Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink és szerzőjük, Kováts Mihály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink és szerzőjük, Kováts Mihály"

Átírás

1 Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink és szerzőjük, Kováts Mihály Two Hungarian mineralogical dictionaries from the first half of the 19 th century and their author, Mihály Kováts PaPP Gábor Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár 1431 Budapest, Pf Abstract Two Hungarian mineralogical dictionaries were published in the age of the Hungarian language reform (or renewal) movement, both by the scholarly doctor, Mihály Kováts. Kováts (1764? 1851) studied at Sárospatak and Lőcse (now Levoča, Slovakia), and graduated as Doctor of Medicine in 1794 at the University of Pest. Beyond his medical practice he wrote or translated into Hungarian several medical books. He was friend and follower of the poet Ferenc Kazinczy, leading figure of the Hungarian language reform movement. a main aim of his literary activity was to establish the Hungarian technical language of medical science, pharmacology, mineralogy, botany, zoology and chemistry. His Mineralogical dictionary in nine languages (Lexicon mineralogicum enneaglottum), published as a separate volume in 1822, contains 1586 Hungarian mineral names created on the basis of a detailed etymological analysis of Latin(ized) mineral names; it also contains an index on seven further European languages. Etymological data, compiled with great diligence, are abundant, but contain lots of false or naive explanations. The Etymological dictionary of mineral names in three languages (Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótár) of Kováts was published in 1846 as the 3 rd part of a voluminous collection of scientific dictionaries in eight parts. It contains 630 Hungarian mineral names, with etymological explanations added to 251 of them. The bulk of the entries of these dictionaries are translations of obsolete or near-to-obsolete descriptive or binomial (Linnean) names. Neither these, nor the Hungarian variants suggested by Kováts for the modern mineral names (uninominal, ended with -ite ) survived. Kováts suggested to replace the modern mineral names by often obsolete or dialectal, but existing Hungarian words, used in everyday language. His mineral names, therefore, were grammatically correct, but not being unique, they were unsuitable for a scientific nomenclature as opposed to the Hungarian mineral names created in the manner of Pál Bugát. These latter were widely used in schoolbooks in the s, in spite of being objectionable from linguistic points of view. Összefoglalás a nyelvújítás korában két ásványtani műszótár jelent meg, mindkettő a tudós orvos, Kováts Mihály munkájaként. Kováts (1764? 1851) Sárospatakon és Lőcsén tanult, majd 1794-ben avatták orvosdoktorrá a pesti egyetemen. Hivatásának gyakorlása mellett számos orvosi könyvet írt, illetve ültetett át magyarra. a nyelvújítók Kazinczy Ferenc köré csoportosuló táborához tartozott, a költővel baráti viszonyban állt. Irodalmi munkásságának fontos célkitűzése volt az orvostan, a gyógyszerészet, a természetrajzi tudományok és a vegytan magyar szaknyelvének megteremtése ben önálló műként kiadott Lexicon mineralogicum enneaglottuma (Kilencnyelvű ásványtani szótár) a latin(osított) ásványnevek etimológiai elemzése nyomán alkotott 1586 magyar ásványnevet tartalmaz, és hozzá mutatót hét további európai nyelven. a nagy szorgalommal összeállított etimológiai rész adatgazdag, de sok benne a téves és naiv értelmezés. az 1846-os Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótár egy nyolcrészes szótárgyűjtemény harmadik részeként jelent meg 630 a korábbi szótárában találhatókkal csak részben megegyező magyar ásványnévvel, és 251 címszónál a hozzátartozó latin nyelvű etimológiai magyarázatokkal. a szótárak nagyrészt elavulóban lévő latin leíró, illetve kételemű (linnéi típusú) ásványnevek fordításait tartalmazták, de még a modern (egyelemű, -it végű) fajnevek helyébe alkotott magyar

2 220 Papp G. ásványnevek sem tudtak gyökeret verni nyelvünkben. a modern fajnevek helyébe Kováts olykor régies vagy tájnyelvi, de a köznyelvben létező tő- vagy képzett szavakat (főneveket, mellékneveket, melléknévi igeneveket) ajánlott magyar ásványnévként. Ásványnevei tehát nyelvileg korrektek, viszont éppen ezért, nem lévén egyediek, nevezéktanilag használhatatlanok voltak, szemben az as évek folyamán az iskolai tankönyvekben széles körben alkalmazott, bár nyelvileg kifogásolható bugátista elnevezésekkel. 1. Bevezetés a magyar nyelvújítás a különböző tudományok szaknyelvére nézvést is meghatározó jelentőségű volt. a szaknyelvújítás fontos eszközét jelentették a szakszótárak, korabeli kifejezéssel élve műszótárak. a műszótárak összeállítása különösen a Magyar Tudós Társaság június 13-i felhívása nyomán kapott lendületet (Székely, 1973). az MTa osztályai mellett az 1841-ben megalakult és a buzgó nyelvújító, Bugát Pál elnökletével működő Királyi Magyar Természettudományi Társulat szakosztályai is célul tűzték ki szakterületük magyar szókincsének megteremtését. E testületi kezdeményezésekből azonban nem született önálló ásványtani műszótár, még kéziratos ásványtani szógyűjtemények sem ismeretesek (bányászatiból viszont számos ilyen készült, l. Székely, 1973). Még ben azonban megjelent egy egyéni alkotás, mely a magyar ásványtani könyvtermésnek talán a legkülönösebb darabja. Kováts Mihály Lexicon mineralogicum enneaglottum (Kilencnyelvű ásványtani szótár, a továbbiakban: Lexicon) című könyve Koch (1937) rövid és Orsovai (1974) terjedelmesebb ismertetése ellenére ásványtani tudománytörténetünk elfeledett epizódjai közt húzódik meg, és még nála is kevésbé ismert Kováts második ásványnévtára, a Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótár (a továbbiakban: Műszótár). Írásunkban e szótárakról és szerzőjükről emlékezünk meg. 2. Kováts Mihály rövid életrajza Kováts Mihály kora elismert orvosa, az MTa levelező tagja volt, ennek ellenére életrajzi adatai körül sok a bizonytalanság. (Csáti) Kovács Mihály református lelkész fiaként az abaúj vármegyei Korlát községben született, sírfelirata alapján július 7-én (Szőkefalvi-Nagy, 1959), Szinnyei (1899) viszont az július 4-i születési dátumot adja meg. a kézikönyvek és a megemlékezések általában e két adat valamelyikét közlik, de az 1768-as dátum Kováts sárospataki tanulmányaira vonatkozó adatok 1 és amiatt is valószínűtlen, mert Kováts Mihály hasonnevű apja 1758 és 1764 közt volt lelkész Korláton. 2 Viszont akadémiai nekrológja (anonim, 1862) szerint Kovács [!] Mihály 1764-ben született, ezzel összhangban van az orvoskari promóciós lista bejegyzése, mely szerint doktorrá /78-ban akkor már hernádszendi (azaz felsőszendi) illetőséggel a kollégium hetedik (logikai) osztályába iratkozott be (Series classistarum Scholam Reformatorum Sárospatakiense annis 1777 et 1778 frequentantium, Levéltári jelzet: K.a.I.26). Jósvay Klára (Sárospataki Református Kollégium Levéltára) szíves közlése. 2 Ezután Hernádbűdön ( ), Felsőszenden ( ), majd abaújváron ( ) működött (Ugrai, 2007). Érdekes módon Kováts Mihály születéséről a korláti egyházi anyakönyv nem mond semmit (Szőkefalvi-Nagy, 1959).

3 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 221 avatásakor (1794-ben) harminc esztendős volt. 3 a Szamosháti (1959) által közölt rövid önéletrajz szerint Kováts a sárospataki református kollégiumban nyolc évig tanulta a humaniorákat, majd négy és fél évig a filozófiát, valószínűleg közt. Ezek után három évig (1783? 1786?) Lőcsén, alighanem az ottani evangélikus gimnáziumban 4 tanult, majd négy évig (1786? 1790?) a losonci református főgimnáziumban tanított. Valószínűleg 1790-ben Szinnyei (1899) szerint 1789-ben iratkozott be a pesti egyetem orvosi karára, melyet négy év alatt végzett el. a természettudományi tárgyak közül a kémiát és a botanikát Jakob Joseph Winterl (Winterl Jakab), az állattant és az ásványtant Joseph anton Schönbauer (Schönbauer József) professzortól tanulta. Kováts meleg szavakkal emlékezett meg Winterlről kémiakönyve előszavában: nékem-is tanítóm vólt, s háládatosságomúl jó lélekkel azt állítom felőle, hogy életemben sem túdósabb, sem szorgalmatosabb tanítóm nálánál soha sem vólt (Kováts, 1807). Ugyanitt írt arról, hogy Kitaibel Pálnak is sok nyájas oktatásával élt. 5 Önéletrajza szerint négyévnyi tanulmányai alatt három évig az élettan tanszékének adjunktusa (Adiunctus Cathedrae Physiologicae) volt királyi ösztöndíjjal április 29-én avatták orvosdoktorrá. Külföldi (ausztria, Svájc, Németország, Cseh- és Morvaország) utazását 6 követően 1795-ben Pesten telepedett le, és gyakorló orvosként működött több mint fél évszázadig március 9-én az MTa levelező tagjának választották ben Mezőcsátra költözött, elhunyt öccse, Kováts Dániel Borsod vármegyei fizikus (tisztiorvos) özvegyéhez, Szabó Klárához, és ott halt meg június 21-én. Leszármazottai valószínűleg nem voltak. 7 3 Dr. Molnár László (Semmelweis Egyetem Levéltár) szíves közlése. 4 Sok sárospataki diák járt német szót tanulni a Szepességbe. a távozó pataki tógátus diákok ból vezetett listáján (melyben Kováts Mihály nem szerepel, de a lista valószínűleg nem teljes, l. Ugrai, 2012) 1783-ban is két személynél szerepel a Leutschoviam venit ad Linguae Germanicae discendum (Lőcsére ment német nyelvet tanulni) megjegyzés. 5 Kováts magyarra fordította Kitaibel Hydrographica Hungarica c. munkáját (l. Szamosháti, 1959), de fordítása sajnos nem jelent meg. 6 Kováts külföldi tartózkodásairól ellentmondásos, és kronológiailag nem illeszkedő adatokat közölt. a Magyar patika (Kováts, 1835) május 1-jére keltezett előszava szerint én itt olyan dolgokról írok, melyeket 44 esztendőtől fogva [tehát 1790 óta] folyton folyvást tanulok, 42 esztendő leforgása alatt pedig itt a Haza anyavárosában 41, külső országokon viszont 3 [!] esztendeig a betegeken naponként tapasztaltam, végre 39 esztendő alatt [tehát 1795 óta] ugyanitt Pesten és az ország különböző tájékain orvosi gyakorlásomból összegyűjtöttem. Önéletrajzában (in Szamosháti, 1959) viszont az áll, hogy Pestről mint Graduatus Medicinae Doctor [képesített orvosdoktor] mentem Bécsbe a Civilis Kórházba [allgemeines Krankenhaus] practizálni; egyszersmind pedig ugyan a Bécsi Medico-Chirurgica Militaris academiába [k.k. medizinisch-chirurgische Josephs-academie] Tanulónak beálltam nemkülönben a Szülőházba, Talált gyermekek Intézetekbe bevétettem practizánsul. (...) Bécsből 2 esztendei lakásom után, 3 esztendei Királyi Szabadlevéllel Külső-Országokba utaztam. (...) Külországi utazgatásom után ismét visszatértem Bécsbe, és ott még ismét félesztendőt mulattam. (...) Ezek így folyván, 1795-dikben visszatértem Pestre, és itt megtelepedtem, s a gyógyítást gyakorlottam mái napig. Monika Gross (Josephinum, Medizinische Universität Wien) szíves közlése szerint nincs levéltári adat arról, hogy Kováts a Josephs-academie rendes hallgatója lett volna. 7 Kazinczynak 1811-ben írt egyik levelében említette, hogy már két feleségem hólt meg (Kováts in Váczy, 1899).

4 222 Papp G. 3. A literátus orvos Kováts a kor legjobb hazai iskoláiban kiváló klasszikus műveltségre tett szert, a latin és görög mellett héberül is tudott, az élő nyelvek közül az obligát németen kívül franciául és angolul is tanult, valamint még zongora- és hegedűórákat is vett (a részleteket l. Szamosháti, 1959). Kazinczy levelezésében több utalás tanúskodik arról, hogy Kováts nemcsak közvetve, munkái révén volt a magyar irodalmi élet egyik tényezője, hanem annak szervezésébe is igyekezett bekapcsolódni. Kis János tudósította Kazinczyt arról, hogy Fejér György, Schedius Lajos, Kováts Mihály és Horváth István egy időszaki írást is akarnak kiadni (Kis in Váczy, 1896). Részt vett az irodalmárok társasági életében is: Karátson másod napján Petrasovits Úrnál literátori ebéd tartatott, mellyen jelen voltak Halitzky, Kováts Doctor, és több mások (Vitkovics in Váczy, 1896). Szent István napján Kulcsár nagy Literatori vendégséget adott, Vendégei voltak: Horvát István, Kisfaludy, Kölcsey, Szemere, Helmeczy, Vörösmarty, Vitkovics, Thaisz, Prépost Fejér, Dr. Forgó, Kovács Mihály és Töltényi s a festő Marczinkey (Zádor in Váczy, 1910). 4. Kováts Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolata Kováts a nyelvújítók Kazinczy körül szerveződő táborához tartozott. Ismeretségük régre visszanyúlhatott, hiszen hosszú ideig iskolatársak voltak a sárospataki kollégiumban ban már bizonyosan jól ismerték egymást, hiszen Kazinczy május 11-én Pesten meglátogatta Kovátsot, aki elvitte őt az egyetemi botanikus kertbe (Kazinczy, 2009), Kozma Gergely pedig az év júliusában Kazinczyn keresztül küldötte munkáit többek között Kovátsnak (Kozma in Váczy, 1892). Kazinczy levelei arról tanúskodnak, hogy jó viszonyba kerültek egymással: ma írtam (...) Pestre Dr. Kovács Urnak is, ki barátom (Kazinczy in Váczy, 1898); nálam ebédele Dr. Kovács Mihály Úr; képzeled melly örömökkel éltete megjelenése (Kazinczy in Váczy, 1901). Kazinczy levelezésében az 1810-es évek közepétől megritkultak a Kováts Mihályra vonatkozó említések, utolsó ismert találkozásukra Kazinczy halála előtt két évvel került sor. 8 Kováts Kazinczy lelkes híve volt: a nemzet létét tartod meg. Senki azt illendően s alkalmatosan rajtad kívül nem tselekedheti meg írta a költőnek 1808-ban (Kováts in Váczy, 1894). Ennek megfelelően véleményét, iránymutatását is kikérte, amint egy új szóra vonatkozó alábbi levelezés illusztrálja: Szemere Pál a Kazinczyt és táborát támadó Mondolatra válaszoló Felelet későbbi társszerzője május 30-án írta Kazinczynak: Most jövök Doct. Kováts Úrtól s hozom Jegyzését a virtus Erény vagy Dísz nevezetéről. K[ováts] szeretné Édes Uram Bátyám észrevételét rája hallani (Szemere in Váczy, 1899). Kováts július 16-án említette a szó ügyét Kazinczynak: Erénynek nevezi a virtust Baróti Szabó Dávid. Lásd az ő két képen kijött Szókönyvét, de lásd a Sándorét is. Biz én nem tudom, még meg nem határoztam magamat, hogy tegyük ki azt a szót (Kováts in Váczy, 8 Ismét látám itt, s tizenhárom eszt[endő]. után régibb társainkat, Prépost és Bibliothecarius Fejér György s Prof. Schédius Lajos, Curiális Procátor Vitkovics Mihály és Sztrokay s Doctor Kovács Mihály Urakat írta a költő egy 1829-es levelében (Kazinczy in Harsányi, 1922).

5 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink ). Kazinczy augusztus 23-án már arról értesítette Kis Jánost, hogy Szemere és én s Horvát és Vitk[ovics] s Dr. Kovács meg vagyunk a felől győzve, hogy bár melly gewagt [merész] a lépés, de jobb szókat is teremteni, mint nálok nélkül ellenni. a Virtusnak Rény nevet projectála Szemere, s H[orvát] és V[itkovics] s Kovács és én declaráltuk, hogy ha mi öten kötelezzük arra magunkat, hogy élünk a szóval, semmi vexa, insultatio, kaczagás, üldözés nem viszen arra, hogy tőle elálljunk (Kazinczy in Váczy, 1899). Kazinczy véleményét Kováts feltétlen iránymutatásként követte, az ő hatására tért át például a ts helyett a cs írására. amint Kazinczy maga írta Rumy Károly Györgynek 1811 őszén Verseghy és Virág, maga aranka és a két Kovács (mérnök és orvos), Vitkovics és Szemere a cs -re vonatkozó véleményem megalapozottságáról megbizonyosodtak, és követik a példámat (fordítás, Kazinczy in Váczy, 1899). Valóban, Kováts 1808-ban még csupa ts-vel ír Kazinczynak: Elég az, ma nints embertárs, nints nemzeti, földi, felekezeti, vagy akár mi névvel nevezendő barátság. Biz én hát tsak dolgozom!, (Kováts in Váczy, 1894) és így búcsúzik: Élj boldogúl, szerentsésen 1811-ben pedig már csézik :...én csak az igazságot keresem. Tudom bizonyosan, hogy engem sokan phantastának neveztek, s neveznek. De csak nevetem, és így búcsúzik: Élj szerencsésen. (Nevében ugyanakkor meghagyta a ts-t.) Ugyancsak követte Kováts Kazinczynak a tz helyett a cz írására vonatkozó állásfoglalását is. Egy ásványtani példát véve, kémiakönyvében (Kováts, ) még értz -et, míg az ásványtani műszótárban (Kováts, 1822) már ércz -et írt. a kémiakönyv véleményezésére Kováts meg is kérte Kazinczyt Szeretném, ha megolvasnád a Chemiámat, s kérnélek a ra, hogy minden kedvezés nélkűl recenseáld. Tsak téged birállak e re és senki mást. Szükség vólna azért, hogy tudná a Nemzet, vajjon van é igazságom? vagy nints? a Magyar nyelvre tétetett változásokban; és a magyar nevezetekben (Kováts in Váczy, 1894). Nem tudjuk, Kazinczy eleget tett-e a kérésnek, mindenesetre később Kovátsnak a homeopátiát cáfoló és gúny tárgyává tevő munkáját (Kováts, 1835) Mocsáry antalnak írt levele szerint nem akarta elolvasni. 9 a nyelvújítók Kovátsot is minden bizonnyal átható sajátos lelkivilága, a mindenek fölötti nyelvgazdagítási vágy és szóalkotási buzgalom illusztrálásaként idézünk még Szemere Pálnak Kazinczynak írt két olyan leveléből, melyben Kováts Mihályt is megemlíti: Ballának [Balla antalnak] nem elég az Egyetem s Kultsárnak sem; Doctor Kováts pedig igen igen nagyon belé van szerelmesedve a szóba s már élt vele (Szemere in Váczy, 1898). Minap én eggy új szót álmodtam (...): közveleg. Nem lehetne-e valamire alkalmaztatnunk? Kovács a szót helyesnek találta. Különös hogy Kovács a szenvedelemnek mind analógiáját mind jelentését első hallásra kitalálá (...) Kovács és az egész józan Literatúrai 9 Dr. Kovács Úrnak leveledben említett Munkáját nem olvastam. De nem is fogom soha. Nem vagyok Orvos, és így nem ítélhetem meg, neki van e igaza vagy Balog Úrnak, s azon felül hogy ez az olvasás nekem hasznot nem ígér, előre rettent unalommal s bosszúsággal, minekutána mondod, hogy személyes hántásokra engedé magát ragadtatni. Én igen örömest olvastam mindég Recensiókat s Czáfolásokat: Contraria juxta se posita magis elucescunt [az ellentétek egymás mellé téve jobban kiviláglanak]: de vad ökleléseket, parasztságokat nem örömest olvasok (Kazinczy in Váczy, 1911).

6 224 Papp G. Világ képében és a magaméban járulok ismét Édes Uram Bátyám [ti. Kazinczy] elébe azon kérésünkkel, hogy nyelvünket mennél több illyetén szavakkal gazdagítsa! (Szemere in Váczy, 1899). 5. Kováts Mihály művei Kovátsot az 1790-es évek végén Sárospatakra és Debrecenbe is hívták orvosnak, illetve a pataki református kollégiumba tanárnak, de mint önéletrajzában írta (l. Szamosháti, 1959), mind ezen igen tisztességes hivatalokat csupán azon okon nem fogadtam el, mivel már azon időszakban a Magyar Literaturát tévén magamnak a gyógyítás mellett fő tárgyul az üres óráimban, a lett a szándékom, hogy a Tudományokat Magyar nyelven kívánjam terjeszteni, s a hazámba ültetni. Kováts igen termékeny szerzőnek bizonyult, 1798 és 1848 között tizennégy, többségében orvosi tárgyú könyvet írt ezzel szemben viszont egyetlen egy folyóiratcikket sem publikált (Szőkefalvi-Nagy, 1959). Közreadott több rövid, elsősegély-nyújtási, illetve gyakorló orvosi-szülészi tanácsokat tartalmazó kiadványt: Szükségben való és segedelem tábla a vízbe fúlt, megfagyott, felakasztatott emberekre és a holtan születni látszott kisdedekre nézve (1798); Szükségben való és segedelem tábla a veszett kutya harapásról, a mérgekről, a falatnak gégében való megakadásáról, gőz miatt való megfúlásról, sat. (1798); A hirtelen halál veszedelmeiben való segedelem (1820; németül, szerbül és szlovákul is megjelent); Rövid oktatás mit kell és mit nem kell cselekedni a falusi bábáknak a természeti szűléskor (1822); Értekezés a himlő kiirtásról (1822). Nagyobb terjedelmű munkái eleinte a kor népszerű orvosi könyveinek fordításai voltak: Az emberi élet meghosszabbításának mestersége (1798, 2. kiadása: 1799, 3. kiadása: 1825, Makrobiotika, vagy az ember életét meghosszabbító mesterség címen), Christoph Wilhelm Hufeland Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern c ban megjelent művének, illetve későbbi kiadásainak magyar változata és átdolgozása. A gyenge élet meghosszabbításának és a gyógyíthatatlan nyavalyák húzásának a mestersége (1802) Christian august Struve Die Kunst das schwache Leben zu erhalten und in unheilbaren Krankheiten zu fristen c. művének (1799) különböző függelékekkel ellátott fordítása. a fenti sorozatba illik bele Kováts első nem orvosi jellegű műve, Friedrich albrecht Carl Gren Grundriß der Chemie című tankönyvének magyar fordítása, a Chémia vagy természettitka (1807). Kováts a még Gren életében megjelent 1796-os első kiadást fordította le, noha 1800-ban Karsten átdolgozásában megjelent egy második kiadás is. 10 Kováts a mű előszavában önérzetesen bár Nyulas Ferenc Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen című művéről megfeledkezve állapította meg Én jeget törtem, mert a legelső magyar Chemiát írtam, mégpedig úgy, hogy ahhoz semmi, tsak dirib-darab töredék készületek sem voltak, mindent tsupán magamnak kellett legelőször kikeresnem a nyelv kebeléből. 10 Natter-Nád (1964) és Kapronczay (2012) tévesen állítja, hogy a könyv Grennek a Journal der Physik c. folyóiratában megjelent tanulmányai alapján készült volna.

7 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 225 a későbbiekben, mint már gyakorlott orvos, terjedelmes eredeti de az általa bírált szerzők munkáira reflektáló művekben bírálta kora divatos orvosi elméleteit, amint azt már a könyvcímek is jelzik, a szatíra és a persziflázs eszközéhez nyúlva. a mesmerizmust Az állati mágnesesség mérő serpenyűje (1818), a homeopátiát az Antiorganon, az az: orgonarosta (1830) állította pellengérre. Két további eredeti szintén nagy lélegzetű műve közül a Medicina forensis, vagy orvosi törvénytudomány (1828) az első magyar törvényszéki orvostan, a Magyar patika (1835) pedig a füveskönyvek, dispensatoriumok (gyógyszerkönyvek) és pharmacopoeák (hivatalos gyógyszerkönyvek) sajátos elegye, mely a korábbi magyar füveskönyveket meghaladva az állati és ásványi (illetve vegyileg előállított) gyógyszeralapanyagokat is tartalmazza. Orvosi műveinek értékelését l. Szőkefalvi-Nagy (1959), Natter-Nád (1964) és Kapronczay (2012) tanulmányaiban, magyar kémiájáról Szőkefalvi-Nagy & Szabadváry (1972) és Szabadváry (1998) írt. 6. Kováts műszótárai Kováts nem elégedett meg azzal, hogy a maga által alkotott, illetve a meglévő, de új jelentéssel felruházott műszavakat beépítse könyveibe, hanem mindezt részletes indoklással, magyarázatokkal kísérte. Ezeket az etimológiai műszótárakat eleinte nem jelentette meg önállóan. Terjedelmesebb könyveire jellemző volt, hogy több, elkülönülő részből álltak, illetve különböző toldalékokat tartalmaztak. az adott könyvben szereplő műszavak magyarázata e toldalékok között kapott helyet. Így a Chémia vagy természettitka c. könyv mind a négy részének végén részletes magyarázattal látta el a szavakat, sőt még az általa használt bizonyos írásmódokat is. Ezt a következőképpen indokolta: Hogy végre én Chemiát írván, a nyelvtanításra-is kiereszkedtem, a nak az az oka, mivel új tudományt öltöztetvén magyar köntösbe, szükség vólt, hogy megmutassam, hogy a nyelv természetével megegyeznek a műszavaim (technicus terminusaim). Különben mindég aggatódzhattak vólna bennem mind az idegenek, mind a hazanyelv irigyei. Bár ezt is tselekednék minden mostani írók; mert így a nyelv-is tökélletesedne, az ellenségek szájok-is bedugódna (Kováts, 1807). a részletes magyarázatokkal persze nem sikerülhetett az irigyek aggatózását elhallgattatni. a Kazinczy köré tömörülő nyelvújítókat támadó hírhedt röpirat, a Mondolat (Somogyi, 1813) szövegében, illetve újj-szótárában Kováts több műszavára bukkanhatunk (pl. aranydad, szerács, szered, titkács) bár némelyik jó szó minősítéssel szerepel. a Chemiához hasonlóan a Makrobiotika végén egy Magyar nyelvre való jegyzék a Medicina forensisben egy Toldalék szótár, a Magyar patikában egy Ó és új chémiai szótár található. Kováts összesen húszezer szót tartalmazó műszótárait köztük egy ásványtanit mintegy munkássága összegzéseként, között jelentette meg (l. lentebb). amint az előszóban írta, hatvan esztendeje, hogy az ember gyógyítás tudományának és mesterségének tanulására magamat elhatároztam. E kor rögtön keserves akadályokba bukkantam. Mert születési nyelvem magyar lévén, semmi magyar segedelmekre nem találtam. (...) Ilyly helyheztetésben lenni látván magamat; kénteleníttettem a növény- ásvány- titoktan- orvosszer- bontzolás- és nyavalyák-tudománybeli diákosgörög műszavakat lassán lassán magyarra fordítani. mivel csak azt a szót érti alaposan az ember, melylyet a saját anya-

8 226 Papp G. nyelvére tud fordítani. E nagy szótárgyűjteménynek (Kováts, ) mintegy előfutára volt az 1822-ben kiadott Lexicon mineralogicum enneaglottum, Kováts önálló ásványtani műszótára. 7. Kováts és a tudományos nyelv megújítása Kováts részvételéről a nyelvújító mozgalomban fentebb részletesen szóltunk. Ezen belül a szaknyelv megújításáról maga a következőképp írt: Tudományokat kell már magyarúl írni; mert különben mire való a magyar nyelvről hozott törvény? 11 mire való az egész hazának a magyar nyelvre való törekedése? mire valók a királyi és más oskolákbéli magyar nyelvet tanító tudós férjfiak? (Kováts, 1807). Magyarosítási törekvéseinél a német példára hivatkozott: Hogy e ben a Chémiában mindent kitettem magyarúl, a ban a németeket követtem. Mert a német chémia is minden műszókat németre fordított, p.o. Caloricum; Wärmestoff (...) Hogy pedig a frantzia, anglus mind meghagyta a latán műszókat, az itt nem ok. Mert a frantzia különben-is az egész nyelvére nézve tsak romlott latán; az anglus nyelv pedig másként-is mindenféle nyelvekből öszsze szőtt halmaz hasonló indoklással élt ásványtani műszótárának előszavában is (Kováts, 1822). a magyarnak mind a nyelve, mind az esze alkalmatos arra, hogy a tudományokat magyarul tsepegtesse kedves magzatjainak az elméjekbe... mert ha igaz lészen, hogy magyarul írhatni Chémiát, akkor igaz lészen az is, hogy magyarul minden tudományt írhatni, tudva lévén, hogy a Chémia a legújabb és a legnehezebb tudomány (Kováts, 1807). Mielőtt megvizsgálnánk, hogy az ásványtan területén mit eredményezett Kováts lelkes magyarítói tevékenysége, röviden tekintsük át a magyar ásványtani nyelv kialakulásának 1822 előtti történetét. 8. A magyar ásványtani nyelvújítás korai időszaka a modern tudományok kialakulása mindenhol megkövetelte a tudományos nyelv egyidejű fejlődését. Új szakszavakat alkottak, illetve a köznyelvi szavak új, szakmai jelentésekkel gazdagodtak. Mindez az élő, nemzeti nyelveken történt, hiszen már csak a tudományfejlődés üteme miatt is lehetetlen lett volna továbbra is a középkori tudományosság nyelvét jelentő latin kalodájába zárni a tudományokat, köztük az ásványtant. Ez amúgy is anakronisztikus lett volna akkor, amikor a műveltség egyéb területein is a nemzeti nyelvek vették át az uralmat. Mindez persze nem jelentette azt, hogy a szakkifejezések és a modern ásványnevek ne latin vagy görög gyökerűek lettek volna. a magyar ásványtani nyelvújítás első időszakában melynek lezárója, mint az új korszak előhírnöke, éppen Kováts Lexicona volt az új szavak erőltetés nélkül, mintegy természetes módon, egy-egy adott mű keretein belül kerültek be a szakirodalomba és 1822 (Kováts Lexiconának megjelenési éve) között négy magyar nyelvű ásványtani és 11 Valószínűleg az évi IV. törvénycikk a magyar nyelv használatáról.

9 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 227 három ásványtani részt tartalmazó természetrajzi (tan)könyv jelent meg. 12 Ezek egy kivételével rendszertanok voltak, a mai értelemben vett általános ásványtant csak minimális mértékben érintették. az egy kivétel éppen a legelső önállóan kiadott magyar ásványtani könyv volt, Werner Ábrahám úrnak a köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeikről írt szép, és igen hasznos könyvetskéje Benkő Ferenc fordításában. az 1780-as és az as évek közt íródott magyar nyelvű munkák még az ásványtannak a klasszikus kristálymorfológia és analitikai kémia kialakulása előtti állapotát tükrözték. Egyszerű ásványtani leírásokat, az ásvány előfordulására, felhasználására vonatkozó alapismereteket közöltek, tehát az új magyar nyelvű szakszavak megteremtése szempontjából még nem kellett az absztrakció magasabb szintjére eljutniuk. a Ratio Educationis előírása nyomán minden latin nyelvű természetrajztankönyvben feltüntették a benne előforduló dolgok népnyelvű elnevezését. Ez az első középfokú természetrajzkönyvből (Piller: Elementa historiae naturalis, 1778) még kimaradt, de Mitterpacher művében (Primae lineae historiae naturalis, 1795) már megtalálhatók a magyar és német nevek (de például az ércásványoknál csak a fémek nevei). Wolny könyve (Historiae naturalis elementa, 1805) magyar, német, szlovák és szerb nyelven is megadja az ásványneveket. a tankönyveken túlmenően a nem magyar nyelvű szakkönyvek közül is Schönbauer topografikus ásványtana (Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, ) magyarul és szlávul, Jonas művének (Ungerns Mineralreich..., 1820) topografikus ásványtani része magyarul és latinul is tartalmazta az ásványneveket. Magyar szaklapok hiányában a kevés korabeli ásványtani szakcikk német folyóiratokban jelent meg, majd 1817-től a Tudományos Gyűjtemény hasábjain is fel-feltűntek a földtudományi, ritkán ásványtani írások, javarészt inkább ismeretterjesztő, semmint tudományos színvonalon. Ezenkívül egy-két természetrajzi érdekességeket közlő könyvecskében és a magyar nyelvű hírlapokban bukkanhatunk ásványtani témákra és szavakra. Igazi ásványtani műszótárak ebben az időben még nem jelentek meg. Távoli előképük a Bartakovics József jezsuita szerzetes 1748-ban megjelent ércbányászati tárgyú tankölteményének (Metallurgicon etc.) végén található kis latin, magyar és német bányászati-kohászati illetve a Molnár János verses természetrajzának ásványtani részét (Oryctologicon, 1780) záró rövid latin magyar német francia ásványtani szószedet. a korai magyar ásványnevek viszont érdekes módon több német szerző poliglott ásványtani glosszáriumába is bekerültek a buzgó ásványtani tudományszervező és kompilátor Johann Georg Lenz jénai professzor jóvoltából Benkő F. (1784): Werner Ábrahám urnak a köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeikről irott szép, és igen hasznos könyvetskéje. Kolo sváratt; Benkő F. (1786): Magyar minerologia az az a kövek s értzek tudománya. Kolo sváratt; Zay S. (1791): Magyar mineralógia avagy az ásványokról való tudomány. Komáromban; Geley J. (1811): Természethistória, 3. rész: Az ásványok országa. Sárospatak; illetve Gáti I. (1792): A természet históriája. Máramarossziget; Gáti I. (1795): A természet históriája. Pozsony; és Fábián J. (1799): Természeti história a gyermekeknek. Veszprém. 13 Lenz, J.G. (1794): Versuch einer vollständigen Anleitung zur Kenntniss der Mineralien; Reuss, F.a. (1798): Neues mineralogisches Wörterbuch; Lenz, J.G. (1800): System der Mineralkörper mit Benutzung der neuesten Entdeckungen; Kopp, J.H. (1810): Mineralogische Synonymik. Ezekből kettőt Kováts is megemlített Lexicona magyar latin részének előszavában.

10 228 Papp G. 9. A Lexicon mineralogicum enneaglottum előzményei és születése Kováts ban megjelent Chémia vagy természettitka c. könyve Gren eredeti művének jellegéből adódóan csak kevés ásványtani vonatkozást tartalmazott. a benne előforduló ásványneveket végignézve megállapítható, hogy Kováts ekkoriban még sokkal szelídebb nyelvújító volt, mint a Lexicon mineralogicum enneaglottum elkészítése idején. 14 Ezt mutatják a kémiai kifejezései is, hiszen az elemnevek közt még nikol, kobált, tzink, titan, urán, vizmúth áll a későbbi Miklósé, kísírtet, fog, nap, uránkori és zavar helyett. Eredeti idegen alakjában szerepel az asbest, a granit, a tzirkon és a hiacinth (a Lexiconban éghetetlen, magded, sólymos és esővirág), sőt igaz hosszú í-vel a witherít is (a Lexiconban Withering Sulysága). Kováts ekkor még megtartotta a korai nyelvújítók által megalkotott szalonnakő, kígyókő, tajtékkő kifejezéseket, melyeket Lexiconából egyszerűen kihagyott, illetve könyvében megtalálhatók az olyan egyszerű tükörfordításos kémiai nevek, mint a veres titánmész (a rother Titankalkból). Megjelentek azonban már a későbbi Lexicon jellegét előrevetítő szóalkotásai, például a fedőlékkő (schistus argillaceus = agyagpala), fénykő (csillám), mészréteg (spathum calcareum, Kalkspat = kalcit / mészpát), mezeiréteg (Feldspat = földpát), nehézréteg (spathum ponderosum, Schwerspat = barit / súlypát). Említésre méltó, hogy a crystallus (kristály) helyett a jég szót használta, tehát pl. a sókristály Kovátsnál sójég (következésképp a közönséges jég a vízjég nevet kapta), a crystallisatio pedig jéggé-válás. Kováts érdeklődése a Chémia vagy természettitka megírása után nem sokkal az ásványtan felé fordult: az első Magyar chémiát én írván, másokkal együtt természetesnek látám, hogy a hoz Magyar ásványtudományt is írjak. Mivel ezen két tudomány oly szorosan együvétartozik, hogy még csak azt sem határozhatni meg, melyik elsőbb (Kováts, 1822) ben Sándor István kérdést tett pályabér ígérete alatt, hogy azon száz ezer ftot, mellyet ő köz haszonra szánt, mire kellene fordítani (Kazinczy in Harsányi, 1922). a pályadíjat Virág Benedek költő és Fejér György professzor nyerte, ők a magyar irodalom támogatását javasolták. a javaslat megvalósításának módjáról december 9-én Kultsár István szerkesztőnél a két nyertes, valamint Bene Ferenc orvosprofesszor, Horváth István történész, országbírói titkár, Pyber Benedek földbirtokos, irodalompártoló, Szemere Pál, akkoriban Kultsár munkatársa, Szűts István György filozófiaprofesszor, Vitkovics Mihály költő és Kováts Mihály tanácskoztak. Javaslat született egy folyóirat kiadására: Prof. Szűcs Encyclopaediai dolgozásokat kívánt a folyó írásba, így néhány esztendők után minden tudományokban mester szavaink fognának lenni, s út nyílnék mind a Literatorra mind a Publicumra nézve. Doct. Kovács teljes megelégedéssel hagyja helyben ezt, sőt azt jelenté hogy ha a folyó írás csak apró Értekezésekből álland, Társ lenni nem fog. Osztassanak fel a tudományok, így szólla, s kiki a magának választottat dolgozza Encyclopaediai rendben. Én a Mineralogiát veszem (Szemere in Váczy, 1898). E terv azonban meghiúsult, így Kováts 1813-ban saját szorgalmából kezdett neki az ásványtani műszótár kidolgozásához. amint azt az 1817 decembere és 1818 januárja közé 14 Szőkefalvi-Nagy Z. (1959) is úgy vélte, hogy a szertelenebb nyelvújítás lendülete a magyar kémia írása után ragadta el Kovátsot.

11 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 229 datált három előszó mutatja, a mű lényegi részét alkotó latin magyar német, magyar latin és német latin szótár négy év alatt készült el. a Tudományos Gyűjtemény évi X. száma már arról tudósít, hogy a könyvet szerzője megvisgáltatás végett a Pesti orvosi Tehetség [orvosi kar] elejébe terjeszté és meg is ismerteti az olvasót a később a Lexicon XV. lapján is megjelenő dicséretes Praesidiális levéllel (Thaisz, 1818). a könyv azonban csak 1822-ben jelent meg egy az előszava alapján április 15-én elkészült hatnyelvű toldalékkal kibővítve, mely egy-egy francia, angol, olasz, orosz, svéd és dán latin ásványtani szótárból áll, ez indokolja a kilencnyelvű ásványtani szótár (Lexicon mineralogicum enneaglottum) elnevezést. Megjelenéséről a Tudományos Gyűjtemény évi V. számának 127. oldala tudósít. 10. Hogyan, miért és kiknek készült a Lexicon mineralogicum enneaglottum? Múlhatatlanul szükséges, hogy Magyar ásványtudomány (mineralogia) is legyen írta Kováts szótárának előszavában. Minthogy pedig tudományt írni, a tudományban előfordúló tárgyak neveik nélkül lehetetlen: tehát szükség vala először ásványneveket keresnem. (...) E szerfelett nehéz dolog vala. Mert a Magyarok sem érczes hegyek közt, sem bányák mellett soha nem lakván, sem bányászok soha nem lévén, az ásványoknak neveket soha nem adának. Kováts nagy buzgalommal látott munkához. Megtudakolta a Nagy-Bányai határban termő ásványoknak Magyar neveiket. De ezek mind csupán elromlott Német szókból állának. Áttekintette a korábban megjelent magyar nyelvű ásványtanokat és ásványtani szótárakat is. Közülük Benkő Magyar minerologiája (1786), mely a maga idejében igen becses, és derék munka vala nemcsak az azóta felfedezett ásványok hiánya miatt nem elégítette ki, hanem azért is, mert a régi nehezebb Latán ásványnevek is mind meg vagynak benne Latán nyelven hagyatva; azok pedig, melyek könynyebb értelműek valának, és Magyarra általfordíttattak, minthogy csak szabad akarat szerént, minden mélyebb vizsgálat nélkűl készűltek, Zay Magyar mineralogiája (1791) szép kis mineralogia (...) csak hogy már ez is 31. esztendős, és az ásványnevekre nézve épen azon fogyatkozásokkal teljes, amelyekkel a Benkőé. a további néhány könyv Reuss Neues mineralogisches Wörterbuch (1798), Mitterpacher Compendium lineae historiae naturalis (1799), Lenz System der Mineralkörper mit Benutzung der neuesten Entdeckungen (1800) és Wolny Historiae naturalis elementa (1805) átnézése után Kováts szükségesnek látta tehát egy teljesen új munka elkészítését. Érdekes módon Geley József 1811-ben Sárospatakon megjelent Az ásványok országa című tankönyvét Kováts nem említette. Ugyancsak nem hivatkozott az ásványtant is tartalmazó természetrajzi könyvekre, noha pl. Gáti Isván Természethistóriáját nyilván ismerete, mivel az ásvány szó első használatát tévesen neki tulajdonította (l. az Ásvány címszót a magyar latin rész 18. oldalán). Kováts az addigi magyar ásványtanok hibáját abban látta, hogy a magyarított ásványnevek nemcsak a latinból, hanem a németből is vagynak általtétetve, ráadásul ahol az eredeti nevek nehezebb értelműek, azok fordíttatlan maradtak. Kováts úgy vélte, hogy legjobb lesz a latin ásványnevek magyar fordításaiból dolgoznia, mivel a Latán ásványnevek eredetiek, és az egész tudományos világon egyedűl hitelesek. azonban már ez a premissza is téves volt, hiszen ekkorra rég elmúlt már az az idő, amikor tudományos munkákat csak latinul írtak, így a Kováts által magyarra átültetett latin ásványnevek egy része maga is fordítás, latinosított német vagy egyéb eredetű név volt.

12 230 Papp G. a szerző részletesen kifejtette, mi célból készítette művét. azt remélte, hogy nem fogja többé a Magyar más Nemzetekkel az érthetetlen (...) ásványneveket mint a szajkó csacsogni; hanem azok helyet fog a maga anyanyelvén érthető olyan ásványneveket mondani, melyek egyszersmind az ásványoknak külső minéműségeket v. hazájokat, v. találójokat kifejezik. Kováts láthatólag figyelmen kívül hagyta, hogy az ásványnév egy fogalmi megjelölés, és az olyasféle érthető magyar nevek, mint a Kétképű vagy a Miklós üvegcséi semmivel sem adnának többet, mint az idegen diopszid vagy a nikkelvitriol. Kováts nemcsak az etimológiai okfejtéseinél, hanem a külső tulajdonságokon alapuló nevek magyarításánál is nagy gondossággal igyekezett eljárni: Hogy pedig az én Magyar ásványnevezeteim a nál helyesebbek legyenek, és valamiképen az ásványoknak külső minéműségeikkel ne ellenkezzenek; tehát azon nevezeteket egyenként minden ásványokkal darabról darabra itt a Nemzeti [múzeumi] Ásványtárban öszszehasonlítám. Kováts művével példát is akart mutatni a tudományos szakszavak magyarításán fáradozó honfitársainak: a Pesti Magyar Nemzeti Termék-Tárbeli (Camera Naturae Productorumbeli) ásványok alá Latánúl felíratott nevekhez most a Magyar nevezeteket is hozzájuk írhatni; a mi is Nemzetünknek örök dicsőségére fog szolgálni: láthatják ezen példából a túdos hazafiak azt a legbátorságosabb s legegyenesebb útat, miképen kelljen a Latán s Görög nyelvekből fordítani anyanyelvünkre akármely tudománybeli műszókat (technicus terminusokat): miért szükséges elmúlhatatlanúl a tudományok előmozdíttatásokra a Latán, Görög és Napkeleti [azaz zsidó] nyelv jut némiképp meglepő végkövetkeztetésre a büszke szerző. De hát még ezen kívül mi haszna a nak, hogy a Latán ásványrendbeli neveket Magyarra fordítám? az, hogy e ből átalláthatni; hogy köthetni öszsze a köznép tudományát a túdósok tudományokkal; hogyan fogathatni meg igen könynyen a régiek felséges gondolatjaikat még a köznéppel is; hogy lehet a régiek által túdósokká tenni a mai Nemzeteket. a magyarított ásványnevek tehát a tudomány népszerűsítésének eszközét is jelentették volna. Kérdéses, hogy az olyasféle erőltetett magyarítások használata, mint a Farkastajték (volframit), a Változó Szivárvány (hidrofán), Szaruáltató (hornblende) vagy Kétszertűz (dipir), mennyire lett volna célravezető. Kováts öntudatosan dörgölte a magyar nyelvet lenéző külföldiek orra alá, hogy azon Nemzetek megczáfoltatnak és megszégyeníttetnek, melyek mind ez ideig nyelvnek sem, legalább a tudományokra alkalmatlannak, tarták nyelvünket. (...) Melyik Nemzet? és mikor írt? ásványneveket fejtegető Ásványnévtárt? (...) Melyik Nemzet adott minden ásványoknak a maga anyanyelvén tulajdon neveket? a magyar kisebbrendűségi érzést imígyen kompenzáló szerző nem mulasztotta el a következőképp odaszúrni a németeknek: bátorkodom azt is jelenteni, hogy az én Magyar ásványneveim jobbak a Németekénél. Mert énnálam egy ásványnév csak egyedűl egyetlenegy ásványt jelent. Ellenben a Német ásványnevek közt ötven kilenczen találkoznak olyanok, melyek két, három, s több egymástól nyilván különböző ásványt is jegyeznek. Kováts abban bízott, hogy munkája nyomán a Magyarnak olyan csupán a maga anyanyelvén készűlendő ásványtudománya lehet már most, a milyen Europában még e koráig egy Nemzetnek sintsen. Hozzátette, hogy egy ilyen Magyar Ásványászság Rendszerét (Mineralogicum Systemát) szerzeni valaha, szándékom. Ez azonban már meghaladta Kováts erejét. Bár az időközben (1832) akadémiai levelező tagnak megválasztott kiérdemesült orvosdoktor aggkorában még kirukkolt egy Háromnyelvű fejtő természettan titoktan orvostudomány műszótárral (Kováts, ), melynek III. része egy

13 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 231 Háromnyelvü fejtő ásványnév műszótár. Vagyis onomatologia mineralogica triglotta hermeneutica volt (l. lentebb), ebben is csak ásványneveket és néhány rendszertani kifejezést közölt, tehát a műszóalkotásban nem terjeszkedett ki a leíró ásványtan területére. 11. A Lexicon mineralogicum enneaglottum felépítése a Lexicon mineralogicum enneaglottum, a kor szokásainak megfelelően, ajánlással és versekkel kezdődik. Kováts könyvét Révay Nepomuk János ( ) selmeci főkamaragrófnak, az ásvány országnak ifjúságától fogva való hiv barátjának, búvárjának, nagy készűlettel kitanúlt magyar ásványásznak, az ásványnévtár legméltóbb bírájának, előmozdítójának, örömmel kiválalkozott pártfogójának dedikálta. a kétoldalas hódoló ajánlás után immár a szerző és műve verses magasztalása következik. Kazay István baracskai (Fejér vm.) földbirtokos, táblabíró hosszú versezetében számlálta elő a három eredeti nagy dolgot, melyet a könyv jelentett számára: Első, hogy megmondod az ásványneveket / Diákúl mint szerzék; és eredeteket / Fejted, magyarázod sok nyelvű szerzőkből, / Tizen négy nemzeti régi nyelv kútfőkből. Másik az, hogy Magyar nyelvet csinálgattál / Minden ásványoknak, s nekünk kincset attál, / Mert ezer és ötszáz nyólczvan hat új névvel / Gazdagodott nyelvünk e könyvnek létével. Jellemző, hogy mi Kazay szerint a harmadik kiemelendő érdeme a könyvnek: Harmadszor, kifejted azt a Németeknek, / Hogy számos roszsz nevet adnak az érczeknek. / Német ércz név ötven s kilencz lévén olyan, / Hogy egyben két, három és több értelem van. a következő rövid vers szerzője Szemere Pál, Kováts régi barátja. Ő Calepinus tizenegy nyelvű szótárával hasonlította össze a munkát: S ím Kováts Mihályunk Ásványi Szótárja / Calepinus fényét homály alá zárja. Ezután következik csak az első, latin magyar német nyelvű, etimológiai rész (Lexicon mineralogicum triglottum etymologicum Latino Magyarico Germanicum). a szerző a latin ásványnevek elemzése alapján alkotta meg magyar ásványneveit, ennek megfelelően a hatalmas szorgalommal összeállított munka e része a legterjedelmesebb. a szótárt magát megelőzi egy hatoldalas latin nyelvű előszó, melyben a szerző felsorolta forrásait is. Feltűnő, hogy ebben összesen két ásványtani szerzőt, [Eugen Johann Christoph] Espert és [abraham Gottlob] Wernert említett név szerint, illetve a táblázatosan felsorolt források 26 lexikon és 107 auktor közt csak két ásványtani munkát találunk, Regn. lapideum Linn.Gmelin, vagyis Gmelin, J. F. (1793): Caroli a Linné (...) systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus et differentiis. Tomus III. Editio decima tertia, aucta, reformata. Lipsiae: Beer; és Reisinger anorgan., azaz Reisinger, J. (1820): Enchiridion anorganognosiae. Vol. I. Budae: Typ. Univ. c. könyve a többi mind klasszikus vagy középkori szerző, illetve szótár és lexikon. az egyes címszavaknál Kováts még e kettőn felül további három ásványtani könyvet idézett gyakran és részletesen (oldalszám szerint), ezek Esper, E. J. C. (1810): Lehrbuch der Mineralogie. Erlangen: Palm; Richter, C. F. (1805): Neuestes Berg- und Hüttenlexikon. Leipzig; Widenmann, J. F. W. (1794): Handbuch des oryktognostischen Theils der Mineralogie. Leipzig: Crusius c. munkái. az előszóban Kováts köszönetet mondott Schwartner Márton és Schedius Lajos professzoroknak, valamint Petrásovics andrás kúriai ügyésznek a könyvtárukból kölcsönzött munkákért, Reisinger János professzornak az ásványtani nevezéktan és etimológia terén adott segítségért, valamint megköszönte Baranyay József Eszterházy uradalmi ügyvéd

14 232 Papp G. támogatását. a szótári rész elé Kováts még beillesztette a pesti egyetem orvosi karától munkájára kapott rövid méltatást, valamint még két stílszerűen latin nyelvű verset, melyekben a fentebb említett Petrásovics andrás köszöntötte a szerzőt és a művét. a 163 oldalas szótári rész tartalmazza a latin ásványnevet a magyar fordítással és a német szinonimákkal, valamint az olykor egy egész hasábra vagy még többre rúgó nyelvű etimológiai magyarázattal (1. ábra). a magyar fordítás alátámasztására is szolgáló latin etimológiai okfejtés az eredeti ásványnévre vonatkozik, és ezért a nem magyar ajkú, de latinul tudó bel- és külföldiek számára is érthető volt. Ez indokolja, hogy a magyaron kívül további nyolc nyelven készült e részhez kereső (ezek alkotják a szótár további részeit). a személyekről elnevezett ásványok esetében Kováts etimologizálás helyett a névadó rövid életrajzát és legfontosabb műveit közölte. az ásványneveken kívül még néhány egyéb terminus is bekerült a szótárba: Lexicon Mineralogicum = Ásványnévtár, Minera [érc] = Bányászna, Minerale = Ásvány, Mineralogia = Ásványtudomány, Ásványászság, Mineralogus = Ásványász, Oryctognosia = Ásványisméret. 1. ábra. Címszavak a Lexicon mineralogicum enneaglottum latin magyar német részéből. Fig. 1. Entries from the Latin Hungarian German dictionary of the Lexicon mineralogicum enneaglottum.

15 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 233 a második (magyar latin) részt (Első szófejtő magyar latán ásványnévtár) tizenhárom oldalas előszó vezeti be, melynek számos gondolatát a cikk előző szakaszában idéztük. az 59 oldalas szótárban Kováts a (latin) ásványnévnek az első részben kifejtett etimológiáját nem ismételte meg (hiszen az a magyar név után megadott latin megfelelőnél ott kikereshető), viszont itt magyarázta meg a magyar ásványnevezetek előállításához használt kevéssé ismert szavakat. Részben a Pápai-Páriz szótárából kibányászott szavakat, pl.: Hempergős Szemölcsös: Quartzum Cylindricum. *) Cylindrus: Hömpölygő, hempergő, v. Görgőfa. Párizp., részben pedig a tájszavakat értelmezte, pl.: Kemény Téglás Réz: Cuprum Lateritium Induratum. *) Téglás: Téglaszínű. Innét Téglás lúd, Téglás pulyka. abaúj Vármegyében mondják. Olykor az orvos szól a magyarázatokból, mint a mésztufa egyik szinonimája, a Forrasztókő Mészkő esetében: forrasztókőnek híjja a Köznép a Calcarius Tophust. Mert azt hiszi, hogy a ketté tört csontot öszsze forrasztja. Minthogy a csont forradásához hasonló. Gyógyít is vele a tudatlan község. a harmadik (német latin) rész (Deutsch lateinisches mineralogisches Wörterbuch) már csak kétoldalas előszava szerint azoknak a magyaroknak szólt, akik neveltetésükből adódóan jobban tudtak németül, mint magyarul, ezenkívül a bányavidékek német származású és anyanyelvű lakosainak, valamint a honfiúsított németeknek. a szótár már csak 40 oldal, mivel nem közöl etimológiai adatot, csak a német név latin megfelelőjét, utána viszont egy 59 tételes összeállítás van a német ásványtani homonimákból (pl. blauer Schörl = 1. Titanium Anatase [anatáz], 2. Cyanites [kianit]), Esper fent idézett művére hivatkozva. a negyedik, hat külön szótárból álló, de folyamatosan oldalszámozott rész (Mantissa Lexicon Mineralogicum Gallico Latinum, Anglico Latinum, Italico Latinum, Russico Latinum, Svecico Latinum, Danico Latinum continens) a francia, angol, olasz, orosz, svéd és dán ásványnevek latin megfelelőit közli. az előszóban Kováts kifejtette, hogy mivel minden nyelvben latin eredetűek az egyedül autentikus ásványnevek, latin ásványtani etimológiai szótára minden nemzet ásványtannal foglakozó fiának hasznos lehet, ezért a nemzeti nyelveken ábécérendben közölt ásványnevek mellett megadta a latin megfelelőt, melynek segítségével a szótár első részében könnyen megtalálható az etimológiai magyarázat. Kováts a francia szótárban (7 46.) számos szerzőre (Born, Brisson, Daubenton, de la Hire, Desmarest, Dolomieux, Estner, Forster, Kirwan, Monnet, Romé de L Isle, Sage, Saussure stb.) hivatkozott, kérdés persze, hogy ezek elsődleges, vagy Esper, ill. Widenmann fentebb említett munkáiból átvett hivatkozások-e. az angol részben (49 60.) főként Kirwan és Forster nevét említette. az olasz szótárban (63 75.) elsősorban Estner, Ferber, Gioeni, Stütz és Volta, ritkábban Blumenbach, Gerhard, Gmelin, Imperatus és Voigt szerepel. a kurta orosz fejezet (79 83.) latin betűs átírásban tartalmazza az orosz ásványneveket, hivatkozás nélkül. a svéd (86 92.) szótárban Cronstedt neve bukkan fel kétszer, a dánban ( ) ismét nincsenek hivatkozások. a könyvet az Előfizető és aláíró Fő-Méltóságú, Méltóságos, Nagyságos, Fő-Tisztelendő, Tekíntetes, Tisztelendő, Tiszteletes, Nemzetes, Túdós Urak impozáns listája zárja (erről bővebben l. lentebb). 12. Kovács magyarításairól általában Szőkefalvi-Nagy (1959) szerint Kováts jó magyar nyelvérzékkel, de ugyanakkor viszont [!] jó nyelvészeti tudással is kezdett munkájának. az ő megállapításával szemben,

16 234 Papp G. mely szerint Kováts a purizmus elfogult hívének nem mondható, mindenesetre Batta (1922) véleményével kell, hogy egyetértsünk: Kováts Mihály a szélsőséges puristákhoz tartozott. amint Batta rámutatott, a»minden szócskát magyarul«elvvel Kováts Mihály már készíti az utat Schusterék és Bugáték rettenetes céljához, mely szerint a magyar irodalom számára egy külön természettudományi nómenklatúrát kell teremteni, függetlenül attól, mellyel az egész világ természettudósai élnek. a tudós orvos kétségkívül igyekezett elkerülni a mesterkélt szavak gyártását, és lehetőleg meglévő ritka vagy régi magyar szavak felelevenítésére törekedett. Sűrűn fordult például Pápai Páriz szótárához (pl. Fejérón: Stannum. Zinn. Párizp.). Ugyancsak előszeretettel nyúlt tájszavakhoz, pl.: Betyár: Tiszamelléki szó, Kísírtet: Daemon. Ilyen értelemben élnek vele abaúj s több Vármegyékben. Tsempes: Ezen szóval most is élnek itt Pest vármegében. Zsarát: abaúj-vármegyében ismeretes szó. Kováts új szavait gondos mérlegeléssel és mondhatni tudományos alapossággal igyekezett megalkotni. Elítélte azokat, akik felkészületlenül, ahogy ő írta mosdatlan kézzel fognak ezen munkához, s olyan vad szókat koholnak, hogy a nyelvünket nevetségessé teszik (Kováts, 1807). a korabeli nyelvtudomány és talán saját nyelvészeti ismereteinek korlátjai miatt azonban gyakran tudós helyett tudálékosnak bizonyult. Például a patikus helyett javasolt szerács szót a (gyógy)szer és az ács összetételével alkotta, arra hivatkozva, hogy az ács régi magyar jelentése mester, aminek igazolásaként többek közt a szláv eredetű kovács és takács szavakat citálta. További téves etimologizálásaira e tanulmány több helyén említünk példákat. Magyarításainak igazolására vagy egyenesen új műszavak gyanánt előszeretettel használt fel földrajzi neveket, hiszen amint kifejtette a helységek nevekről pedig igaz, hogy azok a legrégibb, és így az eredeti Magyar nyelvhez legközelebb járúló szók (Kováts, 1807). a patikát a (gyógy)szer szó és az (e)d képző összetételével szeredre magyarosította mert az ed képző a magyar helységek neveiben állhatatosan mindig helyet tesz, például Szeg-ed, Vár-ad, Bab-od, Ősz-öd, Köles-d és így tovább (idézte Natter-Nád, 1964). Egyes általa lefordított könyvek szerzőinek nevét szintén helységnevek felhasználásával magyarosította. Friedrich albrecht Carl Grenből így Pápai Páriz szótára alapján hosszas és vajmi kevéssé meggyőző etimológiai fejtegetéssel kísérve (Kováts, 1807) Gren Fridrik albert Korlát lett (Korlát egyébként Kováts szülőfaluja volt). a szomszédos község nevét sem hagyta kihasználatlanul, így Christoph Wilhelm Hufeland Hufeland Kristóf Vilmány néven szerepel az 1825-ös fordítás címlapján. 15 Kémiakönyvében a fusum ( öntvény ) magyarításaként az öttevény szót javasolta a hasonnevű Győr vármegyei község után (melynek neve valóban az önt szóból ered, Kiss, 1978). az ásványnévtárban szintén élt ezzel a módszerrel. a láva Kováts magyarításában Pecze, mert Miskolcon mikor nagy zápor van, a Bábonyi hegyekből tóldúlván egy Pecze nevű záporpatak folyik keresztül, és az olasz lava eredetileg ilyen záporpatakot jelentett. az Agaricus mineralist (a hegyitej egyik latin nevét) meglehetős nagyvonalsággal Eger latin agria neve után Ásvány Egrire fordította, Dioszkoridész megjegyzésére hivatkozva, amelyben az áll, hogy az ásvány nevét 15 Egyébként a két helységnév valóban német személynévi eredetű, de a Konrad és a Willmann nevekből származik (Kiss, 1978).

17 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 235 (a mai Ukrajnával és Dél-Oroszországgal) azonosítható szarmáciai agariáról avagy agriáról kapta. 13. Az ásványnévtárban alkalmazott magyarításról különösen a hosszú latin deskriptív neveket Kováts aprólékos nem ritkán tudálékos etimológiai elemzésük alapján hasonló terjedelmű magyar névszörnyekké alakította, például a Zincum mineralisatum blenda bruna (barna szfalerit) Szeg Áltató Ércetlenített Fog lett: a cink szó ugyanis a német Zink (fog, csúcs), a Blende a német blenden (áltatni, elvakítani) szóból ered, a mineralisatum Kováts átírásában ércetlenített (l. Értzetlenít: Mineralisat., az az az értznek az értz-természetét elveszi ; Kováts, 1807), a barnát pedig a népnyelvi szeg szóval fordította. a linnéi nevezéktan szerinti kételemű nevek hasonló sorsa jutottak. Például véve az ásványokéval együtt tárgyalt kőzetnevek egyikét, a Breccia porphyrea (porfírbreccsa) Bársonyos Omladék lett, az ógörög πορφυρεος (bíborvörös) szót ugyanis Kováts bársonyra, az olasz brecciát omladékra magyarította. a számtalan szócsinálmány némelyike a mai olvasó szemében de talán már a kortárséban is bizarrsága miatt egyenesen nevetségesre sikeredett, mint például a Csillomos Rühes (csillámgneisz), Ganajos Kísírtet (ganomatit?), Kirágott Szemölcsös (visszaoldott kvarc) vagy a Vasképű Pöfeteg (bazalttufa). az értő olvasó szemében Kováts neveinek egy része a naiv vagy téves származtatás miatt megmosolyogtató. a metallum (érc) Kováts szerint Közelmás, Másmellett, Mással, Másután, mivel szerinte a μεταλλον a μετα (-val, -vel, közelében, mellett) és αλλος (más) szavakból ered. 16 (Magát az érc szót egyébként a héber Erec föld szóból származtatta.) Egészen hajmeresztő a turmalin magyarításaként szült Tengerjáráskör. a valójában szingaléz eredetű szóról a tudákos szerző azt hitte, hogy a francia tour (körforgás, fordulat) és maline (árapály, tengerjárás) összetétele. az ásványtani ismeretek hiányosságaival szemben álló kitűnő klasszikus iskolázottság okozhatta azt, hogy a Dolomieux-ről elnevezett dolomitot Csalárdra magyarította. a különös leiterjakab magyarázata, hogy Kováts a görög δολομητις (ravasz, csalárd, álnok) szót látta bele az ásványnévbe. Figyelemre méltó, hogy ugyanez a téves etimológia Kováts 1846-os Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótárában is megtalálható, tehát csaknem negyed század alatt sem akadt senki, aki ezt észlelte volna és a szerzőt felvilágosította volna tévedéséről (több hibásan származtatott fordítást azonban Kováts e művében már kijavított, l. lentebb). Előfordul az is, hogy a magyar név kettős melléfogáson alapul, ilyen a jáde helyett javasolt Kaszahúgy [= Kaszáscsillag] avagy Hetevény, mindkettő a Pleiades (Plejádok = Fiastyúk) csillagkép régi magyar neve, és nem a vele Kováts által összetévesztett Hyades (Méhkas) csillagképé, amelynek olasz Iade nevéből Kováts szintén tévesen a jáde szót eredeztette (ez valójában a spanyol piedra de la ijada vesekő, vesefájdalmat gyógyító kő kifejezésből származott). E légbőlkapott értelmezéseket látva figyelembe kell vennünk, hogy Kováts idejében még az összehasonlító nyelvészet gyerekcipőben járt, nem volt magyar etimológiai szótár, Manapság a μεταλλαω gondosan keres, kutat szóból származtatják. 17 Sajnovics és Gyarmathi szógyűjteményei nem voltak a mai értelemben vett szótárak.

18 236 Papp G. és más nyelveken is legfeljebb csak kezdeti próbálkozásokhoz lehetett hozzáférni. Ásványtani etimológiai szótárak még kevésbé léteztek, a különböző ásványtani szótárak pl. a Kováts által is párszor idézett Reuss, F. a. (1798): Neues mineralogisches Wörterbuch, Hof: Grau az ásványnevek többnyelvű szinonimáit adták meg, etimológia nélkül. a ritka kivételt jelenti a Torbern Bergman könyvének évi francia kiadásában (Mongez, J.- a.: Manuel du minéralogiste ou sciagraphie du règne minéral) a 2. kötet oldalán található, rövid etimológiai összeállítás (pl. Jade, [origine] indien, Pyrite, grec pyros, feu, pierre qui s en flamme, Tourmaline, [origine] ceylan[èse] ). Kováts abbéli következetessége, hogy az egész latin (vagy latinosított görög) ásványtani nomenklatúrát lefordítsa, a túlbuzgóságig fajult abban a tekintetben is, hogy még a gyakoribb ásványoknak és drágaköveknek a köznyelvben már meghonosodott idegen eredetű neveit is meg akarta változtatni. Például a gipsz helyett a Főttföld, az ónix helyett a Köröm, a gránát helyett a Magvas, a smaragd helyett a Ragyogó volt Kováts javaslata. Kováts természetesen a modern (-it végződésű) ásványneveket is magyarosította egy sajátos rendszer szerint. az -it végződést Werner az eredetileg valamihez való tartozást jelentő, majd már a hellenisztikus ókorban anyagnévi (ásvány- és drágakőnévi) képzőként működő görög -ιτης latin -ites alakjából csonkította. Kováts a fordítandó ásványnévet latinosította (vagyis a szótári alakot ellátta az -ites végződéssel), és aztán a név jellege szerint többféleképpen járt el. 1) az -ites (-ιτης) végződést személyekről elkeresztelt ásványok neveinél felfedezői képzőnek (formativus heuretoricus) nevezte, és a magyarítás során a személynévi töveket helyette az -é birtokraggal látta el: Prehnites (prehnit) = Prehné. a megcsonkított neveket Kováts ki is egészítette, pl. Witherites (witherit) = Witheringé (Kováts, 1846). 2) a földrajzi eredetű ásványnevek esetében az -ites (-ιτης) végződés szerinte apanévi [tkp. helynévi] képző (formativus patronymicus). a magyarítás során a földrajzi tövet az -i képzővel látta el: Aragonites (aragonit) = Aragoni, szükség esetén szintén kiegészítve, pl. Miemites (miemit) = Miemói. 3) a köznévi eredetű -it végű nevek többségénél az -ites (-ιτης) végződést a hasonlóság jelölésének vette ( formativus similitudinis ), és az előtag (szótő) fordítását a Diószegi és Fazekas Magyar Füvészkönyvének oldalán lévő lábjegyzetre hivatkozva a hasonlóságra utaló -ded utótaggal toldotta meg: Axinites (axinit) = Baltaded (αξινη = balta). Érdekes módon a Chémia vagy természettitkában a hangrendi illeszkedésre kényes 18 Kováts a ded -et még szemrebbenés nélkül dad -ra változtatta az aranydad kifejezésben amely bele is került a Mondolat szerzői által kipécézett új szavakat tartalmazó újjszótárba a Lexiconban viszont kifejtette, hogy én nem merém a ded végezetet, dadra is változtatni. Mert a nyelvünkben nints rá példa. a -ded helyett néha a -képű végződést alkamazta: Basaltes (bazalt) = Vasképű (basaltes: egy vasszínű márvány ókori neve), Calamites (kalamin) = Nádképű (καλαμος = nád, bár a szó valószínűleg a καδμεια / καδμια eltorzult változata). Viszont a Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótárban (1846) ugyanezek már Vasded és Nádded alakban szerepeltek. 18 a hangrendi illeszkedésre tekintettel a diák helyett sem a latin, hanem a latán megjelölést használta, l. terjedelmes fejtegetését a Lexicon II. részének előszavában.

19 Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink 237 4) Néhány esetben különösen, ha nem fizikai hasonlóságról volt szó az -ites (-ιτης) végződésű görög/latin szó tövének megfelelő melléknévi igenevet választott ásványnévként: Stilbites (sztilbit) = Csillagzó (στιλβω = fénylik, csillámlik), Chlorites (klorit) = Zöldellő (χλωρος = sárgászöld, halványzöld), Diasporites = Pattogó (διασπειρω = szétszór/ódik [dekrepitációjára utalva]), illetve egyéb megoldást választott: Nephrites (nefrit) = Veseszer (azaz vesegyógyszer; νεφρος = vese) a -lit végű nevek magyarításánál, ha a latinos(ított) alak -lithus végződésű volt, ezt kő -nek fordította (λιθος = kő), pl. Zeolithus (zeolit) = Sisterékelőkő (ζεω = forr), míg a -lithes végződésű neveket a szerinte kövecske jelentésű 19 λιθις-ből származtatta, pl. Scapolithes (szkapolit) = Kocsánkövecs (σκαπος = szár). 14. A Lexicon hazai és nemzetközi visszhangja amint Koch (1937) és Orsovai (1974) is rámutatott, a Lexicon a maga korában szokatlanul nagy példányszámban jelent meg. a Tudományos Gyűjtemény már megjelenése előtt írt róla, azután pedig a szerzőnek küldött külföldi levelekből is közölt (l. lentebb). Ennek ellenére Kováts művének korabeli hazai ismertetésére, méltatására nem sikerült rábukkannunk. Orsovai (1974) az előfizetők névsorából készített statisztikáját 20 kiértékelve úgy vélte, hogy a maga korában európai színvonalon álló, a nemzeti törekvésekkel összhangban lévő művet azért felejtették el oly hamar, mert a könyvek zöme jószándékú, érdeklődő, de az ásványtanban járatlan emberekhez került. Valóban, amint a 2. ábrából kiolvasható, a Lexicon előfizetői közt elenyésző számban volt az ásványtannal tanulmányai során megismerkedett személy (orvos, gyógyszerész stb.), jószerével nem volt köztük tanár, illetve oktatási intézmény, és csak egy, a bányászathoz kötődő nevet sikerült találnunk (Svaiczer Gábor). Egy-egy ásványtan iránt érdeklődő személy persze akadhatott a listán, például a több példányt is előfizető négyesi Szepessy Ignác erdélyi (később pécsi) püspök, aki 400 ásványt adományozott a pécsi líceumnak (Szinnyei, 1909). Kováts vélhetőleg számos helyre elküldte művét, ennek nyomán több külföldi tudós társaságtól kapott köszönőlevelet, illetve más elismerést. Ezekről Thaisz (1823) számolt be a Tudományos Gyűjtemény hasábjain, illetve valamivel rövidebb terjedelemben maga Kováts is, Háromnyelvű fejtő ásványnév műszótárának előszavában (Kováts, 1846). a Jénai Ásványtani Társulat (Societät für die Gesammte Mineralogie in Jena) is kapott példányt (l. a társulat könyvtárába érkezett könyvek jegyzékét a Neue Schriften der Großherzoglich-S. Societät für die Gesammte Mineralogie in Jena 2. kötetének 292. oldalán). a Társulat részéről Kovátsnak küldött levélben a művet classicus munkának nevezték, és a 19 a szótárak szerint viszont a λιθις a λιθιασις (kövek okozta betegség) szinonimája. 20 Ebben téves adatok is találhatók: 94 intézményi előfizetője nem volt a műnek. a táblabírók nem sorolhatók a jogász kategóriába, ugyanis tiszteletbeli vármegyei tisztviselők voltak, gyakran jogi végzettség nélkül. Minden jobbfajta birtokos nemes megkapta e címet (http://lexikon.katolikus.hu/táblabíró.html). a közügy terén kivált férfiakat a megyék gyakran kitüntetésképpen választották meg táblabíróvá (http://hu.metapedia.org/wiki/táblabíró). Kováts Mihály is több vármegye táblabírója volt (Szinnyei, 1899).

20 238 Papp G. 2. ábra. a Lexicon mineralogicum enneaglottum előfizetőinek foglakozás szerinti megoszlása. Jelmagyarázat: 1 = egyházi személy; 2 = főrend; 3 = táblabíró, földbirtokos; 4 = jogász; 5 = állami, vármegyei, uradalmi tisztviselő; 6 = orvos, sebész, gyógyszerész; 7 = literátor értelmiségi, tanár, oktatási intézmény; 8 = egyéb. Fig. 2. Breakdown of subscribers of the Lexicon mineralogicum enneaglottum by profession. Legend: 1 = clergyman; 2 = aristocrat; 3 = judge of the County Court, landowner; 4 = man of law; 5 = state, county or manorial official; 6 = physician, surgeon, pharmacist; 7 = literate person, teacher, educational institution; 8 = other. levélhez mellékelték a társaság tiszteleti tagságáról szóló oklevelet (l. Thaisz, 1823). 21 a Hazai s Külföldi Tudósítások évi II. kötet, 51. számának (403. o.) tudósítása szerint Kováts Felséges engedelmet kapott, hogy azon Diplomát elfogadhatja, s annak tiszteletével élhet. Kováts még két további címzettől kapott olyan válaszlevelet, amelyet megemlítésre érdemesnek tartott. a bolognai akadémia (valószínűleg az Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna) a Lexicon Mineralogicum Enneaglottumról azt ítélé, hogy az a ban tett jobbításaim nélkűl ezután az ásvány tudományban senki írni nem merhet (Kováts, 1846; az eredeti levél szövegét l. Thaisz, 1823). a legnagyobb megtiszteltetés 21 Kapronczay (2012) az oklevelet tévesen 1832-re keltezi, nyilván a Szinnyei (1899) által közölt Kováts-életrajz félreolvasása miatt.

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink*

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* FEHÉR KATALIN Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* In.: Orbis Pictus. A szemléltetés évszázadai Szerk. Jáki László. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest 2000. 72-81. A magyar tankönyvtörténet

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

amerika Lévai Csaba Fábián Gábor és az egyesült államokbeli rabszolgatartó rendszer megítélése az 1830 1840-es évek magyarországán

amerika Lévai Csaba Fábián Gábor és az egyesült államokbeli rabszolgatartó rendszer megítélése az 1830 1840-es évek magyarországán 2013 SZÁZAD VÉG amerika Az sem lehetetlen, hogy a jellegzetesen történelemhiányos amerikai kultúra megkönnyíti a generációs hatást, mivel elsőbbséget biztosít a közvetlen nemzedéki tapasztalatoknak. Kétségkívül

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.93 egyetemi tanár, PTE BTK Kéri Katalin A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig A neveléstörténet

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái,

Részletesebben

KONYVHET. Sikerlista. Írófaggató: KESZTHELYI REZSÔ. Kertész Ákos: OKLEVELES OKOSOK. Beszélgetés Puskely Máriával. Nyerges András Olvasószemüveg

KONYVHET. Sikerlista. Írófaggató: KESZTHELYI REZSÔ. Kertész Ákos: OKLEVELES OKOSOK. Beszélgetés Puskely Máriával. Nyerges András Olvasószemüveg KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1999. MÁRCIUS 25. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Beszélgetés Puskely Máriával Interjú Kiss Gáborral Szántó György Tiborral Kertész Ákos: OKLEVELES OKOSOK Nyerges András Olvasószemüveg

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1.

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1. MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ ItK KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis 1. Bevezetés Tanulmányom tárgya egy hipotézis: célja megválaszolni a címben feltett kérdést és megindokolni a választ. Hipotézisem

Részletesebben