JUM. ^ p. --: n '^ O. (l. i V O kj hé n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUM. ^ p. --: n '^ O. (l. i V O kj hé n"

Átírás

1

2 máém

3

4

5 PH JUM ^ p. --: n '^ O. (l i V O kj hé n

6 MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Angyal Dávid Badics Ferencz Bánóczi József Bayer József Beöthy Zsolt Berzeviczy Albert Endrdi Sándor Erdélyi Pál Erdi Béla Ferenczi Zoltán Fraknói Vilmos Gyulai Pál Heinrich Gusztáv Koróda Pál Kossuth Ferencz Kozma Andor Lévay József Négyesy László Rákosi Jen Riedl Frigyes Széchy Károly Széli Kálmán Váczy János Vadnay Károly Voinovich Géza Zoltvány Irén 24. KÖTET VÖRÖSMARTY MIHÁLY MUNKÁI 111. BUDAPEST FRANKLIN -TÁRSUL AT magyar irod. intézet é$ könyvnyomda 1903

7 . VÖRÖSMARTY MIHÁLY MUNKÁI Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta GYULAI PÁL II J. kötet Drámai költemények, i <^ -^ ^ BUDAPEST FRANKLIN -TÁ R S U L AT magyar írod. intézet és könyvnyomda 1903

8 Franklin -Ti isulat nvomdij?

9 DRÁMAI KÖLTEMÉNYEK 182J 1844 Salamon király, szomorújáték öt felvonásban, Tíábador, drámai költemény egy fej vonásban, 1826._, 105 A bujdosók, színm öt felvonásban, _. 133 Csongor és Tünde, színjáték öt felvonásban,

10

11 SALAMON KIRÁLY Szomorújáték öt felvonásban 1821

12 ' SZEMÉLYEK. Salamon Géza Lász király. > fejedelmek, az ország harmadának urai. Ottó, morvái vzi fejedelem, Ernyci, Vid, Dezs, gyri királyi tanácsok. püspök. Vilmos, szekszárdi apát. Ákos, hadnagy a király részérl. Szónok, I Bikás, [ hadnagyok a fejedelmek részérl. Petrud, Bátor Opos, hires vitéz a fejedelmek pártján Csatás, ifjú vitéz a király pártján. Korcs, egy csavargó bajnok. Sorvatag, egy tébolyodott remete. Követ. Álarczosok. Urak, katonák mind a két részrl. Ncste, királyné, Salamon anyja. Sophia, királyné, Salamon hitese. Jolánka, Csatás húga, Bátor kedvese.

13 : : ; ELS FELVONÁS. (Királyi lak Fehérvárott.) Salamon. J\este, Sophia és Vid. SoPHiA. A nyugtalan Nándor határitól Dicsn, ragyogva, mint a déli nap, Szép gyzelemmel téré meg királyom. És még is agg bú l nehéz szivén. Lassú ezen kar, mely hatalmasan Villogtatá a nép eltt vasát; A szó, vezére gyzni kelt hadának. Ertlen, elhalt csendes ajkain. Oh szabad-e kedves, értenem, miért Haboznak ekkép érzeményeid, S midn örömre új okod vagyon. Miért borítod búba kedvedet? Salamon. Vedd vissza rólam a dicséretet, Másét magamra venni nem szokásom ; Mert bár nagyot mivelni nem tudok már. Tanúm az ég! azt kölcsön nem veszem. Fordítsd el, oh királyné, dísztelen Salamonnak arcziról szemed világát Mert ott setétet és komort talál. Ne keress te rajtam semmit is dicst. Hagyjad nyugonni e kart, s kardomat. Nem ennek hódolt Nándor, és vezére; Nekem nem hódolt semmi e világon. Büszkén emelkedik Bihar merész Népsége közt a hsök csarnoka A bölcs, kegyelmes Géza ott ragyog. Ott hadver László, az öcscse is Itt csak szegénység, s a király lakik.

14 lo Salamon király. Neste. Szegyeid magad fiam, tudom, megént Hiú gyanúk zavarják csendedet. Ne hígy azoknak; úgy is már elég Bút, bajt okoztak mind neked, s nekem Sok aggodalmat szültek. Salamon. Oh anyám. Az Istenért! csak most ne mondjad ezt. Neste. Te most hibáztál : jókor intelek. Salamon. Oh jókor I így hát én is e világra Jókor születtem! Anyám, ha tlem esküvést kívánsz, Kiesküszöm futtából a napot. Hogy az bizonyságul legyen nekem; Mert láta mindent, látta csúfomat. Neste. Esküdj' te csak, boldogtalan fiú, Esküdd ki vérz szívem' e kebelbl. Esküdd siketté e fület, komor Hangatlanokká e bus ajkakat, Hogy gondolatját elmém elfelejtse, S elálljon éltem minden mszere. Oh csak tovább is folytasd eskideti En véled itt akartam szólani. Te jó anyád kivántát elkerülöd, S a napnak útját állód ggösen A nap ki nem tér, nyugtalan, neked; St látni fogja még utóbb, hogy a Vétkes gyanúnak áldozatja lészsz. A jobb valóság téged elkerül Mert számkivetve lesz szegény szivedbl, Hol csalfa vád, és rossz hitel lakik. Salamon. Anyám! de többet én már nem beszélek. Vid, szólj valót : az Isten és haragja (Vidhex.) Nevében intlek, szólj valót; Ugy sújtsa el fölötted mennykövét A nagy boszúló, mint igaz beszéded: Ugy rontson el haragja, mint lehet, Ha nyelveden csalárd hír tévedez. Mondd el, ^Vid zavarodva nlz Salamonra.) mi történt ostromunk után.

15 EísS fehondt. 1 ViD. Nándor vezére látta, hogy tovább Ellent nem állhat vára fegyverünknek, S a hódolásra kezde hajlani. Ám halld meg ezt, felséges asszonyom, De hallja fenn egében Istenünk is. Ki minden ügynek pártján van, ha jó. Midn beszállánk Nándor nyilt falán. Nem a királynak hódolt a vezér: Magát tisztelte Gézát, a dicst. Eltte hajtott térdet és fejet, S kegyére bízta minden népeit. Oh láttad volna ottan a királyt! Fáradtan ült a megvítt vártetn. Mint egy köz bajnok vérrel elborítva, S csak tettek által fbb a többinél. És ím eltte, a kiért veszdött. Költözni látja a görög vezért. Szabad sereggel, épen, büntetetlen. «Hová ti gaz nép?» ordít a király. ((Géza jámbor úr És k felelnek: Bocsát hazánkba, áldassék meg érte.j) S ezeknek, a kik száz halálra méltók. Kik véreinknek nem kegyeimezének, Ezeknek Géza oszt kegyelmeket. SoPHJA. És a király nem szólott ellene? Vjd. Szólt, s Géza monda : foglyaim valának. SoPHJA. Az engedetlen Géza. Mely gyalázat 1 Neste. De Nándor kincse még is a királyé? Vjd. Mi egy királynak a kincs hír helyett? De Géza szintúgy részt vett abban is. így megy, s utóbb még rosszabbul mehet, Ha egy hazának két királya van. Salamon. Hallgass, hitetleni Vjd. Felséges királyi Salamon. Ki tett bagolylyá, hogy gonoszt jövendölj? Vjd. Csak a mi történt ; megbocsáss uram. Két kardot nem bir egy hüvely soha, Te, s a fejdelmck meg nem álltok így. Salamon. Nem? essék hát el, a ki meg nem állhat.

16 a Salamon kirdíy. Neste. Vidl mely tanács ez? Salamon. Hagyjad t, anyám. Neste. Oh hát megérjem vesztedet, fiam? Salamon. Még ez volt hátra, hogy megszánjatok. Te Nándor, Nándori Neste. Nem bizol tehát? S anyád szavának nincs hozzád uta? Érted búsongok, és te félre fordulsz? Fiam, fiam, nem jókat sejtek én. Setét szándék borong bús lelkeden, S gonosz tanácsok gyújtják lángodat, S ha meg nem hallgatsz, nem segíthetek. De ím utószor mondom : Géza, és László rossz szívvel hozzád nincsenek. Osztatlanul országot birhatott A jámbor Géza, önként híva be, Hogy azt megoszsza, s jobbágyod legyen : László szelíd, szent élet, s ezért Vérszomjazó, vad, durva nem lehet. Maradj ezekkel békében, fiam. Ne légy te els, a ki megszeged A szép egyesség boldog napjait. Ha még kívánod a jót lelkesen, Vagy oh ha kedves még anyád eltted, S kinos szülésem napja szent neked : Ezekre kérlek, föl ne háborodjál, S becsüld a békét, mellyet vér adott. (El.) SoPHJA. S te elmerülsz? Talán szivedre szólt Anyád, s feledni kezded a gyalázatot? Nem így, királyom, oh nem így Akarlak én ölelni tégedet. Maradj dics, mint voltál eddig is. Fénylés, sugárzás dolga a királynak, Mint a napé, mely messze tündököl. Villám dörögjön jobb karod fell, Balodra hódolóid térjenek. így királyok földnek isteni, í. Különben a név s czím utálatos. Salamon. Mit tudtok még? biz' Isten! megszököm,

17 Els felvonás. 13 Ha még tovább is tart az oktatás. Asszony tanács nem szükséges nekem A nélkül is megrzöm fényemet. SoPHJA. Csupán szerelmem szólt bellem így. Salamon, tekints szivemre, mely heves Dobogva a tiédnek ellenébe ver. Oh vagy be van már vágva minden út Elttem, és csak hasztalan sóhajt Lelkem szerencséd, s a dics után? Elbb örültem, és tilalmazál Most biztatálak, hogy tovább ne trd A szívepeszt bajt, s te mérgeldöl. Király, ez engem láng gyanánt emészt. Salamon. Bocsánatot szelíd n, s kedvesem, Hogy nem fogadtam úgy intésedet. Mint szándokod jósága érdemelte ; De érts meg, és ne aggódjál tovább. Megbántatásom szégyenét, nem a Jöv veszélynek rémét sínlem én. Nem, a ki bátor szívet, és elég Szerencsét nyujta, nem kivánta, hogy Csüggedni tudjak hírem estekor. Vagy a világot sírva hagyjam el. Míg elbir a föld engem, s kardomat. Gyalázat addig rajtam nem marad. És a ki elsségem fénykörét Zavarni kezdi, annak én örök Homályba döntöm vakmer fejét. De most felejtsük ezt, kegyes, fogadj Inkább öledbe, s adj nyugalmat ott; Vassal kerestem én azt a merész Küzdk sorában, és meg nem lelem : A béke titkon dúlja csendemet. Te benned él még nyugtom angyala. Jer csillapítsad e habzó kebelt. (EI.) ViD (maga). Csak menjetek nyugodni : készen áll Vid, Mint záporos felhkben a sebes Villám az éjnek bús homálya közt. Nyugodjatok, megvan már, a mitl

18 I if Salamon király. Nyugalmatoknak el kell bomlani. De Vid magában most sem nyughatik ; Ébren van, hogy mások altakor Kinyújtsa nagyra tárgyazó kezét. Avagy nem jól cselekszik a bagoly. Kivetve lévén a madárseregbl. Hogy rejtekében éli napjait, És a setétben dúlva tévedezvén Éjjelhez ill dolgokat müvei? A napvilág nem kedvez tetteimnek, A bajvivók egén nem els csillagom, Az si nagyság, czím csekély nekem, A hír, dicsség hozzám mostohák : Kedvezz tehát, setétség fátyola. Beléd borítom régi titkomat, S a színelés lesz gyz eszközöm. Ha majdan így elérem végemet. Irtózatos dicsséggel kelek A földbiró hatalmasok közé, Mint egy lidércznek hirtelen tüze. Nándori te áldott vagy nekem, tebenned Vetettem el szerencsém macrvait. Már a királynak szíve meghasonlott, Most hírt eresztek országszerte, hogy A fejdelmekre haddal megy legott, S ha nem vigyáznak, elvész életök. És így, akarják vagy nem, víniok kell. De mit beszélem én ezt? hátra van még Jobb része dolgaimnak, rajta hát! Oh régi gond! emeld föl lelkemet, Kedvezz, viszálkodások angyala. Nagy áldozat lesz nem sokára béred. A lázadás szikrája már kitört. Lobbanva száll majd a királyi székre, S fejedelmi polczról hinti lángjait, S az életoltó füstöt tétova. (Ei.)

19 Els felvonás. (Fejedelmi lak Nagy-Váradon.) Szónok (egy fell, más fell) "Bikds (fegyverben.) Szónok. Jó, hogy talállak, s épen itt talállak. Mi hír a messze országból, Bikás? Bjkás. a mit minden tud, még te nem tudod? Nándor bukása Szónok. Oh nem úgy, barátom, Tudom, hogy Nándor meghódolt, hogy a Dölyfös vezérnek meghajolt feje, De mint van máskép a dolog? Bjkás. Ne kérdezd. Elég, hogy gyztünk. A görög, tudom, Könny kebellel tér meg ; mert ugyan Megszedtük a gonosz fajt, és örökre Hátokra róttuk minden bnöket. Olajjal jól tartottuk a Dunát, S a kik leúsznak sikló szárnyakon. Görög húst esznek a magyar halak, Görög vért isznak, mint pogány fiak, S lejtzve csuszszák Nándorvár tövét. Szónok. Csodálom benned e magas hevet. Nekem nem illyen fennyen jár eszem. Nem volt-e kincs a hódolók között? Bjkás. Mondom, hogy ket megszedtük nagyon. Sok kincs, nagyon sok szállt kezünkre. Szónok. Sok? S kezetekre, de nem kezetekbe, jó Bikás? Bjkás. S te annyit is tudsz? Isten hát neki! Tudd meg : nagyobb rész a király kezén, S tán Vid zsebében vette lakhelyét. Szónok. Szó a mi szó, de nem bolond, ki a Király zsebéhez oly közel lakik. Vid nagyra megy még, bár vigyázz reá. Bjkás. Való az is, de mink is, berezegünk Legalább sokat nyert, sok szép hírt, nevet. Nevének hódolt a görög vezér, S kegyelmet adott a hódolónak, 6

20 l6 Salamon király. Szónok. Hagyd el, A pénz parancsol, s kincs, ha zsebben úl. Ha jól kiadjuk, kincs még akkor is; De a kegyelmet, mellyet osztogattál, Hamar felejtik, s már nem a tiéd. BiKÁs. Ej, ej, nagyon kincsekre fáj fogad. Hogy annyi okkal gyzhetsz ellenem. De hadd legyen, ma nem vivk veled. barátom, mind csekély dolog. Itt, hol felöltem a harcz vas ruháját. Lerázom ismét régi terhemet. Istennek hála! épen jöttem el. (Pajzsát, sisakját letenni készol.) Bátor (foliép sietve.) Bikás, megállj a fegyver-eldobással, Nincs még sisaknak rossz szegen helye. BiKÁs, Mi lelt? szokatlan lánggal ég szemed. És honnan ily rohanva, ily dühvel? Bátor. Mi lelt, és honnan? Villám, s háború! Kard lelt az úton, s kard ell jövök. A háború! az éljen! azt kiáltom én, És felrúgom, ki békét emleget. Szónok. Ugyan mi lelt hát? szólj, tudasd velünk. Bátor (kardját félig kirántva). Te kard, elsbb is hozzád van szavam. Ha azt a szörnyet meg nem bünteted, S minden fogából koczkát nem csinálsz, Váljék torzsává villogó vasad, S ehlt uradnak szolgálj ételül. De el kell tet, el kell vesztened, S mint vértanúnak üdvülnöd velem, És egykor égben csillagként ragyognod. Nyugodj' hüvelyben most ; de a halált Tedd frigyeseddé, s a dühös boszút. Halálra húzlak nem sokára ki. Szónok. Egész dühös vagy, szinte minket is Elkapsz magaddal, mint a fergeteg. De szólj, már egyszer értsük, mit beszélsz. Bátor. S hát nem beszéltem? Veszszek el, Több titkom is van. Harczra keljetek 1 ha még

21 Els felvonás. i Ez minden, a mit hirdethet szavam. A merre jártok, harczot zengjetek Harcz most az élet, bn a békeség. Vid kész sereggel jár a széleken. És azt ordítja: «Kelj fel csillagom! Megyek temetni Gézát, a dicst, És sirhalommá öldösöm hadát Föl! föl! vitézek! a király nevében.)) Ám jj el, ördögök futója, jj csak el, Tudom, rekedtté metszem torkodat, S nyelved tövébl kürtöt vagdosok. De már nem késem, Géza tudja meg, Mi vár fejére, Gézához megyek. (Ei). BiKÁs. Csak vissza hát, te vas sisak, fejemre, Én készen állok. Harcz az én apám. És mostohám a béke. Rajta Szónok, Keljünk Biharnak szélveszes fokára, S hogy mennydörgésként halljék szózatunk, Onnan kiáltsunk háborút, halált. Szónok. Megállj, Bikás, az nem megy oly mohón, Végét kell várnunk, és még akkor is Meggondolással látni dolgainkhoz. Bjkás. a kardfogásnál nincs meggondolás. Szónok. Kétlem ; de ím a fejdelem közelget. Géza, Bátor (jnek). Géza. Rossz hír hozója lettél, jó Opos, De gylölt nem vagy érte : a kezet. Mely álmainkból fölriaszt, midn Veszélyek ülnek zárt szemünk fölött. Bár éddel alvánk, nem lehet gylölnünk. Szónok, Bikás, ti szedjetek hadat, S ha megszedétek, jjetek legott. Mert rossz világ van : vasba öltözött A békeségnek nyájas angyala S véres trt hordoz honnosink között. Hségetek, hiszem, nem ingadoz? Szónok. Okot nem adtunk e kérdésre még. Vörösmarty munkái, 111. i

22 I Salamon király. BjkAs. Ne légy kétségben ; itt terem hadunk, Parancsodnál is gyorsabb szárnyakon. (Elmennek.) Bátor. S nekem mi dolgot ád a fejdelem? Géza. Körös bal partján a hst látod ott? Kopját vet a gyors ifjúság eltte, S nyerít ménen új had szálldogál. Örül, nem tudja még, hogy honni földön Játszó hadával véres harcza lesz. Csendes kebellel áll az ég alatt, S mint puszta fáján a megállt vihar, Nehéz dárdáján nyugszik még keze. László az ott, az én kedvelt öcsém. Menj, hidd fel t, hadd tudja, mint vagyunk, Az illyen titkot nem jó tartani. Bátor. Legyen tudtára, felhivom legitt, S a harcz hatalmát elhozom vele. (Ei.) Géza. Még jól törölve sincsen homlokom A harcz porától, izzadásitól. Még szinte terhét érzik vállaim, S új baj szegdik már is ellenem. Mi drágán vettünk, béke! tégedet, ö most elrepülsz, mint a szelíd galamb. Melynek tanyáját lángok égetik. Kiket Karenta népe, és kiket A nyargaló kún ejtett harczban el. Kiket Trencsinnél a tolvaj csehek, S Nándor falánál rontott el görög kard, Hol véreteknek díja, hs fiak? Gyztünk, gyászolnak ellenségeink ; De gyzedelmünk háborút terem. Melyben merésznek lenni kárhozat, Hs karral öldökölni gyilkolás. Egész világon nincs hát senki hátra, Kivel mérkezni tudjon a magyar. És kit megtörjön, többé nem talál Oly méltó ellenséget, mint magát? Te álnok ember, nemzetemnek átka, Vid, általad bomolnak szívcink. Te, megsokalván e kevés szerencsét,

23 "Els felvonás. Te hinted csendes napjaink közé A rút hasonlás magvait. László (j). Setét nézésed, bátya, mint az éj, Mi háborítja bels csendedet? Géza. Idnk, öcsém, mely ismét megbomolt, Annak homályát látod arczomon. László. Lelked sugara földeríti azt. Géza. Ha csügged, azt is bús homály fedi. László, hiába vittünk békeségért. László. Való hát a mit Bátor szólt imént? De mit vizsgálom a hír titkait? Hadd forrjon a világ nagy tengere, Rendüljenek meg földünk sarkai. Míg az igazság úta fennmarad. Van merre mennünk a zavar között. Géza. S ha útonállók lesnek ottan is? László. Kiirtsuk ket mint a rossz gyomot. Az Isten földén bnnek nincs helye. Géza. S nincs más tanácsod a baj napjain? Csak most tevk le gyilkos fegyverünket. László. Vegyük fel ismét, sorsunk hozza így. Vidnek szivébl kelt e fergeteg, ó lássa majdan, mint megy el fölötte. Géza. Ha csak magányos volna e gonosz, Ha sorsa honnunkét is nem ragadná, S a jó királyt nem döntené magával, Más játék volna, könnyen játszanám. Salamon szivébe fúrta magát, Egész sereg kell, hogy kirántsuk onnan, S egy ország vérzik, míg mi harczolunk. S így nem sokára visszatérhetünk Oda, honnan Almos seink hadát Gyz karokkal gyzni hozta ki. Ha ily sietve veszszük a vasat, S rokon vért ontunk össze, a kötést Magunk bontjuk meg, mellyet seink A hét vezérnek vérével kötöttek. László. Komor gyanú ez, bátya, csillapítsd. Vagy zd pokolra, honnan származott.

24 Salamon király. Géza. Oh bár ne szállna hát meg lelkemet De nézd, midn e harczra készülök, Mely nemzetemnek vérébl iszik, Megrendül lelkem, vérem fagyni kezd. Mi a jövend ily csaták után? Gyengülten és kifogyva tántorog majd Ön birtokában a magyar, s mivel Már semmi nagyra képes nem leszen, Mást fog csudálni, annak hódoland. Gúnyolva kérdi majd az új lakos. Árpád országa hajdan merre volt? «Arpád országa!)) László! «merre volt!» Az, a ki majd ezt hallja, még magyar, Lerakja búsan fáradt csontait, S átokkal néz a gyászos égre föl. Az átkozottak közt fog hangzani Nevünk is egykor, égre mennydörög Az elbúsult magyarnak vég szava, S a nagy boszúló meghallgatja t. László. Irtózatos, bátyám, Ítéleted, Mint fergetegben a nagy Istené. Látom, mi felh nyomja lelkedet. De véleményem nem változhatik. Bátyám, egy Isten él! s ha úgy akarná. Hogy nemzetünkért vérem folyjon el, Bár tenger lenne, Hogy róla elfordítsam a mind elontanám. veszélyt. Ha az segítne, déltl éjszakig. Mint bujdosó, megjárnám a világot. Böjttel sanyarnám s szomjjal testemet Sárkányt ölelnék, és a párduczok Fészkébe fúrnám elszánt éltemet. De ím ez mind nem használ : háborút, S kétes szerencsét vet ránk Istenünk, Hogy mint keressük, hasznát úgy vegyük. Vérzik szivem, midn meggondolom, Hogy majd rokonnak ás sírt a rokon, S temetni készül nemzetem magát. De nincs különb út: harcz vagy rabkötél.

25 Els fehoncís. Géza. Haj! Béla két fiának rabkötél I László. És mely kezektl méretik reánk? Vid ordít szerte vért és háborút, Vid, a csalárdság s gyengeség fia, S ennek kezébe adjuk a hazát? Bátyám, az, a ki fenn van, hallja meg Álljon föl ember, a ki értelem, Kegyesség, s fegyver által hasznosabb Lehet hazánknak, mint mi, visszalépek Ha jobb tanácsot adhat a veszélyben. Ha lelke szirtnél állandóbb bajokban, S oroszlánnál vitézebb harczain. Lelépek, és t állatom helyembe, S mint h árnyéka, járok nyomdokán. Mert jobb ell a jó ember kitér. De ím Istennek karja van fölöttünk, S a nemzet vérét tlünk kéri vissza. Ha Vid kezére gyáván játszszuk azt. S ily ember birjon ország harmadát? S dicsekve mondja: (fbéla két fiát Lábam tapodja, és már nincs király. Nem, bátya, ezt nem várom nyugton cl. «Másét ne bántsd, ne hagyd sajátodatd E szent igazság dörg a fellegekben. Ez van fölírva olthatatlanul Csillagbetkkel a szép ég ölén. Géza. Mi hát irányod, s mint érhetjük el? László. Én a külföldre távozom legitt, Segédül hívok lengyelt és oroszt. Te honn vigyázz, és készítsd harczodat. Ha megjövök, fegyverrel alkuszom: Vésztk különben, így tán nyerhetünk. Géza. Menj hát, öcsém, nem gátlom dolgodat, Menj, s légy szerencsés minden útadón. Míg ellészsz, engem bú s gond foglal el. Azért sietve járj, s jegyezd meg ezt Bár véres harczra készülünk, vasas Mellünk alatt is békeség lakozzék.

26 Siiíiimon király. Oh így lenéz a sorsok Istene, S nem hagy bajunkban, mellyet ránk vetett. László. Mélyen van itt a békeség beírva, S csak a ki bántja, én azt büntetem. Légy boldog, Géza, nem késem soká. (El.) Géza. El hát ti kedves gondolatjaim, S vad háború, te fogd el gondomat. Hogy míglen erre készülök, talán A nyugtos élet ismét visszatérjen. (El.) (Püspöki lak Gyrött.) Ernyei, Dezs. Dezs. Mi hajtja hozzám mostan Ernyeit? Irtóztatón üvölt a fergeteg. Hegy, völgy riadva borzadoz fagyában, S a vad fa lombja, mint az sz haja. Egyenl dühvel marczangoltatik. Barátom, engedd értenem, mi hoz E tájra ily szörny nap estekor? Ernyej. Szörny lehet neked, nem az nekem. S ez sz fejnek nem szörny semmi már, Ha szép hazáját a magyar ledönti Ha végre avval eltemettetik. Vagy tévedezve bujdosik vadak közt. És sírva néz a napvilágra is. Dezs. Ne mondd tovább borzasztó álmodat, Rettent az engem, mint szavad, s magad. Szólj, mely baj érhet ; a titok gyötör, S csak a tudott baj várhat kész segélyt. Ernyej. Más veszte napján retteg : én elre, S oh bár csalódva, féltem e hazát. Ellenkez két csillag áll fölötte, S ha összecsap : lerontja mindenét. Bajtársaim! egyszer már elolthatok A lí'zadás pusztító lángjait Örülve visszatért a földmives Telkére, s pásztorok sipoltanak

27 "Els felvonás. 23 Az átkos ütközetnek téréin, Most új viszálkodás szakasztja meg Eddig javunkra összegylt ernket, S ki mer közöttünk békét szerzeni? Gyászomra mindent megtudék ; gonosz Hirek tanúja s kéme úgy jövök, Mint nyári felh, zve fergetegtl. Halállal, ártalommal teljesen. Vid a mi átkunk, Vid munkája ez, Hogy meghasonlott Géza s a király. Zendl az ország, s a haragos király Német hadat kér pártul agg ipától Lengyelt, oroszt hí Géza is segédül. Nyakunkra hozzák külföld táborát, S elbb utóbb, ha így halad soká, Vad harczaink közt megfogy nemzetünk. Dezs. Bús a te híred, honnom h fia, S gyászos jövendd, haj : nagyon való De nem szabad henyélnünk, nem szabad Ott csüggedeznünk, hol hazánk kiált. Ernyei. Mi hát tanácsod? szólj, s adj írt sebemre, Haszonnal tled várhatom csak azt. Fél század ád neked tekintetet. Fél század ösmer, s én tanúd valék. Szólj, mit tegyünk most? a mi egyre sok. Tán összevetve birják vállaink. Dezs. Isten kezében vannak sorsaink, De mink evezzünk ; halld tanácsomat Szerezzünk békét! még huzatlanúl. Setét hüvelyben, csendes kéz alatt, Nyugosznak a halálos fegyverek. És Géza, László jó szivek, királyunk Szelíd, ha szelíden, jól vezettetik. Szerezzünk békét! Gézát én, te a Királyt engeszteld, s szerte csendesítsük A meghasonlott lelkeket hazánkban, Hogy békeszóval víják a királyt. S talán az útról, mely elvesztene, így még veretlen visszatérhetünk.

28 2 4 Salamon király. Ernyei. Bölcs, enyhadó szók mindezek, barátom, S midn feléd intett sebes szivem. Szint' azt ohajtám, a mit most tudok. Mert lásd, ersen állunk bár mi még. De éhes örvény, s népek tengere Környöz, s ha nem vigyázunk, elborít. És a nemes vér, melytl elszakadtunk. Nagy messze tlünk, dél felé tanyáz, Árván hagyatva, s árván hagyva minket. Mért rontaná e szép faj itt magát, Vitéz oroszlán a vitéz oroszlánt, Hogy végre barlangjába róka üljön? De már nyugodtabb szívvel indulok. Az új remény, melyet tled viszek, Hevítni fogja elhlt keblemet; A zivatar is, mely szembe jött velem. Kisérni fog most nyájas szolgaként. Isten veled! nem késem már tovább. Segéd karodról már bizonyos vagyok. (El.) Dezs. Járj boldogul, nagylelk jámbor sz. Isten! ki tetteinkben vagy jelen, Hallgasd meg t és hallj meg engemet. Te, ki kebleinkbe szívet alkotál. Nem azt akartad, hogy mind szüntelen Egymást csigázzuk, öljük, ostorozzuk. Hagyd érzenünk a béke szép kegyét. Adj a harczban törteknek enyhülést, Adj e hazának boldog éveket.

29 MÁSODIK FELVONÁS. (Fejedelmi lak Nagy-Váradon.) Géza és László. László. Nincs, semmi sincsen, bátya, hasztalan Lépdeltem át honnunk határait. Ott künn! ki gondol ottan úgy hazánkkal. Mint mink, kiket szült, táplál és nevel? Mellünk lesz a csatában védfalúl. Karunk az ostrom s kardunk a segéd. Géza. És jobb ügyünk, mely föltart sok csapást. Öcsém, talán rossz, és talán nem az, Hogy el nem érheted irányodat. László. Ki tudja? még utóbb is ez gyaláz meg. Sem béke, sem harcz : hitvány állapot. Ha kész veszélytl kéne tartanunk, Kész a szekercze, dárda, pajzs, s az Isten Igaz ügyben el nem hagy soha. De mely kar ó meg nem remélt csapástól. Az orozva gyilkolót ki sejti meg, S ki tudja elkerülni ál vasát? Biz' Isten! harczainkban több szerencse volt, Mint e homályos béke napjain. Bátran megy a csatába jó vitéz. Elnyomul mint a gyors áradat. Rettentve villog jobb fell vasa, Vérajka Istenét említi, s a hazát De ellenünk pokol szövetkezik, S ha gyzedelmünk elskké teszen, A kárhozatból fz fejünkre díszt, S testvéreink jajából kölcsönöz Dicséretünkre gyászos éneket.

30 2 Salamon király. Ha vesztünk, a nép el leszen tiporva, S kétes szerencse habján ringadoz. Géza. Légy csendesebb, öcsém, ne háborogj. Nem oly rosszul áll dolgunk, mint hivk, S tán vége jobb lesz, mint volt kezdete. Jer, addig is vadászat zze el Agg szíveinkbl a gyötrelmeket. Kecsegtetn virít könnyebbedést Keres szememnek a hvös berek. A gyenge lomb suhogva hajladoz, S alatta szenderítn zúg el a patak. Kövess : vadakra jobb irányzanunk, Mint ember ellen fenni treinket. De ím a gyri fpap, vagy csalódom? Mi hozza t most tájaink felé? Dezs (jön). Isten nevében béke a hiveknek! Géza. És béke mondójának! László. Gyri fpap, És a királynak híve, bámulom, Hogy itt közöttünk látlak ; nem tudod Hogy itt halálnak révén jársz? Dezs. Nem, azt Nem is hihetném, s a ki ösmertök, Csak a csatában retteg tletek ; Itt házatoknál nem tart semmitl. László. Megváltozott az, jó hazámfia : Harcz táboroz már honn is a szivekben ; De bizva szólj bár, égek hallani. Mert jót jövendöl jámbor nézeted. Dezs. Csak a hogy' el lesz tletek fogadva. Fejdelmeink, hazánk bölcs atyjai. Ti kikre áldással néz a magyar, Egy bujdosót keresnék nálatok. Egy üldözöttet, adjátok ki t. Géza. Tudtunkra nincsen bár itt üldözött. Ha feltalálod, nem gátoljuk t. Dezs. Nagy volt az, és országos : bíborát Arany ragyogta, s boldogság, köri Eltte bátran ifjak, gyermekek

31 Második felvonás. 27 Enyelgve, játszadozva elálltának, S pártát füzének illatos virágból, Hogy azt viselje tiszta homlokán ; Apák vigadtak, és anyák örültek Víg serdülket látva víg körében. Most hogy zajára a hai-cz vad szavának Pártája hullva szerte bujdosik, Egyszerre megsznt a zajúit öröm, S bús aggodalmak sírnak nyomdokán. E bujdosót, a békét, hajtom én. Tán föltalálom még itt nálatok. Ennek Fehérvár fényes udvara Egy ellenséget, egy halált nevelt, De a szelídség hajlékában itt, H kebletekben itt, még feltalálom Az égi békét, mellyért fáradok. Adjátok t ki, e nagy bujdosót, A bel hadaktól retteg hazának, Hogy míg ez enyhül aggodalmiból, Szép híreteknek keljen csillaga. László. Jámbor beszéd ez, s csendes lelkedet H hangjaidban festi szózatod; De mind ezek nem rajtunk állanak. Nekünk a békét vassal kell takarnunk. Különben ellenségünk martaléka. És rossz kezekben bnöket terem. Vagy mink, kik nem sejthetve még okát is, A bíboros rokonnak kedvibl Egy álnok által számkivettetünk. Mi csúszva menjünk ifjabb térdihez, S árpádi vérünk rabbá hljön ott. Hol nagy királyi seink nyugosznak? Dezs. Nem úgy óhajtom én a békülést. A mit tevék itt, szint' azt Ernyei Már elkövette a király eltt. Azt kérjük csak, hogy összejjetek. Majd a szigetben száll meg a király, Ott a rokonság egy tekintetétl Elolvad a vád dermed fagya :

32 a Salamon király. Engedve is, tik sem háborogva, TaJálkozástok békeség leszen. Jertek velem most : szent ügy vár reátok, S az ég hatalma kedvez : jertek el. Géza. Istennek híve, s híve a hazának. Jó pap, belled most az ég beszélt. Nincs mit felelnünk bölcs tanácsod ellen. Öcsém! ne késsünk : itt az alkalom ; Még visszavenni könny a nyilat, Nincs elrepítve, bár idegben áll. László. Hiszem, hogy úgy lesz, a mint mondva van. Bár meggyzdve nem vagyok bell. De téged, püspök, és agg Ernyeit Hosszú id tett biztos férfiakká : Azért nem késem ; bátya! jobbomat Egyesülni nyújtom szívesen veled. Rajtunk ne múljék a jót elkövetni, Ha más mulasztja, mi nem bnhdünk. Dezs. Oh hála néked, szent atyám az égben! Te egy nagy nappal áldottál ma meg. (El.) (Királyi lak Fehérváron.) Salamon. Mint sebhetett z jár, úgy járok én Letartva, s ösztönözve fájdalomtól. Szivemben hordva bánatot, boszút. Megesküvém Gézát elejteni, Hogy a királyi fény homályt ne kapjon Nagysága által, melybe öltözött. Megeskvém, mert fájt elmellzve lennem. Mert szégyenemben láta büszke nm, És, a ki titkon legtöbbet teszen, Sereggel biztat agg ipám, ha kell. De benn az elme küzködik dühömmel. És Gézát menti, vádol engemet; Anyám is, a h, aggódó, kegyes szív. Elre megsiratva sorsomat, Mé'y gyászban l, s nevemhez jajt kever. Csak nm kívánja Gézát, a szelídet,

33 Jtfásodik felvonás. 29 Temetve látni, s Lászlónak hatalmát, Kik a csatában karjaim valának. Csak Vid nem alszik, Vid nem nyughatik : Zápor gyanánt hírekkel elborít, S új zajba hozza zajló keblemet. Ha ez csalárd, s csak játszadoz velem? Hah, mely gyanú ezi mint egy tztorony Kél lelkem éjén, s borzasztó világa Egy életoltó szörnyetegre süt. Ha, Vid, csalárdul játszol én velem, Vid! akkor inkább kétszer halj meg önként. Hármas halállal öllek én, ha csalsz. ViD (j). Uram király, h szolgád üdvözöl. Salamon. Inkább a sátán, mint te most. Eredj, Sejtjük, ha jó jön, vagy gonosz felénk. Én ördögökrl gondolék, s te jsz, Vid, átkaimmal rakva jsz, eredj Ez óra még több átkot vet reád. Vjd. Kegyes király, hogy' érdemeltem ezt? Salamon. Hogy' érdemelted? Látsz-e két napot A tágas égen? A zajos Duna Nem tért-e vissza, hegyre áradozván, Hogy eltemesse a magyar királyt? Nem hullanak le a bús csillagok. Nem esküdött még össze ellenem Ég, tenger, és föld : Géza, s népei? Vjd. Bocsánatot, király, nem értelek. Salamon. Nem értesz? Oh ez mégis sok. Hová Lett hát ama nagy bölcseség ere. Melybl szünetlen új hír buzga ki A pártütésrl, s százezernyi cselrl? Mi lett belled, Vid? te most A néma halként szótlan állasz itt. ViD (félre). Fordulj palást : szelünk megváltozott. (Salamonhoz) Királyom, épen most j Ernyei, O tán szerencsésb hírrel érkezik, Salamon. Vélnéd? ViD. Kívánnám.

34 30 Salamon király. Salamon. Mely vigasztalás A szk idben bvek vágyaink. Egyet kívánnék én csak : azt kívánnám, Hogy tárva állna szíved itt kezemben, Hogy mint levélbl olvasnék belle, S tudnám, nekem szolgálsz-e, vagy pokolnak. De imhol Ernyei. {Ernyei föllép.) Hát mi jót hozál? Ernyej. a rossz idben jót ne várj, csak a Hizelked hoz most jó híreket. Komoran borong élnkbe a setét Idnek átok-ontó fellege. Hazája gyászát mélyen erezi A hazafi. Jó királyom, arczomon Olvashatod, mi fekszik e szivén. Salamon. Oh bús az, és homályba slyed, Mint fergetegben a rémséges éj Keserv, halál lebeg azon, Ernyei, És a reménynek elhaló tüze. Mi mélyen estem én hát ily hamar! Ernyei. Nem úgy, királyom, még nem eshetél Mert ím hüvelyben vannak kardjaink, S a szent rokonvér nem kiált boszút. De a jövre nézvén, hallj tanácsot, S ne vesd meg azt, nem lossz szívbl ered. Salamon. De hát azért jövél-e, Ernyei, Hogy, mint gyanítom, hosszasan gyötörj, A multakat s jövket egybevetvén, S képzelt bajokkal ámítsd lelkemet? Nyugtot keresnék, és ti felzavartok, S bámulva néztek rám, ha, mint vadak, Szaggatva visznek indulatjaim. Ernyej (ízomorodvaj. Isten veled hát, honnom jobb ügye! Szakadj kebel, s temesd el titkodat. Nincs a ki szánjon : büntet Istenünk. Békét óhajt a harczra szült nemes. Azért sóhajt a pór is telkein. De hasztalan! lenyomja vas kezével

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers

Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers Kölcsey Ferenc: A Himnusz 2017. január 22. Isten áld meg a Magyart Jó kedvvel; bőséggel, Nyújts feléje védő kart Ha küzd ellenséggel, Bal sors a

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül.

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül. IX. A H A J N A L A Holdfényvarázskisasszonyhoz 1. és egy világot helyükön, a hegyek megmozdulnak, lassú udvarlással összehajlanak, bezárják a sebet és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla,

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Küszöbrıl-küszöbre járok, hol be, hol ki Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem.

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem. Isten szeretet. Szívedbe rejtette magát, hogy mindig tudd, mi a helyes, mit kell tenned. Ez a tudás személyes tudás, nem továbbadható. Ne kérj hát tanácsot senkitl! Nincs szükséged rá. De az idegen tudás

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott.

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. TÖRETLEN ÖREGÚR. I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel tiporta

Részletesebben