Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába"

Átírás

1 Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Universitas Pannoniae Facultas Georgicon Institutum Botanicae et Technologiae Biologicae Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába Introductio ad usum nomines et enuntiationes Latinarum disciplinae botanicae Botanikai latin nyelv a rendszertan, a nevezéktan és a magyar tudományos műnyelv sajátosságaival Lingua Latina botanicae cum proprietates systematicae, nomenclaturae et linguae artificiosae Hungaricae Szerző Auctor: Dr. Szabó István egyetemi tanár (professor) Bíráló Lector: Ruff János tanár (magister) Keszthely, 2010

2 A latin eredetű szavak, szakkifejezések, szólások és közmondások használata át- meg áthatja mindennapi életünket. Akár elkerülhetetlen, akár felesleges vagy hivalkodó az alkalmazásuk, a helytelen szóhasználat, a félreértés vagy a meg nem értés sok gondot okozhat. Ezért törekedni kell a megfelelő magyar kifejezések használatára, illetve az idegenszavak pontos ismeretére és helyénvaló alkalmazására. A tudomány gyors fejlődésével a nemzeti nyelvek nem tudnak maradéktalanul lépést tartani a szakkifejezések terén. Egyes nyelvek nemzetközivé váltak (pl. angol), vagy kialakították és megtartották nemzetek közötti egyenértékes és közvetítő szerepüket. Ebbe az utóbbi kategóriába tartozik a latin nyelv. A latin kifejezéseket a mai napig minden soknyelvű (poliglott) szakszótárban megtaláljuk alapvető hivatkozásként. A Georgikon alapítása idején az újítással, fejlesztéssel mérsékelten kellett bánni. A korabeli termelési viszonyok idehaza alig voltak fogadóképesek. Nagyváthynak, Pethének többek között azzal kellett szembenéznie, hogy például a gabonát kötényből kézzel vető ember három-négy öl szélességet fogott, tehát termelékenyebb volt, mint a lóvontatású vetőgépely, amely csak négy lábat. A nyelvismeret iránti igényt az oktatás célja befolyásolta. Az élcelődő feljegyzések szerint a georgikoni diákok feltehetően azért voltak gyengék a szántásban, mert gyenge volt a latin nyelvismeretük. Vagyis a gyakorlati ismeretek átadása kétségbevonhatatlanul összefonódott az anyanyelvű oktatás megteremtésével. Ma az a jellemző, hogy a latin nyelv tanítása a XX. század közepe óta fokozatosan hátérbe szorul, a tudományos és technológiai robbanást viszont a nemzeti nyelvek nehezen, az idegen elemek átvételével és beépítésével követik. Ugyanakkor vannak szép példái az idegen szavak és kifejezések magyarításának. Napjainkban az anyanyelvüket helyesen használó, és több idegen nyelvet beszélő hallgatók és munkavállalók előnyösebb szakmai és piaci lehetőségeket találhatnak a mérsékeltebb nyelvi képzettségűekkel szemben. A tudományos nevek sokat elárulnak a növények jellegzetességeiről, még ha a magyar nevek nem is követik híven azokat. A kifejezések egy része valóban latin szavakból származik, míg a másik része a latin mintájára képezett műszó, toldalék. A latin használata azon túl, hogy segíti a különböző anyanyelvűek közötti megértést, számos esetben a hivatalos közlés nyelve. Az eredeti szavak sajátos tartalommal telítődnek meg szakterületek szerint. Ez adja meg az orvosi, jogi, botanikai, stb. latin sajátosságait. A növényhatározás, az élettani, genetikai képzés, biotechnológiai alkalmazás egyik alapja a tévedhetetlen és biztos élettani, anatómiai ismeretek elsajátítása. A latin nyelv sajátosságainak és szabályainak rövid ismertetésével hallgatóink alapos szervezettani (anatómiai), rendszertani és nevezéktani felkészülését kívánjuk támogatni. A latin és magyar tudományos kifejezések, a növénynevek gyűjteményére és helyesírására vonatkozó legfontosabb műveket és érvényes szabályzatokat az irodalomjegyzék tartalmazza. Dr. Szabó István 2

3 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Tartalomjegyzék A latin nyelv története...4 Alapvető nyelvtani sajátosságok...4 Szavak elválasztása...4 Hangtan...4 Ragozás...6 Főnév...6 Melléknév...7 Számnév...8 Határozatlan számnevek...8 A növényi nevezéktan szabályai...8 Rendszertani egységek (taxonok) elnevezése...8 Kettős nevezéktan...9 Növénytársulástani (fitoszociológiai) nevezéktan...10 Drogok, hatóanyagok, készítmények nevezéktana...11 A magyar növénynevek helyesírása...11 Faj feletti taxonok...11 Vad- és termesztett fajok faj alatti taxonjai...12 Rövidítések, jelek...12 Dictionarium Szótár...14 Pars Latina Hungarica...14 Termini technici frequentes...14 Colores...26 Caeli regiones...28 Temporis anni...29 Notitae terrari...29 Szótár Dictionarium...32 Magyar latin rész...32 Gyakori szakkifejezések...32 Színek...43 Égtájak...46 Évszakok...46 Földrajzi fogalmak...46 Irodalomjegyzék...48 Függelék 49 3 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 7 Törölt: 7 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 9 Törölt: 9 Törölt: 10 Törölt: 10 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 26 Törölt: 26 Törölt: 26 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 29

4 A latin nyelv története Historia linguae latinae A latin az indoeurópai nyelvcsalád itáliai nyelvcsoportjába tartozik. Eredetileg az ókori Latium (innen származik az elnevezés) és Róma nyelve volt, majd a római birodalom uralkodó nyelvévé vált. A történelem hosszú szakaszára jellemző, jóllehet, a virágkorát Kr.e. 100 és Kr.u. 100 között élte. Később vulgarizálódott, számos leány-nyelv (újlatin nyelvek: olasz, spanyol, portugál, francia) és nyelvújítás vagy nyelvalkotás (rumén, eszperantó) alapja. Nagy hatással volt továbbá számos nyelv fejlődésére, amelyek szókincsének jelentős részét, nyelvtani mintázatának egy részét adta (angol, illetve német, orosz), vagy nemzeti kultúrák fejlődését évszázadokon keresztül befolyásolta (pl. magyar). A latint ma holt nyelvnek tartják. Valóban egyetlen országnak vagy nemzetnek sem hivatalos vagy használatos nyelve, de elemei beépültek a mindennapi szóhasználatba, sőt egyértelműen a tudományos nyelv alapját képezi (botanika, zoológia, jog-, orvos-, gyógyszerész-tudomány). A tudományos nevek elsősorban a latin és a görög nyelvből származnak, de gyakran más ősi, sőt új nyelvekből is levezethetők egyesek. A latinnak a biológiában két fő felhasználási területére hivatkozunk: 1/ a diagnózisok (érvényes leírások), 2/ nómenklatúra (rendszertani és anatómiai nevezéktan). Alapvető nyelvtani sajátosságok Regulae grammaticae fundamentales A latin flektáló nyelv, vagyis a szavak mondatbeli viszonyait általában tőalakváltozással fejezi ki. Ennek nyelvtani szerepe van, ugyanis kifejezi az illető névszó nemét, ragozási típushoz tartozását, számát, esetét. Megkülönbözteti a magyartól az elöljárószók használata, a nyelvtani nem, a melléknév egyeztetése a főnévvel. Szavak elválasztása Disjunctio verborum A szótag szerinti és az alkotó tagok szerinti szétválasztás egyaránt alkalmazható. Az összetett magánhangzókat és a több betűből álló mássalhangzókat (pl. oe, sch) nem szabad szétválasztani. Hangtan Principes phoeneticae A magyar nyelv latin betűkészletet, írásjeleket használ, de a magánhangzók és a mássalhangzók kiejtésében különbségek vannak. A magyar nyelvben rendszerint a szavak első szótagjára esik a hangsúly, más nyelvekben így a latinban csak a kéttagú szavak esetében van így, egyébként a hangsúly helye változó. Általában a szó végétől számított 4

5 második, harmadik szótagra, de ha az utolsó előtti hosszú, akkor arra esik a hangsúly. Egyes esetekben a hangsúlyt (balra dőlt ékezettel) és hosszúságot (jobbra dőlt ékezettel) a helyes kiejtés kedvéért jelölik a latin szövegben (pl. Chamaecỳparis - Chamǽdrys.) A latinban különös jelentősége van (pl. populus = nép, Pòpulus = nyár(fa), popúleus = nyárféle, pupulifòlius = nyárlevelű). Az alábbi hangtani szabályok az úgynevezett hagyományos kiejtésnek felelnek meg, amelytől a elsősorban a leány-nyelvek, de más latint használók is eltérnek, amennyiben az úgynevezett restituált kiejtést alkalmazzák. Ebben az esetben az egyes betűk mindig ugyanazt a hangot jelölik (pl. ciceraria kikeraria, csicseraria). Külföldi személynevekből képzett nemzetség- vagy fajneveknél használják a latinos vagy az illető nyelv szerinti kiejtést. Magánhangzók - Vocales hang ejtése példa a mint a magyar á, de rövid, ám lehet hosszú is Calamagrostis (Kalamagrósztisz) Arum (Árum) e hosszú: é, rövid: e repens (répensz), Mentha (Menta), Cedrus (Cédrusz) y i, eredetileg görög eredetű szavakban ü, de nem következetesen, illetve a helyesírás hangsúlyozására élőbeszédben alkalmazzák ritkán j Cystopteris (Cüsztópterisz) Polygonum (Polỳgonum, illetve Polǜgónum) Cattleya (Kattléja) ae, æ é aestivalis (észtivàlisz) oe, œ ë ö, ő külön o+e esetén Koeleria (Kölèria), Hippophaë (Hippòfae) poeticus (poëticus) (poètikusz) eu általában eu néha ev Euphorbia (Eufòrbia) Euonymus (Evonỳmusz) ou u (ritka) Simaroubaceae (Szimarubáceé) ue ü (nem latin eredetű nevek) Muehlenbeckia (Műlenbekkia) i ha magánhangzók között áll: j egyéb esetben általában: i, amit jelölhetnek is: ï pleiochasium (plejohàsium) Pleiospilos (Plejószpilosz) araneiformis (araneïfórmisz) Megjegyzés [v1]: Az átírt részeket zölddel emeltem ki Mássalhangzók - Consonantes hang ejtése példa s sz Sisymbrium (Sziszǜmbrium) c magas magánhangzók (e, i, ae, oe, y) előtt: c, minden más esetben: k baccifer (bakcifer), Cicuta (Cikúta) Parthenocissus (Partenocísszusz) Cryptocorine (Krüptokoríne) Nasturtium (Nasztúrcium) fastigiata (fasztigiáta) ti ha nem áll előtte s, t, x és utána magánhangzó következik: ci qu kv Equisetum (Ekviszètum), Quercus (Kverkusz) gu ha utána magánhangzó áll: gv segueriana (szegveriána) 5

6 su ha utána magánhangzó áll: sv suaveolens (szvavèolensz), suecica (szvècika) ch k k+h (erősen torokból képzett h) Chrysopogon (Krüzopógon) Eleocharis (Eleóharisz) ph ma már egyszerűen f Paphiopedilum (Pafiopèdilum) rh, rrh r+h, rr+h Rhododendron (Rhododèndron) Coralliorrhiza (Koralliorrhìza) z z Rhizobium (Rhizòbium) sc általában szk, néha szc Biscutella (Biszkutèlla) Scirpus (Szcìrpusz) sch sz+k Schoenus (Szkhönusz) s nem latin eredetű nevekben: s Sherardia (Seràrdia) cch hh Saccharum (Szahhárum) Ragozás Declinatio et coniugatio verborum A latin igeragozás a konjugáció (conjugatio), azaz a tőhöz ideiglenesen ragokat illesztünk. Latin igeragozás használatára a tudományos nyelvben ma már ritkán kerül sor. Hasonlóképpen a névmásragozás is igen beszűkült. A latin névszókat anyanyelvi környezetben használják szerte a világon. Legteljesebb latin nyelvhasználatra a definíciók (meghatározások) és a diagnózisok (orvosi nyelvben tünetek, betegségek, gyógyszerészetben receptek, biológiában fajok egyértelmű leírása) esetén törekednek. A biológiában már az angol is elfogadott a fajok, fajták diagnózisára. A latin névszóragozás a deklináció (declinatio), azaz a végződéseket nemnek, számnak és esetnek megfelelően hajlítgatjuk. Főnév Vocabulum (appellatio) A főnév szótári alakja tartalmazza rendszerint az egyes szám alanyesetű alakot, és annak egyes szám birtokos esetre jellemző végződését, valamint a főnév nemére utaló betűt (m., f., n.). Például: lapis, -idis m. (kő); faber, -bri m. (kézműves); hortus, -i m. (kert); soror, - oris f. (nővér); sona, -ae f. (zóna, övezet); inquisitio, -onis f. (kutatás, nyomozás), falsum, -i n. (tévedés, valótlanság), milium, -i n. (köles). nem neve és jelölése végződése ide tartoznak általában hím- masculinum m. -us, -er, stb. férfit jelentő főnevek, folyók, szelek, hónapok nevei nő- femininum f. -a, -or, stb. nőt jelentő főnevek, növények, szigetek, városok, országok nevei semleges- neutrum n. -um ragozhatatlan főnevek, főnévi igenevek A főnevek számai: egyes szám (Singularis, jelölése: Sing.) többes szám (Pluralis, jelölése: Plur.) 6

7 A főnevek esetei: alanyeset (Nominativus, jelölése: Nom.) tárgyeset (Accusativus, jelölése: Acc.) birtokos eset (Genitivus, jelölése: Gen.) részes eset (Dativus, jelölése: Dat.) elöljárós eset (Ablativus, jelölése: Abl.) Tekintettel arra, hogy a tudományos nevezéktanhoz a névszók szótári alakjai gyakorlatilag elegendőek, a bonyolult névszó- és igeragozást nem ismertetjük. Szükség lehet még az elöljárós esetre és néha a fentiek többes számú alakjaira (pl. társulások, gyógynövény készítmények és drogok nevei esetén: Salvio Festucetum rupicolae, Rhizoma Convallariae cum Radicis). Melléknév Adjectivum A melléknév ragozása nemben, számban és esetben megegyezik a hozzátartozó főnév ragozásával. A görög eredetű szavak a latin nyelvben megőrzik eredeti nemüket, amit az egyeztetésnél figyelembe kell venni (pl. Numisma Oeconomicum). A melléknevek csoportjai: 1) a szótári alak us végződésű: bonus (m.), bona (f.), bonum (n.) 2) a szótári alak er végződésű: pulcher, pulchra, pulchrum, 3) háromvégződésű melléknevek: acer, acris, acre, 4) kétvégződésű melléknevek: fortis (m. f.), forte (n.) 5) egyvégződésű melléknevek: felix, -icis (m., f., n.) A kétvégződésű mellékneveknél az első alak a hím- és nőnem, a második a semlegesnem. Az egyvégződésű mellékneveknél mindhárom nem alanyesete megegyezik, a kiírt végződés az egyes szám birtokos esete. A melléknév fokozása esetén a képzők az egyes szám birtokos eset ragja helyére kerülnek: 1) alapfok: megegyezik a szótári alakkal, 2) középfok képzője: hím- és nőnemben: -ior (pl. Primula elatior) semlegesnemben: -ius (pl. Arrhenatherum elatius) 3) felsőfok képzője: hímnemben: -issimus (pl. Lotus angustissimus) nőnemben: -issima (pl. Ailanthus altissima, Gymnadenia odoratissima) semlegesnemben: -issimum (pl. Linum usitatissimum) Feltűnhet, hogy a melléknév képzője egyes esetekben nem egyezik meg a főnév (a növény nemzetségnevének) végződésével. Ennek és hasonló eseteknek a magyarázata az, hogy mint az elején leszögeztük a növényeket jelentő nevek a nőnemű főnevek csoportjába tartoznak. Megjegyzés [v2]: Nem értem hogy írjam Törölt: Törölt: Törölt: (pl. Gymnadenia odoratissima) Megjegyzés [v3]: Nem értem hogy írjam Törölt: Törölt: Formázott: Sűrített: 0,3 pt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Sűrített: 0,3 pt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Sűrített: 0,3 pt Törölt: Sisymbrium Törölt: strictissimum 7

8 Számnév Nomen numerale tőszámnevek sorszámnevek 1 I unus, -a, -um 1. primus, -a, -um 2 II duo, duae, duo 2. secundus, -a, -um alter, a, -um 3 III tres, tria 3. tertius 4 IIII v. IV quattor 4. quartus 5 V quinque 5. quintus 6 VI sex 6. sextus 7 VII septem 7. septimus 8 VIII octo 8. octavus 9 VIIII v. IX novem 9. nonus 10 X decem 10. decimus 50 L quinquaginta 50. quinquagesimus 100 C centum 100. centessimus 1000 M mille millesimus Határozatlan számnevek ceteri, -ae, -a cuncti, -ae, -a multi, -ae, -a nonnulli, -ae, -a omnes, omnia pauci, -ae, -a reliqui, -ae, -a universi, -ae, -a a többi mind sok némelyek, meglehetősen sokan az összes kevés a hátralévő valamennyi A növényi nevezéktan szabályai Praescriptiones nomenclaturae botanicae Rendszertani egységek (taxonok) elnevezése Denominatio unitates systematicae A gazdasági növények rangfokozatainak használatát a Botanikai és a Kultúrnövény Kódex együttesen szabályozza (1980). A Kultúrnövény Kódex három rendszertani rangfokozat (egység) használatát szabályozza: nemzetség (genus), faj (species), fajta (cultivar). A fajta fajon belüli rendszertani egység. A fajták a természetes fajok fajon belüli egységeivel nem azonos értékűek, de azok bármelyikéből előállíthatók. Megjegyzés [v4]: Az Újabb szó bekerül? Törölt: Újabb Formázott: Behúzás: Első sor: 1,25 cm Törölt:! 8

9 Változékonyságuk alapján a fajoknak három csoportja van. A monomorf fajok egész elterjedési területükön viszonylag egységesek. A polimorf fajok többféle alakban élnek elterjedési területükön. A politipikus fajok több botanikai faj fajtáit, fajtacsoportjait, vagy nagyobb rendszertani egységeit tartalmazzák. jellemző, fő infraspecifikus fokozat típus species (sp.) = botanikai faj specioid (spd.) = kultúrfaj linneon jordanon monomorf forma (f.) = forma cultivar (cv.) = fajta conculta (conc.) = fajtacsoport polimorf varietas (var.) = változat conculta (conc.) provarietas (provar.) = kultúrváltozat (változatcsoport) politipikus subspecies (subsp.) = alfaj convarietas (convar.) = fajtakör (kultúrrassz) kollektív nem hibrid eredetű multihibrid kultúrfaj fajtákból összetett kultúrfaj kultúrfaj Törölt:, Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Kettős nevezéktan Nomenclatura binominalis A nevezéktan (nómenklatúra) szabályait kódex, az International Code of Botanical Nomenclature tartalmazza. A kettős nevezéktan (binominális nómenklatúra) értelmében a növényfajokat kettős névvel jelöljük meg, amelyben az első a nemzetség (genus) név, a második a faj (species) név. A kettős név a szerző/k (auctor/ok) nevével együtt érvényes, amely/ek általában rövidített formában szerepel/nek. A rövidítések magyarázata a határozókönyvekben és flóraművekben szerepelni szokott. A nemzetség neve egyes számú főnév, vagy főnévként használt melléknév, amely nem lehet azonos morfológiai kifejezésekkel (1912 után). Minden faj- és faj alatti nevet kis kezdőbetűvel kell írni. Kivétel, ha az epitheton (kísérő jelzői kiegészítés) természetes vagy mitikus hazai (nem latin) személyek nevéből, vagy korábbi genusznévből ered. Az eredeti írásmód megtartható, de a helyesírási- vagy sajtóhibákat javítani kell. Nem használhatók a typicus, genuinus, verus, originalis, novus fajnevek. Nem használatosak a diakritikus jelek, csak az ë (= trema, pl.: poëtieus) megengedett. A többi esetben: ä = ae, ö = oe, ü = ue, illetve é, è, ě esetén e vagy ae használandó. A kódex fő tételei: 1) A botanikai nómenklatúra független a zoológiai nómenklatúrától; növények és állatok ugyanazt a nevet viselhetik. 2) A taxonok neveinek alkalmazása a nómenklatúrai típusok szerint történik. 3) A taxonok elnevezése a közlés prioritásán alapul. 9

10 4) Minden taxonnak csak egy helyes neve lehet, a 3) értelmében a legrégebbi, amelyik a szabályoknak megfelel. 5) A növények tudományos nevei latinok, illetve mint latin nevek kezelendők. 6) A nómenklatúra szabályai visszaható érvényűek, ha nincs korlátozásuk kimondva. Növénytársulástani (fitoszociológiai) nevezéktan Nomenclatura sociologiae plantarum A növénytársulástani nevezéktani szabályokat a Nemzetközi Növényszociológiai Nevezéktani Törvénykönyv 3. kiadása tartalmazza, amelynek magyar kiadása 2003-ban jelent meg (Borhidi B. Thúry 2003). A növénytakaróban megjelenő formációk meghatározása fitoszociológiai (fitocönológiai) szempontok szerint történik, és azokat valamilyen rangú, absztrakt egységek (szüntaxonok syntaxon, Plur. syntaxa) hierarchikus rendszerébe illesztik. A rendfokozatok az alábbiak: kizárólagos (fő) szüntaxon fakultatív szüntaxon szüntaxon név és végződés szüntaxon név és végződés osztály classis, class; -etea alosztály subclassis; -enea sorozat, rend ordo, order; -etalia alsorozat subordo; -enalia csoport alliance, foederatio, Verband; -ion alcsoport suballiance, subfoederatio; -enion társulás associatio -etum szubasszociáció -etosum fáciesz -osum A növénytársulás vagy magasabb rangú szüntaxon nevét egy vagy két növényfaj vagy infraspecifikus taxon érvényes tudományos nevéből képezik úgy, hogy a nemzetségnév szótövéhez meghatározott rangot jelentő végződést illesztenek: Agrostetum albae Ujvárosi 1941 = fehértippanos mocsárrét Nymphaeion albae Oberd = tündérrózsahínár. Két, különböző nemzetséghez tartozó taxon nevéből képzett taxonnév esetén a rangfokozatot jelentő végződést a második nemzetségnév szótövéhez illesztik, az első nemzetségnév szótöve i vagy o végződést kap: Carici flavae-eriophoretum Soó 1944 = gyapjúsásos láprét, Alysso saxatilis-festucion pallentis Moravec in Holub et al = nyugat-középeurópai szilikát-sziklagyepek. Megengedhetők morfológiai vagy ökológiai tulajdonságokat kifejező melléknevek is, amint azt a példák bizonyítják. A szüntaxonok nevei a szerző és a közlés évének megjelölésével érvényesek. 10

11 Drogok, hatóanyagok, készítmények nevezéktana Nomenclatura partis, materiae et praeparatum plantarum medicinales A növényi eredetű gyógyszerek nyersanyagát drognak nevezik. A drogok egy része a gyógyszerkönyvekben szerepel, más részének alkalmazását szabványok és hatósági engedélyek szabályozzák. Növényi drog lehet a felhasznált faj legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, növényi nyersanyagból előállított termék, a nyersanyag átalakítása révén nyert anyag. Amennyiben a drog a növénynek valamelyik szerve vagy része, azt az elnevezésben fel kell tüntetni. Az elnevezésben szerepelhet a nemzetségnév vagy a fajnév: Althaeae radix, illetve Absinthii herba. Vannak olyan drognevek, amelyek nem követik a jelenlegi nómenklatúrát: Calcatrippae flos (szarkaláb virág), Cynosbati fructus (csipkebogyó). A gyógyszerkönyv szerint előbb szerepel a növény neve egyes szám birtokos esetben, és azt követi a felhasznált szerv vagy rész egyes számban: Calami rhizoma. Növényi nyersanyagból előállított termékek esetében fordítva, elöl áll a termék, utána a faj- (nemzetség-) név: Aetheroleum Juniperi. A magyar növénynevek helyesírása Recte scribendi scientia (orthographia) nominorum hungaricorum plantarum A magyar növénynevek helyesírásának szabályait az MTA Helyesírási Bizottságának 1985-ben megjelent kiadványa tartalmazza a fajnevekre, a nemzetségnevekre, a fajon belüli és nemzetség feletti rendszertani egységekre, a hibridekre és fajtákra, valamint a növénytársulásokra vonatkozóan (idézi Priszter 1998). A magyar fajnevek kisebb része egyszerű vagy összetett, faji jelző nélküli főnév. A fajnevek túlnyomó többségét nemzetségnévből faji jelzővel alkotott fajnevek teszik ki. Mindig egyes tőalakban állnak, többnyire kis kezdőbetűvel írandók; egyébként írásmódjuk szabályai változatosak. Formázott: Sűrített: 0,3 pt Faj feletti taxonok Unitates systematicae supraspecificarum A magyar nemzetségnevek mindig egyszavasak és mindig egyes számú egyszerű, vagy összetett főnevek, de lehetnek főnevesült melléknevek és melléknévi igenevek is. Megfelelnek a latin nemzetségneveknek, de azoktól eltérően általában kis kezdőbetűvel írják. A nemzetség feletti rendszertani egységek (család, rend, osztály, törzs) és ezek alegységei többnyire 1840 után kaptak nevet. Írásmódjuk változó, ezért célszerű a köznyelvi helyesírás szabályait alkalmazni. 1 1 Lásd: Függelék! 11

12 Vad- és termesztett fajok faj alatti taxonjai Unitates systematicae infraspecificarum plantarum spontanearum et cultarum Kevés faj alatti taxonnak (alfajnak, változatnak, illetve fajtakörnek, változatcsoportnak és fajtacsoportnak) van külön magyar neve. Esetükben a faji jelzős fajnevekhez hasonlóan kell eljárni. Hasonlóképpen kell kezelni a természetes és mesterséges nemzetséghibridek neveit is. A fajtanevek (a cultivarok nevei) általában fantázianevek, olykor számjegyekkel ellátva, vagy betűjelek és számjegyek kombinációi. A fajtanév mindig nagy kezdőbetűs, de a második, esetleg a harmadik tag csak akkor, ha személynév vagy földrajzi név. Fajtanév nem kezdődhet számjeggyel, és a számjegyek után nem kell pontot tenni. A fajtanevet írásmódjában idézőjellel kell szövegkörnyezetétől megkülönböztetni. Kétszavas tudományos név után a fajtanevet cv. (cultivar) jelölés előzi meg, de ekkor az idézőjelek elhagyandók. Rövidítések, jelek Abbreviationes, signi A nevezéktanban számos rövidítés és jel használatos, amelyek közül leggyakrabban a következőkkel találkozhatunk. rövidítés teljes alak magyar jelentés adv. adventivus jövevény (behurcolt) agg. aggregatum fajcsoport (species aggregata) ap. apud -nál, -nél (szerzőnél) auct. auctorum, auctores szerző/k szerint auct. europ. auctorum europaeorum európai szerzők szerint auct. hung. auctorum hungarorum magyar szerzők szerint auct. nonn. auctorum nonnullorum ismeretlen szerzők szerint cf. confer vesd össze comb. combinatio kombináció comb. nova combinatio nova új kombináció corr. correxit javított/a conc. conculta fajtacsoport convar. convarietas változatcsoport cv. cultivar fajta del. deligit besorolta (herbáriumba) dem dem népesség (összetételben pl. topodém) det. determinavit meghatározta em. emendavit értelmezésében excl. exclusive kivéve, kivételével excl. sp. exclusa specie a faj kivételével excl. var. excluse varietate a változat kivételével f. forma forma, alak fals. falsum hiba, tévedés fam. familia család 12

13 g., gx grex nyáj 2 hort. hortorum kerti, kertészeti ined. ineditum kiadatlan (közlés) incl. inclusive beleértve in in -ban, -ben, -nál, -nél jord. jordanon mikrospecies l. c. locus citatus idézett hely l. cl. locus classicus klasszikus előfordulási hely l. lusus eltérés linn. linneon makrospecies m., monstr. monstrositas rendellenes óriásnövés macrosp. macrospecies nagyfaj microsp. microspecies kisfaj n. nomen név n.a.l. nomen auctoris legitimum helyes szerzőnév nm., nom. nothomorpha keverékfaj nom. conf. nomen confusum zavaros, ellentmondásos faj nom. cons. nomen conservandum megőrzendő név nom. deval. nomen devalidatum érvénytelenített név nom. inval. nomen invalidatum érvénytelen név nom. nov. nomen novum új név nom. nud. nomen nudum csupasz név (leírás nélkül) nom. illeg. nomen illegitimum helytelen név nom. prov. nomen provisoricum ideiglenes név non al. non aliorum nem mások értelmezésében non, nec non, nec nem abban az értelmezésben nov. comb. nova combinatio új (faji) kombináció orig. originaliter, origine eredeti/leg p. pro -ként, mint p.p. pro parte részben p.g.pr. pro genere proprio külön génuszként p.sp.n.l. pro specie nomen legitimum fajként helyes neve pop. populáció népesség prol. proles származéksor (fajon belül) provar. provarietas kultúrváltozat p.sp. pro specie fajként (tárgyalva) p.var. pro varietate változatként (tárgyalva) put. putatum rágott, törpe növésű pt. parte, partim részben p.mai.p. pro maiore parte nagyobb részben p.min.p. pro minore parte kisebb részben resp. respective illetve rev. revidit felülbírálta, ellenőrizte sec. secundum követve, utána, szerint s. ampl. sensu amplo tágabb értelemben 2 grex (röv. gx, Plur. greges, non grexes) meghatározott származás alapján csoportosított egyedek. A szülők faj, vagy más grex, vagy alfaj rangúak, de utóbbi esetben az alfajt nómenklatúrailag fajként kell kezelni. Subspecies és infra-grex nem lehet szülő, de lehet infra-grex csoport szülője. Grex név alkalmas a keresztezésre és annak reciprokára. Törölt: g. Formázott: Betűtípus: 10 pt Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 0,32 cm Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 13

14 s.l. sensu lato tágabb értelemben sp. species faj spd. specioid kultúrfaj spp. species fajok ssp., subsp. subspecies alfaj s., ss. sensu értelemben s.str. sensu stricto szűkebb értelemben syn. synonymon társnév sect. sectio szekció stad. stadium állapot var. varietas változat v.sim. veri similie valószínűleg vix vix(dum) bajosan, alig (dőlt kereszt) keresztezés, hibrid Dictionarium Szótár Formázott: Betűtípus: 12 pt, Nem Kiemelt Törölt: x Formázott: Betűtípus: 12 pt Pars Latina Hungarica latin magyar rész Termini technici frequentes Gyakori szakkifejezések abietis, -etis f. acer, acris, acre acicularis aculeatus acuminatus acutifolius acutiformis acutilobus acutus adscendens (ascendens) adsurgens aduncus aestas, -atis f. aestivalis, -e aestivus aethiops ager, agri m. agrestis, -e alatus alpes alpestris,-e alpinus alterniflorus fenyőfa (deszka) éles, hegyes, metsző kihegyezett, tűalakú tüskés, fullánkos, szúró hegyes hegyeslevelű tűalakú hegyeskaréjú kihegyezett, tűlevelű felemelkedő felegyenesedő horgas, kampós nyár nyári nyári etióp (szántó)föld, mező szántóföldi, mezei szárnyas, szárnyalt havas havasi havasi váltakozó virágú Törölt: is 14

15 alternifolius váltakozó levelű altus magas, magasratörő amarellus kesernyés amarus keserű ambiguus kétfelé hajló, ingadozó amplexicaulis körülölelt szárú anceps,-cipitis kétfejű, kétcsúcsú angulatus szögletes angustiae,-arum f. szoros angustifolius keskenylevelű angustus szűk, szoros, keskeny annotinus múlt évi, tavalyi annulatus gyűrűs annuus egyéves, egy évig tartó apetalus sziromtalan aqua, -ae f. víz aquaticus vízi aquatilis, -e vízi araneosus pókhálószőrű arbor, -oris f. élőfa arborescens fásodó arboreus fából való, faarbuscula, -ae f. fácska arcuatus ívelt arena, -ae f. homok, homokpuszta arenarius homokos arenosus homokos, fövenyes aridus száraz, aszott aristatus szálkás articulatus tagolt, ízelt arundinaceus nádképű arvensis, -e szántóföldi, vetési arvum, -i n. szántóföld, vetés asper, -era, -erum érdes, durva assimilis, -e hasonló valamihez auster, -tri m. dél (D) australis,-e déli austriacus osztrák (valójában déli 3 ) austro-occidens délnyugat austro-oriens délkelet autumnalis, -e őszi autumnus, -i m. ősz baccatus (bacatus) bogyós baccifer, -era, -erum bogyót termő barbarus külföldi, idegen barbatus szakállas biennis kétéves bifidus kétfelé hasított Törölt: -i szél Törölt: tartománybeli 3 Sajátos germán-központú szemlélet. 15

16 biflorus bifolius borealis, -e boreas, -ae m. boreo-occidens boreo-oriens boreus bracteatus brevis, -e bulbifer, -era, -erum bulbosus caespes, -itis m. caespitosus calcareus campester, -stris, -stre campus, -i m. capitatus carinatus carnivorus carnosus carpaticus cartilagineus catenatus cavus centralis, -e cerefolius cereus cernuus chamaeochinensis ciliatus collinus collis, -is m. columnaris, -e comitatus, -us m. communis, -e comosus compressus concolor, -oris conjunctus, conjugatus contortus cordatus cordifolius coriaceus corniculatus cornutus coronarius corymbosus costatus costulatus kétvirágú kétlevelű északi észak északnyugat északkelet északi murvaleveles rövid hagymát termő hagymás gyep, pázsit gyepes sarkantyús síksági, mezei síkság, mező fejecskés gerinces, éles, ormos húsevő húsos kárpáti porcos megláncolt, bilincsbe vert üreges, odvas középső, központi viaszos levelű viaszos, viaszfejjel előre bukó álkínai pillás (szőrű) dombon lévő, dombi domb, halom oszlopos megye közönséges, általános sűrű (dús, tömött) hajú összenyomott egyforma színű páros, összekötött, egyesült csavart szívalakú szívlevelű bőrnemű szarvacskás szarvas koronás sátoros bordás rovátkás 16

17 crassus crenatus creticus crispus cristatus cultus cuspidatus cymosus dacicus dalmaticus deciduus decumbens decurrens decussatus demersus demissus dentatus denticulatus dexter, -ra, -rum diffusus digitatus dissectus distans, -ntis diutinus divaricatus domesticus dubius dulcis, -e dumetorus dumosus dumus, -i m. duriusculus durus echinatus effusus elatus elegans, -antis elongatus emersus erectus esculentus europaeus excelsus falcatus farinosus fasciculatus fastigiatus fauces, -ium f. femina, -ae f. -fer vastag csipkés krétai göndör, fordított taréjos termesztett hegyes bogas dáciai dalmát lombhullató heverő lefutó kereszben átellenes víz alá merült lelógó, leeresztett fogas, fogazott fogacskás jobb (oldali) kiterjedt, terjedelmes ujjas szabdalt különálló tartós terpedt házi eldöntetlen, kétes édes bozótos bozótos kúszócserje kissé merev kemény, merev tüskés elterjedt, szétszórt felemelkedett, kimagasló ízléses, elegáns nyúlánk vízből kiemelkedő egyenesenálló, felálló ehető európai kimagasló, emelkedett sarló alakú, kasza alakú lisztes nyalábos kiemelkedő, kimagasló szoros, szakadék nő, nőstény -viselő, -hozó Törölt: cretaceus... [1] 17

18 ferrugineus fertilis, -e fibrosus filiformis filix, -icis f. fimbriatus fissus fistulosus flaccidus flaccus flammeus flexilis, -e flexuosus floccus flococcus fluitans, -tis flumen, -inis n. flumineus fluvialis, -e fluviatilis, -e fluvius, -ii m. foliaceus folium, -ii n. fons, fontis m. fontanus -formis fragilis frondosus frons, -ndis f. fructus, -us m. frutescens frutex, -icis m. fruticosus fruticulus fulgens furiens fusiformis gemma, -ae f. geniculatus gentilis, -e germanicus giganteus glaber, -bra, -brum glabrescens glacialis glandulosus globosus glomeratus glutinosus -gonus rozsdasárga termékeny, termő rostos fonál alakú haraszt, páfrány rojtos hasadt üreges fonnyadt, hervadt fonnyadt, kónya lángoló, lángvörös hajlékony kanyargó, tekervényes pehely pamutos vízen úszó, hullámzó folyam folyami folyóvízi folyóvízi folyó leveles levél forrás forrásalakú törékeny lombos, lombkoronás lomb, lombozat termés, gyümölcs cserjésedő bokor, cserje bokros, cserjés, bozótos törpecserje fénylő, csillogó ádáz orsóalakú rügy bütykös, bogos, csomós rokon, hazafi német hatalmas, gigászi kopasz, sima kopaszodó jeges, fagyos mirigyes gömbölyű, kerekded gomolyos, csomós enyves -élű, -sarkú 18

19 gracilis, -e graecus gramineus graminifolius grandiflorus grandis, -e granulatus guttatus hamatus hamulosus hastatus hastifolius helvetius, helveticus herba, -ae f. herbaceus herbarius herbeus herbosus herniarius hybrida, -ae m.f. hiemalis, -e hiems, hiemis f. hirsutus hirtus hispidus hortensis, -e humifusus humilis, -e hungaricus idaeus illyricus imbricatus imperialis, -e impolitus impudicus incisus indivisus inermis, -e, -us inerruptus inferus, inferior inflatus inflexus infra innoxius inodorus integer, -gra, -grum integrifolius inter interior, internus intermedium karcsú, nyulánk, kecses görög, hellén füves, gyepes, fűfűlevelű nagyvirágú nagy szemcsés könnyező, csepegő kampós horgasszőrű dárdás lándzsalevelű helvéciai fű, zöld fűszál dudvás, lágyszárú fű-, növényfűszínű füves, fűben gazdag hermoszi (Lydia fő folyója) korcs téli tél borzasszőrű, durva rövidszőrű, sörtés merevszőrű kerti fekvő törpe, alacsony magyar Ida-hegyi illír, nyugat-balkáni fedelékesen álló császári, fenséges csiszolatlan, befejezetlen szemérmetlen bemetszett ép fegyvertelen, védtelen szaggatott, félbeszakított alsó felfújt hajlított, görbe alul ártalmatlan szagtalan ép, sértetlen ép (teljes, egész) levelű közé, között, közben belső középalak 19

20 involutus ischaemus italicus laciniatus lactatus lactescens lactiflora lactus lacus, -us m. lacustris, -e laevis, - e, laevigatus lanceolatus lanuginosus latens, -entis lateralis -laterus latifolius latus laxiflorus laxus leguminosus lepidus levis, -e (laevis) lignosus lingua, -ae f. litoralis, -e litus, -oris n. lobatus longifolius longus loricatus lucidus luna, -ae f. lunaris, -e maculatus magnus major mare, -is n. marginatus margo, -inis n. marinus maritimus marmoreus mas, maris m. maximus medius meridies, -ei f. meridionalis minimus minor begöngyölt vérzéscsillapító itáliai hegyes tejelő tejelő tejfehér virágú kövér, viruló tó tavi sima lándzsa alakú pelyhes, pihés láthatatlan oldalsó oldalú széleslevelű széles lazavirágzatú lankadt, laza hüvelyes csinos, takaros sima fás nyelv vízparti vízpart karéjos hosszúlevelű hosszú páncélos fénylő, világos hold holdalakú foltos nagy nagyobb tenger szegélyezett szegély, széle vminek tengeri tengeri, tenger melletti márványból való férfi, him legnagyobb középső, közepes dél (D) déli legkisebb kisebb Törölt:. 20

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Mohák Bryobionta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Mohák Bryobionta Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) Alaktani jellemzők: Telepe 10 mm-nél szélesebb, vastag,

Részletesebben

2. lecke. II. declinatio

2. lecke. II. declinatio 2. lecke II. declinatio A II. declinatióba tartoznak az -o tövű főnevek, melyek S. nom.-ban (egyes szám alanyesetben) -us, (-er, -ir) és -um végződésűek lehetnek. Az -us (-er, -ir) végződésűek néhány kivételtől

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Corylaceae mogyorófélék családja

Corylaceae mogyorófélék családja Corylaceae mogyorófélék családja Corylus mogyoró Carpinus gyertyán Ostrya - komlógyertyán Corylus mogyoró nemzetség szimpodiális hajtásrendszer nagy termetű cserjék vagy fák váltakozó (szórt) levélállás

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Határon túli kihelyezett tagozat - Zenta Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Tartalomjegyzék: I. Szár: 1. Lágyszártípusok

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Magnolidák, őslágyszárúak (Nymphaeales, Piperales, Magnoliales, Ceratophyllales), Eudicot 1 alapi és központi kládok (Ranunculales, Proteales) Fehér tündérrózsa

Részletesebben

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán Szőlő fajták Vörös borszőlő fajták Syrah Október elején érik. Fürtje hosszúkáshengeres, tömött, középnagy (130 gr). Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha. Középerős növekedésű, bőtermő. Talaj

Részletesebben

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág.

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág. KERT Könnyen gondozható kerti növények Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után gyors eredményt látnánk.

Részletesebben

A rendszertan alapjai

A rendszertan alapjai A rendszertan alapjai E l v á r á s o k a r e n d s z e r r e l s z e m b e n Közös szótár (a nevek egyértelműek és állandóak) Egyértelmű besorolás (egy adott faj csak egy rendszertani kategóriához tartozhat)

Részletesebben

Biológia I. Bevezetés

Biológia I. Bevezetés Biológia I. Bevezetés A biológia, mint tudomány βιοζ (=élet) + λογοζ (=szó, tudomány) Élőlényekkel foglalkozó természettudomány. Valamennyi valaha élt és ma élő élőlény vizsgálata. Tárgya: az élet keletkezése

Részletesebben

Miért van szükség rendszertanra?

Miért van szükség rendszertanra? Miért van szükség rendszertanra? Csak a zárvatermők: 250 000 faj! A sokaságban való eligazodást segíti. Osztályozás nélkül nincs megismerés. Az ismeret mindenki számára hozzáférhetővé válik. Papaver rhoeas:

Részletesebben

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket állatokat illetően. ( ehető, nem ehető) Platon (ca. 427-347

Részletesebben

Harasztok Pteridophyta

Harasztok Pteridophyta Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Harasztok Pteridophyta Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum) Alaktani jellemzők: Akár több méteres kúszó, a talajon heverő és legyökerező vegetatív hajtásokat

Részletesebben

Fordították: HORTOBÁGYI T. Cirill és JAKABNÉ CSIZMAZIA Eszter. A táblák ill. az eredeti leírások reprodukcióit MOLNÁR V.

Fordították: HORTOBÁGYI T. Cirill és JAKABNÉ CSIZMAZIA Eszter. A táblák ill. az eredeti leírások reprodukcióit MOLNÁR V. 123 Kitaibelia II. évf. pp.: 123 128. Debrecen 1997 WALDSTEIN Franz Adam - KITAIBEL Pál: A Colchicum arenarium W. et K. és a Viola ambigua W. et K. leírása a Descriptiones et icones plantarum rariorum

Részletesebben

A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE

A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE a répa vetőmag, a takarmánynövény vetőmag, a gabona vetőmag és a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i, az olajos- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

Részletesebben

Saxifragales, Rosales, Fabales

Saxifragales, Rosales, Fabales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Saxifragales, Rosales, Fabales Bablevelű varjúháj - Sedum telephium subsp. maximum Fehér varjúháj - Sedum album Borsos varjúháj - Sedum acre Évelő, kúszó hajtású

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Egyszikűek Gumós gyöktörzsű, 15-50 cm magas növény. Élénkzöld levelei tőállóak, hosszú nyelűek, lemezük 10-20 cmes, nyilas vállú, hullámos szélű, ritkán sötét

Részletesebben

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási divízió Átadás éve: 2013 Tusnád 1. 80 cm magas, lazán

Részletesebben

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM 2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgy teljes neve: LATIN NYELV I II. Képzés: egységes osztatlan képzés Munkarend: nappali Tantárgy rövidített neve: Latin I, Latin II Tantárgy angol neve:

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

Tritikále (Triticale = Triticosecale. Wittmack.)

Tritikále (Triticale = Triticosecale. Wittmack.) Secale cereale rozs szára a 2 m-t is elérheti levelei 12-22 cm hosszúak. Fülecskéje igen kicsi, a nyelvecske rövid, lemetszett. Kalásza 5-20 cm hosszú a kalászkák száma elérheti a 40-et. Egy-egy kalászpadkán

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre Emberfajták Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre való hajlam; Erő 20 Penge védelem Nordikus: világos színek, magas termek, karcsú, keskeny orr és ajak, viszonylag

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 16. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 3. ao: Kommelina-alkatúak - Commelinidae szélbeporzók a levelek szálasak, levélhüvelyük van r: Szittyóvirágúak

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A 6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Boglárkafélék családja - Ranunculaceae Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris: Mészkedvelı faj, mészkedvelı

Részletesebben

RENDSZERTAN. tanulmányozza a biológiai szervezetek változatosságát, vizsgálja a változatosság okait és következményeit,

RENDSZERTAN. tanulmányozza a biológiai szervezetek változatosságát, vizsgálja a változatosság okait és következményeit, Rendszertan Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében RENDSZERTAN tanulmányozza

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Latin nyelv I kódja: FOKVNYE008_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve:

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15.

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15. Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! 2013.07.15. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes Dendrológia 1. elıadás Dr. Bartha Dénes Dendrológia Az élı fával foglalkozó tudomány Kertészeti ~ Erdészeti ~ Dekoratív dendrológia (Díszfák és díszcserjék) Pomológia (Gyümölcstermı fák és cserjék) A fajok

Részletesebben

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj 15-150 cm, pelyhes szırő, erıs karógyökerő hosszú nyelő, tojásdad, ép június-október, sőrő, tömött füzérekben álló virágok kupakkal nyíló tok, növényenként 500

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Készítette: László Mónika A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Minden igaz ismeret a fajok ismeretével kezdıdik. Linne Iskolánk biológia szakkörében 2002- ben és 2003-

Részletesebben

Növényrendszertan. 1. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13.

Növényrendszertan. 1. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13. Növényrendszertan 1. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. február 13. Növényrendszertan (phytosystematica, fitotaxonómia) = A növények csoportosításának, leírásának és meghatározásának alaptudománya, a növénytan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I. KÖVETELMÉNYRENDSZER 2015 2016 LATIN NYELV I. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: LATIN NYELV I. típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 5. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. ao: Hamamelididae Varázsmogyoróalkatúak r: Hamamelidales Varázsmogyoróvirágúak cs: Hamamelidaceae Varázsmogyorófélék

Részletesebben

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Javaslat helyi jelentőségű védett természeti értékek védetté nyilvánításához Készítette: Petre Anna Gabriella K2/16-0266

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma kény) megtelepedését. Az élőhelyek cserjésedése, valamint inváziós fajok megjelenése a regenerálódási képességet nagyban csökkenti. Irodalom: Bodrogközy 1962b, Borhidi 1958a, 1996, 1997c, 2003, Borhidi

Részletesebben

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére regional development fund(erdf) Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére FEHÉRMÁLYVA (Althaea officinalis L.) 1. 7. 2012 http://bs.wikipedia.org/wiki/bijeli_sljez regional development

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Csörgőalma gyümölcsöskert

Csörgőalma gyümölcsöskert Csörgőalma gyümölcsöskert Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság régi fajtákat felkutató, megőrző és bemutató kertje Csörgőalma Almák Októberre beérő, de nem télálló alma. Két színváltozata ismert: sárgás-zöldes

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 11. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak fás- és lágyszárú növények hüvely termés G 1 r: Hüvelyesek - Fabales (Leguminosae) elsısorban fás növények cs:

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 13. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak

Részletesebben

Örökzöld növények. Törzses örökzöldek. Örökzöldek /földlabdás/ Latin név Magyar név Minőség Egységár

Örökzöld növények. Törzses örökzöldek. Örökzöldek /földlabdás/ Latin név Magyar név Minőség Egységár Törzses örökzöldek Chamaecyparis law. 'Barabits Lutea' Hamisciprus'Barabits Lutea' fl 8 000 Ft Chamaecyparis law. 'Barabits Lutea' Hamisciprus'Barabits Lutea' fl 9 000 Ft Chamaecyparis law. 'Potteni' törzses

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12.

L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12. L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12. A BIZOTTSÁG 872/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 9.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu KÜLÖNLEGES CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Anita Bíró kék Carina Conegliáno (Adriána) Csausruzsovüj (Klára) Dabuki Diamant Dunavszka lazúr Emperor

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

A szegedi salátaboglárka (Ficaria verna) populációinak vizsgálata morfológiai jellemzők alapján

A szegedi salátaboglárka (Ficaria verna) populációinak vizsgálata morfológiai jellemzők alapján A szegedi salátaboglárka (Ficaria verna) populációinak vizsgálata morfológiai jellemzők alapján Szegeden sok helyen nyílik ez a kedves virág tavaszonként. Megtalálhatjuk parkokban, csendes kisutcákban,

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 12. szám Időszaki kiadvány 2012. október Gombaismereti túra volt október 14-én A tartalomból: Október 14-i túra 1 Képek a túráról 2 Könnyező szálkásgomba 3 Téli fülőke

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján.

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. Fa elem Bagua szám 3. Család, egészség - Kelet Bagua szám 4. Gazdagság, siker Délkelet Energiamozgás:

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Lectio prima (I.) főnévképző

Lectio prima (I.) főnévképző Lectio prima (I.) A latin nyelv A latin nyelv a Római Birodalom (Kr. e. 753 Kr. u. 476) hivatalos és irodalmi nyelve volt.róma kezdetben kicsiny pásztor-település volt, melyet latin nyelvet beszélő parasztok

Részletesebben

Ágyásterv Mediterrán kert

Ágyásterv Mediterrán kert Ágyásterv Mediterrán kert Mediterrán kert Egy mediterrán kerttel déli han-gulatot varázsolhat otthonába. A növények túlnyomóan napos fekvést igényelnek. Egy kis, sok-szög alakú, természetes kövekből álló

Részletesebben

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön Petri Attila P. Holló Ildikó Nagy-László Zsolt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi mocsári jelleg, fás és fátlan élőhelyeken egyaránt megjelenhet.

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet A magyar kacsa tenyésztési programja 2004 Bevezetés Kacsafajtáink eredete, háziasítása és elterjedése Házikacsánk őse az északi féltekén általánosan elterjedt tőkés

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ BALATONI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. I. HELYZETELEMZÉS A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkon kívül 3 Tájvédelmi Körzet, 26

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL VAN ÚJ A FÖLD ALATT VÁLOGATÁS A. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL Katalógus 2010. április 16. 2011. március 31. Szkíta kor, 1. vitrin 1. Bögre Szürke színű gyorskorongolt, felhúzott fülű kónikus kis bögre. Ltsz.:

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága?

A vízparti növények. Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? A vízparti növények Melyik tónak lehet gazdagabb élővilága? Ennek vagy ennek? Jellemzően milyen növények lehetnek a vízparton? A NÁD: és a GYÉKÉNY: Mi jellemző a nádasra? hozzájárul a vizek öntisztulásához

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport A szőlő rendszertana Törzs: zárvatermők - Angiospermae Osztály: kétszikűek - Dicotyledonopsida Rend: bengevirágúak - Rhamnales Család: szőlőfélék - Vitaceae kacsokkal kapaszkodó liánnövények 10 nemzetség

Részletesebben