Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába"

Átírás

1 Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Universitas Pannoniae Facultas Georgicon Institutum Botanicae et Technologiae Biologicae Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába Introductio ad usum nomines et enuntiationes Latinarum disciplinae botanicae Botanikai latin nyelv a rendszertan, a nevezéktan és a magyar tudományos műnyelv sajátosságaival Lingua Latina botanicae cum proprietates systematicae, nomenclaturae et linguae artificiosae Hungaricae Szerző Auctor: Dr. Szabó István egyetemi tanár (professor) Bíráló Lector: Ruff János tanár (magister) Keszthely, 2010

2 A latin eredetű szavak, szakkifejezések, szólások és közmondások használata át- meg áthatja mindennapi életünket. Akár elkerülhetetlen, akár felesleges vagy hivalkodó az alkalmazásuk, a helytelen szóhasználat, a félreértés vagy a meg nem értés sok gondot okozhat. Ezért törekedni kell a megfelelő magyar kifejezések használatára, illetve az idegenszavak pontos ismeretére és helyénvaló alkalmazására. A tudomány gyors fejlődésével a nemzeti nyelvek nem tudnak maradéktalanul lépést tartani a szakkifejezések terén. Egyes nyelvek nemzetközivé váltak (pl. angol), vagy kialakították és megtartották nemzetek közötti egyenértékes és közvetítő szerepüket. Ebbe az utóbbi kategóriába tartozik a latin nyelv. A latin kifejezéseket a mai napig minden soknyelvű (poliglott) szakszótárban megtaláljuk alapvető hivatkozásként. A Georgikon alapítása idején az újítással, fejlesztéssel mérsékelten kellett bánni. A korabeli termelési viszonyok idehaza alig voltak fogadóképesek. Nagyváthynak, Pethének többek között azzal kellett szembenéznie, hogy például a gabonát kötényből kézzel vető ember három-négy öl szélességet fogott, tehát termelékenyebb volt, mint a lóvontatású vetőgépely, amely csak négy lábat. A nyelvismeret iránti igényt az oktatás célja befolyásolta. Az élcelődő feljegyzések szerint a georgikoni diákok feltehetően azért voltak gyengék a szántásban, mert gyenge volt a latin nyelvismeretük. Vagyis a gyakorlati ismeretek átadása kétségbevonhatatlanul összefonódott az anyanyelvű oktatás megteremtésével. Ma az a jellemző, hogy a latin nyelv tanítása a XX. század közepe óta fokozatosan hátérbe szorul, a tudományos és technológiai robbanást viszont a nemzeti nyelvek nehezen, az idegen elemek átvételével és beépítésével követik. Ugyanakkor vannak szép példái az idegen szavak és kifejezések magyarításának. Napjainkban az anyanyelvüket helyesen használó, és több idegen nyelvet beszélő hallgatók és munkavállalók előnyösebb szakmai és piaci lehetőségeket találhatnak a mérsékeltebb nyelvi képzettségűekkel szemben. A tudományos nevek sokat elárulnak a növények jellegzetességeiről, még ha a magyar nevek nem is követik híven azokat. A kifejezések egy része valóban latin szavakból származik, míg a másik része a latin mintájára képezett műszó, toldalék. A latin használata azon túl, hogy segíti a különböző anyanyelvűek közötti megértést, számos esetben a hivatalos közlés nyelve. Az eredeti szavak sajátos tartalommal telítődnek meg szakterületek szerint. Ez adja meg az orvosi, jogi, botanikai, stb. latin sajátosságait. A növényhatározás, az élettani, genetikai képzés, biotechnológiai alkalmazás egyik alapja a tévedhetetlen és biztos élettani, anatómiai ismeretek elsajátítása. A latin nyelv sajátosságainak és szabályainak rövid ismertetésével hallgatóink alapos szervezettani (anatómiai), rendszertani és nevezéktani felkészülését kívánjuk támogatni. A latin és magyar tudományos kifejezések, a növénynevek gyűjteményére és helyesírására vonatkozó legfontosabb műveket és érvényes szabályzatokat az irodalomjegyzék tartalmazza. Dr. Szabó István 2

3 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Tartalomjegyzék A latin nyelv története...4 Alapvető nyelvtani sajátosságok...4 Szavak elválasztása...4 Hangtan...4 Ragozás...6 Főnév...6 Melléknév...7 Számnév...8 Határozatlan számnevek...8 A növényi nevezéktan szabályai...8 Rendszertani egységek (taxonok) elnevezése...8 Kettős nevezéktan...9 Növénytársulástani (fitoszociológiai) nevezéktan...10 Drogok, hatóanyagok, készítmények nevezéktana...11 A magyar növénynevek helyesírása...11 Faj feletti taxonok...11 Vad- és termesztett fajok faj alatti taxonjai...12 Rövidítések, jelek...12 Dictionarium Szótár...14 Pars Latina Hungarica...14 Termini technici frequentes...14 Colores...26 Caeli regiones...28 Temporis anni...29 Notitae terrari...29 Szótár Dictionarium...32 Magyar latin rész...32 Gyakori szakkifejezések...32 Színek...43 Égtájak...46 Évszakok...46 Földrajzi fogalmak...46 Irodalomjegyzék...48 Függelék 49 3 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 4 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 6 Törölt: 7 Törölt: 7 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 8 Törölt: 9 Törölt: 9 Törölt: 10 Törölt: 10 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 12 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 14 Törölt: 26 Törölt: 26 Törölt: 26 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 29

4 A latin nyelv története Historia linguae latinae A latin az indoeurópai nyelvcsalád itáliai nyelvcsoportjába tartozik. Eredetileg az ókori Latium (innen származik az elnevezés) és Róma nyelve volt, majd a római birodalom uralkodó nyelvévé vált. A történelem hosszú szakaszára jellemző, jóllehet, a virágkorát Kr.e. 100 és Kr.u. 100 között élte. Később vulgarizálódott, számos leány-nyelv (újlatin nyelvek: olasz, spanyol, portugál, francia) és nyelvújítás vagy nyelvalkotás (rumén, eszperantó) alapja. Nagy hatással volt továbbá számos nyelv fejlődésére, amelyek szókincsének jelentős részét, nyelvtani mintázatának egy részét adta (angol, illetve német, orosz), vagy nemzeti kultúrák fejlődését évszázadokon keresztül befolyásolta (pl. magyar). A latint ma holt nyelvnek tartják. Valóban egyetlen országnak vagy nemzetnek sem hivatalos vagy használatos nyelve, de elemei beépültek a mindennapi szóhasználatba, sőt egyértelműen a tudományos nyelv alapját képezi (botanika, zoológia, jog-, orvos-, gyógyszerész-tudomány). A tudományos nevek elsősorban a latin és a görög nyelvből származnak, de gyakran más ősi, sőt új nyelvekből is levezethetők egyesek. A latinnak a biológiában két fő felhasználási területére hivatkozunk: 1/ a diagnózisok (érvényes leírások), 2/ nómenklatúra (rendszertani és anatómiai nevezéktan). Alapvető nyelvtani sajátosságok Regulae grammaticae fundamentales A latin flektáló nyelv, vagyis a szavak mondatbeli viszonyait általában tőalakváltozással fejezi ki. Ennek nyelvtani szerepe van, ugyanis kifejezi az illető névszó nemét, ragozási típushoz tartozását, számát, esetét. Megkülönbözteti a magyartól az elöljárószók használata, a nyelvtani nem, a melléknév egyeztetése a főnévvel. Szavak elválasztása Disjunctio verborum A szótag szerinti és az alkotó tagok szerinti szétválasztás egyaránt alkalmazható. Az összetett magánhangzókat és a több betűből álló mássalhangzókat (pl. oe, sch) nem szabad szétválasztani. Hangtan Principes phoeneticae A magyar nyelv latin betűkészletet, írásjeleket használ, de a magánhangzók és a mássalhangzók kiejtésében különbségek vannak. A magyar nyelvben rendszerint a szavak első szótagjára esik a hangsúly, más nyelvekben így a latinban csak a kéttagú szavak esetében van így, egyébként a hangsúly helye változó. Általában a szó végétől számított 4

5 második, harmadik szótagra, de ha az utolsó előtti hosszú, akkor arra esik a hangsúly. Egyes esetekben a hangsúlyt (balra dőlt ékezettel) és hosszúságot (jobbra dőlt ékezettel) a helyes kiejtés kedvéért jelölik a latin szövegben (pl. Chamaecỳparis - Chamǽdrys.) A latinban különös jelentősége van (pl. populus = nép, Pòpulus = nyár(fa), popúleus = nyárféle, pupulifòlius = nyárlevelű). Az alábbi hangtani szabályok az úgynevezett hagyományos kiejtésnek felelnek meg, amelytől a elsősorban a leány-nyelvek, de más latint használók is eltérnek, amennyiben az úgynevezett restituált kiejtést alkalmazzák. Ebben az esetben az egyes betűk mindig ugyanazt a hangot jelölik (pl. ciceraria kikeraria, csicseraria). Külföldi személynevekből képzett nemzetség- vagy fajneveknél használják a latinos vagy az illető nyelv szerinti kiejtést. Magánhangzók - Vocales hang ejtése példa a mint a magyar á, de rövid, ám lehet hosszú is Calamagrostis (Kalamagrósztisz) Arum (Árum) e hosszú: é, rövid: e repens (répensz), Mentha (Menta), Cedrus (Cédrusz) y i, eredetileg görög eredetű szavakban ü, de nem következetesen, illetve a helyesírás hangsúlyozására élőbeszédben alkalmazzák ritkán j Cystopteris (Cüsztópterisz) Polygonum (Polỳgonum, illetve Polǜgónum) Cattleya (Kattléja) ae, æ é aestivalis (észtivàlisz) oe, œ ë ö, ő külön o+e esetén Koeleria (Kölèria), Hippophaë (Hippòfae) poeticus (poëticus) (poètikusz) eu általában eu néha ev Euphorbia (Eufòrbia) Euonymus (Evonỳmusz) ou u (ritka) Simaroubaceae (Szimarubáceé) ue ü (nem latin eredetű nevek) Muehlenbeckia (Műlenbekkia) i ha magánhangzók között áll: j egyéb esetben általában: i, amit jelölhetnek is: ï pleiochasium (plejohàsium) Pleiospilos (Plejószpilosz) araneiformis (araneïfórmisz) Megjegyzés [v1]: Az átírt részeket zölddel emeltem ki Mássalhangzók - Consonantes hang ejtése példa s sz Sisymbrium (Sziszǜmbrium) c magas magánhangzók (e, i, ae, oe, y) előtt: c, minden más esetben: k baccifer (bakcifer), Cicuta (Cikúta) Parthenocissus (Partenocísszusz) Cryptocorine (Krüptokoríne) Nasturtium (Nasztúrcium) fastigiata (fasztigiáta) ti ha nem áll előtte s, t, x és utána magánhangzó következik: ci qu kv Equisetum (Ekviszètum), Quercus (Kverkusz) gu ha utána magánhangzó áll: gv segueriana (szegveriána) 5

6 su ha utána magánhangzó áll: sv suaveolens (szvavèolensz), suecica (szvècika) ch k k+h (erősen torokból képzett h) Chrysopogon (Krüzopógon) Eleocharis (Eleóharisz) ph ma már egyszerűen f Paphiopedilum (Pafiopèdilum) rh, rrh r+h, rr+h Rhododendron (Rhododèndron) Coralliorrhiza (Koralliorrhìza) z z Rhizobium (Rhizòbium) sc általában szk, néha szc Biscutella (Biszkutèlla) Scirpus (Szcìrpusz) sch sz+k Schoenus (Szkhönusz) s nem latin eredetű nevekben: s Sherardia (Seràrdia) cch hh Saccharum (Szahhárum) Ragozás Declinatio et coniugatio verborum A latin igeragozás a konjugáció (conjugatio), azaz a tőhöz ideiglenesen ragokat illesztünk. Latin igeragozás használatára a tudományos nyelvben ma már ritkán kerül sor. Hasonlóképpen a névmásragozás is igen beszűkült. A latin névszókat anyanyelvi környezetben használják szerte a világon. Legteljesebb latin nyelvhasználatra a definíciók (meghatározások) és a diagnózisok (orvosi nyelvben tünetek, betegségek, gyógyszerészetben receptek, biológiában fajok egyértelmű leírása) esetén törekednek. A biológiában már az angol is elfogadott a fajok, fajták diagnózisára. A latin névszóragozás a deklináció (declinatio), azaz a végződéseket nemnek, számnak és esetnek megfelelően hajlítgatjuk. Főnév Vocabulum (appellatio) A főnév szótári alakja tartalmazza rendszerint az egyes szám alanyesetű alakot, és annak egyes szám birtokos esetre jellemző végződését, valamint a főnév nemére utaló betűt (m., f., n.). Például: lapis, -idis m. (kő); faber, -bri m. (kézműves); hortus, -i m. (kert); soror, - oris f. (nővér); sona, -ae f. (zóna, övezet); inquisitio, -onis f. (kutatás, nyomozás), falsum, -i n. (tévedés, valótlanság), milium, -i n. (köles). nem neve és jelölése végződése ide tartoznak általában hím- masculinum m. -us, -er, stb. férfit jelentő főnevek, folyók, szelek, hónapok nevei nő- femininum f. -a, -or, stb. nőt jelentő főnevek, növények, szigetek, városok, országok nevei semleges- neutrum n. -um ragozhatatlan főnevek, főnévi igenevek A főnevek számai: egyes szám (Singularis, jelölése: Sing.) többes szám (Pluralis, jelölése: Plur.) 6

7 A főnevek esetei: alanyeset (Nominativus, jelölése: Nom.) tárgyeset (Accusativus, jelölése: Acc.) birtokos eset (Genitivus, jelölése: Gen.) részes eset (Dativus, jelölése: Dat.) elöljárós eset (Ablativus, jelölése: Abl.) Tekintettel arra, hogy a tudományos nevezéktanhoz a névszók szótári alakjai gyakorlatilag elegendőek, a bonyolult névszó- és igeragozást nem ismertetjük. Szükség lehet még az elöljárós esetre és néha a fentiek többes számú alakjaira (pl. társulások, gyógynövény készítmények és drogok nevei esetén: Salvio Festucetum rupicolae, Rhizoma Convallariae cum Radicis). Melléknév Adjectivum A melléknév ragozása nemben, számban és esetben megegyezik a hozzátartozó főnév ragozásával. A görög eredetű szavak a latin nyelvben megőrzik eredeti nemüket, amit az egyeztetésnél figyelembe kell venni (pl. Numisma Oeconomicum). A melléknevek csoportjai: 1) a szótári alak us végződésű: bonus (m.), bona (f.), bonum (n.) 2) a szótári alak er végződésű: pulcher, pulchra, pulchrum, 3) háromvégződésű melléknevek: acer, acris, acre, 4) kétvégződésű melléknevek: fortis (m. f.), forte (n.) 5) egyvégződésű melléknevek: felix, -icis (m., f., n.) A kétvégződésű mellékneveknél az első alak a hím- és nőnem, a második a semlegesnem. Az egyvégződésű mellékneveknél mindhárom nem alanyesete megegyezik, a kiírt végződés az egyes szám birtokos esete. A melléknév fokozása esetén a képzők az egyes szám birtokos eset ragja helyére kerülnek: 1) alapfok: megegyezik a szótári alakkal, 2) középfok képzője: hím- és nőnemben: -ior (pl. Primula elatior) semlegesnemben: -ius (pl. Arrhenatherum elatius) 3) felsőfok képzője: hímnemben: -issimus (pl. Lotus angustissimus) nőnemben: -issima (pl. Ailanthus altissima, Gymnadenia odoratissima) semlegesnemben: -issimum (pl. Linum usitatissimum) Feltűnhet, hogy a melléknév képzője egyes esetekben nem egyezik meg a főnév (a növény nemzetségnevének) végződésével. Ennek és hasonló eseteknek a magyarázata az, hogy mint az elején leszögeztük a növényeket jelentő nevek a nőnemű főnevek csoportjába tartoznak. Megjegyzés [v2]: Nem értem hogy írjam Törölt: Törölt: Törölt: (pl. Gymnadenia odoratissima) Megjegyzés [v3]: Nem értem hogy írjam Törölt: Törölt: Formázott: Sűrített: 0,3 pt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Sűrített: 0,3 pt Formázott: Sűrített: 0,3 pt, Nem Kiemelt Formázott: Sűrített: 0,3 pt Törölt: Sisymbrium Törölt: strictissimum 7

8 Számnév Nomen numerale tőszámnevek sorszámnevek 1 I unus, -a, -um 1. primus, -a, -um 2 II duo, duae, duo 2. secundus, -a, -um alter, a, -um 3 III tres, tria 3. tertius 4 IIII v. IV quattor 4. quartus 5 V quinque 5. quintus 6 VI sex 6. sextus 7 VII septem 7. septimus 8 VIII octo 8. octavus 9 VIIII v. IX novem 9. nonus 10 X decem 10. decimus 50 L quinquaginta 50. quinquagesimus 100 C centum 100. centessimus 1000 M mille millesimus Határozatlan számnevek ceteri, -ae, -a cuncti, -ae, -a multi, -ae, -a nonnulli, -ae, -a omnes, omnia pauci, -ae, -a reliqui, -ae, -a universi, -ae, -a a többi mind sok némelyek, meglehetősen sokan az összes kevés a hátralévő valamennyi A növényi nevezéktan szabályai Praescriptiones nomenclaturae botanicae Rendszertani egységek (taxonok) elnevezése Denominatio unitates systematicae A gazdasági növények rangfokozatainak használatát a Botanikai és a Kultúrnövény Kódex együttesen szabályozza (1980). A Kultúrnövény Kódex három rendszertani rangfokozat (egység) használatát szabályozza: nemzetség (genus), faj (species), fajta (cultivar). A fajta fajon belüli rendszertani egység. A fajták a természetes fajok fajon belüli egységeivel nem azonos értékűek, de azok bármelyikéből előállíthatók. Megjegyzés [v4]: Az Újabb szó bekerül? Törölt: Újabb Formázott: Behúzás: Első sor: 1,25 cm Törölt:! 8

9 Változékonyságuk alapján a fajoknak három csoportja van. A monomorf fajok egész elterjedési területükön viszonylag egységesek. A polimorf fajok többféle alakban élnek elterjedési területükön. A politipikus fajok több botanikai faj fajtáit, fajtacsoportjait, vagy nagyobb rendszertani egységeit tartalmazzák. jellemző, fő infraspecifikus fokozat típus species (sp.) = botanikai faj specioid (spd.) = kultúrfaj linneon jordanon monomorf forma (f.) = forma cultivar (cv.) = fajta conculta (conc.) = fajtacsoport polimorf varietas (var.) = változat conculta (conc.) provarietas (provar.) = kultúrváltozat (változatcsoport) politipikus subspecies (subsp.) = alfaj convarietas (convar.) = fajtakör (kultúrrassz) kollektív nem hibrid eredetű multihibrid kultúrfaj fajtákból összetett kultúrfaj kultúrfaj Törölt:, Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Kettős nevezéktan Nomenclatura binominalis A nevezéktan (nómenklatúra) szabályait kódex, az International Code of Botanical Nomenclature tartalmazza. A kettős nevezéktan (binominális nómenklatúra) értelmében a növényfajokat kettős névvel jelöljük meg, amelyben az első a nemzetség (genus) név, a második a faj (species) név. A kettős név a szerző/k (auctor/ok) nevével együtt érvényes, amely/ek általában rövidített formában szerepel/nek. A rövidítések magyarázata a határozókönyvekben és flóraművekben szerepelni szokott. A nemzetség neve egyes számú főnév, vagy főnévként használt melléknév, amely nem lehet azonos morfológiai kifejezésekkel (1912 után). Minden faj- és faj alatti nevet kis kezdőbetűvel kell írni. Kivétel, ha az epitheton (kísérő jelzői kiegészítés) természetes vagy mitikus hazai (nem latin) személyek nevéből, vagy korábbi genusznévből ered. Az eredeti írásmód megtartható, de a helyesírási- vagy sajtóhibákat javítani kell. Nem használhatók a typicus, genuinus, verus, originalis, novus fajnevek. Nem használatosak a diakritikus jelek, csak az ë (= trema, pl.: poëtieus) megengedett. A többi esetben: ä = ae, ö = oe, ü = ue, illetve é, è, ě esetén e vagy ae használandó. A kódex fő tételei: 1) A botanikai nómenklatúra független a zoológiai nómenklatúrától; növények és állatok ugyanazt a nevet viselhetik. 2) A taxonok neveinek alkalmazása a nómenklatúrai típusok szerint történik. 3) A taxonok elnevezése a közlés prioritásán alapul. 9

10 4) Minden taxonnak csak egy helyes neve lehet, a 3) értelmében a legrégebbi, amelyik a szabályoknak megfelel. 5) A növények tudományos nevei latinok, illetve mint latin nevek kezelendők. 6) A nómenklatúra szabályai visszaható érvényűek, ha nincs korlátozásuk kimondva. Növénytársulástani (fitoszociológiai) nevezéktan Nomenclatura sociologiae plantarum A növénytársulástani nevezéktani szabályokat a Nemzetközi Növényszociológiai Nevezéktani Törvénykönyv 3. kiadása tartalmazza, amelynek magyar kiadása 2003-ban jelent meg (Borhidi B. Thúry 2003). A növénytakaróban megjelenő formációk meghatározása fitoszociológiai (fitocönológiai) szempontok szerint történik, és azokat valamilyen rangú, absztrakt egységek (szüntaxonok syntaxon, Plur. syntaxa) hierarchikus rendszerébe illesztik. A rendfokozatok az alábbiak: kizárólagos (fő) szüntaxon fakultatív szüntaxon szüntaxon név és végződés szüntaxon név és végződés osztály classis, class; -etea alosztály subclassis; -enea sorozat, rend ordo, order; -etalia alsorozat subordo; -enalia csoport alliance, foederatio, Verband; -ion alcsoport suballiance, subfoederatio; -enion társulás associatio -etum szubasszociáció -etosum fáciesz -osum A növénytársulás vagy magasabb rangú szüntaxon nevét egy vagy két növényfaj vagy infraspecifikus taxon érvényes tudományos nevéből képezik úgy, hogy a nemzetségnév szótövéhez meghatározott rangot jelentő végződést illesztenek: Agrostetum albae Ujvárosi 1941 = fehértippanos mocsárrét Nymphaeion albae Oberd = tündérrózsahínár. Két, különböző nemzetséghez tartozó taxon nevéből képzett taxonnév esetén a rangfokozatot jelentő végződést a második nemzetségnév szótövéhez illesztik, az első nemzetségnév szótöve i vagy o végződést kap: Carici flavae-eriophoretum Soó 1944 = gyapjúsásos láprét, Alysso saxatilis-festucion pallentis Moravec in Holub et al = nyugat-középeurópai szilikát-sziklagyepek. Megengedhetők morfológiai vagy ökológiai tulajdonságokat kifejező melléknevek is, amint azt a példák bizonyítják. A szüntaxonok nevei a szerző és a közlés évének megjelölésével érvényesek. 10

11 Drogok, hatóanyagok, készítmények nevezéktana Nomenclatura partis, materiae et praeparatum plantarum medicinales A növényi eredetű gyógyszerek nyersanyagát drognak nevezik. A drogok egy része a gyógyszerkönyvekben szerepel, más részének alkalmazását szabványok és hatósági engedélyek szabályozzák. Növényi drog lehet a felhasznált faj legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, növényi nyersanyagból előállított termék, a nyersanyag átalakítása révén nyert anyag. Amennyiben a drog a növénynek valamelyik szerve vagy része, azt az elnevezésben fel kell tüntetni. Az elnevezésben szerepelhet a nemzetségnév vagy a fajnév: Althaeae radix, illetve Absinthii herba. Vannak olyan drognevek, amelyek nem követik a jelenlegi nómenklatúrát: Calcatrippae flos (szarkaláb virág), Cynosbati fructus (csipkebogyó). A gyógyszerkönyv szerint előbb szerepel a növény neve egyes szám birtokos esetben, és azt követi a felhasznált szerv vagy rész egyes számban: Calami rhizoma. Növényi nyersanyagból előállított termékek esetében fordítva, elöl áll a termék, utána a faj- (nemzetség-) név: Aetheroleum Juniperi. A magyar növénynevek helyesírása Recte scribendi scientia (orthographia) nominorum hungaricorum plantarum A magyar növénynevek helyesírásának szabályait az MTA Helyesírási Bizottságának 1985-ben megjelent kiadványa tartalmazza a fajnevekre, a nemzetségnevekre, a fajon belüli és nemzetség feletti rendszertani egységekre, a hibridekre és fajtákra, valamint a növénytársulásokra vonatkozóan (idézi Priszter 1998). A magyar fajnevek kisebb része egyszerű vagy összetett, faji jelző nélküli főnév. A fajnevek túlnyomó többségét nemzetségnévből faji jelzővel alkotott fajnevek teszik ki. Mindig egyes tőalakban állnak, többnyire kis kezdőbetűvel írandók; egyébként írásmódjuk szabályai változatosak. Formázott: Sűrített: 0,3 pt Faj feletti taxonok Unitates systematicae supraspecificarum A magyar nemzetségnevek mindig egyszavasak és mindig egyes számú egyszerű, vagy összetett főnevek, de lehetnek főnevesült melléknevek és melléknévi igenevek is. Megfelelnek a latin nemzetségneveknek, de azoktól eltérően általában kis kezdőbetűvel írják. A nemzetség feletti rendszertani egységek (család, rend, osztály, törzs) és ezek alegységei többnyire 1840 után kaptak nevet. Írásmódjuk változó, ezért célszerű a köznyelvi helyesírás szabályait alkalmazni. 1 1 Lásd: Függelék! 11

12 Vad- és termesztett fajok faj alatti taxonjai Unitates systematicae infraspecificarum plantarum spontanearum et cultarum Kevés faj alatti taxonnak (alfajnak, változatnak, illetve fajtakörnek, változatcsoportnak és fajtacsoportnak) van külön magyar neve. Esetükben a faji jelzős fajnevekhez hasonlóan kell eljárni. Hasonlóképpen kell kezelni a természetes és mesterséges nemzetséghibridek neveit is. A fajtanevek (a cultivarok nevei) általában fantázianevek, olykor számjegyekkel ellátva, vagy betűjelek és számjegyek kombinációi. A fajtanév mindig nagy kezdőbetűs, de a második, esetleg a harmadik tag csak akkor, ha személynév vagy földrajzi név. Fajtanév nem kezdődhet számjeggyel, és a számjegyek után nem kell pontot tenni. A fajtanevet írásmódjában idézőjellel kell szövegkörnyezetétől megkülönböztetni. Kétszavas tudományos név után a fajtanevet cv. (cultivar) jelölés előzi meg, de ekkor az idézőjelek elhagyandók. Rövidítések, jelek Abbreviationes, signi A nevezéktanban számos rövidítés és jel használatos, amelyek közül leggyakrabban a következőkkel találkozhatunk. rövidítés teljes alak magyar jelentés adv. adventivus jövevény (behurcolt) agg. aggregatum fajcsoport (species aggregata) ap. apud -nál, -nél (szerzőnél) auct. auctorum, auctores szerző/k szerint auct. europ. auctorum europaeorum európai szerzők szerint auct. hung. auctorum hungarorum magyar szerzők szerint auct. nonn. auctorum nonnullorum ismeretlen szerzők szerint cf. confer vesd össze comb. combinatio kombináció comb. nova combinatio nova új kombináció corr. correxit javított/a conc. conculta fajtacsoport convar. convarietas változatcsoport cv. cultivar fajta del. deligit besorolta (herbáriumba) dem dem népesség (összetételben pl. topodém) det. determinavit meghatározta em. emendavit értelmezésében excl. exclusive kivéve, kivételével excl. sp. exclusa specie a faj kivételével excl. var. excluse varietate a változat kivételével f. forma forma, alak fals. falsum hiba, tévedés fam. familia család 12

13 g., gx grex nyáj 2 hort. hortorum kerti, kertészeti ined. ineditum kiadatlan (közlés) incl. inclusive beleértve in in -ban, -ben, -nál, -nél jord. jordanon mikrospecies l. c. locus citatus idézett hely l. cl. locus classicus klasszikus előfordulási hely l. lusus eltérés linn. linneon makrospecies m., monstr. monstrositas rendellenes óriásnövés macrosp. macrospecies nagyfaj microsp. microspecies kisfaj n. nomen név n.a.l. nomen auctoris legitimum helyes szerzőnév nm., nom. nothomorpha keverékfaj nom. conf. nomen confusum zavaros, ellentmondásos faj nom. cons. nomen conservandum megőrzendő név nom. deval. nomen devalidatum érvénytelenített név nom. inval. nomen invalidatum érvénytelen név nom. nov. nomen novum új név nom. nud. nomen nudum csupasz név (leírás nélkül) nom. illeg. nomen illegitimum helytelen név nom. prov. nomen provisoricum ideiglenes név non al. non aliorum nem mások értelmezésében non, nec non, nec nem abban az értelmezésben nov. comb. nova combinatio új (faji) kombináció orig. originaliter, origine eredeti/leg p. pro -ként, mint p.p. pro parte részben p.g.pr. pro genere proprio külön génuszként p.sp.n.l. pro specie nomen legitimum fajként helyes neve pop. populáció népesség prol. proles származéksor (fajon belül) provar. provarietas kultúrváltozat p.sp. pro specie fajként (tárgyalva) p.var. pro varietate változatként (tárgyalva) put. putatum rágott, törpe növésű pt. parte, partim részben p.mai.p. pro maiore parte nagyobb részben p.min.p. pro minore parte kisebb részben resp. respective illetve rev. revidit felülbírálta, ellenőrizte sec. secundum követve, utána, szerint s. ampl. sensu amplo tágabb értelemben 2 grex (röv. gx, Plur. greges, non grexes) meghatározott származás alapján csoportosított egyedek. A szülők faj, vagy más grex, vagy alfaj rangúak, de utóbbi esetben az alfajt nómenklatúrailag fajként kell kezelni. Subspecies és infra-grex nem lehet szülő, de lehet infra-grex csoport szülője. Grex név alkalmas a keresztezésre és annak reciprokára. Törölt: g. Formázott: Betűtípus: 10 pt Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 0,32 cm Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 13

14 s.l. sensu lato tágabb értelemben sp. species faj spd. specioid kultúrfaj spp. species fajok ssp., subsp. subspecies alfaj s., ss. sensu értelemben s.str. sensu stricto szűkebb értelemben syn. synonymon társnév sect. sectio szekció stad. stadium állapot var. varietas változat v.sim. veri similie valószínűleg vix vix(dum) bajosan, alig (dőlt kereszt) keresztezés, hibrid Dictionarium Szótár Formázott: Betűtípus: 12 pt, Nem Kiemelt Törölt: x Formázott: Betűtípus: 12 pt Pars Latina Hungarica latin magyar rész Termini technici frequentes Gyakori szakkifejezések abietis, -etis f. acer, acris, acre acicularis aculeatus acuminatus acutifolius acutiformis acutilobus acutus adscendens (ascendens) adsurgens aduncus aestas, -atis f. aestivalis, -e aestivus aethiops ager, agri m. agrestis, -e alatus alpes alpestris,-e alpinus alterniflorus fenyőfa (deszka) éles, hegyes, metsző kihegyezett, tűalakú tüskés, fullánkos, szúró hegyes hegyeslevelű tűalakú hegyeskaréjú kihegyezett, tűlevelű felemelkedő felegyenesedő horgas, kampós nyár nyári nyári etióp (szántó)föld, mező szántóföldi, mezei szárnyas, szárnyalt havas havasi havasi váltakozó virágú Törölt: is 14

15 alternifolius váltakozó levelű altus magas, magasratörő amarellus kesernyés amarus keserű ambiguus kétfelé hajló, ingadozó amplexicaulis körülölelt szárú anceps,-cipitis kétfejű, kétcsúcsú angulatus szögletes angustiae,-arum f. szoros angustifolius keskenylevelű angustus szűk, szoros, keskeny annotinus múlt évi, tavalyi annulatus gyűrűs annuus egyéves, egy évig tartó apetalus sziromtalan aqua, -ae f. víz aquaticus vízi aquatilis, -e vízi araneosus pókhálószőrű arbor, -oris f. élőfa arborescens fásodó arboreus fából való, faarbuscula, -ae f. fácska arcuatus ívelt arena, -ae f. homok, homokpuszta arenarius homokos arenosus homokos, fövenyes aridus száraz, aszott aristatus szálkás articulatus tagolt, ízelt arundinaceus nádképű arvensis, -e szántóföldi, vetési arvum, -i n. szántóföld, vetés asper, -era, -erum érdes, durva assimilis, -e hasonló valamihez auster, -tri m. dél (D) australis,-e déli austriacus osztrák (valójában déli 3 ) austro-occidens délnyugat austro-oriens délkelet autumnalis, -e őszi autumnus, -i m. ősz baccatus (bacatus) bogyós baccifer, -era, -erum bogyót termő barbarus külföldi, idegen barbatus szakállas biennis kétéves bifidus kétfelé hasított Törölt: -i szél Törölt: tartománybeli 3 Sajátos germán-központú szemlélet. 15

16 biflorus bifolius borealis, -e boreas, -ae m. boreo-occidens boreo-oriens boreus bracteatus brevis, -e bulbifer, -era, -erum bulbosus caespes, -itis m. caespitosus calcareus campester, -stris, -stre campus, -i m. capitatus carinatus carnivorus carnosus carpaticus cartilagineus catenatus cavus centralis, -e cerefolius cereus cernuus chamaeochinensis ciliatus collinus collis, -is m. columnaris, -e comitatus, -us m. communis, -e comosus compressus concolor, -oris conjunctus, conjugatus contortus cordatus cordifolius coriaceus corniculatus cornutus coronarius corymbosus costatus costulatus kétvirágú kétlevelű északi észak északnyugat északkelet északi murvaleveles rövid hagymát termő hagymás gyep, pázsit gyepes sarkantyús síksági, mezei síkság, mező fejecskés gerinces, éles, ormos húsevő húsos kárpáti porcos megláncolt, bilincsbe vert üreges, odvas középső, központi viaszos levelű viaszos, viaszfejjel előre bukó álkínai pillás (szőrű) dombon lévő, dombi domb, halom oszlopos megye közönséges, általános sűrű (dús, tömött) hajú összenyomott egyforma színű páros, összekötött, egyesült csavart szívalakú szívlevelű bőrnemű szarvacskás szarvas koronás sátoros bordás rovátkás 16

17 crassus crenatus creticus crispus cristatus cultus cuspidatus cymosus dacicus dalmaticus deciduus decumbens decurrens decussatus demersus demissus dentatus denticulatus dexter, -ra, -rum diffusus digitatus dissectus distans, -ntis diutinus divaricatus domesticus dubius dulcis, -e dumetorus dumosus dumus, -i m. duriusculus durus echinatus effusus elatus elegans, -antis elongatus emersus erectus esculentus europaeus excelsus falcatus farinosus fasciculatus fastigiatus fauces, -ium f. femina, -ae f. -fer vastag csipkés krétai göndör, fordított taréjos termesztett hegyes bogas dáciai dalmát lombhullató heverő lefutó kereszben átellenes víz alá merült lelógó, leeresztett fogas, fogazott fogacskás jobb (oldali) kiterjedt, terjedelmes ujjas szabdalt különálló tartós terpedt házi eldöntetlen, kétes édes bozótos bozótos kúszócserje kissé merev kemény, merev tüskés elterjedt, szétszórt felemelkedett, kimagasló ízléses, elegáns nyúlánk vízből kiemelkedő egyenesenálló, felálló ehető európai kimagasló, emelkedett sarló alakú, kasza alakú lisztes nyalábos kiemelkedő, kimagasló szoros, szakadék nő, nőstény -viselő, -hozó Törölt: cretaceus... [1] 17

18 ferrugineus fertilis, -e fibrosus filiformis filix, -icis f. fimbriatus fissus fistulosus flaccidus flaccus flammeus flexilis, -e flexuosus floccus flococcus fluitans, -tis flumen, -inis n. flumineus fluvialis, -e fluviatilis, -e fluvius, -ii m. foliaceus folium, -ii n. fons, fontis m. fontanus -formis fragilis frondosus frons, -ndis f. fructus, -us m. frutescens frutex, -icis m. fruticosus fruticulus fulgens furiens fusiformis gemma, -ae f. geniculatus gentilis, -e germanicus giganteus glaber, -bra, -brum glabrescens glacialis glandulosus globosus glomeratus glutinosus -gonus rozsdasárga termékeny, termő rostos fonál alakú haraszt, páfrány rojtos hasadt üreges fonnyadt, hervadt fonnyadt, kónya lángoló, lángvörös hajlékony kanyargó, tekervényes pehely pamutos vízen úszó, hullámzó folyam folyami folyóvízi folyóvízi folyó leveles levél forrás forrásalakú törékeny lombos, lombkoronás lomb, lombozat termés, gyümölcs cserjésedő bokor, cserje bokros, cserjés, bozótos törpecserje fénylő, csillogó ádáz orsóalakú rügy bütykös, bogos, csomós rokon, hazafi német hatalmas, gigászi kopasz, sima kopaszodó jeges, fagyos mirigyes gömbölyű, kerekded gomolyos, csomós enyves -élű, -sarkú 18

19 gracilis, -e graecus gramineus graminifolius grandiflorus grandis, -e granulatus guttatus hamatus hamulosus hastatus hastifolius helvetius, helveticus herba, -ae f. herbaceus herbarius herbeus herbosus herniarius hybrida, -ae m.f. hiemalis, -e hiems, hiemis f. hirsutus hirtus hispidus hortensis, -e humifusus humilis, -e hungaricus idaeus illyricus imbricatus imperialis, -e impolitus impudicus incisus indivisus inermis, -e, -us inerruptus inferus, inferior inflatus inflexus infra innoxius inodorus integer, -gra, -grum integrifolius inter interior, internus intermedium karcsú, nyulánk, kecses görög, hellén füves, gyepes, fűfűlevelű nagyvirágú nagy szemcsés könnyező, csepegő kampós horgasszőrű dárdás lándzsalevelű helvéciai fű, zöld fűszál dudvás, lágyszárú fű-, növényfűszínű füves, fűben gazdag hermoszi (Lydia fő folyója) korcs téli tél borzasszőrű, durva rövidszőrű, sörtés merevszőrű kerti fekvő törpe, alacsony magyar Ida-hegyi illír, nyugat-balkáni fedelékesen álló császári, fenséges csiszolatlan, befejezetlen szemérmetlen bemetszett ép fegyvertelen, védtelen szaggatott, félbeszakított alsó felfújt hajlított, görbe alul ártalmatlan szagtalan ép, sértetlen ép (teljes, egész) levelű közé, között, közben belső középalak 19

20 involutus ischaemus italicus laciniatus lactatus lactescens lactiflora lactus lacus, -us m. lacustris, -e laevis, - e, laevigatus lanceolatus lanuginosus latens, -entis lateralis -laterus latifolius latus laxiflorus laxus leguminosus lepidus levis, -e (laevis) lignosus lingua, -ae f. litoralis, -e litus, -oris n. lobatus longifolius longus loricatus lucidus luna, -ae f. lunaris, -e maculatus magnus major mare, -is n. marginatus margo, -inis n. marinus maritimus marmoreus mas, maris m. maximus medius meridies, -ei f. meridionalis minimus minor begöngyölt vérzéscsillapító itáliai hegyes tejelő tejelő tejfehér virágú kövér, viruló tó tavi sima lándzsa alakú pelyhes, pihés láthatatlan oldalsó oldalú széleslevelű széles lazavirágzatú lankadt, laza hüvelyes csinos, takaros sima fás nyelv vízparti vízpart karéjos hosszúlevelű hosszú páncélos fénylő, világos hold holdalakú foltos nagy nagyobb tenger szegélyezett szegély, széle vminek tengeri tengeri, tenger melletti márványból való férfi, him legnagyobb középső, közepes dél (D) déli legkisebb kisebb Törölt:. 20

VII. évf., 1. füzet Vol. 7, No. 1

VII. évf., 1. füzet Vol. 7, No. 1 KOSBOR TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET DEBRECENI EGYETEM TTK NÖVÉNYTANI TANSZÉK BOTANIKAI-TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT JOURNAL OF BOTANY & NATURE CONSERVATION VII. évf., 1. füzet Vol. 7, No. 1 Sás-határozó DEBRECEN

Részletesebben

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv 2 Bevezető Múltban gyökerezik a jövő Fűben-fában orvosság nagyanyáink praktikái - Gyógynövények a természetben A gyógynövények ismerete

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Tatabányai Múzeum 2011

Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum 2011 Tatabánya 2012. Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum Évkönyve II. Sorozatszerkesztő: Fűrészné Molnár Anikó Szerkesztő: Kisné Cseh Julianna Kiss Vendel Lektor: Czajlik Zoltán,

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK

Részletesebben

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 3. számú részfeladat SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc Budapest, 2008. október 31. 1 3. számú részfeladat Specifikus fajták meghatározása és kiválasztása

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010.

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. FITOTERÁPIA Gyógynövénygyógyászat Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. Szerkesztette, és a fotókat készítette: Mester Ildikó A jegyzet segítséget nyújt a fitoterapeuta szakmai vizsgára való felkészülésben.

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu 1. 2. DEBRECENI POZSGÁSTÁR A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) ismeretterjesztő folyóirata Succulent Magazin of Debrecen (Hungary) Educational Journal of Hungarian Succulent Collectors'

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban BEVEZETÉS A magyar helyesírási szabályzat a tulajdonneveknek több formáját különbözteti meg: személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek,

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben

BÁBAKALÁCS FÜZETEK 7. KAPTÁRKÖVEK VÖLGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEI 5. A SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

BÁBAKALÁCS FÜZETEK 7. KAPTÁRKÖVEK VÖLGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEI 5. A SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET BÁBAKALÁCS FÜZETEK 7. KAPTÁRKÖVEK VÖLGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEI 5. A SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET A Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Terület elhelyezkedése

Részletesebben

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI Egyetemi jegyzet a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar távoktatásban résztvevő hallgatói részére Írta: Dr. Tasi Julianna Egyetemi adjunktus Gyepgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat KYNOLÓGIA VADÁSZEB FAJTAISMERET Modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította:

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Puskás Katalin Martonvásár 2013. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

Keszthely. növényvilága. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg

Keszthely. növényvilága. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg Keszthely növényvilága A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a 2012. évi Zöld Forrás pályázati felhívásra

Részletesebben

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 Növényismeret (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 1 HARASZTOK TÖRZSE (PTERIDOPHYTA) Korpafüvek osztálya (Lycopsida) Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján!

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa Ungvár, 2011. szeptember 23-25. A konferencia védnökei: Dr. Gál Kinga európai parlamenti és Szávay István

Részletesebben

Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ Hagyom kínai or Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ A fordítás alapja: Liao Yuqun: Traditional Chinese Medicine. Hongkong, China Intercontinental Press 2006 Fordította: BÓDOGH-SZABÓ PÁL A magyar kiadás a China Intercontinental

Részletesebben

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN 15-jakab_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:10 Page 249 Jakab Lászlóné ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN Mottó helyett: Hol a haza? Öt évig éltem kényszerlakhelyen, ahol úgy szenvedtem a honvágytól,

Részletesebben