SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY. A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY. A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében"

Átírás

1 SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében ROMA 1990

2

3 A TEOLÓGUS PAZMANY

4

5 SZABO FERENC S.]. A TEOLOGUS PÁZMÁNY A grazi «theologia seholastlea ]t Pázmány művében ROMA 1990

6 METEM.könyvek 1. A munkát lektorálta: Lukács László S.]. Készült Ugo Detti nyomdájában: Via Girolamo Savonarola, 1 - I Roma

7 ELÖSZÖ E monográfia kidolgozására kettős kötelezettség ösztönzött. Először tartoztam vele Ory Miklós ( ) rendtársam és barátom emlékének, aki élete utolsó éveiben bevezetett három évtizedes Pázmánykutatásába. Megkezdtük Pázmány grazi éveinek kidolgozását; ebben a feladatban P. Ory nekem szánta a grazi «theologia scholastica» tartalmi elemzését és elhelyezését a teológia történetében. Közös munkánkat halála félbeszakította. A témába vágó dokumentációt - Lukács László rendtörténész segítségével - közzétettem a Pázmány Péter emlékezete (Róma 1987) c. kötetben; felhasználtam P. Ory jegyzeteit, diktálásait is a kegyelemvita történetére vonatkozóan; továbbá a De Fide-traktátus tartalmi elemzésével és kiértékelésével már megkezdtem azt a munkát, amelyet itt az egész «theologia seholastica»-ra kiterjeszioe elvégeztem. Mostani könyvemben természetesen felhasználtam az emlitett Ory-tanulmányt és dokumentációt, illetve beépítettem sa;át tanulmányomat a bitelemzésről. Másodszor tartoztam Pázmány Péter ( ) emlékének, ill. a magyar kultúrtörténetnek is. Hiszen a század elején kiadott theologia seholastica (PÁZMÁNY, Opera Omnia IY-YI) igazában eddig kiaknázatlan kincsesbánya maradt. Pedig, ahogy többen hangoztatták Bitskey Istvánnal: Pázmány magyar vitairatainak e aranyjedezetét a grazi teológiai előadások teremtették meg, élükön a De Fide című értekezéssei» (PP emlékezete 196). Csakugyan, ha Pázmány teljes életművét fel akar;uk mérni, fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a grazi évekre, és - miuel Félegyházy és Gerencsér 1937-ben Pázmány filozófiáját már feldolgozták - főleg a latin Szent Tamás-kommentárokat, a theologia seholastica anyagát ( ) kellett kiaknázni, feldolgozni, illetve elhelyezni a teológiatörténetben és Pázmány egész művében. Erre a feladatra vállalkoztam tehát monográfiámban. Ezt az első megközelítést és feldolgozást - remélhetőleg - ú;abb kutatások követik. Itt mondok hálás köszönetet rendtársamnak, Lukács Lászlónak, aki a kéziratok átírásában vagy ellenőrzésében segítségemre volt, továbbá hasznos hozzá$z6iásaival, illetve a sziiueg lektorálásával is közreműködött a könyv megszűletésében. Megköszönöm még munkatársaim, Yertse Márta és Szőnyi Zsuzsa segítségét a kefelevonatok ;avításában. Yégül hálámat [ejezem ki a METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége) elnökségének, hogy felvette monográfiámat a METEM-könyvek most indul6 sorozatába 1. kötetnek. Róma, szeptember 17-én. Bellarmino Szent Róbert ünnepén 5

8

9 A FELHASZNÁLT IRODALOMBOL I. KÉZIKÖNYVEK AQUINÓI Szent Tamás, Summa Theologiae, Marietti 1956 (= STh). AUER, J. - RATZINGER, J., Kleine Katholische Dogmatik, Regensburg DENZINGER, H. - SCHÖNMETZER, A., Enchiridion Symbolorum, 35. kiad., Herder 1973 (= DS). Dictionnaire de Théologie Catholique, Letouzey et Ané, Párizs (= DTC). ELŐD István, Katolikus Dogmatika, 2. kiad. SZIT, Budapest 1983 (= ELÖD). FEINER, J. - LÖHRER, M., Mysterium Salutis, I-V. köt., Benziger (= MS). HAAG, H., Bibliai Lexikon, Budapest LÉON-DuFOUR, X., Biblikus Teológiai Szótár, Róma 1974 (= BTSZ). Lexikon für Theologie und Kirche I-X. köt., Herder (= LThK). RAHNER, K., Herders Theologisches Taschenlexikon, I. VIII. köt., Herder RAHNER, K. - VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, 10. kiad., Budapest 1980 (= TK). RAHNER, K., A hit alapjai, SZIT, Budapest SCHÜTZ Antal, Dogmatika I-II, Budapest 1937 (= SCHűTZ). SOMMERVOGEL, c., Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, I-X. köt. Párizs (= SOMMERVOGEL). Teológiai Kiskönyvtár kötetei, Róma 1975-től (= TKK). VANDER GUCHT, R. - VORGRIMLER H., Bilan de la théologie du XXe sieele. I-II, Casterman, II. PÁZMÁNY PÉTER MŰVEI PP összes munkái, Budapest , I-VII (= öm L). Petri Cardinalis Pázmány Opera Omnia, I-VI, Budapest (= 00 L). Diatriba Theologica Krisztus Látható Egyházáról, bev. ÖRY M., Eisenstadt 1975 (= DT). De iustitia et iure, De Verbo incarnato, A gráci előadások kiegészítése a göttweigi kéziratból, bev. ÖRY M., Eisenstadt 1984 (= GW). Epistolae Collectae, ed. F. HANUY, Budapest 1910, I-II. köt. (= HANUY I-II). Válogatás műveiből I-III, Bp (Bev. Őry M. és Szabó F.) ( = VÁL I-II-III). III. FONTOSABB MUNKÁK PÁZMÁNYRÖL BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép. PP prédikációi. Bp FÉLEGYHÁZY József, Pázmány bölcselete. Bp FRANKL (FRAKNÓI) Vilmos, Pázmány Péter és kora, 1 111, Pest FRIDECZKY József, Pázmány Péter (Különlenyomat a Jezsuita Tört. Evkőnyvből). GERENCSÉR István, A filozófus Pázmány. Bp

10 KASTNER Jenő, Pázmány Péter gráci évei, in: Katolikus Szemle'39 (1935), 8-17, KINCZLI J6zsef. Pázmány Péter bölcseleti és hittudományi művei. Tézis a Hittudományi Akadémián, Budapest 1949 (?). KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil, Pázmány, in: Irodalomtörténet 1971/1, KORNIS Gyula, Pázmány személyisége. Bp KoszTOLÁNYI Dezső, A magyar pr6za atyja, in: Nyugat 13 (1920), Kovács Lajos Imre, Pázmány Kalauza és Bellarmin Disputáci6i. Kassa LuKÁcs Lászl6, Monumenta Antiquae Hungariae I-IV, Roma. -'-' Monumenta Paedagogica S.1. V: Ratio atque Instítutio Studiorum S.1. ( ) Roma LUKÁcs L.-SZABÓ F., Autour de la nomination de Péter Pázmány au siege primatial d'esztergom ( ). Pázmány est-il resté jésuite apres sa nomination? Archívum historicum S (1985) LUKÁcs L.-SZABÓ F., (kiad.), Pázmány Péter emlékezete, R6ma 1987 (= PP emlékezete). Ebben a kötetben ŰRY M. tanulmánya a kegyelemvita történetéről (= ŰllY) és SZABÓ Ferencé a De Fide-traktátusr61 (= SZABÓ). ŰRY Mikl6s, Doctrina Petri Cardinalis Pázmány de notis Ecclesiae. Roma 1943 (gépelt disszert), -, Doctrina Petri Cardinalis Pázmány de notis Ecclesiae. Chieri (A disszertáci6 rövidített kiadása, 124 old.). -, Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt '-, Kardinal Pázmány und die kirchlíche Erneuerung in Ungarn. In: Ungarn-Jahrbuch 5 München, (1973), , Pázmány Péter in Kaschau. In: Ungarn-Jahrbuch 7, München (1976), _, Suarez und Pázmány. Berührungspunkte in der Ekklesiologie. In: Homenaje a E. Elorduy, Bilbao 1978, ŰRY' M.-SZABÓ F., Pázmány Péter ( ), Bevezető a SZIT-nál 1983-ban megjelent háromkötetes Pázmány-antoI6giához: Válogatás műveiból I, Ebben a tanulmányban összefoglaltuk űry Miklös Pázmányéletművére vonatkozó kutatásait, főleg a Frakn6i és Sík életrajziadatait kiegészítő vagy helyesbítő újabb adatokat. ( = VÁL. I-lI III). Pázmány magyar műveinek idézésekor gyakran erre hivatkozom, mivel könynyebben hozzáférhető, mint az öm. POLGÁR Lászl6, PázmáÍ1y-bibliográfia,' in: PP emlékezete,' SfK Sándor, Pázmány, az ember és az W. Bp SZAllÓ Ferenc, Pázmány Péter és a katolikus megújulás. In: Gesta Hungarorum II, SMIKK, Zürich 1985, , Pázmány Péter emlékezete. In: Katolikus Szemle, 1987/1, l-ll. -, Pázmány szeretetének kettős f6kusza. in: Vigilia 1988/1, IV. PÁZMÁNY MESTEREI R. BELLARMINO, Opera Omnia (8 köt.) Neapoli, F. SUAREZ,' De Incarnatione Verbi, Alcala, 1590 (Salamanca, 1595). -, De Sacramentis (Bapt. Conf. Euch.) Alcala, , Opera Omnia, Venezia,

11 G. VALENTIA, Commentariorum Theologicorum Tomi Quatuor, Ingolstadt (1591'97). -, Analysis fidei catholicae (1585). G. VAZQUEZ, Commentariorum ac Disputationum in Primam partem sancti Thomae... in Primam secundae..., Lyon, V. SZELLEMTÖRTÉNETI ÉS TEüLöGIAI MŰVEK AUBERT, Roger, Le probleme de l'acte de foi, 5e éd. Louvain-Paris ANDRITSCH, Johann, Gelehrtekreise um johannes Kepler in Graz, in: Johannes Kepler Gedenkschrift, Graz BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit, I-III, johannes Vg, BIRELEY, Robert SJ, Religion and Politics in the Age of the Counterreformation, The University of North Carolina Press BOLBERITZ Pál/GÁL Ferenc, Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája, Bp BOUILLARD, Henri, Conversion et gráce ehez S. Thomas d'aquin, Paris BRÉHIER, Emile, Histoire de la philosophie 1/3: L'Antiquité et le Moyen Age: Moyen Age et Renaissance, PUF CHENU, Marie-Dominique, Introduction a l'étude de Saint Thomas d'aquin, Paris , Une école de théologie: Le Saulchoir. Paris (Új kiadás Alberigo, Fouilloux, Ladriere és Jossua tanulmányaival). CONGAR, Yves, La Foi et la Théologie, Paris , Vraie et fausse réforme dans l'église, , Le Concile de Vatican II. Son Église. Peuple de Dieu et Corps du Christ, Paris CORBIN, Michel, L'inoulde Dieu. Six études christologiques. Paris FRANSEN, Piet, SJ, Dogmengeschichtliche Entfaltung der Gnadenlehre, in: Mysterium Salutis (J. FEINER/M. LöHRER) IV , (FRANSEN). GALEOTA, Gustavo SJ, Bellarmino contro Baio a Lovanio, Roma GANOCZY, Alexandre, Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Grundriss der Gnaden Iehre, Düsseldorf GIERS, Joachim, Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suárez, Freiburg GÍLSON, Etienne, L'esprit de la philosophie médiévale, , Le Thomisme , Lettres de M. Etienne Gilson adressées au P. Henri de Lubac et commentées par celui-ci. Paris GRILLMEIER, Aloys SJ, Christ in Christian Tradition, London Francia fordítás: Le Christ dans la tradition chrétíenne. De l'áge apostolique a Chalcédoine (451), Paris , L'image du Christ dans la théologie d'aujourd'hui, in: Questions théologiques aujourd'hui, II Paris 1965 (89-136). lliring, Bernhard, Frei in Christus, I-III, Herder HENGST, Karl, Jesuiten an Universitlitenund Jesuitenuniversitliten, HENTRICH, W., Gregor von Valentia und der Molinismus, (= HENTRICH). HORvÁTH Sándor-Emlékkönyv, DABÓCI M., FILA Béla és FILA Lajos összeállítása, JANSEN, F.-X., Baius et le Baianisme, Louvain

12 JEDiN; Hubert (szerk.), Handbuch dér Kirchengeschichte. IV: Reformation/Katolisclíe Reform und Gegenreformation (Iserloh-Glazik-jedln). Herder KAISER, Alfred, Natur und Gnade im Umstand, München KASPER; Walter, Jesus der Chrisrus, Mainz KRONES, Franz von, Geschichte der Karl Franzens-Universitat in Graz, LoTTlN, Odon, Morale fondamentale, Paris LUBAC, Henri de, Augustinisme et théologie moderne, Paris , Le Mystere du Surnaturel, 'Paris , Petite catéchese sur nature et gráce, Paris ~ La Foi chrétienne, Paris , L'Ecrlture dans la Tradition, Újabb kiadása: La Révélation divíne, LE BACHELET, X.-M., Prédestination et gráce effícace I-II, Louvain MAJl.GOLlN, J.-C. (kiadó), Platon et Aristote a la Renaissance. XVle Colloque International de Tours. Vrin, Paris MARITAIN, Jacques, L'humanisme intégral, MORI, E.G., II motivo della fede da Gaetano a Suarez, Roma 1953 (:::c MORI). PASTOR, L. von, Storia dei Papi, XI (Clemente VIII), PESCH, Otto Hermann, Thomas von Aquin, Mainz , Frei sein aus Gnade, Theologische Anthropologie, Herder POTTIER, B., SJ, Les yeux de la foi apres Vatican II, in: NRTh 106 (1984) POLMAN, Pontien, l'elément historique dans la controversereligieuse du XVle sieele. Gembloux RA1iNE1l, Karl, Schriften zur Theologie, I-XVI. kötet (Benziger Vg.). RAHNER, K. - THŰSING, W., Christologie-systematisch und exegetisch, Herder ROMANO, Orlando, Ö molinismo, Porto RONDET, Henri, Essais sur la théologie de la gráce, Paris Roussstor, Pierre, Les yeux de la foi, in: Rech. de Science Relig. 1 (1910) , L'intellectualisme de Saint Thomas, SCHOONENBERG, Piet SJ, Il est le Dieu des hommes, Paris (Az eredeti holland ben jelent meg: Híj is een God van Mensen). SCORRAILLE, Raoul de, Franccis Suarez I-II, SERVIERE, J. de la, La théologie de Bellarmin, Paris SESBOŰÉ, Barnard SJ, jésus-christ l'unique Médiateur, Paris STEGMŰLLER, Friedrich, Zur Gnadenlehre des júngen Suarez, SZABÓ, Franeois, Le Christ créateur chez Saint Ambroise, Roma TRAPE, Agostino, Szent Agoston, Budapest VANY6 László (szerk.) Ókeresztény trók (1-12. köt.) Budapest.. WlNLlNG, Raymond, La théologie contemporaine ( ), Paris

13 A PÁZMÁNY-TRAKTÁTUSOKBAN ELÖFORDULÖ FONTOSABB KÖZÉP- ÉS,PJK:ORI SZERZÖK (<<SKOLASZTIKUSOK» ) AEGIDIUS, római ágostonrendi, Szent Tamás tanítványa, t ALANUS Anglicus, angol kánonjogász, XIII. sz. ALANUS ab~ Insulis (Alain de Lille), franci~ cisztercita, t ALBERTUS Magnus OP (Nagy Szent Albert) német domonkos, Szent Tamás mestere, t ALENSIS, Alexander de Ales(= Hales) OFM, angol, Szt. Tamás, Szt. Bonaventura és Duns Scotus mestere, t ALMAINUS (ALMAIN) Jacobus, francia teológus, t ARMILLA, lásd FUMus. AUREoLUsPetrus OFM, francia, t c AZORIUS (AZOR) SJ, spanyol moralista, Pázmány egyik tanára, t BANEZ (Bannez) Dominicus OP, spanyol, a kegyelemvita egyik f6szereplője, t BELLARMINO, Robertus SJ, Szent, olasz, a kontroverziák fő képviselője, bíboros, Pázmány volt rektora a Római Kollégiumban, egyik mintaképe és főforrása a hitvitákban, t BIEL Gabriel (Pázmánynál sokszor egyszeruen Gabriel), német, nominalista, tübingeni professzor, t BoNAVENTURA, Szent, OFM, bíboros, DOCtor Seraphicus, olasz, t BllUGENSIS = BRESSERUS Mart., SJ belg~, a bruges-i kollégium igazgatója, t CAIETANUS, Thomas de Vio OP, bíboros.volasz, Summa-kommentátor, t CANUS Melchior OP, spanyol teológus, r~szt vett a Trentói Zsinaton. Híres műve: Loci communes theologici, t CAPREOLUS Ioannes OP, francia, t 1415.:, CoRDUBA Antonius de, OFM, spanyol, 1553 körül írt. CoVARRUBIAS Didacus, spanyol püspök, egyházjogász, M. Navarrus tanítványa, t DELRIO Martinus Antonius SJ, belga, t DRIEDO(ENS) Ioannes, flamand teológus, t DURANDUS de S. Portiano OP, (de Saint-Pourcain), francia püspök, híres tomista-ellenes Szentencia-kommentárja, t FUMUS Barthalomaeus OP, olasz inkvizítor, Armilla nevű így emlegetik: Armilla.. Summája miatt sokszor csak GERSONIUS (GERSON) Ioannes Charlier, a párizsi egyetem kancellárja, t GREGORIUS ariminensis (Rimini), olasz ágostonrendi, t GUXLERMUS PARISIENSIS OP, párizsi teológus, XV. sz. 11

14 HALES-I (Alexander), lásd: ALENSIS. HENRICUS (Merseburg), német kanonista, t HuGO (UGO) VICTORINUS (de Saint-Victor) párizsi fílozöfus, teológus, misztikus, a ferences iskolára közvetlenül hatott, a skolasztikára még közvetve Petrus Lombarduson keresztül, LEDESMA Petrus OP, spanyol, t LESSIUS Leonardus SJ, belga, a kegyelemvita egyik szereplője, gyakran fordultak hozzá tanácsért, t LuGO Franciscus de, SJ, spanyol teológus, t LuGO Ioannes de SJ, Franciscus testvére, bíboros, t LYRANUS, Nicolaus de Lyra, OFM,írancia, t Suarez, Vasquez és Molina MAIOR Ioannes, skót, párizsi professzor, t MALDONATUS Ioannes SJ, spanyol, szentírásmagyarázó, t MEDINA Bartholomaeus OP, spanyol, híres salamancai professzor, Szent Tamás-kommentátor t MOLINA Ludovicus SJ, spanyol teológus, moralista, a kegyelemvita. egyik főszereplője, róla nevezték el a molinizmus kegyelemtani rendszert, t NAVARRUS (Martinus Azf>ilcueta de Navarra), spanyol kanonok, kánonjogász, t NAVARRA Petrus (NAVARRETTUS) OP, spanyol moralista, t c OCCAMUS (Ockham) Guilermus OFM, angol filozófus és teológus, nominalista, t PALUDANUS, Petrus de Palude OP, francia, t PETRUS LoMBARDUS, «Magister, Sententiarums.vLibri. IV Sententiarum c. műve igen nagy befolyástgyakorőlt a középkori teológiára, t 1160., RICHARDUS (desaint-victor), tígostonos kanonok, skót-francia, t 1H3.' RUARDUs,lásd: TAPPER. SALAS Ioannes de, SJ, spanyol Summa-kommentátor, Pázmány egyik cenzora, t SCOTUS Ioannes, Duns OFM, skót (angol), Doctor Subtilis, t SILVESTER (Prierias) OP; olasz níoralista, t SoTUS Dominicus OP, spanyol (salamancai) teológiaprofesszor, részt vett a Trentói Zsinaton, t SOTUS Petrus OP, spanyol, t SUAREZ (SUÁREZ) Franciscus SJ, spanyol, filozófus és teológus, Pázmány egyik «mestere», forrása, t TAPPER Ruard(us), belga kontroverzia-teológus, t THOMAS Aquinas OP, Szent, Angyali Doktor, TOLETUS Franciscus SJ (TOl.EDO); teológus, bíboros, t UGO, lásd: HuGO Victorinus. 12

15 VALENTIA (DE VALENCIA) Gregorius SJ, spanyol, Rómában, de főleg Németországban (Ingolstadt, Dillingen) tanított teológiát. Pázmány egyik mestere: Comment. theol. in Quaestiones S. Thomae, t VASQUBZ (VÁZQUEZ) Gabriel SJ, spanyol, teológus és moralista, Pázmány egyik «rnestere» (nem tanára, mert az Vazquez de Padilla volt), t VEGA Andreas OFM, a Trentói Zsinat teol6gusa, t VICTORIA (VITORlA) Franciscus de, OP, spanyol teológus; tanítványai voltak: D. Sotus, B. Medina, M. Cano, Megjegyzés: A régi szerzők nevét könyvemben latiljosan írom, úgy, ahogy Pázmány és kortársai idézték őket traktátusaikban. Tehét pl. Suárez = Suarez; de Valencia = Valentia; Vázquez = Vasquez stb. A DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE I. Pázmány Péter véleménye Szent Tamás követéséről az osztrák provinciálisnak, Bécs II. A cenzúrák dokumentumai. 321 A) Az 1604-es cenzúra dokumentumaiböl Pázmány P. levele C. Acquaviva gen-nak (1604. júl. 4) Az első römai cenzúra (1604. jan.) A második rőmai cenzúra (1604. jún. 19) J. de Salas cenzúrája Pázmány tételeinek végleges római cenzúrája (1604. szept. 18). 336 B) Dokumentumok az két propozíció cenzúrájához P. Decker levele Acquaviva generálisnak (1606. jan. 16) Pázmány két propozíci6jának első cenzúrái Acquaviva generális P. Alber prov-nak (1606. júl. 8) Acquaviva gen. P. Albemek (1608. júl. 8) Acquaviva gen. P. Albernek (1606. júl. 22) Acquaviva gen. P. Albernek (1606. júl. 22) Pázmány levele Acquaviva gen-nak (1606. aug. 21) Acquaviva gen. Pázmánynak (1606. okt. 14)

16

17 PÁZMÁNY PÉTER SKOLASZTIKUS TEOLOGIÁJA BEVEZETO 1. Időszerűsége? Videtur, quod non... Szent Tamás teol6giai Summájában az egyes kérdések megvitatásakor előbb felsorakoztatja a látsz6lagos vagy. val6sellenérveket, és csak a nehézségek bemutatása után fog hozzá a pozitív megoldáshoz, a tétel megfogalmazásához, majd annak bizonyításához. Pázmány Péter skolasztikus teol6giájának bemutatása előtt mi is szembenézünk egy fontos ellenvetéssel: úgy tűnik, hogy napjainkban már alig van jelentősége - legfeljebb szellemtörténeti, «archeoi6giai» érdekessége - azoknak a' latin kurzusoknak, amelyeket Pázmány Péter a XVII. század elején a grazi egyetemen kidolgozott, illetve leadott, amikor Szent Tamás Summa Theologicájának egyes kérdéseit megvitatta. E «theologia seholastica» olvasása nem könnyű mesterség, Azöta, hogy e század elején az Opera Omnia IV-VI. köteteiben közzétették szövegét, nem sokan olvasták vagy tanulmányozták, amint ez a rá. vonatkozó gyér irodalombél is kitűnik. A skolasztika világa végleg lezárult, hangoztatják sokan napjainkban. A XVI-XVII. századi felvirágzás (<< ut6virágzás»?) után hamarosan jött a hanyatlás, a nominalista, élettől idegen, vértelen spekuláci6, miközben kibontakozott az emberközpontú humanizmus-reneszánsz, illetve a természettudományok fejlődése folytán az egzakt, empirikus, a tapasztalatraverifikáci6ra alapozott m6dszer és szemlélet. Különös paradoxon: amikor. Kopernikusz és Galilei nyomán általánossá vált a geocentrikus világmodell elvetése, világnézeti, ismeretelméleti és metafizikai szempontból egyre inkább az ember került az érdeklődés középpontjába. A középkori teocentrikus szemlélet átadta helyét az antropocentrikus világnézetnek, amely napjainkban kizárólagos lett. Micsoda hihetetlen fejlődés: - Galileitől és. Keplertől (aki Pázmánnyal egyidőben működött Grazban), Pascalon át, Einsteiníg és Heisenbergig; - Luthertől és Kálvlntöl, Kierkegaard-on át K. Barthig; - Bellarminőtől és Suareztől H. de Lubacig és K. Rahnerig; - a Tre~t6i Zsinattől a II. Vatikáni Zsinatig; -V. Pál pápátórvi. Pálig; - a konkvisztádorok korátől a gyarmatbirodalmak végleges felszámolásáig; 15

18 - a missziókba kirajzó európai katolikusoktól az új evangelizálásra szoruló Európáig; - az Isten- és Krisztus-központú szellemiségtől az Isten halálát, sőt az ember halálát hirdető modern evilágiságig! Mi közünk lehet még a de auxiliis vitákhoz, amelyek során domonkosok (Banez követői) és jezsuiták (Molina hívei) a kegyelem és a szabadság, az isteni eleve elrendelés és előre tudás, illetve az ember szabad tevékeny. sége viszonyát feszegették, és amely vitába közvetve Pázmány, a grazi teolőgus is bekapcsolódott? Vagy mi közünk a Cur Deus homo?, a megtestesülés indítéka körüli vitákhoz, vagy az unio hypostatica metafizikai megkőzelítéséhez? Lehet-e Pázmány teológiai műve ma is - legalábbis a katolikusok szá mára - «isteni Igazságra vezérlő Kalauz»? Válaszunk: Igen is, meg nem is. Nem sok közünk van bizonyos problémafelvetésekhez, a rosszul feltett kérdésekre keresett lehetetlen válaszokhoz. Kevésbé érdekes a skolasztikus vita, ha csak a szövegekre, a számtalan véleményre figyelünk (ez utóbbi nominalista «kinövés»); de ha a valóban lényeges, mínket is kínzó kérdésekre összpontosítjuk a figyelmet és azt nézzük, hogy nagy szellemek, mint Pázmány is, miként keresték a megoldásokat - hogyan igyekeztek kikeveredni pl. a resolasio fidei elemzésekor a «labirintusból», illetve a circulus vitiosus-ból - szándékuk, gondolatmenetük és tisztességes szellemi erőfeszítésük példa lehet. Jóllehet felmérhetetlen a távolság a Tridentinumtól a II. Vaticanumig, van folytonosság a teológiai gondolkodásban és dogmafejlődésben. Ez nem is lehet másképp a katolikus egyházban. Ha az újabb teológusok hozzáadnak valamit a régiek megiátásaihoz, ha más és más oldalról közelítík meg a hitigazságot és azt teljesebb fénybe állítják, ez még nem jelenti azt, hogy mint elavultat figyelmen kívül hagy. ják vagy elvetik a régi formulákat. «A történelem folyamán sosem változik meg az egyház és hite - hangsúlyozza Karl Rahner -, mert különben nem az egy egyháznak és mindig azonos hitének történetével állnánk szemben, hanem egy összefüggéstelen vallástörténet eseményeivel. Minthogy azonban az önmagával azonos egyháznak volt és még mindig van is történelme, ezért az egyház régi formulái nem jelentik pusztán a hit- és a dogmatörténet hosszú folyamatának végét, hanem új fejlődés kiindulópontját is, úgyhogy a régi formuláktól való eltávolodásnak és a hozzájuk való visszatérésnek szellemi mozgása az egyetlen biztosítékunk (vagy óvatosabb megfogalmazásban: reményünk) arra, hogy megértettük a régi formulákat» l. Nyugodtan mondhatjuk tehát azt, hogy a mi hitünk azonos Pázmányéval, és a Trentói Zsinat megfogalmazásait - mégha újraérteimezzük is őket a mai ökumenizmus távlatában - nem vetjük el, miként a' krisstolőgíai dogmél K. RAHNER, A hit alap;ai, Bp. 1983,

19 ban is míndíg vonatkozási pont marad Khalkedőn. A kellő arányokat megtartva eztáll1thatjuk Szerit Tamás teológiájáról is. Ahogy e század derekán az ún. «új teológia» körüli vitában mondotta J. Daniélou: Szent Tamás világítótorony, de nem határkő. Lényegében ez volt már Pázmány véleménye is a XVII. század elején (161l-ben) Szent Tamás követése kérdésében. Pázmány Péter teológiájának tanulmányozása ugyanis nemcsak a reformáció ésa Trentói Zsinat korába visz vissza bennünket, hanem Szent Tamást és a skolasztika szellemvilágát, sőt az egyházatyákat, főleg Szent Ágostont is olvasnunk kell. Csak úgy tudjuk igazán felmérni és értékelni Pázmány grazi Tamás-kommentárjait, ha ismerjük a korabeli skolasztika Tamás-értelmezéseit, a reformációra visszaható katolikus tanítást. 'Éppen a protesténsokkal folytatott hitviták késztették arra Pázmányt és kortársait, hogy bővebben merítsenek a Szentírásból (amely a hitűjítők számára az egyedüli norma. volt), továbbá, hogy 'a katolikus hagyomány igazolására fokozottabban az egyház" atyákra hivatkozzanak. A skolasztikus spekuláció így kénytelen volt átengedni a teret a «pozitív» teológiának. Ezt jól látjuk, ha összehasonlítjuk Pázmány grazi skolasztikus teológiáját a hazai (magyar nyelvű) vitairatokkal, nevezetesen a Kala(tzza1. Az «iskolás» szőrszálhasogatásokat mellőzni kell, amikor a katolikus hit lényeges igazságait kell megvédeni. Ezek elsősorban egyháztani és szentségtani kérdések voltak, továbbá a hit és megigazulás, az eleve elrendelés és az emberi szabadság, illetve az eredeti bűn körül forogtak. Luther és Kálvin korában igazában a keresztény hit alap;ait nem igen kezdték ki: a Szentírás = Isten Szava, Jézus Krisztus = Isten Fia és emberfia stb. - a keresztény hit ilyen alapvető igazságai nem váltak kérdésessé. A nyugati világ általában keresztény volt; a krisztusí kinyilatkoztatástól nem szakadt el, még kevésbé az egy igaz Istentől (bár az unitáriusok kikezdték a Szentháromság-hitet). A reneszánsz és a humanista kultúra ugyan kedvezett a pogányság újjáéledésének, de ez csak kis réteget érintett. Az olasz «szabad gondolkodók» (G. Bruno, Campanella), majd a francia felvilágosultak és enciklopedisták is inkább teisták vagy panteisták voltak, semmint gyökere. sen ateisték, Az abszolút ateizmus Marxszal kezdődött és követőinél századunkban honosodott meg. Az egzisztencializmus ateista változata (Sartre), vagy a nietzschei antiteizmusésa freudi vallásellenesség, még újabban pedig az újpozitivizmus és szcientizmus «a-teizmusa» (ez utóbbi, ha nem világnézet, hanem csak módszertanilag küszöböli ki az «Isten-hipotézist», nem tekinthető igazában ateizmusnakl ) - mind-mind a «modernség» jellemzője. E század végére a keresztény Európa szekularizálődik, vagyis most már e kereszténység-utáni korszakban élünk, amikor nem az elméleti istentagadásról van szó, hanem az emberek nagy többsége úgy él, mintha Isten nem léteznék (számára nem létezik): a társadalomban, a törvényhozásban, kultúránkban éppúgy, mint a magánélet zónájában - Isten a nagy tlívollevő, legalábbis látszólag az. Más kérdés, hogy a pótva11ások, bálványozások egyre 17

20 szapor<><:imk; az emberek valami irracionális, okkult, ezotérikus utáni vágyuk. bah pótlékokát keresnek.cés esetleg így ismét eljutnak II Transzcendencia küszöbéhez;, Miként a referméciőés Pázmány korában az egyházi megűjulást sürget6 protestantizmus és a keresztény hit szubjektívebb újraértékelése nemcsak vereséget, hanem kibív.ást is jelentett az Egyház számára, ugyanígy a modernség és a kereszténység-uténi evilágiság is kihívás az evangélizá16 egyház és a, hit, illetve a hittudomány számára. Az anyagi világ és az élők világa, a fejlódőinindenség, a paleontológia és a genetika, a pszichológia és a szocíolőgia, álialábanakülönböwtudományos felfedezések, amelyek médcsftottákember- és világképünket, a hit újragondolását, az erkölcsi kérdések újra. fogalmazását és megoldását sürgetik. Az emberi szellem és az emberi híva. tás a hívő számára nem változott Szent Tamás és Pázmány óta, de az Istent és üdvösséget kereső ember más utakat jár. Ma is Jézus Krisztus az egyet. len út az Atyához, bár,esetleg Krisztussal való kapcsolatunkat másképpen. éljük meg, mint Luther vagy Pázmány. 2. A skolasztika és Szent Tamás - történelmi távlatban Ha a 'mai értelmiségi vagy egyházi ember kinyit egy skolasztikus tankönyvet vagy kézikönyvet, idegen világban érzi magát. Schütz Antal Dogma~ tikája p1.,bárldennyire is korszakalkotó volt a maga korában, ma már jórészt «idejétmúlt» problémafelvetésével, iskolás elemzéseivel,«skolaseri; kus» mentalitásával, pedig a kiváló piarista teológus igyekezett a modem szellemiséghez közel hoznia' régi problematikát. Még nehezebb olvasmány pázmány' Péter Theologia Sehol4Stieá-ja, márcsak latin nyelve millttis, A quaestíők, articulusok,.dubiumok sora, a'sok-sok szerzőre. való hivlltkozas J II szillogismusok és distinkciék, általál;>an a tomista-arisztotelészi kategórmk használata-elriassthatja It mai tudományos kutatőt is. Pázmánynál és.mestereinél már megjelennek a.skolasztika, hanyatlásánák első, jelei. Szerencséee - mint említettem - a protestáns kihívás visszaterelte az iskolás teológiát a «poaitfv» forrásokhoz. Valójában a «skolasztika» szó változatos valóságot, évszázadöklia Iq: terjedő szellemi-teol6giai áramlatot jelöl. Szent Anzelm és Occam, A~l~q és Richard de Saínt-Victor, Salisbury és Bacon, Szent Bonaventura,és A~" néi Szent Tamás teológiáját ugyanúgy ide sorolhatjuk; minta későbbi s~ lasstikusokét,,pázmány kortársaiét: Banez, Soto, Victoria, Valentia, Va~ quez, Suarez... A skolasztika virágkorában a keresztény gondolkodásban még nem: vált szét a filozófia és, a teológia. A középkorban a felhasznált filozófia szerint differenciálódik a teológia is. A teológia a hit megértésére törekszik (intel: leetus fidei). Szent Agoston és II többi' egyházatya tulajdonképpen még. Szentírést: magyarázta '(Luther is írásértélmezőknek tartotta őket). Dé a'k~

21 zépkori gondolkodók egyre inkább' helyet hagynak az öná1l6 teológiai kérdések kifejtésének: Petrus Lombardus, Gilbert de la Porrée, Alain' de.lille nyomán egyre inkább kibontakozik a quaestio-műfaj, tehát az egymásnak ellentmondó vagy egymással ellentétes tételek, nézetek megvitatása, az' öná1l6 teológiai reflexió. A Szentírás és az egyházatyák idézetei csak a tételek igazolására szelgélnak. Szent Tamás Summa Theologicája' már quaetti6k rendszeres kifejtése. Később aztán már magyarázzák Petrus Lombardus Szentenciás könyveit (amelyek, jórészt Ágoston tanítását tükrözik): így a fiatal Szerit Tamás is kommentálta; még később Szent Tamás Summája lesz az alapszöveg. Úgy tűnik, Salamancában vezette be először a Summa-kommentálást Victoria. A gyakorlat elterjedt más'egyetemeken is. A Szent Tamást kommentál6 Pázmány skolasztikus teológiájának megértéséhez és teolőgia-, illetve szellemtörténeti elhelyezéséhez szükségünk' van a történeti ér'4ékre. Látnunk kell Szent Tamás, helyét a katolikus gondolkodásban úgy, ahogy újabban kiváló szakemberek (Chenu, Gilson, Congar; Bouillard...) rávilágítottak művére: ágostoni és újplatonikus gyökereire, II Szentírásból és a korábbi egyházi gondolkodókból forrásozó intuíciőira, tehát megkülönböztetve Tamást a «tomistáktól», Látjuk majd, hogy.páz, mány rendelkezett ezzel a történeti érzékkel, amikor pl. arról nyilatkozott (1611-ben), hogya jezsuitáknak hogyan, mennyire kell követniök Szent Tamást, illetve - még korábban - amikor a kegyelemvitában rámutatott arra, hogy a fiatal Szent Tamásnak más volt a véleménye a szabadság-kegyelem kérdésben, mint a Summa szerzőjének. ' A domonkos P. Chenu, aki valóban «iskolát» teremtett Le Saukhoirban 2, hangsúlyozza, hogy a történetiséget komolyan kell vennünk, ha; (tgy SZerző igazi szándékát, tulajdonképpeni tanítását fel akarjuk tárni, túlhaladvll az epigonok értelmezésein. Chenu a szentírástudományb61 átveszi a «történelmi kritika» kifejezést és módszert. Követve E. Gilsont, illetve vele párhuzamosan, P. Chenu történelmi helyzetben tanulmányozta Szent Tamás életművét, illetve az egész skolasztikát. Ebben a távlatban bírálta a «barokk», hanyatló skolasztikát, amely az érthetőt szigorűan racionális formában igyekezett definiálni: érthető (intelligible) az a fogalom, amelyet elemezni és tulajdonítani lehet; a valósághoz fűződő viszony csak elképzelt. A lényegre (esszencia) és az általános fogalmakra (fogalmi kapcsolatokra, ideális viszonyokra) épülő philosophia perennis, örök filozófia egyre inkább a, valóságtól, a tapasztalattól, atörténelemtől eltávolodva dolgozta ki a maga konceptus-rendszerét. Az ágostoni és újplatonikus életnedv, amelyet. Szent Tamásnál még megtalálunk, lassan elszivárgott. A liturgikus, misztikus ta ben jelent meg «kézirat gyanánt.m.-d. OmNU, Une école de thkjlogie: Le Saulchoir c. kis könyve, amelynek módszertani megfigyelései ma is érvényesek. Néhány Chenu-tanítvány kommentárjával 1985-ben újra megjelent ez a hajdan «tiltott 'könyv»' 'a Cerf kiadóná!. A kérdéses tanulmányok elmondják a könyv történetétis._..: : 19

véleményemet, bemutatva a szerelem házasság család témakörében a

véleményemet, bemutatva a szerelem házasság család témakörében a FALUDI AKADÉMIA SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN Szerelem, házasság, család keresztény szemmel (Vitatott erkölcsteológiai problémák) 1. ELŐADÁS: 2015. JANUÁR 19. A II. Vatikáni zsinat (Gaudium et spes

Részletesebben

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében Szabó Ferenc SJ előadása a Pábeszéd Házában 2012. febuár 15-én, a Faludi Akadémia által szervezett sorozat nyitányaként A II. vatikáni

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451 vigilia 53. ÉVFOLYAM, JúNIUS BÉKÉS GEllÉRT: A limai dokumentum magyar visszhangja FEHÉR MÁRTA: A tudományjanus-arca TATÁRGYÖRGY: Hádész kapujában.......... KAMARÁS IS1VÁN: Salto immortale. ALlNA KOZINSKA-SOMOIijAI

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból (PhD. értekezés) moderátor: Dr.

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították

Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították E SZÁMUNKRÓL Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Ady Endre Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították a Pax Romana nemzetközi katolikus értelmiségi és egyetemista

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK 201 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve Adriányi Gábor Az egyháztörténet kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. század végén

Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. század végén 32Ferencz(3).qxd 2005.06.09. 10:40 Page 282 Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. század végén Ferencz Sándor Tanulmányom tárgya a monasztikus és a skolasztikus 1 gondolkodásmód viszonya, konkrétan

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Orvos Levente 2006 orvosl.hu Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Morális alapok...5 1. Kezdeti fogalomtisztázás...5 2. A judaizmus alanya...8 a) Kit tekintsünk zsidónak?...8

Részletesebben

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Fe h é r M. is t v á n Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai előadásai * A distanciált tudományos-teoretikus beállítottságtól való elfordulás s

Részletesebben

Gilbert K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás

Gilbert K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás PPEK 464 Gilbert K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás Gilbert K. Chesterton Aquinói Szent Tamás mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Kecskeméti Gábor. A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás. A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17.

Kecskeméti Gábor. A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás. A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17. Kecskeméti Gábor A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás A magyarországi retorikai gondolkodás a 16 17. század fordulóján Akadémiai doktori értekezés tézisei Budapest, 2006 1 2 I. A kitűzött

Részletesebben

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről Jólét és erény Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről reciti Hagyományfrissítés sorozatszerkesztő Fórizs Gergely Gróf Széchenyi István Hitel című, -ban megjelent könyve ma is a. század egyik legtöbbet

Részletesebben

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben