Egy főúri könyvtár Sárospatakon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy főúri könyvtár Sárospatakon"

Átírás

1 Egy főúri könyvtár Sárospatakon Kiállítás a Sárospataki Református Nagykönyvtárban 2012

2 EGY FŐÚRI KÖNYVTÁR SÁROSPATAKON A Rákóczi-szabadságharc leverését követően a bujdosó fejedelem - II. Rákóczi Ferenc - hatalmas birtokát a bécsi udvar elkobozta. A Kincstártól 1720-ban herceg Trautson J.L.D. császári főudvarmester vásárolta meg Ft-ért és az elnéptelenedett falvakba ruszinokat, fia pedig württenbergi svábokat telepített. A család kihaltával a birtok ismét a Kincstárra szállt ( ), ahonnan herceg Bretzenheim Ágost Károly szerezte meg, elcserélve azt svájci jószágaiért. Menyének unokaöccse, herceg Windischgraetz Lajos ( ) vásárlással jutott az uradalom birtokába 1876-ban. Mindhárom hercegi család integrálódott a hazai környezetben: megtanulták a magyar nyelvet, támogatták a helyi egyházi életet, a pataki Kollégiumot, részt vettek a közéletben, gyermekeiket magyar hazafiaknak nevelték. A pataki vár pedig a nép nyelvén mindvégig Rákóczi vár maradt. A Windisch-Grätz-ek Stájerországból származtak, ahol a 13. századig vezették vissza családfájukat. Nálunk a nemzetségük legismertebb tagja Alfred C. F. ( ), aki a birodalmi hadak főparancsnokaként leverte 1848 tavaszán a bécsi forradalmat, azután a magyar szabadságharc ellen fordult. A hadműveleteket azonban már a magyar népfölkelők dicsőséges tavaszi hadjárata előtt befejezettnek nyilvánította, s emiatt - az isaszegi vereségét követően - fölmentették tisztségéből és ettől fogva visszavonultan élt birtokán. A család egyes tagjai a 17. század közepétől magyar honosítást nyertek, hazai közjogi méltóságok tisztét töltötték be, magyar történelmi családokkal kerültek rokonságba, mint pl. a Balassa-, Erdődy-, Dessewffy-, Széchenyi-, Károlyi-, Apponyi családok. A Bretzenheimek által alapított főúri könyvtárat a Windischgraetzek építik tovább. Jelentős szerepe van ebben herceg Windischgraetz Lajosnak (Krakkó, Bécs, 1968), aki pataki diák, majd a hadseregben, a külügyben végez szolgálatot, országgyűlési képviselő, közélelmezési, később külügyminiszter Andrássy Gyula mellett és IV. Károly király belső tanácsnoka. Személye mégis az ún. frankhamisítási botrányról híresedett el. A magyarságot aránytalanul és egyoldalúan sújtó Trianoni Békediktátum (1920) válaszlépéseként magas állami és egyházi vezetők összefogásával folyamodtak a vértelen hadviselés ezen eszközéhez, hogy visszavágjanak az igazságtalanságért.

3 Windischgraetz Lajos herceg egymaga vállalta a teljes felelősséget mindnyájuk helyett és szenvedte el a francia belügyminisztérium feljelentése nyomán rá kirótt büntetést és élte át ezt követően az erkölcsi rehabilitálását és a nép ünneplését. A várban őrzött kötetes könyvtárát az ateista diktatúra 1946-ban elpusztításra ítélte. A gyűjteményt Újszászy Kálmán a református főiskola tanára mentette meg azzal, hogy megvásárolta és elhelyezte a Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában. A Rákócziak fejedelmi könyvtárához hasonlóan, így ez a főúri gyűjtemény is a kollégiumi polgárok lelki-szellemi épülését szolgálhatta. A könyvek többségében ott találjuk a beragasztott possessori ex librist: Prinz Ludwig zu Windischgraetz, Sárospatak felirattal. A jelen kiállítás szerény ízelítőt ad egy európai könyvtár görög-latin klasszikusokban, bölcseleti, teológiai, históriai, világirodalmi, magyar irodalmi, természettudományos kötetekben gazdag anyagából, ahonnan nem hiányoznak az alkalmazott tudományok, a jogtudomány alapművei, de a hadászati, a közéleti munkák és az életrajzok, emlékiratok sem. A görög, latin, magyar, német, angol, francia, olasz nyelvű, igényesen válogatott könyvek, a lexikonokkal, szótárakkal, almanachokkal alaposan fölszerelt kézikönyvtár, a napjainkban már történeti kútfő értékű művek, ritkaságok és sorozatok ma is tekintélyt parancsolóan nyitnak ablakokat Európára és az egész világra valamennyi olvasó ember előtt. Kiss Endre József

4 Calepini Ambrosii: Dictionarium undecim linguarum. Basileae, Calepinus, Ambrosius 11 nyelvű szótára. Calepinus, Ambrosius ( ) Ágostonrendi szerzetes Latin szótára 1502 ben jelent meg először. A XVI XVIII. században sok kiadása látott napvilágot, a szótárban foglalt nyelvek száma is egyre gyarapodott. Az 1627-ben, Bázelben megjelent kiadás 11 nyelvű: héber, görög, francia, olasz, német, belga, spanyol, lengyel, magyar és angol. Plauti T. M.: Comoediae. IV. Viennae, Plautus vígjátékaiból. Plautus, Titus Marcus Kr. e. 250 körül Kr.e. 184 körül) római komikus színműíró, páratlan nyelvmester. Az idegen (görög) díszletek közé állított hazabeszélő társadalomkritika teljességgel nyilvánvaló a darabokban. Plautus munkássága ötletet adott sok későbbi színműírónak, William Shakespearenek, Moliernek, Lessingnek és másoknak is. 4 Klasszikusok

5 Oeuvres de Monsieur Montesquieu. Amsterdam, Montesquieu összes művei. I. Secondat, Charles-Louis de, La Bréde és Montesquieu bárója ( ) francia felvilágosodás kori filozófus, író és gondolkodó. Orvostudományi, politikatörténeti és pénzügyi írásait követően a Perzsa levelek című szatirikus regényével irodalmi sikert ért el. Le Confession des Augustin. Paris, Szent Ágoston vallomásai. Aurelius Augustinus ( ) minden idők legnagyobb teológusa, latin nyelvű egyházi író, filozófus, hippoi püspök. 387 ben, 32 évesen a keresztyén hitre tért. Megtérése előtti életéről és megtéréséről a Vallomások című önéletírásában számol be. 5 Filozófia/Teológia

6 Die Österreich-Ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien, Az Osztrák-Magyar Monarchia bemutatása szöveg és képek által. Az 5 kötetbál álló mű két kiállított kötete Bécset és Magyarországot mutatja be. 6 Történelem

7 Cervantes: Don Quihote von Mancha. Carlsruhe, Servantes Saavedra, Miguel de: Don Qiuhote de La Mancha. Servantes Saavedra, Miguel de ( ) kalandos életű spanyol regény- és drámaíró, költő a spanyol irodalom legismertebb képviselő je. Sok irodalomtörténész a Don Quihotét tartja az első, mai értelemben vett regénynek. Az író szándéka az volt, hogy minél egyszerűbb nyelvezetű regényében képet adjon kora társadalmáról. Des Herrn Carl Goldoni Sammtliche Listspiele. Leipzig, Goldoni, Carl vígjáték gyűjteménye. Goldoni, Carl ( ) olasz vígjátékíró. Sikeres harcot vívott a rögtönzött vígjáték ellen. Darabjaival erkölcsjavító tendenciákat követett, rendkívüli sikerrel ostorozta a korabeli velencei társadalom százféle kinövéseit. 7 Világirodalom

8 Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon. I-II. Pest, Az 1853-ban írt történelmi regény a német-római császárság és a török birodalom kénye-kedvétől szenvedő, de politikailag függetlenségét mindenáron biztosítani igyekvő 17. századi Erdélyt idézi az olvasó elé. Johann Amos Comenius: Das Labirinth der Welt und das Paradies des Herzen. Jena, Comenius Ámos János: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. Comenius Ámos János ( ) magyar származású pedagógus, teológus, író, a nemzetek tanítója. Ö tekinthető az első modern pedagógusnak. Valószínű, hogy a Comenius egy felvett humanista név, az eredeti neve Szeges János volt. A világ útvesztője és a szív paradicsoma című művében kíméletlen őszinteséggel leplezi le korának visszáságait. Ebből nem lát más kiutat, mint a Krisztushoz való megtérést és a minden korban időszerű tanításaihoz való ragaszkodást. 8 Magyar irodalom/pedagógia

9 Dercsenn von Derczeni: Ueber Tokaj s Weinbau Wien, Dercsényi János: A tokaji bor készítéséről. Id. Dercsényi (Weisz) János ( ) királyi tanácsos, orvosdoktor, minerológus, több megye táblabírója. Több külföldi tudós társaság tagjává választotta, azok folyóirataiban értekezéseket írt. Instruction pour les jardins fruitiers et potages. Paris, A gyümölcs- és konyhakertek művelési rendjéről. 9 Alkalmazott tudomány

10 Nemzeti dicsőségünk. Bp. É. n. Történelmi olvasókönyv. Pilisi Ney Béla: A Magyar Országház. Bp. É. n. Bemutatja az Országházat és elmondja építésének történetét magyar angol és német nyelven. 10 A Nemzetért

11 Csatarendek és történelmi térképek. H. n., é. n. Schematismus für das k. und k. Heer und für die k. und k. Kriegs-Marine Wien, 1899 A Császári és Királyi Hadsereg valamint a Haditengerészet címtára az évre 11 Hadászat

12 Windischgraetz L.: Helden und Halunken. Selbserlebte Weltgeschichte Wien, Windischgraetz Lajos önéletírása és egyben politikai naplója. Valaki : Néhány őszinte szó a katonai kérdések rendezéséről. Sárospatak, Windischgraetz Lajos kritikai észrevételei a hadsereg szervezéséről és irányításáról. 12 Windischgraetz művek

13 Neu Abgefasste Methode die Geometrie Breslau, Az ábrázoló geometria ismertetése gr. Monge Gaspard ( ) munkássága nyomán. Le Spectacle de la Nature. L Homme en societé avec Dieu. Paris, Pluche Noël - Antoine természettudós ( ), azaz Pluche Abbé természettudományos sikerkönyve a 18. század elejéről. 13 Természettudomány

14 Kelemen Emericus: Institutiones Juris Privati Hungarici Pest, Kelemen Imrének a magyar magánjog intézményeiről szóló munkája. Werbőczi István: Decretum Tripartitum Tyrnaviae, A Magyar Dekrétom vagy Hármaskönyv a korabeli magyar jogszokás gyűjteménybe foglalása. Ezt a munkát Werbőczi István ( ) az ország nádora végezte el 1501 és 1514 között. Először Bécsben jelent meg nyomtatásban 1517-ben, s azután még több, mint félszáz kiadást ért meg. 14 Jogelméleti munkák

15 Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború. Bp. É. n. Gróf Andrássy Gyulának ( ) az Osztrák Magyar Monarchia utolsó külügyminiszterének politikai visszatekintése. Egy ideig munkatársa volt Windischgraetz Lajos. Kossuth Ludwig : Meine Schriften aus der Emigration Pressburg, Kossuth Lajos emigrációban született írásainak egyik kötete. 15 Közélet

16 Annales du Regne de Marie- Therèse Paris, Mária Terézia ( ) császárnő uralkodói évkönyve a felvilágosult abszolutizmus kiteljesedésének idejéből. Kaiser Heinrich der Vierte Dresden, IV. Henrik ( ) németrómai császár történetét tárgyaló mű, aki 1058-ban békét kötött a Magyar Királysággal és nővérét eljegyezte Salamon magyar királynak. 16 Emlékiratok

17 Herceg Windischgraetz Lajosné ajánló levele a Kanadába kivándorló Karajz Józsefnek. 17 Családi dokumentumok

18 Windischgraetz Natália meglátogatta 1999-ben a Református Gimnázium biológiai szertárában elhelyezett Windischgraetz vadászgyűjteményt. (Tamás Erzsébet, hg. Windischgraetz Natália, Úljaki Csaba, Koncz Éva és gr. Zichy Mária) 18 Családi dokumentumok

19 A zászlót a sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulásának 25 éves évfordulójára készítette és adományozta herceg Windischgraetz Lajosné 1914-ben. 19 A zászló

20 AN ARISTOCRATIC LIBRARY IN SÁROSPATAK Following the defeat of the Rákóczi War of Independence, the court in Vienna confiscated the huge property of Ferenc Rákóczi, II, the prince in hiding. In 1720, Prince J.L.D. Trautson, Imperial major-domo purchased it from the Treasury for HUF and he resettled Ruthenians and his son did Swabians from Württemberg in the deserted villages. After the extinction of the family, the property devolved upon the Treasury again ( ) where Prince Charles Augustus Bretzenheim acquired it from in exchange for his livestock in Switzerland. The nephew of his daughter-in-law, Prince Louis Windischgratz ( ) took possession of the estate by buying it in All three of the ducal family integrated into the native/hungarian environment: they learned the Hungarian language, supported the local church life and the College of Sárospatak, took part in public life and brought up their children to be Hungarian patriots. The Castle of Sárospatak was all the while called Rákóczi Castle by the public. The Windish-Gratzs came from Styria where they traced their family tree back to the 13th century. The best-known member of their family in our country is Alfred C.F. ( ), who as commander of the imperial army crushed the revolution in Vienna in the spring of 1848, and then turned against the Hungarian war of independence. He declared, however, the military operations completed before the glorious spring campaign of the Hungarian territorial, and because of this - after the defeat at Isaszeg - he was released from his duty and from then on he lived in retirement on his estate. Some members of the family gained Hungarian naturalization in the middle of the 17th century, performed high native public offices and became connected with such Hungarian historical families like the Balassa, Erdődy, Dessewffy, Széchenyi, Károlyi and the Apponyi families. The aristocratic library, founded by the Bretzenheims, was continued to build/ develop/expand by the Windischgratzs. Prince Louis Windischgratz (Cracow, Vienna, 1968), who had been a student in Patak, did military service then worked for foreign affairs, was a Member of Parliament, Minister for Food Supply then a Secretary of Foreign Affairs next to Gyula Andrássy and the personal councillor of

21 King Charles, IV, played a significant role in it. Yet he became infamous for the scandal of counterfeiting franc. As a response to the Peace Treaty of Trianon (1920) which affected the Hungarians disproportionately and unilaterally, high ranking government and church leaders in union applied the bloodless war as means to retort/ respond to the injustice. Prince Louis Windischgratz alone undertook the full responsibility for all of them and suffered the penalty imposed on him following the denunciation of the French Ministry of Home Affairs, and then lived through the moral rehabilitation and the people s ovation. The atheist dictatorship doomed the volume library stored in the Castle to destruction in Kálmán Újszászy, professor of the Reformed College rescued the collection by purchasing it and placed it in the Great Library of the College s Scientific Collections. Similarly to the princely library of the Rákóczis, this aristocratic collection could also serve the College student s spiritual improvement. We can find the indication of the ownership, ex libris in most books with the following subtitle: Prinz Ludwig zu Windischgratz, Sárospatak. The present exhibition gives you a modest taste from a European library which is rich in Greek and Latin classics, philosophical, theological, historical, world literature, Hungarian literature, natural scientific volumes, and is not lacking the standard works of applied sciences and jurisprudence, and strategic and public works, biographies and memoirs either. The thoroughly equipped reference library with tastefully selected Greek, Latin, Hungarian, German, English, French and Italian books along with encyclopaedias, dictionaries, calendars, works having historical value today, rarities and series authoritatively open windows to Europe and the whole world for every reader. Translated by Pálma Füsti-Molnár

22 Gr. Széchenyi Mária Hg. Windischgraetz Lajos

23 A rendezésben közreműködött és a kiállítást megnyitotta dr. Perényi János történész, nagykövet. Személyes élményeit elmondta Tamás Erzsébet nyugalmazott pedagógus, akinek nagyapja a Windischgraetz család alkalmazottja volt. A kiállítást rendezte Pocsainé dr. Eperjesi Eszter. A kiadványt szerkesztette Asztalos József. Támogató Nemzeti Kulturális Alap Hernád Kiadó Tiszáninneni Református Egyházkerület kiadója

24 A Sárospataki Nagykönyvtár A Sárospataki Rákóczi-vár

Bruckner Győző (1877 1962)

Bruckner Győző (1877 1962) arcképcsarnok 15 Stipta István Bruckner Győző (1877 1962) Győző Bruckner (1877 1962). Between the two world wars, the director and prominent teacher of the Augustan Evangelical Academy of Law which was

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE ST. STEPHEN KING OF HUNGARY PARISH CHICAGO, ILLINOIS DIAMOND JUBILEE COMMEMORATIVE BOOK 1934-2009 HIMNUSZ - HUNGARIAN

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7.

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Saint Emeric Hungarian Roman Catholic Parish On the 100th. Anniversary of its founding November

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013.

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013. 1 www.chaine.hu 26-29. September 2013. chaine@chaine.hu Dear Fellow-Members, Dear Friends, Tisztelt Tagtársaim, Kedves Barátaim, a very warm welcome to you all! szívből jövően üdvözölöm Önöket! This year

Részletesebben

BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN

BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN HANNY ERZSÉBET BUDA VISSZAFOGLALÁSA A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN Valószínűleg annak a szakmai világnak, amely a mai értelemben vett újságírás előtti hírforgalommal foglalkozik, tudomása van arról,

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 64. Felelős kiadó: dr. Lakner Lajos megyei múzeumigazgató Krankovics Ilona Sallay Gergely Pál ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Debrecen,

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS

FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS ANGOLRA FORDÍTOTTA PETER ZOLLMAN FROM THE HUNGARIAN BY PETER ZOLLMAN Az angol szöveget lektorálta Robin James Isherwood English text read by Robin James Isherwood

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

Siófok aktívan. Siófok Active

Siófok aktívan. Siófok Active Siófok aktívan Siófok Active TARTALOMJEGYZÉK / contents Bevezető köszöntő... 3 Introduction greeting Történeti visszatekintés... 4-5 History of Siófok FÜRDŐÉLET - A HŐSKOR... 6-7 Life on the beach glorious

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám Délvidéki Szemle 2014. I. évfolyam 2. szám Válogatás a Délvidék Kutató Központ FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL: MAGYAR SZERB KAPCSOLATOK KÖZÖS MÚLT ÉS KÖZÖS JÖVÕ címû 2014. január 23-án megrendezett nemzetközi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Séta a városban. A walk in the town

Séta a városban. A walk in the town Séta a városban A walk in the town Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik Located halfway between the cities of Szolnok and Debrecen A Kis-Hegyesbori halmon álló alkotások kun sírszobrok The

Részletesebben

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4 magyar múzeumok 2007/4 tél HUNGARIAN MUSEUMS Volume 13 Number 4 winter 125 éve született Kodály Zoltán Zoltán Kodály Born 125 Years Ago A Kodály testvérek (balról jobbra): Zoltán (1882-1967), Pál (1886-1948)

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben