Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben"

Átírás

1 Berkics Erika Bevezetés Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben sem hasonlít a vizcayaihoz, a katalán teljesen más, mint a galíciai, és ugyanez a helyzet a valenciai és a kantábriai között. Ezt a félszigetet, mely annyi évszázadon át különböző királyságokra tagolódott, az öltözködés, a törvények, nyelvek és pénznemek terén mindig sokféleség jellemezte írta José Cadalso ( ) a Marokkói levelek-ben. 1 Ezt a regionális sokféleséget melyet a természeti sajátosságok, a történelem és a nemzetiségek nyelve, kultúrája formáltak elsőként az 1978-ban elfogadott spanyol alkotmány ismerte el. Deklarálta az egymással határos, közös történelmi, kulturális és gazdasági sajátosságokkal rendelkező tartományok, szigetek és történelmi régiók jogát saját önkormányzatuk és autonóm közösségek létrehozására (143. ), rendelkezett az autonómia megszerzésének módjairól (143., 144., 151. ), az autonómia-statútumok alapelveiről (145., 147. ), valamint a hatáskörök megoszlásáról a központi kormány és a regionális önkormányzatok között ( ). 2 Ezzel egy olyan közigazgatási rendszer alapjait teremtette meg és egyben gazdasági, politikai, kulturális teret biztosított az eltérő identitású régiók számára a spanyol nemzet megbonthatatlan egységén belül, mely választ kívánt adni a többség-kisebbség évszázados problémájára, és amelynek sikereit a szakirodalom a decentralizáció és föderalizáció tanulmányozandó példájaként állítja a nemzetiségi konfliktusokkal terhelt társadalmak elé. 3 Tanulmányunkban a spanyolországi nemzeti/nemzetiségi kisebbségek elsősorban a baszk, galíciai és katalán kisnemzetek önrendelkezési igényét legitimáló folyamat néhány aspektusát tekintjük át, rövid történelmi kitérővel ősz 97

2 Berkics Erika Rövid történelmi áttekintés A nemzeti kisebbségek és a kisnemzeti nacionalizmusok kérdése Spanyolországban összetett probléma. Az alábbiakban a magyar nyelvű szakirodalomból 4 is jól ismert és az ibériai országban szinte folyamatosan napirenden lévő három történelmi nemzetiségnek az autonómiához vezető törekvései előzményeit tekintjük át röviden. Baszkok A baszkok Európa egyik legrégibb népe, területeik a történelem során jelentősen zsugorodtak. Napjainkban a hét baszk tartományból négy található Spanyolország területén: Álava, Gipúzcoa és Vizcaya a Baszk Autonóm Közösséget alkotja, Navarra önálló autonómiát képez; Labourd, Basse-Navarre és Soule Franciaország körzetei. Maguk a baszkok földrajzi területeik összességét Euskal Herriának (Baszk országnak) hívják, a Baszk Autonóm Közösséget pedig Euskadinak. Önállóságra való törekvésükről azóta nem mondtak le, hogy a X. században létrejött a navarrai királyság, mely 1515-ben került Kasztília fennhatósága alá. Regionalizmusuk azokban a politikai és gazdasági kiváltságjogokban gyökerezik állami törvények vétójoga, adó- és vámmentesség, határőrvidék státus, amelyeket a baszk tartományok a kasztíliai királyoktól kaptak és élveztek 1833-ig, de merít a baszkok eredete körül kialakult mítoszokból is. A baszk nacionalizmus a XIX. század hetvenes éveitől erősödött meg, amikor városaik látványos iparosodása bevándorlók ezreit vonzotta Spanyolország más területeiről, akiket a baszkok idegeneknek tartottak, és akikkel szemben felértékelődött saját falusi életformájuk, nyelvük és értékrendszerük. A katolikus, antiliberális, konzervatív baszk társadalom reakciója volt ez a társadalmi-gazdasági változásokra (munkásnegyedek megjelenése, nyomor, romló köztisztaság, alkoholizmus, bűnözés, egyidejűleg a szocialista szakszervezeti mozgalom kialakulása). A korszak szülötte a baszk nacionalizmus szülőatyjának tekintett Sabino Arana ( ), a Baszk Nacionalista Párt (PNV) megalapítója, a baszk zászló az ikurriña és a baszk provinciákat jelölő Euskadi elnevezés megalkotója. Termékeny író volt, akinek ideológiáját egyaránt jellemezte a katolikus integrizmus, a falusi romanticizmus, a kapitalizmus- és modernizáció-ellenesség, a rasszizmus és a bevándorlóellenesség. Arana a prekapitalista baszkföld aranykorához fordult vissza, amikor az még független volt: Isten és az Ősi Törvények (Jaungoikoa Eta Lagi-zarrak) volt a jelmondata. 98 Külügyi Szemle

3 A baszk nacionalizmus fő képviselője a Baszk Nacionalista Párt (Partido Nacionalista Vasco, PNV), mely a XX. század elejétől jelentős politikai erőt tudhatott magáénak. Az 1930-as évtized sorsdöntő évei alatt, a baszk autonómia-statútum elfogadását (1933) és a jobboldal győzelmét követően, az 1936-os katonai lázadás idején a madridi kormány félelme ellenére a PNV a Köztársaság pártjára állt. A rövid életű (kilenc hónapos) baszk statútum, mely gyakorlatilag csak Vizcaya tartományban lépett érvénybe, szavatolta a baszk kormány törvényhozó és végrehajtó hatalmát a belső jogrend, gazdaságpolitika, adórendszer terén, és biztosította a szabad nyelvválasztást. A Franco-rendszer elspanyolosító, nacionalista politikája ütközött a PNV politikájával, mely a diktatúra elleni harcot a Baszkföld szabadságáért folytatott küzdelemnek tekintette. A spanyol demokrácia megszületését követően a PNV monopolizálta a baszkföldi politikai életet egészen az 2009-es választásokig, amikor is annak ellenére, hogy a legtöbb szavazatot kapta (38,5%) az Euskadi Szocialista Párttal (30,7%) és a Néppárttal (14%) szemben nem tudott kormányt alakítani. A francóizmus alatt illegalitásba kényszerülő PNV tevékenységével elégedetlen nacionalista mozgalom 1959-ben Baszkföld és Szabadság (Euskadi ta Askatasuna, ETA) néven önálló szervezetet hozott létre, melynek célja a hét baszk tartományt integráló, független Baszkföld megteremtése. A diktatúra elnyomásának hatására a szervezet az 1960-es évek elejétől egyre radikalizálódott, merényletei között több mint nyolcszázötven áldozatot követeltek. Napjainkban az ETA terrorizmusa a spanyolokat leginkább aggasztó problémák között szerepel a harmadik helyen áll a munkanélküliség és a gazdasági problémák után. 5 A három tartományt egyesítő Baszkföld az 1978-as alkotmányt követően gyorsan eljutott a 151. szerinti, kiteljesedett autonómia státushoz. A központi hatalom által a régiók hatáskörébe delegált igazgatási, gazdasági, oktatásügyi, szociálpolitikai kompetenciákon túl, a többi autonóm közösséghez képest nagymértékű fiskális autonómiához is jutott, továbbá saját rendőrséget (Ertzaintza) tarthat fenn. Annak ellenére, hogy a baszkok fele nagyobb függetlenséget szeretne, és csak egyharmaduk elégedett az autonómia jelenlegi mértékével, csupán egyötödük értene egyet egy olyan állammal, amely elismerné az autonóm közösségek függetlenségének lehetőségét ben a baszk statútum reformtervezetét a tartomány nacionalista vezetőjének, Ibarretxének a nevét viselő tervet, mely Baszkföld eredeti önigazgatását kívánta visszaállítani társult állam keretében, nemcsak a spanyol képviselőház, hanem a baszkok jelentős része is elutasította. A megkérdezettek 35%-a támogatta volna Baszkföld függetlenségét, 39% ellenezte, 22% nem tudta, mit választana; mindehhez hozzátartozik, hogy a megkérdezettek 41%-a kevéssé, 24%-a pedig egyáltalán nem volt tájékozott az Ibarretxe-tervvel kapcsolatban. 7 A szeparatista elem tehát továbbra is jelen van a nacionalizmusukban, de erősen megosztja Baszkföld lakosságát ősz 99

4 Berkics Erika Galíciaiak A galíciai nacionalizmus, mind gyökereit, mind kronológiáját tekintve jelentősen eltér a baszktól: ébredése a XIX. század második felére tehető, a galego nyelv és kultúra újjáéledésének idejére. A sötét évszázadok (XVI XVIII. század) után, azaz azt az időszakot követően, amikor a nyelv elvesztette presztízsét, és használata a mindennapi életre korlátozódott, a Rexurdimento a galego nyelv és irodalom újjászületését jelentette. 8 A kor legjelentősebb költője, Rosalía Castro galego nyelven írt verseket, megjelentek az első nyelvművelő kiadványok: nyelvtanok, szótárak. Galícia történelmét bemutató művek sora született (José Verea y Aguiar: Galícia történelme, 1852; Leopoldo Martínez Padín: Galícia politikai, vallási és leíró története, 1849), melyek közül kiemelkedett Manuel Murguía ( ) ötkötetes Galícia történelme című munkája. Galego nyelvű folyóiratok jelentek meg, katalán mintára költői versenyeket rendeztek (Xogos Florais), galego nyelven. A galíciai regionalizmusnak három ideológiai irányzata van. Manuel Murguía (Galíciai regionalizmus, 1899) a progresszista provincializmus képviselője, felfogásában Galícia különálló történelmi formáció, melynek alapját a kelta múlt, a saját nyelv, a falusi életforma alkotja. A tradicionalista irányzatot Alfredo Brañas jelenti, aki 1892-ben A regionalizmus elvi alapjai és alkalmazása Galíciában címmel tervezetet nyújtott be a galíciai regionalista gyűlésnek. Ebben kifejtette elképzelését a két hazáról, ahol a régiók az egységes Spanyolországon belül törvényes eszközökkel érvényesítenék érdekeiket. 9 A galíciai mozgalom föderalista irányzata Aureliano J. Pereira nevéhez fűződik, szűk bázisát a földművesek, városi kézművesek, a kispolgárság radikálisabb rétegei alkották. A XX. század első évtizedeiben a galíciai regionalizmust az ún. nyelvi szövetségek táplálták, melyek egyre inkább politikai jelleget öltöttek ban jelent meg Vicente Risco konzervatív politikus műve, A galíciai nacionalizmus elmélete. Risco szerint Galícia természetes biológiai nemzet; saját nyelvvel és lélekkel rendelkezik, mely galíciai földön formálódott a kelta örökséggel kölcsönhatásban. A második köztársaság alatt Galícia közel került az autonómiához, 1936 júniusában a Cortes jóváhagyta a galíciai statútumot, ami azonban a polgárháború kitörése miatt nem léphetett életbe. Franco diktatúrája üldözte a galíciai nacionalizmust, akárcsak a baszkok és katalánok törekvéseit. A demokrácia megszületése utáni időszakban a mérsékelt nacionalista politikai szervezetek (Unión do Pobo Galego, UPG, Bloque Nacionalista do Pobo Galego, BNPG) nem tudtak rést ütni a galíciai Néppárt és emblematikus alakjának, Manuel Fragának a hatalmán, aki tizenöt évig ( ) állt a galíciai kormány élén. Az 1981-ben elfogadott statútumuk történelmi nemzetiségként (nacionalidad histórica) definiálja Galíciát, de a korábban mérsékelt nacionalisták egyre határozottabbak Galícia nemzeti jellegét illetően, amit a galíciai alaptörvényben is rögzítenének. 100 Külügyi Szemle

5 Katalánok A katalánok eredete a X. századig nyúlik vissza; Katalónia mint nemzet születését általában 998-ra teszik, amikor Borell gróf megszakította kapcsolatait a Karoling-birodalommal. 10 Virágzó kereskedelmének köszönhetően a középkorban földközi-tengeri hatalommá vált. Ezt több évszázados dekadencia követte, mígnem a XVIII. század végétől meginduló fejlődés Katalónia iparosodásában és nemzeti mozgalmában teljesedett ki. A katalán nacionalizmus fontos elemei: a katalán nyelv, kultúra és történelem; a nemzeti öntudat ébredésében nagy szerepet játszott a Renaixença, a katalán újjáéledés. A nemzeti érzelmek Carlos Aribau, Joaquin Rubió i Ors, Gaiter del Llobregat verseiben fejeződtek ki. Aribau Óda a hazához című versében (mely a katalán irodalom egyik legtöbb példányban kiadott műve) a hazát a katalán föld, történelem, nyelv, zászló, himnusz jelentik. A katalán nemzeti mozgalomban megtalálhatók a kulturális és politikai nacionalizmus képviselői is. Prat de la Riba ( ) katalán politikus és író, a Katalán Tanulmányok Intézetének megalapítója (1907), a La nacionalitat catalana (1906) szerzője számára a nemzet a kultúra, a kollektív szellem azonosulását jelenti egy érzéssel, egy gondolattal és saját akarattal Minden nemzetnek szüksége van államra. Szerinte a nacionalizmus fejezi ki egy nép törekvését arra, hogy saját politikája és saját állama legyen. Katalóniának nemzetként szüksége van államra, de egy spanyol föderáción belül. 11 Valentí Almirall ( ), az első katalán nyelvű folyóirat, a Diari Catalá megalapítója, a Lo catalanisme (1886) szerzője szerint Spanyolország hanyatló állam, Katalónia viszont élő erővel rendelkezik (nagyiparosok, nagybirtokosok, tudósok), Katalónia népe, nyelve, személyisége a szabadságban gyökerezik. 12 A katalán politikai nacionalizmus követeléseit az 1892-ben elfogadott Manresai alapelvek foglalták össze, megteremtve a katalán regionális autonómia alapjait: saját kormányt, parlamentet, autonóm jogrendet, saját oktatási rendszert követeltek, és rögzítették, hogy Katalónia egyetlen hivatalos nyelve a katalán lesz. A spanyol demokrácia győzelme a katalánizmus győzelmét is jelentette között ugyanaz a párt és politikus irányította Katalóniát: a Convergència i Uniò, illetve Jordi Pujol. A 2003-as választásokat a Katalán Szocialista Párt nyerte meg, a Generalitat elnöke Pasqual Maragall i Mira lett, majd 2006-tól José Montilla i Aguilera. A baloldali pártok irányítása alatt 2004-ben benyújtott, majd 2006-ban elfogadott katalán autonómia-statútum reformtervezete több kérdésben is országos vitát váltott ki. A legnagyobb vihart a katalán nemzet fogalma váltotta ki: a módosított statútum preambuluma rögzíti, hogy a katalán parlament Katalónia polgárainak érzéseit és akaratát megtestesítve nemzetként 13 határozta meg Katalóniát. Utal a katalán nép évszázados önigazgatási igényére, az önkormányzás történelmi intézményeire (Generalitat, 1347; ősz 101

6 Berkics Erika Mancomunidad, 1914), a katalán nyelv és kultúra fontosságára, a katalán társadalom nyitottságára és a katalánok vállalkozó szellemére. Ugyanakkor a katalán nép a spanyolországi népek identitását tiszteletben tartó államon belül kíván politikai entitásként kiteljesedni (Estatut de Catalunya). 14 A statútum három új fejezettel bővült: jogok, kötelességek és alapelvek (I. fejezet), a bírói hatalom Katalóniában (III. fejezet), valamint a katalán kormány, a Generalitat intézményi kapcsolatai (V. fejezet); így az 1979-es alaptörvény 57 cikkelyéhez képest 223 bekezdést tartalmaz. A legfontosabb módosítások: 1. Katalónia nemzetként történő meghatározása; 2. a hivatalos nyelvek használatával kapcsolatos jogok és kötelességek (erre a későbbiekben visszatérünk); 3. a bírói hatalom jogköre (a Katalóniában indított eljárások legmagasabb szintű ítélethozó szerve, a Katalán Legfelsőbb Bíróság hatáskörének kiterjesztése; a katalán Igazságszolgáltatási Tanács létrehozása, a spanyol Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz hasonlóan); 4. a kétoldalúság elvének rögzítése a Generalitat és a Spanyol Állam viszonyában (kétoldalú bizottság felállítása, amelynek révén a Generalitat beleszólást nyer a központi kormány Katalóniát érintő döntéseibe); 5. nemzetközi kapcsolatok (a Generalitat tájékoztatást kap a az EU-szerződések tervezett módosításairól; a kétoldalúság elve alapján részt vesz a Katalóniát érintő uniós ügyekkel kapcsolatos spanyol álláspont kialakításában; delegációt állít fel érdekei képviseletére az uniós intézmények előtt; multilaterális kapcsolatait illetően külföldi irodákat tarthat fenn Katalónia érdekeinek érvényesítésére; részt vesz a Katalónia számára fontos ügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekben); cikkely ( ig) részletezi a Generalitat kizárólagos és megosztott hatásköreit a legkülönbözőbb területeken (népszavazás, bevándorlás, oktatás, közlekedési infrastruktúra, gazdaságpolitika, területfejlesztés, környezetvédelem, egészségügy, turizmus, felsőoktatás stb.); 7. pénzügyek helyi adók (Katalónia saját adóhivatalt állíthat fel, melynek feladata a saját és az átengedett adók behajtása és kezelése; nő a Generalitatnak átengedett állami adók aránya: a személyi jövedelemadó és az áfa esetében 50%-ra, a jövedéki adónál 58%-ra). A rendkívül széles gazdasági, politikai, igazságszolgáltatási jogköröknek és konszolidált gazdasági helyzetének köszönhetően, Katalóniát gyakran úgy tekintik, mint állam az államban. 15 A kérdés az, hogy megelégszik-e a katalán politikai nacionalizmus a nemzeti lét kiteljesedett autonómia formájában megvalósuló intézményesülésével a spanyol államon belül. Az európai egységesülés, illetve az azzal párhuzamos 102 Külügyi Szemle

7 regionalizáció folyamata kétségkívül új környezetet teremt Katalónia és Spanyolország többi nemzeti kisebbsége számára is. Michael Keating szerint az autonómiarendszer, valamint az európai egységesülés és föderalizmus eredményeként meghonosodó, korlátozott szuverenitás és szubszidiaritás eszméinek köszönhetően, a kisebbségi nemzetek kulturális és gazdasági érdekérvényesítése anélkül megvalósulhat, hogy a szeparatizmus kérdése felvetődne. Az önálló állam nélküli nemzeti lét és a megosztott szuverenitás új diskurzusát egyaránt legitimálják Spanyolország kisebbségi nemzeteinek történelmi hagyományai és maga az összeurópai integrációs projekt. 16 A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a történelmi nemzetiségek/régiók/közösségek egyre bővülő autonómiáján alapuló államberendezkedés hogyan alakítja az autonóm közösségek identitását és a spanyol államhoz/nemzethez tartozás érzését. Spanyolország régi-új nemzetiségei Spanyolországot történelmi nemzetiségek (az autonómiarendszer alapjainak a kialakításakor Baszkföldet, Galíciát és Katalóniát tekintették annak, ma ekként határozza meg magát Valencia, Andalúzia, Aragónia, a Baleár- és a Kanári-szigetek is), történelmi régiók (Murcia, Extremadura) és történelmi közösségek (Asztúria, Kantábria, Navarra) alkotják. A többféle megjelölés napjainkban már hasonló tartalommal bír. Az autonómiák kialakításának alapját a közös történelmi, kulturális, gazdasági sajátosságok képezik, valamint a múltban történelmi entitást képező régiók és a szigetek alakíthatnak autonóm közösséget. Az alkotmány további rendelkezései közül az első támogatja és tiszteletben tartja a történelmi előjogokkal (fueros) rendelkező területek jogait. Az autonómia-statútumoknak a 2000-es években elfogadott módosításai (és a CIS felmérései, l. később) igazolni látszanak azt a feltevést, miszerint a regionális autonómia előidézheti és elő is idézi a sajátos kisnemzeti öntudat, az összetartozás érzésének a kialakulását. 17 A es statútum-módosítások közös jellemzője, hogy azon túl, hogy bővítik a regionális jogok körét 18 növelik a fiskális és pénzügyi autonómiát, szociális, információs, ökológiai jogokat rögzítenek, elismerik a kollektív regionális identitások megkülönböztető ismérveit, melyeket a korábbinál jóval részletesebben kifejtenek. A módosított Andalúz Statútum (2007) az 1981-es alaptörvényhez hasonlóan, történelmi nemzetiségként határozza meg Andalúziát. Hosszú preambulumában hivatkozik az andalúz autonómia-mozgalom modernkori történetének 19 mérföldköveire az andalúz kantonok föderális alkotmányától (1883) az andalúz zászlót és címert elfogadó rondai gyűlésen (1918) és a Córdobai Andalúz Nacionalista Kiáltványon (1919) át ig, az andalúz autonómia-statútum elfogadásáig, illetve Blas Infantének az andalúz ősz 103

8 Berkics Erika pátria atyjaként történő hivatalos elismeréséig. Az új valenciai alaptörvény (2006) történelmi nemzetiségként jelöli a valenciai népet, melynek identitását a Valenciai Királyság fönnhatósága alatt eltöltött évszázadok formálták. A 2007-ben elfogadott aragóniai statútum szerint Aragónia is történelmi nemzetiség; számára az Aragón Királyság jelenti a politikai referenciát. A Baleár-szigetek is történelmi nemzetiséget alkotnak (2007), míg Kasztília León (2007) a kasztíliai leóni királyságban gyökerező történelmi és kulturális közösséget, Asztúria és Kantábria pedig történelmi közösséget (1999) alkot. A módosított autonómia-statútumokban kivétel nélkül nagy hangsúlyt kaptak a történelmi hagyományok és a regionális megkülönböztető ismérvek, ugyanakkor a spanyol szociológiai intézet országos felmérése (2010. január március) azt mutatja, hogy a spanyol államhoz kötődő nemzeti identitás is erősödött. A nemzeti/regionális identitások viszonya az elmúlt húsz évben 20 némileg átalakult, egyre kevésbé zárják ki egymást, a magukat csak spanyolnak tartók aránya (Extremadura kivételével) minden autonóm közösségben jelentősen csökkent, ezzel párhuzamosan nőtt a magukat kettős identitásúnak vallók aránya. (1. táblázat) A XXI. század elején Spanyolország lakosságának négyötödét kettős identitás jellemzi: a lakosság több mint fele ugyanannyira érzi magát spanyolnak, mint régióbelinek; a megkérdezettek 10%-ánál a spanyol identitás erősebb a regionálisnál, és 15% vallja úgy, hogy regionális identitása az erősebb. A magukat egyformán kettős identitásúak vallók aránya Baszkföldön, Katalóniában, Navarrában és Madridban a legalacsonyabb. Baszkföld és Katalónia esetében a többi régiónál jóval magasabb azoknak az aránya, akikre csak regionális/inkább regionális kötődés a jellemző. A magukat csak spanyolnak vallók aránya továbbra is Madridban és a két Kasztíliában a legmagasabb. A legtöbb autonóm közösség esetében, ahol korábban magasabb arányban volt jellemző a csak spanyol identitás, napjainkra megerősödött a regionális kötődés is (Aragónia, Asztúria, Baleár-szigetek, Extremadura, La Rioja, Murcia). Az autonómiarendszeren alapuló államberendezkedés, melyben az önrendelkezéshez való jog az elmúlt harminc év során folyamatosan kiteljesedett, a spanyolok túlnyomó többsége számára elfogadható: a megkérdezettek 14%-a részesítené előnyben az autonómiák nélküli, központosított államot, 6,5%-a pedig az autonóm közösségek függetlenné válásának jogát elismerő államot. Ezektől az összesített adatoktól jelentősen eltérnek a baszkok (1,8, illetve 22%) és a katalánok (10, illetve 23,6%). Az autonómiák rendszere a válaszadók felének véleménye szerint hozzájárult a szeparatizmus felerősödéséhez, viszont csak egyharmaduk véli úgy, hogy javította a nemzetiségek és régiók közötti együttélést. 21 A spanyol regionális rendszer az között elfogadott autonómia-statútumok több szakaszban végrehajtott reformjainak köszönhetően folyamatosan fejlődött. Az 1980-as években kiépült az autonómiák intézményrendszere; az 1990-es évek statútumreformjai kiterjesztették a korlátozott autonómiával rendelkező (a 143. szerinti lassú 104 Külügyi Szemle

9 1. táblázat: A nemzeti és regionális identitás az autonóm közösségekben (%) Autonóm közösség Csak spanyol Inkább spanyol, mint régióbeli Annyira spanyol, mint régióbeli Inkább régióbeli, mint spanyol Csak régióbeli Nem tudja Nem válaszol Andalúzia 11 5,1 12 7, , ,1 2 1,1 0,4 1,3 Aragónia 17 5,7 4 10, ,6 13 9,5 4 0,2 0,2 5,3 Asztúria 12 5,6 7 16, , ,6 7 0,6 1,3 1,9 Baleár-szigetek 27 9,0 8 7, , ,0-4,5 0,2 1,5 Baszkföld 16 4,3 3 6, , , ,7 2,4 2,9 Extremadura 16 4,4 6 6, , ,4 1 0,2 1,1 0,8 Galícia 4 3,2 12 3, , ,1 1 2,0 0,2 0,5 Kanári-szigetek 4 3,0 4 2, , ,9 12 7,6 0,2 1,1 Kantábria 7 8,1 6 8, ,6 2 10,6 2 0,2 2,3 1,6 Kasztília León 27 17, , ,5 4 3,4 1 0,5 1,0 2,2 Kasztília La Mancha , ,7 3 2,1 4 0,2 2,2 1,5 Katalónia , , , ,6 0,8 1,6 La Rioja 12 6,1 9 9, ,2 8 7,3 2 1,2 2,4 2,9 Madrid 38 28, , ,4 4 2,2 1 0,7 3,5 16,3 Murcia 20 4,9 6 9, ,1 2 4,3 5 n.a. 0,4 1,4 Navarra n.a. 2,4 n.a. 5,9 n.a. 38,9 n.a. 30,7 n.a. 10,4 0,2 11,6 Valencia 24 16,4 8 15, ,1 7 9,0 4 1,5 0,9 1,1 Ceuta 84 8,8 2 14,8-64,8-8,8-0,4 n.a. 2,4 Melilla , ,6 10 3,2 4 4,8 n.a. 6,8 Összesen 18 8,9 9 9, , ,88 5 4,07 1,15 3,40 Forrás: CIS Estudio 2829 Barómetro autonómico II január március; Szilágyi István: Európa és a hispán világ. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, o ősz 105

10 Berkics Erika úton kialakított) autonóm közösségek hatásköreit, a történelmi kisnemzetek (baszk, galíciai, katalán) gyorsított eljárás útján (151. ) elnyert autonómiájához közelítve őket. A 2000-es évek közepén kezdődött újabb reformhullám (a Cortes 2006-ban jóváhagyta Valencia és Katalónia, 2007-ben a Baleár-szigetek, Andalúzia, Aragónia és Kasztília León módosított statútumát; folyamatban van Kasztília La Mancha és Extremadura alaptörvényének reformja, Murcia, Asztúria és a Kanári-szigetek is kezdeményezte a reformot) a regionális hatáskörök további bővülését eredményezte. Az autonómiarendszer kiteljesedése a spanyolországi népeket jelölő különböző fogalmak tartalmi közeledését idézte elő. Szilágyi István szerint, amikor a nemzetiségnek tekintett, önálló nyelvvel rendelkező autonóm közösségek az önrendelkezési jog érvényesítése során lemondanak az elszakadásról, a kiválásról, az önálló államok föderációján alapuló Spanyolország létrehozásáról, s tudomásul veszik az alkotmányban rögzített megbonthatatlan nemzeti egység tételét, akkor politikai szempontból a nemzetiségként felfogott nemzet és a régió, valamint a nemzeti és regionális tudat, továbbá a nacionalizmus és a regionalizmus eltérő megnevezései lényegében véve azonos tartalmakat jelölnek. 22 A spanyolországi regionális nyelvek és a regionális identitás A spanyolországi kisebbségi kérdés egyik fontos aspektusát a nyelvi különbségek jelentik. Az etnikai és nemzeti identitások egyik fő dimenziója a nyelv, hiszen az többnyire a legnyilvánvalóbb közösségi összetartó tényező és egyben határképző a különböző népcsoportok között. Ez különösen érvényes Spanyolország esetében, ahol az együtt élő népek számára közös történelmüknek köszönhetően napjainkban nyelvük és nyelvváltozataik az egyik legfontosabb megkülönböztető ismérvet és a csoporthoz való tartozás eszközét jelentik. A baszk nyelv már a szavakkal meghúzza a választóvonalat: az euskaldun zaharok (régi baszkok) baszk gyökerekkel rendelkeznek, a nyelvet a családban, anyanyelvként sajátítják el; az új baszkok, az euskaldun berrik a nyelv normalizációját követően, az iskolai oktatás során tanulták meg azt az igazi baszkok szerint a nyelv egy mesterséges változatát, a batuát. A csak spanyolul beszélőket akik nyelvközösségen kívüliek erdaldunnak hívják. 23 A katalánok is megkülönböztetik az autochton beszélőket (català-català) a katalánul beszélő spanyol anyanyelvűektől, akiket származási helytől függetlenül castellanónak (kasztíliainak) neveznek, de a déli tartományokból tömegesen Katalóniába érkező bevándorlókra a pejoratív charnego kifejezést is használják. Az elmúlt harminc év alatt, az etnikai határok megőrzése és az összetartozás erősítésének érdekében, a spanyol kisnemzetek különösképpen a katalán a saját nyelvük intézményesülését támogató jogi keretek biztosítására törekedtek, melynek alappillére az oktatás lett. 106 Külügyi Szemle

11 1. ábra: Spanyolország nyelvi térképe Mapa de las lenguas de la Peninsula Ibérica y Baleares. Jesús Burgueño: El mapa escondido: las lenguas de España. Boletín de la A.G.E., No. 34. (2002) o. Spanyolország nyelvi térképe összetett. (1. ábra) Az Ibériai-félsziget mai nyelveinek története a Római Birodalom felbomlása utáni évszázadokra nyúlik vissza, amikor öt újlatin nyelvváltozat jött létre: galego portugál, asztúr leóni, kasztíliai, aragóniai és katalán. Ezek mellett a kantábriai hegyvidékes területeken tovább élt a baszk nyelv. A XIII. század végére három nyelv a galego, a kasztíliai és a katalán területei konszolidálódtak, miután az adminisztráció nyelveként felváltották a latint és irodalmi nyelvváltozataik is megszilárdultak. A Portugál Királyság függetlenségével (1128) a portugál és a galego nyelv története különvált. A Leóni Királyság területén a kasztíliai nyelvváltozat terjeszkedése megakadályozta, hogy az asztúr leóni irodalmi nyelvként megerősödjön; ennek ellenére, dialektusai fennmaradtak napjainkig, de csak az utóbbi évtizedekben erősödtek meg az asztúr nyelvváltozatot (bable) védő mozgalmak. Ugyanez elmondható az aragóniai nyelvváltozattal kapcsolatban is, melynek számtalan dialektusa az írásbeliség hiányának ellenére fennmaradt a XXI. sz. elejéig. Az asztúriai, a ősz 107

12 Berkics Erika leóni és az aragóniai statútum garantálja a helyi nyelvváltozatok védelmét, melyeket az UNESCO Vörös Könyve veszélyeztetettként tart nyilván. A spanyolországi nyelvi modell alapját az 1978-as alkotmány és az egyes autonómiastatútumok képezik. Hat autonóm közösségben a spanyol mellett hivatalos a régió saját nyelve: Galíciában a galego, Baszkföld egész területén és Navarra baszkok lakta provinciáiban a baszk, Katalóniába a katalán (ahol az alaptörvény az Arán-völgyében beszélt okszitánnak is hivatalos státust biztosít), Valenciában és a Baleár-szigeteken a katalán valenciai, illetve baleári nyelvváltozatai. A valenciai statútum a közösség saját nyelvét (a nyelvészeti szempontból önállóan nem létező) valenciai nyelvként említi, anélkül, hogy utalna a katalánra, szemben a baleári statútummal, mely szerint a Baleár-szigetek sajátja a katalán. A saját nyelvvel rendelkező közösségeket eltérő szociolingvisztikai sajátosságok jellemeznek, amit a nyelvet beszélők arányán (2. táblázat) és az egyes nyelvek beiskolázási adatain túl a valós nyelvhasználat adataival is ki kell egészíteni, ami itt nem áll módunkban táblázat: A regionális nyelv ismerete a saját nyelvvel rendelkező autonóm közösségekben (%) Összesen Baleárszigetek Katalónia Valencia Galícia Navarra Baszkföld Nem érti 14,0 12,4 6,4 15,3 1,3 69,0 43,4 Csak érti 16,8 21,0 17,0 29,0 7,6 2,7 3,8 Csak érti és tud olvasni 5,6 6,4 7,5 8,1 1,3 0,5 0,9 Csak érti és beszéli 8,8 7,7 3,6 9,9 23,9 3,2 4,6 Érti, tud beszélni és olvasni, de 12,7 15,9 16,7 14,4 9,9 1,5 1,4 írni nem Érti, tud beszélni, olvasni és írni 42,1 36,7 48,9 23,4 56,0 23,1 45,8 Forrás: INE 2001-es népszámlálás A saját nyelv megőrzésében mind a hat közösségben kiemelt szerepet kap az iskola. Mivel az oktatás az autonóm kormányok hatásköre, a különböző autonóm közösségek eltérő iskolarendszerrel rendelkeznek. Katalóniában az oktatás nyelve annak minden szintjén a katalán. Galícia után itt a legelterjedtebb a kétnyelvűség (a két nyelv közeli 108 Külügyi Szemle

13 rokonsága miatt is), a lakosság mindössze 6%-a nem ért katalánul. A kétnyelvűséghez vezető utat több, konfliktussal terhes törvény elfogadása fémjelzi. Az 1983-as Nyelvi Normalizációs Törvény hivatalossá tette a katalán használatát a helyi közigazgatásban. Az 1996-os nyelvtörvény szentesítette a nyelvi bemerítés politikáját, és bár a törvény hétéves korig minden gyermeknek biztosította az anyanyelvén való oktatást vagyis spanyolul is, ha a szülők ezt kérvényezték (a spanyol nyelv és irodalom tanulása az iskolai évek alatt végig kötelező), ezt követően már csak katalánul tanulhatnak. Ez rendkívül érzékenyen érintette a Katalóniában élő spanyol nyelvű bevándorlókat, akik sérelmezték, hogy gyermekeik nem tanulhatnak anyanyelvükön az állami iskolákban. A katalán pártok azzal az indokkal utasították el a kétnyelvű iskolarendszert, hogy a nyelvek ne osszák ketté a társadalmat. A 2006-os statútum külön fejezetet tartalmaz a nyelvi jogokról és kötelességekről. Az 50. rögzíti a katalán nyelv terjesztésének feladatait. A bekezdése a katalánt jelöli meg a közintézmények és a közszolgálati médiumok elsődlegesen használt nyelveként (a madridi alkotmánybíróság kifogásolta ezt), a bekezdése szerint az oktatás nyelve kötelező jelleggel a katalán, az bekezdése rögzíti, hogy a Generalitat és az önkormányzatok a katalánt kötelesek használni a belső és a lakossággal való kommunikáció során. A nyelvhasználat szabályozása körüli vitákban a spanyol anyanyelvűek jogaik megsértését, a spanyol nyelv elnyomását sérelmezik. Ez utóbbinak ellentmondanak a tanulók körében végzett felmérések, melyek szerint a katalán iskolások spanyol nyelvi kompetenciái ugyanolyan jók, mint a többi spanyol iskolásé. A katalán nyelv- és oktatáspolitika eredményeként a katalán nyelv használata általánossá vált a mindennapi életben, széles körű használat jellemzi a tömegkommunikációban, jelentős irodalma és könyvkiadása van. A katalán nyelvpolitikai államtitkárság irigylésre méltó költségvetéssel gazdálkodik (mely között tizenkétmillió euróról huszonnyolcmillióra nőtt), a katalán nyelv használatának kiterjesztésére 2008-ban százötvenmillió eurót költött Katalónia. Galícia helyzete sajátosnak mondható. Egyrészt Spanyolország szegényebb tartományai közé tartozott és tartozik ma is, így a vándorlás iránya éppen ellentétes volt, mint Katalónia és Baszkföld esetében; a társadalom összetételének, a galego és a spanyol közeli rokonságának köszönhetően itt a legmagasabb a kétnyelvűek és a saját nyelven egyaránt írni, olvasni, beszélni tudók aránya. Azonban a két nyelv társadalmi presztízsében és területi használatában jelentős különbségek vannak: a vidéki lakosság nagy részének a galego az első anyanyelve, a nagyvárosokban azonban kevésbé elterjedt. Ennek megfelelően, a kétnyelvű oktatási rendszer az egyes területek nyelvi igényeihez alkalmazkodott: a városokban az oktatás nyelve főleg a spanyol, vidéken a galego. Az 1983-as normalizációs törvény nem határozta meg a spanyol és a galego kötelező arányát az oktatásban, a döntést az iskolákra bízta. Az oktatás nyelvét szabályozó legújabb törvények (az alap- és középfokú oktatást szabályozó 2007-es, a közoktatás többnyelvűségéről szóló 2010-es rendelet) meghatározzák a tantárgyak nyelvét: eszerint a ősz 109

14 Berkics Erika társadalomtudományok és a földrajz nyelve a galego, a természettudományoké pedig a spanyol. Ez azt mutatja, hogy a galíciai kormány nyelvpolitikája elmozdult a galego nyelv intézménysült megszilárdítása irányába, ami nem kevés vitát váltott ki a korábban nyelvi békével jellemzett Galíciában. A saját nyelv használata mindegyik, saját nyelvvel rendelkező autonóm közösségben nőtt, kismértékben még Baszkföldön is, ahol a szülő három típusú iskola közül választhat. Az A modellben az oktatás nyelve spanyol, a baszkot csak nyelvórai keretek között tanítják; a B modellben az alsóbb osztályokban a baszk nyelven folyó oktatás kap hangsúlyt, ezáltal biztosítva, hogy azok is megtanulhassanak baszkul, akiknek családjában nem használják a nyelvet, felsőbb osztályokban az ismeretek elsajátítása spanyolul történik; a D modellben baszk nyelvű az oktatás, de mellette vannak spanyol nyelv és irodalom órák. Az elmúlt két évtizedben a három iskolatípus beiskolázási mutatói jelentősen átstrukturálódtak: az 1983/84-es tanévben a diákok 77,7%-a tanult az A modellben, 2007/08-ban csak 20,9%-uk; a D modellben ellentétes előjelű változások történtek: 14,2%- ról (1983/84) 56%-ra nőtt azoknak az aránya, akik ezt a modellt választották; a B modell népszerűsége kisebb mértékben, 8,1%-ról 21%-ra nőtt az elmúlt huszonhárom évben. 25 A változások biztosítják a baszk nyelv megőrzését mely az egyetlen szigetnyelv Európában, de beszélőinek számát jelentősen nem növelik: az EUSTAT 2006-os adatai szerint a baszkföldiek 37,5%-a volt baszkul beszélni tudó kétnyelvű, 17%-a baszkul értő, de beszélni nem tudó kétnyelvű, és 45,2%-a spanyol egynyelvű vagyis a baszkföldiek több mint 70%-a nem beszél baszkul. Összegzés A spanyol autonómiarendszer az között elfogadott autonómia-statútumok több szakaszban végrehajtott reformjainak köszönhetően fokozatosan kiteljesedett, a decentralizáció eredményeként a föderális berendezkedés irányába tart. A regionális önkormányzatok hatásköreinek bővülésével a történelmi nemzetiségek és régiók között a spanyol alkotmány a által meghúzott választóvonal halványulni látszik, a történelmi nemzetiségek és régiók, nacionalizmus és regionalizmus fogalmak tartalmai közeledtek egymáshoz. A baszk és katalán kisnemzetek több évszázados önigazgatási igényének, gazdasági, kulturális érdekei érvényesítésének megvalósulása az állam nélküli nemzeti lét a baszk és katalán statútumok által biztosított keretin belül a két autonóm közösség lakóinak többsége számára elfogadható. Az 1979-es alkotmánnyal megalapozott autonómiarendszerben a nemzeti és az önmagukat időről időre újradefiniáló regionális identitások egyre jobban megférnek egymással, annak ellenére, hogy a több évszázada együtt élő történelmi nemzetiségek és 110 Külügyi Szemle

15 közösségek regionális identitása az autonómiáknak köszönhetően erősödött. A Franco-diktatúra nyelvi következményeit a saját nyelvvel rendelkező autonóm közösségek nyelv-, illetve oktatáspolitikája visszafordította, a regionális nyelvek és kultúrák megerősödtek. A spanyolországi autonómiarendszer eddigi történelme azt bizonyítja, hogy a különböző népek-nemzetek képesek önmagukat újraépíteni. Jegyzetek 1 José Cadalso: Marokkói levelek. II. levél (1793). Edición digital: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2 L. Szilágyi István: Európaiság és modernitás. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. 3 Daniele Conversi: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés. In: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről (szerk. Kántor Zoltán Majtényi Balázs). Budapest: Rejtjel Kiadó, o. 4 Lásd: Anderle Ádám: Megosztott Hispánia. Budapest: Kossuth, 1985.; Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban. Budapest: Napvilág, 1996.; Szilágyi István: Európa és a hispán világ. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, o.; Harsányi Iván: A regionalizmus a spanyol történelemben. Studia Caroliensia, Vol. 5. No. 4. (2005). 5 Tres problemas principales que existen actualmente en España, Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html ( ). 6 Uo. 7 CIS Estudio 2610 Barómetro autonómico Szíjj Ildikó: Galego nyelvpolitika. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője (szerk. Balázs Géza Dede Éva). Budapest: PRAE, o. 9 Anderle: i. m o. 10 Manuel Castells: Az identitás hatalma. Budapest: Gondolat Infonia, o. 11 Enciclopedia Catalana: La nacionalidad catalana. Madrid: Alianza, Anderle: i. m o. 13 A spanyol alkotmánybíróság június 28-i határozata alapján a nemzet megjelölésnek nincs joghatása, a spanyol nemzet megbonthatatlan egysége értelmében. A statútum rendelkező részei a nemzetiség fogalmat használják. 14 A katalán kérdés elemzői szívesen idézik a katalán nemzetépítésért több mint húsz éven át tevékenykedő Jordi Pujol által többször megfogalmazott gondolatot, miszerint Catalunya nemzet, állam nélkül. A spanyol államhoz tartozunk, de nincsenek kiválási ambícióink. Ezt világosan le kell szögezni Catalunya esete különleges: megvan a saját nyelvünk és kultúránk, nemzetet alkotunk, állam nélkül. (Castells: i. m. 74. o.) Castells víziójában a nemzeti fennmaradásra törekvő katalánok nagy kört leírva visszatértek saját eredeteikhez, amikor még a határok nélküli kereskedelem, a kulturális-nyelvi identitás és a rugalmas kormányzati intézmények népeként vetették meg lábukat Ibéria északkeleti területein. (Castells: i. m. 83. o.) 15 Éltető Andrea Hercsuth Andrea: Katalónia modernizációja. Magyar Tudomány, No. 6. (2003) o ősz 111

16 Berkics Erika 16 Michael Keating: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az Európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára?. Regio, No. 3. (2003). 84. o. 17 Szilágyi: Európa és a hispán, i. m o. 18 A központi és a regionális hatáskörök megoszlásáról l. Uo.; Szajbély Katalin: Kisebbségi kérdés Spanyolországban. Kisebbségkutatás, Vol. 12. No. 4. (2004) o.; hu/00400/00462/00020/pdf/03tan03.pdf. 19 Anderle: i. m o. 20 A spanyol nemzeti és regionális identitás részletes elemzését l. Szilágyi: Európa és a hispán, i. m o. 21 CIS Estudio 2829, i. m. 22 Szilágyi: Európa és a hispán, i. m o. 23 Morvay Károly: Baszk nyelvművelés. In: Európai nyelvművelés, i. m o. 24 Erre vonatkozóan lásd: Baszkföldi/Euskal Herria Szociolingvisztikai felmérések (1991, 1996, 2001, 2006): Katalónia lakosságának nyelvhasználata (2008): Informe de política lingüística, Galícia: Mapa sociolingüístico de Galicia 2004, usos lingüísticos. Santiago: Real Academia Galega, Mapa sociolingüístico, i. m. Felhasznált irodalom Anderle Ádám: Megosztott Hispánia. Budapest: Kossuth, Cadalso, José: Marokkói levelek. II. levél (1793). In: Felszállnak a sikoltások, Ibéria. Irodalmi és politikai antológia (szerk. Benczik Vilmos). Budapest: Kozmosz Könyvek, o. Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: Gondolat Infonia, o. CIS Estudio 2829 Barómetro autonómico II január március. CIS Estudio 2610 Barómetro autonómico Conversi, Daniele: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés. In: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről (szerk. Kántor Zoltán Majtényi Balázs). Budapest: Rejtjel Kiadó, o. Domonkos Endre: Katalónia mint regionális autonóm közösség egy európai példa. TLI Tanulmányok, No. 78. (2006). Éltető Andrea Hercsuth Andrea: Katalónia modernizációja. Magyar Tudomány, No. 6. (2003) o. Enciclopedia Catalana: La nacionalidad catalana. Madrid: Alianza, Etxebarria, Maitena: Diversidad de lenguas en España. Madrid: Espasa Calpe, o. Faluba Kálmán: Katalán nyelvművelés. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője (szerk. Balázs Géza Dede Éva). Budapest: PRAE, o. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest: Osiris, o. Harsányi Iván: A regionalizmus a spanyol történelemben. Studia Caroliensia, Vol. 5. No. 4. (2005). Keating, Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára?. Regio, No. 3. (2003) o. Kovács Barnabás Manzinger Krisztián: Katalónia bővülő autonómiája Spanyolországon belül. Debreceni Szemle, Vol. 16. No. 1. (2008) o., Morvay Károly: Baszk nyelvművelés. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője (szerk. Balázs Géza Dede Éva). Budapest: PRAE, Siguán, Miguel: España plurilingüe. Madrid: Alianza, Külügyi Szemle

17 Szajbély Katalin: Kisebbségi kérdés Spanyolországban. Kisebbségkutatás, Vol. 12. No. 4. (2004) o., epa.oszk.hu/00400/00462/00020/pdf/03tan03.pdf. Szíjj Ildikó: Galego nyelvpolitika. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője (szerk. Balázs Géza Dede Éva). Budapest: PRAE, o. Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban. Budapest: Napvilág, Szilágyi István: Európa és a hispán világ. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, o. Szilágyi István: Európaiság és modernitás. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. Résumé Historic Nationalities and Regions of Spain This article deals with the question of sub-state nationalism, regionalism and identities in Spain. It focuses on the Basque, Galician, and Catalan demands for selfdetermination, all rooted in different historical, cultural and linguistic contexts, and their reflection in the regional autonomies guaranteed by the Spanish constitution and by the statutes of autonomy. The paper also examines the changes in national and regional identities since the consolidation of the system of regional autonomies and its effects on the various modifications the statutes of autonomy have undergone. We also deal with the role that regional languages and educational policy had in the identityand nation-building efforts of Basques, Galicians and Catalans. The system of regional autonomies offers an acceptable model of governance for the majority of Basques and Catalans who support extensive demands for self-determination, but seek to construct their respective governments within the Spanish state. As is visible today, the system of autonomies has contributed to the strengthening of regional identities and the majority of Spanish citizens today have plural identities. Due to the language and educational policies of the autonomous communities, regional languages and cultures have also been strengthened during the same period. Key words: nationalism, regional identity, historical nationalities, system of autonomy ősz 113

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT KITEKINTÉS SERGIU CONSTANTIN KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT A területén beszélt kisebbségi és regionális nyelvek számát tekintve Olaszország az egyik legsokszínűbb ország Európában,

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

Tóth Norbert. PhD-hallgató, PTE, ÁJK, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Tóth Norbert. PhD-hallgató, PTE, ÁJK, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Az autonóm pártrendszerek * Tóth Norbert PhD-hallgató, PTE, ÁJK, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék összefoglaló A kisebbségek csoportjogai és különösen a területi autonómia kérdése mindig is a kisebbségkutatás

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI Kidolgozta: Őry Péter és szerzői kollektíva Magyarok Szlovákiában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE Az európai uniós hatalomgyakorlási berendezkedés alapvetően kedvez az önrendelkezési jog érvényesülésének, és ekképp, a különböző autonómiaformák kialakulásának

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

Területi autonómiák Európában: megoldások és kihívások Nemzetközi konferencia 2013.április 8-9.

Területi autonómiák Európában: megoldások és kihívások Nemzetközi konferencia 2013.április 8-9. Területi autonómiák Európában: megoldások és kihívások Nemzetközi konferencia 2013.április 8-9. Tisztelt Olvasó! Nagy örömömre szolgál, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2013. április 8-9-én megrendezett

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában

Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja Vogel Sándor Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában A jelenlegi Európa a 19. századból örökölte a nemzetiségi-kisebbségi kérdést,

Részletesebben

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Száz éve született Radnóti Miklós Biológiai hálózatok Magyar etológusok a Science-ben 2009 111 A

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz.

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz. PETR LOZOVIUK Tirol - kettéosztott tartomány az egyesülő Európában? A következetes föderalizáció megvalósításának kilátástalansága és a világméretű háborús konfliktus sikertelen rendezése a Duna menti

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A kivételezettek kivételezettjei. A ladinok identitását formáló tényezők a Dél-Tirol Autonóm Régió politikai kontextusában

A kivételezettek kivételezettjei. A ladinok identitását formáló tényezők a Dél-Tirol Autonóm Régió politikai kontextusában Szarka Evelin A kivételezettek kivételezettjei A ladinok identitását formáló tényezők a Dél-Tirol Autonóm Régió politikai kontextusában Az észak-olaszországi Trentino Alto Adigében, az 500 ezer lakosú

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

KITEKINTÕ. Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* Georg Brunner Herbert Küpper. 1.

KITEKINTÕ. Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* Georg Brunner Herbert Küpper. 1. KITEKINTÕ Georg Brunner Herbert Küpper Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* 1. Bevezetés Az autonómia fogalma és képzete, mint annak eszköze, hogy

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 307

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 307 Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai mint a konfliktusok rendezésének lehetséges forrásai Európában* 9824. dokumentum. 2003. június 3. Jelentés Európa Tanács Politikai Ügyek Bizottsága Andreas Gross,

Részletesebben