ÁRLISTA. Érvényes: 2013 május 15-tl. Komfort klímaberendezések, klímaszekrények, ipari splitek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRLISTA. Érvényes: 2013 május 15-tl. Komfort klímaberendezések, klímaszekrények, ipari splitek"

Átírás

1 ÁRLISTA Érvényes: 2013 május 15-tl Komfort klímaberendezések, klímaszekrények, ipari splitek Megjegyzés: 1. Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz -ban, melyre + 27 % ÁFA-t számítunk fel 2. Az eladási árakat a mindenkori devizaárfolyam szerint arányosan módosítjuk. 3. Termékszállító a gyártóval azonos módon fenntartja a mszaki változtatásokból ered ármódosítási jogát. 4. Az árlistában lév mszaki adatok tájékoztató jellegek. Pontos adatok az Airwell 2013-es katalógusában találhatóak. 5. Áraink ajánlott végfelhasználói árak.

2 Tartalomjegyzék 2013-as készülékek Az ECODESIGN irányelv.. CAO vízhtés parapet készülékek... WCF ablakklímák FSF oszlopklíma HJD oldalfali DC inverteres készülékek PNXA oldalfali DC inverteres készülékek.. HGD oldalfali DC inverteres készülékek... XLD DCI oldalfali DC inverteres készülékek... HDDE és HDD oldalfali DC inverteres készülékek HHF oldalfali készülékek... GCAO N vízhtés kültéri egységek... SXE, SX parapetre, mennyezetre szerelhet DC inverteres készülékek... FADE parapetre, mennyezetre szerelhet DC inverteres készülékek... FAF parapetre, mennyezetre szerelhet készülékek... SX TELECOM parapetre szerelhet szerverklíma FWDE DC inverteres borht, alacsony hmérséklet tartására. CNE, CK DC inverteres kazettás álmennyezeti készülék CADE, CAD DC inverteres kazettás álmennyezeti készülékek 14 CAF kazettás álmennyezeti készülékek DLFE és DBDE légcsatornázható DC inverteres splitek. 16 DLS légcsatornázható DC inverteres splitek DAF légcsatornázható splitek. 18 YAZE, YAZ MULTISPLIT DC inverteres kültéri egységek 19 YBZE, YBZ MULTISPLIT DC inverteres kültéri egységek, HZD oldalfalival 20 Opciós tartozékok 21 XAR klímaszekrények léghtés kondenzátorral 22 XAO klímaszekrények vízhtés kondenzátorral. 23 DK/DN precíziós központi légcsatornázható split rendszerek.. 24 HAN rooftopok.. 25 Raktárkészlet árlista

3 * Új Európai irányelv: az jelentése Az ECODESIGN a 2009/125/EC Európai irányelvet jelenti. Ez alapján: /01 után Európába tilos behozni túl alacsony SEER (szezonális EER) és SCOP (szezonális COP) értékekkel rendelkez berendezéseket. Az irányelvet az Európai Parlament léptette életbe egy hosszabb távú terv részeként, mely alapján csökkenteni akarják Európában a háztartási készülékek, valamint a légkondicionáló berendezések, leveg-víz hszivattyúk, légkezel-szellztet berendezések, stb. energia felhasználását. Az ECODESIGN irányelv hatálya alá tartozó termékek: 12 kw alatti teljesítménnyel rendelkez direkt elpárologtatós légkondicionálók, mono és multisplit rendszerek. A vízhtéses kondenzátorral rendelkez rendszereket ez az irányelv nem érinti. 3

4 ! "# $% &'()* +, -." / 0 "12 2+"# 21! 3345!"#$%&#$%' () () () #"! *$%+$'"%$ (), (), (), 0 " " " 607( $% &'()* - - +, -." / $:004;< 4=->? 009"3 $% &'()* &'()* $,9 -.".#&& / # 2#&& / A3$43 0 9!1! 4

5 ÚJ!!"#"$%&'('"!)"$*'+,-!"#"$.&'('"!)"$*'+,- /012! " ' !67!.7!8$9!8'":;<= 55 <= <= <= <=!"#"$%&'('"!)"$*'+,- #$!"#"$.&'('"!)"$*'+,- #$ /012! "%& ' 3 5

6 ÚJ! 775!"#"$%"&'( )!"#"$%"&'( *+,-.,/ 01.,, 2,, 022,, +3,, 455 ".++,, 0..,, 6-6!"#"$%"&'( -!"!# )!"#"$%"&'( -! " # *+,-.,/ ,, ,, 455 " ,, 6

7 ÚJ!! "# "$ #% &'(')*+','-./0 &'('*+','-./0 "1#234536! "33 $2%33!8233 " ""%#33 "#5733 "!#!33 ##2%33 9:: "88!33 "!#833 # #3833 ';:: <;=<;6''<',(>! "# "$ #% &'(')*+','-./0 #$ &'('*+','-./0 #$ "1#234536! 52%33 58%33 $7733!5#33 "%&!5#33 "3#%33 "7#%33 " :: "%$733 "5!$33 #%!333 #83$33 7

8 !"#$%&'( )*'#+,%-%'.#/%0)( )*'#1,%-%'.#/%0)( $ % :;<=>= < )*'#+,%-%'.#/%0)(! $ ;<=>=:=: : : : : )*'#+,%-%'.#/%0)(! "#$%&'(')* +,'-.#$/0, &&6.$10, $ %

9 ÚJ!!"!#$%&'&! (!#)&*+,!"!#-%&'&! (!#)&*+,./ / /4200! " /200 2/00 / & /00 00 / #$%&%''% ()* ()* ()* 7& )+,&,-..%%'% () # () # () # 7& 5/00 5/ $..%/0%%/,1 ()2 ()2 ()2 7& :;<&=:<#3!&!:!(>"? 4!"!#$%&'&! (!#)&*+, &3!"!#-%&'&! (!#)&*+, &3./ / !4) //00 6 7& / / #$%&%'&-,%555'$% ()* ()* ()* ()* ()* 7& )+,&,-..%%'% () # () # () # () # () # 7& 5/00 5/ $..%/0%%/,1 ()2 ()2 ()2 ()2 ()2 7&

10 ÚJ!!"#$#%&'()(#"*#%+(, -.!"#$#%/'()(#"*#%+(, !" #! ( !" #! (

11 ! "#$%&% ' "(%)*+! ",$%&% ' "(%)*+ -./01/2 /.// //.//.// 3// /// 4 %.1// 33//..1.//.-//01/2 4 % /.3 3/! "#$%&% ' "(%)*+! ",$%&% ' "(%)*+ -./01/2 15// 5/// 1///./55// 4 %.53// 15// 0 0.-//01/2 5/// 13// 6////.15//.66//.1// 4 % 0 65// 1/// 311// 11

12 !" #$ %&'(%)*!+,#$-./$,$!"$$ #$#,$$ /$/$$$ #+3$$-./$,$!"$$,3!/$$ #43$$$ /335$$ /4/"$$. 5"4,$$ ! "" #$% #$%. 434$$. 434$$ $&'!'()** " #$+ #$+,. 4#$$. 53$$ ** -. -'/ #$0 #$0. 3"/$$. 3"/$$ : C 96 ÚJ! 29-DE : $!" : $,3 %&'(%)* ( 1((2 (1((2 '(%)*!,BB)B, %&F'(%)* (1((2 (1((2 +,,3,$$,4#G$$,,#4$$$ #45#$$ $,$$ 4#!,$$ 12

13 ÚJ!!"#$%$&!'$()*!+#$%$&!'$()*,-./ ((! " $ #$$ %&' %&' %&' %&' 7$ $$:!!;<$=/66 >9=$:>=!1$>&<?!"#$%$&!'$()* ()!+#$%$&!'$()* (),-./ ((! "*& $ %&' %&' %&' %&' %&' (9=!1B=>!1C:>D9))<)E!D))? 7$ !+(+(#$$ %&' %&' %&' %&' %&' (9=!1B=>!1C:>D9))<)E!D))? 7$

14 ÚJ!!"#$%$&!'$()*!+#$%$&!'$()*,-./0 121((,//,3,, // 566 7$ /11 //44 3, -./0 121((..,4.. 3,/ 566 7$ !"" #$% #$% #$% 7$ !"#$%$&!'$()* &'& &(!+#$%$&!'$()* &'& &( -./0 121((,41, / 3/ $,/1 1,1,,3 686!"" #$% #$% #$% 7$

15 !"#$ %&' %(' &)' *+' *,' )&' -./ /01234 %6&*+"78+ 98)++ %&&:++ %8%%++ %88,++ %,8%++ %*)%++ %)(,++ &+%&++ &8+&++ *+99++ ;'$' &&98++ &:%*++ *8&*++ )+8(++ ): *6)++"78+ %,8%++ %,99++ *&89++ *)::++ ;'$' )9%+++ 8%:,++ '<'!! "#$ "#$!! "#$ "#$ "#$ "#$ )9++ )9++ :)++ :)++ :)++ :)++ 15

16 ÚJ!!"#$#%&'()(#"*#%+(, -.!"#$#%/'()(#"*#%+(, ! ( "#$%$&$'%$&$$(')() *+, *+, *+, *+, -- ( : ÚJ! : :12 :16 : :62!"#$#%&'()(#"*#%+(, -....!"#$#%/'()(#"*#%+(, ! ( ! (

17 !"#$%$&'()*)$#+$&,)-!./!"#$%$&0()*)$#+$&,)-!./ ! ) ! )

18 ! "#$!$$%"&' ()*+,--. / 0 "1#$&$23!4!$#%$5!6"78 "1#$&$3!4!$#%$5!6"78 9:; <= 0 // < = =0> -?---! 0= = =; ()*+,--. = > "1#$&$23!4!$#%$5!6"78 "1#$&$3!4!$#%$5!6"78 9:; =/ =00 ; // -?---! ; / =;0< =! "#$!$$%"&' ()*+,--. > = > "1#$&$23!4!$#%$5!6"78 "1#$&$3!4!$#%$5!6"78 9=:; =00 > 0< ;/ =<< =< -?---! =<=< ;<< ;/</ ()*+,--. >0 0; > "1#$&$23!4!$#%$5!6"78 "1#$&$3!4!$#%$5!6"78 9=:; ==; ;> ;0= <0 ><; <=; 0;= = -?---! ; >>> =<0 /=> 18

19 !! " #$% & ' ()* + ()* + (',, (+( - (+. / / )9'+($ -(!!!!! :;<=;= " '.+>(( ÚJ! /$<< AB31C #$% & ' ()* + ()* + (',, (+( - (+. / " / " )9'+($ -(!!!!! :;<=;= " ',?((( +(>,((,'-.((,.,'((.+-*(( #D;<=;= /!!!" BEAAF1G'()' ' ()*+ ()*/$<< "HEA8A0 "171 IAAAB31C "? "> ")* )9'+($ -(!!! / " # &"D;<=;= " +*.((,*(((,-,(( & D :;< &' ()*!!! ',?((( ',?((( ',?((( <&+ ()*!!! +(>,(( +(>,(( +(>,(( 19

20 @6 ÚJ!!! "#$%&%'()*+*%$,%'-*."/0 "#$%&%'1)*+*%$,%'-*."/0 2 34!!! 566 *! 3! 7 "#$%&%'()*+*%$,%'-*."/0 " " " "#$%&%'1)*+*%$,%'-*."/0 " " " 2 34!!! 566 * 3 338! 9:;*<9;"'4$%*%9%,"=&!! "#$%&%'()*+*%$,%'-*."/0 # "#$%&%'1)*+*%$,%'-*."/0 # 2 34!!! 566 * 3 >!?%$*"9=%&0'"&%; 7 "#$%&%'()*+*%$,%'-*."/0 # " " " "#$%&%'1)*+*%$,%'-*."/0 # " " " 2 34!!! 66 *!!8> 3> 20

21 %&'()(%*+%!" "!"##$%!& '( %( )*+ ##!"##$%!& '( %( #$ 21

22 !" CSAK HTS MODELLEK X 1100 AR X 1900 AR X 2450 AR X 3250 AR X 4650 AR X 6450 AR Névleges htteljesítmény - kw 400 V / 3 fázis / 50 Hz Beltéri egység Kültéri egység Teljes rendszer Htköri tartozékok Sarokszelep készlet Kód 7XU XU XU XU XU XU Megnevezés UC33A UC53A UC 73 A UC 103 A UC 73 A UC 103 A Darab / beltéri egység Kód 7XU XU XU XU XU XU Kód 7ACFH0054 7ACFH0055 7ACFH0056 7ACFH0061 7ACFH0057 7ACFH0060 Eltöltött htközeg rézcs, 10 m fölött konzultáljon velünk Elektromos tartozékok Elektromos ftés Kód 7ACFH0210 7ACFH0211 7ACFH0212 7ACFH0213 7ACFH0214 7ACFH0215 Elektromos ftteljesítmény kw Kód 7ACEL0042 7ACEL0043 7ACEL0057 7ACEL0058 7ACEL0116 7ACEL0119 Melegvíz ftés - a csatlakozási oldalt meg kell adni teljesítmény 90/80 C-os víznél: kw Kód 7ACFH0062 7ACFH0063 7ACFH0064 7ACFH0118 7ACFH0180 7ACFH0170 Gépészeti tartozékok Ki / Be kapcsoló + szobatermosztát (a helyiségben kell felszerelni) Nagynyomású ventilátor készlet Elektronikus téliesít készlet Távoli hibaküld készlet Gépészeti tartozékok Kifúvó légcsatorna csatlakozó Teljes hátsó légcsatorna csatlakozó Befúvódoboz homlokzati ráccsal Frissleveg csatlakozó Kód 7ACEL0041 7ACEL0041 7ACEL0032 7ACEL0032 7ACEL0032 7ACEL0032 Kód 7ACVF0023 7ACVF Kód 7ACFH0069 7ACFH0070 7ACEL0104 7ACFH0072 7ACFH0071 7ACFH0146 Kód - - 7ACEL0072 7ACEL0072 7ACEL0071 7ACEL Kód 7ACVF0101 7ACVF0102 7ACVF0050 7ACVF0051 7ACVF0052 7ACVF0052 Kód 7ACVF0041 7ACVF0104 7ACVF0043 7ACVF0044 7ACVF0045 7ACVF0046 Kód 7ACVF0105 7ACVF0106 7ACVF0108 7ACVF0109 7ACVF0110 7ACVF0111 Kód 7ACVF0047 7ACVF

23 !" MODELE / MODEL CX 25 X 1100 AO X 1900 AO X 2450 AO X 3250 AO X 4650 AO Csak hts modell V / 1 fázis / 50Hz - Automata vízszeleppel Kód 7XU V / 3 fázis / 50Hz - Automata vízszeleppel Kód 7XU XU XU XU XU XU Ár 400 V / 3 fázis / 50Hz - Automata vízszelep nélkül ési opciók Elektromos ftés Kód XU XU XU Elektromos ftés 230 V / 1 fázis / 50 Hz - kw Kód 7ACEL Elektromos ftés 400 V / 3 fázis / 50 Hz - kw Melegvíz ftés - a csatlakozási oldalt meg kell adni Kód 7ACEL0018 7ACEL0042 7ACEL0043 7ACEL0057 7ACEL0058 7ACEL0116 teljesítmény 90/80 C-os víznél: kw Elektromos tartozékok Ki / Be kapcsoló + szobatermosztát (a helyiségben kell felszerelni) Nagynyomású ventilátor készlet Elektronikus téliesít készlet (olajkarter ftés) Távoli hibaküld készlet Kód - 7ACFH0062 7ACFH0063 7ACFH0064 7ACFH0118 7ACFH Kód 7ACEL0030 7ACEL0041 7ACEL0041 7ACEL0032 7ACEL0032 7ACEL0032 Kód 7ACVF0025 7ACVF0023 7ACVF Kód 7ACEL0027 7ACEL Std Kód ACEL0072 7ACEL0071 7ACEL Gépészeti tartozékok Kifúvó légcsatorna csatlakozó Teljes hátsó légcsatorna csatlakozó Befúvódoboz homlokzati ráccsal Frissleveg csatlakozó Kód - 7ACVF0101 7ACVF0102 7ACVF0050 7ACVF0051 7ACVF Kód - 7ACVF0041 7ACVF Kód 7ACVF0112 7ACVF0105 7ACVF0106 7ACVF0108 7ACVF0109 7ACVF0110 Kód - 7ACVF0047 7ACVF

24 !" # Csak hts modellek Kw Beltéri egységek Beltéri egységek nagy statikus nyomású ventilátorral Standard kültéri egységek Kültéri egységek beépített téliesít készlettel Kód 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Kód SP SP SP SP Kültéri egységek 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP Kód 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Teljes rendszer (standard) Teljes rendszer beépített téliesít készlettel Hszivattyús modellek 125 RC 155 RC 185 RC 205 RC 255 RC 305 RC 405 RC 505 RC 605 RC 755 RC 905 RC Névleges htteljesítmény - kw Névleges ftteljesítmény - kw Beltéri egységek Standard kültéri egységek Kültéri egységek beépített téliesít készlettel Kód 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Kód 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP Kód 7SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Teljes rendszer (standard) Teljes rendszer beépített téliesít készlettel Elektromos tartozékok Elektromos ftés Elektromos ftés 400 V / 3 fázis / 50 Hz - kw Kód 7ACEL1208 7ACEL1209 7ACEL1184 7ACEL1186 7ACEL1189 7ACEL1176 7ACEL1177 7ACEL1178 7ACEL1178 7ACEL1340 7ACEL1340

25 Modell HAN 13 HAN 15 HAN 17 HAN 19 HAN 25 HAN 31 Névleges htteljesítmény - kw Névleges ftteljesítmény - kw Standard HAN rooftop HAN Rooftop beépített téliesít készlettel Tartozékok Levegszr Elektromos ftés RCW2 vezérl Kód 7HL HL HL HL HL HL Kód 7HL HL HL HL HL HL Kód 7ACVF0481 7ACVF0481 7ACVF0481 7ACVF0481 7ACVF0482 7ACVF0482 Kód 7ACEL1217 7ACEL1217 7ACEL1219 7ACEL1219 7ACEL1219 7ACEL1219 Kód 7ACEL1212 7ACEL1212 7ACEL1212 7ACEL1212 7ACEL1212 7ACEL

26 2013 évi katalógusban és árlistában nem szerepl, de raktáron lév készülékek és tartozékok árlistája - a raktárkészlet erejéig! CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS LISTAÁR ARW-STPRIME9410A 7SP Oldalfali beltéri egység (2,76 kw) ARW-STPRIME12410A 7SP Oldalfali beltéri egység (3,6 kw) ARW-HAD9DCI410A 7SP Oldalfali beltéri egység ( 2,5 kw,inverteres ) ARW-STXLS7 7SP Oldalfali beltéri egység(2.2kw) ARW-STXLS9 7SP Oldalfali beltéri egység(2.6kw) ARW-STXLS12 7SP Oldalfali beltéri egység(3.6kw) ARW-STXLF9RC410A 7SP Oldalfali beltéri egység (2.7kW) ARW-STXLF12RC410A 7SP Oldalfali beltéri egység (3.5 kw) BS11 7SP Légcsatornázható beltéri egység (3.1kw) ARW-CD35 7SP Légcsatornázható beltéri egység ARW-CD60DCI410A 7SP Légcsatornázható beltéri egység ( 14 kw, inverteres ) ARW-CH35M 7SP Légcsatornázható kültéri egység ARW-DUO99RC410A 7SP Kültéri egység két beltéri egységhez( 2x2.5 kw,hszivattyús) ARW-DUO912RC410A 7SP Kültéri egység két beltéri egységhez ( kw,hszivattyús) ARW-DUO1212RC410A 7SP Kültéri egység két beltéri egységhez ( 2x3.5 kw,hszivattyús) ARW-DUO1818RC410A 7SP Kültéri egység két beltéri egységhez (2x 5.35kw,hszivattyús) ARW-GCWDI7INVDC410A 7SP Kültéri egység (2.2kw,hszivattyús,inverteres) ARW-GCWDI9INVDC410A 7SP Kültéri egység(2.5kw,hszivattyús,inverteres) ARW-GCWDI18INVDC410A 7SP Kültéri egység (5kw, hszivattyús, inverteres) ARW-WDI18DCINV 7SP Oldalfali beltéri egység ( 5,0 kw, inverteres ) ARW-GC12RC410A 7SP Kültéri egység/ K11; XLF12 / 3.2kw, hszivattyús, 1 fázis ARW-GC7RC410A 7SP Kültéri egység (2.1kw,hszivattyús, 1 fázis) ARW-GCPRIME7RC410A 7SP Kültéri egység (2,3kw,hszivattyús, 1 fázis, "A" energiaosztály) ARW-GCPRIME18RC410A 7SP Kültéri egység (5 kw,hszivattyús, 1 fázis, "B" energiaosztály) ARW-GC9RC410A 7SP FIGYELEM! ÁTADÁSI ÁRAK! KEDVEZMÉNY NINCS! hszivattyús, 1 fázis ARW-GC9ARC410A 7SP Kültéri egység( 2.76 kw,hszivattyús, 1 fázis, "A" energiaosztály) ARW-GC9RC410A 7SP Kültéri egység / SX9 / (2.5kw,hszivattyús) ARW-GC24RC410A 7SP Kültéri egység (6,8 kw, hszivattyús, 3 fázis 400 V) ARW-GC24RCFLOXT410A 7SP Kültéri egység (6,8 kw, hszivattyús, 3 fázis 400 V)

27 2013 évi katalógusban és árlistában nem szerepl, de raktáron lév készülékek és tartozékok árlistája - a raktárkészlet erejéig! CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS LISTAÁR ARW-GC24RC410A 7SP Kültéri egység, hszivattyús ( 7 kw; DLS ) ARW-GC60INVDC410A 7SP Kültéri egység CD; FBD ( 14 kw,hszivattyús, inverteres ) ARW-VAR9 7WT Monoblokk beltéri egység (2.5kw) ARW-KXLKERET900X900 7ACVF0321 ARW-KXL24INVDC410A 7SP ARW-KXL30INVDC410A 7SP ARW-K24XL410A 7SP ARW-K45XL410A 7SP ARW-K9LV410A 7SP ARW-STFLO12 7SP ARW-STFLO12ESF 7SP ARW-STFLO14 7SP ARW-SX18 7SP Takarókeret kazettás beltéri egységhez(900x900) Kazettás beltéri egység, inverteres kültérihez,motoros zsalu(7.2kw,900x900mm ) Kazettás beltéri egység, invertereskültérihez,motoros zsalu (8kw,900x900mm ) Kazettás beltéri egység (7.1kw) Motoroslégt.900x Kazettás beltéri egység (12.35kw)Motoros légt.900x Kazettás beltéri egység (2.8kw),motoroszsalu Oldalfali beltéri egység (3.2kw, R-407C,LCD kijelz) Oldalfali beltéri egység (3.2kw,elektrosztatikus szr, R-407C) Oldalfali beltéri egység (4kw, R-407C,LCD kijelz) Parapet-mennyezeti beltériegység(5.5kw) ARW-SX30410A 7SP Parapet-mennyezeti beltéri egység( 8.3kw) ARW-SXSP15 7SP ARW-SXSP18 7SP ARW-TRIO121212RC407C 7SP ARW ACVF0091 FIGYELEM! ÁTADÁSI ÁRAK! KEDVEZMÉNY NINCS! Parapet-mennyezeti beltéri egység alacsony hmérséklethez (2.07kw) Parapet-mennyezeti beltéri egység alacsony hmérséklethez (3.1kw) Kültéri egység három beltériegységhez,hszivattyús(11.4kw 3x3.8) Takarókeret kazettás beltéri egységhez(600x600) ARW ACFH0077 Elektronikus téliesít készlet (GC9-28) ARW ACFH0078 Elektronikus téliesít készlet (GC30) ARW-7ACFH0266 7ACFH0266 Kapillárcs készlet STXLM

Érvényes: 2012 június 1-tl. Komfort klímaberendezések

Érvényes: 2012 június 1-tl. Komfort klímaberendezések ÁRLISTA Érvényes: 2012 június 1-tl Komfort klímaberendezések Megjegyzés: 1. Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz Ft-ban, melyre + 27 % ÁFA-t számítunk fel 2. Az eladási árakat a mindenkori devizaárfolyam

Részletesebben

Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz Ft-ban, melyre +27% ÁFA-t számítunk fel. Az eladási árakat a mindenkori devizaárfolyam szerint arányosan

Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz Ft-ban, melyre +27% ÁFA-t számítunk fel. Az eladási árakat a mindenkori devizaárfolyam szerint arányosan Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz Ft-ban, melyre +27% ÁFA-t számítunk fel. Az eladási árakat a mindenkori devizaárfolyam szerint arányosan módosítjuk. Termékszállító a gyártóval azonos módon fenntartja

Részletesebben

ÁRLISTA Kom fort- és ipari klím aberendezések

ÁRLISTA Kom fort- és ipari klím aberendezések / \ i r u j e I L Residential ÁRLISTA Kom fort- és ipari klím aberendezések Érvényes: 2 0 1 4. m ájus 1 5 -tő l j Az árlista nettó eladási árakat tartalmaz Ft-ban, melyre +27% ÁFA-t számítunk fel. Az eladási

Részletesebben

ÁRLISTA. Komfort klímaberendezések Ipari klímaberendezések. Érvényes: április 1-től

ÁRLISTA. Komfort klímaberendezések Ipari klímaberendezések. Érvényes: április 1-től Unió Klíma Hűtés- és Klímatechnikai Kft. H-1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Tel.: (1) 889-6140, Fax: (1) 889-6141 www.unioklima.hu ÁRLISTA Komfort klímaberendezések Ipari klímaberendezések Érvényes: 2011.

Részletesebben

Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-04-23

Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-04-23 Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-04-23 Cikkszám Megnevezés SZRK ARW-MAY110407C 7WT012017 Ablakklíma (3.2kw) 1 ARW-WCF009 7WT012062 Ablakklíma 2.5kw (MAY90407C 7WT012016) -7 ARW-WCF012 7WT012063 Ablakklíma

Részletesebben

Aktuális Airwell raktárkészlet 2016.04.18.

Aktuális Airwell raktárkészlet 2016.04.18. Aktuális Airwell raktárkészlet 2016.04.18. Cikkszám Megnevezés SZRK ARW-AWSI-HKD012-N11 7SP022991W Oldalfali beltéri egység ( 3,2 kw, inverteres ) 288 ARW-AWSI-HKD09-N11 7SP022990W Oldalfali beltéri egység

Részletesebben

Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-10-24

Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-10-24 Aktuális Airwell raktárkészlet 2012-10-24 Cikkszám Megnevezés SZRK ARW-MAY110407C 7WT012017 Ablakklíma (3.2kw) 1 ARW-AIRCOTEST SP000000133 Aircoteszt 1 ARW-7ACTL0434 7ACTL0434 Airwell kiállítás állvány

Részletesebben

Aktuális Airwell raktárkészlet

Aktuális Airwell raktárkészlet Aktuális Airwell raktárkészlet 2016.03.07. Cikkszám Megnevezés SZRK ARW-AWSI-HKD012-N11 7SP022991W Oldalfali beltéri egység beépített WIFI modullal ( 3,2 kw, inverteres ) 342 ARW-AWSI-HKD09-N11 7SP022990W

Részletesebben

ÁRLISTA 2013. Érvényes : 2013 május 15-tl

ÁRLISTA 2013. Érvényes : 2013 május 15-tl ÁRLISTA Érvényes : május 15-tl TARTALOMJEGYZÉK ÚJ TERMÉK ÁRLISTA - SUPER MATCH 2-3. old. KIFUTÓ TERMÉK ÁRLISTA - Unitary SMART ON-OFF 4. old. - Unitary Free 4. old. - Unitary SMART DC es 5. old. - H-MRV

Részletesebben

Listaár OLDALFALI SPLIT KLÍMA "PROFESSIONAL" sorozat R410A

Listaár OLDALFALI SPLIT KLÍMA PROFESSIONAL sorozat R410A FISHER TÍPUS klímaberendezés árlista Hűtőtelj. kw Fűtőtelj. kw Megjegyzés Érvényes: 2014.03.24- től Nettó Listaár OLDALFALI SPLIT KLÍMA "PROFESSIONAL" sorozat R Inverter Hűtő/Fűtő R Ionizátor + Digitális

Részletesebben

www.airwell.com Európai katalógus Légkondicionálás

www.airwell.com Európai katalógus Légkondicionálás www.airwell.com 08 Európai katalógus Légkondicionálás 2 Airwell Cég profil 947 óta Az 947ben alapított Airwell 07ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját. A cég légkondicionáló rendszerek tervezésében,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító.

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító. Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 10 Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

FISHER klímaberendezés árlista

FISHER klímaberendezés árlista 2015 FISHER klímaberendezés árlista TÍPUS Hűtőtelj. kw Fűtőtelj. kw Megjegyzés SEER / SCOP Nettó ár Bruttó ár OLDALFALI SPLIT KLÍMA "SUMMER" sorozat 6 év garancia Inerter Hűtő/Fűtő R410A FSAI-SU-90AE2

Részletesebben

Energia osztály A/A A/A 1,5-9 / 1,5-9,7 1,5-8 / 1,5-9 0,9-3 / 0,9-5

Energia osztály A/A A/A 1,5-9 / 1,5-9,7 1,5-8 / 1,5-9 0,9-3 / 0,9-5 14/1. oldal RAS07GH4/RAC07GH4 RAS09GH4/RAC09GH4 RAS14GH4/RAC14GH4 RAS18GH4/RAC18GH4 RAS24G4/RAC24GH4 A/D 2,1 / 2,2 2,9 / 3,0 3,5 / 3,8 5,1 / 5,7 6,5 / 7,6 RAS10G5/RAC10G5 RAS14G5/RAC14G5 RAS18G5/RAC18G5

Részletesebben

PANASONIC ÁRLISTA 2012/1 ÁRLISTA 2012

PANASONIC ÁRLISTA 2012/1 ÁRLISTA 2012 PANASONIC ÁRLISTA 2012/1 Érvényes 2012.01.11-től visszavonásig. Az árfolyam változásból eredő árváltoztatás jogát külön értesítés nélkül fenntartjuk! A megadott árak nettó árak melyek a 27%-os áfát nem

Részletesebben

FUJITSU klímaberendezés árlista

FUJITSU klímaberendezés árlista FUJITSU klímaberendezés árlista TÍPUS OLDALFALI SPLIT KLÍMA Inverter hűtő/fűtő ASYG 07 LLCC / AOYG 07 LLCC ASYG 09 LLCC / AOYG 09 LLCC ASYG 12 LLCC / AOYG 12 LLCC Inverter hűtő/fűtő STANDARD ASYG 07 LMCA

Részletesebben

Lakásklíma katalógus 2012

Lakásklíma katalógus 2012 Lakásklíma katalógus 2012 Az Airwell nemzetközi viszonteladói hálózata 2 Tartalomjegyzék Történet 4 oldal r&d 6 Szolgáltatások 8 ikon magyarázat 10 DC inverters monosplit készülék típusok, R410A 12 PNXA

Részletesebben

Katalógus 2011. Katalógus

Katalógus 2011. Katalógus Katalógus 20 20 Katalógus Tartalomjegyzék DC Inverter család 8. oldal PNX A/FLO DC INVERTER oldalfali 6 HDD DC INVERTER oldalfali 8 HAD DC INVERTER oldalfali 20 HFD DC INVERTER oldalfali 22 WDI DC INVERTER

Részletesebben

KLÍMA ÁRLISTA. LG, IGN Cool; Midea légkondicionálók 2009. Érvényes: 2009. április 21-tıl visszavonásig!

KLÍMA ÁRLISTA. LG, IGN Cool; Midea légkondicionálók 2009. Érvényes: 2009. április 21-tıl visszavonásig! KLÍMA ÁRLISTA LG, IGN Cool; Midea légkondicionálók 2009. Érvényes: 2009. április 21-tıl visszavonásig! LG LÉGKONDICIONÁLÓK Design Modell kw Megjegyzés Nettó listaár ART COOL Gallery A09AW1 2,6 Gallery

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód 2. Premier split 4. Oasis split 5. Luna split 6. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7.

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód 2. Premier split 4. Oasis split 5. Luna split 6. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7. Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 10 Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

Skyworth Air Conditioner R410A Inverter 2016 LISTAÁR LAKOSSÁGI KERESKEDELMI

Skyworth Air Conditioner R410A Inverter 2016 LISTAÁR LAKOSSÁGI KERESKEDELMI Skyworth Air Conditioner R10A Inverter LAKOSSÁGI KERESKEDELMI 2016 LISTAÁR TERMÉKJELLEMZŐK EGYSÉGEK Mono Split - VELA Inverter KAPACITÁS 07K 09K 12K 18K 2K 28K 36K 2K 8K 60K Mono Split Vela Modell R10A

Részletesebben

Katalógus 2011. Katalógus

Katalógus 2011. Katalógus Katalógus 20 20 Katalógus Tartalomjegyzék DC Inverter család 8. oldal PNX A/FLO DC INVERTER oldalfali 6 HDD DC INVERTER oldalfali 8 HAD DC INVERTER oldalfali 20 HFD DC INVERTER oldalfali 22 WDI DC INVERTER

Részletesebben

Ajánlott nettó listaár AR09JSFNCWKN/XZE 1,3-3,3/0,95-4,7 15/8 507/292 163 800 Ft. Teljesítmény hűtés/fűtés

Ajánlott nettó listaár AR09JSFNCWKN/XZE 1,3-3,3/0,95-4,7 15/8 507/292 163 800 Ft. Teljesítmény hűtés/fűtés RAC 2015 Good2 inverter oldalfali Csőhossz / emelés (m) Kültériláb távolságok Ajánlott nettó listaár AR09JSFNCWKN/XZE 1,3-3,3/0,95-,7 15/8 507/292 163 800 Ft AR12JSFNCWKN/XZE 1,3-,0/0,95-5,1 15/8 507/292

Részletesebben

MDV Mini kültéri egységek

MDV Mini kültéri egységek MDV Mini kültéri egységek MDV Készülék kódok Tartalomjegyzék MDV készülék kódok 4 MDV Mini kültéri egységek 5 MDV MV5-X kültéri egységek 6 MDV MV5-X kombinációs táblázat 7 MDV MDV V4+ hôvisszanyerôs kültéri

Részletesebben

IPARI LÉGKONDICIONÁLÓK

IPARI LÉGKONDICIONÁLÓK MDV Mini kültéri egységek IPARI LÉGKONDICIONÁLÓK 2013-2014 MDV Készülék kódok Tartalomjegyzék MDV készülék kódok 4 MDV Mini kültéri egységek 5 MDV V4+ kültéri egységek 6 MDV V4+ hôvisszanyerôs kültéri

Részletesebben

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG OLDALFALI EGYSÉGEK BARON SOROZAT ASH-12AB 3,2 3,5 R410A 32-41 52 790x265x177 / 9 776x540x320 / 31 86 800 110 236 KING SOROZAT Kifutó modellek, csak a készlet erejéig. ASH-09AK PT 2,7 2,9 R410A 34-36-38-40

Részletesebben

Genex klímák. Érvényes 2007. Szeptember 03.-tól

Genex klímák. Érvényes 2007. Szeptember 03.-tól 2007-es modellek Típus Genex klímák Érvényes 2007. Szeptember 03.-tól Hűtőtelj. Fűtőtelj. *Helyiség **Nettó ár kw kw mérete m2 Ft A BASIC berendezések, cső szett nélkül, infra távszabályzóval, kerülnek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító.

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító. Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 10 Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

Lakossági. Ipari, kereskedelmi. légkondicionálók

Lakossági. Ipari, kereskedelmi. légkondicionálók Lakossági Ipari, kereskedelmi légkondicionálók DC Inverter Inverteres oldalfali monosplit 2,6-3,5-5,0 kw Típus MS9V-09HRDN1 MS9V-12HRDN1 MS9V-18HRDN1 Hűtőteljesítmény névleges (min-max) Btu/h 9000 (3000-10500)

Részletesebben

Katalógus. Légkondicionálás

Katalógus. Légkondicionálás 0 Katalógus Légkondicionálás Tartalomjegyzék DC Inverter család 8. oldal PNXO/ FLO DC INVERTER oldalfali HAD DC INVERTER oldalfali 22 HFD DC INVERTER oldalfali 24 WDI DC INVERTER oldalfali 26 XLF DC INVERTER

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító. Modell kód. Premier split. Mission split. Aurora split. Mobilklíma, Párátlanító. Multisplit

Tartalomjegyzék. Távirányító. Modell kód. Premier split. Mission split. Aurora split. Mobilklíma, Párátlanító. Multisplit Tartalomjegyzék Távirányító Modell kód Premier split Mission split urora split Mobilklíma, Párátlanító Multisplit Multisplit kombinációs táblázat Kazettás monosplit Légcsatornázható monosplit Parapet -

Részletesebben

FUJITSU klímaberendezés árlista

FUJITSU klímaberendezés árlista FUJITSU klímaberendezés árlista Hűtőtelj. Fűtőtelj. TÍPUS Hűtőközeg Megjegyzés kw kw OLDALFALI SPLIT KLÍMA Inverter hűtő/fűtő ASYG 7 LLCC / AOYG 7 LLCC 2 (0,9-2,8) 2,7 (0,9-3,6) R410A akciós készlet 137

Részletesebben

R51 Infra távirányító. R36 Infra távirányító. Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split

R51 Infra távirányító. R36 Infra távirányító. Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split 1 R51 Infra távirányító Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat Kazettás

Részletesebben

Super Daiseikai 6 Inverter Szóló. Super Daiseikai 6.5 Inverter Szóló. Super Daiseikai 8 Inverter Szóló. Avant Inverter szóló "5.széria" Teljesítmény

Super Daiseikai 6 Inverter Szóló. Super Daiseikai 6.5 Inverter Szóló. Super Daiseikai 8 Inverter Szóló. Avant Inverter szóló 5.széria Teljesítmény Super Daiseikai 6 Inverter Szóló RAS-10SKVP2-E 2,5 3,2 275/790/205 73 800 A/A 253 830 RAS-10SAVP2-E (0,55-3,5) (0,5-6,5) 630/800/300 180 030 RAS-13SKVP2-E 3,5 4,2 275/790/205 82 750 A/A 295 210 RAS-13SAVP2-E

Részletesebben

McQuay klímaberendezések árlista

McQuay klímaberendezések árlista OLDALFALI SPLIT KLÍMA M5WM007G/M5LC007C 2,20 - R 410 A 87 600 Ft M5WM010G/M5LC010C 2,78 - R 410 A 97 200 Ft M5WM015G/M5LC015C 3,52 - R 410 A 108 500 Ft M5WM020G/M5LC020C 5,23 - R 410 A 176 100 Ft M5WM020G/M5LC020C3f

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító.

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító. Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 10 Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

Follow me üzemmód Turbo üzemmód. Típus BELTÉRI EGYSÉG MSMAAU-09HRDN1 MSMABU-12HRDN1 MSMACU-18HRDN1 MSMADU-24HRDN1

Follow me üzemmód Turbo üzemmód. Típus BELTÉRI EGYSÉG MSMAAU-09HRDN1 MSMABU-12HRDN1 MSMACU-18HRDN1 MSMADU-24HRDN1 Légkondicionálók Inverteres oldalfali split klíma Inverteres oldalfali split klíma MISSION BLANC ECO mód Alacsony hűtőközeg érzékelés Vészhelyzeti üzemmód Lamella memória funkció Low Ambient üzemmód 1

Részletesebben

Hitachi klíma árlista

Hitachi klíma árlista 2010 ON/OFF oldalfali készülékek 2011 ON/OFF oldalfali készülékek 2011 INVERTERES oldalfali készülékek 2011 INVERTERES kazettás készülékek BIGFLOW sorozat RAS07G4/RAC07G4 A/- 2,1 / - 5 év garancia 110

Részletesebben

Légkondicionálók 2014-2015

Légkondicionálók 2014-2015 Légkondicionálók 2014-2015 Inverteres oldalfali split klíma LUNA A5 Automatikus újraindítás Hőmérséklet kompenzáció Alacsony hűtőközeg-töltet érzékelés 1 W készenléti üzemmód Cold Catalyst szűrő 12 fokozatú

Részletesebben

www.klimawebaruhaz.hu

www.klimawebaruhaz.hu Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 blakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

GasParts-Europe Kft. 1114 Budapest, Kanizsai u. 49. Tel.: +36-1/769-0435, +36-70/381-9782 E-mail: info@gpeklima.hu Web: www.gpeklima.

GasParts-Europe Kft. 1114 Budapest, Kanizsai u. 49. Tel.: +36-1/769-0435, +36-70/381-9782 E-mail: info@gpeklima.hu Web: www.gpeklima. Bio NEO plasma Iverter Plasma Maestro Iverter ART COOL Gallery Multi M kültéri LG Klímaberedezések Árlista Érvéyes 2009.06.25-től visszavoásig. A listába szereplő árak az ÁFA-t em taralmazzák! A az árváltoztatás

Részletesebben

LG Lakossági- és Ipari kereskedelmi légkondicionálók árlista Érvényes: 2015.március 11-től visszavonásig!

LG Lakossági- és Ipari kereskedelmi légkondicionálók árlista Érvényes: 2015.március 11-től visszavonásig! LG Lakossági- és Ipari kereskedelmi légkondicionálók árlista Érvényes: 2015.március 11-től visszavonásig! 2015 Modell P hűtés [kw] Típus Megjegyzés Nettó ár Bruttó ár Eco Plus 2,6 E09EM A+/A 139 000 Ft

Részletesebben

HITACHI UTOPIA ON/OFF kompreszorral szerelt oldalfali készülékek. HITACHI UTOPIA Inverteres kompreszorral szerelt oldalfali készülékek

HITACHI UTOPIA ON/OFF kompreszorral szerelt oldalfali készülékek. HITACHI UTOPIA Inverteres kompreszorral szerelt oldalfali készülékek HITACHI UTOPIA ON/OFF kompreszorral szerelt oldalfali készülékek Távirányító * távirányító RPK 2.5 FSNE RAS2.5 HNE (380V) PCLH3A (Infra) 6,3 / 7 kw 238 500 Ft 239 000 Ft 27 100 Ft 504 600 Ft RPK 2.5 FSNE

Részletesebben

Ép-Kompakt Kft - LG árlista (Érvényes: 2013. március 18-tól)

Ép-Kompakt Kft - LG árlista (Érvényes: 2013. március 18-tól) Mono oldalfali split készülékek Athena EXTREME Athena Gallery P09MN H09AK G09PK fűtés -25 C külső hőmérsékletig 2013 Májustól Cserélhető kép! 2013 Áprilistól 473 700 Ft 423 200 Ft 342 200 Ft 411 900 Ft

Részletesebben

Tisza Klíma 2015.11.01. LG Klíma Árlista

Tisza Klíma 2015.11.01. LG Klíma Árlista Termék Multi F inverter kültéri (1 fázis) Multi FDX Inverter Kültéri (3 fázis) Típus Hűtési Teljesítmény Megjegyzés 2015 LG Multi split kültéri egységek Bruttó fogyasztói lista ár Bruttó Kedvezményes ár

Részletesebben

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk! Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmmazák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk! Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmmazák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Típus Teljesítmény Méret Energiaosztály Biztosíték Csőméret Csőhossz Kültéri Működési Bekötés Hangnyomás- Listaár Hűtő (kw) Beltéri () SEER / SCOP folyadék/gőz Max / emelés lábtávolságok "X" tartomány

Részletesebben

Planning & Trading Kft. - LG Viszonteladói árlista (Érvényes: 2013. március 18-tól)

Planning & Trading Kft. - LG Viszonteladói árlista (Érvényes: 2013. március 18-tól) Mono oldalfali split készülékek Athena EXTREME Athena Gallery P09MN H09AK G09PK fűtés -25 C külső hőmérsékletig 2013 Májustól Cserélhető kép! 2013 Áprilistól 411 900 368 000 297 600 P12MN H12AK G12PK fűtés

Részletesebben

HITACHI UTOPIA ECO inverteres kompreszorral szerelt oldalfali készülékek

HITACHI UTOPIA ECO inverteres kompreszorral szerelt oldalfali készülékek HITACHI UTOPIA ECO inverteres kompreszorral szerelt oldalfali készülékek beltéri kültéri távirányító RPK 3.0 FSN2M RAS-3.0 HVRNS(230V) PC-LH3A (Infra) R410a 6,3 / 7 kw 305.700 Ft 402.100 Ft 32.500 Ft 740.300

Részletesebben

Hokkaido 2014-es termékpaletta. Bakai Csaba 06 30 395 6646

Hokkaido 2014-es termékpaletta. Bakai Csaba 06 30 395 6646 Hokkaido 2014-es termékpaletta Bakai Csaba 06 30 395 6646 14 éves múlt 30 országban van jelen Teljes termékpaletta Innovatív Rendkívül jó ár/érték arány Szervizháttér Rendszeres oktatás Európai raktárbázis

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

Nettó listaár. Kialakítás Modell kw Speciális jellemző MONO OLDALFALI SPLIT

Nettó listaár. Kialakítás Modell kw Speciális jellemző MONO OLDALFALI SPLIT Bio Four Season NEO Plasma Inverter ART COOL Mirror Inverter GALLERY ART COOL Mirror ART COOL Panel MONO OLDALFALI SPLIT K09AH 2,6 A / B energia osztály! 99 990 K12AH 3,5 A / B energia osztály! 109 990

Részletesebben

Inverteres Multi Split légkondícionáló berendezések. Komfort minden helyiségben

Inverteres Multi Split légkondícionáló berendezések. Komfort minden helyiségben Inverteres Multi Split légkondícionáló berendezések Komfort minden helyiségben Multi split választék Teljesítmény tartomány Modell kód 14 18 24 3 45 Névleges hűtőteljesítmény () 4 5 5.4 6.8 8 14 Multi

Részletesebben

KLÍMATECHNIKA. SAMSUNG MODERATO on/off kompresszorral szerelt oldalfali h t /f t berendezések

KLÍMATECHNIKA. SAMSUNG MODERATO on/off kompresszorral szerelt oldalfali h t /f t berendezések SAMSUNG MAX on/off kompresszorral szerelt oldalfali h t /f t berendezések AQ09UGBN AQ09UGBX B/B R410a 2,75 / 2,9 kw AKCIÓ! 103 900 Ft 99 000 Ft AQ12UGBN AQ12UGBX B/B R410a 3,5 / 3,8 kw AKCIÓ! 109 900 Ft

Részletesebben

Több. mint klímatechnika. M sorozat. Mr. Slim. Power Inverter. További információk a kellemes klímához : www.mitsubishi-electric-aircon.

Több. mint klímatechnika. M sorozat. Mr. Slim. Power Inverter. További információk a kellemes klímához : www.mitsubishi-electric-aircon. Több mint klímatechnika További információk a kellemes klímához : www.mitsubishi-electric-aircon.de M sorozat Mr. Slim Power Inverter sorozat Klímaberendezések minden esetre A Mitsubishi Electric Split

Részletesebben

HITACHI UTOPIA berendezések

HITACHI UTOPIA berendezések HITACHI UTOPIA ON/OFF kompreszorral szerelt oldalfali készülékek Távirányító * távirányító RPK 2.5 FSNE RAS2.5 HNE (380V) PCLH3A (Infra) 6,3 / 7 kw 238,500 Ft 239,000 Ft 504,600 Ft RPK 2.5 FSNE RAS2.5

Részletesebben

KLÍMABERENDEZÉSEK. Nettó listaár. Kialakítás Modell kw Speciális jellemző MONO OLDALFALI SPLIT KÉSZÜLÉKEK

KLÍMABERENDEZÉSEK. Nettó listaár. Kialakítás Modell kw Speciális jellemző MONO OLDALFALI SPLIT KÉSZÜLÉKEK Bio NEO plasma Inverter Plasma Maestro Inverter ART COOL Mirror On/Off ART COOL Panel On/Off ART COOL Mirror Inverter ART COOL Gallery M kültéri Inverter kültéri F Inverter kültéri F-DX (osztódobozos)

Részletesebben

2015 / 16 ÁRLISTA. Klímaberendezések és hőszivattyúk

2015 / 16 ÁRLISTA. Klímaberendezések és hőszivattyúk 2015 / 16 ÁRLISTA Klímaberendezések és hőszivattyúk Árlista érvényessége: 2015. március 19. 2016. február 29. A változtatás jogát fenntartjuk! Az adatokban, a típusmegnevezésekben valamint az ábrákban

Részletesebben

TERVEZŐI KONFERENCIA

TERVEZŐI KONFERENCIA Termékpaletta előadja: Hodermarszki Zsolt Lakossági splitek Kisipari splitek VRF-rendszerek termékpaletta ESTIA lev-víz hőszivattyú VN hővisszanyerős szellőztetők LAKOSSÁGI KLÍMÁK Lakossági klímák MONO

Részletesebben

ART COOL neoplazmás klímaberendezések

ART COOL neoplazmás klímaberendezések ART COOL neoplazmás klímaberendezések Neo plazma levegõtisztító rendszer Természetes légáramoltatás CHAOS légterelés Könnyen tisztítható (antibakteriális) légszûrõ 24 órás bekikapcsolás idõzítés Éjszakai

Részletesebben

klímaberendezés árlista

klímaberendezés árlista SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK RAC MAX fix 3360-092 AQ09UGBN/X 2.75/2.9 C/C R 410A 99 900 Ft 3360-093 AQ12UGBN/X 3.6/3.9 C/C R 410A 104 900 Ft 3360-094 AQ18UGBN/X 5.2/5.8 R 410A 179 900 Ft 3360-095 AQ24UGBN/X

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

SAMSUNG FORTE on/off kompresszorral szerelt oldalfali hűtő/fűtő berendezések

SAMSUNG FORTE on/off kompresszorral szerelt oldalfali hűtő/fűtő berendezések A megadott árak árak melyek a 20%-os áfát nem tartalmazzák! SAMSUNG FORTE on/off kompresszorral szerelt oldalfali hűtő/fűtő berendezések AQ09FDN AQ09FDX B/B R410a 2,75 / 2,9 kw 99,900 Ft AQ12FDN AQ12FDX

Részletesebben

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG ÁFÁVAL OLDALFALI EGYSÉGEK ELEMENT DC INVERTER SOROZAT ERP 2014 ASH-09AIE 2,6 3,0 R410A 24-41 51 770x283x201 / 8 776x540x320 / 28 90 794 119 600 151 892 ASH-12AIE 3,5 3,8 R410A 25-42 53 770x283x201 / 9

Részletesebben

Légkondicionálók 2013/2014

Légkondicionálók 2013/2014 Légkondicionálók 2013/2014 Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 9 Kazettás

Részletesebben

2013 Klímaberendezések

2013 Klímaberendezések 2013 Klímaberendezések MSR DC INVERTER Inverteres oldalfali monosplit Hűtő teljesítmény: 2,6-6,7 kw Fűtő teljesítmény: 2,9-7,3 kw Automatikus újraindítás Gold Fin hőcserélő Hőmérséklet kompenzálás Öntisztítás

Részletesebben

SINCLAIR LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2013/2014 KATALÓGUS

SINCLAIR LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2013/2014 KATALÓGUS SINCLIR LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2013/2014 KTLÓGUS SZIMBÓLUMOK 100110 R410 Nagy teljesítényű japán technológiájú kopresszor utoata üzeód Korrózióálló hőcseréló Kopakt kialakítás Környezetkíélő uto

Részletesebben

INVERTERES MULTI kültéri egységek

INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK FS2MIF- 140AE2 DUO FS2MIF- 180AE2 FS3MIF- 210AE2 FS3MIF- 270AE2 FS4MIF- 280AE2 FS4MIF- 360AE2 Hűtőteljesítmény* W 4100 5400 6400 8400 8200 10550 10550 Fűtőteljesítmény*

Részletesebben

Energia osztály A/A A/A 1,5-9 / 1,5-9,7 1,5-8 / 1,5-9 0,9-3 / 0,9-5

Energia osztály A/A A/A 1,5-9 / 1,5-9,7 1,5-8 / 1,5-9 0,9-3 / 0,9-5 9/1. oldal VISZONTELADÓI ÁRLISTA! A NETTÓ ÁTADÁSI ÁRAKON CSAK A SZERZŐDŐTT VISZONTELADÓINKAT SZOLGÁLJUK KI! *HÍVJA: +36-1-666-7001* 135 000 Ft 110 200 Ft 2,9 / 3,7 / 5,2 / - 123 800 Ft 144 900 Ft 219 900

Részletesebben

2014 / 15 ÁRLISTA. Klímaberendezések és hőszivattyúk

2014 / 15 ÁRLISTA. Klímaberendezések és hőszivattyúk 2014 / 15 ÁRLISTA Klímaberendezések és hőszivattyúk TOSHIBA klímaberendezések adatainak mérési körülményei Hűtés: Külső hőmérséklet: + 35 C DB Belső hőmérséklet: + 27 C DB/+ 19 C WB Páratartalom: 50 55

Részletesebben

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK GLORY PLUS (STANDARD) automatikus újraindítás Típus MSG-07HRN2 MSG-09HRN2 MSG-12HRN2 MSG-18HRN2 MSG-24HRN2 Hűtés Btu/h 7000 9000 12000 17000 23000 kw 2,1 2,6 3,5 5,0 6,7

Részletesebben

Légkondicionálók 2013/2014

Légkondicionálók 2013/2014 Légkondicionálók 0/0 Tartalomjegyzék R Infra távirányító Távirányító Modell kód Premier split Oasis split Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat

Részletesebben

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK

2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2008 LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK GLORY PLUS (STANDARD) automatikus újraindítás Típus MSG-07HRN2 MSG-09HRN2 MSG-12HRN2 MSG-18HRN2 MSG-24HRN2 Hűtés Btu/h 7000 9000 12000 17000 23000 kw 2,1 2,6 3,5 5,0 6,7

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek R410A

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek R410A INVERTERES MULTI kültéri egységek R410A DUO TRIO QUATTRO PENTO MŰSZAKI ADATOK FS2MI-147HFD FS2MI-187HFD FS3MI217HFD FS3MI277HFD FS4MI-277HFD FS4MI-367HFD FS5MI-367HFD Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A

Részletesebben

Folyadékhűtők és hőszivattyúk

Folyadékhűtők és hőszivattyúk Folyadékhűtők és hőszivattyúk Airvent Cégünk 1990. évi megalakulása óta folyamatosan növekedve vált a komfort és ipari légtechnikai termékek egyik legnagyobb hazai gyártójává és exportálójává. Ebben a

Részletesebben

2,6 E09EL A+/A, A készlet erejéig E09EK 198 120. 3,5 E12EL A+/A, A készlet erejéig E12EK 207 010

2,6 E09EL A+/A, A készlet erejéig E09EK 198 120. 3,5 E12EL A+/A, A készlet erejéig E12EK 207 010 Eco Plus 2,6 E09EL A+/A, A készlet erejéig E09EK 198 120 3,5 E12EL A+/A, A készlet erejéig E12EK 207 010 Advance Plus ARTCOOL Mirror ARTCOOL Gallery 2,6 P09RL A++/A, A készlet erejéig P09RK 234 950 3,5

Részletesebben

Fisher Free multi inverter

Fisher Free multi inverter Fisher Free multi inverter Hűtsön, vagy fűtsön* otthonában egyetlen kültéri egységgel! Egy kültéri 5 beltéri egység A Fisher Free Multi Inverter egyetlen kültéri egységéhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható,

Részletesebben

L égkondicionáló ka ta ló gus 20 14-20 15. ens ola r.hu

L égkondicionáló ka ta ló gus 20 14-20 15. ens ola r.hu L égkondicionáló ka ta ló gus 20 14-20 15 ens ola r.hu R51 Infra távirányító 1 Ki / Be Kapcsolás Hômérséklet növelés Hômérséklet csökkentés Ventillátor sebesség Üzemmód Idôzítés Be Alvás üzemmód Idôzítés

Részletesebben

Folyadékhűtők és hőszivattyúk

Folyadékhűtők és hőszivattyúk Folyadékhűtők és hőszivattyúk Airvent Cégünk 1990. évi megalakulása óta folyamatosan növekedve vált a komfort és ipari légtechnikai termékek egyik legnagyobb hazai gyártójává és exportálójává. Ebben a

Részletesebben

RESIDENT OTTHONI KLÍMA

RESIDENT OTTHONI KLÍMA RESIDENT OTTHONI KLÍMA Toshiba fix fordulatos flexi készülék, otthoni alkalmazásra. Elegáns, kompakt fali készülék, harmonikusan illeszkedik bármilyen stílusú otthonba. Nagy teljesítményű, precíz, nagyon

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében HTÉKONYSÁG NYER Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében 20%... több megújuló energia... kevesebb elsődleges energiafelhasználás... kisebb CO 2 -kibocsátás z Európai Unió magas célokat

Részletesebben

légkondicionáló berendezések

légkondicionáló berendezések légkondicionáló berendezések 2012 split klíma MULTI split klíma IPARI klíma mobil klíma párátlanító powered by: Párátlanító 20 liter / nap R134A automatikus lekapcsolás,ha a tartály megtelik (felső) hordozható

Részletesebben

R51. Infra távirányító R36. Ki / Be Kapcsolás. Hőmérséklet növelés. Kifújási irány változtatás. Gyári beállítások visszaállítása.

R51. Infra távirányító R36. Ki / Be Kapcsolás. Hőmérséklet növelés. Kifújási irány változtatás. Gyári beállítások visszaállítása. 1 R51 Infra távirányító Ki / Be Kapcsolás Hőmérséklet növelés Kifújási irány változtatás Gyári beállítások visszaállítása R36 Infra távirányító Ki / Be Kapcsolás Hőmérséklet növelés Hőmérséklet csökkentés

Részletesebben

powered by: Légkondicionálók VRF rendszerek

powered by: Légkondicionálók VRF rendszerek Légkondicionálók VRF rendszerek 2014-2015 Cascade klímát vásárolni okos választás! A Cascade légkondicionáló berendezések biztosítják Önnek mindazokat az előnyöket, amelyeket a legrangosabb klímák nyújtanak:

Részletesebben

OLDALFALI MONO SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK

OLDALFALI MONO SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK OLDALFALI MONO SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK ON/OFF Beltéri HD-090C HD-120C HD-180C HD-220C Kültéri HDO-090C HDO-120C HDO-180C HDO-220C Hűtő teljesítmény 2700 3200 4900 6000 Fűtő teljesítmény 2750 3500 5100

Részletesebben

Levegős hőszivattyúk alkalmazása. Tóth István

Levegős hőszivattyúk alkalmazása. Tóth István Levegős hőszivattyúk alkalmazása Tóth István VRF - Midea V5X Áttekintés ESEER = EER(100%) 0.03 + EER(75%) 0.33 + EER(50%) 0.41 + EER(25%) 0.23. Egy egység teljesítménye: 22HP Összesen: akár 88HP (246,4

Részletesebben

Gyors és hatékony légkondicionálók

Gyors és hatékony légkondicionálók Gyors és hatékony légkondicionálók Good (AR5580) New Boracay (AR4700) AR5580 (RAC/FJM kompatibilis) Good sorozat AR**KSWBSBWK*** Háromszög alakú dizájn Smart Wifi Kényelmesen szabályozhatja légkondicionálóját

Részletesebben

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

Energia osztály. Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kw)

Energia osztály. Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kw) 4 UTAS KAZETTÁS INVERTER UTOPIA oldalfali INVERTER ipari sorozat SHIROKUMA KUN INVERTER SHIROKUMA INVERTER SUMMIT FRAME FLAT INVERTER BIGFLOW ON/OFF BIGFLOW ON/OFF 2010 9/1. oldal 2010 ON/OFF oldalfali

Részletesebben

-10% április 30-ig! Akció

-10% április 30-ig! Akció construma Akció! -10% április 30-ig! Akció 2012 URURU-SARARA A komplett légkondícionáló csúcskategória Hûtés, fûtés, pásítás, pátlanítás, szellõzés 3D légszállítás URURU pásítás SARARA pátlanítás Légtisztítás

Részletesebben

Fűtés és hűtés. Légkondicionálók FVXS-F. Ideális ablak alá történő telepítéshez. Rugalmas telepítés. Extra csendes működés

Fűtés és hűtés. Légkondicionálók FVXS-F. Ideális ablak alá történő telepítéshez. Rugalmas telepítés. Extra csendes működés 䄀攀 挀 渀搀 渀愀 瀀攀渀 甀 甀渀 䌀渀昀 倀 攀 昀 吀攀 愀ᤂ 攀瀀 洀 渀 猀栀眀 洀ⴀ 甀氀 渀猀 甀 䴀戀 氀 㨀 㜀㔀㔀 㔀㐀 㐀 䘀 砀 㨀 㠀 㤀 㔀 㐀 䘀愀砀 㨀 㠀 㐀㤀 㜀㤀㤀 䔀ⴀ 洀愀 氀 㨀 昀 昀 挀 攀䀀戀甀攀渀 栀 戀甀攀渀 栀ⴀ 猀 栀瀀 匀 攀㨀 眀眀眀 䄀搀 攀猀 愀㨀匀 䠀攀氀 愀搀攀 츀 渀 攀 嘀 Ⰰ 渀 㠀Ⰰ 匀 Ⰰ 䈀甀挀 甀 攀ᤂ Légkondicionálók

Részletesebben

Kiskereskedelmi Árlista

Kiskereskedelmi Árlista www.midea.hu Kiskereskedelmi Árlista 2011. április 18. Klímatechnika TARTALOMJEGYZÉK LG Klímaberendezések... 3 LG Hőszivattyúk... 9 MIDEA Klímaberendezések... 10 ELECTROLUX Klímaberenezések és tartozékok...

Részletesebben

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG

ÁRLISTA, MAGYARORSZÁG OLDALFALI EGYSÉGEK BARON SERIE ASH-09AB 2,6 2,8 R410A 32-42 50 730x255x174 / 8 776x540x320 / 31 80 500 102 235 ASH-12AB 3,2 3,5 R410A 32-41 52 790x265x177 / 9 776x540x320 / 31 86 800 110 236 KING SERIE

Részletesebben

FUJITSU klímaberendezés árlista

FUJITSU klímaberendezés árlista FUJITSU klímaberendezés árlista Hűtőtelj. Fűtőtelj. TÍPUS Hűtőközeg Megjegyzés kw kw OLDALFALI SPLIT KLÍMA Hűtő / Fűtő ASY 7 USBCW / AOY 7 USNC 2,20 2,30 R410A ASY 9 USCCW / AOY 9 UFCC 2,60 2,95 R410A

Részletesebben

Légkondicionálók 2015/2016

Légkondicionálók 2015/2016 Légkondicionálók 2015/2016 Inverteres oldalfali split klíma Inverteres oldalfali split klíma LUNA FAIRWIND Hőmérséklet kompenzáció Alacsony hűtőközeg-töltet érzékelés 12 fokozatú ventilátor 4 irányú légáram

Részletesebben

2 0 1 3 / 1 4 AIRCONDITIONING

2 0 1 3 / 1 4 AIRCONDITIONING 2 0 1 3 / 1 4 Árlista Árlista 2 I TOSHIBA Toshiba klímaberendezések - mérési körülmények: Hűtés: Fűtés: Hűtőközeg vezetékek: Hangnyomásszint: belső hőmérséklet 27 C DB / 19 C WB, külső hőmérséklet 35 C

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

klímaberendezések 2014

klímaberendezések 2014 klímaberendezések 2014 bemutatkozás A Nord klímaberendezések, a legkorszerűbb és leginnovatívabb megoldások segítségével kínálnak tökéletes megoldást Önnek és családjának. A környezetbarát, energiatakarékos

Részletesebben

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012 TERVEZŐI KONFERNCIA 2012 EuP LOT10 előadja: Katona István 2012 A BIZOTTSÁG 206/2012/EU RENDELETE (2012. március 6.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések

Részletesebben

lakossági kereskedelmi Rejtett TARTALOM Műszaki adatok old. Árlista Műszaki adatok Árlista Műszaki adatok Árlista old. Szektor

lakossági kereskedelmi Rejtett TARTALOM Műszaki adatok old. Árlista Műszaki adatok Árlista Műszaki adatok Árlista old. Szektor TARTALOM lakossági Szektor Árlista old. Műszaki adatok old. BA Bravo Magasoldalfali on/off split 3 19 DKV Duke Magasoldalfali DC inverteres split 3 20 SMV Smartcool Magasoldalfali Full DC inverteres split

Részletesebben

LG MULTI SPLIT RENDSZER

LG MULTI SPLIT RENDSZER 50Hz LG MULTI SPLIT RENDSZER A hagyományos multi split típusú berendezésekkel szemben az új generációs multi split klímaberendezéseket úgy tervezték, hogy a legváltozatosabb körülmények között is beépíthetôk

Részletesebben