JUM. ^ p. --: n '^ O. (l. i V O kj hé n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUM. ^ p. --: n '^ O. (l. i V O kj hé n"

Átírás

1

2 máém

3

4

5 PH JUM ^ p. --: n '^ O. (l i V O kj hé n

6 MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Angyal Dávid Badics Ferencz Bánóczi József Bayer József Beöthy Zsolt Berzeviczy Albert Endrdi Sándor Erdélyi Pál Erdi Béla Ferenczi Zoltán Fraknói Vilmos Gyulai Pál Heinrich Gusztáv Koróda Pál Kossuth Ferencz Kozma Andor Lévay József Négyesy László Rákosi Jen Riedl Frigyes Széchy Károly Széli Kálmán Váczy János Vadnay Károly Voinovich Géza Zoltvány Irén 24. KÖTET VÖRÖSMARTY MIHÁLY MUNKÁI 111. BUDAPEST FRANKLIN -TÁRSUL AT magyar irod. intézet é$ könyvnyomda 1903

7 . VÖRÖSMARTY MIHÁLY MUNKÁI Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta GYULAI PÁL II J. kötet Drámai költemények, i <^ -^ ^ BUDAPEST FRANKLIN -TÁ R S U L AT magyar írod. intézet és könyvnyomda 1903

8 Franklin -Ti isulat nvomdij?

9 DRÁMAI KÖLTEMÉNYEK 182J 1844 Salamon király, szomorújáték öt felvonásban, Tíábador, drámai költemény egy fej vonásban, 1826._, 105 A bujdosók, színm öt felvonásban, _. 133 Csongor és Tünde, színjáték öt felvonásban,

10

11 SALAMON KIRÁLY Szomorújáték öt felvonásban 1821

12 ' SZEMÉLYEK. Salamon Géza Lász király. > fejedelmek, az ország harmadának urai. Ottó, morvái vzi fejedelem, Ernyci, Vid, Dezs, gyri királyi tanácsok. püspök. Vilmos, szekszárdi apát. Ákos, hadnagy a király részérl. Szónok, I Bikás, [ hadnagyok a fejedelmek részérl. Petrud, Bátor Opos, hires vitéz a fejedelmek pártján Csatás, ifjú vitéz a király pártján. Korcs, egy csavargó bajnok. Sorvatag, egy tébolyodott remete. Követ. Álarczosok. Urak, katonák mind a két részrl. Ncste, királyné, Salamon anyja. Sophia, királyné, Salamon hitese. Jolánka, Csatás húga, Bátor kedvese.

13 : : ; ELS FELVONÁS. (Királyi lak Fehérvárott.) Salamon. J\este, Sophia és Vid. SoPHiA. A nyugtalan Nándor határitól Dicsn, ragyogva, mint a déli nap, Szép gyzelemmel téré meg királyom. És még is agg bú l nehéz szivén. Lassú ezen kar, mely hatalmasan Villogtatá a nép eltt vasát; A szó, vezére gyzni kelt hadának. Ertlen, elhalt csendes ajkain. Oh szabad-e kedves, értenem, miért Haboznak ekkép érzeményeid, S midn örömre új okod vagyon. Miért borítod búba kedvedet? Salamon. Vedd vissza rólam a dicséretet, Másét magamra venni nem szokásom ; Mert bár nagyot mivelni nem tudok már. Tanúm az ég! azt kölcsön nem veszem. Fordítsd el, oh királyné, dísztelen Salamonnak arcziról szemed világát Mert ott setétet és komort talál. Ne keress te rajtam semmit is dicst. Hagyjad nyugonni e kart, s kardomat. Nem ennek hódolt Nándor, és vezére; Nekem nem hódolt semmi e világon. Büszkén emelkedik Bihar merész Népsége közt a hsök csarnoka A bölcs, kegyelmes Géza ott ragyog. Ott hadver László, az öcscse is Itt csak szegénység, s a király lakik.

14 lo Salamon király. Neste. Szegyeid magad fiam, tudom, megént Hiú gyanúk zavarják csendedet. Ne hígy azoknak; úgy is már elég Bút, bajt okoztak mind neked, s nekem Sok aggodalmat szültek. Salamon. Oh anyám. Az Istenért! csak most ne mondjad ezt. Neste. Te most hibáztál : jókor intelek. Salamon. Oh jókor I így hát én is e világra Jókor születtem! Anyám, ha tlem esküvést kívánsz, Kiesküszöm futtából a napot. Hogy az bizonyságul legyen nekem; Mert láta mindent, látta csúfomat. Neste. Esküdj' te csak, boldogtalan fiú, Esküdd ki vérz szívem' e kebelbl. Esküdd siketté e fület, komor Hangatlanokká e bus ajkakat, Hogy gondolatját elmém elfelejtse, S elálljon éltem minden mszere. Oh csak tovább is folytasd eskideti En véled itt akartam szólani. Te jó anyád kivántát elkerülöd, S a napnak útját állód ggösen A nap ki nem tér, nyugtalan, neked; St látni fogja még utóbb, hogy a Vétkes gyanúnak áldozatja lészsz. A jobb valóság téged elkerül Mert számkivetve lesz szegény szivedbl, Hol csalfa vád, és rossz hitel lakik. Salamon. Anyám! de többet én már nem beszélek. Vid, szólj valót : az Isten és haragja (Vidhex.) Nevében intlek, szólj valót; Ugy sújtsa el fölötted mennykövét A nagy boszúló, mint igaz beszéded: Ugy rontson el haragja, mint lehet, Ha nyelveden csalárd hír tévedez. Mondd el, ^Vid zavarodva nlz Salamonra.) mi történt ostromunk után.

15 EísS fehondt. 1 ViD. Nándor vezére látta, hogy tovább Ellent nem állhat vára fegyverünknek, S a hódolásra kezde hajlani. Ám halld meg ezt, felséges asszonyom, De hallja fenn egében Istenünk is. Ki minden ügynek pártján van, ha jó. Midn beszállánk Nándor nyilt falán. Nem a királynak hódolt a vezér: Magát tisztelte Gézát, a dicst. Eltte hajtott térdet és fejet, S kegyére bízta minden népeit. Oh láttad volna ottan a királyt! Fáradtan ült a megvítt vártetn. Mint egy köz bajnok vérrel elborítva, S csak tettek által fbb a többinél. És ím eltte, a kiért veszdött. Költözni látja a görög vezért. Szabad sereggel, épen, büntetetlen. «Hová ti gaz nép?» ordít a király. ((Géza jámbor úr És k felelnek: Bocsát hazánkba, áldassék meg érte.j) S ezeknek, a kik száz halálra méltók. Kik véreinknek nem kegyeimezének, Ezeknek Géza oszt kegyelmeket. SoPHJA. És a király nem szólott ellene? Vjd. Szólt, s Géza monda : foglyaim valának. SoPHJA. Az engedetlen Géza. Mely gyalázat 1 Neste. De Nándor kincse még is a királyé? Vjd. Mi egy királynak a kincs hír helyett? De Géza szintúgy részt vett abban is. így megy, s utóbb még rosszabbul mehet, Ha egy hazának két királya van. Salamon. Hallgass, hitetleni Vjd. Felséges királyi Salamon. Ki tett bagolylyá, hogy gonoszt jövendölj? Vjd. Csak a mi történt ; megbocsáss uram. Két kardot nem bir egy hüvely soha, Te, s a fejdelmck meg nem álltok így. Salamon. Nem? essék hát el, a ki meg nem állhat.

16 a Salamon kirdíy. Neste. Vidl mely tanács ez? Salamon. Hagyjad t, anyám. Neste. Oh hát megérjem vesztedet, fiam? Salamon. Még ez volt hátra, hogy megszánjatok. Te Nándor, Nándori Neste. Nem bizol tehát? S anyád szavának nincs hozzád uta? Érted búsongok, és te félre fordulsz? Fiam, fiam, nem jókat sejtek én. Setét szándék borong bús lelkeden, S gonosz tanácsok gyújtják lángodat, S ha meg nem hallgatsz, nem segíthetek. De ím utószor mondom : Géza, és László rossz szívvel hozzád nincsenek. Osztatlanul országot birhatott A jámbor Géza, önként híva be, Hogy azt megoszsza, s jobbágyod legyen : László szelíd, szent élet, s ezért Vérszomjazó, vad, durva nem lehet. Maradj ezekkel békében, fiam. Ne légy te els, a ki megszeged A szép egyesség boldog napjait. Ha még kívánod a jót lelkesen, Vagy oh ha kedves még anyád eltted, S kinos szülésem napja szent neked : Ezekre kérlek, föl ne háborodjál, S becsüld a békét, mellyet vér adott. (El.) SoPHJA. S te elmerülsz? Talán szivedre szólt Anyád, s feledni kezded a gyalázatot? Nem így, királyom, oh nem így Akarlak én ölelni tégedet. Maradj dics, mint voltál eddig is. Fénylés, sugárzás dolga a királynak, Mint a napé, mely messze tündököl. Villám dörögjön jobb karod fell, Balodra hódolóid térjenek. így királyok földnek isteni, í. Különben a név s czím utálatos. Salamon. Mit tudtok még? biz' Isten! megszököm,

17 Els felvonás. 13 Ha még tovább is tart az oktatás. Asszony tanács nem szükséges nekem A nélkül is megrzöm fényemet. SoPHJA. Csupán szerelmem szólt bellem így. Salamon, tekints szivemre, mely heves Dobogva a tiédnek ellenébe ver. Oh vagy be van már vágva minden út Elttem, és csak hasztalan sóhajt Lelkem szerencséd, s a dics után? Elbb örültem, és tilalmazál Most biztatálak, hogy tovább ne trd A szívepeszt bajt, s te mérgeldöl. Király, ez engem láng gyanánt emészt. Salamon. Bocsánatot szelíd n, s kedvesem, Hogy nem fogadtam úgy intésedet. Mint szándokod jósága érdemelte ; De érts meg, és ne aggódjál tovább. Megbántatásom szégyenét, nem a Jöv veszélynek rémét sínlem én. Nem, a ki bátor szívet, és elég Szerencsét nyujta, nem kivánta, hogy Csüggedni tudjak hírem estekor. Vagy a világot sírva hagyjam el. Míg elbir a föld engem, s kardomat. Gyalázat addig rajtam nem marad. És a ki elsségem fénykörét Zavarni kezdi, annak én örök Homályba döntöm vakmer fejét. De most felejtsük ezt, kegyes, fogadj Inkább öledbe, s adj nyugalmat ott; Vassal kerestem én azt a merész Küzdk sorában, és meg nem lelem : A béke titkon dúlja csendemet. Te benned él még nyugtom angyala. Jer csillapítsad e habzó kebelt. (EI.) ViD (maga). Csak menjetek nyugodni : készen áll Vid, Mint záporos felhkben a sebes Villám az éjnek bús homálya közt. Nyugodjatok, megvan már, a mitl

18 I if Salamon király. Nyugalmatoknak el kell bomlani. De Vid magában most sem nyughatik ; Ébren van, hogy mások altakor Kinyújtsa nagyra tárgyazó kezét. Avagy nem jól cselekszik a bagoly. Kivetve lévén a madárseregbl. Hogy rejtekében éli napjait, És a setétben dúlva tévedezvén Éjjelhez ill dolgokat müvei? A napvilág nem kedvez tetteimnek, A bajvivók egén nem els csillagom, Az si nagyság, czím csekély nekem, A hír, dicsség hozzám mostohák : Kedvezz tehát, setétség fátyola. Beléd borítom régi titkomat, S a színelés lesz gyz eszközöm. Ha majdan így elérem végemet. Irtózatos dicsséggel kelek A földbiró hatalmasok közé, Mint egy lidércznek hirtelen tüze. Nándori te áldott vagy nekem, tebenned Vetettem el szerencsém macrvait. Már a királynak szíve meghasonlott, Most hírt eresztek országszerte, hogy A fejdelmekre haddal megy legott, S ha nem vigyáznak, elvész életök. És így, akarják vagy nem, víniok kell. De mit beszélem én ezt? hátra van még Jobb része dolgaimnak, rajta hát! Oh régi gond! emeld föl lelkemet, Kedvezz, viszálkodások angyala. Nagy áldozat lesz nem sokára béred. A lázadás szikrája már kitört. Lobbanva száll majd a királyi székre, S fejedelmi polczról hinti lángjait, S az életoltó füstöt tétova. (Ei.)

19 Els felvonás. (Fejedelmi lak Nagy-Váradon.) Szónok (egy fell, más fell) "Bikds (fegyverben.) Szónok. Jó, hogy talállak, s épen itt talállak. Mi hír a messze országból, Bikás? Bjkás. a mit minden tud, még te nem tudod? Nándor bukása Szónok. Oh nem úgy, barátom, Tudom, hogy Nándor meghódolt, hogy a Dölyfös vezérnek meghajolt feje, De mint van máskép a dolog? Bjkás. Ne kérdezd. Elég, hogy gyztünk. A görög, tudom, Könny kebellel tér meg ; mert ugyan Megszedtük a gonosz fajt, és örökre Hátokra róttuk minden bnöket. Olajjal jól tartottuk a Dunát, S a kik leúsznak sikló szárnyakon. Görög húst esznek a magyar halak, Görög vért isznak, mint pogány fiak, S lejtzve csuszszák Nándorvár tövét. Szónok. Csodálom benned e magas hevet. Nekem nem illyen fennyen jár eszem. Nem volt-e kincs a hódolók között? Bjkás. Mondom, hogy ket megszedtük nagyon. Sok kincs, nagyon sok szállt kezünkre. Szónok. Sok? S kezetekre, de nem kezetekbe, jó Bikás? Bjkás. S te annyit is tudsz? Isten hát neki! Tudd meg : nagyobb rész a király kezén, S tán Vid zsebében vette lakhelyét. Szónok. Szó a mi szó, de nem bolond, ki a Király zsebéhez oly közel lakik. Vid nagyra megy még, bár vigyázz reá. Bjkás. Való az is, de mink is, berezegünk Legalább sokat nyert, sok szép hírt, nevet. Nevének hódolt a görög vezér, S kegyelmet adott a hódolónak, 6

20 l6 Salamon király. Szónok. Hagyd el, A pénz parancsol, s kincs, ha zsebben úl. Ha jól kiadjuk, kincs még akkor is; De a kegyelmet, mellyet osztogattál, Hamar felejtik, s már nem a tiéd. BiKÁs. Ej, ej, nagyon kincsekre fáj fogad. Hogy annyi okkal gyzhetsz ellenem. De hadd legyen, ma nem vivk veled. barátom, mind csekély dolog. Itt, hol felöltem a harcz vas ruháját. Lerázom ismét régi terhemet. Istennek hála! épen jöttem el. (Pajzsát, sisakját letenni készol.) Bátor (foliép sietve.) Bikás, megállj a fegyver-eldobással, Nincs még sisaknak rossz szegen helye. BiKÁs, Mi lelt? szokatlan lánggal ég szemed. És honnan ily rohanva, ily dühvel? Bátor. Mi lelt, és honnan? Villám, s háború! Kard lelt az úton, s kard ell jövök. A háború! az éljen! azt kiáltom én, És felrúgom, ki békét emleget. Szónok. Ugyan mi lelt hát? szólj, tudasd velünk. Bátor (kardját félig kirántva). Te kard, elsbb is hozzád van szavam. Ha azt a szörnyet meg nem bünteted, S minden fogából koczkát nem csinálsz, Váljék torzsává villogó vasad, S ehlt uradnak szolgálj ételül. De el kell tet, el kell vesztened, S mint vértanúnak üdvülnöd velem, És egykor égben csillagként ragyognod. Nyugodj' hüvelyben most ; de a halált Tedd frigyeseddé, s a dühös boszút. Halálra húzlak nem sokára ki. Szónok. Egész dühös vagy, szinte minket is Elkapsz magaddal, mint a fergeteg. De szólj, már egyszer értsük, mit beszélsz. Bátor. S hát nem beszéltem? Veszszek el, Több titkom is van. Harczra keljetek 1 ha még

21 Els felvonás. i Ez minden, a mit hirdethet szavam. A merre jártok, harczot zengjetek Harcz most az élet, bn a békeség. Vid kész sereggel jár a széleken. És azt ordítja: «Kelj fel csillagom! Megyek temetni Gézát, a dicst, És sirhalommá öldösöm hadát Föl! föl! vitézek! a király nevében.)) Ám jj el, ördögök futója, jj csak el, Tudom, rekedtté metszem torkodat, S nyelved tövébl kürtöt vagdosok. De már nem késem, Géza tudja meg, Mi vár fejére, Gézához megyek. (Ei). BiKÁs. Csak vissza hát, te vas sisak, fejemre, Én készen állok. Harcz az én apám. És mostohám a béke. Rajta Szónok, Keljünk Biharnak szélveszes fokára, S hogy mennydörgésként halljék szózatunk, Onnan kiáltsunk háborút, halált. Szónok. Megállj, Bikás, az nem megy oly mohón, Végét kell várnunk, és még akkor is Meggondolással látni dolgainkhoz. Bjkás. a kardfogásnál nincs meggondolás. Szónok. Kétlem ; de ím a fejdelem közelget. Géza, Bátor (jnek). Géza. Rossz hír hozója lettél, jó Opos, De gylölt nem vagy érte : a kezet. Mely álmainkból fölriaszt, midn Veszélyek ülnek zárt szemünk fölött. Bár éddel alvánk, nem lehet gylölnünk. Szónok, Bikás, ti szedjetek hadat, S ha megszedétek, jjetek legott. Mert rossz világ van : vasba öltözött A békeségnek nyájas angyala S véres trt hordoz honnosink között. Hségetek, hiszem, nem ingadoz? Szónok. Okot nem adtunk e kérdésre még. Vörösmarty munkái, 111. i

22 I Salamon király. BjkAs. Ne légy kétségben ; itt terem hadunk, Parancsodnál is gyorsabb szárnyakon. (Elmennek.) Bátor. S nekem mi dolgot ád a fejdelem? Géza. Körös bal partján a hst látod ott? Kopját vet a gyors ifjúság eltte, S nyerít ménen új had szálldogál. Örül, nem tudja még, hogy honni földön Játszó hadával véres harcza lesz. Csendes kebellel áll az ég alatt, S mint puszta fáján a megállt vihar, Nehéz dárdáján nyugszik még keze. László az ott, az én kedvelt öcsém. Menj, hidd fel t, hadd tudja, mint vagyunk, Az illyen titkot nem jó tartani. Bátor. Legyen tudtára, felhivom legitt, S a harcz hatalmát elhozom vele. (Ei.) Géza. Még jól törölve sincsen homlokom A harcz porától, izzadásitól. Még szinte terhét érzik vállaim, S új baj szegdik már is ellenem. Mi drágán vettünk, béke! tégedet, ö most elrepülsz, mint a szelíd galamb. Melynek tanyáját lángok égetik. Kiket Karenta népe, és kiket A nyargaló kún ejtett harczban el. Kiket Trencsinnél a tolvaj csehek, S Nándor falánál rontott el görög kard, Hol véreteknek díja, hs fiak? Gyztünk, gyászolnak ellenségeink ; De gyzedelmünk háborút terem. Melyben merésznek lenni kárhozat, Hs karral öldökölni gyilkolás. Egész világon nincs hát senki hátra, Kivel mérkezni tudjon a magyar. És kit megtörjön, többé nem talál Oly méltó ellenséget, mint magát? Te álnok ember, nemzetemnek átka, Vid, általad bomolnak szívcink. Te, megsokalván e kevés szerencsét,

23 "Els felvonás. Te hinted csendes napjaink közé A rút hasonlás magvait. László (j). Setét nézésed, bátya, mint az éj, Mi háborítja bels csendedet? Géza. Idnk, öcsém, mely ismét megbomolt, Annak homályát látod arczomon. László. Lelked sugara földeríti azt. Géza. Ha csügged, azt is bús homály fedi. László, hiába vittünk békeségért. László. Való hát a mit Bátor szólt imént? De mit vizsgálom a hír titkait? Hadd forrjon a világ nagy tengere, Rendüljenek meg földünk sarkai. Míg az igazság úta fennmarad. Van merre mennünk a zavar között. Géza. S ha útonállók lesnek ottan is? László. Kiirtsuk ket mint a rossz gyomot. Az Isten földén bnnek nincs helye. Géza. S nincs más tanácsod a baj napjain? Csak most tevk le gyilkos fegyverünket. László. Vegyük fel ismét, sorsunk hozza így. Vidnek szivébl kelt e fergeteg, ó lássa majdan, mint megy el fölötte. Géza. Ha csak magányos volna e gonosz, Ha sorsa honnunkét is nem ragadná, S a jó királyt nem döntené magával, Más játék volna, könnyen játszanám. Salamon szivébe fúrta magát, Egész sereg kell, hogy kirántsuk onnan, S egy ország vérzik, míg mi harczolunk. S így nem sokára visszatérhetünk Oda, honnan Almos seink hadát Gyz karokkal gyzni hozta ki. Ha ily sietve veszszük a vasat, S rokon vért ontunk össze, a kötést Magunk bontjuk meg, mellyet seink A hét vezérnek vérével kötöttek. László. Komor gyanú ez, bátya, csillapítsd. Vagy zd pokolra, honnan származott.

24 Salamon király. Géza. Oh bár ne szállna hát meg lelkemet De nézd, midn e harczra készülök, Mely nemzetemnek vérébl iszik, Megrendül lelkem, vérem fagyni kezd. Mi a jövend ily csaták után? Gyengülten és kifogyva tántorog majd Ön birtokában a magyar, s mivel Már semmi nagyra képes nem leszen, Mást fog csudálni, annak hódoland. Gúnyolva kérdi majd az új lakos. Árpád országa hajdan merre volt? «Arpád országa!)) László! «merre volt!» Az, a ki majd ezt hallja, még magyar, Lerakja búsan fáradt csontait, S átokkal néz a gyászos égre föl. Az átkozottak közt fog hangzani Nevünk is egykor, égre mennydörög Az elbúsult magyarnak vég szava, S a nagy boszúló meghallgatja t. László. Irtózatos, bátyám, Ítéleted, Mint fergetegben a nagy Istené. Látom, mi felh nyomja lelkedet. De véleményem nem változhatik. Bátyám, egy Isten él! s ha úgy akarná. Hogy nemzetünkért vérem folyjon el, Bár tenger lenne, Hogy róla elfordítsam a mind elontanám. veszélyt. Ha az segítne, déltl éjszakig. Mint bujdosó, megjárnám a világot. Böjttel sanyarnám s szomjjal testemet Sárkányt ölelnék, és a párduczok Fészkébe fúrnám elszánt éltemet. De ím ez mind nem használ : háborút, S kétes szerencsét vet ránk Istenünk, Hogy mint keressük, hasznát úgy vegyük. Vérzik szivem, midn meggondolom, Hogy majd rokonnak ás sírt a rokon, S temetni készül nemzetem magát. De nincs különb út: harcz vagy rabkötél.

25 Els fehoncís. Géza. Haj! Béla két fiának rabkötél I László. És mely kezektl méretik reánk? Vid ordít szerte vért és háborút, Vid, a csalárdság s gyengeség fia, S ennek kezébe adjuk a hazát? Bátyám, az, a ki fenn van, hallja meg Álljon föl ember, a ki értelem, Kegyesség, s fegyver által hasznosabb Lehet hazánknak, mint mi, visszalépek Ha jobb tanácsot adhat a veszélyben. Ha lelke szirtnél állandóbb bajokban, S oroszlánnál vitézebb harczain. Lelépek, és t állatom helyembe, S mint h árnyéka, járok nyomdokán. Mert jobb ell a jó ember kitér. De ím Istennek karja van fölöttünk, S a nemzet vérét tlünk kéri vissza. Ha Vid kezére gyáván játszszuk azt. S ily ember birjon ország harmadát? S dicsekve mondja: (fbéla két fiát Lábam tapodja, és már nincs király. Nem, bátya, ezt nem várom nyugton cl. «Másét ne bántsd, ne hagyd sajátodatd E szent igazság dörg a fellegekben. Ez van fölírva olthatatlanul Csillagbetkkel a szép ég ölén. Géza. Mi hát irányod, s mint érhetjük el? László. Én a külföldre távozom legitt, Segédül hívok lengyelt és oroszt. Te honn vigyázz, és készítsd harczodat. Ha megjövök, fegyverrel alkuszom: Vésztk különben, így tán nyerhetünk. Géza. Menj hát, öcsém, nem gátlom dolgodat, Menj, s légy szerencsés minden útadón. Míg ellészsz, engem bú s gond foglal el. Azért sietve járj, s jegyezd meg ezt Bár véres harczra készülünk, vasas Mellünk alatt is békeség lakozzék.

26 Siiíiimon király. Oh így lenéz a sorsok Istene, S nem hagy bajunkban, mellyet ránk vetett. László. Mélyen van itt a békeség beírva, S csak a ki bántja, én azt büntetem. Légy boldog, Géza, nem késem soká. (El.) Géza. El hát ti kedves gondolatjaim, S vad háború, te fogd el gondomat. Hogy míglen erre készülök, talán A nyugtos élet ismét visszatérjen. (El.) (Püspöki lak Gyrött.) Ernyei, Dezs. Dezs. Mi hajtja hozzám mostan Ernyeit? Irtóztatón üvölt a fergeteg. Hegy, völgy riadva borzadoz fagyában, S a vad fa lombja, mint az sz haja. Egyenl dühvel marczangoltatik. Barátom, engedd értenem, mi hoz E tájra ily szörny nap estekor? Ernyej. Szörny lehet neked, nem az nekem. S ez sz fejnek nem szörny semmi már, Ha szép hazáját a magyar ledönti Ha végre avval eltemettetik. Vagy tévedezve bujdosik vadak közt. És sírva néz a napvilágra is. Dezs. Ne mondd tovább borzasztó álmodat, Rettent az engem, mint szavad, s magad. Szólj, mely baj érhet ; a titok gyötör, S csak a tudott baj várhat kész segélyt. Ernyej. Más veszte napján retteg : én elre, S oh bár csalódva, féltem e hazát. Ellenkez két csillag áll fölötte, S ha összecsap : lerontja mindenét. Bajtársaim! egyszer már elolthatok A lí'zadás pusztító lángjait Örülve visszatért a földmives Telkére, s pásztorok sipoltanak

27 "Els felvonás. 23 Az átkos ütközetnek téréin, Most új viszálkodás szakasztja meg Eddig javunkra összegylt ernket, S ki mer közöttünk békét szerzeni? Gyászomra mindent megtudék ; gonosz Hirek tanúja s kéme úgy jövök, Mint nyári felh, zve fergetegtl. Halállal, ártalommal teljesen. Vid a mi átkunk, Vid munkája ez, Hogy meghasonlott Géza s a király. Zendl az ország, s a haragos király Német hadat kér pártul agg ipától Lengyelt, oroszt hí Géza is segédül. Nyakunkra hozzák külföld táborát, S elbb utóbb, ha így halad soká, Vad harczaink közt megfogy nemzetünk. Dezs. Bús a te híred, honnom h fia, S gyászos jövendd, haj : nagyon való De nem szabad henyélnünk, nem szabad Ott csüggedeznünk, hol hazánk kiált. Ernyei. Mi hát tanácsod? szólj, s adj írt sebemre, Haszonnal tled várhatom csak azt. Fél század ád neked tekintetet. Fél század ösmer, s én tanúd valék. Szólj, mit tegyünk most? a mi egyre sok. Tán összevetve birják vállaink. Dezs. Isten kezében vannak sorsaink, De mink evezzünk ; halld tanácsomat Szerezzünk békét! még huzatlanúl. Setét hüvelyben, csendes kéz alatt, Nyugosznak a halálos fegyverek. És Géza, László jó szivek, királyunk Szelíd, ha szelíden, jól vezettetik. Szerezzünk békét! Gézát én, te a Királyt engeszteld, s szerte csendesítsük A meghasonlott lelkeket hazánkban, Hogy békeszóval víják a királyt. S talán az útról, mely elvesztene, így még veretlen visszatérhetünk.

28 2 4 Salamon király. Ernyei. Bölcs, enyhadó szók mindezek, barátom, S midn feléd intett sebes szivem. Szint' azt ohajtám, a mit most tudok. Mert lásd, ersen állunk bár mi még. De éhes örvény, s népek tengere Környöz, s ha nem vigyázunk, elborít. És a nemes vér, melytl elszakadtunk. Nagy messze tlünk, dél felé tanyáz, Árván hagyatva, s árván hagyva minket. Mért rontaná e szép faj itt magát, Vitéz oroszlán a vitéz oroszlánt, Hogy végre barlangjába róka üljön? De már nyugodtabb szívvel indulok. Az új remény, melyet tled viszek, Hevítni fogja elhlt keblemet; A zivatar is, mely szembe jött velem. Kisérni fog most nyájas szolgaként. Isten veled! nem késem már tovább. Segéd karodról már bizonyos vagyok. (El.) Dezs. Járj boldogul, nagylelk jámbor sz. Isten! ki tetteinkben vagy jelen, Hallgasd meg t és hallj meg engemet. Te, ki kebleinkbe szívet alkotál. Nem azt akartad, hogy mind szüntelen Egymást csigázzuk, öljük, ostorozzuk. Hagyd érzenünk a béke szép kegyét. Adj a harczban törteknek enyhülést, Adj e hazának boldog éveket.

29 MÁSODIK FELVONÁS. (Fejedelmi lak Nagy-Váradon.) Géza és László. László. Nincs, semmi sincsen, bátya, hasztalan Lépdeltem át honnunk határait. Ott künn! ki gondol ottan úgy hazánkkal. Mint mink, kiket szült, táplál és nevel? Mellünk lesz a csatában védfalúl. Karunk az ostrom s kardunk a segéd. Géza. És jobb ügyünk, mely föltart sok csapást. Öcsém, talán rossz, és talán nem az, Hogy el nem érheted irányodat. László. Ki tudja? még utóbb is ez gyaláz meg. Sem béke, sem harcz : hitvány állapot. Ha kész veszélytl kéne tartanunk, Kész a szekercze, dárda, pajzs, s az Isten Igaz ügyben el nem hagy soha. De mely kar ó meg nem remélt csapástól. Az orozva gyilkolót ki sejti meg, S ki tudja elkerülni ál vasát? Biz' Isten! harczainkban több szerencse volt, Mint e homályos béke napjain. Bátran megy a csatába jó vitéz. Elnyomul mint a gyors áradat. Rettentve villog jobb fell vasa, Vérajka Istenét említi, s a hazát De ellenünk pokol szövetkezik, S ha gyzedelmünk elskké teszen, A kárhozatból fz fejünkre díszt, S testvéreink jajából kölcsönöz Dicséretünkre gyászos éneket.

30 2 Salamon király. Ha vesztünk, a nép el leszen tiporva, S kétes szerencse habján ringadoz. Géza. Légy csendesebb, öcsém, ne háborogj. Nem oly rosszul áll dolgunk, mint hivk, S tán vége jobb lesz, mint volt kezdete. Jer, addig is vadászat zze el Agg szíveinkbl a gyötrelmeket. Kecsegtetn virít könnyebbedést Keres szememnek a hvös berek. A gyenge lomb suhogva hajladoz, S alatta szenderítn zúg el a patak. Kövess : vadakra jobb irányzanunk, Mint ember ellen fenni treinket. De ím a gyri fpap, vagy csalódom? Mi hozza t most tájaink felé? Dezs (jön). Isten nevében béke a hiveknek! Géza. És béke mondójának! László. Gyri fpap, És a királynak híve, bámulom, Hogy itt közöttünk látlak ; nem tudod Hogy itt halálnak révén jársz? Dezs. Nem, azt Nem is hihetném, s a ki ösmertök, Csak a csatában retteg tletek ; Itt házatoknál nem tart semmitl. László. Megváltozott az, jó hazámfia : Harcz táboroz már honn is a szivekben ; De bizva szólj bár, égek hallani. Mert jót jövendöl jámbor nézeted. Dezs. Csak a hogy' el lesz tletek fogadva. Fejdelmeink, hazánk bölcs atyjai. Ti kikre áldással néz a magyar, Egy bujdosót keresnék nálatok. Egy üldözöttet, adjátok ki t. Géza. Tudtunkra nincsen bár itt üldözött. Ha feltalálod, nem gátoljuk t. Dezs. Nagy volt az, és országos : bíborát Arany ragyogta, s boldogság, köri Eltte bátran ifjak, gyermekek

31 Második felvonás. 27 Enyelgve, játszadozva elálltának, S pártát füzének illatos virágból, Hogy azt viselje tiszta homlokán ; Apák vigadtak, és anyák örültek Víg serdülket látva víg körében. Most hogy zajára a hai-cz vad szavának Pártája hullva szerte bujdosik, Egyszerre megsznt a zajúit öröm, S bús aggodalmak sírnak nyomdokán. E bujdosót, a békét, hajtom én. Tán föltalálom még itt nálatok. Ennek Fehérvár fényes udvara Egy ellenséget, egy halált nevelt, De a szelídség hajlékában itt, H kebletekben itt, még feltalálom Az égi békét, mellyért fáradok. Adjátok t ki, e nagy bujdosót, A bel hadaktól retteg hazának, Hogy míg ez enyhül aggodalmiból, Szép híreteknek keljen csillaga. László. Jámbor beszéd ez, s csendes lelkedet H hangjaidban festi szózatod; De mind ezek nem rajtunk állanak. Nekünk a békét vassal kell takarnunk. Különben ellenségünk martaléka. És rossz kezekben bnöket terem. Vagy mink, kik nem sejthetve még okát is, A bíboros rokonnak kedvibl Egy álnok által számkivettetünk. Mi csúszva menjünk ifjabb térdihez, S árpádi vérünk rabbá hljön ott. Hol nagy királyi seink nyugosznak? Dezs. Nem úgy óhajtom én a békülést. A mit tevék itt, szint' azt Ernyei Már elkövette a király eltt. Azt kérjük csak, hogy összejjetek. Majd a szigetben száll meg a király, Ott a rokonság egy tekintetétl Elolvad a vád dermed fagya :

32 a Salamon király. Engedve is, tik sem háborogva, TaJálkozástok békeség leszen. Jertek velem most : szent ügy vár reátok, S az ég hatalma kedvez : jertek el. Géza. Istennek híve, s híve a hazának. Jó pap, belled most az ég beszélt. Nincs mit felelnünk bölcs tanácsod ellen. Öcsém! ne késsünk : itt az alkalom ; Még visszavenni könny a nyilat, Nincs elrepítve, bár idegben áll. László. Hiszem, hogy úgy lesz, a mint mondva van. Bár meggyzdve nem vagyok bell. De téged, püspök, és agg Ernyeit Hosszú id tett biztos férfiakká : Azért nem késem ; bátya! jobbomat Egyesülni nyújtom szívesen veled. Rajtunk ne múljék a jót elkövetni, Ha más mulasztja, mi nem bnhdünk. Dezs. Oh hála néked, szent atyám az égben! Te egy nagy nappal áldottál ma meg. (El.) (Királyi lak Fehérváron.) Salamon. Mint sebhetett z jár, úgy járok én Letartva, s ösztönözve fájdalomtól. Szivemben hordva bánatot, boszút. Megesküvém Gézát elejteni, Hogy a királyi fény homályt ne kapjon Nagysága által, melybe öltözött. Megeskvém, mert fájt elmellzve lennem. Mert szégyenemben láta büszke nm, És, a ki titkon legtöbbet teszen, Sereggel biztat agg ipám, ha kell. De benn az elme küzködik dühömmel. És Gézát menti, vádol engemet; Anyám is, a h, aggódó, kegyes szív. Elre megsiratva sorsomat, Mé'y gyászban l, s nevemhez jajt kever. Csak nm kívánja Gézát, a szelídet,

33 Jtfásodik felvonás. 29 Temetve látni, s Lászlónak hatalmát, Kik a csatában karjaim valának. Csak Vid nem alszik, Vid nem nyughatik : Zápor gyanánt hírekkel elborít, S új zajba hozza zajló keblemet. Ha ez csalárd, s csak játszadoz velem? Hah, mely gyanú ezi mint egy tztorony Kél lelkem éjén, s borzasztó világa Egy életoltó szörnyetegre süt. Ha, Vid, csalárdul játszol én velem, Vid! akkor inkább kétszer halj meg önként. Hármas halállal öllek én, ha csalsz. ViD (j). Uram király, h szolgád üdvözöl. Salamon. Inkább a sátán, mint te most. Eredj, Sejtjük, ha jó jön, vagy gonosz felénk. Én ördögökrl gondolék, s te jsz, Vid, átkaimmal rakva jsz, eredj Ez óra még több átkot vet reád. Vjd. Kegyes király, hogy' érdemeltem ezt? Salamon. Hogy' érdemelted? Látsz-e két napot A tágas égen? A zajos Duna Nem tért-e vissza, hegyre áradozván, Hogy eltemesse a magyar királyt? Nem hullanak le a bús csillagok. Nem esküdött még össze ellenem Ég, tenger, és föld : Géza, s népei? Vjd. Bocsánatot, király, nem értelek. Salamon. Nem értesz? Oh ez mégis sok. Hová Lett hát ama nagy bölcseség ere. Melybl szünetlen új hír buzga ki A pártütésrl, s százezernyi cselrl? Mi lett belled, Vid? te most A néma halként szótlan állasz itt. ViD (félre). Fordulj palást : szelünk megváltozott. (Salamonhoz) Királyom, épen most j Ernyei, O tán szerencsésb hírrel érkezik, Salamon. Vélnéd? ViD. Kívánnám.

34 30 Salamon király. Salamon. Mely vigasztalás A szk idben bvek vágyaink. Egyet kívánnék én csak : azt kívánnám, Hogy tárva állna szíved itt kezemben, Hogy mint levélbl olvasnék belle, S tudnám, nekem szolgálsz-e, vagy pokolnak. De imhol Ernyei. {Ernyei föllép.) Hát mi jót hozál? Ernyej. a rossz idben jót ne várj, csak a Hizelked hoz most jó híreket. Komoran borong élnkbe a setét Idnek átok-ontó fellege. Hazája gyászát mélyen erezi A hazafi. Jó királyom, arczomon Olvashatod, mi fekszik e szivén. Salamon. Oh bús az, és homályba slyed, Mint fergetegben a rémséges éj Keserv, halál lebeg azon, Ernyei, És a reménynek elhaló tüze. Mi mélyen estem én hát ily hamar! Ernyei. Nem úgy, királyom, még nem eshetél Mert ím hüvelyben vannak kardjaink, S a szent rokonvér nem kiált boszút. De a jövre nézvén, hallj tanácsot, S ne vesd meg azt, nem lossz szívbl ered. Salamon. De hát azért jövél-e, Ernyei, Hogy, mint gyanítom, hosszasan gyötörj, A multakat s jövket egybevetvén, S képzelt bajokkal ámítsd lelkemet? Nyugtot keresnék, és ti felzavartok, S bámulva néztek rám, ha, mint vadak, Szaggatva visznek indulatjaim. Ernyej (ízomorodvaj. Isten veled hát, honnom jobb ügye! Szakadj kebel, s temesd el titkodat. Nincs a ki szánjon : büntet Istenünk. Békét óhajt a harczra szült nemes. Azért sóhajt a pór is telkein. De hasztalan! lenyomja vas kezével

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben

KATONA JÓZSEF BÁNK BÁN. Dráma öt szakaszban

KATONA JÓZSEF BÁNK BÁN. Dráma öt szakaszban KATONA JÓZSEF BÁN Dráma öt szakaszban 1819 SZABADOS KECSKEMÉT MEZŐVÁRASSA NEMES FŐBÍRÁJA ÉS TANÁCSÁHOZ Hol hazánk egyik legelső Vára, ősz Partiscum álla - Hol Zalán első futása Győzedelmi halmot ása Ung-urinknak;

Részletesebben

Pannónia Books. 2 Spadina Road. Toronto 4, Canada

Pannónia Books. 2 Spadina Road. Toronto 4, Canada «*' Pannónia Books 2 Spadina Road Toronto 4, Canada \'Érr:: ÉL KÖNYVEK * MAGYAR KLASSZIKUSOK AZ EI.ÖSZ^T ÍRTA GRÓF KLEBELSBHRír KUNO ÉL KÖNYVEK * MAGYAR KLASSZIKUSOK XVI. KÖTET A BEVEZETÉSEKET ÍRTAK Ambrus

Részletesebben

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY ELSŐ SZÍN (A mennyekben. Az Úr dicstől környezetten trónján. Angyalok serege térden. A négy főangyal a trón mellett áll. Nagy fényesség.) ANGYALOK KARA

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

JIOGMA2 lio. .IOT20qA. Pli. H f f /'TJ'T ',!

JIOGMA2 lio. .IOT20qA. Pli. H f f /'TJ'T ',! l. t^-«f I- * ^^^ *.^v- ** ^ '^^^ m '4 wím. jscher SÁNDOR >-' 1 JIOGMA2 lio.iot20qa Pli ',! H f f /'TJ'T 1. Sötét a város, rá feküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany

Részletesebben

II. Richárd király tragédiája

II. Richárd király tragédiája A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 9. J A N U Á R William Shakespeare II. Richárd király tragédiája Fordította Spiró György Lektorálta Borbás Mária SZEREPLÔK II. Richárd

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

I. kötet HIMFY ELSŐ RÉSZ. A KESERGŐ SZERELEM.

I. kötet HIMFY ELSŐ RÉSZ. A KESERGŐ SZERELEM. I. kötet HIMFY ELSŐ RÉSZ. A KESERGŐ SZERELEM. 1 I.ÉNEK. Mint az őzek az erdőben, A halak a vizekben, Madarak a levegőben, A méhek a kertekben: Oly szabadon s kedvem telve Éltem egykor napjaim; Vigan lejtve

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Könyv-e.hu 2010 Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár: www.konyv-e.hu

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

% i-v. K.l ' I. Sí ^1. Révai TesNévek^ BudapesK

% i-v. K.l ' I. Sí ^1. Révai TesNévek^ BudapesK I i- r i % i-v. K.l ' I I I Sí ^1 I Révai TesNévek^ BudapesK : sfisbíss^,^6*' 4. Wn. ' EGY sírdomb Körül él W 1Wli ' 1 ^y. y RÉVAI TESTVEREK KIADÁSA FRANKLIN- TARSULAT NVOMDAJA. (Az íróasztaltól a

Részletesebben

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY TARTALOM ISMERETLEN ZSIDÓ SZERZŐ ÉNEKEK ÉNEKE SZAPPHÓ APHRODITÉHEZ BAKKHÜLIDÉSZ BÉKEDALA KALLIMAKHOSZ

Részletesebben

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK.

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. Shakespeare VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. (Fordította: Lévay József) Tartalom BEVEZETÉS ELSŐ FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN. V. SZÍN. MÁSODIK FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN.

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika Spiró György ÁRPÁD HÁZ vérzékeny és naiv krónika Szereplők ELSŐ ÁRPÁDHÁZI: KÁLMÁN KIRÁLY - II. ISTVÁN - BORICS - SAUL - II. LÁSZLÓ MÁSODIK ÁRPÁDHÁZI: ÁLMOS HERCEG - II. (VAK) BÉLA - II. GÉZA OTTMÁR - ILIA

Részletesebben

XX. századi történelmünk Petőfi tolmácsolásában-rendhagyó irodalmi délután-

XX. századi történelmünk Petőfi tolmácsolásában-rendhagyó irodalmi délután- 1. Zene Hobo Farkasok dala 2. Vers: S.A. emlékkönyvébe Vén épület már a világ, Le, alacsonyra sűlyedett. Ha egyenest jársz: beütöd A gerendában fejedet. Hajolj meg, ha a fejtörő Gerenda ellenedre van...

Részletesebben

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000 Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN Terebess Kiadó Budapest, 2000 Fordította: Tasnádi Edit NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS FENSÉGES tragédia két felvonásban Kötetünk a Török Köztársaság Nagykövetsége

Részletesebben

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI.

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. KÖZREBOCSÁTJA MESZLÉNYI GYULA SZATMÁRI PÜSPÖK. II. KÖTET. Tartalom. Lap Első nagybőjti beszéd. Jézus felveszi a keresztet.. 1 Második nagyböjti

Részletesebben

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^;,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada 4Xiís--> ísj&l'l ^^ ^r^^'ji^^fsg:^ ^- ^-=-;->'iy^vi'/.í7tj«- '-^ Panpoiiia Books ] '^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada ph

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben