NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ 1809. ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN"

Átírás

1 KÁVÁSSY SÁNDOR: NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN 1 Az évi II. és III. törvény alapján januárjában és februárjában Szatmárban is nagyszabású lajstromozás keretében irtok össze a megye nemességét. Nem lehet feladatunk e helyen a lajstromozás részletes ismertetése, csupán röviden utalunk rá, hogy a nemesség minden rétegére kiterjedt,, az elvi egység, a háznép vagy háztartás /fomilia/ volt, és hogy feljegyzendőket három rovatba irták, mégpedig: 1. Neve a helységnek, házigazdáknak, gazdasszonyoknak, azok fiainak és árváknak, 2. Ideje, korossága, 3. A felirt személyek állapotja és egyéb megjegyzésre való környülállásai. Az első rovatba a helység neve alá sorszámozva, korabeli magyar helyesírással, a magyar névhasználat rendje szerint a házigazdáké gazdasszonyok /háztartásfők/ nevét irták. Leggyakrabban csupán a vezeték- és keresztnevet, de sokszor mást is. A név elé következetesen nagy kezdőbetűvel a nemgsi elönevet /predikátumot/, máskor a ragadványnevet, a név elé vagy utón a különféle megkülönböztető szerepű névszerü szókat /ezek re még visszatérünk/, mindenkor a név után és csakis jobbfajta nemeseknél az úr_ vagy asszony szót / pl. Iklódi László úr, Bekai Andrásné asszony/, a még. előkelőbbeknél a kijáró cimet és rangot /pl. nagyméltóságú Hajnácskői és Hernádvecsei Wéchey Miklós báró, nemes vármegyének főispánja/. A nemes házigazdókkal és gazdaasszonyokkal egy sorban kerültek az összeírásba lánykori és asszonynevükön a nem nemesekhez férjhez ment lányok és asszonyok is /pl. Török Sára adózó Szentmiklósi Ferenc né/. Ha volt a háznál 15 éves, vagy annál idősebb nemesi jogállású fiu, vagy férfi, a házigazda vagy gazdaasszony neve alá azok kere sztnevé t is odaírták. A második, t i. az életkorra vonatkozó rovatot csak a férfiaknál töltötték k i. A legtöbb feljegyzés - a dolgok természetes rendje szerint is - a harmadik rovatba került. Ide irták az összeirottakra, mindenekelőtt' a házigazda, vagy gazdaasszony helyzetére, körülményeire, tár-

2 sadalni és egyéb viszonyaira leginkább jellemző adatokat. Pl. a családi állapotára, foglalkozására, birtokára vagy a birtoklás módjára, a nemessége valódi vagy kétes voltára, stb. utaló feljegyzéseke t. A lajstromozás nyomán tekintélyes, 12 kötetre terjedő, magyar nyelvű felvétel készült. Az egyes kötetek egy-egy alszolgabirói járás /circulus/ anyagát tartalmazták, és összesen 5800 háztartást vettek nyilvántartásba. Mint a legtöbb feudál i s összeirás, természetesen ez nem kifogástalan, hibátlan munka. Jóllehet a megye alapos, gondosan kimunkált végrehajtási p utasításokat adott az összeírok kezébe, korántsem érezte minden bizottság kötelességének, hogy pontosan kövesse a kiadott rendelkezéseket. így aztán vannak lelkiismeretesen vezetett, részletes feljegyzéseket tartalmazó ivek, illetve kötetek, és vannak csak éppen, tessék-lássék kiállítottak. Ám a mégoly gonddal vezetett kötetek sem mentesek a hibáktól. Számos hibalehetőséget rejtett magában az összeirás módszere, a bemondós alapján, sebtében történő lejegyzés /félrehallás, tollhiba, stb./. Hasonlíthatatlanul nagyobb fogyatékossága az összeírásnak, hogy - nem tudni mi okból - egyes helységek teljesen kimaradtak. 22 Szamosközben fekvő helységnek /Atya, Csegöld, Dara, Egri, Gacsály, Garbolc, Géc, Homok, Kishódos, Kispeleske, Lázári, Méhtelek, Mikola, Nagyhódos 1, Nagypeleske, Pete, Pusztadaróc, Rozsály. Sár, Sima, Szárazberek, fiszatelek/ pl. semmi nyoma a felvételben. Tetézi a nehézségeket, hogy a nagybányai járás első circulusában lévő 32l háztartás adatait tartalmazó kötetnek időközben nyoma veszett:, s az eredeti 12 rész helyett ma csak 11 áll a kutatás rendelkezésére. Habár az összeirás forrásértéke ennek következtében súlyos csorbát szenved, a fennmaradt kötetek igy i s, hiányaikkal, fogyatékosságaikkal együtt is, becses, sokoldalúan hasznosítható forrásai a szatmári nemesség tö rténetének, 3 Jóllehet az összeirás minden nemesi rétegre kiterjedt, eleve se irtak össze mindenkit, tovább szűkítik a kört a j e l zett foghíjak és hiányok. A rendelkezésre álló 11 rész végeredményben 5479 háztartás tanulmányozására nyújt módot. Ám a bejegyzett nevek igy is oly tömeget alkotnak, hogy csupán a házigazdák és gazdaasszonyok /háztartásfők/ és a velük együtt felvett, nem no-

3 mesékhez férjhez mentek nevének megvizsgálására vállalkozhattunk. A vizsgált nevek száma igy sem csekély: 5479 házigazda és gazdaasszony ós 65 nem nemesemberhez férjhez ment lány és asszony neve, illetve tovább részletezve, 5544 vezeték - és /miután egy esetben elmulasztották a keresztnevet f e l i r n i / 5543 keresztnév, összességében név. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a tanulmányozásra módot nyújtó 5479 háztartásban - számításaink szerint lélek élt, mindez nem kevesebbet, mint azt jelenti, hogy a megye ekkor - ugyancsak számításaink szerint főre tehető népességéből 12,31 % vezetéknevét vizsgáltuk meg. Ez pedig már olyan nagyságrend, amely mélyebb tanulságok levonására is alkalmas lehet. Általános érdekű adatként kell még elmondanunk, hogy a tanulmányozott 5544 név viselője között 4902 /88,42 %/ volt férfi, 642 /ll,58 %/ nő. A nők körében 3 /0,46 %/ hajadon, 571 /89,4l %/ özvegy és 65 /1Q,12 %/ adózó felesége, azaz nem nemesember asszonya. Előre kell bocsátanunk végül, hogy a neveket mindig abban az alakban vizsgáljuk, ahogyan az összeírásban található. E teljesen természetes és magától értődő tényt azért kell röviden szóba hoznunk, mivel az összeírásban hallomás alapján bejegyzett forma nem mindenkor és nem szükségszerűen esett egybe azzal, ahogyan a famíliák és ezeken belül esetleg az egyes egyének használták, pláne irták nevüket, még akkor sem, ha feltesszük, hogy az összeírok müveit, a kor névhasználati szokásait jól ismerő és a tájon ismerős emberek voltak. Legkézenfekvőbbnek az tetszett, ha a fentiekben már érintett elemek közül előre a névszerü szavakat vesszük és célunkhoz képest talán kitérőt téve, először ezekkel végzünk. Körükbon az összeírás alapján a következő f e l : "bokrokra" figyelhetünk a / " Üiü* amely i f., i f i. és ifjú alakban is szerepel, pl.: i f. Pályi Szabó Mihály /Szamosujlak/, i f j. Mándi Beke Ferenc /Cseke/, ifjú Mándi László /Borzova/ - i f j abb, pl.: ifjabb Kincses Ferenc /Nagypalád/ - legifjabb /legif1. alakban i s /, pl.: legifj. P. Szabó István /Mátészalka/, legifjabb Szondi Ferenc /Nyirmegyb/ - idősebb, idősb /idősbb/, rövidi tve : id., pl. : idősebb

4 Erdei János /Gencs/, idősb Literáti József /Cégóny/, id. Tar István /Fehérgyarmat/, c/ - Közép, pl.: Közép Sághi Mihály /Gencs/, - Középső /röviditve: Köz./, pl.: Középső Simon Dános /Királydaróc/, Köz. Ari Ferenc /Uszka/, - Középszerű, pl.: Középszerű Riskó György /Domahida/ d/ - öreg /röviditve: ör./, pl. öreg Mándi László /Borzova/, Ör. Pályi Szabó Mihály /Szamosujlak/ - öregabb, ö régebb,ppl. : Öregb Oarabán János /Réz te lek/, öregebb Barbus János /Borhid/ " legöregebb /röviditve: legör./, pl.: Legöregebb Bakos István /Kocsord/, Legör. Drágus Péter /Nagykároly/, e/ özvegy, özvegye /röviditve: özv./, pl. : özvegy Nagy Józsefné Aszalai Mária /Botpalád/, gróf Korrds Klára gróf Teleki Tamás özvegye /Nagybánya/, özv. P. Szabó Sándorné /Mátészalka/, f/ néhai, pl. néhai Költsey Bálintné Jármy Sára /Cseke/. Az idézett szavak helyesírása korántsem egységes, írják kisbetűvel, nagybetűvel vegyesen. Mégis megállapítható, hogy a Köz., Középső, Középázerü lejegyzése véletlenül sem történik kisbetűvel. Helyük mindig a név előtt van, egyedüli kivétel az özvegye, ez mindig a név után áll, az özvegy /özv./ viszont következetesen a név előtt. Magyarázat nélkül is világos, hogy a fenti szavak általában akkor társultak a névhez, ha egyugyanazon vezeték -és keresztnévvel egynél több személy élt a közösségben. Az összeírás időpontjában Nagykároly nemessége körében pl. három ürágus Péter volt, a legfiatalabb 18 éves, a következő 24, a harmadik 40. Az összeírásban Drágus Péter, Ür. /Öregebb/ Drágus Péter ós Legör. /Legöregebb/ Drágus Péter néven találjuk őket. Hasonló volt a helyzet Királydarócon, i t t szintén hárman viselték a Simon János nevet. A legfiatalabb, azaz 30 éves Ifjú Simon János, a 45 éves Középső Simon János, a 60 éves öreg Simon János névvel szerepel az összeírásban. A megkülönböztetés ilyen vagy ezzel megegyező formájára más helységekben is fel lehetett figyelni. /Pl. Domahidán, Uszkán./ Nehéz eldönteni, vajon csu-

5 pán az ősszeirói gyakorlatban szokásos megkülönböztetésről van-e szó, vagy magéban a közösségben is igy éltek-e a felsorolt, illetve a hasonló nevek. Ellenőrzésképp érdemesnek látszott, hogy az életkorra vonatkozó adatok értékeléséből vonjunk le következtetést. Az ifjú megkülönböztetéssel élők /132 fő/ körében 20 éves volt a legfiatalabb, 65 a legidősebb, a kiszámítható életkori átlag: 34 óv. Az ifjabb megjelöléssel nyilvántartottak /13 fő/ sorában 23 éves volt a sornyitó, 56 a sorzáró, átlagéletkoruk: 36 óv. A négy legifjabb a 16. és a 36. életév között állt, átlagéletkoruk kereken 25 óv volt. A közép, középső, középszerű jelöléssel felvettek /8 fő/ közt 30 éves volt az első, 66 éves az utolsó, átlagéletkoruk: 49 év. Az idősebb, idősb különbségtétellel szereplő /38 fő/ élén 26 éves egyén állt ós egy 90 éves zárta a sort, átlagéletkoruk 53 év volt. Az Öreg, öregebb, legöregebb jelzéssel illetett egyének /108 fő/ sorában 32 éves volt a legifjabb, 94 a legöregebb, átlagéletkoruk pedig 56 év. Elgondolkodva a felsorolt adatokon, ugy tűnik, hogy i t t döntően és elsősorban nem az összeirók által alkalmazott megkülönböztetésekről van szó, az összeirottak a bejegyzett névvel éltek a maguk közösségében s a nevükhöz fűzött nóvszerü szavakat egész életükön át viselték, lakóhelyváltoztatáskor pedig -minden valószínűség szerint - uj közösségükbe is átvitték. Mi magyarázná különben, hogy valaki 65 éves korában is if,ju Petrik Ursz maradjon? A felsorolt adatok az ilyesfajta megkülönböztetés gyakoriságára is tanulságosak lehetnek. Világos pl., hogy az összeírás tanúsága szerint a leggyakoribb névszerü szó Szatmár nemessége körében az i f j u volt, hiszen - mint láttuk esetről van tudomásunk. Ha ehhez még a "bokor" többi tagjait /ifjabb, legifjabb/ is hozzávesszük, 149-re emelkedik az ismert esetek száma. 108 esettel második helyen az Ö reg, örégebb áll, ezekhez képest már ritkának mondható az idősebb ós az idősb révén történő megkülönböztetés /38 eset/, és egészen ritka a közép, középső, középsze rü ilyen értelemben vett használata, amire csak nyolc izben van példa. Jóllehet egyértelmű ós nagyjában - egészében tisztázottnak tekinthető az általunk talált nóvszerü szavak funkciója, vannak jelek, amelyek arra látszanak utalni, hogy az ilyesfaj-

6 ta szavaknak alkalmasint más szerepe is lehetett. Gencs községben pl. a 14 háztartást magába foglaló Csomay - nemzetséghez tartozó házigazdákat és gazdaasszonyokat a következő bejegyzésekkel találjuk: 1. Idősebb Csomay András 37 éves, 2. Csomay Dániel 31 éves, 3. Csomay Ferenc 60 éves, 4. Csomay Gábor 31 éves, 5. Csomay György 43 éves, 6. Csomay Oános 40 éves, 7. Csomay Oózsef 43 éves, 8. Csomay László 45 éves, 9. Csomay Mihály 35 éves, 10. Csomay Mózes 61 éves, 11. Idősebb Csomay Pál 54 éves, 12. Ifjú Csomay Pál 33 éves, 13. özv. Csomay Györgyné, 14. özv. Csomay Oákobnó. A két Csomay Pál esetében érthető és világos a megkülönböztetés, de mj 1 kezdjünk a 37 éves Idősebb Csomay Andrással, akiről az összeírásból tudjuk, hogy három mostoha gyermek apja. Megengedhető, hogy neki is volt ifjú, vagy ifjabb András nevü párja, aki azonban az összeirás időpontjában már nem élt, viszont az is feltehető, hogy azért volt Idősebb Csomay, mert ő ós házanépe képviselte a Csomay-nemzetség idősebb ágát. Hasonlót figyelhetünk meg az ugyancsak Gencsen honos Simay-nemzetség névanyagában. íme: 1. Simay András 57, 2. ifjabb Simay István 52 /!/, 3. öreg Simay István 46, 4. Simay Mihály 38 éves. Itt is lehetséges, hogy az ifjabb és öreg megkülönböztetés a nemzetség két ágára utal. A kérdés gondos genealógiai vizsgálatot igényel. Tartózkodva tehát a határozott állásfoglalástól, egyelőre pusztán a probléma jelzésére szoritkozunk. Dolgozatunk tárgyára térve önmagától adódott, hogy az öszszeirásban szereplő neveket először is az elemek száma és minősége szempontjából vegyük vizsgálat alá. Ennek nyomán arra a végeredményre jutottunk, hogy az 5544 név körében 3 /0,05 %/ volt ötelemü, 197 /3,56 %/ nógyelemü, 130 /2,24 %/ háromelemű és 5214 /94,05 %/, tehát a döntő többség, kételemű. Az ötelemü névvel bejegyzettek kivétel nélkül nem nemesekhez férjhez ment lányok és asszonyok voltak, akiket nemesi mivoltukra való tekintettel lánykori- ós asszonynevük egyidejű feltüntetésével vettek nyilvántartásba. A három ötelemü név a következő: 1. Török Zsuzsanna adófizető Nagy Pál Sándorné /Bére/, 2. P. Szabó Mária adózó Czine István felesége, 3. P. Szabó Zsuzsanna adózó Gál Mihály felesége. A nógyelemü névvel összeirottak két kivétellel /erre még

7 visszatérünk/ szintén nők voltak. Az idetartozóknak már csak kisebb részük volt "adózó feleség", a többség a r.emes özvegyek közül került k i. Mig az előbbieknél, t i. az adózó feleségeknél első helyre következetesen a nemesi /tehát a lánykori/ nevet irták ós csak ezutón a nem nemesembertől származó asszonynevet, az utóbbiaknál általában inkább forditva, az asszonynevet követte a lánykori név. Pl. Bihari Balázsné fekete Erzsébet /Nagyar/, vagy: özv. Kövér Jánosné Nyilas Erzsebet /Tiszabecs/ özvegy Fábián Jánosné Mátyás Éva /Kölese/, stb. Nehéz szabályt állitani, de összeirásunkból az tűnik k i, hogy a nemes nő, legalábbis az országnak ezen a táján, különösen, ha nem nemeshez ment feleségül, a hivatalos használatban /valószínűleg azon kivül i s / házasságkötése után is megtartotta lánykori /nemesi/ nevét, illetve férje nevével együtt használta. A nemes özvegyek névhasználata, t i. az asszonynévvel együtt számos alkalommal feltűnő lánykori név viszont azt látszik megerősíteni, hogy a lánykori név megtartása korántsem korlátozódott csupán a nem nemesekkel kötött házasságokra. A kérdés ezúttal is beható vizsgálatot igényel, a végkövetkeztetés csak több összeírás tanulmányozása, egybevetése alapján vonható le.. A kivételként jelentkező nevek egyike Hajnácsköi és Hernádvecsei Wéchey Miklós bárónak, a megye akkori főispánjának neve. Négyelemüsóge - mint látható - a kéttagú előnévből adódik, idéznünk is ezért érdemes, mivel az egyetlen kéttagú predikátummal felvett név összeírásunkban. A háromelemű nevek közt legnagyobb számban /100/ azokat találtuk, amelyek előnévből, vezeték- és keresztnévből tevődtek össze. Pl.: Géresi Balogh János /Hodász/, Ónodi Furkó István /Kölese/, Rápolti Bene János /Csengerujfalu/, Vásárosnaményi Eötvös Sándor /Nagybánya/ stb. Nem érdektelen megjegyezni, hogy az előnévvel összeirottak sorában feltűnően sok a Nagy és a Szabó. A Nagy vezetéknevet pl. a következő előnevekkel találhatjuk: 1. Ajtai Nagy, 2. Bárdosi Nagy, 3. Bélteki Nagy, 4. Csati qlczi Nagy, 5. Debreczeni Nagy, 6. Jándi Nagy, 7. Kállai Nagy, 8. Mlkepércsl Nagy, 9. Rápolti Nagy, 10. Radnóczi Nagy, 11. Sarkadi Nagy. 12. Surónyi Nagy, 13. Szödényi Nagy. Az előnév nem

8 ritkán rövidítéssel fordul elő. Pl. M. Nagy István /=Mikepércsi Nagy István/ /Tyúkod/, P. Szabó Ferenc /=Pályi Szabó Ferenc/ /Mátészalka/ stb. Arra is van példa, hogy az előnevet irják ki és a vezetéknevet röviditik. Pl.: Inántsi P. Jánosné /=Inántsi Pap Jánosné, Zsarolyán/. Az Inántsi Pap-utódok ma Inántsynak irják és mondják magukat, anélkül, hogy elhalványult volna az emléke, hogy ők valaha Inántsi Papok voltak. Az öszszeirás tehát épp azt a szakaszt mutatja, amikor az előnév már útban van afelé, hogy vezetéknévvé váljon. A háromelemű nevek másik, az előbbinél lényegesen kisebb /összeirásunkban mindössze ;.:'> tagból álló/ csoportját alkotják azok a nevek, amelyekben lagadványnév társul a vezeték - és keresztnévhez. A ragadványneveket - legalábbis az összeírás szerint - előnévszerüen használják, mindig elől áll és nagybetűvel irják. Pl.: Aczé1 Nagy István /Cseke/, Hajós Nagy András /Nagykároly/, Hebe Fábián János /Bagos/, Juhász Pap Péter /Pátyod/, Kis Gál János /Kántorjánosi/, Orosz Pap János /Körtvélyes/, Sánta Bakos László /Kocsord/, Vajda Paál János /Lúgos/ stb. Mindössze négyszer bukkantunk olyan összetételre, amikor a három elem a vezetéknévből és két keresztnévből adódott. Pl.: Györfi István Mihály /Dobra/, Vezendi József Bertalan /Gencs/. Egyetlen alkalommal tűnik fel olyan név, amelyben a három elem a férj -né képzős vezetéknevéből és a leánykori névből állott össze, ez pedig: Schullerné Kállai Erzsébet /Fehérgyarmat/. Nem mehetünk tovább anélkül, hogy meg ne jegyeznénk: a háromelemű nevek száma, különösen az előnevekkel bővitetteké, jóval nagyobb lehetett a valóságban, mint amennyit az összeirás alapján tudunk kimutatni. Más egykorú forrásokban /pl. a nemesi közgyűlésekről- felvett jegyzőkönyvekben/ úgyszólván tömegesen jönnek elő a predikátumok azok előtt a nevek előtt is, amelyek polgári egyszerűséggel szerepelnek az összeírásban. A hivatkozott források mindenesetre arról győznek meg, hogy az előnév használata meglehetősen népszerű volt a megye nemessége körében, másfelöl, hogy az előneveket, különösen az előkelőbb nemesekét, jól ismerték. Arra lehet gondolnunk, hogy az összeirók munkamegtakarítás céljából hagyták el az előneveket, illetve csak ott ós olyankor jegyezték fel, ha arra valamilyen különleges ok /pl.

9 a személyazonosítás/ folytán volt rá szükség. Itt jegyezhetjük meg, hogy a neveket teljesen kiforrott, szilárd alakban mutatja az összeírás. Bizonytalanságra, vagy annak jeleire csupán két név tekintetében figyelhetünk f e l. A Nagybányai járáshoz tartozó Patóházán jegyeztek be Dánn alias Méhes Timofi névvel egy házigazdát és Dánn alias Méhes Tóqyer néven egy másikat, aki minden valószínűség szerint az előbbi testvére, vágy más rokona volt. A Nyiri járásban Császárin fordult elő.még, hogy egy taksás telken lakó nemesember Godácal és Vasay néven volt ismert a községben, és ezért őt Godácsi v. Vasay László néven vették fel az összeírásba. /Az egyöntetűség kedvéért a továbbiakban mint Dánn és Godácsi nevüekkel számolunk velük./ Az is magától értődött, hogy az eddigieket folytatva a nóyegyezések és - azonosságok alapján számláljuk meg, hány alapnévre mennek vissza az összeírásban szereplő vezeték - és keresztnevek. Ezt elvégezve az a végeredmény jött ki, hogy az 5544 vezetéknév 1021, az 5543 keresztnév pedig 139 névre redukálható. A vezetékneveket tanulmányozva mindenekelőtt arra figyelhetünk f e l, hogy két fő csoport különül el, a gyakori és a ritka nevek, anélkül persze, hogy éles határvonalat lehetne húzni köztük. Mégis, abból kiindulva, hogy ritka, amiből kevés van, illetve kevésszer fordul elő, gyakorinak azokat a vezeték neveket vettük, amelyekkel kettőnél több háztartásban éltek, ritkának /a szó szigorú értelmében/, amelyeknek csak egy, legfeljebb két háztartásban voltak viselői. így haladva végig név sorunkon, 452-őt /44,27 %/ találtunk gyakorinak és 569-et /55,73 %/ ritkának, azaz egy vagy két háztartásban előfordulónak. A gyakoriságnak természetesen különböző fokozatai állapíthatók meg. Adatainkat mórlegelve úgy tünt, hogy az általunk tanulmányozott vezetéknevek három csoportba foghatók: 1. a gya kori, 2. a közepesen gyakori vagy gyakoribb és 3. az igen gyakori vagy leggyakoribb nevek csoportjába. Gyakorinak azokat a vezetékneveket véljük, amelyek legalább 3, legfeljebb 14 háztartósban használatosak, az utóbbiak egyenként 0,25 %-kal részesednek a háztartások összességéből, s ez az érték alkalmas arra, hogy lezárja az elő csoportot. Innen elindulva logikus-

10 nak tetszett, hogy a következő csoport is egységnyi értékkel, illetve értéknél érjen véget, igy vontuk meg ott a határt, ahol éppen 0,50 % volt a vezetéknevek egyenkénti részesedése a háztartások összegéből. A közepesen gyakori vagy gyakoribb vezetéknevek közé tehát azok kerültek, amelyekkel legalább 15, legfeljebb 27 háztartásban éltek. Kézenfekvő volt, hogy igen gyakorinak ezek után már csak azokat a vezetékneveket tekinthetjük, amelynek fél százalék fölött van az egyenkénti részesedése a háztartások végösszegéből. Ebbe a csoporta igy csak azokat a vezetékneveket sorolhattuk, amelyekhez legalább 28 háztartás tartozott. A leggyakoribb vezetéknevek a gyakoriság sorrendjében a Nagy, Szabó >^Zabó, Pap Papp, Balog ébalogh, Kovács ^ Kováts, Kis f Kiss, Varga r* Vargha, Thóth ^ Tót ^Tóth ^ Tott ^Tot th. Szűcs Szüts, Fábián Fábj án, Szilágyi, Katona, Mándi ^Mándy, Bakos, Drágos ^ Drágoss ^ Dragus ~ Drágus, Veres ^Veress, Donka ^Dunka, Farkasa Farkass, Vaj da, Pintye, Horvát^Horváth voltak. Nem érdektelen az arányok érzékeltetésére elmondanunk, hogy pl. a Szabó nevet 52 helységben 188 háztartásban 817-en viselték. Ez a háztartások 3,43, az általam kiszámitott nemesi népesség 3,85 %-át jelentette. Nagy nevüek 54 helységben szintén 188 /3,43 %/ háztartásban 712 /3,36 %/ voltak. Pap^Papp névvel 55 helységben 137 /2,47 %/ háztartás 525 /2,47 %/ tagja élt. Balognak *J Baloghnak 32 helységben 88 /1,60 %/ háztartásban 314 /1,48 %/ egyént hivtak. Az ugyancsak népszerű Kovács ~* Kováts név 32 helységben 86 /1,56 %/ háztartás körében divatozott és összesen 318 /1,50 %/ személy viselte. A Kis ^Kiss név már csak 26 helységban -60 /1,09 %/ háztartásban 234 /1,10 %/ személynek volt a neve. Varga «v Vargha nevüek 19 helységben 58 /1,05 %/ háztartásban 23l-en /1.09 %/ voltak. Mig a leggyakoribbak körébe 21, tehát az alapnevek 2,05 %-a tartozott, a gyakoribb vagy közepesen gyakori vezetéknevek sorába már lényegesen többet, 67-et számithattunk, ami az alap nevek 6,56 %-át jelenti. Ebbe a kategóriába - csak példaképp emlitve - az olyanforma nevek tartoztak, mint a Barbus, Márton PálM Páll, Boros, Györf i r^györf f y, Osváth, Tö rök stb. Ismét

11 csak az arányok szemléltetésére legyen szabad utalnunk rá, hogy a Márton nevet pl. 7 helységben 27 /0,48 %/ háztartás 91 /0,42 %/ tagja viselte. Makai/i/Makay névvel 8 helységben 17 /0,3Q %/ háztartásban 73 /0,34 %/ egyén élt. Varjú névre 2 helységben 15 /0,27 %/ háztartásban 50-en /0,23 %/ hallgattak. Az egyszerűen csak gyakorinak mondott nevek, köre már meglehetősen szóles, számitásaink szerint ide 365 vezetéknevet, az alapnevek 35,74 %-át lehetett vennünk. Az e csoportból találomra kiválasztott Végh név pl. 7 helységben 11 /0,20 %/ 50 /0,23 %/ tagjának volt neve. Bornemiszák 3 helységben 7 /0,12 %/ háznép 23-an /0,10 %/ voltak. Melich Dános emlékeztet rá, hogy az azonos vezetéknevüek régen általában, illetve a legtöbbször egy őstől való leszármazottak voltak, ós igy a vezetéknév nemzetségnév /nomen gentilícium/ is lehet. 4 A gyakori nevek tanulmányozásának korántsem csak a névtudomány szempontjából van nagy, esetenként kiemelkedő jelentősége, jól hasznosíthatja az ilyen vizsgálódások eredményeit pl. a társadalomtörténelem és a genealógia müvelője i s. Nem kétséges például, ha annak kívánunk nyomába eredni, melyek voltak egy-egy táj, vagy más területi egység nemesi nemzetségei, először is a gyakran előforduló, tehát nőnem gentilicium számba vehető nemesi vezetékneveket kell felderítenünk. A ritka, tehát csak egy-két háztartás tagjaitól viselt vezetéknevekkel ezúttal nem foglalkoznánk részletesebben. Csak példaképp utalunk rá, hogy az olyan neveknek, mint az Aczél^ Atzól, Aqyó, Aj tay. Bajra, Barkász, Csigay, Daxner, Gerhes, I saák AJ Isák, Kancza, Kendi, Paku, Salay/v Sallay, Sőtér stb. két háztartásban voltak viselői, csak egy háztartás révén voltak ismertek az Abos, Andó, Asszony, Bárány, Bogyó, Bokor, Czente, Czeródi, Cserés, Csonté, Dant s, Furkó, Gabányi, Geöcze, Hagara, Hurka,, Dárdán, Kalifái, Laskay, Marj ás, Onka, Pigay, Potsok, Szártori, Tyiká r, Vennes, Zondok, Zsu rzsa. A gyakori ós ritka nevekhez hasonlóan, nehézség nélkül választhattuk szét a magyar /illetve magyar névadással/ és a nem magyar /illetve nem magyar névadással/ keletkezett veze-

12 tékneveket. Megállapításunk szerint a 1021 vezetéknév közül 875 /85,61 %/ volt magyar, 139 /13.71 %/ nem magyar és 7 /0,68 %/ számunkra megfejthetetlen, ilyen értelemben ismeretlen erede tü - Rátérve a magyar /illetve magyar névadással keletkezett/ vezetéknevekre, nem mulaszthatjuk el előrebocsátani, hogy osztályozásuk, csoportosításuk, magyarázatuk korántsem egyszerű, vagy könnyű. Oól ismert, hogy.a névadásnak számos indítéka, mitivuma lehetséges; nehéz megtalálni a legfőbbet, a legdöntőbbet, kiválasztani a legodaillőbbet és ez természetesen nem is mindig sikerülhet. Vegyük pl. az anyagunkban is előforduló Kávási nevet. Úgyszólván kapásból vághatjuk rá, hogy helységnévből -_i képzővel keletkezett, ami valószinüleg igaz i s, hiszen Kávás kettő is volt a régi Magyarországon, egyik Zalában, a másik Közép-Szolnok vármegyében, Ady szülőfalujának tőszomszédságában. Ám ennél csak a felületes gondolkodás állapodhat meg minden további nélkül. XII. századi oklevélben /a Bakonybéli Apátság jószágainak évi összeírásában/ Kauas alakban mint személynévvel találkozunk a Kávás névvel /Wenczel Gusztáv: Árpádkori uj okmánytár I. Pest, /, az is lehet hát, hogy személynévhez járult az -i_. Ellenvethető, hogy az ilyen tipusu nevek döntő többsége helységnévből keletkezett, ós igy az jár helyes nyomon, aki az első felfogást vallja. Mi van azonban, ha épp ez a kivétel /!/. Nyilvánvaló, hogy a például hozott név igy i s, ugy is magyarázható, a valószerűbb kétségkívül az első származtatás, mégis konkrét esetben, hogy ki visel a hivatkozott névvel nevezettek közül helységnévből származót, és ki személynévből eredőt, egyedül a geneológia döntheti el. /Igen, a genealógia, amelynek figyelembe vétele nélkül, a tisztán nyelvi adatokra építő vizsgálatok legfeljebb a velószinüséget jelezhetik./ Más neveknél sem ritka a két-három kézenfekvő magyarázat, ami nem kis mértékben neheziti a besorolás munkáját. Sulyosbitja a helyzetet, hogy e sorok irója nem nyelvész, mégkevésbé névtudós. Mi sem áll hát távolabb.tőlünk, mint az, hogy a következőkben adott beosztásnak, illetve magyarázatoknak valamiféle kizárólagosságot, "csalhatatlanságot", vagy más efélét tulajdonítsunk. Munkánk szerény kezdet.

13 a lehetséges megoldások egyike csupán, szempontokat - akarva, nem akarva - természetesen ad az ilyen és hasonló vizsgálatokhoz, ezek azonben senkire se "kötelezők". Ugy vélem, stilszerü, ha első helyen azokkal a vezetéknevekkel foglalkozunk, amelyek alakilag ősi nemzetség - és tisztségnevekkel mutatnak megegyezést és hihetőleg azokból is származnak /illetve származtathatók/. Feltevésünk szerint ilyen az Összeírásban mindössze 8 van. Ezek: Abos, Balogh Balogh, Bán ^Bánn, Barcza, Csáki, Kende, Korpás, Költsey. Nem kétséges, akad köztük, mely helységnévből is könnyűszerrel vezethető le /adattárunkban ezért közöljük következetesen a számításba vehető helységek nevét/, mégsem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy nem helységnévből, hanem közvetlenü1 nemzetségnévből erednek. Feltevésünk helyes vagy helytelen volta felől a fentiekben már emiitett genealógia mondhatja ki a vógsó szót. Ehhez mindenesetre lényegesen többet kell tudnunk a magyar nemzetségekről /a honfoglaláskoriakról csakúgy, mint a későbbi nemesi nemzetségekről/, mint amennyit ma tudunk. Ha a Költsey nevet vesszük, azt látjuk, hogy között kelt oklevélben Culcey éviben Kulchey /Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp , /, Anonymusnál Colsoy /helyes olvasta Kálmán Béla szives közlése szerint: KölcsÖj*j Kölcsöi/ alakban fordul elő /Anonymus: Gesta Hungarorum Bp Hasonmás 4. 1./. Az első két esetben személynév /bár eldöntendő, vajon adott-e az egyház ilyen nevet, tehát valóban személynóv-e/, Anonyrusnál viszont egyértelműen nemzetségnév 1181-ben tűnik fel /amennyiben helyesen értelmezzük az ismét emiitett, Maksai Ferenc szerint "többszörös utánmásolásban fennmaradt ós néhányszor kimutathatóan torzitó" oklevelet/, Kelchei alakban a Kölese /tájaiasan: Kőcse/ falunév is /Szentpétery Imre: i.m /. /Kölese elődjének Maksai a hivatkozott oklevelében szereplő Gebusa prédiumot tekinti és szerinte a Köcse falunév tulajdonképp csak jóval később, a pápai tizedjegyzékekben szerepel. Maksai Ferenc: A középkori Szatmár megye. Bp /. Egybevetve az adatokat, a leghatározottabban állithatjuk, hogy a Culcey<v Kulchey*s Colsy személy-, illetve nemzetségnóvből alakult ki a Kelchei rv/ Kulchey ^ Kwlche, /1344./ falunév, és nem forditva, a továbbiakban pedig

14 párhuzamosság figyelhető meg a Költsey nemzetség- és Kölese falunév között. /A Kölese falunév alakváltozataira Maksaí i.m. mellett ld még: 1. Vatikáni magyar okirattár. Első sorozat első kötet. Pápai tizedszedők számadásai Bp , 2. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Bp , 3. Szatmár vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu Bp. é.n / Bizonyosak vagyunk felőle, hogy a felhozott példa korántsem egyedi. Továbbá pusztán logikai alapon fontolgatva a dolgokat, nehezen képzelhető pl., hogy a Szatmárban oly nagyszámban élő Balogok valamennyien onnan kapták volna a nevüket, hogy a/ az ős Balog nevü helységből származott, vagy hogy b/ 'balog', azaz balkezes lett volna. Nyilván ilyenek is vannak, mégis megengedhetőnek kell tartanunk, hogy legalábbis részben, annak köszönhetik nevüket, hogy az előd valóban a hirneves Balog-nemzetséghez tartozott, vagy ugy, mint a nemzetség vérszerinti tagja, vagy ugy mint szolga, cseléd és igy ragadt rajta a név. Következő csoportba - Pais Dezső Régi személyneveinek jelentéstana /Bp / c. munkája segitségével - az esetleg ősmagyar kori személynevekből származtatható vezetékneveket vettük. Feltevésünk szerint az összeirásban 39, a magyar vezetéknevek 4,46 %-a ilyen. Ezek a következők volnának: Babb, Bata ~ Bat ta, Battó, Bolya, Boros, Béta, Czente, Csontó, Csorba, Csőkör, Dormá n. Erős Erőss, Farkas^ Farkass, Fehér, Fejér, Fekete, Finta, Gyenge, Kánya, Kósa, Körő, Medve, Nyúzó, Pató, Süldő, Süllei, Szép, Szina, Szintai^ Szintay, Szobonya, Szőke, Tar, Tarka, Vas^ Vass,, Venne s. Veres ^Veress, Vö rö s, Zoltai. Nem vita tárgya, hogy a felsoroltak közül nem egy osztható be más csoportokba i s. A Fehér, Fekete, Szőke pl. a külső tulajdonságokra utalók közé. Kánya, Medve az állatnévből eredőhöz, a Vas a foglalkozással-mesterséggel kapcsolatos szókból keletkezhettekhez, és igy tovább. Mégis ugy véljük, indokolt kiemelnünk ós a további kutatás figyelmébe ajánlani e neveket. Bármi legyen is a végeredmény, a levonható tanulságok számos fontos kérdés megítélésében lehetnek perdöntők, illetve számos kérdés tisztázását segíthetik elő. A továbbiakban Kálmán Béla módszerét követjük ós - csekély

15 eltéréssel - azt a beosztést alkalmazzuk, amelyet a jeles szerzőnek A nevek világa /Bp / c. alapvető munkájából ismerhet meg az olvasó. így elsőnek a személynevekből keletkezett vezetékneveket ismertetjük. Puszta személynévből 61, az összeirásban fellelhető magyar vezetéknevek 6,97 %-a keletkezett, nevezetesen: Antal, Bálint, Benedek, Bernáth, Bodgál /talán a szláv Bogdán 'Isten adománya' név hangátvetetéses alakja, illetve: Bot vagy Bod + Gól./ Boldizsár, Czerjék. Czirják, Dávid, Demeter, Dömötör, Demián. Demjén, Deseő, Domokos, Elek, Elekes, Fábián AJ Fábj án, Falubertalan /lehetséges, hogy a Fulbert népies, "magyaritott" alak- 1a/,. Fi lep, Fülöp, Gól, Gáspár, Géllé rt, Illyés, Isák r* Isaák, Isó r*j Izsó /Ézsau/, Jakab, Járdán, Kálmán, Károly, Kelemen, Kqllá t, Kolos, Kozma, László, Lázár, Léna rt, Lóránt, LŐrincz, Márkus, Márton, Máté, Mátyás, Mátyus, Mihály, Móricz^Móritz, Pál Paá 1, Páris /a középkorban nem ritka személynév/, Péter, Pong rácz *>Pongrátz, Román /népnévként csak 1848-ban jelenik meg/, Sámuel, Simon /^Simony, Szakái, Tamás, Urbán, Vincze <»> Vintze. 14 /1,60 %/ alakult tőrövidülés utján. Az idetartozók: Ballá /Ballabás/, Bara /Barabás/, Barla /Barlabás/, Barna /Barnabás/, Barta /Bartalan/, Bence /Vincentius rövidülése, vö. Bálint 4Valentinus/, Bene /Benedek/, Birta /Bertalan ^ Birtalan/, Bódi ~Boldy /Bód izsár<vboldizsár/, Dán /Dániel/, Fi le /Filep/, Gyene /Dienes^Gyenes rövidülése/, Majos /Mózes >Mois/ ÍAik /Miklós/. Nem sok, de az előbbinél lényegesen több, 44 /5,04 %/ a tőrövidüléssel ós kicsinyitő képzővel képzett név. Képzők szerint a következők: -a/-e képzővel: Baka /Bak + a/, Gere /Gergely/, Göde /Gedeon/, Györe /György/, Nyeste /Anasztázia, vagy a régi női Nyeste név/, Vida /Vid/; -ics képzővel: Bandits /András Bandi + es/, Radi ts /Radován, Radoszláv becézett alakja, vagy délszlóv név/; -is képzővel: Bónis /Bonifác/, Fóris /Fórján, Flórián/; -ó/-ő képzővel: Andó /Andrés/, Bonqyó /Bogyoszló/, Jakó /Jakab/, Kandó /Kandidus/, Makó /Makarius/, Pető Pethő /Péter/, Sebő /Sebestyén/; -ók képzővel: Bartók Bertalan/, Bertók /Bertalan/; -os/-us képzővel: Bakos /Bak.+ os, esetleg foglalkozásnévből i s, t i. aki a kendert

16 veri 'bakol'a Bartos /Bertalan/, Bartus /Bartalan/; -cs képzővel: Dants /Dániel/, Oakóts /Oakab/; -csa/-cse/-csó képzővel: Gatsó /Gál, esetleg Gáspár/, Geöcze /Gergely/, Katsó /Kálmán/, Mihocsa /Mihály/; -de képzővel: Bedé /Benedek/; -ka/-ke képzővel: Beke /Benedek, de ősi törökből is jöhet/, Panka /Dániel/, Dóka /Dávid/, Mike /Miklós/, Silke /Szilveszter/; -kó/-kő képzővel: Benkő /Benedek/, Dankó /Dániel/, Markó /Márk/, Mikó /Miklós/, Sikkó /Sixtus/; ^jk képzővel: Bank /bán tisztségnév + k/, Bánk /ld. az előbbit/; -sa képzővel: Dósa /Dávid/, Józsa /a Dó személynév képzős alakja: Dó + sa, ld. erre: Kólmán Béla: A "Földrajzi nevek etimológiai szótárá"-ról. Magyar Nyelv, sz /. 23 /3,52 %/ jött létre -é/-i/-y birtokjellel és f i / f y, f f i, ffy/ utótaggal: Balassi /Balázsé/, Balázsi /Balázsé/, Bá- lintfi**bálintffy /Bálint f i a /, Bernáthi /Bernáté/, Desőf fy /Dezső f i a /, Ferenczi /Ferencé/, Győrfi ^ Győrfy /György f i a /, Illyési /Illyésé/, Isáki /Izsáké; helységnévből is magyarázhat { Vi Lőrinczi /Lőrincé, szintén magyarázható helységnévből i s /, Luczai /Lucáé/, Lukatsi /Lukácsé/, Marsi /Mártoné, vagy Máriáé/, Mártonfi /Márton f i a /, Miklósi /Miklósé, helységnévből való származtatása is lehetséges/., Móró /Maurus>Mór + ó/, Násztai /Násztáé; Nászta Anasztázia becézett alakja/, Péterffy /Péter fia/* Petki /Petké, t i. Péteré; Péter>Petk/, Rosi /Rosé; ros= vörös, vöröshaju, sötétpiros, barnapiros, de az sem kizárt, hogy román név/, Sámé /Samué, Sámuelé; Samu~Sámuel> Sám/, Simonfi /Simon fia/. SzórádiSzórády /Szóródé/, Vankay /Van kóé; Iván > Vank^Vankó/. 2 /0,22 %/ példát találni a képzésnek arra a módjára, amikor a teljes névhez fűzik a kicsinyitő képzőt, ez pedig: Andarkó'vAndorkó /amennyiben valóban magyar névvel van dolgunk/ és Mihálka /Mihál + ka/. A döntő többség, 462, tehát a magyar vezetéknevek származik helységnévből. Ezen a csoporton belül két 52,80 %-a alcsoport különithető el: a/ a puszta helységnévből származók és b/ a helységnévből -i/-y/ képzővel keletkezettek. Az elsőbe 52 /a magyar vezetéknevek 5,94 %-a/, a másodikba 410 /a magyar vezetéknevek 46,86 %-a/ tartozik. Hosszú volna mind felsorolni. Csupán a példa kedvéért utalunk néhány érdekesebbre.

17 Az első csoportból a következőkre hivhatjuk fel a figyelmet: Armos /Ormos p. Borsod vm./, Boza /Boza k. Hunyad vm./, Ejüs /Elyüs k. Kraszna vm./» Markász /valószínűleg Markaz Heves megyei községnóvből/, stb. Külön réteget képeznek e csoporton belül, amelyeknél az elizió /magánhangzó-kiesés/ jelensége f i gyelhető meg. Ilyenek: Apáti Apáty, Bereczki'^ Bereczky r* Beretzki, Csigi, Egri, stb. Adattárunkban ezeket külön soroljuk fel. A másik csoportból a következőket emeljük ki: Ari gary /Nagyar, Kisar k. Szatmár vm./, Asztai Asztay /Asztéj k. Bereg vm./, Barky /Barka k. Abauj vm./ Bay /Baj k. Bihar vm./, /Buzinka k. Abauj vm./, Bozinkai Csahoi /Csaholy p. Szatmár vm./ Csiná- losi /Csanálos k. Szatmár vm./, Fehértay /Ófehértó, Ujfehértó k. Szabolcs vm./, Kézi /olv. Koszi/ Kiskészi k. Fejér, Hont vm./, Koronczi /Koroncó k. Győr vm./, Lisznyai /Lieszno k. Turóc vm., Lisznyé Háromszék/, Miski /Miske k. Arad vm./. Mislai/Alsómislye^Oolna Misla k. Abauj vm./, Petrohai /Petrahó k. Zemplén vm./, Porcsalmi Portshalmi /Porcsalma k. Szatmár vm./, Prinyi /Perény k. Abauj vm./, Puhay /Puchó mv. Trencsén vm./, Rosnyai /Rozsnyó püspöki város Gömör ós Kishont vm./, Salgai /Salgó k. Nyitra vm./, Somlyai /Szilágysomlyó mv. Kraszna vm./, Szent- lászlai /Szentlászló, több helység neve/, Szodorai /Érszodoró k. Közép-Szolnok vm./, Toroczkai /Torockó mv. Torda vm./. Vár hey /Várhely k. Doboka, Hunyad vm./, Z i l a i Z i l a j i /helyi ejtés szerint: Zilaj mv. Közép-Szolnok vm./. 11 /1,26 %/ formálódott - feltevésünk szerint - tájnévből: Árvay /Árva vm./, Csiki /Csik sz./ Erdélyi, Fölföldi, Hunyadi, Moldvai, Murai**Muray /a Mura folyó vidékére való/, Nyiri, So mogyi, Szilágyi, Turóczy. 17 /1,94 %/ eredt né p # nemzetiségnévből. Cseh, Görög, Horvát Horváth, Kozák, Kun, Lengyel, Magyar, Német ^ Néme th, Oláh /foglalkozásnévből is származhat, gondoljunk a vlach pásztorokra/. Orosz, Polyák, Rácz Rátz, Szász, Székely /de számitásba vehető Székely helységnevünk i s /, Tatár, Tót /^Tóth ^Thóth f* Tott ti Tot th, Tö rö k. Nem hagyhatjuk emlitetlen, hogy a felsoroltak között egyik-másik /pl. Orosz, Szász/ a középkorban személynév volt, nem egy utalhat vallásra, felekezeti hovatartozásra i s. Magyar Szatmárban reformátust /magyar templom = református

18 templom/, tót evangélikust, orosz görög katolikust vagy görögkeletit is jelenthet, az utóbbival egyezik meg a rác je lentése is /bár Szatmárban ilyen értelemben nem használják/, így a felsorolt nevek, bár első tekintetre nép-, nemzetiségnévnek tűnnek, másféle magyarázatra is alkalmat adhatnak. Lehet pl. valaki azért Orosz, mert a vallása orosz, azaz görög katolikus, vagy görögkeleti. Lényegesen népesebb csoport a foglalkozás- és tisztségnévből, illetőleg a foglalkozás tárgyára utaló szavakból kialakult vezetékneveké. Ide összesen 88, az összeirás magyar vezetéknevének 10,06 %-a tartozik. Aczé1 Atzél, Ács Áts, Agyé /algyó «->ágyu : ágyuöntő, esetleg Agya Arad megyei község nevéből is magyarázható/ Arany, Asztalos, Bakó /'mészáros', tájnyelvben 'kalapács'/, Baku /'kendertörő vashengere' Uj magyar táj szótár I. Bp / Barkász jtalán a mézárust jelentő barkács tájszóval függ össze, Szinnyei József Magyar táj szótár /továbbiakban: MTSZ / I, Bp. lo "}, Barmos, Bíró, Bodnár, Borbé^ Borbély, Bordás, Borsos^Borsoss, Borzas /borzas«fbodzás: esetleg sörkészitő/, Buzási /a Búzás név -i képzős származéka/, Császár /a császárt szolgálta az ős/, Csaté /íródeák/, Csiszár /fegyverkovács/, Csizmadia, OaJka, Darában rj Pa rabán<v Pa rabant ^ Darabont, Deák, Eötvös, Erdős /erdész, erdőőr/. Esztergaly, Fa ragó, Fazekas, Füsüs, Oereb^ Gerebb/ 'községi előljáró, bíró, soltész' az erdélyi szászoknál/, Ha r i du, Halász, Hegedűs, Huszár, Juhász, Juhos, Ká dér, Kádas, KallósKallós kallózássa3/ = szövettömöritéssel, ványolással foglalkozó^ Kalmár, Kántor, Kardos, Karikás, Katona, Képes, Kerekes, Király, Kotsis, Kovács^ Kováts, Kőmives, Lakatos, Lantos, Maj or, /'majoros, majorgazda'/, Menszáros /mészáros/, Mester /'tanitó'/. Mészáros, Molnár, Nyilas /'nyilkészitő, nyillal felfegyverzett'/. Olvasztó, Pap~ Papp, Pásztor, Pintér, Puskás, Rókász, Roppanté, /'robbantó'/, Seres, Sipos Siposs, Soltész, Sós /sóbányasz, sóárus, sószállitó stb./. Sörös, Sőtér /a német Schwerter-ből, tehát: 'kardos, kardkészitő'/, Sütő /pék/, Szabó Zabó, Szakács^ Sz ok á c s, Szántó, Szekere 3 /esetleg a hasonló helységnévből, ld. Kisszekeres, Nagyszekeres k. Szatmór m./, Szeőcs /szűcs/, Szíj ártó, Szűcs ~ Szüts, Takáts,

19 Talpas /gyalogos, nagylábu/ Tegze *JThegze /'tegzes'/, Tegzi /'tegzes'/. Tőrös tőr = csapda készitő, tőrrel vadászó J, Vadász, Va f jda, Varga Vargha, Varró. Társadalmi /vagyoni/ helyzetre, birtoklásra és egyéb állapotra, utaló szóból 9/1,03 %/ nevünk van: Boldog, Cserős /cserő 'agyagos, löszös föld' - cserős: esetleg ilyen birtokosa, tulajdonosa/, Erdei /erdőben lakó, esetleg erdész/, Gazdag, Kincses ^ Kintses, Módis /módos módis/, Nemes /nemesi kiváltaágban élő, nemeslelkü/, Tusz, /'kezesként őrizetbe vett vagy adott személyv# Vizi /valószinüleg 'viz mellett lakó', 'vizén járó'/. Csupán 4/0,45/ a nemre, életkorra, családi helyzetre utaló szavakból alakult nevek száma. Asszony, Ember, Fiók, Onka /unoka/. 13 /1,49 %/ név hozható összefüggésbe lelki tulajdonságra utaló szóval. Bornemisza, Bus, Ditső, Ferge /'kába, szédült, megkergült'/» 0 ^pó, Kajdása /'kiabáló, nagyszájú' MTSz I /, Keoves^ Keqyess. Peres. Pogány. Pótor /'csavargó, lézengő, lődörgő' MTSZ II CzF. V. 335./ Tolvaj, Vig, Vitéz. Lényegesen több a külső tulajdonságra vonatkozó szavakból keletkezett vezetéknév. Ebbe a kategóriába 34, összeirásunk magyar vezetékneveinek 3,89 % sorolható. Badar, Badar /'szép' MTSz I. 77./, Berze, Cserés, /'csúffá tett' MTSz I. 297./, Csonka, Csontos, Csórja /szláv eredetű, jelentése 'fekete'/. Csöke /'kicsiny, alacsony termetű' MTSz I. 353./ Dali, Eördögh, Fényes, Fodor, Fű rtös, Gerhes, Kis Kiss, Kondor, Kónya /'leko nyuló, kajla fülű'/. Kor /'görbe jórásu, hajlott hátú'/, Kormos, Kövér, Lencsés, Luczás /'mezitelen, csupasz'/. Magas Magos, Nagy, Néma, Potsok /'pocsék, csúnya, rut, undok' MTSz II. 179./, Sánta, Suta /eredeti jelentése 'csonka', csak 1830-tól: 'balkezes'/. Széles, Szijjas /'inas, izmos, vékony'/. SZÍVÓS / ' k i - tartó'/. Torkos, Tömpe /'rövid, széles, kissé pisze orrú'/ Vé Ronv. Egyetlen egy /0,11/ képviseli a számnévből keletkezett vezetékneveket, mégpedig a Száz név /de lehet a Szász tudálékos irása i s. / 15 /1,71 %/ megy vissza a növény- és állatnévre. Bárány /utalhat belső tulajdonságra i s, pl. szelidségre, béketűrésre/,

20 Botz /bocfa 'bodza* de lehet, hogy a Bonifác vagy a Bogdán név becézett alakja/, Czompa fjcompa ** compó /Tinca tinca/ 'apró pikkelyes édesvizi halj. Csuka, Fürgye [fürgye "* fürje /tájszó/j, Garda [garda /Pelecens sultratus/ ' a ponttyal rokon, de kisebb, ezüstös szinü hal'j Kakas ** Kokas, Kancza, Koszta 'gólya' /székely tájszó/, esetleg Konstantin becézett alakjai, Padutz paduc /Chondrostoma nasus/ 'ponttyal rokon szálkás folyami hal'j, Rosa /rózsa/, Sarka Szarka, Torma, Turbuja Tturbolya /Anthriscus/ 'fehérernyős virágzata, tavasszal virágzó erdei növény']], Varjú«Végezetül 29, az összeirásból megismerhető magyar vezetéknevek 3,5 %-a magyarázható egyéb főnévből és melléknévből. Ezek: Bige /bige piga * pige : gyermekjáték, mindkét végén hegyesre faragott fadarab, melyet bottal pattintanak a levegőbe és mint a labdát ütik e l /, Bokor^ Boncz /'comb'/, Czibere, Czövek, Csákány, Fráter /'pappá fel nem szentelt szerzetes', igy foglalkozásnévből eredőnek is tekinthető/, Furkó /'bot végén lévő bunkó'* régiesen: ' r agacsos, keletlen gombóc, kenyér', esetleg a Flórián~FórjánFurián név rövidült -kó képzős alakja/. Hurka, Kása, Kenczes /régiesen: 'dohos, fülledt'/, Kengyel, Kpncz /'bőrös, csontos hús' vagy inkább talán a Konrád név német becézője'/, Korda /' rövidnvelü. kötélből font ökörhajtó ostor'/, Korom, Kortsma t Kotha / 'nagy gyékénynyaláb, mely kötélhez erősitve s a viz felszinén úszva mutatja azt a pontot., amely felé a halászok a hálóval keríteni akarnak'/ Márjás /márjás máriás *Mária képével díszített pénzérme', esetleg: 'szenteskedő, álszent ember'/ Meleg, Ország, Patika, Pigay /bige^piga -i/-y/ képzős alakja/, Sikoj a ^Sikolya /'hóban való közlekedéshez használt lábbeli, sitalp'/, Suba, Sulyj ok Sulyok /'mosáskor ruha verésére használt, nyeles faeszköz'/. Sut Suth ^ Sut t /'kuckó; 'a kemence és a fal közötti hely','a kemence teteje'/, Végh /'falu végén lakó'/, Virág, Zálog. összegezve az adatokat, a magyar vezetéknevekből az alábbi kimutatás állitható össze:

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

4. Mercedes Utcai Futóverseny (10 km-es táv) 2014.06.07. Kecskemét

4. Mercedes Utcai Futóverseny (10 km-es táv) 2014.06.07. Kecskemét 1 569 Badar Gergö 1990 33:56 n.a. 2 568 Szilágyi Péter 1989 34:07 00:11 3 287 Galamb Csaba 1994 34:21 00:25 4 567 Szöllősi Renátó 1991 34:50 00:54 5 290 Beda Szabolcs 1977 34:51 00:55 6 292 Polyák Csaba

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 Maraton nő 1 495 Zöld Éva Team Econix-CR Felnőtt 3:58:19 2 451 Miklós Anna Felnőtt 3:59:10 3 445 Makay Judit Felnőtt 4:31:45 4 482 Szabóné Szeibert Krisztina Max125 SC

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben