magéban a közösségben is igy éltek-e a felsorolt, illetve a hasonló nevek. Ellenőrzésképp érdemesnek látszott, hogy az életkorra vonatkozó adatok értékeléséből vonjunk le következtetést. Az ifjú megkülönböztetéssel élők /132 fő/ körében 20 éves volt a legfiatalabb, 65 a legidősebb, a kiszámítható életkori átlag: 34 óv. Az ifjabb megjelöléssel nyilvántartottak /13 fő/ sorában 23 éves volt a sornyitó, 56 a sorzáró, átlagéletkoruk: 36 óv. A négy legifjabb a 16. és a 36. életév között állt, átlagéletkoruk kereken 25 óv volt. A közép, középső, középszerű jelöléssel felvettek /8 fő/ közt 30 éves volt az első, 66 éves az utolsó, átlagéletkoruk: 49 év. Az idősebb, idősb különbségtétellel szereplő /38 fő/ élén 26 éves egyén állt ós egy 90 éves zárta a sort, átlagéletkoruk 53 év volt. Az Öreg, öregebb, legöregebb jelzéssel illetett egyének /108 fő/ sorában 32 éves volt a legifjabb, 94 a legöregebb, átlagéletkoruk pedig 56 év. Elgondolkodva a felsorolt adatokon, ugy tűnik, hogy i t t döntően és elsősorban nem az összeirók által alkalmazott megkülönböztetésekről van szó, az összeirottak a bejegyzett névvel éltek a maguk közösségében s a nevükhöz fűzött nóvszerü szavakat egész életükön át viselték, lakóhelyváltoztatáskor pedig -minden valószínűség szerint - uj közösségükbe is átvitték. Mi magyarázná különben, hogy valaki 65 éves korában is if,ju Petrik Ursz maradjon? A felsorolt adatok az ilyesfajta megkülönböztetés gyakoriságára is tanulságosak lehetnek. Világos pl., hogy az összeírás tanúsága szerint a leggyakoribb névszerü szó Szatmár nemessége körében az i f j u volt, hiszen - mint láttuk esetről van tudomásunk. Ha ehhez még a "bokor" többi tagjait /ifjabb, legifjabb/ is hozzávesszük, 149-re emelkedik az ismert esetek száma. 108 esettel második helyen az Ö reg, örégebb áll, ezekhez képest már ritkának mondható az idősebb ós az idősb révén történő megkülönböztetés /38 eset/, és egészen ritka a közép, középső, középsze rü ilyen értelemben vett használata, amire csak nyolc izben van példa. Jóllehet egyértelmű ós nagyjában - egészében tisztázottnak tekinthető az általunk talált nóvszerü szavak funkciója, vannak jelek, amelyek arra látszanak utalni, hogy az ilyesfaj-

6 ta szavaknak alkalmasint más szerepe is lehetett. Gencs községben pl. a 14 háztartást magába foglaló Csomay - nemzetséghez tartozó házigazdákat és gazdaasszonyokat a következő bejegyzésekkel találjuk: 1. Idősebb Csomay András 37 éves, 2. Csomay Dániel 31 éves, 3. Csomay Ferenc 60 éves, 4. Csomay Gábor 31 éves, 5. Csomay György 43 éves, 6. Csomay Oános 40 éves, 7. Csomay Oózsef 43 éves, 8. Csomay László 45 éves, 9. Csomay Mihály 35 éves, 10. Csomay Mózes 61 éves, 11. Idősebb Csomay Pál 54 éves, 12. Ifjú Csomay Pál 33 éves, 13. özv. Csomay Györgyné, 14. özv. Csomay Oákobnó. A két Csomay Pál esetében érthető és világos a megkülönböztetés, de mj 1 kezdjünk a 37 éves Idősebb Csomay Andrással, akiről az összeírásból tudjuk, hogy három mostoha gyermek apja. Megengedhető, hogy neki is volt ifjú, vagy ifjabb András nevü párja, aki azonban az összeirás időpontjában már nem élt, viszont az is feltehető, hogy azért volt Idősebb Csomay, mert ő ós házanépe képviselte a Csomay-nemzetség idősebb ágát. Hasonlót figyelhetünk meg az ugyancsak Gencsen honos Simay-nemzetség névanyagában. íme: 1. Simay András 57, 2. ifjabb Simay István 52 /!/, 3. öreg Simay István 46, 4. Simay Mihály 38 éves. Itt is lehetséges, hogy az ifjabb és öreg megkülönböztetés a nemzetség két ágára utal. A kérdés gondos genealógiai vizsgálatot igényel. Tartózkodva tehát a határozott állásfoglalástól, egyelőre pusztán a probléma jelzésére szoritkozunk. Dolgozatunk tárgyára térve önmagától adódott, hogy az öszszeirásban szereplő neveket először is az elemek száma és minősége szempontjából vegyük vizsgálat alá. Ennek nyomán arra a végeredményre jutottunk, hogy az 5544 név körében 3 /0,05 %/ volt ötelemü, 197 /3,56 %/ nógyelemü, 130 /2,24 %/ háromelemű és 5214 /94,05 %/, tehát a döntő többség, kételemű. Az ötelemü névvel bejegyzettek kivétel nélkül nem nemesekhez férjhez ment lányok és asszonyok voltak, akiket nemesi mivoltukra való tekintettel lánykori- ós asszonynevük egyidejű feltüntetésével vettek nyilvántartásba. A három ötelemü név a következő: 1. Török Zsuzsanna adófizető Nagy Pál Sándorné /Bére/, 2. P. Szabó Mária adózó Czine István felesége, 3. P. Szabó Zsuzsanna adózó Gál Mihály felesége. A nógyelemü névvel összeirottak két kivétellel /erre még

7 visszatérünk/ szintén nők voltak. Az idetartozóknak már csak kisebb részük volt "adózó feleség", a többség a r.emes özvegyek közül került k i. Mig az előbbieknél, t i. az adózó feleségeknél első helyre következetesen a nemesi /tehát a lánykori/ nevet irták ós csak ezutón a nem nemesembertől származó asszonynevet, az utóbbiaknál általában inkább forditva, az asszonynevet követte a lánykori név. Pl. Bihari Balázsné fekete Erzsébet /Nagyar/, vagy: özv. Kövér Jánosné Nyilas Erzsebet /Tiszabecs/ özvegy Fábián Jánosné Mátyás Éva /Kölese/, stb. Nehéz szabályt állitani, de összeirásunkból az tűnik k i, hogy a nemes nő, legalábbis az országnak ezen a táján, különösen, ha nem nemeshez ment feleségül, a hivatalos használatban /valószínűleg azon kivül i s / házasságkötése után is megtartotta lánykori /nemesi/ nevét, illetve férje nevével együtt használta. A nemes özvegyek névhasználata, t i. az asszonynévvel együtt számos alkalommal feltűnő lánykori név viszont azt látszik megerősíteni, hogy a lánykori név megtartása korántsem korlátozódott csupán a nem nemesekkel kötött házasságokra. A kérdés ezúttal is beható vizsgálatot igényel, a végkövetkeztetés csak több összeírás tanulmányozása, egybevetése alapján vonható le.. A kivételként jelentkező nevek egyike Hajnácsköi és Hernádvecsei Wéchey Miklós bárónak, a megye akkori főispánjának neve. Négyelemüsóge - mint látható - a kéttagú előnévből adódik, idéznünk is ezért érdemes, mivel az egyetlen kéttagú predikátummal felvett név összeírásunkban. A háromelemű nevek közt legnagyobb számban /100/ azokat találtuk, amelyek előnévből, vezeték- és keresztnévből tevődtek össze. Pl.: Géresi Balogh János /Hodász/, Ónodi Furkó István /Kölese/, Rápolti Bene János /Csengerujfalu/, Vásárosnaményi Eötvös Sándor /Nagybánya/ stb. Nem érdektelen megjegyezni, hogy az előnévvel összeirottak sorában feltűnően sok a Nagy és a Szabó. A Nagy vezetéknevet pl. a következő előnevekkel találhatjuk: 1. Ajtai Nagy, 2. Bárdosi Nagy, 3. Bélteki Nagy, 4. Csati qlczi Nagy, 5. Debreczeni Nagy, 6. Jándi Nagy, 7. Kállai Nagy, 8. Mlkepércsl Nagy, 9. Rápolti Nagy, 10. Radnóczi Nagy, 11. Sarkadi Nagy. 12. Surónyi Nagy, 13. Szödényi Nagy. Az előnév nem

8 ritkán rövidítéssel fordul elő. Pl. M. Nagy István /=Mikepércsi Nagy István/ /Tyúkod/, P. Szabó Ferenc /=Pályi Szabó Ferenc/ /Mátészalka/ stb. Arra is van példa, hogy az előnevet irják ki és a vezetéknevet röviditik. Pl.: Inántsi P. Jánosné /=Inántsi Pap Jánosné, Zsarolyán/. Az Inántsi Pap-utódok ma Inántsynak irják és mondják magukat, anélkül, hogy elhalványult volna az emléke, hogy ők valaha Inántsi Papok voltak. Az öszszeirás tehát épp azt a szakaszt mutatja, amikor az előnév már útban van afelé, hogy vezetéknévvé váljon. A háromelemű nevek másik, az előbbinél lényegesen kisebb /összeirásunkban mindössze ;.:'> tagból álló/ csoportját alkotják azok a nevek, amelyekben lagadványnév társul a vezeték - és keresztnévhez. A ragadványneveket - legalábbis az összeírás szerint - előnévszerüen használják, mindig elől áll és nagybetűvel irják. Pl.: Aczé1 Nagy István /Cseke/, Hajós Nagy András /Nagykároly/, Hebe Fábián János /Bagos/, Juhász Pap Péter /Pátyod/, Kis Gál János /Kántorjánosi/, Orosz Pap János /Körtvélyes/, Sánta Bakos László /Kocsord/, Vajda Paál János /Lúgos/ stb. Mindössze négyszer bukkantunk olyan összetételre, amikor a három elem a vezetéknévből és két keresztnévből adódott. Pl.: Györfi István Mihály /Dobra/, Vezendi József Bertalan /Gencs/. Egyetlen alkalommal tűnik fel olyan név, amelyben a három elem a férj -né képzős vezetéknevéből és a leánykori névből állott össze, ez pedig: Schullerné Kállai Erzsébet /Fehérgyarmat/. Nem mehetünk tovább anélkül, hogy meg ne jegyeznénk: a háromelemű nevek száma, különösen az előnevekkel bővitetteké, jóval nagyobb lehetett a valóságban, mint amennyit az összeirás alapján tudunk kimutatni. Más egykorú forrásokban /pl. a nemesi közgyűlésekről- felvett jegyzőkönyvekben/ úgyszólván tömegesen jönnek elő a predikátumok azok előtt a nevek előtt is, amelyek polgári egyszerűséggel szerepelnek az összeírásban. A hivatkozott források mindenesetre arról győznek meg, hogy az előnév használata meglehetősen népszerű volt a megye nemessége körében, másfelöl, hogy az előneveket, különösen az előkelőbb nemesekét, jól ismerték. Arra lehet gondolnunk, hogy az összeirók munkamegtakarítás céljából hagyták el az előneveket, illetve csak ott ós olyankor jegyezték fel, ha arra valamilyen különleges ok /pl.

9 a személyazonosítás/ folytán volt rá szükség. Itt jegyezhetjük meg, hogy a neveket teljesen kiforrott, szilárd alakban mutatja az összeírás. Bizonytalanságra, vagy annak jeleire csupán két név tekintetében figyelhetünk f e l. A Nagybányai járáshoz tartozó Patóházán jegyeztek be Dánn alias Méhes Timofi névvel egy házigazdát és Dánn alias Méhes Tóqyer néven egy másikat, aki minden valószínűség szerint az előbbi testvére, vágy más rokona volt. A Nyiri járásban Császárin fordult elő.még, hogy egy taksás telken lakó nemesember Godácal és Vasay néven volt ismert a községben, és ezért őt Godácsi v. Vasay László néven vették fel az összeírásba. /Az egyöntetűség kedvéért a továbbiakban mint Dánn és Godácsi nevüekkel számolunk velük./ Az is magától értődött, hogy az eddigieket folytatva a nóyegyezések és - azonosságok alapján számláljuk meg, hány alapnévre mennek vissza az összeírásban szereplő vezeték - és keresztnevek. Ezt elvégezve az a végeredmény jött ki, hogy az 5544 vezetéknév 1021, az 5543 keresztnév pedig 139 névre redukálható. A vezetékneveket tanulmányozva mindenekelőtt arra figyelhetünk f e l, hogy két fő csoport különül el, a gyakori és a ritka nevek, anélkül persze, hogy éles határvonalat lehetne húzni köztük. Mégis, abból kiindulva, hogy ritka, amiből kevés van, illetve kevésszer fordul elő, gyakorinak azokat a vezeték neveket vettük, amelyekkel kettőnél több háztartásban éltek, ritkának /a szó szigorú értelmében/, amelyeknek csak egy, legfeljebb két háztartásban voltak viselői. így haladva végig név sorunkon, 452-őt /44,27 %/ találtunk gyakorinak és 569-et /55,73 %/ ritkának, azaz egy vagy két háztartásban előfordulónak. A gyakoriságnak természetesen különböző fokozatai állapíthatók meg. Adatainkat mórlegelve úgy tünt, hogy az általunk tanulmányozott vezetéknevek három csoportba foghatók: 1. a gya kori, 2. a közepesen gyakori vagy gyakoribb és 3. az igen gyakori vagy leggyakoribb nevek csoportjába. Gyakorinak azokat a vezetékneveket véljük, amelyek legalább 3, legfeljebb 14 háztartósban használatosak, az utóbbiak egyenként 0,25 %-kal részesednek a háztartások összességéből, s ez az érték alkalmas arra, hogy lezárja az elő csoportot. Innen elindulva logikus-

10 nak tetszett, hogy a következő csoport is egységnyi értékkel, illetve értéknél érjen véget, igy vontuk meg ott a határt, ahol éppen 0,50 % volt a vezetéknevek egyenkénti részesedése a háztartások összegéből. A közepesen gyakori vagy gyakoribb vezetéknevek közé tehát azok kerültek, amelyekkel legalább 15, legfeljebb 27 háztartásban éltek. Kézenfekvő volt, hogy igen gyakorinak ezek után már csak azokat a vezetékneveket tekinthetjük, amelynek fél százalék fölött van az egyenkénti részesedése a háztartások végösszegéből. Ebbe a csoporta igy csak azokat a vezetékneveket sorolhattuk, amelyekhez legalább 28 háztartás tartozott. A leggyakoribb vezetéknevek a gyakoriság sorrendjében a Nagy, Szabó >^Zabó, Pap Papp, Balog ébalogh, Kovács ^ Kováts, Kis f Kiss, Varga r* Vargha, Thóth ^ Tót ^Tóth ^ Tott ^Tot th. Szűcs Szüts, Fábián Fábj án, Szilágyi, Katona, Mándi ^Mándy, Bakos, Drágos ^ Drágoss ^ Dragus ~ Drágus, Veres ^Veress, Donka ^Dunka, Farkasa Farkass, Vaj da, Pintye, Horvát^Horváth voltak. Nem érdektelen az arányok érzékeltetésére elmondanunk, hogy pl. a Szabó nevet 52 helységben 188 háztartásban 817-en viselték. Ez a háztartások 3,43, az általam kiszámitott nemesi népesség 3,85 %-át jelentette. Nagy nevüek 54 helységben szintén 188 /3,43 %/ háztartásban 712 /3,36 %/ voltak. Pap^Papp névvel 55 helységben 137 /2,47 %/ háztartás 525 /2,47 %/ tagja élt. Balognak *J Baloghnak 32 helységben 88 /1,60 %/ háztartásban 314 /1,48 %/ egyént hivtak. Az ugyancsak népszerű Kovács ~* Kováts név 32 helységben 86 /1,56 %/ háztartás körében divatozott és összesen 318 /1,50 %/ személy viselte. A Kis ^Kiss név már csak 26 helységban -60 /1,09 %/ háztartásban 234 /1,10 %/ személynek volt a neve. Varga «v Vargha nevüek 19 helységben 58 /1,05 %/ háztartásban 23l-en /1.09 %/ voltak. Mig a leggyakoribbak körébe 21, tehát az alapnevek 2,05 %-a tartozott, a gyakoribb vagy közepesen gyakori vezetéknevek sorába már lényegesen többet, 67-et számithattunk, ami az alap nevek 6,56 %-át jelenti. Ebbe a kategóriába - csak példaképp emlitve - az olyanforma nevek tartoztak, mint a Barbus, Márton PálM Páll, Boros, Györf i r^györf f y, Osváth, Tö rök stb. Ismét

11 csak az arányok szemléltetésére legyen szabad utalnunk rá, hogy a Márton nevet pl. 7 helységben 27 /0,48 %/ háztartás 91 /0,42 %/ tagja viselte. Makai/i/Makay névvel 8 helységben 17 /0,3Q %/ háztartásban 73 /0,34 %/ egyén élt. Varjú névre 2 helységben 15 /0,27 %/ háztartásban 50-en /0,23 %/ hallgattak. Az egyszerűen csak gyakorinak mondott nevek, köre már meglehetősen szóles, számitásaink szerint ide 365 vezetéknevet, az alapnevek 35,74 %-át lehetett vennünk. Az e csoportból találomra kiválasztott Végh név pl. 7 helységben 11 /0,20 %/ 50 /0,23 %/ tagjának volt neve. Bornemiszák 3 helységben 7 /0,12 %/ háznép 23-an /0,10 %/ voltak. Melich Dános emlékeztet rá, hogy az azonos vezetéknevüek régen általában, illetve a legtöbbször egy őstől való leszármazottak voltak, ós igy a vezetéknév nemzetségnév /nomen gentilícium/ is lehet. 4 A gyakori nevek tanulmányozásának korántsem csak a névtudomány szempontjából van nagy, esetenként kiemelkedő jelentősége, jól hasznosíthatja az ilyen vizsgálódások eredményeit pl. a társadalomtörténelem és a genealógia müvelője i s. Nem kétséges például, ha annak kívánunk nyomába eredni, melyek voltak egy-egy táj, vagy más területi egység nemesi nemzetségei, először is a gyakran előforduló, tehát nőnem gentilicium számba vehető nemesi vezetékneveket kell felderítenünk. A ritka, tehát csak egy-két háztartás tagjaitól viselt vezetéknevekkel ezúttal nem foglalkoznánk részletesebben. Csak példaképp utalunk rá, hogy az olyan neveknek, mint az Aczél^ Atzól, Aqyó, Aj tay. Bajra, Barkász, Csigay, Daxner, Gerhes, I saák AJ Isák, Kancza, Kendi, Paku, Salay/v Sallay, Sőtér stb. két háztartásban voltak viselői, csak egy háztartás révén voltak ismertek az Abos, Andó, Asszony, Bárány, Bogyó, Bokor, Czente, Czeródi, Cserés, Csonté, Dant s, Furkó, Gabányi, Geöcze, Hagara, Hurka,, Dárdán, Kalifái, Laskay, Marj ás, Onka, Pigay, Potsok, Szártori, Tyiká r, Vennes, Zondok, Zsu rzsa. A gyakori ós ritka nevekhez hasonlóan, nehézség nélkül választhattuk szét a magyar /illetve magyar névadással/ és a nem magyar /illetve nem magyar névadással/ keletkezett veze-

12 tékneveket. Megállapításunk szerint a 1021 vezetéknév közül 875 /85,61 %/ volt magyar, 139 /13.71 %/ nem magyar és 7 /0,68 %/ számunkra megfejthetetlen, ilyen értelemben ismeretlen erede tü - Rátérve a magyar /illetve magyar névadással keletkezett/ vezetéknevekre, nem mulaszthatjuk el előrebocsátani, hogy osztályozásuk, csoportosításuk, magyarázatuk korántsem egyszerű, vagy könnyű. Oól ismert, hogy.a névadásnak számos indítéka, mitivuma lehetséges; nehéz megtalálni a legfőbbet, a legdöntőbbet, kiválasztani a legodaillőbbet és ez természetesen nem is mindig sikerülhet. Vegyük pl. az anyagunkban is előforduló Kávási nevet. Úgyszólván kapásból vághatjuk rá, hogy helységnévből -_i képzővel keletkezett, ami valószinüleg igaz i s, hiszen Kávás kettő is volt a régi Magyarországon, egyik Zalában, a másik Közép-Szolnok vármegyében, Ady szülőfalujának tőszomszédságában. Ám ennél csak a felületes gondolkodás állapodhat meg minden további nélkül. XII. századi oklevélben /a Bakonybéli Apátság jószágainak évi összeírásában/ Kauas alakban mint személynévvel találkozunk a Kávás névvel /Wenczel Gusztáv: Árpádkori uj okmánytár I. Pest, /, az is lehet hát, hogy személynévhez járult az -i_. Ellenvethető, hogy az ilyen tipusu nevek döntő többsége helységnévből keletkezett, ós igy az jár helyes nyomon, aki az első felfogást vallja. Mi van azonban, ha épp ez a kivétel /!/. Nyilvánvaló, hogy a például hozott név igy i s, ugy is magyarázható, a valószerűbb kétségkívül az első származtatás, mégis konkrét esetben, hogy ki visel a hivatkozott névvel nevezettek közül helységnévből származót, és ki személynévből eredőt, egyedül a geneológia döntheti el. /Igen, a genealógia, amelynek figyelembe vétele nélkül, a tisztán nyelvi adatokra építő vizsgálatok legfeljebb a velószinüséget jelezhetik./ Más neveknél sem ritka a két-három kézenfekvő magyarázat, ami nem kis mértékben neheziti a besorolás munkáját. Sulyosbitja a helyzetet, hogy e sorok irója nem nyelvész, mégkevésbé névtudós. Mi sem áll hát távolabb.tőlünk, mint az, hogy a következőkben adott beosztásnak, illetve magyarázatoknak valamiféle kizárólagosságot, "csalhatatlanságot", vagy más efélét tulajdonítsunk. Munkánk szerény kezdet.

13 a lehetséges megoldások egyike csupán, szempontokat - akarva, nem akarva - természetesen ad az ilyen és hasonló vizsgálatokhoz, ezek azonben senkire se "kötelezők". Ugy vélem, stilszerü, ha első helyen azokkal a vezetéknevekkel foglalkozunk, amelyek alakilag ősi nemzetség - és tisztségnevekkel mutatnak megegyezést és hihetőleg azokból is származnak /illetve származtathatók/. Feltevésünk szerint ilyen az Összeírásban mindössze 8 van. Ezek: Abos, Balogh Balogh, Bán ^Bánn, Barcza, Csáki, Kende, Korpás, Költsey. Nem kétséges, akad köztük, mely helységnévből is könnyűszerrel vezethető le /adattárunkban ezért közöljük következetesen a számításba vehető helységek nevét/, mégsem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy nem helységnévből, hanem közvetlenü1 nemzetségnévből erednek. Feltevésünk helyes vagy helytelen volta felől a fentiekben már emiitett genealógia mondhatja ki a vógsó szót. Ehhez mindenesetre lényegesen többet kell tudnunk a magyar nemzetségekről /a honfoglaláskoriakról csakúgy, mint a későbbi nemesi nemzetségekről/, mint amennyit ma tudunk. Ha a Költsey nevet vesszük, azt látjuk, hogy között kelt oklevélben Culcey éviben Kulchey /Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp , /, Anonymusnál Colsoy /helyes olvasta Kálmán Béla szives közlése szerint: KölcsÖj*j Kölcsöi/ alakban fordul elő /Anonymus: Gesta Hungarorum Bp Hasonmás 4. 1./. Az első két esetben személynév /bár eldöntendő, vajon adott-e az egyház ilyen nevet, tehát valóban személynóv-e/, Anonyrusnál viszont egyértelműen nemzetségnév 1181-ben tűnik fel /amennyiben helyesen értelmezzük az ismét emiitett, Maksai Ferenc szerint "többszörös utánmásolásban fennmaradt ós néhányszor kimutathatóan torzitó" oklevelet/, Kelchei alakban a Kölese /tájaiasan: Kőcse/ falunév is /Szentpétery Imre: i.m /. /Kölese elődjének Maksai a hivatkozott oklevelében szereplő Gebusa prédiumot tekinti és szerinte a Köcse falunév tulajdonképp csak jóval később, a pápai tizedjegyzékekben szerepel. Maksai Ferenc: A középkori Szatmár megye. Bp /. Egybevetve az adatokat, a leghatározottabban állithatjuk, hogy a Culcey<v Kulchey*s Colsy személy-, illetve nemzetségnóvből alakult ki a Kelchei rv/ Kulchey ^ Kwlche, /1344./ falunév, és nem forditva, a továbbiakban pedig

14 párhuzamosság figyelhető meg a Költsey nemzetség- és Kölese falunév között. /A Kölese falunév alakváltozataira Maksaí i.m. mellett ld még: 1. Vatikáni magyar okirattár. Első sorozat első kötet. Pápai tizedszedők számadásai Bp , 2. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Bp , 3. Szatmár vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu Bp. é.n / Bizonyosak vagyunk felőle, hogy a felhozott példa korántsem egyedi. Továbbá pusztán logikai alapon fontolgatva a dolgokat, nehezen képzelhető pl., hogy a Szatmárban oly nagyszámban élő Balogok valamennyien onnan kapták volna a nevüket, hogy a/ az ős Balog nevü helységből származott, vagy hogy b/ 'balog', azaz balkezes lett volna. Nyilván ilyenek is vannak, mégis megengedhetőnek kell tartanunk, hogy legalábbis részben, annak köszönhetik nevüket, hogy az előd valóban a hirneves Balog-nemzetséghez tartozott, vagy ugy, mint a nemzetség vérszerinti tagja, vagy ugy mint szolga, cseléd és igy ragadt rajta a név. Következő csoportba - Pais Dezső Régi személyneveinek jelentéstana /Bp / c. munkája segitségével - az esetleg ősmagyar kori személynevekből származtatható vezetékneveket vettük. Feltevésünk szerint az összeirásban 39, a magyar vezetéknevek 4,46 %-a ilyen. Ezek a következők volnának: Babb, Bata ~ Bat ta, Battó, Bolya, Boros, Béta, Czente, Csontó, Csorba, Csőkör, Dormá n. Erős Erőss, Farkas^ Farkass, Fehér, Fejér, Fekete, Finta, Gyenge, Kánya, Kósa, Körő, Medve, Nyúzó, Pató, Süldő, Süllei, Szép, Szina, Szintai^ Szintay, Szobonya, Szőke, Tar, Tarka, Vas^ Vass,, Venne s. Veres ^Veress, Vö rö s, Zoltai. Nem vita tárgya, hogy a felsoroltak közül nem egy osztható be más csoportokba i s. A Fehér, Fekete, Szőke pl. a külső tulajdonságokra utalók közé. Kánya, Medve az állatnévből eredőhöz, a Vas a foglalkozással-mesterséggel kapcsolatos szókból keletkezhettekhez, és igy tovább. Mégis ugy véljük, indokolt kiemelnünk ós a további kutatás figyelmébe ajánlani e neveket. Bármi legyen is a végeredmény, a levonható tanulságok számos fontos kérdés megítélésében lehetnek perdöntők, illetve számos kérdés tisztázását segíthetik elő. A továbbiakban Kálmán Béla módszerét követjük ós - csekély

15 eltéréssel - azt a beosztést alkalmazzuk, amelyet a jeles szerzőnek A nevek világa /Bp / c. alapvető munkájából ismerhet meg az olvasó. így elsőnek a személynevekből keletkezett vezetékneveket ismertetjük. Puszta személynévből 61, az összeirásban fellelhető magyar vezetéknevek 6,97 %-a keletkezett, nevezetesen: Antal, Bálint, Benedek, Bernáth, Bodgál /talán a szláv Bogdán 'Isten adománya' név hangátvetetéses alakja, illetve: Bot vagy Bod + Gól./ Boldizsár, Czerjék. Czirják, Dávid, Demeter, Dömötör, Demián. Demjén, Deseő, Domokos, Elek, Elekes, Fábián AJ Fábj án, Falubertalan /lehetséges, hogy a Fulbert népies, "magyaritott" alak- 1a/,. Fi lep, Fülöp, Gól, Gáspár, Géllé rt, Illyés, Isák r* Isaák, Isó r*j Izsó /Ézsau/, Jakab, Járdán, Kálmán, Károly, Kelemen, Kqllá t, Kolos, Kozma, László, Lázár, Léna rt, Lóránt, LŐrincz, Márkus, Márton, Máté, Mátyás, Mátyus, Mihály, Móricz^Móritz, Pál Paá 1, Páris /a középkorban nem ritka személynév/, Péter, Pong rácz *>Pongrátz, Román /népnévként csak 1848-ban jelenik meg/, Sámuel, Simon /^Simony, Szakái, Tamás, Urbán, Vincze <»> Vintze. 14 /1,60 %/ alakult tőrövidülés utján. Az idetartozók: Ballá /Ballabás/, Bara /Barabás/, Barla /Barlabás/, Barna /Barnabás/, Barta /Bartalan/, Bence /Vincentius rövidülése, vö. Bálint 4Valentinus/, Bene /Benedek/, Birta /Bertalan ^ Birtalan/, Bódi ~Boldy /Bód izsár<vboldizsár/, Dán /Dániel/, Fi le /Filep/, Gyene /Dienes^Gyenes rövidülése/, Majos /Mózes >Mois/ ÍAik /Miklós/. Nem sok, de az előbbinél lényegesen több, 44 /5,04 %/ a tőrövidüléssel ós kicsinyitő képzővel képzett név. Képzők szerint a következők: -a/-e képzővel: Baka /Bak + a/, Gere /Gergely/, Göde /Gedeon/, Györe /György/, Nyeste /Anasztázia, vagy a régi női Nyeste név/, Vida /Vid/; -ics képzővel: Bandits /András Bandi + es/, Radi ts /Radován, Radoszláv becézett alakja, vagy délszlóv név/; -is képzővel: Bónis /Bonifác/, Fóris /Fórján, Flórián/; -ó/-ő képzővel: Andó /Andrés/, Bonqyó /Bogyoszló/, Jakó /Jakab/, Kandó /Kandidus/, Makó /Makarius/, Pető Pethő /Péter/, Sebő /Sebestyén/; -ók képzővel: Bartók Bertalan/, Bertók /Bertalan/; -os/-us képzővel: Bakos /Bak.+ os, esetleg foglalkozásnévből i s, t i. aki a kendert

16 veri 'bakol'a Bartos /Bertalan/, Bartus /Bartalan/; -cs képzővel: Dants /Dániel/, Oakóts /Oakab/; -csa/-cse/-csó képzővel: Gatsó /Gál, esetleg Gáspár/, Geöcze /Gergely/, Katsó /Kálmán/, Mihocsa /Mihály/; -de képzővel: Bedé /Benedek/; -ka/-ke képzővel: Beke /Benedek, de ősi törökből is jöhet/, Panka /Dániel/, Dóka /Dávid/, Mike /Miklós/, Silke /Szilveszter/; -kó/-kő képzővel: Benkő /Benedek/, Dankó /Dániel/, Markó /Márk/, Mikó /Miklós/, Sikkó /Sixtus/; ^jk képzővel: Bank /bán tisztségnév + k/, Bánk /ld. az előbbit/; -sa képzővel: Dósa /Dávid/, Józsa /a Dó személynév képzős alakja: Dó + sa, ld. erre: Kólmán Béla: A "Földrajzi nevek etimológiai szótárá"-ról. Magyar Nyelv, sz /. 23 /3,52 %/ jött létre -é/-i/-y birtokjellel és f i / f y, f f i, ffy/ utótaggal: Balassi /Balázsé/, Balázsi /Balázsé/, Bá- lintfi**bálintffy /Bálint f i a /, Bernáthi /Bernáté/, Desőf fy /Dezső f i a /, Ferenczi /Ferencé/, Győrfi ^ Győrfy /György f i a /, Illyési /Illyésé/, Isáki /Izsáké; helységnévből is magyarázhat { Vi Lőrinczi /Lőrincé, szintén magyarázható helységnévből i s /, Luczai /Lucáé/, Lukatsi /Lukácsé/, Marsi /Mártoné, vagy Máriáé/, Mártonfi /Márton f i a /, Miklósi /Miklósé, helységnévből való származtatása is lehetséges/., Móró /Maurus>Mór + ó/, Násztai /Násztáé; Nászta Anasztázia becézett alakja/, Péterffy /Péter fia/* Petki /Petké, t i. Péteré; Péter>Petk/, Rosi /Rosé; ros= vörös, vöröshaju, sötétpiros, barnapiros, de az sem kizárt, hogy román név/, Sámé /Samué, Sámuelé; Samu~Sámuel> Sám/, Simonfi /Simon fia/. SzórádiSzórády /Szóródé/, Vankay /Van kóé; Iván > Vank^Vankó/. 2 /0,22 %/ példát találni a képzésnek arra a módjára, amikor a teljes névhez fűzik a kicsinyitő képzőt, ez pedig: Andarkó'vAndorkó /amennyiben valóban magyar névvel van dolgunk/ és Mihálka /Mihál + ka/. A döntő többség, 462, tehát a magyar vezetéknevek származik helységnévből. Ezen a csoporton belül két 52,80 %-a alcsoport különithető el: a/ a puszta helységnévből származók és b/ a helységnévből -i/-y/ képzővel keletkezettek. Az elsőbe 52 /a magyar vezetéknevek 5,94 %-a/, a másodikba 410 /a magyar vezetéknevek 46,86 %-a/ tartozik. Hosszú volna mind felsorolni. Csupán a példa kedvéért utalunk néhány érdekesebbre.

17 Az első csoportból a következőkre hivhatjuk fel a figyelmet: Armos /Ormos p. Borsod vm./, Boza /Boza k. Hunyad vm./, Ejüs /Elyüs k. Kraszna vm./» Markász /valószínűleg Markaz Heves megyei községnóvből/, stb. Külön réteget képeznek e csoporton belül, amelyeknél az elizió /magánhangzó-kiesés/ jelensége f i gyelhető meg. Ilyenek: Apáti Apáty, Bereczki'^ Bereczky r* Beretzki, Csigi, Egri, stb. Adattárunkban ezeket külön soroljuk fel. A másik csoportból a következőket emeljük ki: Ari gary /Nagyar, Kisar k. Szatmár vm./, Asztai Asztay /Asztéj k. Bereg vm./, Barky /Barka k. Abauj vm./ Bay /Baj k. Bihar vm./, /Buzinka k. Abauj vm./, Bozinkai Csahoi /Csaholy p. Szatmár vm./ Csiná- losi /Csanálos k. Szatmár vm./, Fehértay /Ófehértó, Ujfehértó k. Szabolcs vm./, Kézi /olv. Koszi/ Kiskészi k. Fejér, Hont vm./, Koronczi /Koroncó k. Győr vm./, Lisznyai /Lieszno k. Turóc vm., Lisznyé Háromszék/, Miski /Miske k. Arad vm./. Mislai/Alsómislye^Oolna Misla k. Abauj vm./, Petrohai /Petrahó k. Zemplén vm./, Porcsalmi Portshalmi /Porcsalma k. Szatmár vm./, Prinyi /Perény k. Abauj vm./, Puhay /Puchó mv. Trencsén vm./, Rosnyai /Rozsnyó püspöki város Gömör ós Kishont vm./, Salgai /Salgó k. Nyitra vm./, Somlyai /Szilágysomlyó mv. Kraszna vm./, Szent- lászlai /Szentlászló, több helység neve/, Szodorai /Érszodoró k. Közép-Szolnok vm./, Toroczkai /Torockó mv. Torda vm./. Vár hey /Várhely k. Doboka, Hunyad vm./, Z i l a i Z i l a j i /helyi ejtés szerint: Zilaj mv. Közép-Szolnok vm./. 11 /1,26 %/ formálódott - feltevésünk szerint - tájnévből: Árvay /Árva vm./, Csiki /Csik sz./ Erdélyi, Fölföldi, Hunyadi, Moldvai, Murai**Muray /a Mura folyó vidékére való/, Nyiri, So mogyi, Szilágyi, Turóczy. 17 /1,94 %/ eredt né p # nemzetiségnévből. Cseh, Görög, Horvát Horváth, Kozák, Kun, Lengyel, Magyar, Német ^ Néme th, Oláh /foglalkozásnévből is származhat, gondoljunk a vlach pásztorokra/. Orosz, Polyák, Rácz Rátz, Szász, Székely /de számitásba vehető Székely helységnevünk i s /, Tatár, Tót /^Tóth ^Thóth f* Tott ti Tot th, Tö rö k. Nem hagyhatjuk emlitetlen, hogy a felsoroltak között egyik-másik /pl. Orosz, Szász/ a középkorban személynév volt, nem egy utalhat vallásra, felekezeti hovatartozásra i s. Magyar Szatmárban reformátust /magyar templom = református

18 templom/, tót evangélikust, orosz görög katolikust vagy görögkeletit is jelenthet, az utóbbival egyezik meg a rác je lentése is /bár Szatmárban ilyen értelemben nem használják/, így a felsorolt nevek, bár első tekintetre nép-, nemzetiségnévnek tűnnek, másféle magyarázatra is alkalmat adhatnak. Lehet pl. valaki azért Orosz, mert a vallása orosz, azaz görög katolikus, vagy görögkeleti. Lényegesen népesebb csoport a foglalkozás- és tisztségnévből, illetőleg a foglalkozás tárgyára utaló szavakból kialakult vezetékneveké. Ide összesen 88, az összeirás magyar vezetéknevének 10,06 %-a tartozik. Aczé1 Atzél, Ács Áts, Agyé /algyó «->ágyu : ágyuöntő, esetleg Agya Arad megyei község nevéből is magyarázható/ Arany, Asztalos, Bakó /'mészáros', tájnyelvben 'kalapács'/, Baku /'kendertörő vashengere' Uj magyar táj szótár I. Bp / Barkász jtalán a mézárust jelentő barkács tájszóval függ össze, Szinnyei József Magyar táj szótár /továbbiakban: MTSZ / I, Bp. lo "}, Barmos, Bíró, Bodnár, Borbé^ Borbély, Bordás, Borsos^Borsoss, Borzas /borzas«fbodzás: esetleg sörkészitő/, Buzási /a Búzás név -i képzős származéka/, Császár /a császárt szolgálta az ős/, Csaté /íródeák/, Csiszár /fegyverkovács/, Csizmadia, OaJka, Darában rj Pa rabán<v Pa rabant ^ Darabont, Deák, Eötvös, Erdős /erdész, erdőőr/. Esztergaly, Fa ragó, Fazekas, Füsüs, Oereb^ Gerebb/ 'községi előljáró, bíró, soltész' az erdélyi szászoknál/, Ha r i du, Halász, Hegedűs, Huszár, Juhász, Juhos, Ká dér, Kádas, KallósKallós kallózássa3/ = szövettömöritéssel, ványolással foglalkozó^ Kalmár, Kántor, Kardos, Karikás, Katona, Képes, Kerekes, Király, Kotsis, Kovács^ Kováts, Kőmives, Lakatos, Lantos, Maj or, /'majoros, majorgazda'/, Menszáros /mészáros/, Mester /'tanitó'/. Mészáros, Molnár, Nyilas /'nyilkészitő, nyillal felfegyverzett'/. Olvasztó, Pap~ Papp, Pásztor, Pintér, Puskás, Rókász, Roppanté, /'robbantó'/, Seres, Sipos Siposs, Soltész, Sós /sóbányasz, sóárus, sószállitó stb./. Sörös, Sőtér /a német Schwerter-ből, tehát: 'kardos, kardkészitő'/, Sütő /pék/, Szabó Zabó, Szakács^ Sz ok á c s, Szántó, Szekere 3 /esetleg a hasonló helységnévből, ld. Kisszekeres, Nagyszekeres k. Szatmór m./, Szeőcs /szűcs/, Szíj ártó, Szűcs ~ Szüts, Takáts,

19 Talpas /gyalogos, nagylábu/ Tegze *JThegze /'tegzes'/, Tegzi /'tegzes'/. Tőrös tőr = csapda készitő, tőrrel vadászó J, Vadász, Va f jda, Varga Vargha, Varró. Társadalmi /vagyoni/ helyzetre, birtoklásra és egyéb állapotra, utaló szóból 9/1,03 %/ nevünk van: Boldog, Cserős /cserő 'agyagos, löszös föld' - cserős: esetleg ilyen birtokosa, tulajdonosa/, Erdei /erdőben lakó, esetleg erdész/, Gazdag, Kincses ^ Kintses, Módis /módos módis/, Nemes /nemesi kiváltaágban élő, nemeslelkü/, Tusz, /'kezesként őrizetbe vett vagy adott személyv# Vizi /valószinüleg 'viz mellett lakó', 'vizén járó'/. Csupán 4/0,45/ a nemre, életkorra, családi helyzetre utaló szavakból alakult nevek száma. Asszony, Ember, Fiók, Onka /unoka/. 13 /1,49 %/ név hozható összefüggésbe lelki tulajdonságra utaló szóval. Bornemisza, Bus, Ditső, Ferge /'kába, szédült, megkergült'/» 0 ^pó, Kajdása /'kiabáló, nagyszájú' MTSz I /, Keoves^ Keqyess. Peres. Pogány. Pótor /'csavargó, lézengő, lődörgő' MTSZ II CzF. V. 335./ Tolvaj, Vig, Vitéz. Lényegesen több a külső tulajdonságra vonatkozó szavakból keletkezett vezetéknév. Ebbe a kategóriába 34, összeirásunk magyar vezetékneveinek 3,89 % sorolható. Badar, Badar /'szép' MTSz I. 77./, Berze, Cserés, /'csúffá tett' MTSz I. 297./, Csonka, Csontos, Csórja /szláv eredetű, jelentése 'fekete'/. Csöke /'kicsiny, alacsony termetű' MTSz I. 353./ Dali, Eördögh, Fényes, Fodor, Fű rtös, Gerhes, Kis Kiss, Kondor, Kónya /'leko nyuló, kajla fülű'/. Kor /'görbe jórásu, hajlott hátú'/, Kormos, Kövér, Lencsés, Luczás /'mezitelen, csupasz'/. Magas Magos, Nagy, Néma, Potsok /'pocsék, csúnya, rut, undok' MTSz II. 179./, Sánta, Suta /eredeti jelentése 'csonka', csak 1830-tól: 'balkezes'/. Széles, Szijjas /'inas, izmos, vékony'/. SZÍVÓS / ' k i - tartó'/. Torkos, Tömpe /'rövid, széles, kissé pisze orrú'/ Vé Ronv. Egyetlen egy /0,11/ képviseli a számnévből keletkezett vezetékneveket, mégpedig a Száz név /de lehet a Szász tudálékos irása i s. / 15 /1,71 %/ megy vissza a növény- és állatnévre. Bárány /utalhat belső tulajdonságra i s, pl. szelidségre, béketűrésre/,

20 Botz /bocfa 'bodza* de lehet, hogy a Bonifác vagy a Bogdán név becézett alakja/, Czompa fjcompa ** compó /Tinca tinca/ 'apró pikkelyes édesvizi halj. Csuka, Fürgye [fürgye "* fürje /tájszó/j, Garda [garda /Pelecens sultratus/ ' a ponttyal rokon, de kisebb, ezüstös szinü hal'j Kakas ** Kokas, Kancza, Koszta 'gólya' /székely tájszó/, esetleg Konstantin becézett alakjai, Padutz paduc /Chondrostoma nasus/ 'ponttyal rokon szálkás folyami hal'j, Rosa /rózsa/, Sarka Szarka, Torma, Turbuja Tturbolya /Anthriscus/ 'fehérernyős virágzata, tavasszal virágzó erdei növény']], Varjú«Végezetül 29, az összeirásból megismerhető magyar vezetéknevek 3,5 %-a magyarázható egyéb főnévből és melléknévből. Ezek: Bige /bige piga * pige : gyermekjáték, mindkét végén hegyesre faragott fadarab, melyet bottal pattintanak a levegőbe és mint a labdát ütik e l /, Bokor^ Boncz /'comb'/, Czibere, Czövek, Csákány, Fráter /'pappá fel nem szentelt szerzetes', igy foglalkozásnévből eredőnek is tekinthető/, Furkó /'bot végén lévő bunkó'* régiesen: ' r agacsos, keletlen gombóc, kenyér', esetleg a Flórián~FórjánFurián név rövidült -kó képzős alakja/. Hurka, Kása, Kenczes /régiesen: 'dohos, fülledt'/, Kengyel, Kpncz /'bőrös, csontos hús' vagy inkább talán a Konrád név német becézője'/, Korda /' rövidnvelü. kötélből font ökörhajtó ostor'/, Korom, Kortsma t Kotha / 'nagy gyékénynyaláb, mely kötélhez erősitve s a viz felszinén úszva mutatja azt a pontot., amely felé a halászok a hálóval keríteni akarnak'/ Márjás /márjás máriás *Mária képével díszített pénzérme', esetleg: 'szenteskedő, álszent ember'/ Meleg, Ország, Patika, Pigay /bige^piga -i/-y/ képzős alakja/, Sikoj a ^Sikolya /'hóban való közlekedéshez használt lábbeli, sitalp'/, Suba, Sulyj ok Sulyok /'mosáskor ruha verésére használt, nyeles faeszköz'/. Sut Suth ^ Sut t /'kuckó; 'a kemence és a fal közötti hely','a kemence teteje'/, Végh /'falu végén lakó'/, Virág, Zálog. összegezve az adatokat, a magyar vezetéknevekből az alábbi kimutatás állitható össze:

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03.

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03. Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei 2016. December 03. 2012-ben született lány 25m hát 1. Kovács Liszkai Zoé 31.48 2. Párkányi Panna 44.29 3. Pásztor Vanda 59.82 2012-ben született fiú 25m hát 1. Németh

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/C 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név apat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Kaiser János 112 112

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5.

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5. Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Vörös Márk 96 PREG 11,5 2.-3. Mátyás Martin 96 GÉP 11,8 Szakonyi Kristóf 96 GÉP 11,8 4. Horváth Krisztián 96 NLG 11,8 5. Kovács Péter 96 AUSZTRIA 12 6.-7. Hedari Dávid 97 BOLYG

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Budapest Egyetemi Bajnokság 2011 Cs :54 Részidős eredmények OE2003 Stephan Krämer 2007

Budapest Egyetemi Bajnokság 2011 Cs :54 Részidős eredmények OE2003 Stephan Krämer 2007 Lap 1 Férfi (126) 2.9 km 0 m 20 ep 1 935 Kinde Mátyás 14:01 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BME Budapesti Műszaki Egyetem ----- ----- ----- ----- -----

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Dél-Budapesti Döntő eredménylista

Dél-Budapesti Döntő eredménylista Dél-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) Nem volt nevező Nem volt nevező 2. korcsoport ( B kategória) 1. Kollár Tamás Weöres Sándor Általános Isk. 2. Urbán Kristóf Őrmezei Általános

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1988. augusztus 27., szombat 10 óra Pontverseny eredménye: 1. Budapest 2. Pest megye 3. Szolnok megye 4. Békés megye 5. Hajdú Bihar megye 6. Heves megye 7.

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben