Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk"

Átírás

1

2 Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Maïarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským Slovenské pedagogické nakladateľstvo

3 Ismétlés Szerzők Autorky Mgr. Bolgár Katalin, Mgr. Bukorné Danis Erzsébet, 2012 Lektorálták Lektorovali: Mgr. Angyal Péter, Kálosi Gabriella Illustrations Balázsy Géza, 2012 Grafický dizajn SPN Mladé letá, s. r. o. Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma augusztus 14 én /35892:4 919 szám alatt mint a magyar nyelv tankönyvét az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Az engedélyezési szám öt évig érvényes. Első kiadás, 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /35892:4 919 zo dňa 14. augusta 2012 ako učebnicu maďarského jazyka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským. Schvaľovacia doložka má platnost 5 rokov. Prvé vydanie, 2012 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho čast nemožno reprodukovat bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Technická redaktorka Lucia Putnokyová Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Obálku vyhotovila Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, spol. s r. o. Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

4 3 Kedves Gyerekek! Kilencedikesek lettetek, alapiskolás tanulmányaitok utolsó évéhez érkeztetek. Jövőre már középiskolás diákként ültök egy másik iskola padjában. Ez az év víz választó lesz életetekben, hisz fontos döntéseket kell hoznotok. Azzal, hogy mi lyen középiskolába jelentkeztek, tulajdonképpen további életetek alakulásáról is döntötök majd. Ahhoz, hogy az életben megálljátok a helyeteket, szilárd tudásra van szüksége tek minden tantárgyból, s különösen anyanyelveteket illik a lehető legtökéleteseb ben ismerni. Aki nem tudja magát helyesen kifejezni a saját anyanyelvén, hátrá nyos helyzetben lehet egy egy felvételi beszélgetésen, idegen nyelven is nehezeb ben fogalmazza meg mondanivalóját. Nagyon fontos tehát, hogy mielőtt mint végzős diákok kiléptek az alapiskola kapuján, alaposan átismételjétek az eddig szerzett ismereteiteket is. A kilencedikes tananyag első fejezete a magyar nyelv szókincsével foglalkozik. Sok érdekességet megtudhattok majd a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei közt, megismerkedhettek szókészletének felosztásával is. Mivel a nyelv a társadalom tükreként állandóan változik, sok új szavunk is keletkezik, s e tankönyv segítségével betekintést nyertek a szóképzés módjainak rejtelmeibe is. A magyar helyesírás egyik legnehezebbnek tartott fejezete az összetett szavak helyesírása, ennek szabályait is elsajátítjátok majd. Természetesen a fogalmazási ismeretek sem maradhatnak el, az idei évben főleg a mindennapi életben használt fogalmazási műfajokkal ismerkedtek meg. Az előző évekhez hasonlóan ezeket stilisztikai gya korlatokkal tarkítottuk. A kilencedik osztály második félévének része a tanulók szintfelmérő tesztelése. Annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjetek el magyar nyelvből, a tan könyv további részében összefoglaljuk az alapiskola felső tagozatának nyelvtani ismereteit. A feladatok a magyar nyelvtan egyes részeinek gyakorlati felhasz nálására irányulnak. Ha a megoldásuk előtt szeretnétek feleleveníteni az elméleti tudnivalókat is, lapozzatok a tankönyv Visszapillantó című fejezetéhez, ahol meg találjátok a jól áttekinthető összefoglalókat. A komoly munka közben azonban reméljük, lazításképpen találtok szusszanás nyi időt a Kuncogókra, és sok nyelvi érdekességgel gazdagodtok majd a Kíván csiskodó soraiból is. A szórakoztató szövegértési feladatok megoldásával pedig rendszerezhetitek ismereteiteket. Az igényes munkához töretlen kitartást és szorgalmat, az új ismeretek meg szerzéséhez jókedvet és lendületet, alapiskolás tanulmányaitok befejezéséhez pedig sok sikert kívánunk Nektek. A szerzők

5

6 Év eleji ismétlés 5 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS SZÖVEGÉRTÉS A klasszicista bútorok A klasszicizmus antik kultúra iránti vonzalma nemcsak az építészetben, a szob rászatban és a festészetben éreztette hatását, hanem a kor bútorkultúrájában is mély nyomokat hagyott. A rokokó lágy, nőiesen ívelt vonalai fokozatosan átalakultak, és a bútorokon egyre gyakrabban köszöntek vissza az antik görög motívumok. A rokokó és a klasszicizmus közt nem tudunk éles határvonalat húzni. A stílusváltás egy folyamat, így egyes bútorokon egyaránt megtalálhatjuk a késői barokk és a klasszicista stílus je gyeit. Ezekben a bútorokban esetenként izgalmasan keve redik a régi és az új, azonban meglehetősen bizarr forma párosítások is előfordulnak. A plasztikus görbületek foko zatosan eltűntek, helyükre antik díszítőelemek kerültek, amelyek esetenként az antik minták másolatai voltak. A bútorok felépítésében feltűnt a szerkezeti tagoltság. A kor divatőrületéről mindent elárul, hogy nemcsak a lakóépületeken és a bútorokon jelentek meg antik díszíté sek, hanem a kor haj és ruhadivatját is görög stílusúnak titulálták. Az antik korból átvett motívumok közül a legdivato sabbak a füzérdíszek, a babér Szekreter ágak, az akantuszlevelek voltak, de egyes darabokra görög oszlopfőket és egész kis timpanonokat is faragtak. A formák egyszerűek és szabályosak, a színek vissza fogottak, halvány árnyalatúak. Egyes darabokon fehér lakkot használtak, amely aranydíszítéssel kombinálva igen dekoratív hatást keltett. Klasszicista stílusú szék

7 6 Év eleji ismétlés A legtöbb bútor mahagóni furnérozással készült, de a szegélyeknél és a beraká soknál előszeretettel alkalmaztak egyéb egzotikus fafajtákat is. A kor legfontosabb bútorai közé a szekreternek nevezett lehajtható asztallapú írószekrény, a komód és a hengeres íróasztal tartoz tak. Ezek rendszerint finom kialakítá sú, míves darabok. A klasszicista szé keket gyakran aranyozták, huzatként pedig színes mintájú, finom selyem szövetet vagy gobelint használtak. A bútorok díszítésére előszeretettel alkalmaztak festett porcelánt. Copf stílusú komód A francia klasszicizmus kialakulá sa és virágzása XVI. Lajos uralkodá sa idejére tehető, ezért előszeretettel nevezik Luise seize stílusnak. A klassziciz mus fő bútoralakításainak elvei a nagy francia forradalom után is megmaradtak. A klasszicista bútorművesség az 1799 től 1815 ig tartó időszakban, az empire (ejtsd: empír) térnyerésével teljesedett ki. Az empire Franciaországból indult, majd meghódította Európát, és még Oroszországban is követőkre talált. A stílus létre jötte I. Napóleonnak köszönhető, aki császársága idején alkotta meg a saját maga dicsőítésére, a római kor művészeti jegyei alapján. Az empire re az egyiptomi formajegyek is jellemzőek. A legtöbbet használt faanyagok közé a mahagóni és az ében tartoztak. Háttérbe szorult a fafaragások és a faberakások alkalmazása, he lyüket bronzból készült applikációk vették át, melyek diadaljelképeket, babér koszorút vagy fáklyát ábrázoltak. Az empire nemcsak a meglévő bútortípusokat olvasztotta be, hanem újakat is létrehozott. A legfontosabb újítások közé tartozott a finoman ívelt elegáns heverő és a billenő kerettel ellátott állótükör. Az angol klasszicista bútorok sokkal merevebb, hűvösebb hatást keltenek, mint a kortárs francia irányzat darabjai. Az első angol klasszicista bútordarabokat Robert Adam skót építész, lakberendező tervei alapján készítették. Magyarország területén a rokokó jóval továbbb ellenállt a klasszicizmus ter jedésének. A rokokót leváltó új stílus jócskán megkésve, II. József uralkodása idején hódította meg a főúri szalonokat. Alapja az angol klasszicizmus, amelyet a bécsi asztalosmesterek sajátos helyi jelleggel gazdagítottak, s ezt copf stílusnak nevezzük. (A Művészetek atlasza c. kiadványból) 1. Melyik irányzatot váltotta fel a klasszicizmus a művészetben? 2. Magyarázzátok meg, mi a szekreter!

8 Év eleji ismétlés 7 3. Döntsétek el, melyik állítás igaz, illetve hamis! a) A klasszicista bútorokon még jó ideig megtalálhatóak voltak a barokk stílus jegyei. igaz hamis b) A francia klasszicizmus bútordarabjai sokkal merevebbek, mint angol kor társaik. igaz hamis c) A bútorok díszítésére előszeretettel alkalmaztak lakkozott fehér porcelánt. igaz hamis d) A klasszicista bútordarabokat jellemzik az ókorból átvett növényi minták. igaz hamis 4. Kérdezzetek az olvasottak alapján úgy, hogy az alábbi mondatok legyenek a válaszok! a) Robert Adam skót építész és lakberendező munkái alapján. b) II. József uralkodása idején az angol klasszicizmus alapján terjedt el. c) Finom selyemszövettel és gobelinnel díszítették. d) Mivel virágkora XVI. Lajos uralkodása idejére esik, Luise seize stílusnak is nevezik. 5. Elemezzétek a szemelvény első mondatát szerkezeti szempontból a lehető legpontosabban! 6. Keressetek ugyanilyen mondatot a részlet első bekezdéséből, és készítsétek el a mondat ábráját is! 7. Írjátok ki a szövegből azt a mondatot, amely arra ad magyarázatot, miért keverednek a klasszicista bútorok jegyei közé barokk jellemzők! Milyen mondat ez mondattani szempontból? 8. Alakítsátok át az előző feladatban kikeresett mondatot magyarázó mon dattá! 9. Egészítsétek ki a szöveg 5. oldalon található utolsó mondatát a hiányzó utalószóval, majd elemezzétek a mondatot! 10. Miért nevezik a francia klasszicizmust Luise seize stílusnak? Válaszol jatok okhatározói mellékmondattal! 11. Keressetek a szemelvényben többszörösen összetett mondatot, majd ele mezzétek a tanult módon!

9 8 Év eleji ismétlés 12. Keressetek bizonyítékokat a szövegben arra, hogy a klasszicista stílusú bútorok egyszerűek, mégis ízlésesen díszítettek! 13. Magyarázzátok meg az alábbi szakszavakat az internet vagy az értelmező szótár segítségével! copf stílus, antik, plasztikus, gobelin, akantuszlevelek, timpanon, komód, dekoratív 14. Milyen stílusú bútorok tetszenek nektek? Milyen lenne a szobátok, ha saját elképzelésetek szerint rendezhetnétek be? 15. Melyik stílusirányzat követi a klasszicizmust az alábbiak közül? reneszánsz, realizmus, romantika, barokk, szimbolizmus, expresszionizmus, gótika, futurizmus

10 A magyar nyelv szókincse 9 A MAGYAR NYELV SZÓKINCSE A nyelv és a beszéd Az ember társas lény. Épp a társas együttélés következményeként fejlődhetett ki maga a beszéd is. Többek között a beszéd képessége az, amellyel az ember ki emelkedik az állatvilágból. Ezzel természeti lényből társadalmi lénnyé válik vagyis a nyelv segítségével kapcsolatot teremt egy másik emberrel, megosztja vele gondolatait, érzéseit, közöl, tájékoztat, véleményt mond stb. A beszéd a nyelvvel elválaszthatatlan egységet alkot. A nyelv a beszéd alapja eszközkészlet, melynek használata által jön létre a beszéd. A beszéd a nyelv gya korlati alkalmazása. NYELV Egységes jelrendszer, az egyén től (a beszélőtől) függetlenül létezik. BESZÉD A nyelvnek, mint jelrendszernek gyakorlati alkalmazása, szorosan függ az egyéntől (a beszélőtől). A kisgyermek elsőként az anyanyelvét sajátítja el, amely nem azonos a későbbi nyelvtanulással. Az idegennyelv tanulás tudatos, sokszor fáradságos tevékenység, míg az anyanyelv szinte észrevétlenül lopja be magát tudatunkba. Mégis bizonyított tény, hogy az, aki megtanult valamilyen idegen nyelvet, saját anyanyelvéhez is tuda tosabban viszonyul, könnyebben felismeri annak szabályszerűségeit, szépségét. NYELV a szájban lévő izmos, mozgékony szervünk hangokból álló jelrendszer, mely a gondolatok kifejezésének az eszköze Aki nem ismer idegen nyelvet, az anyanyelvét sem ismeri. (Goethe)

11 10 A magyar nyelv szókincse A magyar nyelv eredete A világon kb élő nyelv létezik azaz ennyiféle nyelvet beszélnek a ma élő népek. Ismerünk ún. holt nyelveket is ezek a nyelvek még léteznek ugyan, de már egy nép sem használja őket, egy sem vallja anyanyelvének, és nem fejlődik nyelvtani rendszerük (pl. a latin, a sumer, az akkád). A nyelvek eredetéről nincs egységes nézet még napjainkban sem. Vannak olyan nyelvészek, akik azt vallják, hogy a világ összes nyelve egyetlen ősnyelv ből alakult ki (monogenézis). A másik nézet képviselői azt próbálják bizonyíta ni, hogy egyszerre több ősnyelv jött létre a világ különböző pontjain (poligené zis). Az összes nyelvet hozzávetőleg 20 nagyobb nyelvcsaládba lehet osztani. A be szélők számát tekintve legnagyobb az indoeurópai nyelvcsalád, mely közel 150 nyelvből áll, és mintegy hárommilliárd ember beszéli. Az indoeurópai nyelv család több alcsoportra osztható. Az alábbi ábrán az európai nyelvek besorolását láthatjuk az indoeurópai nyelvek néhány alcsoportjába. AZ INDOEURÓPAI NYELVCSALÁD NYELVEI: olasz, spanyol, francia, portugál, román stb. ÚJLATIN NYELVEK szlovák, cseh, lengyel, orosz, ukrán, horvát, szerb stb. SZLÁV NYELVEK német, angol, holland, dán, svéd, norvég stb. GERMÁN NYELVEK magyar, finn, észt, zürjén, votják, cseremisz, mordvin, osztják stb. FINNUGOR NYELVEK A magyar nyelv az uráli nyelvcsaládba tartozik, azon belül pedig a finnugor alcsoportba. Az uráli nyelvcsaládba tartozó népek az őshazából való vándorlásaik során földrajzilag olyan messze kerültek egymástól, hogy ez nyelvüket is külön bözővé tette. Ez a különbözőség azonban azzal is magyarázható, hogy a velük

12 A magyar nyelv szókincse 11 kapcsolatba lépő más népek nyelve is hatással volt rájuk. Nyelvészek szerint mai szókészletünk kb szava finnugor eredetű. Eleinknek már az uráli őshazában is döntő fontosságú találkozása volt a török séggel, később, a kaukázusi őshazában (a Fekete tenger és a Kaszpi tenger közti terület) pedig a bolgár törökökkel. Török jövevényszavaink között olyan alapvető fogalmak nevei is szerepelnek, mint a búza, az árpa, a szőlő, a bor, az eke és a betű. Jelentős nyelvi hatások érték még nyelvünket a végleges hazában (a Kárpát medencében) a latin, a germán és a szláv nyelvek részéről. Ekkor vált vérünkké a közös európai műveltség úgy, hogy mellette megőriztük nyelvi önállóságunkat. A magyarok vándorlása az őshazából a Kárpát medencébe Ruházat a honfoglalás idején Az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvek közül egyik sem világnyelv. A nyelv családon belül legtöbben, mintegy 13 millióan vallják anyanyelvüknek a ma gyar nyelvet. Ezzel Európában a tizenkettedik helyen állunk. Nagyvonalakban szá molva kb. minden harmadik magyar anyanyelvű ember Magyarország határain kívül él (Szlovákia/Slovensko, Románia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Ausztria, USA, Kanada, Brazília, Ausztrália).

13 12 A magyar nyelv szókincse URÁLI NYELVEK FINNUGOR NYELVEK FINN PERMI NYELVEK UGOR NYELVEK FINN VOLGAI NYELVEK SZAMOJÉD NYELVEK BALTI FINN NYELVEK VOLGAI NYELVEK PERMI NYELVEK MARI (CSEREMISZ) OBI UGOR NYELVEK ÉSZAKI SZAMOJÉD NYELVEK DÉLI SZAMOJÉD NYELVEK FINN ÉSZT KARJALAI VEPSZE INKERI VÓT LÍV MORDVIN MERJA MUROMA UDMURT (VOTJÁK) KOMI (ZÜRJÉN) MAGYAR HANTI (OSZTJÁK) MANYSI (VOGUL) NYENYEC ENYEC NGANASZAN SZÖLKUP KAMASSZ MATOR KOJBÁL TAJGI KARAGASSZ LAPP (SZÁMI) Megjegyzés: A dőlt betűvel írott nyelvek kihaltak. Nyelv Beszélők száma magyar finn észt mordvin cseremisz (mari) votják (udmurt) zürjén (komi) karél szamojéd nyenyec (jurák) lapp osztyák (hanti) vogul (manysi) szölkup (osztyák szamojéd) vepsze nganaszan (tavgi, aram) néhány száz enyec néhány száz

14 A magyar nyelv szókincse 13 A szókészlet Nyelvünk, bár ősi nyelv, mégsem állandó napjainkban is fejlődésben, moz gásban van. Bár magyar nyelv csak egy van, mégis különféle változatait beszéljük. Ezeket a változatokat nyelvi rétegeknek nevezzük. A rétegek egymástól különböző kifeje zésmódjukban, szókészletükben különböznek. A különböző nyelvi rétegekhez tar tozó szavak összessége a szókészlet. Egy adott nyelv szavainak és kifejezéseinek összességét szókészletnek nevezzük. A teljes szókészlet alap és kiegészítő szókészletre osztható. A nyelv szókészlete az egyéntől (használótól) független. Az alapszókészletbe tartozó szavakat a következők jellemzik: az adott nyelvet beszélők közül min denki ismeri és használja, pl.: üveg, papír, polc, könyv; hosszú idő óta megvannak a nyelvben, pl.: férfi, asszony, ló, föld, ház; számos új szó képzéséhez szolgálnak alapul, pl.: szem (szemész, szemez, szemtelen, szemes, szemérmes), fej (fejes, fejel, fejetlen, fejedelem, fej vesztve). nyúl ravasz ajtó LÁMPA teve A kiegészítő szókészletbe tartozó szavak jellemzői: nem mindennapi használatúak, kevésbé gyakoriak, pl.: tőzsde, alabástrom, bankjegy, klinika, telekkönyv; viszonylag rövid ideje léteznek, pl.: golyóstoll, helikopter, porlasztó, tele fonközpont, dugattyú, sugárhajtás; kisebb nagyobb közösséghez (ún. nyelvközösséghez) tartoznak: pl. nyelvjárási szavak, bizonyos szak területeken belül használt szavak, hob biszavak, korosztályhoz köthető szavak (diáknyelv, ifjúsági nyelv). röntgen iszony lombik náthaláz SZAMURÁJ

15 14 A magyar nyelv szókincse A magyar nyelv teljes szókészlete számbeli, pontos meghatározása szinte lehe tetlen. Ha figyelembe vesszük az igeneveket, a melléknévből képzett határozó szókat (szép szépen, nagy nagyon), tájnyelvi szavainkat, a szakszavakat, régi (archaikus) szavainkat, az újkeletű szavakat, rétegnyelvi szavainkat ez a szám egymillió felett van (mintegy szó). A szókincs Az egyén szókincse a nyelv szókészletének csupán a töredéke. Az egyéni szó kincs kb ezer szó között mozog. Íróink, költőink ennél sokkal több szóval dolgoznak Arany János például 23 ezer szót használt műveiben, Petőfi Sándor 22 ezret, Jókai Mór 20 ezret, Juhász Gyula 12 ezret. Azoknak a szavaknak és kifejezéseknek az összességét, melyet az egyén (egy adott ember) ismer, ill. használ, szókincsnek nevezzük. A szókincs tehát függ az egyéntől, annak korától, műveltségétől, nyelvi készségétől, környeze tétől, foglalkozásától. Megkülönböztetünk aktív és passzív szókincset. Az aktív szókincs szavai közé azokat a szavakat soroljuk, amelyeket az egyén napi szinten, gyakran használ. A passzív szókincs szavai azok a szavak, melyeket ismerünk, megértünk ugyan, de nem használjuk őket. Az aktív és a passzív szó kincs közé nem lehet merev határvonalat húzni. Előfordulhat ugyanis, hogy a pasz szív szókincsből idővel bekerül valamelyik szó az aktív szókincsbe, illetve az aktív szókincsből átkerül a passzív szókincsbe.... nincs és nem lehet»teljes«szótár. A szótár csak kagyló, ezzel csak mere getünk a nyelv tengeréből. A nyelv azonban a tenger, a tenger. (Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek)

16 A magyar nyelv szókincse 15 A szókészlet eredete A magyar nyelv szavait eredetük szerint két nagy csoportra oszthatjuk. Ezek a következők: 1. ősi magyar szavak, 2. kölcsönszók (más népektől átvett szavak): jövevényszók, idegen szók. Ősi magyar szavaink közé soroljuk azokat a szavakat is, melyek nagyon régen, még az uráli, a finnugor és az ugor együttélés korából származnak. NÉHÁNY FINNUGOR EREDETŰ SZAVUNK Igék: él, hal, megy, kel, fél, fon, szül, ül, jön, nyom, von Testrészek: váll, mell, láb, kéz, fej, homlok, szem, száj, torok, szív Rokonságnevek: apa, atya, anya, fiú, lány, vő, meny, nő, rokon, árva A természet jelenségei: ég, menny, éj, hajnal, fény, villám, hold, év, nyár, tél ősz, jég, tó Növénynevek: fa, gyökér, ág, vessző, nyír, hárs, fűz, fenyő, szil, fagyal Állatnevek: fogoly, fajd, lúd, daru, holló, varjú, fecske, méh, hangya, nyű Melléknevek: nagy, hosszú, vékony, sovány, meleg, langyos, nyers, új, ifjú, agg, jó Számnevek: kettő, három, hat, húsz, harminc, száz, első, második Névmások: én, te, ő, mi, ti, ki?, mi?, ez, az A más népektől átvett szavak között különbséget kell tennünk. Nagyon sok olyan szavunk van ugyanis, melyek az említett korok utáni időszakban kerültek ugyan nyelvünkbe, de mivel ragozásuk megegyezik az ősi magyar szavakéval, már nem tekintjük őket idegennek a magyar nyelv részévé váltak, meghonosodtak. Ezeket a szavakat jövevényszavaknak nevezzük. BOLGÁR TÖRÖK JÖVEVÉNYSZAVAK A földművelés szavai: árpa, búza, boglya, dara, eke, sarló, szérű, tarló, őröl, alma, bor, dió, gyümölcs, körte, szőlő Az állattenyésztés szavai: bika, borjú, disznó, karám, kecske, ökör, tinó, tyúk, író, köpű, sajt, túró A vallási élet szavai: tor, gyász, gyón, boszorkány, táltos A ruházattal kapcsolatos szavak: satu, csat, ködmön, köpönyeg, bársony, gyöngy, gyűrű További szavak: bölcső, kancsó, karó, kapu, korsó, gyűszű, sátor, szék, ács, szűcs, szatócs, betű, ír

17 16 A magyar nyelv szókincse SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAK Ruházkodás: kabát, nadrág, gatya, palást, szoknya, kapca, posztó, sapka, pelenka Földművelés: barázda, kapál, repce, rozs, zab, kalász, szalma, bab, kapor, káposzta, paprika Állattenyésztés: pajta, jászol, patkó, bárány, birka, kacsa, gácsér, kakas, galamb Állatok nevei: medve, hörcsög, patkány, szarka, veréb, pók, giliszta, poloska, bolha, macska Halászat: csuka, kárász, pisztráng, rák, csónak, zsilip, gát, patak, mocsár Háztáj: udvar, pitvar, konyha, pince, ablak, kémény, asztal, pad, polc, dunyha, abrosz, kulcs Étkezés: galuska, pecsenye, kolbász, szalonna, uzsonna, vacsora, tészta, kalács Mesterségek szavai: kádár, mészáros, kalapács, szekerce, borotva, abroncs, donga, vödör Államigazgatás: király, vajda, ispán, paraszt, pénz, pecsét Vallás: kereszt, szent, pap, érsek, apát, apáca, karácsony Napok: szerda, csütörtök, péntek, szombat NÉMET JÖVEVÉNYSZAVAK Városi élet: céh, cégér, polgár, borbély, kalmár, málha Főúri, udvari élet: gróf, herceg, porkoláb, frigy, hódol, páncél, zsákmány, gerely Építkezés, lakberendezés: erkély, kastély, palánk, torony, kályha, matrac, láda, márvány Ruházkodás: gallér, gyolcs, pendely, boglár, gyémánt, párta, prém Gazdálkodás, paraszti élet: bak, csűr, kaptár, major, puttony, tönköly LATIN JÖVEVÉNYSZAVAK Társadalmi, egyházi élet: apostol, fráter, kanonok, kántál, paradicsom, prépost, an gyal, templom, sekrestye, ostya, kollégium, jezsuita, piarista, prímás Iskola: papiros, iskola, lecke, tinta, penna, tábla, ceruza, kréta, grammatika, kotta, diktál Állat és növénynevek: cet, cápa, fóka, krokodil, vipera, elefánt, fülemüle, skorpió, jácint, liliom, mályva, viola, rózsa, zsálya, citrom A más népektől átvett szavak másik csoportját az idegen szavak alkotják. Ezek még viszonylag rövid ideje részei nyelvünknek, még nem honosodtak meg, nem vették át annak szabályait, máig is idegennek érezzük őket. Idegenségüket gyakran még írásmódjukban is őrzik, bár vannak köztük olyanok is, melyeket fonetikusan, a magyar helyesírás szerint írunk. pl.: szamovár, szamuráj, esztétikus, Szöul, szerenád, professzor, dzsessz, lézer, kóla, menedzser, kemping, fájl, akvárium, röntgen, pingpong, futball.

18 A magyar nyelv szókincse Keressétek meg a következő idegen szavak magyar megfelelőit! adoptál, aukció, aposztróf, epidémia, epizód, freskó, főnix, frappáns, humusz, horizont, homogén, kabala, kapacitás, kollektív, kollekció, komisszió, lokális, literatúra, lokálpatrióta, liturgia, mandátum, matéria, mauzóleum, narrátor, naiv, navigál, nimbusz, purgatórium, pulpitus, sziluett, szieszta, szkizofrénia, szocio lógia, teória, univerzális, vandalizmus 2. Írjátok le a következő, a magyar nyelvben meghonosodott szláv jövevény szavak mellé a szavak szlovák nyelvű változatát! palást, szoknya, sapka, pelenka, barázda, kapál, repce, rozs, kalász, szalma, bab, kapor, káposzta, jászol, patkó, bárány, kacsa, gácsér, kakas, galamb, macska, medve, patkány, szarka, veréb, pók, giliszta, poloska, bolha, csuka, kárász, pisztráng, rák, csónak, patak, mocsár, udvar, konyha, pince, ablak, kémény, asz tal, polc, dunyha, abrosz, kulcs 3. Olvassátok el Kodolányi János: Julianus barát c. művének részletét! Három kisfiú ült a nyári verőfényben egy bokor alatt. Nézegették, hogy a domb lábján elhúzó úton hogy ballagnak az ökrösszekerek a Zengő hegyoldala felé, s hogy tűnnek el egy mély völgyben, csalitok, bozót között. A nap dél utánra hajlott, a hőség engedett, ezüstfehér bárányfelhők legelésztek az égen. A fűben hersegtek a kabócák, egy magas nyárfa csúcsán tengelic ült, mint vala mi kis fekete légy, de vékonyan csilingelő hangja idáig elhallatszott. Jobbról, a lapályos legelőn, a klastrom gulyája legelészett. Mondják, hogy a velág szélén véghetetlen tengörök vagynak beszélt nyá lazó szájjal a legnagyobb fiú, s álmosan pislogott gyulladt, vörös szemhéjával a napsütésben. Akkora feje volt ennek a fiúnak, mint egy kisebbfajta puffadt tömlő. S olyan lomhán ült, olyan mozdulatlanul, mint egy jóllakott gödény. A velág szélén nincs sömmi intette le egy kis zömök zsurmó fiú, s heve sen legyintett. Kis fekete szeme nevetősen villogott homlokába hulló sötétbarna haja alól. Tengörök vagynak, s a tengörökben sárkányok és röttentő kélgyók sürög nek. Én tudom. Apám mondá. Hát ű meg honnan tudhatnája? Vala tám ott? A nagyfejűben valami halvány indulat támadhatott, mert lustán a kis zömök felé fordult, s a nyál kifreccsent vastag ajkai közül, ahogy mondta: Az én apám a klastrumban segél a brátoknak, s tűlük tudhatja. A brátok megmondhatják, űk mindent tudnak. No, ha a brátok mondták, akkor igaz es hagyta rá megbékélve a kis zömök. De ha csak te mondod... Mér, nem szoktam én hazudni méltatlankodott Busa.

19 18 A magyar nyelv szókincse Elébb töröld meg a szád, orrod, te taknyos. Osztán nem is hazudni szoktál te, hanem tukma vagy. Te meg gyisznó vagy. Kutya vagy. Lomhán emelte nagy, piszkos kezét, sűrűn pislogott, s az orrát szívta, mint a mérges hörcsög. A kis zömök csak nevetett, s ügyes mozdulattal odábbfordult a fűben. Tudta, hogy ez a nagyfejű nehezen mozdul, akár a bivalyborjú, de ha dühbe gurul s odacsap, meglátszik a helye sokáig. A harmadik fiú cingár, sovány, gyenge emberke mintha oda sem hederí tett volna a veszekedőkre. Egy fűszálat rágicsált, zöldesbarna szeme az égbolto zatra meredt, térdén átvetett mezítelen lábát lóbálgatta, s halkan dúdolt magában valamit. Hát te mit szólasz hozzá, Györki? A cingár, mintha felrázták volna révültségéből, összerezzent. Igön nagy tengörök vagynak felelt élénken Györk. Ha megnövök, elmék oda, s megnézöm. Az élénk, fekete szemű kis zsurmó ezen hangosan hahotázott. Vaj ki tudna oda elmönnie? kiabálta. Nem járt még embörfia a velág végén. Nem löhet oda elmönni. Mer közbül vagynak a nagy kénkües tavak meg a langalló högyek. Ott lakoznak az ördöngök. Én csak kresztöt vetök majd, meg elmondom a Miatyánkot meg az Avét, osztán szétnyílnak a langalló högyek, legyappannak a tüzek, meghívülnek a kén küek. Osztán úgy megyök által rajtuk sértetlen magyarázta lelkesen Györk, s kigyúlt a szeme, kihevült vékony arca, hosszú ujjai szaporán gyűrték a fű szálat, mezítelen lába türelmetlenül beletúrt a fűbe, mint a nyugtalan csikóé. Majd igennyöst te nyámmogta lustán Busa. Nem ereszt apád tódította Vajka. Nem kérdöm én tűle, hanem egyször csak kapom magam, s elmék felelt elkomorodva Györk. Még ki se érsz az erdőbül, máris utánad ered, hazavisz, osztán megrak fitymálkodott Busa. Nem lel meg az erdőben. Hon vót, hon nem vót, vót egyszer egy embör kezdte Vajka, s a szavak ütemére lassan ide oda ringatta a derekát. Annak oly igön sok gyermöke vala, mint rétön a fűszál, de még eggyel több es. Ez nem bizonyos vágott közbe hevesen Györk. Hanem az bizonyos, hogy élt vala innen távul egy szép fejér ló. Annak a lónak vala egy fia. Igön igön szép, délcög, dörék fiú vala, úgy hívták, hogy Fejérlófia. Ezt honnét tudod? fordult felé kíváncsian Vajka. Nem hallád e, hogy Majs mesélé, a táttós, azki odafönn lakozik a Zengőn, a Réka patakja mellett? magyarázta Györk.

20 A magyar nyelv szókincse 19 Majs hazudik, s ördöngökvel szövetközik. Mindenki tudja, hogy Majsnak ördönge vagyon. Apám mondá bizonykodott Busa. Én valék Majs apánál, s nem látám, hogy ördönge vagyon. Kedég ördönge vagyon, mindönki tudja. Vajka nem tudott megülni békén. Izgatottságában felugrott, tenyerével az ülepét csapkodta, s kiabálva beszélt: Én is azt mondom, gyerökök, Majsnak ördönge vagyon. Nagyanyám mondá, csak ír egy kört a fődön, beleáll, osztán hívja az ördöngöt. Amikor kedég megjelönik, megmondja neki, mit tegyön, azt míveli. Meg fekete tíkja is vagyon tette hozzá álmosan Busa, mint aki nem tartja érdemesnek, hogy feleseljen. Ezt mondja mindönki folytatta Györk. De én valék nála, s nem látám. Az ördöngöt nem is löhet látani, csak ű láti kiabált egyre hevesebben Vajka, s kavicsokat rugdosott izgalmában. De igazhitű kresztyén nem megyen Majs apához, mert elkárhozik. És te nem es vagy igazhitű kresztyén. Nem es valál nála. Csak mondod. 4. Kodolányi János a 20. században élt író, aki főként történelmi tárgyú regé nyeivel vált ismertté. Feldolgozta az ókori mitológiát és a tatárjárás korát is. Mit gondoltok, miért választotta ezt az archaikus nyelvezetet a Julianus barát c. művének megírásához? 5. Keressétek meg a részlet elején a kövér betűkkel kiemelt szavak jelentését az értelmező szótár segítségével! 6. Ha figyelmesen elolvastátok a fenti részletet, akkor rájöttök arra is, hogy miben különbözik a szöveg dőlt betűkkel kiemelt része a többi résztől. Indokoljátok meg, hogy miért volt erre a megkülönböztetésre szüksége az írónak! 7. Emlékeztek még Fehérlófia ősi mondájára? Szerepelt benne Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró is, akik Fehérlófia mellé szegődtek, valamint Hétszűnyű Kapanyányimonyók is. Meséljétek el a történetet, vagy pedig olvassátok el újra! 8. Fordítsátok le a Kodolányi részletből vett következő kifejezéseket a mai magyar nyelvre, majd írjátok le őket a füzetetekbe! Én valék nála, s nem látám Kedég örödönge vagyon

21 20 A magyar nyelv szókincse Élt vala innen távul egy szép fejér ló Nem kérdöm én tűle, hanem egyször csak kapom magam, s elmék Az ördöngöt nem is löhet látani, csak ű láti A táttós, azki odafönn lakozik a Zengőn Majd igennyöst te Igön nagy tengörök vagynak 9. Fejtsétek meg a következő népies szavak jelentését! Mit eszik, aki csuszpájszt eszik? Mit érez, aki csuta? Hova megy, aki a tollasbálba megy? Milyen állat a gödölye? Hogy megy, aki rézsút megy? Min utazik, aki sajkán megy tovább? Mivel foglalkozik az óbester? Hogy eszik, aki éhomra eszik? Kíváncsiskodó Julianus barát egy magyar Domonkos rendi szerzetes volt, aki a tatárjárás után, 1235 ben negyedmagával indult útra, hogy megkeresse a keleti magyaro kat azokat, akik a honfoglalás előtti időben az óhazában maradtak, azaz nem indultak új hazát keresni. Julianus barát nehéz, fáradságos, kalandos útját siker koronázta: megtalálta az óhazában maradt magyar törzset, akikkel legna gyobb megdöbbenésére ugyanazt a magyar nyelvet beszélte. Julianus barát nem egész egy hónapot töltött Magna Hungariában, élvezte a vendégszerete tüket, beszélgetett velük, faggatta őket szokásaikról, mesélt nekik az újhazáról ban hazatérve IV. Béla királynak beszámolt útjáról ben ismét elin dult, hogy elhívja az ott maradottakat Magyarországra. Sajnos, ez az útja már sikertelen volt az ott élő testvéreket a tatárok akkorra elpusztították, szétszór ták. Julianus barát hazatérve elsőként hozott hírt a kegyetlen tatár hordákról és az egész Európát fenyegető támadásról mely 1241 ben be is következett.

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NYELVTÖRTÉNET - ÖSSZEFOGLALÁS

NYELVTÖRTÉNET - ÖSSZEFOGLALÁS NYELVTÖRTÉNET - ÖSSZEFOGLALÁS TÉMAKÖRÖK Alapfogalmak Nyelvrokonság Nyelvemlékek Nyelvtörténeti korszakok Nyelvújítás Szókészlettörténet - jövevényszavak ALAPFOGALMAK Nyelv = változó rendszer Változás okai:

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Tananyagok = Feladatsorok Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Hogyan készült? a. kérdőívek b. előkészítés, NAT c. tananyagvázlatok d. konzultációk e. tesztelés f. véglegesítés külön-külön

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár Fejléc Hely: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Idő: 2012. október 26. Osztály: 4. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: A főnév Tananyag: A személynevek Oktatási, képzési, nevelési feladatok:

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben