MAGYAR NYELV. Reguly Antal emlékezete. * 4. SZÁM. KÖZÉRDEKŰ FOLYÓIRAT I. KÖTET ÁPRILIS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV. Reguly Antal emlékezete. * 4. SZÁM. KÖZÉRDEKŰ FOLYÓIRAT I. KÖTET. 1905. ÁPRILIS."

Átírás

1 MAGYAR NYELV KÖZÉRDEKŰ FOLYÓIRAT I. KÖTET ÁPRILIS. 4. SZÁM. Reguly Antal emlékezete. * II márczius 4-ikén Reguly elhagyja a vszevolodszkoei urodalmat, Irbitbe siet, melynek híres vására mozgásba hozza jóformán egész Oroszországot és Azsiát, s a hol a nópvízsgáló rendkívül érdekes megfigyeléseket tehet. Irbitben találkozik obdorszkí és berjovozi kereskedőkkel is, kik a prémnemű holmit szállitják ide a messzi északról. A helyőrség katonái - baskirole és mizerek értékes anthropologiai anyagot nyújtottak neki. Ot napi irbiti mulatása után Turinszkon át a tavdaí vogulság között folytatja útját Tobolszk felé, a hova márczius 17-ikén érkezett meg. Tobolszkba tulajdonképen két férfiú hire vonzotta: Vologodszkij volt az egyik, ki az Ob alsó vidékén több éven át papi hivatalt viselt s az osztják nyelvvel huzamosabb ideig foglalkozott. Nem rég a pétervári akadémiának osztják szótárt küldött be, mely azonban javitás végett neki visszaküldetett. A másik Szatigín, az utolsó kondai fejedelem fia, ki már orosz nevelésben részesült és ekkor mint cs. tanár Tobolszkban működött, Vologodszkijt, a ki két hóval előbb Petropavloszkba helyeztetett át, már nem találta itt. A nyájas tobolszki püspök ajánlkozik ugyan, hogy felszólítja majd Vologodszkijt, másoltatná le Reguly számára osztják szótárát - de ez, Vologodszkij osztják nyelvtudásának igen rossz hirét hallván itt, rossz munkának bírását inkább károsnak tartotta, mintsem hasznosnak s a szivességet megköszönte. Szatiginban, ki őt vogul fordításaival ajándékozá meg, igen kedves férfiúval ismerkedett meg, de ez már jóformán semmit sem tudott népének ősi hagyományairól. sőt még a nyelvet is feledni kezdte. Itt találkozott Reguly Castrénnal is, kivel egy napot együtt töltött. Castrén már másnap útra kelt, Reguly kikiséré a városon kivül, igy vett töle búcsút márczins 25-ikén. Két nap múlva már Reguly is tovább folytatja útját. Az Irtis mellékén eljut Demjanszkig, innét a Konda vidékére megy. Bolcsarovo egyházas községben megismerkedett a kondai osztjákokkal, kiknek jóléte, mely az izléses öltözködésben s a jól berendezett lakásban nyilvánult kellemesen lepte meg. Nachracsiban már a kondai vogulok közé jut. Jumasban találkozik Popovval, a ki valamely levő * Mutatvány Gróf Z i CIt Y J c n ö harmadik ázsiai utazásának sajtó alatt 4-ik kötetéből. 10

2 160 Pdpay József: Reguly Antal emlékezete. anthropologiai és ethnographiai ntattett az alföldre és a palóczok közé. Hnnfalvy azt ajánlottaneki, hogy elébb nyelvészeti anyagáthozza rendbe; ugyanezt tegye a néprajzi tapasztalataival is, és az eredményeket kisebb-nagyobb értekezésekben terjeszsze az Akadémia elé, csak azután fogjon az összefoglaló nagy munkáboz. Reguly hajlott is a jó tanácsra. J ó ideig nem beszélt feladatairól. Barátai, kik azt hitték, bogy már munkához fogott s egyszer csak a kész eredménynyel áll elő, szomorúan csalódtak várakozásukban. Sok biú kisérlet után végre az éles szívfájdalom hangján megnyilatkozik Toldy előtt, "magát saját kincsének fölvételére tehetetlennek jelenti ki." Toldy igyekezik megnyugtatni, hátha mással, pl. Hunfalvyal együtt ki tudná adni gyújteményét. A csüggedt lélekbe ismét visszatért a remény. Szorgalmasan olvasgatja Hunfalvyval a vogul szövegeket. ne foglalatosság - írja róla Huufalvy - felvidítá s nagy munkakedv szállá meg. Fáradhatatlanul kezdé rendezgetni szó- és nyelvtani jegyzeteit ; emlékezetei megújulának ; s úgy látszék, hogy testileg, szellemileg felüdü!' De ez a jókedv csak az 1858-iki év május haváig tarta. Ezután megszünék hozzám járni, avval biztatván engemet, hogya nyári szünidö alatt a budai hegyeken fog rnulatni s épülni, s majd őszszel megújult erővel folytatjuk a munkát. En is falura menék, s ott nemsokára az a szomorú hír ére, hogy Reguly aug. 23-án meghalt"." Igy ért véget küzdelmes élete. Virágzó ifjúságát adta áldozatul a tudománynak, melyhez szívének végsö dobbanásáig hű maradt. A kegyes gondviselés gondoskodott róla, hogy a magyar összehasonlító nyelvtudomány, melynek nagyszerű eredményeit sejtette, lelki szemével talán már látta is, az ő szellemi hagyatékából támadjon új életre. PÁPAY JÓZSEF. A régi magyar ételnevek eredetéről. l. Alíg van érdekesebb és vonzóbb tanulmány, mint az egy műveltségí körbe tartozó szavak eredetét kutatni. Tannlságos az efféle összeállítás nemcsak nyelvészeti, hanem műveltségtörténetí szempontból is: hiszen tudvalévő dolog, hogy a műveltség története a szókincsben is visszatükrözödik. Hosszabb érintkezés két nép között nem történhetik meg nyelvkeveredés nélkü!. A műveletlenebb a -műveltebbtöl nemcsak a magasabb kultnra tárgyait, hanem legtöbbször e tárgyak neveit is átveszi, úgy hogyajövevényszavak különféle rétegei egy-egy kulturhatás emlékeit őrzik. Egy-egy szó vagy szócsoport, ha eredetét kutatj uk, gyakran csodálatos időbeli távlatot nyit; világot derit olyan korra, a melyuek emlékezetét irott történeti emlékek nem őrizték meg. * Reguly Antal hagyományai. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából kiadta Hunfalvy Pál. I. kötet. A vogul föld é. nép. Pest Elöszó.

3 ---~< Gombocz Zoltán:.A 'régi magyar ételnevek eredetéről. 161 Csakhogy persze tudni kell a módját, hogyan lehet a nyelvet helyes vallomásra birni. Kiilönbséget kell tennünk mindenekelőtt szó meg szó között; nem mindeu jövevényszónak van egyforma műveltségtörténeti értéke..\;evetséges dolog volna pl. abból, hogy barát szavunk szláv eredetű, azt következtetni, hogy őseinkkel a,barátság' fogalmát a szlávok ismertették meg. Máskép áll a dolog a szorosabban vett műveltségi szavakkal ; paprika szavunk délszláv eredete pl. csakugyan nagyon valószinűvé teszi, hogy magával a fűszerrel is a délszlávok útján ismerkedtünk meg. Egy szó az~nban még nem sokat nyom a latban. Búza szavunk török voltából merészség volna azt következtetni, hogy őseink a földmívelést török-fajú népektől tanuiták. De ha ki tudjuk mutatni, ho~y nemcsak it búza, hanem az árpa, dara, aratni, eke, őriil'rlí. szavak is török eredetűek, föltevésünk mindjárt valószínűbbé lesz. Azok közé a müveltségi szavak közé, a melyeknek vándorútja világosan jelzi az illető müveltségi tárgyeredetét és elterjedését, tartoznak többek között az ételnevek is. Hogy csak egy példát emlitsek, az a temérdek franczia jövevényszó az összes művelt nemzetek zastronnmiai szótárában elég ékesszólóan bizonyítja a franczia konyha vilázuralmát. ~ A konyhaművészet kifejlődése aránylag magas műveltséget föltételez ; természetes tehát, hogy az ételnevek vizsgálata - a magyarokat sem véve ki - nem vezet bennünket az öskorba vissza; de azért kutatásaink kiegészíthetik néhány érdekes vonással,.házi rörténelműnknek", az utolsó századok magyar műveltségénekrajzát. Az ételnevek tárgyalása közben rendszerint félrehagyom az ell'éléket, mint,.étes, leves, levelensült ; hiszen mindenki tudja vagy érzi, hogy rétes = leveles tészta. leves = híg, leves-étek stb.; keletkezésük koráról pedig úgyis nehéz volna valami biztosat mondani, Legtermészetesebb volna, hogy a tárgyalás sorát az ételek etelével. a kenyérrel kezdj em meg, ha ugyan eredetéről tudnánk valamí biztosat. Eppen így vagyunk a czipó szóval is, de az már közrudomású dolog, hogy a czőkó"s czipó kifejezés első része, a <:"kös jelző honnan ered. Atzök, czök szó (Púriz-Pápainál.íermenumr..sauerteig' a nyngati megyékben a cáj.g, cájg alakok szokáso -ak.élesztő',.kovász' értelemben) német jövevény. a bajor-osztrák :"'g..élesztő' szó átvétele, aökős czipó tehát tkp..élesztős, bizonyos ruódon kovászolt czipó', 'Csak a Schlügli S<ójegyzékbőlismerjük a pokronta szót: jelenrése.subeiuerarium',.hamuban sült kenyér'. Szláv eredetére (vö. K<'h pokruta, lengyel l'oknta..fladen,.kuchen') már Szamota ramutatott. )[ár a legrégibb szójegyzékeinkben és szótáraínkban előfordul öl pogác."a szó. A Schlagli az.azimus' szót, a Beszt. Szój. az.azimus' ;... a.liba' szavakat fordítja vele. Calepinusban : azymus, kouae www'l ralo kinyér, pogátsa, panis focarius : parasaba 8wt& kenyér, Onm,.ba swtót pogátsa. A MTsz. szerint a palóczságban a boqács.i :olak is szokásos. 11

4 162 Gombocs Zoltán A pogácsa rokonai majdnem egész Európában el vannak terjedve S valamennyinek közös őse, ha nem is közvetlenül, a latin (Deaciü DnC, (=pimi» fi;c"eiiis, hamuban sült kenyér DuC,). A latin ból származnak mindenek előtt a román alakok, az olasz [ocaccia, franczia [ouace, (ouasse.lapos, 'hamuban sült kenyér" a provencal fogassa., [oquassa, a spanyol hoqaza,házikenyér' és a portugál [oaasa. Latin jövevényazok továbbá az ófelnémet [ochensa, a középfelnémet»ochenee.»ochene. a bajor [oehene (Schmeller 1:507.); a szláv alakok, az ó-szlovén, újszl., szerb, buig. po.gaéa, cseh pogaé a latinból valók, valószinűleg olasz közvetítéssel. A szlávság tovább adta a szót a magyaroknak. az oláhoknak (pogacie), a görögöknek (középgör. 1ro"("-tC<>- DuC,), az albánoknak (poga,,", pugaéel; sőt eljutott a délszlávok révén még az oszmanli törökökhöz is: bogaja, pogaéa.hámúban sűlt kenyér v. kalács' (Zenker], A pompos MA. és PPE. szerint.collyra'.grobes bror, A MTsz. szerint a pompos leginkább Dunántúl járatos, s.czipót'..vakaresor,.kenyértésztából sütött vastag lepényt' jelent. Egy adat szerint Hont megyében,fánkot' is. Valószinűleg összefügg a tót pampúch, pampuska szavakkal (vö. pampuska) bár a kapcsolat nem egészen világos e, Egész kis irodalma van már a pesemet (peszmeg) szónak, vagy helyesebben szavaknak, mert nem szabad felednünk, hogy a régiségben és a nép nyelvében három (ha nem négy) peszmet, peszmeg is van, a mint ezt már különben Réthei Prikkel Marián igen helye. sen hangsúlyozta Kúnossal szemben (s akár hozzátehetjük Czuczor- Fogarasival szemben, mert a Kúnos-féle hibás magyarázat már a Nagy-Szótárban is megvan), L.panís nauticns',.hajós kenyér',.kétszersült', aj pesemet. A NySz. a 17. századból két adatot idéz; b) pesemét. Ismeri ezt az alakot PP. (1708) és a Baróti-féle Kisded Szótár is ( ). Egy adat van rá a NySz.-ban is a 17. századból. c) pesemete, a KySz. ban e!q' adattal CzeglédiböL d) peszmeg. A NySz. ban két adat; megvan Sl.-ban is ("rosszul kisült tésztanemű") Kresznericsben is s belőle átvette a Nagy-Szótár is. A MTsz. szelint járatos ez a szó "rosszúl sikerült (keletlen, sületlen v. összesült. agyonégetett) kenyér v. más tésztás étel" értelemben Vasban. Pápa vidékén, Komárom megyében s a Palóczságban is. 2.,szőlő íz'.rraubensyrup'. A NySz. erre a jelentésre egy példát idéz Mikes Törökorsz. leveleiből. A,congelatum',gefrornes' értelmezés persze helytelen; Mikes egészen világosan megmondja, hogy mí az a peszmeg:.,a szölöt nagy üstökben megfőzik mindaddig, a míg olyan sűrű nem lesz, mint a sörélesztő; azután leszűrik, hordókba töltik. Olyan szíuű és olyan édes, mint a méhser". Megvan St-ban is, peszmeg, fött must'. A MTsz. GöcsejMl, Baranyából. a Dráva mellékéröl,'. tehát Dunántúl déli részéből a következő alakokat idézi: peszmeg, peszmek, pekmece: jelentésük, gyümölcs-íz, lekvár'. A szlavóniai magyaroknál.- népetymologiával - pökméz. 3.,bagage'. Gyulai Agost idézett egy 179l-iki adatot a peszmeg szónak erre a harmadik jelentésére. Hozzátehetjük, hogy ezt a jelentést SI. is adja:.peszmce: motyó, bútyor".

5 A. ré[j'i magyar ételnet'l'k eredetéről. 16B I ii- I Hogy ennek a harmadik peszmeg' szavunknak rni az eredete. nem tudom; de hiszen bennünket most úgyis csak az első kettő érdekel. A.kétszersűlt' jelentésű peszmet rokonsága messze földön el van terjedve, A középgörög alakokra már Krausz Sámuel utalt (NF. :!7:3(7): ""~"'I'-7.(, -iba;,' Dn Cangeban; jelentése.kétszersülr. Atkerült a középkori latinságba is paximatium, paxematium alakban:.panis subcinerarius'. A Nagy-féle Híerolexieonbau paxamaticum. Az albán paksimáb forrása az újg. ""~'I'-ia,. Ujgörög réven juthatott el a törökökhöz és a perzsákhoz is: peksimat, a köznyelvben peksemei. zwieback (als provlant auf der reise) sohiffszwíeback. (Zenker). liiegvan még az örményben is: pakszimat. A magashangú török peksemet átvétele a szerb, bulgár peksimet ; II lürökségből való (esetleg szerb-bulgár közvetítéssel) a magyar pesz»iet is. A hangmegfelelésre már Krausz idézte a pubzpáng N Buicbaum analóglát. Az oláh pesméi, Cihae szerint is, a magyar alak átvétele. Nehezebb volna eldönteni, hogy a középgörög alakok honnan erednek. Hogy nem attól a Paxamestól. a kit Suidas és Columella mint híres.artis culinaríae aeripror-t emlegetnek. fölösleges bizonyítaní. liieyer G. (Etym. Wört. der aiban. Sprache 318.) az ó-görög ;: I,~~p.oc: szóra gondol. Magyarázatra szorul az 1. d) alatt emlitett peszmeg. Vajjon a 2. és 3. alatt fölsorolt peszmeg szavak hatása alatt keletkezett-e peszmet-böl'! Az oszlov. posmag..placenta,,frustum panis' (~oláh posmág) szóra a:z eltérő vocalismus miatt alig gondolhatunk. A peszmeg 2. (~szőlőlekvár) török eredetét már CzP. s Kimos kimutatták: perzsa-török bekmez; bekmue. pelemez a köznyelvben peimee, petmaz.tranbensyrup'..díckgesottener most' (Zenker), moüt de raisin, épaissí par la coction, espece de raisiné (Barb. Meyn). A törökökből való abulgál' peimez, szerb pekmes. albán pekmés-ei, horvát pelcmee. A horvátból való a déli dunántúli pekmee» vagy úrvetéssel peszmek, peszmeg. A peszmet-tel sok tekintetben rokonértelmii prótont, prófunt (crmunoatus MA. annona rnilitaris PP.) német eredetű, a tájnyelvi l'l"ofnnt, profand (kfn. profant. Lexer) átvétele. a mely persze maga b jövevényszó (~1. providenda). A finomabb kenyérnemekre lérve át, szláv eredetű a kalács "Új (vö. ószl. kolaé». szerh, újszl., horv., cseh ko1aé a kolo--:'.kreís: ~zmól).a magyar kalács is nemcsak kerekre fonott, pereczforma süteményt jelentett a régiségben, hanem.karikát',.karikaforma, kerek tárgyal' is. Igy Ci-ban circulus: kerbnqbieke, kalats (fr. cerele. «utour, ol. circolo, cerchio stb.), PP. szerint kaláis-viass = cerea massa circularis ; Tinódi s az OklSz. néhány adata szerint kalács.szurkos koszorút' is jelentett. A morrdnu-t«a régi nyelvből csak nehány szótári adatunk van. Az OklSz. néhány Mot"ványos személynevet idéz az 1429, 1472, ll'

6 164 Gombocz ZOltáJl i 1495, évekből. A Beszt. és Schl, szerint.formula' =múruan (olv. morván), PP.-han morván-kaláts = ohelias. Spiesskuehen, dom Bacho zu Ehren. Ismeri a liftsz. is; szerinte finom fonott kalács (örömkalács, melyet a násznép a lakodalmas házhoz visz). Összes adatai Nógrádból. Hontból. Gömörből valók. E szó szláv példaképére, a tót mrvá1í alakra már Leschka utalt. A zsemlye, a ki fli és a perecz német jövevényszavak. A zsemlge (a Sehl.-beu semle~.simula') őse az ó-görög cr'!j.i5d.alc; ennek az átvétele a lat. simila, similago,finom búzaliszt' (az -aga végzet valószinűleg a rokonértelmű (arrago hatása) s a latin ból való végre a zsemlye példaképe, a középfelném, semele. A kifli újabb jövevény, a baj.-osztrák kipfl átvétele, mely talán az ófeln. kipfa, kfn. kip(e.wagenrunge' szavakkal fiigg össze (~Iat. cippus). A perecz (középlat. precella) a német bretze-ből. ez viszont valószinűleg a lat. brácel/li.m-ból származik. A hétfalusi koorics.perecz' oláh jövevény vö. oláh cwríg (köznyelvi többese kovrizs) ~ a szlávságból : ószl, kovriga.circulus' orosz kooriqa kerek kenyér, karéj. A finomabb kétszersült neve, a piskáta (a SzakáesTud.-ban piszkát, Faludinál biskáta, PPB. ban biskok!.crustum dulce',,ein Biseoct, Zueker-Brod') olasz eredetű, ill. coctum-ból ~.kétszersült'). vö. ol. biscotto (a lat. bis cocthb A kifli-vel egykorú újabb bajor-osztr. jövevényasifl; is (vö. b.-o. schiffl,kleines viereekiges geback, von lebkucheu' üjfu, 8chilftel, schiftel.ein díínnes viereckiges stück' lifl.) mig a marsipán végelemzésben latin eredetű. A régiségben leggyakoribb a marczapán alak; igy a SzakáesTud.-ban is; ritkabban marezepiit: (NySz.). A népnyelvben népetymologiával morezofánk; marczafánk. Ismeri ezt az alakot Szirmay is. sőt eredetét is tudja: "in meusís veterum llagnatum decantatissimus cibus fuit Márcza-t'ánk~ ab inventore eoquino ltlartino sic dictus", Persze ez a magyarázat is csak olyan. mint Leschkáé, a ki a kairabocea szót (,túró, leves') valami hnczai Katától (Karra z Bocy) származtatja. A latin eredet, mint említettük, kétségtelen, de az már nem egészen bizonyos, hogj' a latin ősalak Marci pani. (~"lifárkus kenyere) vagy Martius panis volt-e? Aromim alakok (olasz mareapane, fr. massepam; spanyo mazapan, port. mazapao) inkább az utóbbi, a német. Marzil'an inkább az előbbi föltevés mellett tanúskodnak. A magyar alakok a német Marzipan átvételei ; a marczapán alak utólagos hasonulás eredménye. A tejtermékek műszavaínak vizsgálata már a honfoglalás elötti időkbe vezet vissza. A finn-ugor uyelvek közös szókincséhez tartozott a vaj: finn voi: rnordvin vaj~ lapp»uo], vuj. votják t'~j, vúj, osztják voj, vogul "(fj. Közös jelentésük.vaj',.zsiradék'. A régebbi, a honfoglalás előtti török hatás emléke a sajt szó, Persze azt a nyelvet, a melyből ezek a régibb török jövevényszavaink valók, nem ismerjiik; ebben az esetben is csak annyit tudunk, hogy az átvett török alak a mai élő török alakok köziil a csuvashoz állott legközelebb; vö. csuvas (ijret.sajt' (megfelelői oszmanli jo;,,,,-t, koibal tort, jakut 8uorat). Mint csuvasból keriilt jövevényszó meg-,

7 A. régi magyar ételnevek eredetéről. 165 "an az osszétban is : clyd, éiyd.sajt' Keleti Szemle 5,328. A magyar alak eleinte :idxt lehetett s ebből olyanformán lett hasonnlással a mai sajt, mint a német schlecht-ből a slejt (később selejt). A sajt szóval egykorú és egyeredetű a túró (vö. csuvas tóri!x, (littx savanyú tej, mongol tarax.zsendicze') és az iró (vö. csuvas "jran, úran; cseremisz jljra irós tej (régi török jövevényszó). A mai köznyelv már alig ismeri az,aludttéj' jelentésű tarhó-t, pedig a népnyelvben meg a régiségben elég gyakori; a Schliigli :3zójegyzékben taruh, később inkább tarh, tarhó (a taroh alak még megvan PPB.-ban is, 1782) hozzánk a szlávságból került, vö. csehtót inaroh, or. tvarog. - Szláv jövevény a Kiskunhalasról közölt,'zii1'utyka,aludt téj' (cseh syrovátka, tót servátka) és a zsendice.fölforralt juhtejsavó v. juhtúró savóban fölfözve', vö. rutén ientyca, lengy. iyntica, orosz sentica, Egyenesen a tótból való a palócz z-ineico. (NITsz.). vö. tót.ienéice. Oláh eredetű táj szavak a háromszéki, udvarhelyi, brassai kaskorál.havasi sajt, fi melyet a hétfalusi oláhok árulnak" vö. oláh k(f.~kaval.sajr. oszmán-török ka<kaval, eine art káse von sehr fadem l:esehml1eke (Zenker), újg. X'"l"X?~iA~ u. a. és fi hétfalusi. brassai zára.vert tej' (WTsz.), YÖ. oláh zar«.,yajköpülés után megmaradt sűrű -uvó" l~ lat. seruml A kenyérfélek és tejtermékek után áttérhetünk a meleg ételekre vagy a "Szakács Tudománynyal" szólva : "rendre következnek immár az étkeknek nemek és pedig elől járnak az levesek". Zsufa. MA. és PP. értelmezése szerint,sáfrányos leves'..\ BzakácsTud.-ban gyakran fordul elő sitfa, suffa alakban. ANITsz. szerint Erdélyben ma a zsufa "di~znóhús~alv. bárányfővel főzött tárkonyos savanyú leves", mig a Kassa vidékéről idézett zsu/ra,fölforrait és megtúrósodott aludtej. amelybe laskat hánynak'. Német eredetére, igaz hogy nem egészen helyesen, már Leschka utalt, vö. ófeln.."iff';, súfá, kfeln. sű]. A domika-ievesnek szakszerű leírását adja Szirmay (65. 1.):.,dom ika-iév sive casco, caepae, butyro et conscisso in frusta pani superfuss fervens aqua". Tudtommal először C.-ban fordnl elő:.puls : vng. pel', domikaturos étec>; ~IA. nél és PPB.-nál: domilea pulmentum, túrós étek MA., túrós leves, iusculum R. intritum casearium - eine Kas-Brühe von eíngebrocktem Kiis PPB. A M'I'sz. a domika, da mika alakot a Székelyföldről. Csikból idézi, mig a palóczságban a demdai: (nom.), domikát alak szokásos. A palócz alak áll a legközelebb e szó példaképéhez, a csehtl'lt demikát-p,oz. Az erdélyi domika - a mely alighanem elvonás a tárgyesetnek érzett donlikát-ból - egyenesen az oláhból is kerülhetett (vö...láh demieát. dimicát, dumicát -«: a szlávságból). Szláv eredetű a polyéka is, a melyet Apor a.régi magyar -telek között első helyen sorol fel: tehénhús polyékával. A MTsz. han csak egy adat van rá, Csík-Gyergvóról. pojéka sült húsból L majból készült becsinált-féle eledel. Szláv voltat Miklosich mutatta ki: cseh-tót polevka. polivka (Nyr, 11 :412).

8 166 Gombocz Zoltán A.leves' jelentésű csorba szóra a NyS,.-ban csak egy adat van; ismeri Kresznerics is. Hozzánk délszláv közvetítéssel az oszruanlíból került, vö. horv.-szerb éorba, bolg.éorba soupe (Duveru.) -e: tör. éorba,leves' (Zenker). Megvan az oláhban (ciorba) meg az albánban is (tsorbe)... A levesek közé vehetjük mindjárt a keseáczét és rokonait. 1. kisz il : puls avenacea, Habet-Pap. eine Speise PPB.; kisee, kesee (Székelyf, M'I'sz.) zablisztből készült, kocsonyaszerü savanykás pép, melyet tejjel, mézes vizzel v. szilvalével esznek; kiszí (Gömör, Nógrád) savanyú gyümölcsleves. 2. keszőeze. Mint tnlajdonnév: Kesewlczes (1452), Kezewlehes (1458), Kezelczes (1523) OkiSz.. keeiicee 1544 OkiSz.; keszőcze juscu Ium acidlllll 1fA.. saure Brüh PP'B. A MTsz.-ban három jelentessel. a) eczetes, savanyú leves. korpaleves (Hont, Balaton vid., Vas, Székelyf.), b) szilvafőzet (Komárom, Baranya, Kecskemét, Sopron m.), e) főtt meggy (Szeged). Ez a szó, illetőleg szecsoport is a szlávságbó!!<eriilt hozzánk; példaképei a szlávságban széltire el vannak terjedve. Oszlovén kyseh,.acerbus'..acídus', cseh kysel.savanyú leves" kyseliee,savanyú leves'.gyümölcs-fözer: tót. kyscl, kisel, kyselica. kiselica u. a.: horv. újszl, kiselica.íus acídum'. Megvan, mint szláv jövevényszó, az oláhban is: chiselill1, chisi! lii«, Csak az előkelőbh házaknál s a szakaeskörökben ismerhették az olasz olla putruiá-: (=.rothadt fazék') a szót is, meg az ételt is egyaránt: sokféle húsból, zöldségből főzött, erősen megfúszerezett sűrű becsinált-leves féle. A NySz. alapuiréia adatán kivül csak két adatot találtam reá: aszakácstud. (16. sz. vége) ulipotreda-nak nevezi ( ) s nagyon ajánlja. mondván : ezt az étket kétszer-háromszor főzik esztendőben az német császár asztalára. Egy 17. századbeli szakácskönyv ollaputrida alakban ismeri (T'ört'I'ár De szeljunk imnnu- az mártásokról is valamit". Furcsa története van a kukrej: szonak. A Páriz-Pápai szótár Bod-féle kiadása akukrejt szót egészen helyesen.intinctns salviatus-nak (zsályás-szósznak) fordítja, de a helyes latin értelmezés mellé - érthetetlen tévedés folytim - a következő német szavak kerültek: verborgene Höhle, Schief-Winkei (i). Az kiadás azután ráduplázott erre a tévedésre : a helyes.intinctus salvíatus'<t hozzárontotta a helytelen.verborgene Höhlevhez, R.latebra-t,,Iatibulum'-ot csinált belőle. Ez a,knkrejt ~ búvóhely' azután. a mely tulajdonképen.zsályás SZÓRZ'. átkerült több későbbi szótárunkba is. Ime néhány adat a,kukrejt' szóra (a NySz.-ban csak egy "an) időrendi sorrendben. 1527: assaturas ad kwkreyt OkiSz. A Szakács Tud.-ban (16. sz. vége) kuhejtes tyúk; 11)03. jan. 28: kuchreii : jan. 29; kuchreit (Radv ); 17. sz.: tehén hust CtLCreital. Az tehen hust félig megsütni és levesen felmetélni... sályát, tárkonyt, hort. eczetet, vizet, a nieunyi elég (Tört'l'ár 1881: 368). Apornál :... tehénhús polyékával, kukrejttel, árpa kasával... (Met. Trans. 322.) Az évbő~ idézett kuchreii (kétszer) mínt önálló

9 A régi magyar ételnevek ereddérőt. 167 érel szerepel Thurzó Szaniszló étlapján : ebben az esetben persze nem zsályás-szószt, hanem valami.olla putrida: félét jelenthet. A szó eredete utóvégre mind a két jelentést érthetővé teszi: hidlenkriiuter: olera, herbae culíuareae, (Grimm 5: 204.) A magyar l-',krejt közvetlenül alighanem a hajor-osztrák küxj1 kreu» alakra vezethető vissza. A bosporosról igy énekel Szirmay Antal: "Másodika ételiinknek ama jó Boaporos Ha szalonna níntaen benne, tsak legyen jó borsos ~\fert bors nélkül méreg, egye meg a féreg Annyit használ, mint ebnek a kéreg. ~ (53. L) Abosporos szóra az első adatot (a KySz.-ball egy sincs) a Szakács Tud-ban találtam; érdekes adat mert nemcsak II bosporo» jelentését adja. hanem eredetét is jelzi..juhhus borsporral :... az IIor8 porát igy csináljad : fokhagymát fokonként meghámozz, borsocskát vess peníg reá. inkább rnegtörheted.... eczetet öss reú,... hogy megsüt az husa. tálban metéljed, az borsporet pedig ue főzzed. hanem csak felpezsdüljön. vele ez tálban úgy őssed nyakon' ll. i. a juhhust). _-\ SzakácsTud.-ban a borsporra még négy adat "an: a 90. lapon, az idézett leírásnak majdnem szószerinti ismétlése; a 194. L.meg kell önteni borsporral' : a 119. l.,fokhagymás borsportesinálj néki" s a 61. lapon l l. századból:.kappanr borsporral' ('l'örttár 1881: 574),,harmadik bosporba fokhagymát aprított' (Szirm. 58.) A borspor ~ bospor olyan változás. mint borsfenyö ~ bossfenyö: Dors-tórö oc bosstörö M'I'sz, A MTsz. a bospor alakot Jászóról. Rozsnvóról idézi; a bosporos alakra van adata Bácskából, Debreezenből, Dunántúlról s a Székelyföldről.jelentése: tojás Y. maradék peesenye fűszeres lével). A bocskoros-tojás I:\lT>z.) nyilván tréfás népetymológia bosporos-tojtis helyett. A vernw szóra a NySz. egy adatot idéz s (kérdőjellel).wermur-nak,.ürönr-nek magyarázza. bne az adat:.vermovol nyulat... malaezot fekete lével, vermével"..(tört'i' /.) Ismeri ezt a különös szót a SzakácsTud. is:.csik 'vermt\l.'el'. A részletes leírásban van szó szekfűszegröl, borsról. eczetről. mézröl, csak éppen üró'mről nem. De viszont van egy olyan mondata, a mely a helyes nyomra vezethet : "Az esiknak az derekárúl az l:éres vizet is ösd reá (t. i. a fejekből s különféle füszerekből készülő mártásra), hogy inkább megfeketedjék." Világos ebből. hogya.verme' olyasféle, mint a.fekete lé' "(vö. SzakáesTnd. 67, 157), sötét szinét a vér adja meg: nem verme-t kell tehát olvasnunk. hanem vérmé-t! Kétségtelenné reszik e föltevésünket a következő adatok: Caryca: pen. eorr. pol. kiszkaze krwie Vng. vérmó's étek: :tellll8 edulii ex sanguine et varlis condimentis constans C. (a caryca a gör. 'l.~p6'11.-~, 'll.ry;póitx'lj latinos alakja: intritum quoddam. Galenus dicit esse Lydium edulium, quod e sanguine eonfieiebatur DuO.). Caryca : oérmesétok. Dűrre Feige :\IA. (a német értelmezés ter Illeszetesen tévedés; a fordító összetévesztette a caryca és carica =.asszú füge; szavakat). Vérmes étek: earyea, ein Speiss von Blut und Gewürz PPB.

10 1 168 Szilády Áron A MTsz. szerint Somogybanvérmes annyit is jelent, mint.véres hurka' és,vérrel készült leves étel'. A vérmes melléknévből kétségtelen, hogy valamikor megvolt a 'vbm vagy vérem szó is. Baróti Szabó használja is (persze nem lehetetlen,,hogy maga vonta el a vérmes-böl): "tiszt'llni ki kezde vérméböl" (Uj mértékre vett k. versek 60.).' A vér és a 'vérm (vére,,,i viszonyát úgy kél! fölfognnnk, mint a gyer-ek és a gyerm-i!k szavakét (vö. Bndenz Ugor Alakt, ). (Fulytatjuk.) GOMBOCZ ZOLTÁN. Feze, tesz, foszlat. l I ",l, A RMKT. J. k lapján azt irtam, hogy "a feze-nek fizetés (bűn zsoldja) és fészek szókkal Erdélyi J. és Hunfalvy P. által történt értelmezése a kérdést még nem döntötte el"; és hogy "úgy tetszik, mintha Révai és Sándor István jó helyen tapogattak volna a HB. feze szavának értelme után. A fejt, fesel, fejejt, fl!'!zül, f'oszol szókban van meg az az elem, melyböl a fesz eredetét vette. Synonymjai lehetnek a codexbeli romlat. romlás, pueetclat 'Zók; s még ezeknél is inkább egyesülhetett benne azon actív és passiv vonatkozású jelentés, mely a lenn holalnec es puculnee feze es mend w nemenec mondat ily vegyes természetű követelésének eleget tehetett 8 oly szorosan kapcsolta össze annak részeit, a hogy azt ma képzelni sem igen merjük, s inkább hiányos leírást vagyunk hajlandók gyanitani". Sándor István elsőbben (Sokf. VIII ) ezt irta: _megfeszllle annyit tett, mintha az mondatott volna, hogya Krisztus Fesessé lett, minekelőtte meghalt s eltemettetett". Utóbb ngyanott (X ) ezt mondja: "Mit tett légyen egykor ez a [esz, sokat törtem a fejemet s a szarmazarjait is egyenként mind megvizsgáltam, de:megvallom, alig mehettem valamire. Végre csak azt találtam, hogy aligha annyit nem tett, mint préda vagy nyereség... Fesz talán ntóbb Foszszá lett, praeda. spolium. ranb. bente; s (aszból ismét eredhettek foszítani s foszulni, melyek már most igyejtetnek: fosztani s foszlani. ' A mit S. J. "sok fejtörés után talált", hogy a fez annyit tett, mint préda vagy nyere$ég, annak valószínüségét az ő idejében még ismeretlen két codexünk, a Döbrenteí- és Apor-codex meglehetősen erösiti. Ezek mindegyíkében megtaláljnk a Vexilla regis kezderű hymnus fordítását, melynek egyik verse az eredetiben igy hangzik: Beata, cujna brachiis Pretium pependit saeculi, Statera facta corporis Praedaroque tulit tartari l Ez adatot Szinnyei József tanár úr szlvességénes köszönöm. G. Z.

11 MAGYAR NYELV KÖZÉRDEKŰ FOLYÓIRAT I. KÖTET JÚNIUS. 6. SZÁM..Horváth Endre és a nyelvújítás, I I.. II. A Tudományos Gyűjtemény megindulása újabb hullámokat vetett a nyelvújító harczban. Eleinte úgy látszott, hogy az újítás addig haugoztatott elvei teljes diadalt aratnak, Egymásután többen szólaltak fel mindjárt az első évfolyamban ben, az újítás elvei mellett. A szerkesztöség ugyau nem vallott határozott szint; megmondta, bogy minden józan véleménynek helyet ad; de mivel többen nemcsak Kazinczy mellett nyilatkoztak, hanem egyenesen az ő érdemeinek tulajdonították nyelvünk haladását: úgy tetszett, hogy az újítás hatalmas támaszt nyert a Tudományos Gyűjteményben. Kazinczy egyik tanítványa Z jegy alatt (valószinűleg Szentmiklóssy Alajos) a Mondolat-ot vette birálat alá' s fennhangon hányta szemére Somogyinak, hogy teljesen járatlan a nyelvkincs forrásainak ismeretében, mert még az oly szókat is elítéli, a melyeket az ország nagyobb részében mindenki használ (alak, arány, bátorságosít, enyhely, féltékeny, hon, hölgy, év, nö, csermely, zavar); mert a legkifogástalauabb (i) képzéseket sem érti (dicstelen, véghetlen, hitlen, érzelem, vélemény); mert a szók szabályos összetételén is fennakad (álláspont, hkó'nyv, kórház, köny, tár); mert az idegen szók llelyett használatba vett magyar szókat alaptaianni akarja nevetségesekké- tenni (ennenség : egoismus, éqése: astronomus, e",lékkó: monumentum, képviselés: rolle): mert a régi nyelvet soha sem tanulmányozta, különben nem gunyolódnék a folelevenített szókkal (ádáz, dédós, izom, orom). Kivált az új szók pellengérre állitásában kereste a Mondolat igazi czélját, csakhogyeltévesztette. Ha meg tudta volna magyarázni, hogy egy embernek nincs arra sem joga, sem hatalma, hogy az egész nemzet számára új szókat gondoljon ki: hasznos könyv lehetett volna; de abból, hogy ezerencsétlen újítások is történtek, csak a rövidlátó következtetheti, hogy minden újitás veszedelmes. Es mintha csak Kazinczy ítéletét szószerint ismételné : a Mondolat íróját "másoktól fellovalt pasquilistának" mondja. Kazinczyt ellenben mint nemzeti hőst magasztalja, ki mint egy vezércsillag támadt fel,,melynek sngára a megrögzött setétségből fejti ki a magyar nyelv pompáját; tágasb útat kezd törni; keresgél a régiségben újságot; a jelen évf. VI. f 100-1[>7. l. 16

12 A régi magyal' ételnevek eredetéről. II. A mártásokkal kapcsolatban megemlékezhetünk a trágyáról is, a melyet szótáraink bellaria. eleetuarium, traqemata szavakkal fordítanak. Hogy a régi nyelvben voltaképen mit jelentett a trágya szó, legjobban kitetszik a SzakácsTnd. következő helyéből: n trágyát is csinálj hozzá, gyömbérest. Az trágyát úgy csináld, hogy két annyi legyen az nádméz, mint az fahéj vagy a gyömbér. Az kappannak mesd fel!'z könyökét,... az rántott czipót úgy rakd reá felyül mind levestül. Ugy hintsd meg erősen azzal az trágával" (85. 1.). E szó vándorútját Szarvas Gábor ilyenformán állapitotta meg (Nyr. ll: 157): gör, <p"''1~p.a,nyalánkság' ~ középkori latin. traqemata (gör, többessz.), és traqea (Diefenb.) >- magy. trággya MA. trágya. A latin traqemaia szóból származnak - eddig meg nem magyarázott hangfejlődéssel a következő román alakok: olasz treqqe«, franczia dragée, prov. dragea, spanyo dragea, grajeo., port. gragea, grangea. A magy. trágya eredetéről mondottakat a SzakácsTnd. egy adata kétségtelenné teszi: a trágya alak mellett előfordul benne a traqea is ( ), s a leírásból a két étel azonossága kétségtelen. A trágyáz szó mai jelentése még alig 250 esztendős. A régi magyar ételnevek közül - a mi szempontnnkból - a húsételek nevei a legkevésbbé érdekesek. Aránylag kevés a szorosabban vett műszó s az efféle körülírások. mint pl. tehénhús (nem marhahús, mint a hogy ma mondjnk) tormacol. juhhús rizskásával, úgy sem szorulnak magyarázatra. Föltünhetnék valakinek, hogy régi szakácsköuyveinkből éppen II legmagyarabb étel, a ma már majdnem Európaszerte ismert 1'o.1'rikás, hiányzik. Nines nyoma se a paprikáshúsnak, se a paprikás csíbéuek, se a paprikás halnak! Csakhogy tudnivaló, - mondhatnók Aporral - hogy a 1'o.1'riká-nak akkor még hire sem vala; bors, gyömbér, kapornya volt minden ételnek jó ízt adó szerszáma. Még Gvadányinak Budára utazó nótáriusa is borsos gulyáshúst eszik: "Akasztott egy bogrács húst aszoigafára MeglJor86lta s völ'ös-hagyn:uí.1;.meteaeee arra". De már gróf Hoffmannsegg, a ki 1793-ban járt Magyarországon, megemlékezik a paprikáról is: n'" eme török borsot, mit itten 1'aprikának neveznek, legközelebb kóstoltam meg először, és pedig

13 A régi magyar ételnet.'ek eredetéről. 255 a káposzta tölteléke volt vele fűszerezve, Borzasztóan csip, de nem sokáig, és a gyomrot igen nielegiti". Paprikát említ már az a népdal is, a melyet Szirmay 1804 ben idéz:,túl a' 'I'lssán iszik Magyar Korsóbúl Jó paprikás húst is eszik Bográcsbúl'. A paprika, t. i. a fűszer délről, Szerbián keresztül vándorolhatott hozzánk s csak későn, a xvm. század folyamán (első felében?) lett kösönségessé, Molnár Albert szótárában még tö'rök bors, piper Indicum. A paprika szó a fűszerrel együtt szintén délről, valószinűleg a szerbektöl került hozzánk s kétségkivül az újgör. ""rap:.bors' szó szlávos továbbképzése. Eddigi tudomásunk szerint adélszláv forrásokban 1742-ben (Jambressichban, a horvát indexben : paprika v. pyperis), a magyar forrásokban 1748-ban (egy számadáskönyvben, vö. Nyr. 27: 30) fordul elő első ízben. A német speck-ből formált magyar ispék, espék nemcsak szalonnát, tüzdelő szalonnát jelentett, hanem szalonnával tüzdelt húst, pecsenyét is, pl. tárkonyos ispék, a melyet Szirmay így határoz meg:,... haedns cum lardo minutim conciso', Tokány szavunkat Vámbéry török eredetünek magyarázta; megfelelője szerinte a kirgiz "talkan : széttördelt, szétmorzsolt tészta" ()fagy. Eredete. 211 l.). A Vámbéry idézte szó, a mely a talka.pörkölni' íge származéka, megvan a kirgizen kívül több más török nyelvben is (pl. a kazáni, az altáji tatárban, a sojoniban, csagatájban stb.), de azért a magyar tokány-nyal mégsem foghatjuk egy kalap alá. Először is talkan-nak a magyarban 'talkány vagy *tókány felelne meg, s nem tokány. Azután meg a török talkan jelentése:.eín gericht aus geröstetem gerstenmehl und butter' (Radloff),un met préparé avec du froment broyé' (Zenker) vagyis körülbelül.sterz', nem igen fér meg a magyar tokány jelentésével. A tokány az erdélyi magyarság eledele volt; már ez is világos útmutatás arra, hogya szó eredetét ne a törökségben keressük. hanem ab ban a nyelvben, a melyből az erdélyi népies ételnevek eg':, része való, t. i. az oláhban. S csakugyan az oláhban pontos megfelelője kínálkozik tokány szavunknak : tocana,hachis de viande, fricsssée, ragoflt' a tocár igétöl, a melyuek jelentése "frapper, cogner, battre, hacher, charenter" (vö. EdelspacherA. NyK.12: 110; Cihac. Dict.d' Etym.I: ). Hasonló eredetű ételnév az olasz toeheito.ragoüt' is. Régi kedves étele a magyaroknak a káposzta. Már Apor Péter azt írja:,... az káposztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tartának az régi időben..." Sokféle faját különböztették meg, az ahajdoc-káposztát, hajdú-káposztát, fodor- v. haraszt-káposztát, olasz-káposztát s a legkülönbözőbb módon elkészítve ették. Szirmay a káposzta szó eredetét is tudja; szerinte a kapuczinusok, a kápás biwátok honosították meg nálunk a káposztát s Innen eredt a neve: kápa hozta, azaz: káphoszta, Iaiposeta, Ezt a délibáboskodást már Leschka szemére veti Szirmaynak s utal a magyar szó igazi példaképére, a szláv kapusta-ra. A család-

14 256 Gombocz Zoltán. fát ilyenformán állithatjuk föl : az ős a latin compósitum, ill. compósita, olasz compósta: befőtt, besavanyított (pl. gyümölcs, káposzta stb.). Az' olaszból való a középfölnémet kúmpost, kumpóst, kompóst.:,eingemachtes überhaupt, besonders sauerkraut' (róter gumbest: eingemachte rote rüben Lexer 1770). Az olaszból valók a szláv alakok is: cseh, szlovén, orosz kapusta, szerb kapus; a szlávoktól került e szó hozzánk. Ugy látszik, a káposzta, eleinte besavanyitva, mint kereskedelmi czikk terjedt el Olaszországból, s csak később ruházta rá a szlávság magára a növényre, a Brassica oleracea L.-re is ugyanezt a nevet. (Schrader RealIex ; Kuhn: Zeitschrift 39: 259.) Csak curiosumképen emiitem, hogy kompót szavunk egyeredetű az imént tárgyalt káposztá-val. Mind a kettő egy töröl (lat. composita) sarjadt, csakhogy persze a kompót egészen más úton, franczia-német közvetítéssel jutott el hozzánk (fr. la compote. ném. kompott). A káposzta töltelékének külön neve is van: az Alföldön szármának, a Székelyföldön dalmának is nevezik. Mínd a két szó délről, a törököktől került hozzánk. Az oszm. sarma a sar-,betakarni, befödni' ige származéka, Jelentései: 1. betakarás, takarás és 2. jelentésmegszoritással: finom, szőlőlevelekbe csavart búsvagdalék (Zenker 560, Barb.-Meyn. 2: 180). Ez a török ételnév azután, valószinűleg az étellel együtt, elterjedt a Balkán-félsziget nagy részén s a mi Alföldünkön is: újgör. aapp."<:, bolg. sarma (,viande hachée' Duvern. 2098), szerb sarma, oláh sarmá (,boulett.e de viande hachée, enveloppée de feuilles de vignes' Cihac: Dict. d'etym. 610). A MTsz. szármái, szármáli (Zalathna, Abrudbánya, Rétfalu), szármánt (Baranya, Dráva mell.), szármát (Kis-Kún-Halas] alakokat is közöl. Az erdélyi szármái nyilván a többesszámban álló oláh sarmale átvétele. Török eredetű a Krizától közölt dalma is. Az oszm. dolma éppen olyan igenév (a dol-,megtelni' ígétől], mint az imént tárgyalt sarma; jelentése: töltelék, vagdalt hús fűszerezett rizszsel keverve. (ZenIj:. Barb.-J\!Ieyn.) Az oszmaniiból valók a következő alakok: szerb, szlovén dolma, oláh dúlma: une sorte de petite courge; citronille que l'on mange farcie de viande (Cihac. Dict. 575), újgör. ><oai'-"<: tök-fajta (érdekes jelentésátvitellel) és közvetve vagy közvétlenül a magy. dalma is. Erdekes, hogy ez a kifejezés: eal-dolm«= töltött. káposzta, közkeletű a finnországi svédek nyelvében is. Olaszországból került hozzánk az árticsóka, árticsók (Cynara scolymus L.). A SzakácsTud. is azt mondja:... ez olasz étel, ha nem tudod megcsinálni, ide vigyázz...«( ). Az articsóka szó családjában, úgylátszík, az arab al xarsuf az ősapa. Közvetlenül az, arabból való a port. oleaehofra v. alcachofre ua., és aspany. alcarchofa, aleachofa. Spanyol jövevényszó az olasz alcarciofo, eareiofo s az északolasz articiocco. A többi európai nyelvben az olasz kereskedők az articioeco alakot terjesztették el: prov. archichaut, arqui- chaut, richiehaut : franczia artichaut, ném. artischoeke. A levante-kereskedés terjesztette el Európában, Antwerpenen és Velenczén át, a karfiol!, vagy, a mint még Páriz Pápai 1708-ban nevezi,

15 r A régi magyar ételnevek eredetéről. 257 a ";rág-káposzlát (vö. Hehn, Kulturpfíanzen und Haustiere l.). Olasz neve: catoli fiori (carolo ~ lat. caulis, -em, N gör. ltauaó,).káposzta virág'. Egy 17. századbeli szakácskönyv még ilyen alakban ismeri: " kaulírapít, kauli{iorit, azonképen mint az articsókát fözhötni " (TörtTár 1881: 578). Az olasz ca,'oli fiori-ból romlott a svájczi német kardifiol, bajor karfiol. Innen a magy. kártifiol '-Xagyváradon népetymologiával: kertqiol MTsz.) s az újabb kárfiol. Tudvalévő, hogy a kukoricza, a mely ma délkeleti Európa nagy részét táplálja s Khináig, Japánig elhatolt, Amerikából ered s Európában a XVI. században honosodott meg. Keleten a velenczések terjesztették el. Hozzánk már délkeletről jött. Innen régi magyar neve török búza (Beythe : frumentum Turcicum : MA. frum. Indicum, Turcicum; Milium indicum PP.): uémetül is: türkischer weizen, willschkarn. A ma általánosan elterjedt kukoricza név aránylag későn tűnik föl aszótárakban ; a "ysz. és az OkISz. csak a XVIII. század elejéről idéz néhány adatot. A homályos eredetű szó hozzánk a szlávságból került : vö. horv. szerb. kukuruz, lengy. kukuruca. kukurlca. cseh kukufié, kuk-uruc, kisor, kukuruea : oláh cucurúz; boszniai tör. kukurus. A jövevény kukoricea csakhamar háttérbe szeritotta a már régebben meghonosodott kölest, s a köleskásából készült ételek neveit egyszeruen átvitték a kukoríczalisztböl készültekre. A mai népnyelvben a málé kukorlczát, kukoriczalisztbóltejjel v. vizzel sütött lepényfélét jelent, pedig MA.-ben és PPB.-ban málé még: placenta milíaria ; hírsmehl-kuchen, asch-kuchen. Ez is egy okkal több arra, hogy a magy. málét némi alaki nehézségek ellenére se válaszszuk el az oláh midaiú szótól, a mely kölest, kukoriczát, köleslisztet, kukoriczalisztet jelent s a latin miliarius-tól ( < milium : köles) ered (máskép Cihac: Dict. 2: 184.). Egészen kétségtelen a brassai maláj:.köles kása' oláh eredete (vö. "... az köles-liszt ficsorkának igen jó malajka" Thaly: AdaL). A dunántúli prósza tporossa, porocea. proha) "kukoriczalisztböl sütött pogácsa- v. lepényféle" szláv megfelelőinek első jelentése szintén kiilee : cseh, orosz proso, újszlov., horv., szerb proso, proha vö. porosz prassan (Hehn ). Csak az erdélyi magyarság ismeri a bálmos-t (,kukoriczalisztböl iróval vagy tejföllel készitett étel') és a mamaligá-t (,puliszka-féle'). )find a kettő oláh jövevény; a bálmos példaképe az oláh bolmos, balmus; a mamaligá-é az oláh mijmijligij (vö. szerb. mamaljuqa, kisor. mamalyga, újgör, tj."tj."al)m Cihac: Dict, 185, 478). A puliszka (üjszlov. poliska.staubmehl') szláv eredetű. A XV. század vége felé ismerték meg Európában - Hehn szerint ~. a középázsiai eredetű hajdinát (Polygonnm Pagopyrum L.). )1inálunk alighanem pár évtizeddel korábban terjedt el, mert a XV. század végéről már több adatunk van rá. Négy magyar neve van ennek a növénynek: 1. hajdina: ozymum, o. cereale. panicum )IA.; 1495 : haydyna, 1500 : haydyn (?), 1503 : haydyna stb. OkIS7,. A MTsz. szerint dunántúli szó. 2. tatárka: panicum C. MA, tatárkakds«(radv. 249); tatár-buea :,az haricska. tatár-búza vaj ki jll 17

16 258 Gombocs Zoltán puliszka' (Thaly: AdaI. 2: 103). A MI'sz. adatai Gömörből. Hegyaljá-. ról, Szatmárról. Beregböl. Mármarosból valók. 3. pohánka: OkiSz. 4. haricska : OkiSz. Erdélyi szó. Mind a négy elnevezés szláv eredetű s - éppen úgy 1 mint a franczia blé sarraein ; ::'l a német heidenkorn (a miből később uépetymologiával heulelcom. lett) a növény keleti,.pogány' vagy.tatár: eredetére utalnak.. A dunántúli hajdina előképe a szlovén hajdina (vö. horv, ajd,,), a mely maga is német jövevény (vö. az idézett heulenkorn-ú. A pohánka megfelelője a cseh pohanka (lengy. poganka), s a tatárkde a cseh-kísor, tatarka (van a németben is Taterkorn. a finnben tattari. s a magyarban is tatár-búza). Az erdélyi haricska valószinűleg az oláhból került (vö. oláh hrisc«, hiri!cú); az oláh szó pedig a szlávságból : kisor. hreéka, cseh hieika: lengy. hryczka. orosz greéka. Haricska tehát tkp. annyit jelent, hogy,görög, idegen (gabonafele)'. (Cihac : Dict. 2: 143). Nem sok mondanivalónk van a gánicza, galuska, szaliulos szavakról. Ganieea, gánc,ea (de e mellett issqdncz is) a horv.-szerb iganci, újszl, iganec átvétele; persze furcsa a szókezdő j eltünése. Szláv jövevény a galuska (leng)'. qaluszka, or. qalúska : kisor. galuéka; haluska újabb átvétel a tótból : cseh-tót halujka) s aszalados,kicsirázott gabonából készitett málé, költés' BSzD. (~cseh-tót slad.malz'). A kó'lödör (vagy, mint az Alföld?!, mondják: göló'dény) az osztr.«baj. knödel-böl alakult. A dunántúlitmácsik meg tkp. mákcsik (vö. csikmák), de ma már csak,metéltet', itt-ott csipedettet jelent: mákos mácsik, diós máesik. Érdekesebb a tarhonya története. A legrégibb adatot e szóra a SzakácsTud. ban taiáltam: "... az husát (t. i. a tyúkfiét) rakd az tálban,... az tarhonyáját is kiszedjed az tálból, főképen mikor njságúl vagyon s felül rakjad az husára" (97. l.). Mit jelent itt a tarhonna ~ Aligha azt. a mit ma értünk rajta. Szirmay is, említi a tarhonvat a magyar ételek közütt :.tálaltak két lapos tálra tarlunuuikar, Fölvilágosirást persze ez az adat sem nyújt. A szótárak közül először Szabó Dáv, Kisded Szótára emliti a t"rhonyát:,alutt- v. savanyú téjjel készült étek", de már a Toldalékban:.napon szárított mctélt vagy tsipkedett tészta, levesbe útra el szekták vinni'. Szabó Dáv. első meghatározását átvette Sándor István és Kresznerics is, a ki úgylátszik. egynek veszi a tark szóval : tark oxygaia, tarhonya id. Sz. D. - A TZs. már csak mai jelentésében ismeri szavunkat:.der geriebene. mit milch und eier bereitete teíg, der sich lange aufbewahren lásst und in der suppe oder als hrei genossen wird'. Ugyanigy Ballagiban és CzF.-ban is. Leschka e szóról ezt irja:.uon derivátur a tarlio... veruni asiav. trhanja a verbo irham reisse. zerreisse, rumpo, scindo et per quosdam trhan«testo, irhance, per alios trhaná, trhan; et per uonuullos, imprimis in Hungaria. uti magyaricum exprimitur Tarhonya'. Igy vélekedett eleinte Míklosích is (vö. Nyr, 11 "j13). E magyarázatnak azonban két bökkenöje is van. Először is a szótárak ismerik ngyan a trhance ételnevet (vö. morva-cseh trhance (plur.) : köles-

17 A régi magyar ételne~'ek eredetéről. 259 kása sterz Bartos II:484. szerb trqámci : der sterz. eine polenta (Vuk.), horv. terqanei ua.), de nem a Leschkától idézett trhan» alakot. De még föltéve, hogy e szó nem Leschka csinálmánya, a magy. tarhonya, alakja miatt, csak tót jövevényszó lehetne. a mi e szó elterjedésével - leginkább az Alföldön és Duuántúl készítik a tarhonyát - nem igen fér meg. Nem is északról, hanem mint annyi más magyar étel és ételnév, a tarhonya is délről került hozzánk. Őse a perzsa terxüne: eine art kase. tiirx<l11e: eine suppe od. brei von saurer milch mit graupen (Zenker). Innen az oszmanli terxanii bouillie préparée avec de Iait caillé,jo,urt' et de la viande (Barb.-Meyn.); tarxana mundvorrat fül' den winter. der aus weizen und saurer milch bereitet und im trockenen zustande aufbewahrt wird. (Radloff.) Az oszmauliból került e szó az új görögbe (t~px~v~ NyK. 28: 48), u bolgúrba (tarhana MikI. Türk. EI. 68). a szerbbe : tariina art mehlspeíse (Vuk.), az olahba siarhano : espcce de vernilcel. Löhe! IJ2) i's - esetleg délszláv közvetítéssel -- a magyárba is. Etymologiaí szútáráhun már )1iklosies h; ezt a magyarazatot fogadja el. Szótáraink közül csak a régi Tájszótár említi. hogy ti súhnórcsijk szó nemcsak.gombát' (Morchella esculenta). hanern - nyilván hasonlóságí átvitellel - bizonyos,gombócz-fajtát' is teszen: sremcir-. tso'k-galnska összevagdalt szalonnából, tehénhúsból. tojássárgájából készült és lisztlánghan gömbölyüre forgatott galuska, a melyet levesbe főznek bele (Székelyföld). Nem ismeretlen a szó'mo'n9ó'k szónak ez a jelentése a régiségben sem A SzakácsTud.-ban 8-szor fordul elő ez a szó El csak háromszor jelent gombát (ilyenkor melléje van téve: "zo mórcsiik,gomba). ~fegyan ez a szó egy XVII. századbeli szakácskönyvben is (Ttírt'l'ár, 1881: 570) s a leírás teljesen megegtezik a Tújszótáréval :,Zo'mO'rcsök borjú hnsból, kappanból. Yágj pecsenyét petreselyemmel. kenyérbéllel együtt igen apróu, borsot, sáfránt, gyümbért, apró tengeri szőlőt. két vagy három tikmonyat törj bele, keverd jól meg egy kalaunal. azután csinálj apró golyóbisocskákat... rehen hus lébe főzd meg: Messzo földről, Perzsiából vándorolt hozzánk a laska szó, A népnyelv ér a régiség a laksa alakot is ismeri (.olayyal megh keenth latcaaih. kowaznal kyl' JordCod. 130); ez az alak az eredetibb. bizonyitja ezt az osznl.'perzsa ldkse. lakée,eine art nudeln' (Zenk.), bár e szó vándonitjának részletei éppen nem világosak. Van a tótban is /",k,,: Inganum. a ruténben lok(,y11y: eine art maccaroni (Nyr. 11: 316), de azért e szó vándorlása nem történhetett ellenkező irányban, t. i. eszakról délre. Hiszen az idézett perzsa-tör. lákse, lák'~e meg van a kazáni tatárban (lakéa) és az ujgurban is: lakéa.kleine teigstücke, die in brűhe gekocht werden', (Khinai-njgur szót, 70a.) Nagy területen élnek pite, pit" szavunk rokonai is, s valan.enuyínek őse az ó-gör. 7.7)'l'.'ni (közép-gör. ~ ~ta., 'ldt7., ;Út'O:, újgör. ~':', '""n~). Belőle erednek a balkán-nyelvek alakjai: tör. pita, }Iite, púle. bite (Zeuk. ;!: 182). albán pite, kuchen (Meyer Wört.), bolúr ]JU" l'ítka, pitiék" pain plat et I,eu cnit (Duveru.), szerh. püa,..láb pi"': pain. gateau, fonace (Cihae 587) s szláv közvetítéssel a 17"

18 260 Gombocz ZoWin:.A. ré:;i magyar ételncvck ercdctér"il. mal(yar pite, pita is, Nincs okunk föltenni, hogy az oszm, pite. p,ita éppen a magyarból keriilt volna, a hogy Kúnos véli (Akad. Ert. 8: 343). 1\Iegjegyzendö, hogy a rlitorománban is van piita, peiia : dünner, flacher brotkuchen (Carisch). A palacsinta rokonairól már többször esett BZÓ: lat. placenta (:::-- oláh plrjcentit), It mely viszont a görög 1tI,!1.'X(J6~1 7t'Ax'X6a'I't'x:.lepény: átvétele. A palacsinta szó már a 16. századból való Szakács-Tud. ban is megvan. A csőrege (polenta, pastillns MA. mehlklöse, schneeballen, krapfen PPE. ma: forgácsfánkhoz hasonló, zsírban siilt törékeny tésztás étel) török jövevény: oszm, fő'rek, éeurrelc sorte de gateaux, petit pein, fait avec du beurre (Zenk.). Török jövevényszavak az lijgör. t~rjt>[jé'x.~ espéce de gáteau enduit de benrre, oláh ciuréch: ua. (Cihac. 2: 567.) Körösi föltevését. hogy csőrege az olasz tilinyelvi ciareghi.spiegelei: átvétele (Nyr. 15: 408) ezek után fölösleges czáfolni. De a torta már csakugyan olasz eredetű: ol. torta ~ lat. torta (a torquére igétől), kerek, font siitemény. Megjegyzendő, hogy a latin torta, mint ételnév már a Vulgatában megvan (Krón. I ) s Károli lepény-nyel forditja. S hogy az ételek hosszú sorát a cnnfect-tel végezzük. nem hagyhatjuk el a confect régi magyar nevét, a posetpáset-c: sem. Simonyi. Zs. hozott föl e ritka szóra nehány adatot, többek közt Csokonaiból is. (Nyr. 28: 176.) Némely vidéken a nép is ismeri, pl. Váczott (poszpász, Nyelv. Fiiz. 10: 62.) s megvan már Aporban : Az posztpásztot fogták aranyas oséazékben, Nádmézböl voltanak confectek ezekben Edgy részit csinálták annak relenczében Portáról is hozták némely részeiben. (Apor, Verses munk. 69.) Olasz eredetére (olasz pospasto : confect) ugyancsak Simonyi mutatott rá. Ha a tárgyalt ételneveket eredetük szerint rendezzük, a következö csoportokat kapjuk: I. Honfoglalás elötti korból való ételnevek : a) vaj, "cérm, h) (régi török jövevényszavak) sajt, túró, iró, bors (bosporos). II. Szláv jövevényszavak. pokronla; pompos ('I), pampueka; kaláes, morvámy, tarh«, zsendicze, domika, polyéka l prósza, puliszka, hajdina, tatárka, pohánka, haricska. keszőcze. Ill. Német jövevényszavak : czőkös (czipó), zsemle, kifii, sifi i, perecz, zsnfa, knkrejt, ispék, kb'lőclö:r. IV. Oláh jövevényszavak : kovrics, kaskauil, tokány, málé ('I), bálmos, mamaliga. V. Olasz (közép-latin) jövevényszavak (részben szláv v. német közvetitéssel): piskóta, aloputréia, árticsóka, palacsinia, poszpász, t"ágya, torta; pogácsa, káposzta; marceipdn, karfiol. VI. Balkán csoport. Igy nevezhetjük röviden azokat a perzsatörök v. újgörög eredetű ételneveket. a melyek nagyobb részt délszláv közvetítéssel kerültek nyelviinkbe : pesemet, peszmeg, csorba, paprika. dalma, szárma, kukoricea ('I), tarhonya, laska, pite, cséreqe.

19 Lettr Albert: Már nem tdrgyas s még nem tárgyatlan igék. 261 Ez az összeállítás a kérdés művelődéstörténeti hátterére is éles világot vet. Csak néhány szót kell hozzátennünk. Nem szabad az egyes hatások művelődéstörténeti értékét a csoportok szavainak száma szerint ítélni meg. A 4. csoportban pl. az oláh jövevényszavak között alig van közmagyar szó ; legtöbbjét csak az erdélyi magyarság, sokszor annak is csak egy kis része ismeri. Legérdekesebb kétségkívül az 5. és a 6. esoport. Az olasz hatás a XV. és a XVI. században a konyhamesterség terén sem lehetett esekély, persze inkább az előkelőbb körökben, a városokban, mintsem a köznépnél. E mellett szól a gyakori olasz jelző: olasz káposzta. olasz perecz, olasz saláta, olasz laska stb., stb. s az olaszok emlegetése a régi szakácskönyvekben : "... olaszok így élnek ezzel",..olasz nemzet ezzel így él" stb. A 6. csoport tanulsága szerint éppen a legmagyarabb (vagy legalább annak tartott) ételek egynémelyike délkeletről (első sorban persze a szerbekre kell gondolnunk) került hozzánk. GOMBOCZ ZOLTÁ'S. Már nem tárgyas s még nem tárgyatlan igék. 3Iinap délelőtti sétám közben beszóltam egy jó barátomhoz, a ki lelkes tagja a 11. Ny. Társaságnak s az igaz magyarság dühös apostola. A mint beszélgetünk, behallik a konyhából a derék háziasszony szava ("rigóének mélyehb fuvodalma"}: "Zsuzsi! fó'/töró'uél már az ebédlőben 'I" - "Hallod? már a feleségem is germanizál! Tősgyökeres magyar, falun nevelődött, alig sejti a német szót, és mégis - hast du schon im Speisezimmer a"'fgewischt? Szörnyűség!" "Ne tűzelj, pajtás! inkább azt mondd meg, hogy' kellett volna magát kifejeznie jör magyarul?" "Hát igye: (dltörölted már az ebédlöt vagy a palldt? vagy igy: készen vagy,. elkészültél az ebédlő (palló) föltörlésével? vagy elvégezted stb.?" "En bizony nem látok ebben jobb magyarságot. de lomposságot igenis. Feleséged nagyon jól mondta, a hogy mondta. Tanulj tőle. De mindenek előtt tanuld Illeg azt: ha nem tudnád, hogy "nem az a germanismns, a mit a német is ügy mond, hanem az, a mit a magyar máskép mond." Van-e magyarosabb szólás ennél: foga van rám?" "Alig" -- "Pedig, lám, a német is mondja : er hat einen Zahn auf mich. De már sült német ez: el ran ttiazva, mert a magyar igy mondja: elutazott".. Ebben igazad lehet, de amazt, nem hiszem, hogy meg tudnád védeni.",,:mygpróbálom, de nem most, hanem majd a Magyar Xyelr-ben. Elj jdl/".isten veled!" S megvillant a szeme. 3Jár most tehozzád fordulok, kedves olvasó. A ki nemcsak heszéli a magyar nyelvet de valamennyire foglalkozott is vele, jól tudja, hogy a tárgyas, transltiv igék nagy része bizonyos jelentésben tárgyatlanná, intransitivvá lesz, mikor aztán csak alanyi ragozása van. Ezek az ily igék kétfélék: igekötő nélküliek és igekötösek.

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék!

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék! CSABAKONYHA Kft. AZ ÉTLAPOKAT KÉRJÜK CSÜTÖRTÖKIG VISSZAJUTTATNI! SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐKNEK IS! 2015. 10. 05.- 10. 10. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Zöldborsó Körtés-egres Tyúkhús

Részletesebben

Magdolna Rendezvényház

Magdolna Rendezvényház Magdolna Rendezvényház Esküvõi ajánlatok Magdolna Rendezvényház Ital csomagok: 1. Korlátlan italfogyasztás, amely tartalmaz: - Kóla, narancs, õszilé, almalé ásványvíz, - Konyak, vodka, cherry, unicum,

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.29. 2015. 07.05. Ca-dús étrend.tej máj Kakaó fonott kalács.tej főtt kolbász.tej tömlős sajt Tej Tej vaj tepertő zöldpaprika Tejeskávé Karfiol túrós csusza Meggy új uborka saláta debreceni tokány

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér 2015.11.02-11.06. 45. hét 2. 3. 4. 5. 6. Kenőmájas, Kenyér Szója, tojás, Kakaós gabonagolyó Vaj, Kenyér tea Virsli Ketchup Karamell Lekvár Mini kuglóf Allergének glutén, tej, Szója, tojás, Kenyér Parajkrémleves

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését ÉTLAP Előételek 1. Rántott Camembert áfonyával 1260.- 2. Juhtúróval töltött gombafejek rántva 1190.- 3. Görög saláta 490.- 4. Tenger gyümölcsei, kerti zöldségekkel 1200.- Levesek Csésze Tál 5. Tejszínes

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Bevezetés a nyelvtudományba 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Ez a kis mű a művelt nagyközönség számára készült bevezetés a nyelvtudományba,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály 2014. május 01 május 04. Májkrém Újhagyma 491 kcal, F:10, Zs:25, Ch:55, Cukor:9, Só:1,2 Diákcsemege 521 kcal, F:18, Zs:20, Ch:63, Só:1,6, Cukor:9 Zöldhagymás omlett 445 kcal, F:17, Zs:14, Ch:61, Só:1,2,

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont Nyelvtörténet A nyelv szinkrón és diakrón változásai A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont a) szinkrónia: a nyelv időbeli egysége, egy bizonyos időpontban

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK HIDEG ELŐÉTEK Vadászkürt kóstoló: 2500 vaddisznó pástétom, hideg libamáj, füstölt szarvas comb, juhsajt Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2500 LEVESEK Fácán erőleves fürjtojással

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Szabó T. Attila TANULMÁNYOK. Összeállította Szabó T. Attila az Ars Medica Electronica (Budapest Kolozsvár Szombathely Veszprém, 2000) alapján

Szabó T. Attila TANULMÁNYOK. Összeállította Szabó T. Attila az Ars Medica Electronica (Budapest Kolozsvár Szombathely Veszprém, 2000) alapján Szabó T. Attila Részlet Lencsés György (Gyulafehérvár, 1530 1593), Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica című munkájából Emberi testnek betegségiről való orvosságok (1. rész) A méh (MADRA, uterus)

Részletesebben

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek Tartalom Levesek 1. Jó tehénhús lévet készíteni 2. Tehénhús 3. Aprókása-leves 4. Bableves rizskásával 5. Béllett zsemlyeleves 6. Betegnek való leves 7. Borleves 8. Borjúhúsleves 9. Közönséges borsóleves

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A csárda ajánlata: C h i l l y C s á r d a Chilly con carne; 400 g 25 lei Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A konyhafőnökök ajánlata: Nagy Sándor: sertés oldalas chillys barbeque szószban,

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 29.hét Poharas tej Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Szerecserúd Göcseji cs.mell Tepertőkrém Diákcsemege

Részletesebben

13 fényes liktáriumok és más édességek

13 fényes liktáriumok és más édességek 13 fényes liktáriumok és más édességek Fánkok, töltött ostyák, torták, rétes és béles, marcipán, liktáriumok. Címszavakban így sorolhatnánk fel a korabeli édességeket. Liszt, tojás, cukor, mandula és

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 28.hét Bécsi felvágott Mozarella sajt Mecom toast sonka Sajtos párizsi Lángolt kolbász Gyümölcsös 1/2 tömlős sajt Reggeli Ráma marg. Ráma marg.

Részletesebben

ÉTLAP. 2015. szeptember 1-től szeptember 4-ig - - Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Telj. kiőrl. Kenyér. Bácskai rizses hús Uborkasaláta

ÉTLAP. 2015. szeptember 1-től szeptember 4-ig - - Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Telj. kiőrl. Kenyér. Bácskai rizses hús Uborkasaláta 2015. szeptember 1től szeptember 4ig 36. HÉT TÍZÓRAI EBÉD UZSONNA Sajtos kifli Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Zöldségleves os káposzta Aprópecsenye Lapkasajt/szelet sajt Bácskai rizses hús Uborkasaláta

Részletesebben

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek Krémlevesek Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek 690 Ft Bográcsgulyás Falusi Raguleves tárkonnyal, és tejföllel 750 Ft Hideg gyümölcsleves tejszínhabbal mandulaszelettel

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 27.hét Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Cs.mell sonka diab.mini méz Pásztos füst.sajt

Részletesebben

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550. Big Bell étterem Levesek 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.- 305 Ököruszályleves gazdagon tésztával, zöldségekkel, főtt

Részletesebben

HETI ÉTLAP 2013. Május 01-03

HETI ÉTLAP 2013. Május 01-03 2013. Május 01-03 TEJ, VAJAS-MÉZES IVÓLÉ LEGÉNYFOGÓ LEVES, FEJTETTBABFŐZELÉK, SERTÉSSÜLT,, SZILVÁS PITE IVÓLÉ LEGÉNYFOGÓ LEVES, SONKÁS-KUKORICÁS SZÁRNYASRAGU,, MÁKOS TÉSZTA VAJAS,, TÚRÓ 2013. Május 06-10

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Bográcsgulyás Jókai bableves

Bográcsgulyás Jókai bableves II. kategória Érvényes:2010. március 01-től Levesek és egytálételek Csontleves cérnametélttel csészében Májgaluskaleves csészében Tárkonyos csirkeragu leves csészében Tejszínes gyümölcsleves csészében

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár 2015.08.31-09.04. 36. hét 31. 1. 2. 3. 4. Zöldségleves es hús Zöldbableves Borsos tokány Lecsós virsli mustár Rántott leves Zsemlekocka Paradicsomos káposzta Sült hús Töltött tök Majonézes burgonya Csontleves

Részletesebben

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek Házi vegyes finomságok Előételek (kolbász, sajt, szalonna, paprika, paradicsom, lila hagyma) Húsleves Levesek (leveszöldség, cérnametélt vagy csigatészta) Májgaluska leves (leveszöldség, májgaluska) Csülkös

Részletesebben

ÉTLAP. Ili Mama konyhája. Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158

ÉTLAP. Ili Mama konyhája. Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158 ÉTLAP Ili Mama konyhája Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158 Magyaros levesek Gulyásleves: Lebbencsleves: Tarhonyaleves: Rántott leves: 800.-Ft 300.-Ft 300.-Ft 300.-Ft Sűrített levesek Ár: 400.-

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 25.hét Gyümölcs tea Gyümölcs tea Kefír poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Z.paprikás Szicíliai sonka Baromfi májkrém Diab.jam Mortadella

Részletesebben

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 7-10 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét. Kakaó, csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, paradicsom

2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét. Kakaó, csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, paradicsom 2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét Tej, májkrémes félbarna kenyér, kaliforniai paprika csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, főtt tojás, margarinos fehér magos kenyér, lilahagyma Tejeskávé, körözött,

Részletesebben

A kongresszuson tartott értekezések.

A kongresszuson tartott értekezések. 162 A kongresszuson tartott értekezések. A rabállatok. SZÉCHYNÉ LORENZ JOSEPHINTŐL. Megszoktuk a mondást, hogy az ember legfőbb java : a szabadság. Nem lehetne-e ezt azt állatra nézve is állítani, sőt

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Étlap tervezet 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03.

Étlap tervezet 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03. 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03. GÉPSONKA ESKÁVÉ MAGVAS SULIRÚD ZALA FELVÁGOTT FÉLBARNA FÉLBARNA En: 1206 kj ( 288 kcal) Zsír: 5,8 g Feh: 9,7 g Só: 1,0 g En: 1625 kj ( 388 kcal) Zsír: 5,0 g T.Zsír:

Részletesebben

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk!

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk! A HÁZ AJÁNLATA 1. Rubin Ékessége 1490,- (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) 2. Szezámmagos rántott tarja 1290,- 3. Betyárcsípős flekken 1290,- 4. Fűszeres csirkemell

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret Heti étlap: 2015.09.01. - 2015.09.04. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2015.09.01. kedd 2015.09.02. szerda 2015.09.03. csütörtök 2015.09.04. péntek 2015.09.05. szombat 2015.09.06.

Részletesebben

Az obelias-kenyér. Dionysos-ünnekésgek: évente több alkalom. rúdon sütött kenyér két ember hordozta a vállán bor istene színjátszás patrónusa

Az obelias-kenyér. Dionysos-ünnekésgek: évente több alkalom. rúdon sütött kenyér két ember hordozta a vállán bor istene színjátszás patrónusa Nem vagyunk egyedül Az obelias-kenyér Rekonstrukció: Fritz Hahn cukrászmester Dionysos-ünnekésgek: évente több alkalom rúdon sütött kenyér két ember hordozta a vállán bor istene színjátszás patrónusa Őskürtős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13 2015.Október 26. November 1. Fahéjas csiga Vajkrém Kakaó Kenőmájas lekvár Teljes kiőrlésű zsemle, tojás glutén 256 42 292 35 316 52 292 36 222 44 1,16 15 1,4 10 1,61 6 1,58 13 1,18 2 Hagyma krémleves Bácskai

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Gyümölcstea Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér. Gyümölcstea Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika. Forralt tej Briós

Gyümölcstea Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér. Gyümölcstea Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika. Forralt tej Briós Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.22. 2015. 06.28. Ca-dús étrend.tej Tejeskávé vaj kifli.tej kenőmájas.tej Tej körözött Tej vaj trapistasajt Kakaó Paradicsom rántott szelet uborkasaláta Kassai burg. sonkáskifli Zöldség Rizs Pirított

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük 1 menü Gulyásleves palacsinta (2db) csülkös bableves lángos tárkonyos csirkeragu leves túrós rétessel Gombakrém leves kókusztekercs Zöldborsó leves galuskával meggyes piskóta 6 menü Gyümölcsleves gesztenyepüré

Részletesebben

2013.ÁPRILIS 1-5. fehérje 17 g cukor g

2013.ÁPRILIS 1-5. fehérje 17 g cukor g 2013.ÁPRILIS 1-5 Májkrém Tojáskarika Párizsi Kígyóuborka Allergének:glutén,, tej Allergének:glutén, tojás, tej, energia 483 kcal zsír 12 g szénhidr.72 g energia 570 kcal energia 527 kcal Vegyes zöldségleves

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,-

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- III. Kategória ELŐÉTELEK: Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- Cézársaláta 750,- LEVESEK: Csontleves 350,-

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE j nagyvárosi temetők megalkotásánál oly feladatokat kell megoldani, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Nagy tömegeket kell ma eltemetni és ez a körülmény egy gazdaságosabb

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920.

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920. Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft Görög saláta feta sajttal... 920.-Ft Garnéla falatok thai curry szószban, pirított ciabattával és ropogós

Részletesebben

Hal. Pangasius grillezve 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Pangasius panírban 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Ház specialitásai

Hal. Pangasius grillezve 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Pangasius panírban 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Ház specialitásai Csattogj fogam most! Had töltöm kedvemet! S te jó gyomor, válaszd a nedveket! Kitűnő kedvem van, angyal lakik ma nálam. Lám, a levesbe is belecsorog nyálam! Remeg a töltelék, villám alátolom, Szemem is

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Márai Sándor Magyar borok bor mellett. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ JURTA TÁBOR Gasztronómia

HAGYOMÁNYŐRZŐ JURTA TÁBOR Gasztronómia Vállalkozásunk egy hagyományőrző, felépítését tűzte ki célul interaktív turisztikai központ kezdi meg működését. A fő célja a turáni népcsoportba tartozó népek viseletének, életének fegyverforgatásának

Részletesebben

2015. augusztus 3 9. 32. hét. Citromos tea, töltött zsemle, lilahagyma. Kakaó, mini ráma, puffancs. Zöldtea, körözött, rozsos kenyér, póréhagyma

2015. augusztus 3 9. 32. hét. Citromos tea, töltött zsemle, lilahagyma. Kakaó, mini ráma, puffancs. Zöldtea, körözött, rozsos kenyér, póréhagyma . 2015. augusztus 3 9. 32. hét melegszendvics puffancs töltött körözött, rozsos póréhagyma ivólé 0,2 dl mini méz, főtt tojás, kifli, csirkemellsonka, Tejfölös leves Pulykapörkölt Copfocska tészta Bolgár

Részletesebben