Röszke településrendezési tervei - Jóváhagyott anyag Településszerkezeti terv Településrendezési alátámasztó munkarész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Röszke településrendezési tervei - Jóváhagyott anyag 2007-07-26 Településszerkezeti terv Településrendezési alátámasztó munkarész"

Átírás

1 1. Bevezetés, történeti áttekintés A település Szegedtől délre, 15 km távolságban helyezkedik el, a holt Tisza, az 5-ös út és az országhatár között. A település Szeged irányából közúton kétfelől az E-5, valamint a es úton közelíthető meg. Vasúton Szeged-Nagyállomásról érhető el. Mórahalom irányából is elérhető a úton. Szerbiából közúton az E-5 úton a határátkelőn át, vasúton Horgos vasútállomásról érhető el. Röszkének nincs vonzáskörzete, viszont két önkormányzati szerveződésnek is tagja. Mórahalom és Szeged vonzáskörzetéhez kapcsolódik. Határos települések: Szeged, Mórahalom, Domaszék. A külterületen 400 tanya található. A település földrajzi elhelyezkedése utal arra, hogy fontos átkelőhelyként tartották számon. Az Alföldet Torontál megyével összekötő kompjárat emlékei a 30-as évekig nyomon követhetők. Az utolsó tanyamalmot 1895-ben vontatták el Martonosra. A települést Szeged birtoka révén kisbérlők, törpebirtokosok művelték: alsóvárosi gányók, dohánykertészek települtek itt meg. Később úgynevezett "krajcáros földekként" egy-két holdas birtokokat szereztek. Nagybirtok nem volt ben kapta királyi adománylevelét, de ekkor még nem szerepelt önálló településként, Szegedhez tartozott óta követhetjük nyomon a benépesülését:- 18. század eleje- szerb granicsárok (határőrök), horvát birtokosok zsellérei alkotják a népességet ig Szeged város alsótanyai közigazgatási egysége. Önálló kapitányság, kapitányai Rózsa Vince, Guczi József től önálló község. Régészeti leletek alapján több, mint száz lelőhely bizonyítja a település lakott voltát. Közülük kiemelkedő, európai jelentőségű a Bálint néven ismert Nagyszéksósi avar lelet, melyet ben Móra Ferenc tárt föl, másolatai a szegedi múzeumban tekinthetők meg. A Ladányidűlő környékén feltárt két honfoglaló sír bizonyítja, hogy a honfoglalók kiemelt települése volt a Tisza mellékének ez a része. A "Tisza sor"-nál talált Árpád-kori templommaradványt és a körülötte lévő sírkertet a tatárdúlás rombolta le. A falu "fölvégén" található Rácz-köröszt (rácz temető) és a sok szerb eredetű név, (Osznovics, Polovics, Marinkovics és Szulcsán, stb.) továbbá a "rácok dűlője" bizonyítja, hogy a ma már elmagyarosodott dohány és paprika kertészek elődei itt szlávok voltak. Ha településtörténetét vizsgáljuk, azzal a sajátos tényezővel kell számolnunk, hogy 1950-ig nem önálló településként szerepel a korabeli írásos anyagokban. Jóllehet a település már 1730-ban megkapta királyi adománylevelét, de a terület nagy részét Szeged vagy polgárai használták. A község neve az első írásos emlékekben 1439-ben Rezke alakban szerepel. Kézenfekvőnek látszik a rez szóból való származtatás: ennek erdőbeli irtás a jelentése, melyhez később a ke kicsinyítő képző társult. Igazolni látszik ezt a feltevést az, hogy Szegedtől egészen Röszkéig a Tisza árterén terjedő nagy erdőségek faanyagából került ki a szegedi vár gerendázata, az alsóvárosi templom faanyaga és a híres szegedi hajóácsok is használták ezeket a fákat ben a térképeken mint Reska szerepel, a 18. században pedig Reszke néven ismerhették a települést. Címere a beszélő címerek kategóriájába tartozik, a község múltbéli fontosabb ismérveit állítja elénk.a közepén átfutó ezüst pólya a Tiszát jelképezi, a bal pajzsmező vármaradvány képe rámutat arra, hogy a település több évszázadon át a szegedi vár tartozéka volt. A baloldalon a vármaradvány fölött az életfa jelképe a tölgy, a nappal és a holddal, mely a gazdag földekre utal. A jobb pajzsmező bárkája a Tisza folyón történő só szállítást, a halak pedig a halászfalu jelleget bizonyítják. 1. oldal

2 A címertalpon a színek is célzatosak: a piros szín a paprikatermesztésre, az arany dohányvirágok pedig a dohánytermesztésre utalnak. A török tiszti sisak idézi föl, hogy a település az es években szultáni székhelyként szerepelt. A település népessége 3239 fő. Községünkben jellemző vallás a római katolikus. A településen sorrendben a következő gazdasági múlt alakult ki: - ipar: kézművesek, kovácsok, bognárok, szatócsok, kocsmák, élelmiszeripar, olajütők- mezőgazdaság: mocsári tölgy, halászat, dohány, fűszerpaprika, hatékony zöldségtermesztés. 3. A község régióban elfoglalt helye: Község Csongrád megye délkeleti részén, a Duna Tisza közi Homokhátság és a Bácskai Löszhatár találkozási vonalánál helyezkedik el. Észak-nyugatról Mórahalom, észak-keletről Szeged, Domaszék, délről Szerbia-Montenegró határolja. község Szeged megyeközpont vonzáskörzetében helyezkedik el. Ezért továbbra is az alsó fokú intézmény ellátottság kiépítésével kell számolni. A településnek távlati regionális szerepköre nincs. Lélekszámához viszonyítva növelni kell a település külső és belső összetartó erejét. 4. Településszerkezet A település amint az a történeti leírásból is kitűnik, a rez szóból eredően a be erdősült területek irtása nyomán keletkezett: a korábbi főút mentén alakult ki a település. A településszerkezet tehát egy hagyományosan kialakult több évszázadra visszatekintő fejlődés eredménye, és nem központi elhatározásnak a következménye, mely oly sok települést jellemez a térségben: E szempontból kuriózum ben vált községgé előtte Szeged része volt. A tanyák, mint jelentős térszerkezet alkotó elemek az elmúlt évszázadok során alakultak ki: a külterületi települési foltok lakói valamint a tanya lakossága később települt be. Főleg azoké, melyeket nehezen lehetett megközelíteni, illetve nem lehetett ellátni közművekkel.. Ez nyilván sok problémát megoldott, ami a tanyavilág hátránya volt, és igény is lehetett rá, mert sokan beköltöztek a községbe. A tanyák elhelyezkedése mutatja a korabeli birtokviszonyokat. A hozzájuk tartozó földterület nagysága meghatározta a tulajdonos társadalmi rangját is a középbirtokostól egészen a zsellérekig. Az itt megtelepedő magyarság és más beolvadt népek jellemzői olvashatók le ezekről a máig meglévő és fennmaradt szállásokról. A tanyák mára már felértékelődtek, mivel a lakosság megélhetését is biztosítják, számolnunk kell hosszú távú fennmaradásával. Továbbá új tendencia a tanyák hasznosítása turisztikai, szállás célzattal. A településszerkezet vizsgálatánál láthatjuk, hogy a község századokba visszanyúló első része a település mag a település főútja mellett alakult ki lineáris jelleggel (Felszabadulás út). A templom és az iskola valamint a községháza képezik a község hagyományos központját. A főúttal párhuzamos mellékutak és a főút központtól távol eső részei csak a térszerkezet későbbi fejlődésének eredménye. A község építészeti karaktere jellemzően téglás homlokzatú házak a településkép vonatkozásában válnak településszerkezeti értékké, melyet az új építésű házaknál is követni kell a harmónia érdekében. A község egyik fő jellemzője, hogy Országos jelentőségű határállomással rendelkezik, mely egy sajátos híd szerepet jelent, valamint az ebből eredő logisztikai bázisoknak is helyet ad. Amint az a célokban is említésre került e szerepét erősíteni kell és a funkció vonatkozásában 2. oldal

3 diverzifikálni kell. Ez azt jelenti. hogy több lábon állást kell lehetővé tenni: a logisztikai le rakatokon túl a szolgáltatási és a szállás funkciót is erősíteni kívánatos ennek érdekében különösen a határállomás környezetében gazdasági célú területek vannak kijelölve. A község közigazgatási területét észak-kelet dél-nyugati irányban szeli át az M5-ös autópálya. A pálya mellett kialakuló gazdasági területeken gazdasági célú terület felhasználás kialakítása szükséges. A tanyai turisztikai terület felhasználást generálja a település külterületén épülő országos és térségi jelentőségű kerékpár út is. Mivel a település szerkezetének meghatározására több elmélet is létezik, a területre talán legalkalmasabb Gilyén-féle definíció alapján Úti falu térszerkezetű. Azzal a kiegészítéssel, hogy a falu itt többet jelent: egy nagyobb területen lakó közösség központja is egyben. A település teljes területe 3663 ha, összlakossága 3166 fő. A település külterületén bárhol -kivéve az ártéri terület és a belterület, valamint annak határától mért 100 m-en belül- korszerű energiatermelő berendezés (szélerőmű, napelem stb) elhelyezhető kivéve a természeti területek. Geotermikus (földalatti) erőmű a település közigazgatási határán belül bárhol elhelyezhető 5 A röszkei telkek jellemzői A tanyákon telkek gyakran cserélnek gazdát, de sokkal ritkábban változik a telek geometriai mérete és területe. Méretük nagy, hiszen a kialakulásukkor még a megélhetést biztosították az ott lakóknak: terménytermelésre és állattartásra használták. Voltak kisebb telkek is, amelyek nem voltak képesek ellátni az ott lakók igényeit. Ez azt is jelenthette, hogy azon a telken élők nem tudták szükségleteiket kielégíteni, tehát zsellérek lehettek. Ezen funkcióknak megfelelően alakult ki a hagyományos telekhasználat, amit a készített fotók alapján lehetne a legjobban bemutatni (lásd fotómelléklet). Többnyire a lakóházakhoz bővített nyári konyhák, tehénistállók és egyéb ólak kapcsolódnak, leolvasható róluk a régi gazdasági szereposztás és a család gazdasági helyzete is: a tehetősebbek kertet alakítottak ki. 3. oldal

4 A falvakban a telekhasználat átalakulóban van: napjainkban még sokan termesztenek kertjeikben a háztartáshoz szükséges növényeket, de már sokkal kisebb területen, mint ezelőtt. Az állattartás is átalakult: kezd csökkenni a tehenek száma, ami még tíz évvel ezelőtt is a kereset kiegészítést jelentette a családoknak. A Gilyén-féle besorolásnak megfelelően a röszkei telkeket az alábbi módon lehetne besorolni: szalagtelkek, soros udvari elrendezéssel. (a szabálytalan telekforma is jellemző ezen a településen, a hagyományos településközpontban) A telekhasználatban a fentieknek megfelelően az alábbi funkciósémát lehetne felállítani az utca felől indulva: lakó-pihenő terület, mely egészen a nyári konyháig tart az állattartás területe, mely az utolsó istállóig tart kertterület, amely vagy gyümölcsfákkal betelepített, vagy növénytermesztésre használják. Ezen funkciók azonban némely esetben összemosódnak, egymásba fonódnak - a legtöbb telken ez a jellemző. A lakóépületektől kezdve az egyre alacsonyabb és igénytelen kivitelű ólak és sufnik jelentős mértékben rombolják az udvar megjelenését. El kell érni, hogy a használaton kívüli építményeket a lakosok lebontsák, illetve a még meglévőket karbantartsák. Az új épületek építésekor pedig szorgalmazni és elősegíteni kell, hogy a kiegészítő funkciókat az épület alatt kialakított pincékben helyezzék el, vagy rendezett és a település szellemiségéhez igazodó melléképületeket kell építeni. 6. Közterületek: Közterületek alatt a bel- és külterületi utakat, tereket, gyalogos közlekedési elemeket értendők, amelyek a forgalom számára át vannak adva és bárki korlátozás nélkül használhatja. A közterületek állapota - tekintve a hagyományosan kialakult szokásokat (utcaseprés, utcai fák gondozása) - kielégítőnek mondható. Ott azonban, ahol nem lakóépület előtti területről van szó, kívánatos lenne a hatékonyabb gondozás. Folyamatossá kellene tenni a fű ápolását, gondozását, melyeket ki lehetne egészíteni parkosítási programmal. A növényi egyedek mára már hiányossá váltak és nem egységesek a kiültetett egyedek. Az utcákban hiányoznak a fasorok - legalább az egyik oldalon szükséges lenne telepítésük. A burkolt utak mentén az árok és az útpadka közötti területek eléggé elhanyagoltak. A járda és az árok közötti területekre is nagyobb figyelmet lehetne fordítani. Egészében véve a burkolatok, és a zöldfelületek állapotát javítani lenne célszerű. A közterületen álló építmények (buszvárók) állaga is javításra, cserére szorul. Hiányoznak a pihenőpadok, biciklitárolók, szeméttárolók, ami által ezen területek rendezettebb képet mutatnának. El kell tüntetni a közterületbe benyúló, a településképbe nem illő előtetőket és egyéb romboló építészeti elemeket. Felújításukkor törekedni kell a telefon- és villanypóznák eltüntetésére és a földkábelek kiépítésére. 4. oldal

5 7. A lakosság összetétele Röszke lakó népessége a évi népszámlálás adatai szerint 3166 fő, amely 1970 óta közel hatszáz fős csökkenést mutat. A változás az öregedő népesség miatti negatív természetes szaporodás és egy időben differenciáltan változó bevándorlási folyamat eredményeként alakult. Az 1970-es és 80-as évtizedeket jelentős elvándorlás, valamint az elöregedés miatti természetes fogyás jellemezte, az 1990-es években azonban a természetes fogyás folytatódott, azonban egy azt meghaladó pozitív vándorlási egyenleg tapasztalható, ami 1990 és 2001 között már közel 200 fős népességszám-növekedést eredményezett A külterületi népesség 695 fő (22%). Röszke népesedési adatai (a KSH népszámlálási adatai alapján) Lakónépesség Élve születés Halálozás Vándorlási egyenleg A helység megnevezése, a helységhez tartozó településrészek jellege és megnevezése A népszámlálási lakónépesség A lakások A nem lakott üdülők A lakott egyéb lakóegységek száma február 1-jén, a január 1-jei közigazgatási állapot szerint A településrész kézbesítő postája Postai irányítószám A külterület települési jellege A településrész távolsága a központi belterület centrumától (km) RÖSZKE Központi belterület Röszke Külterület: I. körzet (Röszkei külterület) II. körzet (Feketeszél egy része) Röszke 6758 Mgl. 2, Röszke 6758 Mgl. 3,0 III. körzet Röszke 6758 Mgl. 3,5 IV. körzet (Nagyszéksós egy része) Röszke 6758 Mgl. 5,5 A terület természeti sajátosságaiból adódóan az aktív keresők nagy része a mezőgazdaságból él. Röszke lakosai elsősorban sárgarépát, retket, fűszerpaprikát termelnek. Az állattartás nem igazán jellemző, sose vált fő mezőgazdasági ágazattá a településen, ennek ellenére nem elhanyagolható a szarvasmarha-, sertés-, baromfitartás. Számottevő ipari üzem sokáig nem volt a településen. A foglalkoztatás terén jelentős változást hozott az UNILEVER Magyarország Élelmiszer-feldolgozó Kft üzeme, illetve több kisebb méretű ipari vállalkozás (Euro Chicken Kft. baromfi feldolgozó, Decora Color Kft. festékgyártás, Polimer Röszke Kft. műanyag-feldolgozás, MOLTECH Anyagmozgatás és Hajtástechnika Kft., AVI Bt fűszerpaprika feldolgozás, stb.). 5. oldal

6 A település élete szempontjából fontos, hogy jelentős forgalmú közúti határátkelő, illetve egy ma (már és még) kisebb szerepű vasúti átkelő is van a területén. Az országos területfejlesztési elképzelések azonban ezen a téren jelentős szerepet szánnak e vidéknek: várhatóan 5-6 éven belül itt halad át az E75-ös autópálya, és többször szóba került a Szeged-Szabadka vasútvonal egykori szerepének visszaállítása is. 8. Intézményellátottság Általános Iskola Felszabadulás út 95. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár Dózsa u. 1. Egészségügy (A településen két orvosi rendelő működik, 2 háziorvossal és 2 asszisztenssel december 1-én házi gyermekorvosi rendelő nyílt. Területi ellátási kötelezettséggel a 0-14 éves korú gyermeklakosság ellátására: létszáma 525 fő. Választhatják még a gyermekorvosi ellátást a éves fiatalok is. A rendelő újonnan épült, szolgálati lakással, garázzsal, korszerű műszerezettséggel, teljes körű számítógépes infrastruktúrával minden igényt kielégítően. Itt történik az általános iskolás gyermekek iskola-egészségügyi ellátása és a gyermekorvos mellett két asszisztens dolgozik. Szakképesítései: csecsemő és gyermekgyógyászat, iskola és ifjúsági egészségügy, háziorvosi licence vizsga, homeopátiás orvosi diploma. A településen van önálló fogászati rendelés, 1 fogorvos és 1 asszisztens látja el a feladatokat. Fogászati műhellyel jelenleg nem rendelkezik a község. A településnek egy gyógyszertára van, mely vállalkozási formában működik, 2 gyógyszerész és 1 asszisztens látja el a gyógyszerészeti teendőket. A településen a mentési feladatokat a szegedi mentőállomás látja el. Egy állami és magán állatorvos tevékenykedik a településen. Az állami állatorvos általában a nagyobb háziállatokkal foglalkozik, míg a magán orvos inkább a kisállatok gyógyítására specializálódott. Állatorvosi patika jelenleg nincs a településünkön.) Orvosi rendelő Felszabadulás 93. (Szakorvosi rendelők) Rendelő u. 5. Gyermekorvosi rendelő Rendelő u. 5/a Fogorvosi rendelő Felszabadulás u holdas Pagony óvoda Civil szervezetek: o Röszkei Sportkör József A. u. 1 o Röszkei Önkéntes Tűzoltó Egylet o Röszkei Polgárőr Egyesület o Röszkei Egészségvédő Egyesület o Röszkei KALÁKA Hagyományőrző és Teleház Közhasznú E. o Röszkei Teleház o Röszkei Nyugdíjas Klub I. o Röszkei Nyugdíjas Klub II. o Röszkei Gazdakör o Röszkei Gazdaszövetkezet o Röszkei Nőegylet o Tehetséges Tanulókért ka. o Röszke Község Közbiztonságáért Alapítvány o Dr. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub o Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága o Biokultura Egyesület Röszkei Szervezete UNILEVER Magyarország Kft. élelmiszeripari cég. Polimert Röszke Kft Euro Chicken Kft Kakas Bt MOLTECH Kft. 6. oldal

7 Intézményfejlesztés: A község nyugati részén generált lakó területfejlesztések vonzáskörzetében gyermek létesítmények (óvoda, bölcsőde) továbbá a öregek napközi otthona építése indokolt tekintettel a község lakosságának várható életkor csökkenésére. község szándéka különösen: A szociális intézményhálózat bővítése (öregek otthona) Egészségügyi ellátás javítása (szakrendelők telepítése, alapellátás javítása) Az oktatás minőségi javítása (a könyvtár fejlesztése, iskola rekonstrukciója, esetleges bővítése illetve az ÁNTSZ jelzése alapján az általános iskola konyhájának bővítése) 9. Gazdasági (ipari) tevékenység A vállalkozások számának vizsgálata azt bizonyítja, hogy a községben átlag feletti a gazdaság prosperitása: 29 db gazdasági társaság található a faluban, 74 főre jut egy vállalkozás, ami országos átlaghoz képest magas. Ha az egyéni vállalkozásokat vizsgáljuk, Röszkén 20 főre jut egy egyéni vállalkozás, ami szintén jó fejlettségi szintet mutat. A településen több ipari üzem, termelő vállalkozás működik. Továbbá több mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozás. Az egyéni vállalkozók közül többen mezőgazdasággal foglalkoznak. A gazdasági potenciál a gazdasági aktivitás és a munkanélküliek közepes szintje miatt ezen a területen a tartalékok kihasználása mellett fejlődés következhet be a jövőbe. Jelen terv logisztikai kereskedelmi és egyéb szolgáltató vállalkozások megtelepedését is elősegíti, melynek reméljük pozitív hatása lesz a település életére. 10. Turisztika A táji és épített környezet is attraktív, ami nagymértékben elősegíthetné a turizmust ezen a területen. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne bevonni a turisztikai szezonban az ide érkező turistákat a község vérkeringésébe, ezáltal a közösség életének és gazdaságának fejlesztésébe. Azok a népi építészeti és egyéb értékek, rendezvények, melyekkel ide lehetne csalogatni a látogatókat átértékelésre szorulnak. A községben nincs turisztikai célú rendezvény vagy esemény. Ezen lehetne javítani, hiszen a turizmus vonatkozásában vonzó lehet a lovas és szekeres program. Sok lehetőség lenne a településen, de jelenleg ezek nincsenek kihasználva. 11. Mezőgazdasági területek A település külterületének döntő hányada mezőgazdasági terület. A kiváló termőhelyi adottságú területen valamikor a dohány és fűszerpaprika termesztés volt a fő profil. Jelenleg is intenzív kertészeti művelés található a településen. A kiváló termőhelyi adottságú terültek a belterülettől É-ra, a jelenlegi és az új 5-ös út mellett találhatók. Az új autópálya kiépülésével, és az autópályához kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és ipari létesítmények megjelenésével, várható a jó minőségű mezőgazdasági területek csökkenése. 7. oldal

8 A megyei terv a külterület É-i részét, az új autópályától É-ra külterjes mezőgazdasági térségként jelöli. Az autópályától D-re eső területek belterjes mezőgazdasági térségbe tartoznak. Fejlesztési javaslat A megyei terv irányelvei alapján, a nagyüzemi művelésre alkalmatlan, rosszabb minőségű szántó területeken fokozatosan át kell térni a fásított rét legelő, illetve erdőművelésre. A külterület É - ÉNY-i részén, a védett legelők és rétek közötti, rosszabb minőségű terülteken, K - NY-i irányú fásításokat illetve erdőtelepítéseket javaslunk. A tervezett erdősávok és erdőfoltok, összekapcsolják a védett semlyékeket, valamint felfogják az É - ÉNY-i szeleket. A belterülettől D-re, a szántóterületek rovására erdősítést terveztünk, a töltés melletti legelők között, valamint a holtág menti 50 m-es sávban. 12. Erdőterületek Röszke külterületén igen kevés erdő található. A külterületen lévő erdők két nagy foltban, az államhatár mentén, illetve a domaszéki határban helyezkednek el. Fejlesztési javaslat A megyei tervnek megfelelően javasoljuk az erdőterületek bővítését. A külterület É-i részén, a semlyékeket összekötő, K-NY-i irányú erdősítést irányoztunk elő. A tervezett erdősávok részben csökkentik a széleróziót, részben pedig, összekötik az egymástól független semlyékeket.. Véderdők A külterület É-i részén tervezett erdők döntően védelmi célt szolgálnak. Egészségügyi- szociális és turisztikai erdők A belterület körül, illetve Holtág mentén, rekreációs célú erdők kialakítását javasoljuk. A védett semlyékek mellett, nem csak véderdők, hanem az ökoturisztikát is kiszolgáló, rekreációs célú erdők is telepíthetők. 13. Rét, legelő területek A földhivatali nyilvántartás szerint, a külterületet jelentős százaléka rét és legelő. A mélyebb fekvésű területek nagy része, védett természeti terület. A semlyékek ÉNY-DK irányban hálózzák be a külterületet. Fejlesztési javaslat A külterületen továbbra is fenntartásra javasoljuk a földhivatali nyilvántartás szerinti rét, legelő művelésben lévő területeket. A szántóföldi művelésből kivonásra kerülő területeken, főleg a mélyebb fekvésű, illetve a vízfolyások menti részeken irányoztunk elő gyepesítést. 8. oldal

RÖSZKE KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

RÖSZKE KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÖSZKE KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÁTDOLGOZTA: Molnár Mária okl. építészmérnök ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Gyulai István Okl. építészmérnök 1. Vizsgálat 1.1. Történeti áttekintés A település Szegedtől délre,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval. Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval. Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Földrajz helyzet Trianon előtt Szabadka a monarchia jelentős városi funkciókkal

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 12345 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 6 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete. Szentháromság tér 1. Település Hrsz Fkép Megnevezés Utca+hsz

33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete. Szentháromság tér 1. Település Hrsz Fkép Megnevezés Utca+hsz Mórahalom Ingatlanvagyonkataszter Szentháromság tér 1. 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete Forgalomképes (üzleti) vagyon Település Hrsz Fkép Megnevezés Utca+hsz Mórahalom 2/ 2 /

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték.

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték. Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház 541 627500

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készült: Borsodivánka község közigazgatási területére vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

Történelme, nevezetességei

Történelme, nevezetességei 2015-ben Történelme, nevezetességei Rezi neve először 1236-ban fordul elő. Ekkor a zalai királyi várhoz tartozott. Rezi homokkőből faragott síremlékek 1300-as években 418 m-es dolomitsziklára épült Vár

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA BENEFICIAR/MEGRENDELŐ: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MUNŢII HARGHITA HARGITA HEGYSÉG KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 1 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 2 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000 3.

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IGIT Project (PIRSES GA -2009-247608) Gombás Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ERDŐSMECSKE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Ö SSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS A DOTTSÁGOK A település a Keleti Mecsek lábánál, Pécsvárad közelében fekszik. A táj felszíne erősen tagolt, mikroklímája változatos.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része

Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Egy speciális szlavóniai eset - Gorjani, mint az UNESCO szellemi kulturális világörökség része Lović Ivan Gorjani - Općinski načelnik, közösségi polgármester Végh Andor PTE Földrajzi Intézet Szlavónia,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

Műszaki leírás. Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez

Műszaki leírás. Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez Műszaki leírás Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez 1. Bevezetés Törökoppány Község Önkormányzata azzal kereste meg

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon)

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Bugac Nagyközségi Önkormányzat 4/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet Belterület Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Ingatlan

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 7. (kiegészítő) füzet

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 7. (kiegészítő) füzet MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések LEÍRÓ STATISZTIKÁK, DIAGRAMOK ÉS KERESZTTÁBLÁZATOK A TANYAKUTATÁS 2005. CÍMŰ FELMÉRÉS ADATAI ALAPJÁN Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1.

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1. Településfejlesztési Program - felülvizsgálat és módosítás a 337/2012. (XI. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott elválaszthatatlan része 2012. október Készítette: 2. oldal Bevezető Ez a dokumentum településrendezési

Részletesebben

művelési ág Lendvadedes K. 018/1 752 erdő 709/2000 "tó és környéke" Lendvadedes K. 019/3 8667 erdő 709/2000 "tó és környéke"

művelési ág Lendvadedes K. 018/1 752 erdő 709/2000 tó és környéke Lendvadedes K. 019/3 8667 erdő 709/2000 tó és környéke HIRDETMÉNY Rédics Község Önkormányzata közzéteszi a tulajdonában lévő hasznosítható (bérbeadás, vagy értékesítés) ingatlanok adatait. községhatár hrsz. m2 művelési ág tul.arány megjegyzés építmények Gáborjánháza

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek és építmény. Telek érték ( Ft )

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek és építmény. Telek érték ( Ft ) Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 269/6/C1 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Ozorák István e. v. Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás Mobil: 30/ 9287 704, E-mail: istozi@t-online.hu INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Tárgy:

Részletesebben